Electrolux ESF6231W User manual

Electrolux ESF6231W User manual
Nõudepesumasin
ESF 6231
Kasutusjuhend
1
Lugupeetud klient,
Lugege käesolev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.
Pöörake erilist tähelepanu selle esimestel lehekülgedel olevatele ohutusjuhistele! Hoidke juhend
hilisema
kasutamise
puhuks
alles.
Andke
kasutusjuhend edasi ka seadme võimalikule
järgmisele omanikule.
Pöörake tähelepanu hoiatuskolmnurgale ja
meelespeadele
(Hoiatus! Ettevaatust! Tähelepanu!), mis
sisaldavad kasutaja turvalisuse või seadme
nõuetekohase funktsioneerimise seisukohalt
olulisi juhiseid. Pidage neist kinni.
Nummerdatud tegevusjuhised juhivad
seadme kasutamisel sammhaaval edasi.
teid
Selle sümboli juures on toodud seadme
kasutamist ja käsitsemist puudutav lisainformatsioon.
Seadme ökonoomse ja keskkonnasõbraliku
kasutamisega liituv teave ja juhised on
tähistatud selle sümboliga.
Kasutusjuhendist leiate ka võimalike ettetulevate
seadme toimehäirete kõrvaldamiseks vajalikud
juhised; vt osa “Mida teha, kui... “.
Kui esitatud juhised ei ole vea kõrvaldamiseks
piisavad, kontakteeruge lähima volitatud hoolduskeskusega.
Meie volitatud hoolduskeskused on tehniliste
probleemide ilmnemisel alati Teie teenistuses.
Lisaks eelmainitud kasutusjuhend osale leiate abi ka
peatükist “Hooldus”.
2
Nõudepesumasin
on
varustatud
uue
pesemissüsteemiga "IMPULSSPESU".
Selle pesemissüsteemi puhul vahelduvad
mootori pöördearv ja veesurve pesuprogrammi kestel, muutes nõude pesemistulemuse kvaliteetsemaks. Uue süsteemi
rakendamise tõttu vaheldub ka pesumasina
kasutamisega kaasneva müra tase.
Sisukord
Ohutusnõuded ......................................................................................................................................................5
Nõudepesumasina lastelukk...................................................................................................................................6
Utiliseerimine ........................................................................................................................................................7
Ökonoomne ja keskkonnasäästlik nõude pesemine .......................................................................................7
Seadme pesukamber ja juhtpaneel.....................................................................................................................8
Enne esimest kasutuskorda .............................................................................................................................10
Veepehmendusseadme reguleerimine ............................................................................................................... 10
Veepehmendusseadme täitmine spetsiaalsoolaga .............................................................................................12
Loputusvahend ....................................................................................................................................................13
Loputusvahendi märgutule aktiveerimine / deaktiveerimine .........................................................................13
Loputusvahendi mahuti täitmine ....................................................................................................................14
Loputusvahendi doseerimine – Määrangud.................................................................................................. 14
Nõudepesumasina kasutamine ........................................................................................................................15
Söögiriistade ja toidunõude masinasse asetamine ............................................................................................. 15
Söögiriistade korv. ........................................................................................................................................ 16
Kastrulite, pannide ja suurte taldrikute masinasse asetamine ..................................................................... 17
Tasside, klaaside ja kohviserviiside masinasse asetamine ...........................................................................18
Ülemise korvi reguleerimine ......................................................................................................................... 18
Nõudepesuvahendi kasutamine ......................................................................................................................... 19
“3 in 1”/ Combi -pesuvahenditablettide kasutamine ......................................................................................20
Madala leelisesisaldusega pesuvahendid ................................................................................................... 20
Pesuprogrammi valimine (programmitabelid) ..................................................................................................... 21
Pesuprogrammi käivitamine ............................................................................................................................... 22
Pesuprogrammi katkestamine/seiskamine ...................................................................................................22
Pausifunktsioon ..............................................................................................................................................22
Nõudepesumasina täitmistaseme andur ...................................................................................................... 22
Taimeri seadistamine ja seadistuse muutmine ............................................................................................ 22
Toite väljalülitamine ............................................................................................................................................ 23
Nõude masinast välja võtmine .......................................................................................................................23
Hooldus ja puhastamine .................................................................................................................................. 24
Filtrite puhastamine .......................................................................................................................................24
Mida teha, kui... ................................................................................................................................................. 25
...näidikule kuvatakse veateade ..........................................................................................................................25
...nõudepesumasina kasutamisel tekivad probleemid .........................................................................................26
...pesemistulemus ei ole rahuldav ...................................................................................................................... 26
Tehnilised andmed .............................................................................................................................................27
Juhiseid nõudepesumasina testimiseks..........................................................................................................28
3
Sisukord
Paigaldus- ja ühendusjuhend .......................................................................................................................... 30
Nõudepesumasina paigaldamine .................................................................................................................... 30
Mööblisse integreeritavad nõudepesumasinad .............................................................................................30
Töötasapinna alla paigaldatavad nõudepesumasinad ................................................................................. 31
Vabalt ruumis paiknevad nõudepesumasinad ..............................................................................................31
Nõudepesumasina ühendamine ......................................................................................................................32
Veeühendus ........................................................................................................................................................ 32
Lubatud veesurve.......................................................................................................................................... 32
Vee juurdevooluvooliku ühendamine ........................................................................................................... 32
Kanalisatsiooniühendus ................................................................................................................................ 34
Lekkekaitsesüsteem.......................................................................................................................................35
Elektriühendused .................................................................................................................................................35
Ühendused............................................................................................................................................................36
Hooldus ja varuosad ..........................................................................................................................................37
4
Ohutusnõuded
Selle seadme turvalisus vastab tehniliselt heaks
kiidetud määrustele ja seadmete turvalisust
reguleerivatele seadustele. Tootjana peame siiski
oluliseks järgmiste ohutusnõuete tutvustamist:
Paigaldamine, ühenduste
teostamine ja seadme
kasutuselvõtt
•
•
•
•
•
Nõudepesumasinat tohib transportida ainult
püstiasendis.
Kontrollige, et nõudepesumasinal ei esineks
transpordikahjustusi.
Ärge mingil juhul paigaldage kahjustatud seadet.
Kahjustuste olemasolul pöörduge seadme
transportija poole.
Enne seame kasutuselevõttu kontrollige, et selle
andmekilbile märgitud voolutüüp ja nominaalpinge vastavad kasutuskoha voolutüübile ja
võrgupingele. Kasutatud vooluringi poolt nõutava
kaitsme tugevus on märgitud samuti seadme
andmekilbile.
Nõudepesumasina paigaldamise ja ühenduste
teostamisega seonduv teave on ära toodud osas
“Nõudepesumasina paigaldamine”. Harupistikute
ja harulülitite ning pikendusjuhtmete kasutamine
on
keelatud.
Ülekuumenemine
põhjustab
tulekahjuohu.
Laste ohutus
•
•
•
•
•
•
Lapsed ei mõista sageli elektriseadmetega
kaasnevaid ohte. Seepärast pidage ruumis
viibivaid lapsi alati silmas ning ärge laske neil
nõudepesumasinaga mängida – lapsed võivad
end masina pesukambrisse sulgeda (lämbumisoht!).
Pakendi osad (näiteks kiled ja vahtplast) võivad
lastele ohtlikuks saada. Lämbumisoht! Hoidke
pakkematerjalid laste käeulatusest eemal.
Pesuvahendid võivad põhjustada silmade, suu ja
neelu söövitusi, mis võivad lõppeda koguni
lämbumisega. Järgige nõudepesu- ja puhastusvahendi tootja poolt esitatud ohutusnõudeid!
Ärge laske lastel nõudepesumasina pesukambrit
lähemalt
uurida,
kuna
seal
võib
olla
nõudepesuvahendi jääke. Ärge unustage, et
nõudepesumasina vesi ei kõlba juua.
Nõudepesumasina utiliseerimisel: lõigake toitekaabel masina poolsest otsast läbi.
Veenduge, et nõudepesumasina täiteluugi lukk ei
tööta. Nii ei saa lapsed end mängides pesukambrisse lukustada ega satu ohtu.
Üldine ohutus
•
Hooldus ja võimalikud remonttööd tuleb lasta
teostada volitatud hoolduskeskuses. Seadme
remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kunagi võtke nõudepesumasinat kasutusele
kui toitekaabel, vee juurdevooluvoolik või väljavooluvoolik on kahjustunud või kui seadme
juhtpaneel, pealispind või alus on niimoodi
vigastatud, et selle kaudu on võimalik kätt masina
sisemusse pista.
Kui seadme toitekaabel on vigastatud või see on
vaja vahetada pikema kaabli vastu, tuleb
kontakteeruda
lähima
volitatud
hoolduskeskusega, kes asendab kaabli uue, õiget tüüpi
kaabliga.
Ärge kunagi eemaldage toitepistikut elektrikontaktist juhtmest tõmmates. Hoidke alati
pistikust.
Ohutuse huvides ei tohi pesumasina juures ette
võtta mistahes tehnilisi muudatusi.
Kandke hoolt, et nõudepesumasina luuk oleks
kogu aeg kinni (välja arvatud mustade nõude
masinasse panekul ja puhaste väljavõtmisel). Nii
ei komista keegi lahtise luugi taha ega vigasta
ennast.
Kui nõudepesumasinas on olemas spetsiaalne
nugade sahtel, tuleb teravad noad ja muud
teravad söögiriistad pesemise ajaks sellesse
sahtlisse asetada.
Kui nõudepesumasinas ei ole nugade sahtlit,
tuleb teravad noad ja muud teravad söögiriistad
asetada ülemisse korvi pikali või alumisse
söögiriistade korvi, terad suunatud allapoole.
Nõudepesumasina sihipärane
kasutamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peske nõudepesumasinas ainult tavalisi, kodumajapidamises kasutatavaid toidunõusid. Kui
kasutate masinat valel eesmärgil, ei kanna tootja
vastutust sellega kaasnevate võimalike kahjude
eest.
Enne spetsiaalsoola, pesuvahendi või loputusvahendi kasutamist kontrollige, et nende
kasutamine nõudepesumasinas on valmistaja
poolt aktsepteeritud.
Ärge valage nõudepesumasinasse lahusteid.
Plahvatusoht!
Lekkekaitsesüsteem kaitseb seadet veesüsteemi
rikete eest. Selleks peavad olema täidetud
järgmised tingimused:
Nõudepesumasin
peab
olema
vooluvõrku
ühendatud ka siis, kui see on välja lülitatud.
Nõudepesumasin tuleb paigaldada vastavalt
sellekohastele määrustele.
Kui nõudepesumasinat ei kasutata, peab
veekraan olema alati kinni keeratud.
Ärge istuge ega seiske avatud luugi peal –
nõudepesumasin võib tasakaalust välja kalduda.
Nõudepesumasina rikke korral sulgege esmalt
veekraan, seejärel lülitage masin välja ja
eemaldage toitepistik elektrikontaktist.
5
Nõudepesumasina lastelukk
Nõudepesumasina luuk on varustatud lukustusmehhanismiga. See mehhanism takistab lastel
eksikombel seadme luugi avamist.
Täiteluugi luku kasutusele võtmiseks toimige järgmiselt:
1. Lükake luugi käepideme vasemal poolel olevat
keelekest (1) paremale (näiteks lusikavarrega).
2. Kui lukk on kasutusel, saab luuki avada
järgmiselt:
– vajutage luugi käepideme välisliistu takistuseni vasakule (2).
– seejärel tõmmake käepidet ülespoole (3) /
ettepoole.
3. Nõudepesumasina
täiteluugi
lukustusest
vabastamiseks: lükake keeleke lusikavarrega
lõpuni vasakusse serva.
6
Utiliseerimine
Pakkematerjali utiliseerimine
Visake nõudepesumasina pakkematerjal ära vastavalt
sellekohastele juhistele. Kõik seadme pakkimiseks
kasutatud materjalid on taaskasutatavad.
•
•
Plastmassmaterjalid on tähistatud järgmiselt:
– >PE< polüeteen, näiteks pakendi kiled;
– >PS< polüstüreen, näiteks polstriks kasutatud
osad (alati ilma klooritud fluorsüsivesiniketa);
–
>POM< polüoksümeteen, näiteks plastikust
kinnitusdetailid.
Kartong on valmistatud vanapaberist ning seda
saab uuesti ümber töödelda.
Kasutuselt kõrvaldatud seadme
utiliseerimine
Kui soovite nõudepesumasin ühel päeval lõplikult
kasutusest kõrvaldada, siis viige see kodumasinate
kogumiskeskusse. Vajalikku teavet saate kohalikult
jäätmekäitlusega tegelevalt ettevõttelt või ametkonnalt.
Ökonoomne ja keskkonnasäästlik nõude
pesemine
·
•
•
•
•
•
•
Ühendage nõudepesumasin sooja vee torustikuga ainult siis, kui sooja vett ei soojendata
elektriga.
Reguleerige veepehmendusseade nõuete-kohaselt.
Ärge loputage nõusid enne pesumasinasse
asetamist voolava vee all.
Kui nõudepesumasin ei ole täis, vähendab
täitumisandur veekogust vajalikul määral ja
lühendab programmi kestust. Täis pesukambriga
on nõude pesemine alati ökonoomsem.
Valige pesuprogrammid vastavalt nõude tüübile ja
määrdumuse astmele.
Ärge doseerige pesuvahendit, soola ja loputusvahendit rohkem, kui nende tootja ja käesolev
kasutusjuhend soovitavad.
7
Seadme pesukamber ja juhtpaneel
Ülaltloputus
Kummitihend vee
sissevõtuks
ülemisse pihustitorusse
Pihustitorud
Vee karedusastme
mõõtmine
Soolamahuti
Pesuvahendi
sahtel
Loputusvahendi
mahuti
8
Andmekilp
Filtrid
Juhtpaneel
Veepehmendus- Funktsiooni- Käivitusaja
seadme nupp
nupp
määramine
Pesuprogrammide nupud
Valitud käivitusaja näit
Märgutuled
Luugi käepide
Veepehmendusseadme nupp ja funktsiooninupp:
lisaks pesuprogrammi seadistamisele saab nende
nuppude
kombineerimisega
reguleerida
veepehmendusseadet ja aktiveerida või deaktiveerida
loputusvahendi märgutule.
Multifunktsionaalne
Ülemine lamp
näidiku 3 märgutuld
Keskmine lamp
võivad näidata:
• valitud
Alumine lamp
pesuprogrammi
parajasti käigus
olevat faasi.
• nõudepesemismasina tööhäireid.
Multifunktsionaalne näidik
SISSE/VÄLJA nupp
Märgutuledel on järgmised tähendused:
Lisage spetsiaalsoola.
Lisage loputusvahendit.
Märgutuled ei põle kunagi, kui pesuprogramm
töötab.
9
Enne esimest kasutuskorda
Enne nõudepesumasina kasutuselevõttu eemaldage
kõik transporditoed, millega nõudekorvid seadme
tarnimise ajaks kinnitatud olid.
Seejärel viige läbi järgmised toimingud:
1. Reguleerige veepehmendusseade
2. Täitke soolamahuti
3. Täitke loputusvahendi mahuti
Veepehmendusseadme reguleerimine
Et nõude ja nõudepesukambri pinnale ei moodustuks
lubjakivisetet, tuleb nõude pesemisel kasutada
pehmet, st. vähese lubjasisaldusega vett. Nõudepesumasinal on olemas veepehmendusseade, mis
eemaldab veest spetsiaalsoola abil lubjaosakesed,
kui vee karedus on (saksa mõõteskaala järgi) üle 4
°dH.
Vee karedus
°d
1
mmol/l
2
Teavet kohaliku veevõrguvee kareduse kohta
ning kareduspiirkondade kohta üldiselt saate
kohalikust veevõrku haldavast ettevõttest.
Veepehmendusseadet reguleeritakse mehaaniliselt
karedusastme lülitiga ning lisaks sellele veel
elektrooniliselt, juhtpaneeli nuppude abil.
Karedusastme seadistus
vahemik
41 – 50
7,3 – 9,0
IV
30 – 40
5,3 – 7,2
IV
19 – 29
3,3 – 5,2
III/IV
4 – 18
0,7 – 3,2
I/II/III
Alla 4
Alla 0,7
I
mehhaaniliselt
1
0*
1) (°d) vee kareduse ühik saksa mõõtskaalal
2) (mmol/l) millimooli liitri kohta, rahvusvaheline vee kareduse ühik
* Tehaseseadistus
Reguleerige veepehmendusseade vastavalt tabelile,
lähtudes kohaliku veevõrguvee karedusest.
Karedust on võimalik seadistada ainult siis, kui
ükski pesuprogramm ei ole aktiveeritud.
Kui olete kogemata käivitanud mõne pesuprogrammi (LED-näit põleb pidevalt), tuleb
pesuprogramm tühistada.
1. Seadistamise ajaks tuleb nõudepesumasin
vooluvõrgust lahutada.
2. Mehaaniline reguleerimine:
Avage nõudepesumasina luuk.
3. Võtke alumine nõudekorv masinast välja.
4. Keerake vee karedusastme lüliti asendisse 0
või 1
5. Asetage nõudekorv tagasi oma kohale.
6. Elektrooniline reguleerimine:
Vajutage üheaegselt veepehmendusseadme
nuppu ja funktsiooninuppu ning hoidke neid
allavajutatuna.
7. Sellele lisaks vajutage nupule SISSE/VÄLJA.
8. Funktsiooninupu ja veepehmendusseadme nupu
märgutuled vilguvad.
10
elektrooniliselt
Vilkumissignaalide
arv
5
5
4
4
3*
3
2
2
1 soola ei ole
vaja lisada
1
9. Vajutage veepehmendusseadme nuppu veel üks
kord.
− Veepehmendusseadme nupu märgutuli põleb
esmalt viis sekundit ja hakkab siis vilkuma.
− Vilkumissignaalide arv vastab seadistatud veekareduse astmele.
− Sellist vilkumissignaalide järgnevust korratakse
pärast viie sekundi pikkust pausi mitu korda.
10. Igal veepehmendusseadme nupu vajutamisel
suureneb karedusaste ühe võrra. (erand: pärast
karedusastet 5 tuleb aste 1).
− Kui karedusastet muudetakse, põleb veepehmendusseadme
nupu
märgutuli
viis
sekundit ja hakkab siis uuesti vilkuma.
− Vilkumissignaalide arv vastab veekareduse
astme uuele seadistusele.
− Sellist vilkumissignaalide järgnevust korratakse
pärast viie sekundi pikkust pausi mitu korda.
11. Kui karedusaste on õigesti seadistatud, vajutage
SISSE/VÄLJA nuppu.
Karedusastme seadistus on salvestatud.
11
Veepehmendusseadme täitmine spetsiaalsoolaga
Kasutage spetsiaalselt nõudepesumasinatele
ettenähtud soola. Ärge kunagi täitke soolamahutit teiste sooladega (näiteks söögisoolaga)
ega nõudepesuvahendiga. See kahjustab
veepehmendusseadet. Veenduge soola lisamisel iga kord, et tegemist on spetsiaalsoola
pakiga.
Soolamahuti täitmine:
•
•
Enne nõudepesumasina esimest kasutuskorda.
Kui juhtpaneelil põleb indikaator
Kui teie elukohas ei ületa vee karedus 4 ºdH, ei
ole spetsiaalsoola vaja lisada.
1. Avage luuk ja võtke alumine korv välja.
2. Keerake soolamahuti kork vastupäeva pöörates
lahti.
3. Vaid esimesel kasutuskorral: täitke soolamahuti
veega.
4. Asetage komplekti kuuluv lehter soolamahuti
avasse.
Valage spetsiaalsool lehtri kaudu mahutisse.
Mahutavus olenevalt teralisusest ca 1,0-1,5 kg.
Ärge valage mahutisse liiga palju spetsiaalsoola.
Spetsiaalsoola valamisel mahutisse voolab vesi
soolamahutist pesemiskambri põhjale. See ei
tekita probleeme, kuna see vesi pumbatakse
järgmise pesuprogrammi käivitumisel ära.
5. Puhastage mahuti ava soolajääkidest.
6. Keerake soolamahuti kork päripäeva lõpuni kinni,
vastasel korral satub spetsiaalsool pesuvette.
Selle tulemusel võivad klaasid pärast pesemist
häguseks jääda. Käivitage pärast soolamahuti
täitmist loputusprogramm – nii uhutakse üle
valgunud soolvesi ja soolaterakesed minema.
Soola terasuurusest sõltuvalt võib kuluda mitu
tundi, enne kui sool vees lahustub ja soola
märgutuli
kustub.
Veepehmendusseadme reguleerimine ja soola
kogus sõltuvad nõudepesumasina kasutuskoha
vee karedusest.
12
Loputusvahend
Loputusvahendi kasutamine tagab plekkideta, läikivad
nõud ja kirkad klaasid.
Loputusvahendit võib kasutada kahel
erineval viisil:
•
Kui kasutate eraldi pesuvahendit ja loputusvahendit, valage loputusvahend selleks mõeldud
mahutisse.
Pidage meeles, et:
- loputusvahendi mahuti ei tohi olla kunagi tühi;
- peate seadistama loputusvahendi doseerimise.
•
Kui kasutate loputusvahendit sisaldavat pesuvahendit, doseerige kombineeritud pesuaine
pesuvahendi mahutisse.
Pidage meeles, et:
- loputusvahendi mahuti peab olema tühi, et
vältida üledoseerimist;
- kuna loputusvahendi mahuti on tühi võite
märgutule
välja lülitada, vastasel korral
põleks märgutuli
pidevalt.
Kasutage ainult nõudepesumasinatele mõeldud
loputusvahendit. Ärge kunagi valage loputusvahendi mahutisse muid aineid (näiteks
söögiäädikat) ega nõudepesuvahendit. See
võib nõudepesumasinat kahjustada.
Loputusvahendi märgutule aktiveerimine
/ deaktiveerimine
1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Vajutage üheaegselt veepehmendusseadme
nuppu ja funktsiooninuppu ning hoidke neid
allavajutatuna.
3. Sellele lisaks vajutage nupule SISSE/VÄLJA.
Funktsiooninupu ja veepehmendusseadme nupu
märgutuled vilguvad.
4. Vajutage funktsiooninuppu veel üks kord.
Funktsiooninupu LED-näit vilgub.
5. Märgutuli
näitab hetkel valitud seadistust:
Näidu
indikaator vilgub:
Märgutuli on aktiveeritud
(tehaseseadistus)
Näidu
indikaator ei
vilgu:
Märgutuli on deaktiveeritud
6. Funktsiooninupu vajutamisel saate märgutule
aktiveerida või deaktiveerida.
7. Kui märgutule seadistus on valitud, vajutage
SISSE/VÄLJA nuppu.
Märgutule seadistus on salvestatud.
13
Loputusvahendi mahuti täitmine
Kui kasutate eraldi nõudepesuvahendit ja loputusvahendit, täitke loputusvahendi mahuti järgmistel
puhkudel:
· Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist.
· Kui juhtpaneelil põleb märgutuli
Loputusvahendi mahuti asub seadme luugi siseküljel.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Vajutage sõrmega loputusvahendi mahuti kaane
lukustusriivile.
3. Tõmmake loputusvahendi mahuti kaas täiesti
pärani.
4. Valage loputusvahend mahutisse kuni katkendliku
joonega märgitud MAX- tähiseni.
5. Täitekogus on umbes 140 ml.
6. Vajutage kaas kinni nii, et see klõpsatusega
lukustub.
7. Pühkige võimalik üle serva valgunud loputusvahend lapiga ära, vastasel juhul põhjustab see
pesuprogrammi ajal liigset vahutamist.
Loputusvahendi doseerimine –
Määrangud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14
Pesuprogrammi loputustsükli ajal doseeritakse
loputusvahend mahutist nõude loputusvette.
Loputusvahendi koguse määranguid saab
reguleerida vahemikus 1 – 6. Tehaseseadistus
on 4. Muutke määrangut ainult siis, kui klaasidel
ja toidunõudel on näha jooni, tuhme laike ja
kuivanud veepiiskade jälgi.
Avage nõudepesumasina luuk.
Vajutage sõrmega loputusvahendi mahuti kaane
lukustusriivile.
Tõmmake loputusvahendi mahuti kaas täiesti
pärani.
Valige sobiv määrang.
Vajutage kaas kinni nii, et see klõpsatusega
lukustub.
Pühkige võimalik üle serva valgunud loputusvahend lapiga ära.
Nõudepesumasina kasutamine
Kas on vaja lisada soola või loputusvahendit?
Paigutage toidunõud ja söögiriistad pesemiskambrisse.
Doseerige mahutisse masinpesuks mõeldud
nõudepesuvahendit.
Valige toidunõudele ja söögiriistadele sobiv
pesuprogramm.
Käivitage pesuprogramm.
•
•
•
•
•
Söögiriistade ja toidunõude masinasse asetamine
Nõudepesumasin on mõeldud vaid tavaliste,
kodumajapidamises kasutatavate toidunõude
pesemiseks.
Nõudepesumasinas pesemiseks
Ei sobi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
Söögiriistad, mille varred on puust, sarvest,
portselanist või pärlmutrist;
Kuumust mittetaluvad plastiknõud;
Söögiriistad, millel on liimitud või kititud vars;
Söögiriistad või nõud, mille valmistamisel on
kasutatud liimimistehnoloogiat;
Tina- või vaskesemed;
Kristallklaasist nõud;
Roostealtid terasnõud;
Puust lõikelauad jms. – lõhenemise ja
kuivamise oht.
Kunstiväärtusega esemed – hinnalistele
esemetele soovitatakse käsipesu.
Sobivad erandkorras:
–
–
–
–
Peske keraamilisi nõusid nõudepesumasinas vaid
siis, kui ende tootja andmetel on need masinpesuks
sobivad.
Klaasist ornamendid võivad sageli masinas pestes
tuhmuda.
Hõbedast ja alumiiniumist esemetel on omadus
veega pestes tumedaks tõmbuda. Mõned
toidujäätmed (näiteks munavalge ja munakollane või
sinep) jätavad hõbetatud pindadele sageli tumedaid
plekke või laike. Seepärast tuleb hõbeesemed, mida
kohe pärast kasutamist ei pesta, alati
toidujäätmetest puhastada.
Mõnda tüüpi klaasist esemed võivad pärast mitmeid
pesukordi tuhmiks tõmbuda.
Enne nõude asetamist masinasse:
– eemaldage suuremad toidujäätmed.
– leotage kastruleid, kuhu toit kinni on kõrbenud.
Arvestage toidunõusid ja söögiriistu masinasse
asetades järgmisi asjaolusid:
– Toidunõud ja söögiriistad ei tohi takistada
pihustitorude pöörlemist.
– Asetage kõik tassid, klaasid, kastrulid ja teised
õõnsad anumad kummuli, et vesi saaks need
korralikult puhastada.
– Kontrollige, et kausid üksteist ei puudutaks ning
et kausid ja tassid ei asetseks üksteise sees.
– Klaaside purunemise ja kriimustuste vältimiseks ei tohi need pesemise ajal üksteist
puudutada.
– Asetage väikesed esemed (näiteks kaaned)
söögiriistade korvi.
15
Söögiriistade korv
Söögiriistade korvi pandavad pikad ja teravad
söögiriistad võivad olla ohtlikud, eeskätt
lastele (vt. ohutusnõudeid). Seepärast tuleb
need asetada ülemisse korvi.
Et vesi pääseks kõiki söögiriistu puhastama, toimige
järgmiselt:
1. Asetage söögiriistade korvi peale katterest.
2. Asetage lühemad noad, kahvlid ja lusikad
söögiriistade korvi nii, et nende varred on
allapoole.
Mõne nõudepesumasina mudeli puhul ei kuulu
söögiriistade korvi katterest seadme komplekti.
16
Kastrulite, pannide ja suurte
taldrikute masinasse asetamine
Asetage suuremad ja rohkem määrdunud toidunõud
alumisse korvi (29 cm läbimõõduga taldrikud).
Nõudepesumasin on varustatud ühega kahest allpool
joonistatud alumise korvi mudeliga:
Mudel 1: Alumise korvi tagumist
taldrikuhoidjat saab eemaldada
Et suuri taldrikuid oleks nõudepesumasinasse
lihtsam asetada:
– saab tagumise taldrikuhoidja eemaldada ja
– alumise korvi söögiriistade korvi saab keerata
küljele.
Mudel 2: Alumise korvi tagumist
taldrikuhoidjat saab keerata küljele
Et suuri taldrikuid oleks nõudepesumasinasse
lihtsam asetada:
– saab tagumise taldrikuhoidja vardad teisele
poole keerata ja
– alumises korvis olevat õhtusööginõude korvi
saab nihutada külgsuunas.
17
Tasside, klaaside ja kohviserviiside
masinasse asetamine
Asetage väiksemad ja kuumustundlikud esemed
ülemisse korvi, pikad ning teravad söögiriistad aga
nugade sahtlisse.
•
Asetage nõud tassiriiulitele ja nende alla nii, et
vesi pääseks nõusid korralikult puhastama.
•
Kui asetate ülemisse korvi kõrgeid esemeid, võite
tassiriiulid ülespoole keerata.
•
Asetage veini-, šampuse- ja konjakiklaasid
tassiriiulite õnarustesse.
•
Klaasid, tassid jms. võite asetada ka ülemises
korvis oleva kahe vasakpoolse orade rivi peale.
Ülemise korvi reguleerimine
Nõude maksimaalne
kõrgus
Ülemises korvis
Alumises korvis
Kui ülemine korv on üles tõstetud
22 cm
30 cm
Kui ülemine korv on alla lastud
24 cm
29 cm
Ülemise korvi kõrgust saab reguleerida ka siis,
kui korv on nõudega täidetud.
Ülemise korvi allapoole laskmine:
1. Tõmmake ülemine korv täiesti välja.
2. Tõstke ülemine korv käepidemest kuni takistuseni
ja laske horisontaalasendisse. Ülemine korv
lukustub alumisse asendisse.
Ülemise korvi tõstmine:
1. Tõmmake ülemine korv täiesti välja.
2. Tõstke ülemine korv käepidemest kuni takistuseni
ja laske horisontaalasendisse. Ülemine korv
lukustub ülemisse asendisse.
18
Nõudepesuvahendi kasutamine
Kasutage ainult masinpesuks mõeldud nõudepesuvahendeid.
Täitke nõudepesuvahendi mahuti:
Alati enne pesuprogrammi käivitamist (mitte siis, kui
kasutate eelpesu). Pesuvahend doseeritakse vette
pesuprogrammi ajal.
Arvestage pesuvahendi pakendil ära toodud
doseerimis- ja säilitamisjuhistega.
Loputusvahendi mahuti asub pesumasina luugi siseküljel.
1. Kui kaas on kinni:
Vajutage lukustusriivile (1).
Kaas põrkab lahti.
2. Valage nõudepesuvahend selleks mõeldud
mahutisse. Täitmistaset näitavad tähised on
seejuures heaks juhiseks.
20 = umbes 20 ml pesuvahendit,
30 = umbes 30 ml pesuvahendit.
3. Vajutage kaas kinni nii, et see klõpsatusega
lukustub.
Kui nõud on äärmiselt määrdunud, võib nõudepesuvahendiga täita ka varumahuti (2). Selles
olev pesuvahend doseeritakse vette juba
eelpesu ajal.
19
3 in 1”/ Combi –
pesuvahenditablettide kasutamine
Madala leelisesisaldusega
pesuvahendid
Üldine teave
Nõudepesumasinate jaoks toodetud pesuvahendid
võib sõltuvalt nende keemilisest koostisest jagada
kahte peamisse rühma:
– tavalised, leeliselised pesuvahendid, mis
sisaldavad söövitavaid aineosakesi.
– madala leelisesisaldusega pesuvahendid,
mis sisaldavad looduslikke ensüüme.
Pesutabletid sisaldavad pesuvahendit, loputusvahendit ja nõudepesumasina eest hoolitsevat
spetsiaalsoola.
1. Enne tablettide kasutamist veenduge, et
nõudepesumasina kasutuspiirkonna veevõrguvee
karedus vastab toote valmistaja pakendil
märgitud pesutablettide kasutustingimustele.
2. Kasutage pesutablette ainult tootja juhiste
kohaselt.
Tablette ei tohi asetada otse nõudepesumasina pesukambrisse ega söögiriistade korvi, kuna siis ei ole pesutulemus
piisavalt hea. Pesutablett asetatakse pesuvahendi mahutisse.
3. Kui “3-in1” –pesuvahenditablettide kasutamisel
esineb probleeme, kontakteeruge pesuvahendi
valmistajaga, helistades toote pakendil ära
toodud infonumbrile.
Kasutusjuhised
Liittoodet kasutades ei ole loputusvahendi ja soola
märgutuledest kasu. Seepärast tuleks loputusvahendi
märgutuli võimalusel välja lülitada. (Loputusvahendi
märgutule
saab
välja
lülitada
vaid
mõnel
nõudepesumasina mudelil). Valige väikseim võimalik
vee kareduse määrang.
Lisateavet
õpetusest.
leiate
nõudepesuvahendi
kasutus-
Kui hakkate taas kasutama tavalist nõudepesuvahendit, toimige järgmiselt:
•
Täitke nii soola kui ka loputusvahendi mahutid.
•
Reguleerige vee karedus suurimale võimalikule
määrangule ja peske kolm masinatäit ilma
nõudeta.
•
Reguleerige vee kareduse määrang taas
piirkondlikule veevõrguvee karedusele vastavaks
(jälgige juhiseid kasutusjuhendis).
20
50°C - pesuprogrammid koos madala leelisesisaldusega pesuvahenditega vähendavad
keskkonna saastamist ja säästavad toidunõusid, kuna need pesuprogrammid on loodud
spetsiaalselt madala leelisesisaldusega pesuvahendites
olevate
ensüümide
mustust
eemaldavate omaduste kohaselt. Seetõttu
saavutatakse 50°C pesuprogrammi ja madala
leelisesisaldusega pesuvahendi abil sama
tulemus, mida tavaliselt on võimalik saavutada
vaid 65°C pesuprogrammiga.
Pesutabletid
Erinevate tootjate valmistatud pesutabletid ei
lahustu kõik ühesuguse kiirusega. Seepärast ei
jõua mõned pesutabletid kiirprogrammi ajal
vajalikul määral lahustuda. Sel põhjusel
kasutage koos pesutablettidega vaid tavalisi
pesuprogramme ja eelloputust.
Pesuprogrammi valimine (programmitabelid)
Valige sobiv pesuprogramm selle tabeli abil:
Nõude tüüp:
Lisaks:
-
Määrdumuse
aste:
Ilma kaaneta
kastrulid
Toidu- ja keedunõud
väga
määrdunud;
kinnikuivanud
toidujäätmed
Sobiv
pesuprogramm:
Ø
Pesuprogrammi
1)
etapid:
Eelloputus
Pesu
2x vaheloputus
Säraloputus
Kuivatus
normaalselt
kuni väga
määrdunud;
kinnikuivanud
toidujäätmed
Ø
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Säraloputus
Kuivatus
kuumustundlikud nõud
normaalselt määrdunud
äsjakasutatud
nõud, tavalisest
veidi määrdunumad
Kõige parem on pesta nõudepesuvahendi
kontsentraadiga
Ø
Ø
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Säraloputus
Kuivatus
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Säraloputus
Kuivatus
Ø
Ø
Pesu
Säraloputus
-
Ø
Ø
Ø
Pesuprogrammi
3)
kestus
115 – 125
minutit
95 – 105
minutit
90 – 100
minutit
140 – 150
minutit
30 minutit
Elektrienergia
tarve
2,0 – 2,2 kWh
1,35 – 1, 55
kWh
1,05 – 1,24
kWh
0,95 – 1,05
kWh
0,8 kWh
Veetarve
20 liitrit
13 – 15 liitrit
13 – 15 liitrit
13 – 15 liitrit
8 liitrit
Tarbijainfo:
2)
Ø
1) Pesuprogrammi erinevatel etappidel on erinev töömüra, kuna teatud pesuprogrammi etappidel loputatakse
nõusid natuke aega tugevamini, et need puhtamaks saaksid.
2) Tarbijainfo on avaldatud normaalsete kasutustingimuste põhjal. Vastavalt pestavate nõude kogusele võib
see muutuda. Seetõttu võib esineda erinevusi.
3) Testprogramm
4) Pesuprogramm
puhastab normaalselt määrdunud nõud väga väikese energiakuluga.
Kui nõud tuleb puhtaks pesta lühema aja jooksul, võite valida pesuprogrammi
5) See programm ei sobi niisuguste nõude pesemiseks, millel on kuivanud toidujäätmeid,
21
Pesuprogrammi käivitamine
1. Kontrollige, et toidunõud ja söögiriistad oleks
nõuepesumasinasse asetatud nii, et pihustitorud
saaksid vabalt pöörelda.
2. Keerake veekraan täiesti lahti.
3. Sulgege nõudepesumasina luuk.
4. Vajutage nupule SISSE/VÄLJA. Nupu SISSE/VÄLJA märgutuli süttib.
5. Vajutage soovitud programmi nupule (vt.
programmitabelit). Valitud programmi märgutuli
süttib. Multifunktsionaalsel näidikul vilgub üks või
kaks indikaatorit. Sel ajal võib valida uue
programmi. Valitud pesuprogramm käivitub
umbes 6 sekundi pärast. Multifunktsionaalsel
näidikul on programmi konkreetne töösolev faas.
Kui multifunktsionaalse näidiku ülemine3 ja/või
keskmine indikaator vilgub pärast pesuprogrammi käivitamist, lugege kasutusjuhendi
osa “Mida teha, kui...”.
Pesuprogrammi
katkestamine/seiskamine
Katkestage käsilolev pesuprogrammi üksnes
vältimatu vajaduse korra. Kui nõudepesumasina luuk avatakse ja uuesti suletakse,
kuumeneb sisenenud õhk olulisel määral ning
paisub. Seetõttu võib seadme põhjale tekkida
vett, mis võib omakorda põhjustada lekkekatisesüsteemi rakendumise.
Pesuprogrammi katkestamine
nõudepesumasina luugi avamise teel
Luugi avamisel võib kuum aur välja pääseda.
Põletusoht! Avage luuk ettevaatlikult.
1. Avage nõudepesumasina luuk. Pesuprogramm
katkeb.
2. Multifunktsionaalse näidiku indikaatorid vilguvad.
3. Sulgege luuk. Pesuprogramm jätkub.
Pesuprogrammi seiskamine
1. Vajutage ja hoidke all teostatava pesuprogrammi
nuppu, kuni vastava programmi märgutuli kustub.
2. Vabastage programminupp. Programm seiskub.
Pausifunktsioon
Pausifunktsiooni on võimalik aktiveerida ainult
enne kuivatamise programmifaasi. Kui pausifunktsioon aktiveeritakse kuivatamise programmifaasi ajal, siis pesuprogramm seiskub.
Pausifunktsiooni abil on võimalik nõudepesuprogramm lühikeseks ajaks katkestada:
1. Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu. Pesuprogramm
katkeb.
2. Kõik märgutuled kustuvad.
3. Kui soovite programmi mõne aja möödudes
jätkata, vajutage veelkord SISSE/VÄLJA nuppu.
Pesuprogramm käivitub uuesti.
Programmi ei tohi pikemaks ajaks katkestada,
sest vastasel juhul tuleb jahtunud pesuvett
uuesti üles soojendada ja energiakulu
suureneb.
Nõudepesumasina täitmistaseme
andur
Kui pesuprogrammi käivitamise ajal on kas ülemises
ja/või alumises korvis ainult mõned toidunõud,
kohandab täitmistaseme andur pesuvee koguse ja
pesuprogrammi kestuse nõude hulgale vastavaks. Nii
saab kiiresti ja säästlikult pesta ka väikest
nõudekogust. Kui nõudepesumasin on vaid poolenisti
täidetud (6 inimese lõunasööginõud), säästetakse
pesuprogrammi ajal kuni 2 liitrit vett ja 0,2 kWh
elektrienergiat).
Taimeri seadistamine ja seadistuse
muutmine
Taimeri abil võib nõudepesumasina käivitumisaja
seada kolm, kuus või üheks tundi hilisemaks.
1. Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu.
2. Taimeri seadistamine:
Vajutage nuppu
mitu korda, kuni soovitud
seadistuse kõrval põleb märgutuli.
- Seadistuse muutmine:
Enne pesuprogrammi käivitumist, on võimalik
valitud seadistust muuta nupuga
- Seadistuse tühistamine:
Enne pesuprogrammi käivitumist, on võimalik
seadistus tühistada. Vajutage nuppu
nii mitu
korda, et kõik käivitusaegade märgutuled
kustuvad. Valitud pesuprogramm käivitub kohe.
3. Vajutage soovitud pesuprogrammi nuppu.
Pesuprogrammi märgutuli süttib põlema.
4. Pesuprogramm käivitub seatud käivitusaja möödudes.
22
Nõudepesumasina väljalülitamine
Ärge lülitage nõudepesumasinat välja enne, kui
programmi kulgemise näidikul põleb näit
1. Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu
SISSE/-VÄLJA nupu
märgutuli kustub.
Kui avate luugi vahetult pärast pesuprogrammi
lõppu, võib nõudepesumasinast tulla kuuma
auru. Seetõttu:
2. avage luuk ettevaatlikult.
Nõude masinast välja võtmine
•
•
•
Kuumad nõud võivad kergesti puruneda.
Seepärast laske neil enne masinast välja võtmist
veidi aega jahtuda.
Jätke nõud pärast pesuprogrammi lõppemist veel
umbes 15 minutiks masinasse, et need kuivaksid
ja jahtuksid.
Tühjendage esmalt alumine, seejärel ülemine
korv. Nii ei saa ülemises korvis olevate
toidunõude õõnsustesse jäänud vesi alumises
korvis olevatele nõudele tilkuda.
23
Hooldus ja puhastamine
•
•
Ärge mingil juhul kasutage nõudepesumasina
puhastamiseks tavalisi, majapidamiskauplustes
saada olevaid mööblipuhastusvahendeid ega
tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
Puhastage nõudepesumasina juhtpaneel ja
funktsiooninupud vajadusel ainult pehme lapi ja
sooja, puhta veega.
Puhastage pesuvahendi sahtlit, luugi tihendit ja
pesemiskambri filtreid regulaarselt.
Filtrite puhastamine
Pesemiskambri põhjal olevad filtrid puhastuvad
suurel määral iseenesest. Sellegipoolest tuleb
neid aeg-ajalt
kontrollida ja
vajadusel
puhastada. Määrdunud filtrid halvendavad
pesemistulemust.
1. Avage nõudepesumasina luuk ja võtke alumine
korv välja.
2. Nõudepesumasina filtrid koosnevad jäme-/ ja
peenfiltrist, mikrofiltrist ja pinnafiltrist. Avage
mikrofiltri käepideme abil filtrisüsteemi lukustus ja
võtke filtrid välja.
3. Keerake käepidet ¼ pöörde võrra vastupäeva ja
tõmmake see välja.
4. Võtke jäme- / peenfiltri rõngast (1/2) kinni ja
tõmmake see mikrofiltrist (3) välja.
5. Puhastage kõik filtrid voolava vee all.
6. Võtke pinnafilter (4) pesemiskambri põhjalt ära ja
puhastage hoolikalt mõlemalt poolt.
7. Paigaldage pinnafilter tagasi oma kohale
pesemiskambri põhjas.
8. Paigaldage jäme- / peenfilter mikrofiltri sisse ja
kinnitage need üksteise külge.
9. Asetage filtrikomplekt paigale ja keerake käepidet
päripäeva, kuni see oma kohale lukustub.
Kontrollige, et pinnafilter ei ulatuks pesemiskambri põhjast kõrgemale.
Nõudepesumasinat ei tohi mingil juhul kasutada
ilma filtrikomplektita.
24
Mida teha, kui...
Püüdke nõudepesumasina kasutamisel tekkivad
väiksemad probleemid siin toodud juhiste abil ise
kõrvaldada. Kui kutsute siin loetletud põhjuste või
pesumasina valest kasutamisest tingitud rikke tõttu
kohale hooldustehniku, tuleb sellega seonduvad
kulud kanda Teil endal ka siis, kui garantiileping veel
kehtib.
...näidikule kuvatakse veateated.
•
Kui vilgub multifunktsionaalse näidiku ülemine või
keskmine indikaator, on võimalik viga ise
parandada. Kui viga on kõrvaldatud, vajutage
toitenuppu. Pesuprogramm käivitub uuesti. Kui
veateade ilmub uuesti, pöörduge lähimasse
volitatud hoolduskeskusesse.
Häire
Multifunktsionaalse näidiku
ülemine indikaator vilgub
Nõudepesumasin ei täitu veega.
Multifunktsionaalse keskmine
indikaator vilgub
Multifunktsionaalse näidiku
ülemine ja keskmine indikaator
vilguvad
•
Kui vilgub multifunktsionaalse näidiku mõni muu
indikaator, võtke ühendust lähima volitatud
hoolduskeskusega ja teatage veakood.
Võimalik põhjus
Lahendus
Veekraan on ummistunud või
lubjasetet täis.
Puhastage veekraan
Kui vee juurdevooluvooliku
keermestatud ühenduses on filter,
võib see ummistunud olla.
Puhastage filter.
Vee juurdevooluvoolik on valesti
paigaldatud.
Kontrollige voolikuühendust.
Äravooluava on ummistunud.
Eemaldage ummistus.
Vee äravooluvoolik on valesti
paigaldatud.
Kontrollige voolikuühendust.
Vee lekkekaitsesüsteem on
rakendunud.
Sulgege veekraan ja
kontakteeruge volitatud
hoolduskeskusega.
25
...nõudepesumasina kasutamisel tekib probleeme.
Häire
Võimalik põhjus
Lahendus
Nõudepesumasina luuk ei ole
korralikult suletud.
Sulgege luuk.
Toitekaabli pistik ei ole
elektrikontaktis.
Ühendage pistik elektrikontakti.
Majapidamise kaitse on läbi põlenud.
Vahetage kaitse.
Taimeriga varustatud
nõudepesumasinad: taimer on
aktiveeritud.
Kui soovite nõud viivitamatult puhtaks
pesta, tühistage taimeri funktsioon.
Programm ei käivitu
Nõudepesumasina
pesemiskambris on näha
roostelaike.
Pesuprogrammi ajal kostab
vilisev heli.
Pesemiskamber on valmistatud
roostevabast terasest. Sinna tekkinud
roosteplekid on põhjustatud
väljastpoolt tekkinud roostest
(veetorustikus olevatest
roosteosakestest, kastrulitest,
söögiriistadest jms.) Eemaldage
niisugused plekid teraspindadele
mõeldud puhastusvahendiga.
Peske nõudepesumasinaga ainult
masinpesu taluvaid toidunõusid ja
söögiriistu.
Sulgege soolamahuti kork tugevasti.
Kasutage mõnda muud marki
nõudepesuvahendit.
See on ohutu.
...pesemistulemus ei ole rahuldav.
Toidunõud ei muutu täiesti puhtaks.
•
•
•
•
•
•
Ei ole valitud õige pesuprogramm.
Nõud on masinasse paigutatud nii, et vesi ei
pääse neid korralikult puhastama. Nõudekorve ei
tohi liiga täis laduda.
Filtrid ei ole puhtad või on need valesti paigaldatud.
Pesuvahendit ei ole üldse kasutatud või on seda
lisatud liiga vähe.
Toidunõude pinnal on lubjasetet: soolamahuti on
tühi või on veepehmendusseade valesti reguleeritud.
Äravooluvoolik ei ole õigesti paigaldatud.
Nõud ei kuiva ega muutu säravalt
puhtaks.
•
•
Klaaside ja toidunõude pinnal on jooned
või triibud, piimjad plekid või tunduvad
pinnad olevat sinaka helgiga.
•
Reguleerige loputusvahendi annus väiksemaks.
Klaasidel ja toidunõudel on kuivanud
veepiisad.
•
•
26
Ei ole kasutatud kvaliteetset loputusvahendit.
Loputusvahendi mahuti on tühi.
Reguleerige loputusvahendi annus suuremaks.
Põhjus võib olla pesemisvahendis. Kontakteeruge
pesuvahendi tootja klienditeenindusega.
Tehnilised andmed
Maht:
12 inimese lõunakomplekt, kaasa arvatud serveerimisnõud.
2
Lubatud veesurve:
1-10 baari (=10-100 N/c = 0,1-1,0 MPa)
Elektriühendus:
Elektriühendusi käsitlev teave asub nõudepesumasina luugi paremas
siseservas oleval andmekilbil.
Nõudepesumasinad: Vabalt paigutatavad seadmed
Mõõtmed:
850 x 600 x 600 (K x L x S mm)
maksimumkaal:
54 kg
Mööbliesemeisse integreeritavad ja töötasapindade alla paigaldatavad nõudepesumasinad
Mõõtmed:
820 - 880 x 596 x 570 (K x L x S mm)
maksimumkaal:
50 kg
Täielikult mööbliesemeisse integreeritavad nõudepesumasinad
Mõõtmed:
820 - 880 x 596 x 546 – 550 (K x L x S mm)
maksimumkaal:
50 kg
See seade vastab järgmistele Euroopa Liidu
direktiividele:
• 73/23/EEC, 19.02.1973 – madalpingedirektiiv
• 89/336/EEC, 03.05.1989 (kaasa arvatud selle
muudatus 92/31/EEC) – elektromagnetilise
ühilduvuse direktiiv
27
Juhiseid nõudepesumasina testimiseks
Vastavalt määrusele EN 60704 tehtava testimise ajal peab seade olema täielikult nõudega täidetud ja kasutada
tuleb testprogrammi (vt. programmitabel).
Vastavalt määrusele EN 50242 tehtava testimise ajal peab veepehmendusseadme soolamahuti olema
täidetud, samuti ka loputusvahendi mahuti, ning kasutada tuleb testprogrammi (vt. programmitabel).
Täis nõudepesumasin:
12 inimese standardne
lõunakomplekt, kaasa arvatud
serveerimisnõud
Pool masinatäit:
6 inimese standardne lõunakomplekt,
kaasa arvatud serveerimisnõud, iga teine
koht vaba
Pesuvahendi
doseerimine:
5 g + 25 g (tüüp B)
20 g (tüüp B)
Loputusvahendi
seadistus:
4 (tüüp III)
4 (tüüp III)
Nõude masinasse asetamise näidis: ülemine korv
Nõude masinasse asetamise näidis: ülemine korv
Nõude masinasse asetamise näidis: alumine korv
28
Nõude masinasse asetamise näidis: söögiriistade korv
Mõne nõudepesumasina mudeli puhul ei kuulu söögiriistade
korvi katterest komplekti.
29
PAIGALDUS- JA ÜHENDUSJUHEND
Nõudepesumasina paigaldamine
Nõudepesumasin tuleb paigaldada tugevale
aluspinnale nii, et see püsiks kindlalt kohal ja
oleks horisontaalasendis.
Nõudepesumasina kruvijalgu reguleerides saab
aluspinna ebatasasused kompenseerida ja
nõudepesumasina
pealispinna
ümbritsevate
mööbliesemetega ühele tasapinnale seada.
Kruvikeeraja kuulub seadme komplekti.
Töötasapinna
alla
või
mööbliesemetesse
integreeritavate nõudepesumasinate tagumised
jalad reguleeritakse kruvikeerajaga seadme
esiküljelt.
Vee juurde- ja äravooluvoolik ning toitekaabel
peavad seadme taga olevas sokliruumis vabalt
liikuma. Vastasel juhul võivad need väänduda või
millegi alla kinni jääda.
Nõudepesumasin tuleb hoolikalt töötasapinna või
ümbritsevate mööbliesemete külge kinnitada. Nii
välditakse seadme ettepoole kaldumist luugi
avamise ja sellele koormuse rakendamises ajal.
•
•
•
•
•
•
Vastavalt mudeli konstruktsioonitüübile paigaldatakse nõudepesumasinad järgmiselt:
Mööblisse integreeritavad
nõudepesumasinad
(vt. kõrval olevat paigaldusskeemi)
Nõudepesumasina luugi võib katta puupaneeli
või mööblipaneeliga, mille mõõtmed on
järgmised:
Laius
Paksus
Kõrgus (muutuv)
591 – 594 mm
16 – 24 mm
Sõltub
Kaal
Maksimaalselt 8 kg
- paigalduskoha kõrgusest
- sokli kõrgusest
- külgnevate mööbliesemete liitekohtadesse sobitamisest.
Täpne kõrgusmõõt võetakse siis, kui nõudepesumasin on oma
kohal.
Kui mööbliplaadi kõrgus on suurem kui 600
mm, ei avane pesumasina luuk täielikult
(mööbliplaat takerdub sokli külge). Sellisel juhul
tuleb soklisse ava lõigata (vt. paigaldusskeemi).
30
Töötasapinna alla paigaldatavad
nõudepesumasinad
(vt. kõrvalolevat paigaldusskeemi)
Vabalt ruumis paiknevad
nõudepesumasinad
saab paigutada vabalt ruumi, ilma lisakinnitusteta.
Kui nõudepesumasin paigaldatakse gaasi- või
puupliidi vahetusse lähedusse, tuleb pliidi ja
nõudepesumasina vahele paigaldada termiliselt
isoleeritud, mittepõlevast materjalist plaat, mis
ulatub kuni töötasapinna ülemise servani
(sügavus 57,5 cm). Plaadi pliidipoolne pind
peab olema kaetud alumiiniumfooliumiga.
Kui nõudepesumasin paigaldatakse köögis töötasapinna alla, tuleb seadme originaalkaaneplaat
eemaldada, toimides järgmiselt:
1. Eemaldage kaaneplaadi taga olevate kinnitusdetailide kruvid (1).
2. Lükake kaaneplaat umbes 1 cm tahapoole (2).
3. Tõmmake kaaneplaat ettepoole (3) ja võtke ära.
Kui nõudepesumasinat kasutatakse hiljem
ruumis vabalt paikneva seadmena, tuleb
originaalkaaneplaat tagasi paigaldada.
Ruumis vabalt paiknevate nõudepesumasinate
soklit ei saa reguleerida.
31
Nõudepesumasina ühendamine
Veeühendus
Nõudepesumasin on varustatud turvaseadmetega,
mis
takistavad
pesuvee
voolamist
tagasi
veevõrgutorustikku. Turvaseadmed on kooskõlas
kehtivate veetehniliste ohutusnõuetega.
•
Nõudepesumasinat saab ühendada nii külma- kui
ka kuumaveetorustikuga (kõrgeim temperatuur
60°C).
•
Nõudepesumasinat ei tohi ühendada spetsiaalsete soojaveemahutite või kuumaveeboileritega.
Lubatud veesurve
Madalaim lubatud veesurve
2
1 baar (=10 N/cm =100 kPa)
Kui veevõrgu torustiku surve on alla 1 baari, pöörduge kohalik
veevärgiga tegeleva firma poole.
Kõrgeim lubatud veesurve:
2
10 baar i(=100 N/cm =1 MPa)
Kui veevõrgu torustiku surve on üle 10 baari, tuleb kasutusele
võtta survealandusventiil (küsige nõudepesumasina müünud
kauplusest).
Vee juurdevooluvooliku ühendus
Jälgige, et voolik ei saaks paigaldamise käigus
väänduda, kinni kiiluda või keerdu minna.
Vee juurdevooluvooliku keermestatud ühendus
(ISO 228-1:2000) kinnitatakse ¾” väliskeermega
veekraani
külge.
Pingutage
keermestatud ühenduse kinnitusmutrit ainult
sõrmede abil.
Soovitame
paigaldada
nõudepesumasina
tarbeks eraldi veekraani või monteerida valamu
veekraanile harupõlve.
•
32
Kui koos nõudepesumasinaga tarnitud veevooliku
pikkus ei ole piisav, tuleb hankida järgmisesse
seeriasse kuuluv tagavaravoolik [VDE (Verband
Deutscher Elektrotechniker – Saksa elektrotehnika
standardimisorganisatsioon)
poolt
aktsepteeritud] :
– Voolikuseeria “WRflex 100” (E-no.: 911 239
034)
– Voolikuseeria “WRflex 200” (E-no.: 911 239
035)
Järgnevas osas esitatud teave kehtib ainult
nende nõudepesumasinate kohta, mille vee
juurdevooluvoolik on varustatud turvaventiiliga:
Turvaventiiliga varustatud vee
juurdevooluvoolik
Kui nõudepesumasinaga on ühendatud kahekordne
vee juurdevooluvoolik, asub turvaventiil otse
veekraanis. Sellisel juhul on vee juurdevooluvoolikus
surve ainult siis, kui masin vett sisse võtab. Kui vee
juurdevooluvoolik
lekkima
hakkab,
takistab
turvaventiil veevõtu jätkumist ning nõudepesumasina
tühjenduspump käivitub.
Vee juurdevooluvoolikut kinnitades tuleb
tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:
– Turvaventiili alumise serva ja põranda vaheline
kaugus peab olema vähemalt 30 cm.
– Kahekordse vee juurdevooluvooliku elektrijuhe
on turvaventiili jaoks. Vee juurdevooluvoolikut
ega turvaventiili ei tohi vee alla panna.
– Kui vee juurdevooluvoolik või turvaventiil on
vigastatud, ühendage nõudepesumasin viivitamatult elektrivõrgust lahti.
– Turvaventiiliga varustatud vee juurdevooluvoolikut tohib vahetada ainult asjatundlik
hooldustehnik/volitatud hoolduskeksus.
– Paigaldage vee juurdevooluvoolik nii, et see on
kogu pikkuses allpool turvaventiili alumist serva.
33
Kanalisatsiooniühendus
Vee äravooluvoolik
•
Vee äravooluvoolik ei tohi olla paindes,
muljutud ega sõlmes.
Vee äravooluvooliku ühendus:
– lubatud maksimumkõrgus: 1 meeter.
– nõutav miinimumkõrgus: 40 cm seadme
alumisest servast.
Pikendusvoolikud
•
•
Pikendusvoolikuid saab osta volitatud hoolduskeskustest. Pikendusvooliku läbimõõt peab olema
19 mm, siis ei ole nõudepesumasina töö
takistatud.
Suurima lubatud pikendusvooliku pikkus on 3 m,
mispuhul tõstekõrgus on kõige enam 85 cm.
Ühendamine valamu äravoolutoruga
•
•
Äravooluvooliku pea (läbimõõt 19 mm) sobib
suurema osa valamute äravoolutorustikuga.
Valamu äravoolutorustikuühenduse
läbimõõt
peab olema vähemalt 15 mm.
Äravooluvoolik tuleb valamu äravoolutorustikku
kinnitada seadme komplekti kuuluva voolikupinguti abil.
Vee äravool soklil seisvast,
mööbliesemesse integreeritud
nõudepesumasinast
Kui sokli peale paigaldatud, mööbliesemesse
integreeritud
nõudepesumasin
äravooluvooliku
ühendus asub rohkem kui 30 cm seadme alumisest
servast allpool, tuleb ühenduse teostamiseks
kasutada volitatud hooldusfirmas saada olevat
varuosa ET 111099520.
Vee äravool valamusse (võimalik ainult
ruumis vabalt paiknevate seadmete
puhul)
Kui soovite riputada nõudepesumasina äravooluvooliku valamu külge, kasutage selleks painduvat
voolikudetaili,
mille
saab
osta
volitatud
hooldusfirmast. Varuosa number on ET 646 069 190.
1. Paigaldage voolikudetail äravooluvoolikule.
2. Kinnitage äravooluvoolik nii, et see ei saa valamu
servalt ära libiseda.
Tõmmake läbi voolikudetaili augu nöör ja
kinnitage see seina või veekraani külge.
34
Lekkekaitsesüsteem
Nõudepesumasin
on
varustatud
vee
lekkekaitsesüsteemiga, mis kaitseb seda veega seotud
kahjustuste eest.
Toimehäire tekkides katkestab seadme turvaventiil
viivitamatult vee sissevoolu ja tühjenduspump lülitub
tööle.
Nii ei saa vesi nõudepesumasinast välja voolata ega
üle servade valguda. Pump tühjendab seadme veest
automaatselt.
Vee lekkekaitsesüsteem rakendub ka siis, kui
nõudepesumasina toide on välja lülitatud.
Elektriühendused
Elektrilised ühendused tuleb lasta teostada
vastavat volitust omaval spetsialistil.
Elektriühenduste teostamisel tuleb kinni pidada
kehtivatest üldmäärustest ja lisaks ka kohaliku
elektrivõrgu poolt sätestatud lisamäärustest.
Vastavalt määrustele EN60335/DIN VDE 0700 ei tohi
pärast seadme paigaldamist olla kontrolletapis
nähtaval ühtegi elektrit juhtivat osa ega isoleerimata
juhet.
Elektriliste ühendustega seonduv teave
nõudepesumasina
paremas
siseservas
andmekilbil. Enne seadme kasutuselevõttu
arvestada ka võrguühenduste ümbrisel
elektriskeemi andmeid.
asub
oleval
tuleb
asuva
Enne nõudepesumasina vooluvõrku ühendamist
veenduge, et selle andmekilbil ära toodud
nominaalpinge ja voolutüüp vastavad kasutuskoha
elektrivõrgu pingele ja voolutüübile. Seadme
andmekilbil on ka teave vajaliku kaitsme kohta.
Ühendustöid läbi viies peab nõudepesumasin olema
vooluvõrgust
lahutatud
–
toitepistik
tuleb
elektrikontaktist lahti ühendada.
Meeldetuletus: Nõuepesumasina elektrikontaktile
peab olema vaba juurdepääs ka pärast seadme
paigaldamist.
Kui seade on vooluvõrguga püsiühenduses, tuleb see
paigaldustööde sooritamise ajaks võrgust lahutada
mitmepooluselise (N, L1) lahklülitiga (näiteks
rikkevoolukaitselülitiga), mille kontaktivahe on suurem
kui 3 mm.
35
Ühendused
Vee juurde- ja väljavooluvoolik ning toitekaabel tuleb
kinnitada nõudepesumasina küljele, kuna seadme
taga ei ole nende jaoks ruumi.
Järgnev veevoolikute ja elektriühenduste näide on
vaid soovitusliku iseloomuga, kuna nõudepesumasina
kasutuskoha tingimused (olemasolevad ühendused,
kohalikku elektri- või veevarustuse ettevõtet
puudutavad ühenduste teostamise määrused jms.)
määravad ühenduste tegeliku paiknemise.
2 tk 45-kraadist või sirget ühendusdetaili,
välisläbimõõt 19 mm, pikkus 30 mm
Kanalisatsiooni- Vee sissevõtuKaksikventiil ühendus
ühendus
VooluvõrguVee sissevõtu- Toitekaabel Kanaühendus
lisatsiooni- ühendus
ühendus
Transpordikahjustused
Nõudepesumasinat lahti pakkides kontrollige, et see
ei oleks transportimisel kahjustada saanud.
Võimalikest transpordikahjustustest tuleb viivitamatult
teatada seadme müünud kauplusele.
36
Toitekaabel
HOOLDUS JA VARUOSAD
Hooldused, varuosade tellimused ja võimalikud
remonttööd tuleb lasta teostada volitatud hooldusettevõttel.
Lähima volitatud hooldusettevõtte telefoninumber on
ära toodud käesoleva kasutujuhendi lõpus või
telefoniraamatu kollastel lehekülgedel.
Seadme tõrgeteta funktsioneerimise tagamiseks
nõudke alati sobivate, tootja poolt aktsepteeritud
originaalvaruosade kasutamist.
* Hooldusettevõttesse helistades tuleb nimetada
nõudepesumasina mudeli number. Kirjutage see ning
muud vajalikud numbrid seadme andmekilbilt allpool
olevasse tabelisse, nii on vajalik teave hooldusettevõttesse helistades alati käepärast.
Mudel
(Model) ............................................
Tootenumber
(Prod.nr) ..........................................
Seerianumber
(Serial nr.)........................................
Ostukuupäev
.........................................................
37
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25,
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement