AEG F88060IA User manual

AEG F88060IA User manual
FAVORIT 88060 i
Nõudepesumasin
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient,
tutvuge palun hoolikalt käesoleva kasutusjuhendiga.
Pöörake erilist tähelepanu kasutusjuhendi esimestel lehekülgedel olevatele ohutusjuhistele! Hoidke
kasutusjuhend hilisema kasutamise puhuks alles. Andke kasutusjuhend edasi ka seadme võimalikule
järgmisele omanikule.
Pange tähele hoiatuskolmnurki ja märkusi (Hoiatus! Ettevaatust! Tähelepanu!), mis sisaldavad
seadme ohutuse ja toimivuse seisukohalt olulisi juhiseid. Järgige neid tingimusteta.
See märk või numereeritud tegevusjuhised aitavad teid samm-sammult seadme käsitsemise
kõigil etappidel.
Selle märgi alt leiate lisainformatsiooni seadme juhtimise ja kasutamise kohta.
Seadme ökonoomse ja keskkonnasõbraliku kasutamisega seonduvad soovitused-vihjed ja
juhised on tähistatud ristikulehega.
Kasutusjuhendis on toodud juhiseid võimalike tõrgete kõrvaldamiseks, vt. ptk. “Mida teha, kui…”.
Kui siintoodud instruktsioonid osutuvad ebapiisavateks, võtke ühendust lähima volitatud hooldusfirmaga.
Volitatud hooldusfirmade nimekirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehniliste probleemide ilmnemisel on volitatud hooldusfirma alati teile toeks. Ühtlasi arvestage ka
informatsiooni, mis on esitatud peatükis “Hooldus”.
Sellel nõudepesumasinal on uus pesemissüsteem “IMPULSSPESU”. Antud lahenduse korral
muutuvad nii mootori pöörete arv kui ka pesusurve pesuprogrammi käigus, mistõttu saavad nõud
paremini puhtaks. Seepärast muutub pesuprogrammi töötamise ajal ka seadme müratase.
2
SISUKORD
Kasutusjuhend.......................................................................................................................5
Ohutusjuhised.......................................................................................................................................................5
Utiliseerimine ........................................................................................................................................................6
Ökonoomne ja keskkonnasäästlik nõude pesemine ........................................................................................6
Seadme pesemiskamber ja juhtpaneel...............................................................................................................7
Juhtpaneel........................................................................................................................................................8
Enne esimest kasutuskorda ................................................................................................................................9
Veepehmendusseade...........................................................................................................................................10
Veepehmendusseadme reguleerimine ..........................................................................................................11
Veepehmendusseadme spetsiaalsool..................................................................................................................11
Spetsiaalsoola doseerimise reguleerimine ....................................................................................................11
Soolamahuti täitmine......................................................................................................................................12
LOPUTUSVAHEND..............................................................................................................................................13
Loputusvahendi doseerimise aktiveerimine / deaktiveerimine.......................................................................13
Loputusvahendi mahuti täitmine ....................................................................................................................13
Loputusvahendi doseerimise reguleerimine ..................................................................................................14
Helimärguande aktiveerimine / deaktiveerimine...................................................................................................15
Nõudepesumasina kasutamine.........................................................................................................................16
Toidunõude ja söögiriistade asetamine masinasse..............................................................................................16
Söögiriistade asetamine masinasse ..............................................................................................................17
Pottide, pannide ja suurte taldrikute asetamine masinasse...........................................................................18
Tasside, klaaside ja kohviserviiside asetamine masinasse ...........................................................................19
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine .............................................................................................................20
Nõudepesuvahendi kasutamine ...........................................................................................................................20
3-in-1 -nõudepesuvahendi tablettide kasutamine ..........................................................................................21
Madala leelisesisaldusega nõudepesuvahendid............................................................................................21
Nõudepesuvahendi tabletid............................................................................................................................21
Automaatsed pesuprogrammid ......................................................................................................................21
Pesuprogrammi valik (programmitabelid).............................................................................................................22
Pesuprogrammi käivitamine .................................................................................................................................24
Pesuprogrammi vahetamine / katkestamine / tühistamine ............................................................................24
3-in-1 –funktsioon...........................................................................................................................................24
Taimeri seadistamine või seadistuse muutmine ............................................................................................25
Täitumusastme andur - sensorlogic ...............................................................................................................25
Nõudepesumasina väljalülitamine ........................................................................................................................26
Nõude masinast väljavõtmine ........................................................................................................................26
Hooldus ja puhastamine ....................................................................................................................................26
Filtrite puhastamine........................................................................................................................................27
Mida teha, kui... ...................................................................................................................................................28
... juhtpaneelile ilmuvad veateated .......................................................................................................................28
... kui ilmnevad nõudepesumasina kasutamisega seonduvad probleemid ..........................................................29
… pesutulemus ei ole rahuldav ............................................................................................................................29
Tehnilised andmed .............................................................................................................................................30
Juhiseid seadme testimiseks ............................................................................................................................31
3
Paigaldus- ja ühendusjuhend.............................................................................................32
Nõudepesumasina paigaldamine......................................................................................................................32
Mööblisse integreeritavad nõudepesumasinad..............................................................................................32
Nõudepesumasina ühendamine .......................................................................................................................33
Veeühendus..........................................................................................................................................................33
Lubatud veesurve...........................................................................................................................................33
Vee juurdevooluvooliku ühendus ...................................................................................................................33
Kanalisatsiooniühendus .................................................................................................................................35
Lekkekaitsesüsteem.......................................................................................................................................35
Elektriühendus ......................................................................................................................................................35
Ühendused ...........................................................................................................................................................36
4
KASUTUSJUHEND
Ohutusjuhised
AEG-seadmete turvalisus vastab tehnikaalal aktsepteeritud reeglitele ja seadmele ohutuse osas
esitatavatele nõuetele. Toote valmistajatena peame siiski otstarbekaks alltoodud ohutusjuhiste
tutvustamist seadme kasutajatele.
Paigutamine, ühendamine, kasutuselevõtmine
• Nõudepesumasinat tohib transportida ainult vertikaalasendis.
• Veenduge selles, et nõudepesumasinal ei ole transportimiskahjustusi. Ärge mitte mingil juhul
paigaldage kahjustatud seadet. Pöörduge kahjustuste ilmnemise korral seadme tarnija poole.
• Veenduge enne seadme kasutuselevõtmist, et selle andmekilbil märgitud elektrivoolu tüüp ja nimipinge
vastavad seadme töökohas kasutatavale elektrivoolu tüübile ja nimipingele. Andmekilbilt leiate ka
informatsiooni antud vooluvõrgu parameetritega ühilduva kaitsme kohta.
• Nõudepesumasina paigutuse ja paigaldamise kohta leiate informatsiooni peatükist “Paigaldamine”.
Mitmepooluseliste pistikute / lülitite ja pikendusjuhtmete kasutamine ei ole lubatud kuna sellega
kaasneb õnnetuse oht.
Laste turvalisus
• Lapsed ei taju sageli elektriseadmete kasutamisega seonduvaid ohte. Seetõttu tuleb nende tegevust
pidevalt jälgida; ärge lubage lastel nõudepesumasinaga mängida – nad võivad ennast ise
nõudepesumasina sisemusse sulgeda (lämbumisoht!).
• Pakendi osad (näit. kiled, polüstüreeni osakesed) võivad olla lastele ohtlikud. Lämbumisoht! Hoidke
pakendi osad laste haardeulatusest eemal.
• Nõudepesuvahendid võivad silma, suhu ja neeluorganitele sattudes avaldada neile organitele
söövitavat mõju (mis võib tuua kaasa isegi lämbumise!). Pidage kinni nõudepesu- ja puhastusvahendi
tootja poolt antud turvajuhistest.
• Nõudepesumasina vesi ei ole joomiseks kõlblik. Kui masinasse on jäänud pesuvahendi jääke, püsib
söövituse oht!
• Kui nõudepesumasin kõrvaldatakse kasutuselt, eemaldage agregaadi küljest toitejuhe, lõigates selle
läbi seadmepoolsest otsast. Lõhkuge luugi lukk, nii et luuki ei saaks enam lukustada.
Üldine turvalisus
• Nõudepesumasina remonti võivad teostada üksnes kvalifitseeritud hooldustehnikud. Seadme
asjatundmatu remondiga kaasnevad kasutaja jaoks märkimisväärsed ohud. Kui Teie nõudepesumasin
vajab remonti, pöörduge klienditeeninduskeskuse või seadme edasimüüja poole.
• Ärge kasutage nõudepesumasinat kunagi, kui toitejuhe või vee juurdevoolu -/ äravooluvoolik on
kahjustunud või kui juhtpaneel, tööpind või seadme sokliosa on saanud kahjustusi, mille puhul on
võimalik kättpidi masina sisemusse tungida.
• Kui seadme toitejuhe on kahjustunud või kui see tuleb vahetada pikema vastu (saadaval AEG
klienditeeninduskeskustes), pöörduge lähima volitatud hooldusfirma poole.
• Ärge eemaldage toitepistikut seinakontaktist kunagi juhtmest tirides, vaid hoidke alati kinni pistikust.
• Nõudepesumasina konfiguratsioonis ei tohi, ohutusest lähtuvatel kaalutlustel, teha mingeid muudatusi
ega täiendusi.
• Hoolitsege selle eest, et nõudepesumasina luuk oleks alati kinni (välja arvatud ajal, mil toimub masina
täitmine või tühjendamine). Nii on võimalik tagada, et keegi ei komista vastu seadme avatud ust ega
vigasta ennast seetõttu.
• Teravad noad ja söögiriistad, millel on teravad servad, tuleb asetada ülemise korvi söögiriistade
alusele.
5
Otstarbekohane kasutamine
• Peske nõudepesumasinas ainult tavalisi, kodumajapidamises kasutatavaid toidunõusid. Kui kasutate
masinat valel eesmärgil, ei kanna tootja vastutust sellega kaasnevate võimalike kahjude eest.
• Enne spetsiaalsoola, nõudepesuvahendi või loputusvahendi kasutamist kontrollige, et nende
kasutamine kodumajapidamistele mõeldud nõudepesumasinas on valmistaja poolt aktsepteeritud.
• Ärge valage nõudepesuvahendisse lahusteid. Plahvatusoht!
• Lekkekaitsesüsteem kaitseb seadet veesüsteemi rikete eest. Selleks peavad olema täidetud järgmised
tingimused:
− Pistik peab olema seinakontakti ühendatud ka siis, kui seade on välja lülitatud.
− Nõudepesumasin peab olema nõuetekohaselt paigaldatud.
− Keerake veekraan alati kinni, kui nõudepesumasinat pikema aja jooksul ei kasutata, nt puhkusereisile
sõites.
• Ärge istuge ega seiske avatud luugi peal, sest seade võib ümber minna.
• Nõudepesumasina rikke korral sulgege esmalt veekraan, seejärel lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik seinakontaktist lahti. Kui seade on vooluvõrguga püsiühenduses: lülitage kaitse/kaitsmed
välja.
Utiliseerimine
Pakkematerjali ära viskamine
Visake nõudepesumasina pakkematerjal ära asjakohasel viisil. Kõik pakkematerjalid on keskkonnale
ohutud ja ümbertöödeldavad.
• Plastikmaterjalid on tähistatud järgmiste rahvusvaheliste sümbolitega:
- >PE< polüeteen, näiteks pakendi kiled;
– >PS< polüstüreen, näiteks polstriks kasutatud osad (alati ilma klooritud fluorsüsivesiniketa);
– >POM< polüoksümetüleen, näiteks plastikust kinnitusdetailid.
• Kartong on valmistatud vanapaberist ning seda saab uuesti ümber töödelda.
Kasutuselt kõrvaldatud seadme hävitamine
Kui soovite nõudepesumasin ühel päeval lõplikult kasutusest kõrvaldada, siis viige see kodumasinate
kogumiskeskusse.
Ökonoomne ja keskkonnasäästlik nõude pesemine
• Ühendage nõudepesumasin soojaveesüsteemiga ainult sel juhul, kui vett elektriga ei soojendata.
• Veenduge, et veepehmendusseade on õigesti seadistatud.
• Ärge loputage nõusid enne pesumasinasse asetamist voolava vee all.
• Kui nõudepesumasin ei ole täis, reguleerib koormuse tuvastamise süsteem võetava vee hulka ja
lühendab programmi kestust. Täislaetud nõudepesumasina töötamine on alati kõige ökonoomsem.
• Valige sobiv pesuprogramm nõude tüübist ja määrdumise astmest lähtuvalt.
• Ärge doseerige nõudepesuvahendit, soola ja loputusvahendit rohkem, kui nende tootja ja käesolev
kasutusjuhend soovitavad.
• Nõudepesumasina luugi avamise korral süttib alati pesemiskambri sisevalgustus. Energia säästmiseks
tuleks luuk pärast nõude pesemiskambrisse asetamist või sealt eemaldamist sulgeda.
6
Seadme pesemiskamber ja juhtpaneel
Ülemine pihustitoru
Kummitihend vee
juhtimiseks ülemisse
pihustitorusse
Pihustitorud
Vee karedusastme lüliti
Spetsiaalsoola mahuti
Nõudepesuvahendi mahuti
Loputusvahendi mahuti
Andmekilp Filtrid
Sisevalgustus
7
Juhtpaneel
Funktsiooninupud
Funktsiooninupud
Luugi käepide
Juhtpaneel
Juhtpaneelil asub ON/OFF nupp
Käivitumisaja
määramine
Juhtnuppude indikaatorid
Multifunktsionaalne Programmietappide näit
näidik
ja LED-näiduga programminupud.
Funktsiooninupud: Lisaks valitud pesuprogrammile saab nende nuppude abil aktiveerida järgmised
funktsioonid:
Funktsiooninupp 1
Veepehmendusseadme reguleerimine
Funktsiooninupp 2
Loputusvahendi doseerimise aktiveerimine ja deaktiveerimine
Funktsiooninupp 3
Helimärguande aktiveerimine / deaktiveerimine
Funktsiooninupp 4
Funktsioon puudub
Multifunktsionaalne näidik edastab järgmist teavet:
- veepehmendusseadme karedusastme määrang.
- kas loputusvahendi doseerimine on aktiveeritud / deaktiveeritud.
- kas helimärguanne on aktiveeritud / deaktiveeritud.
- sisestatud pesuprogrammi käivitusaeg
- valitud pesuprogrammi kestus.
- veateated
Programmietappide näit: pesuprogramm töötamise ajal on võimalik jälgida, milline programmietapp
hetkel töötab.
8
Juhtnuppude indikaatoritel on järgnevad tähendused:
Lisage spetsiaalsoola
Lisage loputusvahendit
Avage veekraan
Puhastage nõudepesumasina filtrisüsteem
Nõudepesumasina luuk on lahti
Keskmise pihustitoru pöörlemine on takistatud
Indikaator
annab märku sellest, et nõudepesumasina filtrit tuleb aeg-ajalt kontrollida ja
vajadusel ka puhastada. See indikaator süttib regulaarsete ajavahemike järel, sõltumata filtri
määrdumuse astmest.
Enne esimest kasutuskorda
Enne nõudepesumasina kasutuselevõttu eemaldage kõik transporditoed, millega nõudekorvid seadme
tarnimise ajaks kinnitatud olid.
Seejärel viige läbi järgmised toimingud:
1. Reguleerige veepehmendusseade
2. Täitke soolamahuti
3. Täitke loputusvahendi mahuti
Kui kasutate 3-in-1 -nõudepesuvahendi tablette, ei ole spetsiaalsoola ja loputusvahendit vaja lisada.
9
Veepehmendusseade
Et nõude ja nõudepesemiskambri pinnale ei moodustuks lubjakivisetet, tuleb nõude pesemisel kasutada
pehmet, st. vähese lubjasisaldusega vett. Nõudepesumasinal on olemas veepehmendusseade, mis
eemaldab veest spetsiaalsoola abil lubjaosakesed, kui kraanivee karedus on (saksa mõõteskaala järgi)
üle 4 °d.
Teavet kohaliku veevõrguvee kareduse kohta ning kareduspiirkondade kohta üldiselt saate kohalikult
veevõrku haldavast ettevõttest.
Veepehmendusseadet reguleeritakse mehaaniliselt karedusastme lülitiga; seda saab reguleerida ka
elektrooniliselt, juhtpaneeli nuppude abil.
Vee karedus
°d
1
mmol/l
2
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
19 – 22
15 – 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
Karedusastme reguleerimine
piirkond
Näidiku lugem
Mehaaniline
Elektrooniline
1
10³
9
8
7
6
10 L
9L
8L
7L
6L
III
5
4*
5L
4L
II
3
3L
2
1
soola ei ole
vaja
2L
IV
11 – 14
1,9 – 2,5
4 -- 10
0,7 – 1,8
Alla 4
Alla 0,7
I/II
0*
I
1) (°d) vee kareduse ühik saksa mõõtskaalal
2) (mmol/l) millimooli liitri kohta, rahvusvaheline vee kareduse ühik
3) Selle määranguga võib pesuprogramm kesta pisut kauem.
* Tehase seadistus
10
1L
Veepehmendusseadme reguleerimine
Reguleerige veepehmendusseade vastavalt tabelile, lähtudes kohaliku veevõrguvee karedusest.
Seadistamise ajaks tuleb nõudepesumasin välja lülitada.
Mehaaniline reguleerimine
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Võtke alumine nõudekorv masinast välja.
3. Keerake vee kareduse lüliti asendisse 0 või 1 (vt. tabelist).
4. Asetage nõudekorv tagasi oma kohale.
Elektrooniline reguleerimine
1. Vajutage nupule ON/OFF.
ON/OFF nupu LED-näit süttib.
Kui lisaks põleb ka mõne teise juhtnupu indikaator, on valitud teatud pesuprogramm. Sellisel juhul tuleb
pesuprogrammi valik katkestada nullimisnupuga (RESET):
vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja 2 ning hoidke neid umbes 2 sekundit all.
Kõik indikaatorid kustuvad.
2. Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja 2 ning hoidke neid all.
Funktsiooninuppude 1 – 3 LED-näidud vilguvad.
3. Vajutage uuesti funktsiooninupule 1.
Funktsiooninupu 1 LED-näit vilgub.
Multifunktsionaalsele näidikule kuvatakse määratud karedusaste.
4. Funktsiooninupule 1 vajutamisel tõuseb määrang ühe astme võrra. (Erand: pärast karedusastet 10 tuleb
taas aste 1).
5. Kui karedusaste on valitud, vajutage nupule ON/OFF.
Vee karedusaste salvestatakse seadme mällu.
Veepehmendusseadme spetsiaalsool
Kui kohaliku piirkonna vee karedus on alla 4 °d, ei ole pesemiseks kasutatavat vett vaja pehmendada
ning veepehmendussoola ega muid selleks mõeldud aineid ei ole vaja masinasse valada.
Vett saab pehmendada kahel viisil:
• Kui kasutate veepehmendusvahendit sisaldavat pesuvahendit, doseerige pesuvahend selleks
ettenähtud mahutisse.
– Sellisel juhul reguleerige vee kareduse aste mehaaniliselt määrangule 0 ja elektrooniliselt
määrangule 1, siis ei doseeri pesumasin täiendavalt veepehmendussoola.
• Kui kasutate eraldi tavalist nõudepesuvahendit ja veepehmendussoola, valage sool selleks ettenähtud
mahutisse.
– Sellisel juhul tuleb veepehmendusseade reguleerida mehaaniliselt määrangule 0 või 1 ja
elektrooniliselt määrangute 2 – 10 vahele (sõltuvalt kasutuspiirkonna vee karedusest).
Pesuprogrammi ajal doseerib masin soolamahutist vajalikus koguses soola.
Kasutage ainult nõudepesumasinatele mõeldud spetsiaalsoola. Ärge kunagi valage soolamahutisse muid
soolaliike (näiteks lauasool) ega nõudepesuvahendit. See võib veepehmendusseadet kahjustada.
Enne soola lisamist veenduge alati, et kasutatav sool on nõudepesumasinatele mõeldud spetsiaalsool.
11
Spetsiaalsoola doseerimise reguleerimine
Mõnel nõudepesumasinal on olemas lisafunktsioon 3-in-1 (“kolm ühes”).
Kui kasutate 3-in-1 -pesutablette ja valite pesuprogrammi lisafunktsiooniks 3-in-1, ei ole spetsiaalsoola
doseerimist deaktiveerida (vt. osa “3-in-1 -funktsioon“).
1. Reguleerige veepehmendusseade mehaaniliselt ja elektrooniliselt soovitud karedusastmele.
Mehaaniline
reguleerimine
Elektrooniline
reguleerimine
Näidikule kuvatakse
lugem
0
1
1L
Ärge veepehmendussoola lisage
0–1
2 – 10
2 L – 10 L
Sool doseeritakse soolamahuti
kaudu (tehase seadistus)
Veepehmendussoolaga täitmine
Kui nõudepesumasinas kasutatakse spetsiaalsoola sisaldavat pesuvahendit ja veepehmendusseade on
reguleeritud elektrooniliselt asendisse “1”, siis ei helenda juhtpaneelil spetsiaalsoola indikaator.
Soolamahuti täitmine
Kui kasutate nõudepesuvahendit ja spetsiaalsoola eraldi, täitke soolamahuti järgmistel juhtudel:
− Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist.
− Kui juhtpaneelil helendab spetsiaalsoola indikaator
1. Avage luuk ja võtke alumine korv välja.
2. Keerake soolamahuti kork vastupäeva lahti.
3. Ainult seoses seadme esmakordse kasutamisega:
täitke soolamahuti veega.
4. Asetage nõudepesumasina komplekti kuuluv lehter soolamahuti
avasse.
Doseerige spetsiaalsool lehtri kaudu mahutisse. Soola kogus on selle
terasuurusest sõltuvalt umbes 1,0 – 1,5 kg. Ärge valage mahutisse
liiga palju spetsiaalsoola.
Mahutis olev vesi valgub soolaga täitmise ajal mahutist pesemiskambri
põhjale. See ei ole ohtlik, kuna vesi pumbatakse järgmise
pesuprogrammi käivitudes välja.
5. Puhastage soolamahuti ava sellele jäänud soolast.
6. Keerake kaas tugevasti kinni, vastasel juhul pääseb sool nõudepesuvette ja sellisel juhul võib
pesutulemus olla ebarahuldav. Selle vältimiseks käivitage pärast soolamahuti täitmist loputusprogramm –
nii uhutakse üle valgunud soolvesi ja soolaterakesed minema.
Soola terasuurusest sõltuvalt võib kuluda mitu tundi, enne kui sool vees lahustub ja spetsiaalsoola
indikaator
kustub. Veepehmendusseadme reguleerimine ja spetsiaalsoola kogus sõltuvad
nõudepesumasina kasutuskoha vee karedusest.
12
LOPUTUSVAHEND
Loputusvahendi abil välditakse nõudele veeplekkide jäämist ning klaasid muutuvad säravaks.
Loputusvahendit võib kasutada kahel erineval viisil:
• Kui kasutate loputusvahendit sisaldavat nõudepesuvahendit, doseerige kombineeritud pesuaine
nõudepesuvahendi mahutisse.
– Sellisel juhul tuleb loputusvahendi doseerimine vahendi enda mahutist deaktiveerida, vastasel juhul
doseeritakse vahendit kahekordne annus.
• Kui kasutate eraldi nõudepesuvahendit ja loputusvahendit, valage loputusvahend selleks mõeldud
mahutisse.
– Sellisel juhul peab loputusvahendi doseerimine selleks mõeldud mahutist olema aktiveeritud.
– Loputusvahendi kogus tuleb sobivaks reguleerida.
Kasutage ainult nõudepesumasinatele mõeldud loputusvahendit. Ärge kunagi valage loputusvahendi
mahutisse muid aineid (näiteks söögiäädikat) ega nõudepesuvahendit. See võib nõudepesumasinat
kahjustada.
Loputusvahendi doseerimise aktiveerimine / deaktiveerimine
Mõnel seadmel on olemas lisafunktsioon 3-in-1.
Kui kasutate 3-in-1 –nõudepesuvahendi tablette ja valite pesuprogrammi lisafunktsiooniks 3-in-1, ei ole
loputusvahendi doseerimise funktsiooni vaja aktiveerida (vt. osa “3-in-1 -funktsioon“).
1. Vajutage nupule ON/OFF.
ON/OFF nupu LED-näit süttib.
Kui samal ajal põleb ka mõne teise juhtnupu indikaator, on valitud teatud pesuprogramm. Sellisel juhul
tuleb selle määrang katkestada, vajutades nullimisnupule (RESET):
Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja 2 ning hoidke neid umbes 2 sekundit all.
Kõik teised indikaatorid kustuvad.
2. Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja 2 ning hoidke neid all.
Funktsiooninuppude 1 - 3 LED-näidud vilguvad.
3. Vajutage funktsiooninupule 2.
Funktsiooninupu 2 LED-näit vilgub.
Multifunktsionaalsele näidikule kuvatakse parajasti valitud määrang:
Loputusvahendi doseerimine deaktiveeritud
Loputusvahendi doseerimine aktiveeritud (tehase seadistus)
4. Funktsiooninupule 2 vajutades saab määrangut muuta.
5. Kui soovitud määrang on näidikule kuvatud, vajutage nupule ON/OFF. Nüüd on määrang seadme mällu
salvestatud.
13
Loputusvahendi mahuti täitmine
Kui kasutate eraldi nõudepesuvahendit ja loputusvahendit, täitke loputusvahendi mahuti järgmistel
puhkudel:
− Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist.
− Kui juhtpaneelil põleb loputusvahendi indikaator
Loputusaine mahuti asub seadme luugi siseküljel.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Vajutage sõrmega loputusvahendi mahuti kaane lukustusriivile.
3. Tõmmake loputusvahendi mahuti kaas pärani lahti.
4.Valage loputusvahend mahutisse kuni katkendliku joonega märgitud
MAX- tähiseni. Vajalik loputusvahendi kogus on umbes 140 ml.
5. Sulgege mahuti kaas ja vajutage, kuni see klõpsatusega lukustub.
6. Pühkige üle serva valgunud loputusvahend lapiga ära, vastasel juhul
põhjustab see pesuprogrammi ajal liigset vahu teket.
Loputusvahendi doseerimise reguleerimine
Pesuprogrammi loputustsükli ajal doseeritakse loputusvahend mahutist nõude loputusvette.
Loputusvahendi koguse määranguid saab reguleerida vahemikus 1 – 6; tehase seadistus on 4. Muutke
määrangut ainult siis, kui klaasidel ja toidunõudel on näha jooni, tuhme laike ja kuivanud veetilkade jälgi.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Vajutage sõrmega loputusvahendi mahuti kaane lukustusriivile.
3. Tõmmake loputusvahendi mahuti kaas pärani lahti.
4. Valige sobiv doseeritav kogus.
5. Sulgege mahuti kaas ja vajutage, kuni see klõpsatusega lukustub.
6. Pühkige üle serva valgunud loputusvahend lapiga ära.
14
Helimärguande aktiveerimine ja deaktiveerimine
Võite ise otsustada, kas soovite lisaks indikaatori nägemisele (nt. pesuprogrammi lõppedes, rikete korral)
kuulda ka helimärguannet.
1. Vajutage nupule ON/OFF.
ON/OFF nupu LED-näit süttib.
Kui samal ajal põleb ka mõne teise juhtnupu indikaator, on valitud teatud pesuprogramm. Sellisel juhul
tuleb selle määrang katkestada, vajutades nullimisnupule (RESET):
Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja 2 ning hoidke neid umbes 2 sekundit all.
Kõik teised indikaatorid kustuvad.
2. Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja 2 ning hoidke neid all.
Funktsiooninupu 3 LED-näit vilgub.
3. Vajutage funktsiooninupule 3.
Funktsiooninupu 3 LED-näit vilgub.
Multifunktsionaalsele näidikule kuvatakse parajasti valitud määrang:
Helimärguannet ei ole kuulda
Helimärguanne on kuulda (tehase seadistus)
4. Seadistust on võimalik muuta, vajutades funktsiooninuppu 3.
5. Kui soovid määrang on näidikule kuvatud, vajutage nupule ON/OFF.
Nüüd on määrang seadme mällu salvestatud.
15
Nõudepesumasina kasutamine
•
•
•
•
•
Kas on vaja lisada spetsiaalsoola või loputusvahendit?
Paigutage toidunõud ja söögiriistad pesemiskambrisse.
Doseerige mahutisse masinpesuks mõeldud nõudepesuvahendit.
Valige toidunõudele ja söögiriistadele sobiv pesuprogramm.
Käivitage pesuprogramm.
Toidunõude ja söögiriistade asetamine masinasse
Nõudepesumasin on mõeldud vaid tavaliste, kodumajapidamises kasutatavate toidunõude pesemiseks.
Nõudepesumasinas pesemiseks
Ei sobi:
Sobivad erandkorras:
• Söögiriistad, mille varred on puust, sarvest,
portselanist või pärlmutrist;
• Kuumust mittetaluvad plastiknõud;
• Vanemad söögiriistad, mis ei talu kõrget
temperatuuri;
• Söögiriistad või nõud, mille valmistamisel
on kasutatud liimimistehnoloogiat;
• Tina- või vaskesemed;
• Kristallklaasist nõud;
• Roostealtid terasnõud;
• Puust lõikelauad;
• Sünteetilistest materjalidest esemed.
• Peske keraamilisi nõusid nõudepesumasinas vaid
siis, kui nende tootja andmetel on need
masinpesuks sobivad.
• Klaasi ornamendid võivad sageli masinas pestes
tuhmuda.
• Hõbedast ja alumiiniumist esemetel on omadus
veega pestes tumedaks tõmbuda. Mõned
toidujäätmed (näiteks munavalge ja munakollane
või sinep) jätavad hõbetatud pindadele sageli
tumedaid plekke või laike. Seepärast tuleb
hõbeesemed, mida kohe pärast kasutamist ei
pesta, alati toidujääkidest puhastada.
• Mõnda tüüpi klaasist esemed võivad pärast
mitmeid pesukordi tuhmiks tõmbuda.
• Enne kui asetate nõud seadmesse:
– eemaldage toidunõudelt suuremad toidujäägid.
– leotage kastruleid, kuhu toit kinni on kõrbenud.
• Arvestage toidunõusid ja söögiriistu pesemiskambrisse asetades järgmisi asjaolusid:
– Toidunõud ja söögiriistad ei tohi takistada pihustitorude pöörlemist.
– Asetage kõik tassid, klaasid, kastrulid ja teised õõnsad anumad kummuli, et vesi saaks need
korralikult puhastada.
– Nõud ja söögiriistad ei tohi olla üksteise otsas ega sees.
– Klaaside purunemise ja kriimustuste vältimiseks ei tohi need pesemise ajal üksteist puudutada.
– Asetage väikesed esemed (näiteks kaaned) toidunõude korvi.
16
Söögiriistade asetamine masinasse
Söögiriistade korvi pandavad pikad ja teravad söögiriistad võivad olla ohtlikud, eriti lastele (vt.
ohutusjuhiseid). Seepärast tuleb need panna ülemisse korvi.
Asetage noad, väikesed lusikad ja väikesed kahvlid söögiriistade alusele.
Asetage kahvlid ja lusikad, mis ei sobi söögiriistade alusele,
söögiriistade korvi.
Selleks, et kõik söögiriistad korralikult söögiriistade korvis puhtaks
saaksid:
1. asetage söögiriistade korvi peale sõrestik
2. paigutage kahvlid ja lusikad söögiriistade korvi sõrestikku nii, et nende
käepidemed jäävad allapoole.
3. suurte esemete, näiteks visplite, puhul võib kasutada ainult sõrestiku
ühte poolt.
Mõnedes nõudepesumasinate mudelites on võimalik
söögiriistade korvi avada.
Et vältida söögiriistade korvi tahtmatut avanemist selle seadmest
eemaldamisel, asetage käsi ümber kaheosalise käepideme, seda
kindlalt kinni hoides
1. Asetage söögiriistade korv lauale või tööpinnale
2. Avage mõlemad käepideme osad
3. Võtke söögiriistad korvist välja
4. Suruge korvi käepide kokku.
17
Pottide, pannide ja suurte taldrikute asetamine
masinasse
Asetage suuremad ja rohkem määrdunud nõud alumisse korvi
(taldrikud läbimõõduga 29 cm).
Teie nõudepesumasinal on üks järgnevatest alumise korvi mudelitest:
Mudel 1: alumise korvi taldrikuraami ei ole võimalik liigutada
Mudel 2: alumise korvi parempoolse taldrikuraami saab vajutada vasakpoolse taldrikuraami peale
Et suuri taldrikuid oleks nõudepesumasinasse lihtsam asetada saab
alumise korvi parempoolse taldrikuraami vajutada vasakpoolse
taldrikuraami peale:
1. Kergitage parempoolset taldrikuraami.
2. Vajutage taldrikuraam vasakule poole.
Mudel 3: alumise korvi parempoolse taldrikuraami vardad saab vajutada üksteise peale
Et suuri taldrikuid oleks nõudepesumasinasse lihtsam asetada saab
alumise korvi parempoolse taldrikuraami vardad vajutada üksteise
peale.
18
Mudel 4: alumise korvi kahe tagumise taldrikuraami vardad saab vajutada üksteise peale
Et suuri taldrikuid oleks nõudepesumasinasse lihtsam asetada saab
alumise korvi kahe tagumise taldrikuraami vardad vajutada üksteise
peale.
Tasside, klaaside ja kohviserviiside asetamine
masinasse
Asetage väikesed ja kuumuse suhtes tundlikud nõud ning pikad ja
teravad söögiriistad ülemisse korvi.
• Asetage nõud tassiriiulitele ja nende alla nii, et vesi pääseks nõusid
korralikult puhastama.
• Kui asetate ülemisse korvi kõrgeid esemeid, võite tassiriiulid
ülespoole keerata.
• Asetage veini-, shampuse ja konjakiklaasid tassiriiulite õnarustesse.
• Klaasid, tassid jms. võite asetada ka ülemises korvis oleva kahe
vasakpoolse orade rivi peale.
19
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Nõude maksimaalne
kõrgus
Ülemises korvis
Alumises korvis
Kui ülemine korv on üles tõstetud
22 cm
30 cm
Kui ülemine korv on alla lastud
24 cm
29 cm
Ülemise korvi kõrgust saab reguleerida ka siis, kui korv on nõudega täidetud.
Ülemise korvi allapoole laskmine:
1. Tõmmake ülemine korv täiesti välja.
2. Tõstke ülemise korvi tagaosa paremalt poolt kuni takistuseni ja
laske horisontaalasendisse. Ülemine korv lukustub alumisse
asendisse.
Ülemise korvi tõstmine:
1. Tõmmake ülemine korv täiesti välja.
2. Tõstke ülemise korvi tagaosa paremalt poolt kuni takistuseni ja
laske horisontaalasendisse. Ülemine korv lukustub ülemisse
asendisse.
Nõudepesuvahendi kasutamine
Kasutage ainult masinpesuks mõeldud nõudepesuvahendeid.
Täitke nõudepesuvahendi mahuti:
− Alati enne pesuprogrammi käivitamist (mitte siis, kui kasutate eelpesu). Pesuvahend doseeritakse vette
pesuprogrammi ajal.
Arvestage pesuvahendi pakendil ära toodud doseerimis- ja säilitamisjuhistega.
Nõudepesuvahendi mahuti asub pesumasina luugi siseküljel.
1. Kui kaas on kinni:
Vajutage lukustusriivile (1).
Kaas põrkab lahti.
2. Täitke mahuti nõudepesuvahendiga. Täitmistaset näitavad tähised
on seejuures heaks juhiseks.
20 = umbes 20 ml nõudepesuvahendit,
30 = umbes 30 ml nõudepesuvahendit.
3. Vajutage kaas kinni nii, et see klõpsatusega lukustub.
Kui nõud on äärmiselt määrdunud, võib nõudepesuvahendiga täita
ka varumahuti (2). Selles olev nõudepesuvahend doseeritakse
vette juba eelpesu ajal.
20
3-in-1 -nõudepesuvahendi tablettide kasutamine
Üldine teave
Need pesutabletid sisaldavad nõudepesuvahendit, loputusvahendit ja spetsiaalsoola.
1. Enne tablettide kasutamist veenduge, et nõudepesumasina kasutuspiirkonna veevõrguvee karedus
vastab toote valmistaja pool (vt. pakendilt) märgitud pesutablettide kasutustingimustele.
2.Kasutage pesutablette ainult tootja juhiste kohaselt.
Tablette ei tohi asetada otse nõudepesumasina pesemiskambrisse ega söögiriistade korvi, kuna
siis ei ole pesutulemus piisavalt hea. Pesutablett tuleb asetada nõudepesuvahendi mahutisse.
3. Kui 3-in-1 –nõudepesuvahendit tablettide esmakordsel kasutamisel esineb probleeme, kontakteeruge
pesuvahendi tootja klienditeenindusega (vastav telefoninumber on märgitud toote pakendile).
Soovitused
Kombineeritud toodete kasutamise ajal ei ole loputusvahendi ja spetsiaalsoola indikaatoritest abi.
Seepärast tuleks loputusvahendi doseerimine deaktiveerida – pidage meeles, et see funktsioon on vaid
mõnel nõudepesumasina mudelil – ja valida väikseim võimalik vee kareduse määrang.
Lisateavet leiate nõudepesuvahendi kasutusõpetusest.
Kui hakkate taas kasutama tavalist nõudepesuvahendit, toimige järgmiselt:
• Täitke nii soola kui ka loputusvahendi mahutid.
• Reguleerige vee karedus suurimale võimalikule määrangule ja peske kolm masinatäit ilma nõudeta.
• Reguleerige vee kareduse määrang taas piirkondlikule veevõrguvee karedusele vastavaks (järgige
kasutusjuhendis toodud ettekirjutusi).
Madala leelisesisaldusega nõudepesuvahendid
Nõudepesumasinate jaoks toodetud pesuvahendid võib sõltuvalt nende keemilisest koostisest jagada
kahte peamisesse rühma:
− tavalised, leeliselised pesuvahendid, mis sisaldavad söövitavaid aineosakesi.
− madala leelisesisaldusega pesuvahendid, mis sisaldavad looduslikke ensüüme.
50 °C - pesuprogrammid koos madala leelisesisaldusega pesuvahenditega vähendavad keskkonna
saastamist ja säästavad toidunõusid, kuna need pesuprogrammid on loodud spetsiaalselt madala
leelisesisaldusega pesuvahendites olevate ensüümide mustust eemaldavate omaduste kohaselt.
Seetõttu saavutatakse 50 °C pesuprogrammi ja madala leelisesisaldusega pesuvahendi abil sama
tulemus, mida tavaliselt on võimalik saavutada vaid 65 °C pesuprogrammiga.
Nõudepesuvahendi tabletid
Erinevate tootjate valmistatud pesutabletid ei lahustu kõik ühesuguse kiirusega. Seepärast ei jõua
mõned pesutabletid kiirprogrammi ajal vajalikul määral lahustuda. Sel põhjusel kasutage koos
pesutablettidega vaid tavalisi pesuprogramme ja eelloputust.
Automaatsed pesuprogrammid
AUTOMAAT-programmides määrab seadme automaatika sõltuvalt vee hägususest, kui määrdunud
pestavad nõud on.
Kui masinas on vähe nõusid ning need ei ole väga määrdunud, võtab eelloputus, pesu ja
vaheloputus vähem aega ning programmi veetarve on väiksem.
Kui nõudepesumasin on täis laaditud ja nõud on äärmiselt määrdunud, kestab eelloputus, pesu ja
vaheloputus kauem ning programmi veetarve on suurem.
Sel põhjusel võivad AUTOMAAT-programmide kestus ning vee- ja energiatarbimise tase teatud piirides
kõikuda (vt. programmitabelit).
Sellisel viisil saavutatakse alati parim võimalik tulemus minimaalse vee- ja energiakuluga.
AUTOMAAT-programmides määratakse pesuvee temperatuur sõltuvalt toidunõude määrdumuse astmest
automaatselt 50 °C ja 65 °C vahele.
21
Pesuprogrammi valik (programmitabelid)
Valige selle tabeli abil kõige sobivam pesuprogramm.
Nõude tüüp:
Söögi- ja keedunõud
Nõud ilma pottide ja
pannideta
Söögi- ja keedunõud
–
–
–
Lisaks:
Määrdumuse aste
• veidi määrdunud kuni
väga määrdunud
• kinnikuivanud
toidujäätmed
• äsjakasutatud nõud,
tavalisest veidi rohkem
määrdunud
• väga määrdunud
• kuivanud toidujäätmed, eriti
munavalge ja tärklis
sobib eriti hästi
pesemiseks madala
leelisesisaldusega
pesuvahendiga
Sobiv pesuprogramm
Programmi
etapid: 2)
30 MIN 1)
AUTOMATIC
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Loputamine nõude
värskendamiseks
Kuivatus
Kulunormid: 3)
–
Pesu
–
Loputamine nõude
värskendamiseks
–
Ø
Ø
INTENSIIVPESU 70°C
Eelloputus
Pesu
2x vaheloputus
Loputamine nõude
värskendamiseks
Kuivatus
Ø
Pesuprogrammi kestus 4)
90 – 110 minutit
30 minutit
110 – 120 minutit
Elektrienergia tarve
1,10 – 1,40 kWh
0,8 kWh
1,75 – 1,95 kWh
Veetarve
13 – 20 liitrit
9 liitrit
20 – 22 liitrit
1) Seda programmi ei ole otstarbekas kasutada, kui nõudel on kinnikuivanud toidujäätmeid.
2) Pesuprogrammide erinevate etappidega kaasnevad erinevad helid, kuna pesuprogrammide teatud
etappidel uhutakse nõusid mõne aja jooksul intensiivsemalt, et need paremini puhtaks saaksid.
3) Kulunormid lähtuvad normaalsest töörežiimist ning on hinnangulised. Need varieeruvad, sõltuvalt
nõudekorvi täitmise tasemest. Seetõttu võivad praktilised tulemused siintoodud andmetest mõnevõrra
erineda.
4) Kui vee karedusaste on seatud elektrooniliselt määrangule 10, võib pesuprogramm kesta natuke kauem.
22
Nõude tüüp
Lisaks:
Määrdumuse aste
Kohviserviisid ja
dessertnõud
Kõik nõudetüübid
kuumuse suhtes
tundlikud nõud
Õrnad klaasnõud
-
• normaalselt kuni
kergelt määrdunud
• kergelt
määrdunud
Kasutatud nõud,
mis on kogutud
nõudepesumasinasse
hilisemaks pesuks
Pesu
2x vaheloputus
Loputamine
nõude värskendamiseks
Kuivatus
Eelloputus
-
Söögi- ja keedunõud
• normaalselt
määrdunud
sobib eriti hästi
pesemiseks madala
leelisesisaldusega
pesuvahendiga
Sobiv pesuprogramm
Programmi
etapid: 2)
Kulunormid: 3)
NORMAALPESU 65°C
ÖKO 50°C 1)
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Loputamine nõude
värskendamiseks
Kuivatus
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Loputamine nõude
värskendamiseks
Kuivatus
Ø
Ø
Ø
Ø
Pesuprogrammi kestus
90 - 100 minutit
130 – 150 minutit
73 minutit
12 minutit
Elektrienergia
tarve
1,15 – 1,35 kWh
0,95 – 1,05 kWh
0,9 kWh
< 0,1 kWh
Veetarve
17 – 19 liitrit
12 – 14 liitrit
15 liitrit
4 liitrit
1) Testprogramm
2) Pesuprogrammide erinevate etappidega kaasnevad erinevad helid, kuna pesuprogrammide teatud
etappidel uhutakse nõusid mõne aja jooksul intensiivsemalt, et need paremini puhtaks saaksid.
3) Kulunormid lähtuvad normaalsest töörežiimist ning on hinnangulised. Need varieeruvad, sõltuvalt
nõudekorvi täitmise tasemest. Seetõttu võivad praktilised tulemused siintoodud andmetest mõnevõrra
erineda.
4) Kui vee karedusaste on seatud elektrooniliselt määrangule 10, võib pesuprogramm kesta natuke kauem.
23
Pesuprogrammi käivitamine
1. Kontrollige, et toidunõud ja söögiriistad oleks nõuepesumasinasse asetatud nii, et pihustitorud saaksid
vabalt pöörelda.
2. Keerake veekraan täiesti lahti.
3. Sulgege nõudepesumasina luuk.
4. Vajutage nupule ON/OFF.
ON/OFF nupu LED-näit süttib.
5. Vajutage soovitud pesuprogrammi nupule (vt. programmitabelit).
Valitud programmi indikaator süttib ja pesuprogrammi etapp on jälgitav juhtpaneeli indikaatorite abil.
Multifunktsionaalsele näidikule kuvatakse programmi arvestuslik järele jäänud kestus.
Valitud pesuprogramm käivitub umbes 3 sekundi pärast.
Juhtpaneelil vilgub hetkel töösoleva programmietapi indikaator.
Nõudepesumasina automaatika võib vajadusel multifunktsionaalsele näidikule kuvatud järelejäänud
programmi kestuseaega muuta sõltuvalt pesemiskambri täitmise tasemest, nõude määrdumuse astmest
jms.
Kui multifunktsionaalsele näidikule kuvatakse pärast pesuprogrammi käivitamist veateateid, lugege
kasutusjuhendi osa “Mida teha, kui...”.
Pesuprogrammi vahetamine / katkestamine / tühistamine
Ärge muutke ega katkestage käsilolevat pesuprogrammi muidu, kui ainult vältimatu vajaduse korra. Kui
nõudepesumasina luuk avatakse ja uuesti suletakse, kuumeneb sisenenud õhk olulisel määral ning
paisub. Seetõttu võib seadme põhjale tekkida vett, mis võib omakorda põhjustada lekkekatisesüsteemi
rakendumise.
Pesuprogrammi vahetamine
Kui soovite pesuprogrammi vahetada kolme sekundi kestel pärast programmi käivitamist, vajutage
lühidalt mõne teise pesuprogrammi nupule.
Kui soovite pesuprogrammi vahetada hiljem, toimige järgmiselt:
1.Vajutage uuesti pesuprogrammi nupule ja hoidke seda all.
Kõigepealt vilgub käsiloleva pesuprogrammi indikaator.
Mõne sekundi pärast jääb vilkuma vaid uue pesuprogrammi indikaator.
2. Vabastage programminupp.
Uus valitud pesuprogramm käivitub.
Pesuprogrammi katkestamine nõudepesumasina luugi avamise teel
Luugi avamisel võib nõudepesumasinast väljuda kuuma auru. Põletushaavade oht! Avage luuk
ettevaatlikult.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
Pesuprogramm seiskub.
2. Sulgege luuk.
Pesuprogramm jätkub.
Pesuprogrammi tühistamine (RESET)
1. Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja 2 ning hoidke neid all.
Kasutusel oleva pesuprogrammi indikaator vilgub mõne sekundi kestel ja seejärel kustub.
2. Vabastage funktsiooninupud.
Nüüd on pesuprogramm seiskamine.
Kui nõudepesumasin vooluvõrgust lahti ühendada, on tulemuseks käsiloleva pesuprogrammi katkemine,
kuid mitte lõppemine. Pärast vooluvõrku ühendamist töötab pesuprogramm edasi.
24
3 in 1 –funktsioon
Nõudepesumasinal on spetsiaalne lisafunktsioon, mis võimaldab kasutada 3-in-1 –nõudepesuvahendi
tablette. Sellisel juhul pole vaja loputusvahendit ja spetsiaalsoola masinasse lisada.
Seda lisafunktsiooni võib kasutada kõikide pesuprogrammidega.
1. Asetage 3-in-1 –nõudepesuvahendi tabletid pesuvahendi mahutisse.
2. Lülitage nõudepesumasin sisse.
3. Vajutage 3 in 1 –funktsiooni nuppu.
3 in 1 –funktsiooni indikaator süttib.
− Loputusvahendi ja spetsiaalsoola doseerimine pesuvette on takistatud.
− Sellisel juhul ei anna seade loputusvahendi või spetsiaalsoola mahuti tühjenemisest märku.
4. Funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu 3 in 1.
3 in 1 –funktsiooni indikaator näitab viimati valitud seadistust:
Indikaator 3 in 1 põleb
Lisafunktsioon on aktiveeritud
Indikaator 3 in 1 ei põle
Lisafunktsioon on deaktiveeritud (tehase seadistus)
5. Vajutage soovitud pesuprogrammi nuppu (vt, programmitabelit).
Valitud pesuprogramm käivitub umbes 3 sekundi pärast.
Pärast pesuprogrammi käivitumist ei ole võimalik funktsiooni määrangut enam muuta. Kui soovite muuta
pesuprogrammi, siis tühistage programm RESET nupu abil ja valige uus programm.
Kui lisafunktsioon on kord valitud, siis rakendub see iga järgmise pesuprogrammi korral, kuni funktsioon
vastavat nupust välja lülitatakse.
Lisafunktsiooni kasutamise korral võivad programmitabelis esitatud kestusajad tegelikest erineda.
Kui soovite taas 3-in-1 –nõudepesuvahendi tablettide asemel kasutada tavalist pesuvahendit, pidage
silmas peatükis “3-in-1 –nõudepesuvahendi tablettide kasutamine” kolme viimati mainitud punkti.
Taimeri seadistamine või seadistuse muutmine
Võite programmeerida seadme käivitusaja taimeriga, kui pesuprogramm peab tööle hakkama lähima 19
tunni jooksul.
Taimeri seadistamine
1. Vajutage nupule ON/OFF.
2. Vajutage taimeri nupule
, kuni multifunktsionaalsel näidikul hakkab vilkuma tundide arv, mille
möödudes soovite pesuprogrammi käivituvat.
3. Vajutage soovitud pesuprogrammi nupule.
Multifunktsionaalsel näidikul vilgub veidi aega valitud pesuprogrammi kestusaeg ja seejärel taas valitud
käivitumisaeg.
Kui tunnilugem lakkab vilkumast, on taimeriga ajastatud programmi algusaeg aktiveeritud.
Programmeeritud aja möödudes käivitub pesuprogramm automaatselt.
Taimeri seadistuse muutmine:
Kui pesuprogramm ei ole veel alanud, saab taimeriga määratud algusaega muuta, vajutades taimeri
nupule
.
Taimeri seadistuse tühistamine:
Taimeri seadistust saab tühistada ajal, mil pesuprogramm ei ole veel käivitunud. Vajutage taimeri nuppu
seni, kuni multifunktsionaalsel näidikul hakkab vilkuma valitud programmi kestusaeg. Valitud
pesuprogramm käivitub sel juhul kohe.
25
Pesuprogrammi vahetamine pärast taimeri seadistamist
Kui pesuprogramm ei ole veel käivitunud, saab seda funktsiooninuppude abil vahetada.
1. Vajutage uue pesuprogrammi nupule ja hoidke seda all.
Kõigepealt vilgub eelnevalt valitud programmi indikaator. Mõne sekundi pärast jääb vilkuma vaid uue
valitud programmi indikaator.
2. Vabastage programminupp.
Uus valitud pesuprogramm käivitub programmeeritud aja möödudes automaatselt.
Täitumusastme andur – sensorlogic
Kui pesuprogramm käivitatakse hoolimata sellest, et ülemises ja / või alumises korvis on vähe nõusid,
kohaldab täitumusastme andur pesuvee hulga ja pesuprogrammi kestuse vastavaks nõude määrale. Nii
on võimalik ökonoomselt ja kiiresti pesta ka väiksemat nõudekogust. Kui seade on vaid pooltäidetud (6
inimese lõunasööginõud), säästetakse pesuprogrammi ajal kuni 2 liitrit vett ja 0,2 kWh elektrienergiat.
Nõudepesumasina väljalülitamine
Lülitage nõudepesumasin välja alles siis, kui programmi järelejäänud kestuse lugem näidikul on “0” ja
programmi etappide näidikul helendab näit
.
Kui helimärguanne on deaktiveeritud, siis kuulete pesuprogrammi lõppedes 15 sekundi vältel signaalheli.
1. Vajutage nupule ON/OFF.
Kõik indikaatorid kustuvad.
Kui avate luugi vahetult pärast pesuprogrammi lõppu, võib pesemiskambrist väljuda kuuma auru.
Seepärast:
2. Avage luuk ettevaatlikult.
Kui nõudepesumasinat välja ei lülitata, kostab 3 ja 6 minuti pärast signaalheli uuesti.
Nõude masinast väljavõtmine
• Kuumad nõud võivad kergesti puruneda. Seepärast laske neil enne masinast väljavõtmist veidi aega
jahtuda.
• Jätke nõud pärast pesuprogrammi lõppemist veel umbes 15 minutiks masinasse, et need paremini
kuivaksid ja jahtuksid.
• Tühjendage esmalt alumine, seejärel ülemine korv. Nii ei saa ülemises korvis olevate toidunõude
õõnsustesse jäänud vesi alumises korvis olevatele nõudele tilkuda ja veepritsmete jälgi jätta.
Hooldus ja puhastamine
Ärge mingil juhul kasutage nõudepesumasina puhastamiseks mööblipuhastusvahendeid ega
tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
• Puhastage nõudepesumasina juhtpaneel ja funktsiooninupud vajadusel ainult pehme lapi ja sooja,
puhta veega.
• Kontrollige regulaarselt pesu-. loputusvahendi ja soola mahutit, luugi tihendit ning vee
juurdevooluvoolikut määrdumise osas.
26
Filtrite puhastamine
Pesemiskambri põhjal olevad filtrid puhastuvad suurel määral iseenesest. Sellegipoolest tuleb neid aegajalt kontrollida ja vajadusel puhastada. Määrdunud filtrid halvendavad pesemistulemust.
1. Avage nõudepesumasina luuk ja võtke alumine korv välja.
2. Nõudepesumasina filtrisüsteem koosneb jäme-/ ja peenfiltrist,
mikrofiltrist ja pinnafiltrist. Avage mikrofiltri käepideme abil
filtrisüsteemi lukustus ja võtke filtrid välja.
3. Keerake käepidet ¼ pöörde võrra vastupäeva ja tõmmake see
välja.
4. Võtke jäme- / peenfiltri rõngast (1/2) kinni ja tõmmake see
mikrofiltrist (3) välja.
5. Puhastage kõik filtrid voolava vee all.
6. Võtke pinnafilter (4) pesemiskambri põhjast ära ja puhastage
hoolikalt mõlemalt poolt.
7. Paigaldage pinnafilter tagasi oma kohale pesemiskambri põhjas.
8. Paigaldage jäme- / peenfilter mikrofiltri sisse ja kinnitage need
üksteise külge.
9. Asetage filtrikomplekt paigale ja keerake käepidet päripäeva, kuni
see oma kohale lukustub. Kontrollige, et pinnafilter ei ulatuks
pesemiskambri põhjast kõrgemale.
Nõudepesumasinat ei tohi mingil juhul kasutada ilma filtrikomplektita.
27
Mida teha, kui...
Püüdke nõudepesumasina kasutamisel tekkivad väiksemad probleemid siin toodud juhiste abil ise
kõrvaldada. Kui kutsute siin loetletud põhjuste või pesumasina valest kasutamisest tingitud rikke tõttu
kohale hooldustehniku, tuleb sellega seonduvad kulud kanda Teil endal ka siis, kui garantiileping veel
kehtib.
... juhtpaneelile ilmuvad veateated
Kui juhtpaneelil vilgub või põleb mõni alltoodud tabelis nimetatud indikaator, saate te rikke tõenäoliselt ise
kõrvaldada.
Probleem
Kostab 1 korduv
helimärguanne, valitud
pesuprogrammi indikaator
vilgub: indikaator
helendab,
multifunktsionaalsele näidikule
on kuvatud veateade
Nõudepesumasin ei võta vett
sisse.
Kostab 2 lühikest korduvat
helimärguannet, valitud
pesuprogrammi indikaator vilgub
ja multifunktsionaalsel näidikul
on veateade
Kostab 3 lühikest korduvat
helimärguannet,
multifunktsionaalsel näidikul on
veateade
Kostab 1 pikk korduv
helimärguanne, indikaator
helendab.
28
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Veekraan on ummistunud või
lubjasetet täis.
Puhastage veekraan
Veekraan on kinni keeratud.
Avage veekraan.
Kui vee juurdevooluvooliku
keermestatud ühenduses on
filter, võib see ummistunud olla.
Puhastage filter.
Pesemiskambri põhjal olevad
filtrid on ummistunud.
Vajutage alustatud
pesuprogrammi nupule ja
tühistage seejärel programm
nullimisnupuga RESET (vt.
kasutusjuhendi osa
“Pesuprogrammi käivitamine”).
Puhastage filtrid (vt. osa “Filtrite
puhastamine”).
Vee juurdevooluvoolik on valesti
paigaldatud.
Kontrollige voolikuühendust.
Äravooluava on ummistunud.
Puhastage äravooluava.
Vee äravooluvoolik on valesti
paigaldatud.
Kontrollige voolikuühendust.
Vee lekkekaitsesüsteem on
rakendunud.
Sulgege veekraan ja
kontakteeruge volitatud
hoolduskeskusega.
Keskmine pihustitoru on kinni
jäänud.
Avage ettevaatlikult
nõudepesumasina luuk. Luugi
avamisel võib eralduda kuuma
auru. Tuleoht! Asetage
toidunõud ja söögiriistad
korvidesse selliselt, et
pihustitoru pääseb vabalt
liikuma. Sulgege
nõudepesumasina luuk
Indikaator
Indikaator
helendab.
helendab.
Kui olete veateatega
,
Nõudepesumasina luuk on
avatud.
Sulgege nõudepesumasina luuk.
Indikaator
tuletab meelde,
et aeg-ajalt tuleb
nõudepesumasina filtrit
kontrollida ja vajadusel ka
puhastada. See näit süttib
regulaarsete ajavahemike järel,
sõltumata filtri määrdumuse
astmest.
Indikaator kustub automaatselt
järgmise pesuprogrammi
käivitumisel.
või
kaasnenud probleemi kõrvaldanud, sulgege luuk.
Kui veateatega
või
kaasnev probleem on kõrvaldatud, vajutage alustatud pesuprogrammi
nupule. Pesuprogramm jätkub.
Kui veateade kuvatakse uuesti näidikule, kontakteeruge volitatud hoolduskeskusega.
Kõikidel muudel juhtudel tuleb nõudepesumasina rikke korral kontakteeruda volitatud hoolduskeskusega
ja edastada näidikule ilmunud veateade. Volitatud hoolduskeskuste nimekirja leiate kasutusjuhendi
lõpust.
... kui ilmnevad nõudepesumasina kasutamisega seonduvad probleemid
Probleem
Programm ei käivitu
Nõudepesumasina
pesemiskambris on näha
roostelaike.
Pesuprogrammi ajal kostab
vilisev heli.
Pesemiskambri sisevalgustuse
pirn ei põle.
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Nõudepesumasina luuk ei ole
korralikult suletud.
Sulgege luuk.
Toitepistik ei ole seinakontaktis.
Ühendage pistik seinakontakti.
Seadme kaitse on läbi põlenud.
Vahetage kaitse.
Taimeriga varustatud
nõudepesumasina mudelid:
taimer on aktiveeritud.
Kui soovite nõusid kohe pesta,
tühistage taimeri seadistus.
Pesemiskamber on valmistatud
roostevabast terasest. Sinna
tekkinud roosteplekid on
põhjustatud väljastpoolt tekkinud
roostest (veetorustikus olevatest
roosteosakestest, kastrulitest,
söögiriistadest jms.) Eemaldage
niisugused plekid teraspindadele
mõeldud puhastusvahendiga.
Peske nõudepesumasinaga
ainult masinpesu taluvaid
toidunõusid ja söögiriistu.
Sulgege soolamahuti kork
tugevasti.
See on ohutu.
Kasutage mõnda muud marki
nõudepesuvahendit.
Toitepistik ei ole seinakontaktis.
Ühendage toitepistik
seinakontakti.
Sisevalgustuse pirn on läbi
põlenud.
Kontakteeruge
klienditeenindusega.
29
… pesutulemus ei ole rahuldav
Toidunõud ei ole puhtad.
− Ei valitud õiget pesuprogramm.
− Nõud olid masinasse paigutatud nii, et vesi ei pääsenud neid korralikult puhastama. Nõudekorve ei tohi
liiga täis laduda.
− Filtrid ei ole puhtad või on need valesti paigaldatud.
− Nõudepesuvahendit ei lisatud või lisati liiga vähe.
− Kui toidunõude pinnal on lubjasetet: soolamahuti on tühi või on veepehmendusseade valesti
reguleeritud.
− Vee äravooluvoolik on valesti paigaldatud.
Nõud on märjad ja tuhmid.
Loputusvahendit ei kasutatud.
Loputusvahendi mahuti on tühi.
−
−
Klaaside ja toidunõude pinnal on jooned või triibud, piimjad plekid või tunduvad pinnad olevat
sinaka helgiga,
− Seadke loputusvahendi doseerimine madalamale tasemele.
Klaasidel ja toidunõudel on kuivanud veepiisad.
Seadke loputusvahendi doseerimine kõrgemale tasemele
Põhjus võib olla pesemisvahendist. Kontakteeruge pesuvahendi tootja klienditeenindusega.
−
−
Tehnilised andmed
Maht:
12 inimese nõudekomplekt, kaasa arvatud serveerimisnõud.
Lubatud veesurve:
1-10 baari (=10-100 N/c2 = 0,1-1,0 MPa)
Elektriühendus:
Elektriühendusi käsitlev teave asub nõudepesumasina luugi paremas
siseservas oleval andmekilbil.
Nõudepesumasinad: Vabalt paigutatavad seadmed
Mõõtmed:
850 x 600 x 600 (K x L x S mm)
maksimumkaal:
54 kg
Mööbliesemeisse integreeritavad ja töötasapindade alla paigaldatavad nõudepesumasinad
Mõõtmed:
820 - 880 x 596 x 570 (K x L x S mm)
maksimumkaal:
50 kg
Täielikult mööbliesemeisse integreeritavad nõudepesumasinad
Mõõtmed:
820 - 880 x 596 x 546 – 550 (K x L x S mm)
maksimumkaal:
50 kg
Antud seade vastab järgmistele EL-i direktiividele:
− 73/23/EEC, 19.02.1973 – Madalpinge direktiiv
− 89/336/EEC, 03.05.1989 (kaasa arvatud direktiivi muudatus 92/31/EEC) – Elektromagnetilise
ühilduvuse direktiiv
30
Juhiseid seadme testimiseks
Vastavalt määrusele EN 60704 tehtava testimise ajal peab seade olema täielikult nõudega täidetud ja
kasutada tuleb testprogrammi (vt. programmitabel).
Vastavalt määrusele EN 50242 tehtava testimise ajal peavad spetsiaalsoola mahuti ja loputusvahendi
mahuti olema täidetud, ning kasutada tuleb testprogrammi (vt. programmitabel).
Täis nõudepesumasin:
12 inimese nõudekomplekt,
kaasa arvatud serveerimisnõud
Pool masinatäit:
6 inimese nõudekomplekt,
kaasa arvatud serveerimisnõud,
iga teine koht vaba
Pesuvahendi doseerimine:
5 g + 25 g (tüüp B)
20 g (tüüp B)
Loputusvahendi seadistus:
4 (tüüp III)
4 (tüüp III)
Nõude masinasse asetamise näited:
Ülemine korv ilma söögiriistade aluseta*
Ülemine korv ja söögiriistade alus*
* Vajadusel seadke tassiderest paremalt poolt vasakule. Kinnitusrest peab olema kindlasti otse.
Alumine korv ja söögiriistade korv
Söögiriistade korv
31
PAIGALDUS- JA ÜHENDUSJUHEND
Nõudepesumasina paigaldamine
• Nõudepesumasin tuleb paigaldada tugevale aluspinnale nii, et see püsiks kindlalt kohal ja oleks
horisontaalasendis.
• Nõudepesumasina kruvijalgu reguleerides saab aluspinna
ebatasasused kompenseerida ja nõudepesumasina pealispinna
ümbritsevate mööbliesemetega ühele tasapinnale seada.
− kasutage kruvikeerajat.
• Töötasapinna alla või mööbliesemetesse integreeritavate nõudepesumasinate tagumised jalad
reguleeritakse kruvikeerajaga seadme esiküljelt.
• Vee juurdevooluvoolik ja vee äravooluvoolik ning toitekaabel ei tohi pärast seadme paigaldamist jääda
paindesse või millegi alla või vahele.
• Nõudepesumasin tuleb kindlalt töötasapinna või ümbritsevate mööbliesemete külge kinnitada. Nii
välditakse seadme ümberkukkumist.
Mööblisse integreeritavad nõudepesumasinad
(vt. juuresolevat paigaldusskeemi)
Nõudepesumasina luugi võib katta puitpaneeliga, mille mõõtmed on järgmised:
Laius
591 – 594 mm
Paksus
16 – 24 mm
Kõrgus
(muutuv)
Sõltub
- paigalduskoha kõrgusest
- sokli kõrgusest
- külgnevate mööbliesemete liitekohtadesse sobitamisest.
Täpne kõrgusmõõt võetakse siis, kui nõudepesumasin on oma
kohal.
Kaal
32
maks. 8 kg
Nõudepesumasina paigaldamine
Veeühendus
Nõudepesumasin on varustatud turvaseadmetega, mis takistavad pesuvee voolamist tagasi
veevõrgutorustikku. Turvaseadmed on kooskõlas kehtivate veetehniliste ohutusnõuetega.
• Nõudepesumasinat saab ühendada nii külma- kui ka kuumaveetorustikuga (kõrgeim temperatuur
60 °C).
• Nõudepesumasinat ei tohi ühendada spetsiaalsete soojaveemahutite või kuumaveeboileritega.
Lubatud veesurve
Madalaim lubatud veesurve
1 baar (=10 N/cm2 =100 kPa)
Kui veevõrgu torustiku surve on alla 1 baari, pöörduge kohalik
veevärgiga tegeleva firma poole.
Kõrgeim lubatud veesurve:
10 baar i(=100 N/cm2 =1 MPa)
Kui veevõrgu torustiku surve on üle 10 baari, tuleb kasutusele
võtta survealandusventiil (küsige seadme edasimüüjalt).
Vee juurdevooluvooliku ühendus
Jälgige, et voolik ei saaks paigaldamise käigus väänduda, kinni kiiluda või keerdu minna.
Vee juurdevooluvoolik keermestatud ühendus (ISO 228-1:2000) kinnitatakse ¾” väliskeermega veekraani
külge. Vee juurdevooluvoolikul on plastikust või metallist kinnitusmutter:
− Pingutage keermestatud ühenduse plastikust kinnitusmutrit ainult sõrmede abil.
− Pingutage keermestatud ühenduse metallist kinnitusmutrit kindlasti sobiva tööriistade abil. Lõpuks
kontrollige ühenduse lekkekindlust (veenduge, et veekraanist ei tilgu vett).
• Soovitame paigaldada nõudepesumasina tarbeks eraldi veekraani või ühendada seade olemasoleva
valamu harukraaniga.
• Kui koos nõudepesumasinaga tarnitud veevooliku pikkus ei ole piisav, tuleb hankida VDE (Verband
Deutscher Elektrotechniker – Saksa elektrotehnika standardimisorganisatsioon) poolt aktsepteeritud
voolik. Need on saadaval volitatud hoolduskeskustes.
Järgnevas osas esitatud teave kehtib ainult nende nõudepesumasinate kohta, mille vee
juurdevooluvoolik keermestatud ots on varustatud turvaventiiliga:
33
Turvaventiiliga varustatud vee juurdevooluvoolik
Kui nõudepesumasinaga on ühendatud kahekordne vee juurdevooluvoolik, asub turvaventiil otse
veekraanis. Sellisel juhul on vee juurdevooluvoolikus surve ainult siis, kui masin vett sisse võtab. Kui vee
juurdevooluvoolik lekkima hakkab, takistab turvaventiil veevõtu jätkumist ning nõudepesumasina
tühjenduspump käivitub.
Vee juurdevooluvoolikut kinnitades tuleb tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:
− Turvaventiili alumise serva ja põranda vaheline kaugus peab olema vähemalt 30
cm.
− Kahekordse vee juurdevooluvooliku toitejuhe on turvaventiili jaoks. Vee
juurdevooluvoolikut ega turvaventiili ei tohi vette kasta.
− Kui vee juurdevooluvoolik või turvaventiil on vigastatud, ühendage
nõudepesumasin viivitamatult vooluvõrgust lahti.
− Turvaventiiliga varustatud vee juurdevooluvoolikut tohib vahetada ainult
asjatundlik hooldustehnik või volitatud hoolduskeskus.
− Paigaldage vee juurdevooluvoolik nii, et see on kogu pikkuses allpool turvaventiili
alumist serva.
34
Kanalisatsiooniühendus
Vee äravooluvoolik
Vee äravooluvoolik ei tohi olla paindes, muljutud ega sõlmes.
• Vee äravooluvooliku ühendus:
− lubatud maksimumkõrgus: 1 meeter.
− nõutav miinimumkõrgus: 40 cm seadme alumisest servast.
Pikendusvoolikud
• Pikendusvoolikuid saab osta seadmete edasimüüjatelt või volitatud
hoolduskeskustest. Pikendusvooliku läbimõõt peab olema 19 mm,
siis ei ole nõudepesumasina töö takistatud.
• Suurima lubatud pikendusvooliku pikkus on 3 m, mille puhul
tõstekõrgus on kõige enam 85 cm.
Ühendamine valamu äravoolutoruga
• Äravooluvooliku ava (läbimõõduga 19 mm) sobib enamiku valamute äravoolutorustikuga. Valamu
äravoolutorustiku ühenduse läbimõõt peab olema vähemalt 15 mm.
• Äravooluvoolik tuleb valamu äravoolutorustikku kinnitada seadme komplekti kuuluva voolikuklambri
abil.
Vee äravool soklil seisvast nõudepesumasinast
Kui sokli peale paigaldatud nõudepesumasin äravooluvooliku ühendus asub rohkem kui 30 cm seadme
alumisest servast allpool, tuleb ühenduse teostamiseks kasutada volitatud hooldusfirmas saada olevat
varuosa ET 111099520.
Vee äravool valamusse (võimalik ainult ruumis vabalt paiknevate seadmete puhul)
Kui soovite riputada nõudepesumasina äravooluvooliku valamu külge, kasutage selleks painduvat
voolikudetaili, mille saab osta volitatud hooldusfirmast. Varuosa number on ET 646 069 190.
1. Paigaldage voolikudetail äravooluvoolikule.
2. Kinnitage äravooluvoolik nii, et see ei saa valamu servalt ära libiseda.
Tõmmake läbi voolikudetaili augu nöör ja kinnitage see seina või veekraani külge.
Lekkekaitsesüsteem
Nõudepesumasin on varustatud vee lekkekaitsesüsteemiga, mis kaitseb seda veega seotud kahjustuste
eest. Võimaliku häire tekkides katkestab seadme turvaventiil viivitamatult vee sissevoolu ja
tühjenduspump lülitub tööle. Nii ei saa vesi nõudepesumasinast välja voolata ega üle servade valguda.
Pump tühjendab seadme veest automaatselt.
Vee lekkekaitsesüsteem rakendub ka siis, kui nõudepesumasin on välja lülitatud, kuid toitepistik on
seinakontakti ühendatud.
Kui seade on sisse lülitatud, kostab vea ilmnemisel ka alarmsignaal.
35
Elektriühendus
Seadme vooluvõrku ühendamine tuleb jätta vastavat kvalifikatsiooni omava volitatud elektriku hooleks.
Elektriühenduste teostamisel tuleb kinni pidada kehtivatest üldmäärustest ja lisaks ka kohaliku
elektrivõrgu poolt sätestatud lisamäärustest.
Vastavalt määrustele EN60335/DIN VDE 0700 ei tohi pärast seadme paigaldamist olla kontrolletapis
nähtaval ühtegi elektrit juhtivat osa ega isoleerimata juhet.
Elektriühendusega seonduv teave asub nõudepesumasina paremas siseservas oleval andmekilbil.
Seadme kasutuselevõtul tuleb arvestada ka elektrikilbi lülitusskeemi parameetritega.
Enne nõudepesumasina vooluvõrku ühendamist veenduge, et selle andmekilbile märgitud nominaalpinge
ja voolutüüp vastavad kasutuskoha elektrivõrgu pingele ja voolutüübile. Seadme andmekilbil on ka teave
vajaliku kaitsme kohta.
Nõudepesumasina lahutamiseks vooluvõrgust, ühendage toitepistik seinakontaktist lahti.
Märkus: Nõuepesumasina seinakontaktile peab olema vaba juurdepääs ka pärast seadme paigaldamist.
Kui seade on vooluvõrguga püsiühenduses, tuleb see paigaldustööde sooritamise ajaks võrgust lahutada
mitmepooluselise (N, L1) lahklülitiga (näiteks kaitsmed, kaitselülitid või sarnased seadmed), mille
kontaktivahe on suurem kui 3 mm.
Ühendused
Vee juurde- ja väljavooluvoolik ning toitekaabel tuleb kinnitada nõudepesumasina küljele, kuna seadme
taga ei ole nende jaoks ruumi.
Allpool toodud veevoolikute ja elektriühenduste näide on vaid soovitusliku iseloomuga, kuna
nõudepesumasina kasutuskoha tingimused (olemasolevad ühendused, kohalikku elektri- või
veevarustuse ettevõtet puudutavad ühenduste teostamise määrused jms.) määravad ühenduste tegeliku
paiknemise.
2 tk 45-kraadist või sirget ühendusdetaili,
välisläbimõõt 19 mm, pikkus 30 mm
Kanalisatsiooni- Vee sisseKaksikventiil ühendus
võtuühendus
Seinakontakt
Vee sisseToitekaabel Kanavõtuühendus
lisatsiooniühendus
36
Toitekaabel
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement