Electrolux ESF6220W User manual

Electrolux ESF6220W User manual
Nõudepesumasin
ESF 6220
Kasutusjuhend
1
Lugupeetud klient!
Lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.
Pidage eelkõige kinni kasutusjuhendi esimestel
lehekülgedel esitatud ohutusnõuetest. Hoidke
kasutusjuhendit hoolikalt alles ja, kui seade vahetab
omanikku, andke kasutusjuhend järgmisele kasutajale
edasi.
Kolmnurkne hoiatusmärk ja/või sõnad
"Hoiatus!", "Ettevaatust", "Tähelepanu!"
toovad esile informatsiooni, mis on oluline teie
ohutuse või seadme töökindluse tagamiseks.
Nende märkustega tuleb tingimata arvestada.
Järjekorranumbritega varustatud
tegevusjuhised näitavad toimingute järjekorda
seadme teenindamisel.
Sellise sümboliga on tähistatud seadme
hooldust ja praktilist kasutamist puudutav
täiendav informatsioon.
"Ristikheinalehega" on tähistatud nõuanded ja
soovitused seadme ökonoomsemaks ja
keskkonnasõbralikumaks kasutamiseks.
Kasutusjuhend sisaldab juhiseid võimalike häirete
iseseisvaks kõrvaldamiseks, vt osa "Mida teha,
kui…?".
Kui need juhised ei ole piisavad, pöörduge lähimasse
hooldusfirmasse.
Tehniliste probleemide korral on
klienditeeninduskeskus alati teie käsutuses.
Vaadake ka kasutusjuhendi tagakaanel toodud
informatsiooni "Hooldus".
2
Käesolev nõudepesumasin on varustatud
uue impulss-pesemissüsteemiga.
Selle nõudepesemissüsteemi korral
varieerub nõude intensiivsemaks
puhastamiseks ühe
nõudepesemisprogrammi ajal mootori
pöörete arv ja pihustusrõhk. Seetõttu
võivad jooksva nõudepesuprogrammi
erinevad etapid olla erinevad.
Sisukord
Ohutusjuhised.......................................................................................................................................................4
Nõudepesumasina luugi lukustamine.....................................................................................................................5
Utiliseerimine ........................................................................................................................................................6
Ökonoomne ning keskkonda säästev pesemine ..............................................................................................6
Nõudepesumasina üldvaade ja juhtimispaneel.................................................................................................7
Juhtimispaneel........................................................................................................................................................8
Enne nõudepesumasina esimest kasutamist....................................................................................................8
Veepehmendusseadme reguleerimine...................................................................................................................9
Veepehmendusseadme täitmine erisoolaga .......................................................................................................10
Loputusvahendi lisamine ......................................................................................................................................11
Loputusvahendi dosaatori seadistamine .........................................................................................................11
Igapäevasel kasutamisel....................................................................................................................................12
Nõude ja söögiriistade paigutamine nõudepesumasinasse .................................................................................12
Söögiriistade paigutamine nõudepesumasinasse ...........................................................................................13
Pottide, pannide ja suurte taldrikute paigutamine nõudepesumasinasse .......................................................13
Tasside, klaaside ja kohviserviisi paigutamine nõudepesumasinasse ...........................................................14
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine ..............................................................................................................15
Pesemisvahendi lisamine .....................................................................................................................................16
Kontsentreeritud pesemisvahendid .................................................................................................................16
Pesuprogrammide valimine (programmitabel)......................................................................................................17
Pesuprogrammi käivitamine .................................................................................................................................18
Pesuprogrammi katkestamine/lõpetamine ......................................................................................................18
Pausifunktsioon ...............................................................................................................................................18
Pestavate nõude koguse kindlaksmääramine.................................................................................................18
Nõudepesumasina väljalülitamine ........................................................................................................................19
Nõude väljavõtmine .........................................................................................................................................19
Nõudepesumasina hooldus ja puhastamine ...................................................................................................20
Filtrite puhastamine ..............................................................................................................................................20
Mida teha, kui… ..................................................................................................................................................21
… kui ilmub veateade ...........................................................................................................................................21
…kui tekivad probleemid nõudepesumasina töötamise ajal ................................................................................22
…kui pesemistulemused on ebarahuldavad.........................................................................................................22
Tehnilised näitajad .............................................................................................................................................23
Informatsioon katselaboritele ...........................................................................................................................24
JUHISED PAIGALDUSEKS JA ÜHENDAMISEKS.............................................................................................26
Nõudepesumasina paigaldamine......................................................................................................................26
Integreeritav nõudepesumasin ........................................................................................................................26
Sisseehitatud nõudepesumasin ......................................................................................................................27
Vabaltseisvad nõudepesumasinad..................................................................................................................27
Nõudepesumasina ühendamine .......................................................................................................................28
Ühendamine veetorustikuga .................................................................................................................................28
Lubatud veesurve ............................................................................................................................................28
Täitevooliku ühendamine.................................................................................................................................28
Ühendamine kanalisatsiooniga........................................................................................................................29
Ülevoolu kaitseseade ......................................................................................................................................30
Elektriühendused ..................................................................................................................................................30
Ühendustehnoloogia.............................................................................................................................................31
HOOLDUS JA VARUOSAD.................................................................................................................................32
3
Ohutusjuhised
Firma ELECTROLUX elektriseadmed vastavad
tunnustatud tehnoloogilistele nõudmistele ja
standarditele elektriliste kodumasinate ohutuse kohta.
Sellele vaatamata loeb tootja oma kohustuseks
esitada täiendavalt järgnevad ohutusjuhised.
Paigaldamine, ühendamine,
kasutuselevõtmine
•
•
•
•
Nõudepesumasinat tohib transportida ainult
püstises asendis.
Kontrollige, ega nõudepesumasinal pole
transpordikahjustusi. Mitte mingil juhul ei tohi
ühendada kahjustatud seadet. Kahjustuste
ilmnemisel võtke ühendust seadme müügifirmaga.
Kontrollige enne pesumasina sisselülitamist, kas
kasutuskoha vooluvõrgu pinge ja voolu liik
vastavad masina tootesildil toodud andmetele.
Tootesildil on esitatud andmed ka nõutava
kaitsekorgi kohta.
Nõudepesumasin tuleb paigaldada ja ühendada
vastavalt nõuetele, mis on esitatud osas
“Paigaldamine”. Ei tohi kasutada jagajaid ega
pikendusjuhtmeid. Need võivad ülekuumenemisel
põhjustada tulekahju.
•
•
•
•
•
Kasutamine vastavalt kasutusotstarbele
•
Laste ohutus
•
•
•
•
•
Lapsed ei tunneta sageli elektriseadmetega
kaasnevaid ohtusid. Ärge seetõttu jätke lapsi
kunagi nõudepesumasina töötamise ajal
järelevalveta ega laske nendel
nõudepesumasinaga mängida - lapsed võivad
masinasse ronida ja sinna kinni jääda
(lämbumisoht)!
Pakendi materjalid (näiteks pakkekile, vahtplast)
võivad olla lastele ohtlikud. Lämbumisoht! Hoidke
pakkematerjalid laste käeulatusest eemal.
Nõudepesuvahendid võivad põhjustada kahjustusi
silmadele, suu ja kurgu limaskestadele ning
põhjustada isegi lämbumist! Pidage kinni pesemisja puhastusvahendite tootjate ohutusjuhistest.
Nõudepesumasinas olev vesi on joogiks kõlbmatu.
Nõudepesuvahendit sisaldava vee joomine võib
põhjustada tervisehäireid!
Nõudepesumasina utiliseerimine: tõmmake pistik
pistikupesast välja, lõigake ära toitejuhe ja visake
ära. Ukselukk tuleb katki teha, et ust ei oleks enam
võimalik sulgeda.
Üldine ohutus
•
•
4
Nõudepesumasinat tohivad remontida ainult
vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid. Oskamatult
teostatud remont võib osutuda kasutajale väga
ohtlikuks. Remondivajaduse korral pöörduge
klienditeenindusse või müügifirmasse.
Nõudepesumasinat ei tohi sisse lülitada, kui
voolujuhe, täite- või tühjendusvoolik on
kahjustatud, või juhtimispaneel, pealispind või
sokliosa on niivõrd tugevasti kahjustatud, et
seadme siseosadele on vaba juurdepääs.
Kui toitejuhe on kahjustatud või see tuleb
vahetada pikema juhtme vastu (saadaval
ELECTROLUXI klienditeenindusest), tuleb seda
tööd lasta teha firma ELEKTROLUX volitust
omavas hoolduskeskuses.
Pistiku eemaldamisel seinakontaktist ärge kunagi
tõmmake juhtmest, vaid alati pistikust.
Ohutuse tõttu ei tohi nõudepesumasinat ümber
ehitada ega muuta selle konstruktsiooni.
Jälgige, et nõudepesumasina luuk on alati suletud,
välja arvatud nõude masinasse asetamise ja
väljavõtmise ajal. Siis ei saa juhtuda, et keegi
komistab lahtise ukse taha ja saab vigastada.
Kui nõudepesumasinal on nugade lahter, tuleb
teravad noad ja söögiriistad asetada nugade
lahtrisse. Kui nõudepesumasinal nugade lahtrit ei
ole, tuleb teravad noad ja söögiriistad paigutada
ülemisse korvi või söögiriistade korvi terav ots
allapoole.
•
•
•
•
•
Peske nõudepesumasinaga ainult
majapidamisnõusid. Kui seadet kasutatakse mitte
selle kasutusotstarbele vastavalt või valesti, ei
kanna tootja võimalike kahjustuste eest
vastutust,0.
Kontrollige enne erisoola, nõudepesuvahendi ja
loputusvahendi kasutamist, kas nende toodete
valmistaja on tooteid selgelt soovitanud kasutada
toidunõude pesemiseks.
Ärge kunagi kasutage pesumasinas lahusteid.
Plahvatusoht!
Ülevoolu kaitsesüsteem kaitseb efektiivselt
veekahjustuste eest.
Selleks peavad olema täidetud järgmised
eeldused:
− nõudepesumasina pistik peab jääma
pistikupessa ka siis, kui masin on välja lülitatud;
− nõudepesumasin peab olema nõuetele vastavalt
paigaldatud;
− kui nõudepesumasinat ei kasutata pikemat aega
(näiteks puhkusereisi ajal), tuleb veekraan alati
kinni keerata.
Ärge istuge ega toetuge nõudepesumasina avatud
luugile, masin võib ümber minna.
Keerake nõudepesumasina tööhäirete korral
esmalt kinni veekraan. Seejärel lülitage masin
välja ja eemaldage pistik seinakontaktist.
Statsionaarse ühenduse korral: kaitse (kaitsmed)
lülitatakse või keeratakse välja.
Nõudepesumasina luugi lukustamine
Nõudepesumasina luugil on lukusti.
See lukusti takistab lastel kogemata
nõudepesumasina luuki avada.
Seadke lukusti peale järgmiselt:
1. Luugi käepidemest vasakul on lukusti (1). Lükates
seda lukustit paremale (näiteks lusikavarrega),
muutub luuk kogemata avamise vastu
blokeerituks.
2. Kui lukusti on aktiveeritud, tuleb nõudepesumasina
luugi avamiseks toimida järgmiselt:
− Lükake luugi käepidet vasakule (2), kuni tunnete
kerget vastupanu.
− Suruge seejärel käepidet ettepoole.
3. Lukusti aktiveerimiseks suruge see näpuga lõpuni
vasakule.
5
Utiliseerimine
Pakendi utiliseerimine
Nõudepesumasina pakkematerjalid tuleb asjakohaselt
ja eeskirjadele vastavalt utiliseerida. Kõik kasutatud
pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja
korduvkasutatavad.
•
Plastmaterjalid on tähistatud järgmiste
rahvusvahelistele standarditele vastavate
lühenditega:
>PE < polüetüleen, näiteks pakkekile
>PS < vahtpolüstürool, näiteks vooderdusdetailid
(ei sisalda põhimõtteliselt klorofluorosüsinikku).
>POM < polüoksümetüleen, näiteks plastklambrid.
•
Pappdetailid on valmistatud vanapaberist ja need
on soovitatav viia vanapaberi kogumispunkti.
Vana seadme utiliseerimine
Kui lõpetate nõudepesumasina kasutamise lõplikult,
viige masin väikese kompensatsiooni eest jäätmete
kogumispunkti või müügifirmasse, millest seadme
ostsite.
Ökonoomne ning keskkonda säästev pesemine
•
Ühendage nõudepesumasin sooja vee torustikuga
ainult sellisel juhul, kui sooja vett soojendatakse
elektriliselt.
•
Seadistage veepehmendusseade õigesti.
•
Nõusid pole vaja enne nõudepesumasinasse
panemist voolava vee all loputada.
•
Kui pesete väiksemat nõudekogust, arvutab nõude
koguse määramise süsteem vajaliku veekoguse ja
lühendab programmi töötamise aega. Kõige
ökonoomsem on alati pesta nii, et
nõudepesumasin on nõusid täis.
•
Valige pesuprogramm alati vastavalt nõude liigile
ja määrdumisastmele.
•
Ärge kasutage rohkem nõudepesuvahendit, soola
ja loputusvahendit kui käesolevas kasutusjuhendis
on valmistaja poolt soovitatud.
6
Nõudepesumasina üldvaade ja juhtimispaneel
Ülemine
veepihusti
Ülemise pesemisvarre
vee juurdevoolu kummitihend
Pesemisvarred
Erisoola mahuti
Loputusvahendi
mahuti
Pesemisvahendi mahuti
Tüübisilt Filtrid
7
Juhtimispaneel
Veepehmenduse Funktsioonide Universaalne
nupp
valiku nupp
indikaator
Pesuprogrammide
nupud
Kontroll-lambid
Luugi käepide
Veepehmenduse nupp ja funktsioonide valiku
nupp: peale pesemisprogrammi seadistamise saab
nende nuppude kombineerimisega seadistada
nõudepesumasina veepehmendust.
Universaalse indikaatori
kolm lampi võivad näidata:
• valitud
nõudepesuprogrammi
parajasti käigus olevat
faasi.
• nõudepesemismasina tööhäireid.
Ülemine lamp
Keskmine lamp
SISSE/VÄLJA -lüliti
Kontroll-lambid tähendavad järgmist:
Lisage erisoola
Kontroll-lambid ei sütti kunagi parajasti töötava
pesemisprogrammi ajal.
Alumine lamp
Enne nõudepesumasina esimest kasutamist
Enne nõudepesumasina esimest kasutamist tuleb
vabastada korvide transpordikinnituse klambrid.
Seejärel teostatakse järgmised tööd:
1. Veepehmendusseadme seadistamine
2. Veepehmendusseadme täitmine erisoolaga
3. Loputusvahendiga täitmine
8
Veepehmendusseadme reguleerimine
Lubjaladestuste vältimiseks nõudel ja
nõudepesumasinas tuleb nõusid pesta pehme, st
lubjavaese veega. Selleks on nõudepesumasin
varustatud veepehmendusseadmega, milles
kraanivett, mis on karedam kui 4 °dH (saksa
kraadiskaala alusel), pehmendatakse erisoola abil.
Vee karedus
°dH
1)
mmol/l
2)
Vahemik
41-50
30-40
19-29
4-18
7,3-9,0
5,3-7,2
3,3-5,2
0,7-3,2
IV
IV
III/IV
I/II/III
alla 4
alla 0,7
I
Kasutatava vee kareduse kohta saab
informatsiooni kohalikust
veevarustusettevõttest.
Veepehmendusseadet on võimalik seadistada
ühele astmele viiest.
Karedusastmele
seadistus
5
4
3*
2
1
soola ei ole vaja
Vilkumissignaalide arv
5
4
3
2
1
1) (ºd) karedus saksa kraadiskaala järgi
2) (mmol/l) millimooli liitrile, vee kareduse
rahvusvaheline mõõtühik
* tehaseseadistus
Seadistage veepehmendusseade kasutuskoha vee
karedusele vastavaks:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Karedust on võimalik seadistada ainult siis, kui
nõudepesumasin ei teosta mingit programmi.
Kui kogemata käivitatakse programm
(valgusdioodindikaator põleb pidevalt), tuleb
programm vastavale nupule vajutamisega
tühistada.
Nõudepesumasin peab olema välja lülitatud.
Vajutage üheaegselt funktsioonide valiku nuppu ja
veepehmenduse nuppu ning hoidke neid all.
Vajutage seejärel SISSE/VÄLJA-nuppu.
Veepehmendusseadme nupu
valgusdioodindikaator vilgub.
Vajutage veepehmenduse nuppu veel üks kord.
− veepehmendusseadme nupu
valgusdioodindikaator põleb esmalt viis sekundit
pidevalt ja hakkab siis vilkuma.
− vilkumissignaalide arv vastab seadistatud
veekareduse astmele.
− sellist vilkumissignaalide järgnevust korratakse
pärast viie sekundi pikkust pausi mitu korda.
Igal veepehmenduse nupu vajutamisel suureneb
karedusaste ühe võrra.
(erand: pärast karedusastet 5 tuleb aste 1).
− Kui karedusastet muudetakse, põleb
veepehmendusseadme nupu
valgusdioodindikaator pidevalt viis sekundit ja
hakkab siis uuesti vilkuma.
− vilkumissignaalide arv vastab veekareduse
astme uuele seadistusele.
− sellist vilkumissignaalide järgnevust korratakse
pärast viie sekundi pikkust pausi mitu korda.
Kui karedusaste on õigesti seadistatud, vajutage
voolulülitit SISSE/VÄLJA.
Nüüd on karedusaste salvestatud.
9
Veepehmendusseadme täitmine erisoolaga
Kasutage spetsiaalselt nõudepesumasinatele
ettenähtud soola. Ärge kunagi täitke
soolamahutit teiste soolaliikidega (näiteks
söögisoolaga) ega nõudepesuvahendiga. See
kahjustab veepehmendusseadet. Veenduge
soola lisamisel iga kord, et tegemist on erisoola
pakiga.
Lisage erisoola:
•
•
enne nõudepesumasina esimest
kasutuselevõtmist.
kui juhtpaneelil põleb indikaator
Kui teie elukohas ei ületa vee karedus 4 ºd, ei
ole erisoola vaja lisada.
1. Avage uks ja võtke alumine korv välja.
2. Keerake soolamahuti kork vastupäeva pöörates
lahti.
3. Vaid esimesel kasutuselevõtmisel:
täitke soolamahuti tervenisti veega.
4. Asetage komplekti kuuluv lehter soolamahuti
avasse. Valage erisool lehtri kaudu mahutisse.
Mahutavus olenevalt teralisusest ca 1,0-1,5 kg.
Erisoola ei tohi mahutisse valada liiga palju.
Erisoola valamisel mahutisse voolab vesi
soolamahutist pesemiskambri põhjale. See ei
tekita probleeme, sest see vesi pumbatakse
järgmise pesuprogrammi käivitamisel ära.
5. Puhastage mahuti ava soolajääkidest.
6. Keerake kork päripäeva lõpuni peale, vastasel
korral satub erisool pesuvette. Tulemuseks võivad
olla hägused klaasid. Pärast erisoola lisamist tuleb
seetõttu alati lasta töötada mõnel pesuprogrammil.
Selle käigus uhutakse ülevoolanud soolavesi ja
soolaterad ära.
Olenevalt soola teralisusest võib kuluda mitu
tundi enne, kui sool on vees lahustunud ja
indikaator
uuesti kustub.
Veepehmendusseadme seadistus ja seega
soola tarbimine sõltuvad kohaliku vee
karedusest.
10
Loputusvahendi lisamine
Loputusvahendi kasutamine tagab plekkideta, läikivad
nõud ja kirkad klaasid.
Kasutage ainult nõudepesumasinas
kasutamiseks ette nähtud loputusvahendeid.
Ärge kunagi valage loputusvahendi mahutisse
teisi vahendeid (näiteks äädikaessentsi) ega
nõudepesuvahendeid. See võib masinat
kahjustada.
Lisage loputusvahendit:
enne nõudepesumasina esimest
kasutuselevõtmist
• kui loputusvahendi mahuti kontrollaknas on must
punkt, mida ümbritseb hele rõngas. Kui mahutis on
loputusvahendit, on kontrollaken täiesti tume.
Loputusvahendi mahuti paikneb nõudepesumasina
luugi siseküljel.
1. Avage luuk.
2. Vajutage näpuga loputusvahendi mahuti
avamisnuppu.
3. Avage loputusvahendi kaas täielikult.
•
4. Valage juurde loputusvahendit täpselt märgini
"max", mis vastab täitekogusele ca 140 ml.
5. Pange kaas tagasi peale ja suruge sellele, kuni
kaas lukustub.
6. Kui loputusvahendit on üle voolanud, tuleb see
lapiga ära pühkida. Vastasel korral tekib
nõudepesul liiga palju vahtu.
Loputusvahendi dosaatori seadistamine
Loputamisel doseeritakse loputusvahendit
automaatselt. Doseerimist on võimalik seada
astmetele 1-6. Standardseadistuseks on aste
“4”. Doseerimist võib muuta ainult sellisel juhul,
kui klaasidel või portselanil on tumedad plekid
või näha on kuivanud veetilku.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Vajutage näpuga loputusvahendi mahuti
avamisnuppu.
3. Avage loputusvahendi kaas täielikult.
4. Seadistage doseerimine.
5. Pange kaas tagasi peale ja suruge sellele, kuni
kaas lukustub.
6. Kui loputusvahendit on üle voolanud, tuleb see
lapiga ära pühkida.
11
Igapäevasel kasutamisel
Kas on vaja lisada erisoola või loputusvahendit?
Paigutage nõud ja söögiriistad
nõudepesumasinasse.
Lisage nõudepesuvahendit.
Valige nõude ja söögiriistade pesemiseks sobiv
pesuprogramm.
Käivitage pesuprogramm.
•
•
•
•
•
Nõude ja söögiriistade paigutamine nõudepesumasinasse
Nõudepesumasinaga ei tohi pesta svamme,
köögirätikuid ega mistahes teisi esemeid, mis
imavad vett.
Nõud, mis nõudepesumasinas pesemiseks …
•
•
… ei sobi
… sobivad teatud tingimustel
lauanõud, millel on puidust, sarvest, portselanist
või pärlmutriga kaetud käepidemed;
plastnõud, mis ei talu kõrgeid temperatuure;
vanad lauanõud, mille käepidemed on liimitud
temperatuuride suhtes tundliku liimiga;
kleebitud käepidemetega nõud ja söögiriistad;
tinast ja vasest esemed;
kristallnõud;
terasest, kergesti oksüdeeruvad esemed;
puidust lõikelauad ja kandikud;
sünteetilistest materjalidest esemed
Põletatud savist nõusid tohib nõudepesumasinas
pesta ainult juhul, kui see on nõude valmistaja
poolt lubatud.
Glasuurkaunistused võivad paljukordse mehaanilise
pesemise tulemusel saada kahjustatud.
Hõbe- ja alumiiniumnõud muutuvad pesemise
tagajärjel tumedamaks, näiteks võivad
hõbenõudele jääda munavalgest ja -kollasest
plekid. Kui te ei soovi pesta nõusid kohe pärast
kasutamist, on siiski soovitatav mitte jätta
hõbenõudele toidujääke.
Mõned klaasiliigid muutuvad paljukordse pesemise
tulemusel hägusaks.
Enne nõude sorteerimist tuleb:
− suuremad toidujäätmed eemaldada.
− sissekõrbenud toidujäätmetega potte leotada.
Nõude ja söögiriistade paigutamisel
nõudepesumasinasse tuleb arvestada järgmist:
− nõud ja söögiriistad ei tohi takistada pesuvarte
liikumist;
− anumad nagu tassid, klaasid, potid jne paigutada
masinasse avaga allapoole, et nendesse ei
koguneks vett;
− nõud ja söögiriistad ei tohi olla üksteise sees ega
katta üksteist;
− klaaside kahjustamise vältimiseks ei tohi need
üksteise vastu puutuda;
− väikesed esemed (näiteks kaaned) tuleb
paigutada söögiriistade korvi.
12
Söögiriistade paigutamine
nõudepesumasinasse
Pikkade, teravate söögiriistade asetamine
söögiriistade korvi on ohtlik, eriti lastele (vt
ohutusjuhiseid).
Et kõik söögiriistad saaksid veega loputatud, tuleb
nende paigutamisel arvestada järgmisi asjaolusid.
1. Asetage võrekomplekt söögiriistade korvi.
2. Paigutage lühikesed noad, kahvlid ja lusikad
käepide allapoole söögiriistade korvi võresse.
Mõnedel nõudepesemismasinate mudelitel ei ole
kasutusel võred vaid söögiriistade korvid.
Pottide, pannide ja suurte taldrikute
paigutamine nõudepesumasinasse
Suuremad ja rohkem määrdunud nõud paigutage
alumisse korvi.
Suuremate nõude paremaks paigutamiseks on
võimalik:
− tagumist taldrikualust alumisest korvist välja
võtta.
− söögiriistade korvi alumises korvis
külgsuunas nihutada.
13
Tasside, klaaside ja kohviserviisi
paigutamine nõudepesumasinasse
Väiksemad ja õrnemad nõud ja pikad teravad
söögiriistad tuleb paigutada ülemisse korvi.
•
Nõud tuleb paigutada vaheldumisi tassialuste
peale ja alla nii, et pesuvesi pääseks kõikide
nõudeni.
•
Kõrgete nõude paigutamiseks on võimalik
tassialuseid üles pöörata.
•
Veini-, shampuse- ja konjakiklaasid asetatakse või
riputatakse tassialustes olevatesse õnarustesse.
•
Klaase, kruuse jne saab paigutada ka ülemises
korvis vasakul pool kahes reas olevatele
teravikele.
14
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Nõude maksimaalne kõrgus
ülemises korvis
alumises korvis
22 cm
24 cm
31 cm
29 cm
Ülestõstetud ülemine korv
Allalastud ülemine korv
Kõrgust on võimalik reguleerida ka siis, kui
korvid on täis.
Nõudepesumasin on olenevalt mudelist
varustatud ülemise korviga vastavalt
"variandile 1" või "variandile 2".
variant 1
Ülemise korvi allalaskmine:
1. Tõmmake ülemine korv lõpuni välja.
2. Tõstke ülemist korvi paremal pool olevast
käepidemest ja laske korv alla.
Ülemise korvi tõstmine:
1. Tõmmake ülemine korv lõpuni välja.
2. Tõstke ülemist korvi käepidemest ja tõmmake
seda veidi välja ja laske korvil langeda ülemise
asendi siinidele.
Ülemise korvi allalaskmine:
variant 2
1. Tõmmake ülemine korv lõpuni välja.
2. Tõstke ülemist korvi käepidemest ja juhtige seda
ülespoole nii kaugele kui võimalik ja laske korv
seejärel otse alla. Ülemine korv libiseb alumise
asendi siinidele.
Ülemise korvi tõstmine:
1. Tõmmake ülemine korv lõpuni välja.
2. Tõstke ülemist korvi käepidemest ja juhtige seda
ülespoole nii kaugele kui võimalik ja laske korv
seejärel otse alla. Ülemine korv libiseb ülemise
asendi siinidele.
15
Pesemisvahendi lisamine
Kasutage ainult nõudepesumasinatele
ettenähtud pesemisvahendeid.
Lisage pesemisvahendit:
enne pesemisprogrammi algust (mitte
eelpesuprogrammi korral). Nõudepesumasin lisab
pesemisvahendit programmi töö ajal pesuvette.
Pidage kinni pesemisvahendite pakenditel
olevatest tootja soovitustest doseerimise ja
säilitamise kohta.Pesemisvahendi mahuti asub
nõudepesuvahendi ukse siseküljel.
1. Kui dosaatori kaas on suletud:
Vajutage avamisnuppu (1).
Kaas avaneb.
2. Valage pesemisvahendi mahutisse
pesemisvahendit. Doseerimise lihtsustamiseks on
mahutile kantud märkjooned:
Tähis “20” vastab ca 20 ml pesemisvahendile.
Tähis “30” vastab ca 30 ml pesemisvahendile.
3. Suruge kaas kinni, kuni lukustusriiv sulgub.
Väga tugevasti määrdunud nõude korral tuleb
pesemisvahendit valada täiendavalt ka
kõrvallahtrisse. Seda pesemisvahendit kasutab
nõudepesumasin juba eelpesul.
Kontsentreeritud pesemisvahendid
Nõudepesumasinates kasutatavad pesemisvahendid
võib nende keemilise koostise alusel jagada kahte
liiki:
− traditsioonilised leeliselised pesemisvahendid,
mis sisaldavad söövitavaid koostisosi;
− madala leeliselisusega kontsentreeritud
pesemisvahendid, mille koosseisu kuuluvad
naturaalsed ensüümid.
Nõudepesuprogrammid, mis töötavad
temperatuuril 50 ºC, koos kontsentreeritud
pesemisvahenditega säästavad keskkonda ja
nõusid, sest need programmid arvestavad täpselt
kontsentreeritud pesemisvahendites sisalduvate
ensüümide mustustlagundavaid omadusi.
Seepärast on nõudepesu-programmidega, mis
töötavad temperatuuril 50 ºC, koos
kontsentreeritud pesemisvahenditega võimalik
saavutada samasuguseid pesemistulemusi, mis
muidu on saavutatavad alles temperatuuril 65 °C.
Kontsentreeritud pesemisvahendid
tablettide kujul
Erinevate tootjate pesemisvahendi tabletid
lahustuvad erineva kiirusega. Seetõttu ei pruugi
kõik pesemisvahendi tabletid lühiprogrammide
korral saavutada täielikku pesemisvõimet.
Seetõttu tuleb selliste pesemisvahendi
tablettide korral kasutada normaalprogramme
koos eelpesuga.
16
Pesuprogrammide valimine (programmitabel)
Nõude liik
-
Eritingimused
Määrdumise
aste
normaalselt
määrdunud,
kinnikuivanud
toidujäätmed
Nõud, mis on kuumuse suhtes tundlikud
normaalselt
määrdunud
Eelpesu
Pesu
2x loputamine
Lõplik loputamine
Kuivatamine
Pesuprogrammi
andmed 2)
normaalselt
määrdunud
kergelt määrdunud
eriti sobiv kontsentreeritud
pesuvahenditega pesemiseks
Ø
Sobiv
nõudepesuprogramm
Programmi
kulg: 1)
Kohvi- ja
portselanserviisid
Sööginõud ja toiduvalmistamise nõud
Ø
Eelpesu
Pesu
Loputamine
Lõplik loputamine
Kuivatamine
Ø
Ø
Pesu
Loputamine
Lõplik loputamine
Kuivatamine
Ø
Ø
Pesu
Loputamine
Lõplik loputamine
-
Ø
Ø
Programmi
kestus
100-110 minutit
110-120 minutit
85-95 minutit
35-45 minutit
Energiakulu
1,55 kWh
1,05 kWh
1,24 kWh
0,8 kWh
Veekulu
18 liitrit
16 liitrit
12 liitrit
12 liitrit
1)
Erinevad pesuprogrammide faasid on erinevad, sest intensiivsemalt puhastatavaid nõusid pestakse teatud
faasides veidi tugevamalt.
2)
Pesuprogrammi andmed kehtivad normaaltingimustel. Need sõltuvad korvide täisoleku astmest. Tegelikul
pesemisel võib seetõttu esineda kõrvalekaldeid.
3)
Katseprogramm
17
Pesuprogrammi käivitamine
1. Kontrollige, kas nõud ja söögiriistad on
nõudepesumasinasse paigutatud nii, et
pesemisvarred pääsevad vabalt pöörlema.
2. Keerake veekraan täiesti lahti.
3. Sulgege luuk.
4. Vajutage "SISSE/VÄLJA"-nuppu. Nupu näidik
süttib.
5. Vajutage soovitud pesuprogrammi nuppu (vt
"programmitabelit"); Programminäidik põleb. Üks
või kaks universaalse indikaatori lampi vilguvad.
Endiselt on võimalik valida mõnda teist programmi.
Valitud pesuprogramm käivitub ca 6 sekundi
pärast. Universaalsel indikaatoril näidatakse alati
parajasti toimuvat programmifaasi.
Kui vilgub universaalse indikaatori ülemine
lamp ja/või keskmine lamp, vaadake punkti
"Mida teha, kui...".
Pesuprogrammi katkestamine/lõpetamine
Katkestage töös olev pesuprogramm ainult siis,
kui see on absoluutselt vajalik. Kui
nõudepesumasin lülitatakse uuesti välja,
soojendatakse sissepääsenud õhk üles ja see
paisub. Seeläbi võib vesi sattuda põhjaplaadile
ja rakendada tööle ülevoolu kaitsesüsteemi.
Pesuprogrammi katkestamine
nõudepesumasina luugi avamise teel
Luugi avamisel võib kuum aur välja pääseda.
Põletusoht! Avage luuk ettevaatlikult.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Universaalse indikaatori lambid vilguvad.
3. Sulgege luuk. Pesuprogramm jätkub.
Pesuprogrammi lõpetamine
1. Vajutage ja hoidke all teostatava
nõudepesuprogrammi nuppu, kuni vastava
programmi näit kustub.
2. Vabastage programminupp. Nõudepesuprogramm
lõpetab töötamise.
18
Pausifunktsioon
Pausifunktsiooni on võimalik aktiveerida ainult
enne kuivatamise programmifaasi. Kui
pausifunktsioon aktiveeritakse kuivatamise
programmifaasi ajal, lõpetatakse
nõudepesuprogramm.
Pausifunktsiooni kasutades on nõudepesuprogrammi
võimalik lühikeseks ajaks katkestada:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu. Pesuprogramm
katkestatakse.
2. Kõik lambid kustuvad.
3. Kui soovite nõudepesuprogrammi jätkata (kui ei
ole veel möödunud liiga kaua aega), vajutage
veelkord sisse/välja-nuppu. Nõudepesuprogramm
jätkub.
Nõudepesuprogrammi ei tohi pikemaks ajaks
katkestada, sest vastasel juhul tuleb jahtunud
pesuvett uuesti üles soojendada ja energiakulu
suureneb.
Pestavate nõude koguse
kindlaksmääramine
Kui käivitatakse nõudepesuprogramm ja ülemises
ja/või alumises korvis on ainult veidi nõusid,
kohandatakse intelligentse elektroonikasüsteemi
toimel pesuvee kogust ja pesuprogrammi kestust
nõude kogusele. Seeläbi on võimalik ka väikeses
koguses nõusid kiiresti ja säästlikult pesta. Kui nõusid
on pool maksimaalsest kogusest (pestakse kuue
inimese serviisi), hoitakse kokku kuni 2 liitrit vett ja 0,2
kWh elektrienergiat.
Nõudepesumasina väljalülitamine
Ärge lülitage nõudepesumasinat välja enne, kui
programmi kulgemise näidikul põleb näit
.
1. Vajutage SISSE/VÄLJA-nuppu
nupu
lamp kustub.
. SISSE/VÄLJA-
Kui avate luugi vahetult pärast pesuprogrammi
lõppu, võib nõudepesumasinast tulla välja
kuuma auru.
2. Avage luuk ettevaatlikult.
Nõude väljavõtmine
•
•
•
Kuumad nõud on löökide suhtes õrnad. Seetõttu
tuleb nõudel lasta enne nõudepesumasinast
väljavõtmist jahtuda.
Laske nõudel pärast pesuprogrammi lõppu
jahtumiseks ja kuivamiseks ca 15 minutit olla
nõudepesumasinas.
Võtke nõud esmalt välja alumisest korvist ja
seejärel ülemisest korvist. Nii on võimalik vältida,
et vesi tilgub ülemisest korvist alumises korvis
olevatele nõudele ja tekitab veeplekke.
19
Nõudepesumasina hooldus ja puhastamine
•
•
•
Nõudepesumasina puhastamiseks ei tohi mitte
mingil juhul kasutada abrasiivseid
puhastusvahendeid ega agressiivseid
puhastusvahendeid.
Nõudepesumasina juhtpaneeli tohib vajaduse
korral puhastada ainult pehme lapi ja sooja puhta
veega.
Pesemisvarsi ei ole vaja puhastada.
Kontrollige korrapäraselt, ega nõudepesumasina
pesemiskamber, luugitihend ja veevõtuava ei ole
määrdunud ja puhastage neid vajaduse korral.
Filtrite puhastamine
Pesemiskambri põhjas olevad filtrid on suures
osas isepuhastuvad.
Vaatamata sellele tuleb neid vahetevahel
kontrollida ja puhastada. Määrdunud filtrid
halvendavad pesemistulemust.
1. Avage nõudepesumasina luuk, tõmmake alumine
korv välja.
2. Nõudepesumasina filtrite komplekt koosneb jäme-/
peenfiltrist, mikrofiltrist ja plaat-peenfiltrist.
Filtrikomplekti väljavõtmiseks tuleb see mikrofiltri
käepidemest üles tõsta ja välja tõmmata.
3. Pöörake käepidet veerand pööret vastupäeva ja
võtke see ära.
4. Võtke jäme-/peenfiltri (1) haardeaasast kinni ja
tõmmake filter mikrofiltrist (2) välja.
5. Puhastage kõiki filtreid põhjalikult voolava vee all.
6. Võtke plaat-peenfiltrid (3) pesemiskambri põhjast
ära ja puhastage neid mõlemalt poolt põhjalikult.
7. Pange plaat-peenfilter uuesti pesemiskambri põhja
tagasi.
8. Asetage jäme-/peenfilter mikrofiltrisse ja suruge
kinni.
9. Asetage filtrikomplekt oma kohale ja lukustage
käepideme päripäeva lõpuni keeramise teel.
Jälgige, et plaat-peenfilter ei ulatu pesemiskambri
põhjast välja.
Mitte mingil juhul ei tohi nõudepesumasinat
kasutada ilma filtriteta.
20
Mida teha, kui…
Püüdke esitatud juhiste abil nõudepesumasina töös
esinevaid väiksemaid häireid ise kõrvaldada. Kui
kasutate mõne siinkohal toodud häire kõrvaldamiseks
või nõudepesumasina vale kasutamise tagajärjel
hoolduskeskuse abi, on teenindusspetsialisti külastus
ka garantiiperioodi ajal tasuline.
… kui ilmub veateade
•
Kui vilgub universaalse näidiku ülemine või
keskmine lamp, on võimalik viga ise parandada.
Kui viga on kõrvaldatud, vajutage sisse/väljanuppu. Nõudepesuprogramm jätkub. Kui
veateade ilmub uuesti, pöörduge
hoolduskeskusesse.
Häire
Vilgub universaalse näidiku
ülemine lamp.
Nõudepesumasinat ei täideta
veega.
Vilgub universaalse näidiku
keskmine lamp.
Vilguvad universaalse näidiku
ülemine ja keskmine lamp.
•
Kui vilgub universaalse näidiku mõni muu lamp,
võtke ühendust hoolduskeskusega ja teatage
veakood.
Võimalik põhjus
Kõrvaldamise viis
Veekraan on suletud või katlakiviga
ummistunud.
Puhastage veekraani.
Veekraani voolikuühenduse filter (kui
on kasutusel) on ummistunud.
Puhastage voolikuühenduse filtrit.
Veevoolik ei ole õigesti paigutatud.
Kontrollige veevooliku paigutust.
Vesilukk on ummistunud.
Puhastage vesilukku.
Tühjendusvoolik on valesti
paigutatud.
Kontrollige tühjendusvooliku
paigutust.
Ülevoolu kaitsesüsteem on sisse
lülitunud.
Sulgege veekraan ning pöörduge
hoolduskeskusesse.
21
…kui tekivad probleemid nõudepesumasina töötamise ajal
Häire
Programm ei käivitu.
Pesemiskambris on näha
roosteplekke.
Pesemise ajal on kuulda
vilisevat häält.
Võimalik põhjus
Kõrvaldamise viis
Nõudepesumasina luuk ei ole
korralikult kinni.
Sulgege luuk.
Pistik ei ole ühendatud
pistikupessa.
Ühendage pistik pistikupessa.
Kaitse on elektrikilbis läbi
põlenud.
Vahetage kaitse välja.
Nõudepesumasinatel, millel
kasutatakse viitajaga käivitust:
käivitusaega ei ole seadistatud.
Kui nõudepesumasin peab kohe
käivituma, deaktiveerige viitajaga
käivitamine.
Pesemiskamber on valmistatud
roostevabast terasest.
Pesemiskambri roosteplekid
tulenevad mujalt pärit olevast
roostest (veetorustikust, pottidelt,
söögiriistadelt jne). Kasutage
nende plekkide kõrvaldamiseks
tavalist roostevaba terase
puhastusvahendit.
Vilisemine ei oma tähtsust.
Peske ainult portselan/ -keedunõusid, mis
on nõudepesumasinas pesemiseks ette
nähtud.
Sulgege erisoola mahuti korralikult.
Kasutage mõnda teist pesemisvahendit.
…kui pesemistulemused on ebarahuldavad
Nõud ei ole korralikult puhtad
•
•
•
•
•
•
Ei valitud õiget pesuprogrammi.
Nõud olid paigutatud selliselt, et pesuvesi ei
pääsenud kõigi nõude juurde. Nõudekorvid ei tohi
olla liiga täis.
Filtrid pesemiskambri põhjas ei ole puhtad või on
valesti kohale asetatud.
Kasutati ebaõiget pesemisvahendit või seda
doseeriti liiga vähe.
Lubjakihi korral nõudel: erisoola mahuti on tühi või
veepehmendusseade on valesti seadistatud.
Tühjendusvoolik ei ole õigesti paigutatud.
Nõud ei ole kuivad ega läigi
•
•
Klaasidel ja nõudel on vöödid, triibud,
piimjad plekid või sinakas kiht
•
Seadistage loputusvahendi doseerimine
väiksemaks.
Klaasidel ja nõudel on kuivanud
veeplekid
•
•
22
Ei kasutatud ettenähtud marki loputusvahendit.
Loputusvahendi mahuti on tühi.
Seadistage loputusvahendi doseerimine
suuremaks.
Põhjuseks võib olla pesemisvahend. Konsulteerige
pesemisvahendi tootja klienditeenindusega.
Tehnilised näitajad
Mahutavus:
Serviis 12 inimesele kaasa arvatud serveerimisnõud
Lubatud veesurve:
1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0,1-1,0 MPa)
Elektriühendus:
Elektriühenduse andmed on toodud tüübisildil, mis asub nõudepesumasina luugi
siseküljel paremal pool.
Integreeritavad ja sisseehitatavad nõudepesumasinad.
Mõõtmed:
820 – 880 x 596 x 570 (h x b x d, mm)
Maksimaalne kaal:
50 kg
Täielikult integreeritavad nõudepesumasinad.
Mõõtmed:
820 – 880 x 596 x 546 – 5560 (h x b x d, mm)
Maksimaalne kaal:
50 kg
Seade vastab järgmistele Euroopa Liidu direktiividele:
• 73/23/EEG 19.02.73 – madalpingedirektiiv
• 89/336/EG 03.05.1989 (koos muudatustega 92/31/EEG) – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
23
Informatsioon katselaboritele
Tervenisti täidetud nõudepesumasinat on kontrollitud katseprogrammiga (vt programmitabelit) vastavalt
standardile EN 60704.
Standardile EN 50242 vastavaid kontrollimisi on läbi viidud katseprogrammiga (vt programmitabelit) nii, et
nõudepesumasina veepehmendusseadme mahuti ja loputusvahendi mahuti on täielikult täidetud.
Pesemisvahendi
doseerimine:
Loputusvahendi
doseerimine:
Täis masin:
12 esemest koosnev serviis,
kaasa arvatud
serveerimisnõud
Pooltäis masin:
6 esemest koosnev serviis, kaasa arvatud
serveerimisnõud, iga teine koht korvis on tühi
5 g + 25 g (tüüp B)
20 g (tüüp B)
4 (tüüp III)
4 (tüüp III)
Paigaldamise näide: ülemine korv
Paigaldamise näide: ülemine korv
Paigaldamise näide: alumine korv
24
Paigaldamise näide: söögiriistade korv
Mõnel nõudepesumasina mudelil on söögiriistade korv ilma võreta.
25
JUHISED PAIGALDUSEKS JA
ÜHENDAMISEKS
Nõudepesumasina paigaldamine
Paigaldage nõudepesumasin kindlale alusele nii,
et see seisab stabiilselt ja reguleerige masin
horisontaalseks.
Seadejalgade väljakeeramise teel
kompenseeritakse põranda ebatasasusi ja
sobitatakse nõudepesumasina kõrgust teiste
seadmetega. Kasutage reguleerimiseks
kruvikeerajat.
Sisseehitatud, integreeritavatel ja täielikult
integreeritud nõudepesumasinatel seadistatakse
kruvikeerajaga tagumisi jalgu.
Jälgige, et tühjendusvoolik, täitevoolik ja voolujuhe
on tagumisse soklisüvendisse paigutatud nii, et
neid ei ole võimalik katki murda ega kokku suruda.
Kinnitage nõudepesumasin kruvidega kas töölaua
või kõrvaloleva köögimööbli külge. See on
ümbermineku takistamiseks absoluutselt vajalik.
•
•
•
•
•
Paigaldage nõudepesumasin sõltuvalt konkreetsest lahendusest vastavalt järgmistele juhistele:
Integreeritav nõudepesumasin
(vaadake lisatud paigaldusshablooni)
Esikülje võib varustada puituksega või
köögimööbli materjalist uksega vastavalt
järgmistele mõõtmetele:
Laius:
591-594 mm
Paksus:
16-24 mm
Kõrgus:
(varieeruv)
sõltub:
Kaal:
maksimaalselt 8 kg
Kui köögimööblis olev uks on pikem kui 600
mm, ei ole nõudepesumasina luuki võimalik
täielikult avada (köögimööblis olev uks läheb
vastu soklit). Sellisel juhul tuleb kas soklit
vastavalt saagida (vt paigaldusshablooni) või
kasutada eriti pika luugi BLT 60 tarvikute
komplekti. Selle varuosa number tellimisel on
911 239.
26
- nishi kõrgusest
- sokli kõrgusest
- sobitusest kõrvalasetseva köögimööbliga
Täpne kõrgusmõõt saadakse, mõõtes
nõudepesumasina paigalduskoha kõrval asetseva
köögimööbli kõrgust.
Sisseehitatud nõudepesumasin
(vt lisatud paigaldusjuhendit)
Vabaltseisvad nõudepesumasinad
Vabaltseisvaid nõudepesumasinaid
paigaldatakse ilma täiendava kinnitamiseta. Kui
nõudepesumasin paigaldatakse otse gaasipliidi
või tahkekütusel töötava pliidi kõrvale, tuleb
pliidi ja nõudepesumasina vahele lauaplaadi
pealisserva kõrgusele paigaldada mittepõlev
soojusisolatsiooniplaat (sügavusele 57,5 cm).
See osa plaadist, mis on suunatud pliidi poole,
peab olema kaetud alumiiniumfooliumiga.
Kui nõudepesumasin paigaldatakse tööpinna alla,
võetakse nõudepesumasina originaalne pealispaneel
ära järgmiselt.
1. Keerake nurkraua tagaküljelt ära kruvid (1).
2. Nihutage masina tööplaati ca 1 cm tahapoole (2),
tõstke see ettepoole (3) üles ja võtke ära.
3. Eemaldage pealispaneeli kinnitused, surudes neid
joonisel näidatud kohast (4). Tõmmake kinnitused
seejärel viltu tahapoole välja (5).
Kui nõudepesumasinat tuleb hiljem kasutada
uuesti vabaltseisva masinana, tuleb originaalne
pealispaneel tagasi paigaldada.
Vabaltseisva nõudepesumasina soklit ei ole
võimalik reguleerida.
27
Nõudepesumasina ühendamine
Ühendamine veetorustikuga
Nõudepesumasin on varustatud kaitseseadmega, mis
takistab pesuvee tagasivoolu joogiveevõrku ja vastab
kehtivatele veetehnilistele ohutusnõuetele.
• Nõudepesumasina võib ühendada külma veega
või sooja veega, mille temperatuur ei ületa 60 ºC.
• Nõudepesumasinat ei tohi ühendada lahtise
veesoojendusseadme ega boileriga.
Lubatud veesurve
Minimaalne lubatud veesurve:
1 bar (= 10 N/cm2 = 100 kPa)
Kui veesurve on väiksem kui 1 bar, pöörduge paigaldusspetsialisti
poole
Maksimaalne lubatud veesurve:
10 bar (= 100 N/cm2 = 1 MPa)
Kui veesurve ületab 10 bar, tuleb süsteemi paigaldada
rõhualandusventiil (saab osta spetsialiseeritud tehnikakauplusest)
Täitevooliku ühendamine
Täitevoolikut ei tohi ühendada nii, et see on
painutatud, kokku muljutud või rullitud.
Ühendage täitevoolik voolikuliitmiku (ISO 2281:2000) abil väliskeermega (3/4-tolli) veekraani
külge. Voolikuliitmiku plastmutreid tohib
pingutada ainult käe jõuga.
Vee ühendamiseks on soovitatav paigaldada
täiendav veekraan või ehitada olemasolevale
kraanile hargmik.
•
28
Kui on vaja pikemat vee juurdevooluvoolikut kui
komplekti kuuluv voolik, tohib kasutada ainult
spetsialiseeritud kauplusest saada olevat VDEkinnitusega voolikukomplekti
− voolikukomplekt "Wrflex 100" (E-nr.: 911 239
034)
− voolikukomplekt "Wrflex 200" (E-nr.: 911
239 035)
Ühendamine kanalisatsiooniga
Vastavalt ehituseeskirjadele peab tühjendusvoolik
olema paigaldatud nii, et see oleks ühes punktis
tõstetud kõrgusele, mis vastab tühjendusploki
ülaservale. Voolik tuleb sellesse punkti kindlalt
kinnitada.
Tühjendusvoolik
•
Tühjendusvoolik ei tohi olla kahekorra
painutatud ega kokku muljutud.
Tühjendusvooliku ühendamine:
− maksimaalne lubatud kõrgus: 1 meeter.
− minimaalselt vajalik kõrgus: 30 cm seadme
alumisest servast kõrgemal.
Pikendusvoolikud
•
•
Pikendusvoolikud tuleb hankida spetsialiseeritud
kauplusest või klienditeenindusest.
Pikendusvoolikute siseläbimõõt peab seadme
normaalseks töötamiseks olema 19 mm.
Pikendusvoolikute horisontaalse osa pikkus tohib
olla maksimaalselt 3 meetrit. Sellisel juhul on
maksimaalseks kanalisatsiooniühenduse
kõrguseks 85 cm.
Ühendamine vesilukuga
• Tühjendusvooliku hülss (Ø 19 mm) on sobiv
kõigile tavalistele vesilukutüüpidele.
Vesilukuühenduse välisläbimõõt peab olema
vähemalt 15 mm.
• Tühjendusvoolik tuleb vesiluku külge kinnitada
komplekti kuuluva voolikuklambriga.
Kanalisatsiooniühendus kõrgelt
sisseehitatud nõudepesumasina korral
Kui kanalisatsiooniühendus asub kõrgelt
sisseehitatud nõudepesumasinal kõrgusel, mis jääb
seadme alumisest serva vähem kui 30 cm kõrgusele,
tuleb hooldustöötajatel lasta paigaldada
ühenduskomplekt ET 111099520.
Kanalisatsiooniühendus kraanikaussi
(võimalik ainult põrandale paigaldatavate
seadmete korral)
Kui soovite tühjendusvoolikut riputada üle kraanikausi
serva, kasutage voolikule tõmmatavat voolikupõlve.
See ei ole antud nõudepesumasinaga kaasas, vaid
tuleb tellida täiendavalt (tellimisnumber ET 646 069
190).
1. Tõmmake põlv tühjendusvoolikule.
2. Jälgige, et tühjendusvoolik ei libise kraanikausi
servalt maha.
Asetage nöör läbi põlves oleva ava ja kinnitage
nöör seina või kraani külge.
29
Ülevoolu kaitseseade
Nõudepesumasina veekahjustuste vältimiseks on
nõudepesumasin varustatud spetsiaalse
kaitsesüsteemiga. Tööhäire korral lülitab kaitseseade
tühjenduspumba sisse. Nii ei pääse vesi välja
voolama. Ülejäänud vesi pumbatakse masinast
automaatselt välja.
Ülevoolu kaitseseade töötab ka siis, kui seade
on välja lülitatud. Seade peab siiski olema
elektrivõrku ühendatud.
Elektriühendused
Vastavalt elektriseadmete kohta kehtivatele
tehnilistele ühendustingimustele tohib
püsiühendust vooluvõrguga teostada ainult
kvalifitseeritud elektrik.
Ühendamisel tuleb järgida elektrieeskirju ja kohaliku
energiamüügifirma võimalikke lisatingimusi. Pärast
ühenduse teostamist ei tohi vastavalt normidele EN
60335/DIN VDE 0700 voolu all olevaid detaile ega
tööisolatsiooniga juhtmeid puudutada.
Elektriühenduste teostamiseks vajalikud andmed
asuvad tüübisildil, mis paikneb ukse parempoolsel
siseserval. Kui masin on ümberlülitatav, tuleb peale
selle arvestada elektriühenduskarbis oleval
ümberlülitusskeemil toodud andmetega.
Enne ühenduste teostamist kontrollige, kas seadme
tootesildil esitatud nimipinge ja vooluliik vastavad
paigalduskoha vooluvõrgu nimipingele ja vooluliigile.
Tüübisildil on toodud andmed ka vajalike kaitsmete
kohta.
Nõudepesumasina vooluvõrgust väljalülitamiseks
tõmmake pistik pistikupesast välja.
Tähelepanu! Tagage, et paigaldatud masina
pistikupesale oleks võimalik juurde pääseda.
Kui seade on vooluvõrguga püsivalt ühendatud, peab
olema paigaldatud kõikide pooluste kaitselüliti
(maandus, faas) (näiteks maaühenduskaitse), mille
kaudu saab seadme vooluvõrgust välja lülitada.
Kaitselüliti kontaktivahe peab olema > 3 mm.
30
Ühendustehnoloogia
Täite- ja tühjendusvoolikud ning elektrikaablid tuleb
ühendamiseks paigutada nõudepesumasina vasakule
või paremale küljele, sest masina taga ei ole neile
ruumi.
Allpool toodud näide sanitaartehniliste ühenduste ja
elektriühenduste osas on ainult soovituslik. Otsustava
tähtsusega on paigalduskoha tingimused
(olemasolevad ühendused, elektri- või veevõrgu
kohalikud ühenduseeskirjad jne).
2 otsakut, 45º all või sirged,
Kahe reguleerimis- Veest
Veega
välisdiameeter 19 mm, pikkus 30 mm
asendiga ventiil tühjendamine täitmine
Veega
täitmine
Elektriühendus
Elektri- Veest
juhe tühjendamine
Elektrijuhe
31
HOOLDUS JA VARUOSAD
Kui teil on küsimusi või soovite tellida hooldust või
varuosi, võtke palun ühendust müügifirmaga või
teeninduskeskusega.
Enne hoolduse tellimist kontrollige esmalt,
ega te ei saa viga ise kõrvaldada.
Kasutusjuhendis on toodud tabel, milles on
kirjeldatud lihtsamaid tööhäireid ja nende
kõrvaldamise viise. Elektrisüsteemi rikkeid
tohib lasta parandada ainult kvalifitseeritud
elektrikul.
Enne hoolduskeskusega ühenduse võtmist, kirjutage
üles järgmised tootesildil toodud andmed:
Mudeli tähistus...............................................
Tootenumber .................................................
Seerianumber ................................................
Ostukuupäev
Milles ja kus viga avaldub?
32
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 231
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement