Electrolux ESF6261W User manual

Electrolux ESF6261W User manual
Nõudepesumasin
ESF 6261
Kasutusjuhend
1
Lugupeetud klient,
Lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.
Pöörake eriti suurt tähelepanu kasutusjuhendi
alguslehekülgedel olevatele turvalisust puudutavatele
juhistele! Hoidke kasutusjuhend alles. Kui seade leiab
uue omaniku, andke ka kasutusjuhend seadmega
kaasa.
Pöörake tähelepanu hoiatuskolmnurgale ja
meelespeadele
(Hoiatus! Ettevaatust! Tähelepanu!), mis
sisaldavad kasutaja turvalisuse või seadme
nõuetekohase funktsioneerimise seisukohalt
olulisi juhiseid. Pidage neist kinni.
Nummerdatud tegevusjuhised juhivad
seadme kasutamisel sammhaaval edasi.
teid
Selle sümboli juures on toodud seadme
kasutamist ja käsitsemist puudutav lisainformatsioon.
Seadme ökonoomse ja keskkonnasõbraliku
kasutamisega liituv teave ja juhised on
tähistatud selle sümboliga.
Kasutusjuhendist leiate ka võimalike ettetulevate
seadme toimehäirete kõrvaldamiseks vajalikud
juhised; vt osa “Mida teha, kui... “.
Kui esitatud juhised ei ole vea kõrvaldamiseks
piisavad, kontakteeruge lähima volitatud hoolduskeskusega.
Meie volitatud hoolduskeskused on tehniliste
probleemide ilmnemisel alati Teie teenistuses.
Lisaks eelmainitud kasutusjuhend osale leiate abi ka
peatükist “Hooldus”.
2
Nõudepesumasin
on
varustatud
uue
pesemissüsteemiga "IMPULSSPESU".
Selle pesemissüsteemi puhul vahelduvad
mootori pöördearv ja veesurve pesuprogrammi kestel, muutes nõude pesemistulemuse kvaliteetsemaks. Uue süsteemi
rakendamise tõttu vaheldub ka pesumasina
kasutamisega kaasneva müra tase.
Sisukord
Ohutusnõuded .....................................................................................................................................................5
Nõudepesumasina lastelukk................................................................................................................................. 6
Utiliseerimine ...................................................................................................................................................... 7
Ökonoomne ja keskkonnasäästlik nõude pesemine ..................................................................................... 7
Seadme pesukamber ja juhtpaneel....................................................................................................................8
Juhtpaneel ........................................................................................................................................................... 9
Enne esimest kasutuskorda ........................................................................................................................... 10
Veepehmendusseade......................................................................................................................................... 10
Veepehmendusseadme reguleerimine ...................................................................................................... 10
Veepehmendusseadme spetsiaalsool ............................................................................................................... 12
Soolamahuti täitmine ....................................................................................................................................13
Loputusvahend .................................................................................................................................................. 14
Loputusvahendi doseerimise aktiveerimine / deaktiveerimine .................................................................... 14
Loputusvahendi mahuti täitmine ................................................................................................................. 15
Loputusvahendi doseerimine – Määrangud................................................................................................. 15
Helimärguande aktiveerimine ja deaktiveerimine................................................................................................16
Nõudepesumasina kasutamine .......................................................................................................................16
Söögiriistade ja toidunõude masinasse asetamine ............................................................................................ 16
Söögiriistade korv. ....................................................................................................................................... 18
Kastrulite, pannide ja suurte taldrikute masinasse asetamine .................................................................... 19
Tasside, klaaside ja kohviserviiside masinasse asetamine ..........................................................................20
Ülemise korvi reguleerimine ........................................................................................................................ 20
Nõudepesuvahendi kasutamine ........................................................................................................................ 22
“3 in 1”/ Combi -pesuvahenditablettide kasutamine .................................................................................... 23
Madala leelisesisaldusega pesuvahendid .................................................................................................. 23
Automaatsed pesuprogrammid ...................................................................................................................23
Pesuprogrammi valik (programmitabelid) .......................................................................................................... 24
Pesuprogrammi käivitamine .............................................................................................................................. 26
Pesuprogrammi muutmine/katkestamine/seiskamine ..................................................................................26
3 in 1 –lisafunktsioon.....................................................................................................................................26
Nõudepesumasina täitmistaseme andur ..................................................................................................... 27
Taimeri seadistamine ja seadistuse muutmine ........................................................................................... 28
Toite väljalülitamine ............................................................................................................................................29
Nõude masinast välja võtmine ......................................................................................................................29
Hooldus ja puhastamine ..................................................................................................................................30
Filtrite puhastamine ......................................................................................................................................30
Sisevalgustus - lambipirni vahetamine .............................................................................................................. 31
Mida teha, kui... ................................................................................................................................................ 32
...näidikule kuvatakse veateade ........................................................................................................................ 32
...nõudepesumasina kasutamisel tekivad probleemid ....................................................................................... 33
...pesemistulemus ei ole rahuldav ..................................................................................................................... 33
Tehnilised andmed ........................................................................................................................................... 34
Juhiseid nõudepesumasina testimiseks.........................................................................................................35
3
Paigaldus- ja ühendusjuhend ......................................................................................................................... 37
Nõudepesumasina paigaldamine ................................................................................................................... 37
Mööblisse integreeritavad nõudepesumasinad ............................................................................................37
Töötasapinna alla paigaldatavad nõudepesumasinad ................................................................................ 38
Vabalt ruumis paiknevad nõudepesumasinad ............................................................................................ 38
Nõudepesumasina ühendamine .....................................................................................................................39
Veeühendus ....................................................................................................................................................... 39
Lubatud veesurve..........................................................................................................................................39
Vee juurdevooluvooliku ühendamine .......................................................................................................... 39
Kanalisatsiooniühendus ................................................................................................................................41
Lekkekaitsesüsteem..................................................................................................................................... 42
Elektriühendused ................................................................................................................................................42
Ühendused ..........................................................................................................................................................43
Transpordikahjustused .....................................................................................................................................41
Hooldus ja varuosad .........................................................................................................................................44
4
Ohutusnõuded
Selle seadme turvalisus vastab tehniliselt heaks
kiidetud määrustele ja seadmete turvalisust reguleerivatele seadustele. Tootja peab siiski oluliseks
järgmiste ohutusnõuete tutvustamist:
Paigaldamine, ühenduste
teostamine ja seadme kasutusele
võtmine
•
•
•
•
•
Nõudepesumasinat tohib transportida ainult
püstiasendis.
Kontrollige, et nõudepesumasinal ei esineks
transpordikahjustusi.
Ärge mingil juhul paigaldage kahjustatud seadet.
Kahjustuste olemasolul pöörduge seadme tarnija
poole.
Enne seame kasutuselevõttu kontrollige, et selle
tüübiplaadile märgitud voolutüüp ja nominaalpinge vastavad kasutuskoha voolutüübile ja
võrgupingele. Kasutatud vooluringi poolt nõutava
kaitsme tugevus on märgitud samuti seadme
tüübiplaadile.
Nõudepesumasina paigaldamise ja ühenduste
teostamisega seonduv teave on ära toodud osas
“Paigaldamine”. Harupistikute ja harulülitite ning
pikendusjuhtmete kasutamine ei ole lubatud.
Ülekuumenemine põhjustab tulekahjuohu.
Laste ohutus
•
•
•
•
•
•
Lapsed ei mõista sageli elektriseadmetega
kaasnevaid ohte. Seepärast pidage ruumis
viibivaid lapsi alati silmas ning ärge laske neil
nõudepesumasinaga mängida – lapsed võivad
end
masina
pesukambrisse
sulgeda
(lämbumisoht!).
Pakendi osad (näiteks kiled ja vahtplast) võivad
lastele ohtlikuks saada. Lämbumisoht! Hoidke
pakkematerjalid laste käeulatusest eemal.
Pesuvahendid võivad põhjustada silmade, suu ja
neelu söövitusi, mis võivad lõppeda koguni
lämbumisega.
Järgige
nõudepesuja
puhastusvahendi tootja esitatud ohutusnõudeid!
Ärge laske lastel nõudepesumasina pesukambrit
lähemalt
uurida,
kuna
seal
võib
olla
nõudepesuvahendi jääke. Ärge unustage, et
nõudepesumasina vesi ei kõlba juua.
Nõudepesumasina utiliseerimisel: lõigake toitejuhe masina poolsest otsast läbi.
Veenduge, et nõudepesumasina luuk ei tööta. Nii
ei saa lapsed end mängides pesukambrisse
lukustada ega satu ohtu.
Üldised ohutusnõuded
•
Hooldus ja võimalikud remonttööd tuleb lasta
teostada volitatud hooldustöökohal. Seadme
parandamisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
•
•
•
•
Ärge kunagi võtke nõudepesumasinat kasutusele
kui toitekaabel, vee juurdevooluvoolik või vee
väljavoolu voolik on kahjustunud või kui seadme
juhtpaneel, pealispind või alus on niimoodi
vigastatud, et selle kaudu on võimalik kätt masina
sisemusse pista.
Kui seadme toitekaabel on vigastatud või see on
vaja vahetada pikema kaabli vastu, tuleb kontakteeruda lähima volitatud hoolduskeskusega, kes
asendab kaabli uue, õiget tüüpi kaabliga.
Ärge kunagi eemaldage toitepistikut elektrikontaktist juhtmest tõmmates. Hoidke alati
pistikust.
Ohutuse huvides ei tohi pesumasina juures ette
võtta mistahes tehnilisi muudatusi.
•
Kandke hoolt, et nõudepesumasina luuk oleks kogu
aeg kinni (välja arvatud mustade nõude masinasse
panekul ja puhaste välja võtmisel). Nii ei komista
keegi lahtise luugi taha ega vigasta ennast.
•
Kui nõudepesumasinas on olemas spetsiaalne
nugade sahtel, tuleb teravad noad ja muud
teravad
söögiriistad
pesemiseks
sellesse
sahtlisse asetada.
Kui nõudepesumasinas ei ole nugade sahtlit,
tuleb teravad noad ja muud teravad söögiriistad
asetada ülemisse korvi pikali või alumisse
söögiriistade korvi, tera suunatud allapoole.
•
Nõudepesumasina sihipärane
kasutamine
•
•
•
•
•
•
Peske nõudepesumasinas ainult tavalisi, kodumajapidamises kasutatavaid toidunõusid. Kui
kasutate masinat valel eesmärgil, ei kanna tootja
vastutust sellega kaasnevate võimalike kahjude
eest.
Enne spetsiaalsoola, pesuvahendi või loputusvahendi kasutamist kontrollige, et nende
kasutamine nõudepesumasinas on valmistaja
poolt aktsepteeritud.
Ärge valage nõudepesuvahendisse lahusteid.
Plahvatusoht!
Lekkekaitsesüsteem kaitseb seadet veesüsteemi
rikete eest. Selleks peavad olema täidetud
järgmised tingimused:
− Nõudepesumasin
peab olema vooluvõrku
ühendatud ka siis, kui see on välja lülitatud.
− Nõudepesumasin tuleb paigaldada vastavalt
sellekohastele nõuetele ja määrustele.
− Kui nõudepesumasinat ei kasutata, peab
veekraan olema alati kinni keeratud.
Ärge istuge ega seiske avatud luugi peal –
nõudepesumasin võib tasakaalust välja kalduda.
Nõudepesumasina rikke korral sulgege esmalt
veekraan, seejärel lülitage masin välja ja
eemaldage toitepistik elektrokontaktist.
5
Nõudepesumasina lastelukk
Nõudepesumasina luuk on varustatud lukustusmehhanismiga. See mehhanism takistab lastel
eksikombel seadme luugi avamist.
Lapseluku kasutusele võtmiseks toimige järgmiselt:
1. Luugi käepideme vasemal poolel on keeleke (1).
Luugi tahtmatu avamise takistamiseks lükake see
lükata paremale (näiteks lusikavarrega).
2. Kui lapselukk on kasutusel, saab luuki avada
järgmiselt:
− vajutage luugi käepide esmalt kuni takistuseni
vasakule (2).
− seejärel tõmmake käepidet ülespoole (3) /
ettepoole.
3. Lapseluku kasutusest kõrvaldamiseks
keeleke sõrmega lõpuni vasakule.
6
lükake
Utiliseerimine
Pakkematerjali äraviskamine
Visake nõudepesumasina pakkematerjal ära vastavalt
sellekohastele juhistele. Kõik seadme pakkimiseks
kasutatud materjalid on taaskasutatavad.
•
Plastmassmaterjalid on tähistatud järgmiselt:
−
>PE< polüeteen, näiteks pakendi kiled;
−
>PS< polüstüreen, näiteks polstriks kasutatud
osad (alati ilma klooritud fluorsüsivesiniketa);
−
>POM< polüoksümetüleen, näiteks plastikust
kinnitusdetailid.
•
Kartong on valmistatud vanapaberist ning seda
saab uuesti ümber töödelda.
Kasutusest kõrvaldatud
nõudepesu-masina utiliseerimine
Kui soovite nõudepesumasin ühel päeval lõplikult
kasutusest kõrvaldada, siis viige see kodumasinate
kogumiskeskusse. Vajalikku teavet saate kohalikult
jäätmekäitlusega tegelevalt ettevõttelt või ametkonnalt.
Ökonoomne ja keskkonnasäästlik nõude
pesemine
•
•
•
•
•
•
•
Ühendage
nõudepesumasin
sooja
vee
torustikuga ainult siis, kui sooja vett ei soojendata
elektriga.
Reguleerige veepehmendusseadme määrangud
õigeks.
Ärge loputage nõusid enne pesumasinasse
asetamist voolava vee all.
Kui nõudepesumasin ei ole täis, vähendab
täitumisandur veekogust vajalikul määral ja
lühendab programmi kestust. Täis pesukambriga
on nõude pesemine alati ökonoomsem.
Valige pesuprogrammid vastavalt nõude tüübile ja
määrdumuse astmele.
Ärge doseerige pesuvahendit, soola ja loputusvahendit rohkem, kui nende tootja ja käesolev
kasutusjuhend soovitavad.
Nõudepesumasina luugi avamise korral süttib
alati
pesukambri
sisevalgustus.
Energia
säästmiseks
tuleks
luuk
pärast
nõude
pesukambrisse asetamist või sealt eemaldamist
sulgeda.
7
Seadme pesukamber ja juhtpaneel
Ülaltloputus
Kummitihend
vee lülitamiseks
ülemisse
pihustitorusse
Pihustitorud
Vee karedusastme
mõõtmine
Soolamahuti
Pesuvahendi
sahtel
Loputusvahendi
mahuti
8
Tüübiplaat Filtrid
Sisevalgustus
Juhtpaneel
Funktsiooninupud
Luugi
Multifunktsionaalne Käivitumisaja
Märgutuled
käepide näidik
määramine
SISSE/VÄLJA
nupp
Juhtpaneel
Juhtpaneelil asuvad SISSE/VÄLJA
funktsiooninupud (LED-näit).
Programmi erinevate
etappide näit
nupp
ja
Funktsiooninupud: Lisaks valitud pesuprogrammile
saab nende nuppude abil aktiveerida järgmised
funktsioonid:
Multifunktsionaalne näidik edastab järgmist teavet:
− programmeeritud
pesuprogrammi käivitumise
aeg;
− valitud pesuprogrammi kestus;
− nõudepesumasina veateated;
− valitud veepehmendaja karedusastme määrang;
− kas loputusvahendi doseerimise funktsioon on
aktiivne / mitte aktiivne;
− kas helimärguanne on aktiivne / mitte aktiivne.
Funktsiooninupp 1
Veepehmendusseadme
reguleerimine
Funktsiooninupp 2
Loputusvahendi doseerimise
aktiveerimine ja
deaktiveerimine
Programmi erinevate etappide näit: Sel ajal, kui
pesuprogramm töötab, vilgub vastava programmietapi
indikaator.
Funktsiooninupp 3
Helimärguande aktiveerimine
/ deaktiveerimine
Märgutuledel on järgmine tähendus:
Funktsiooninupp 4
Funktsioon puudub
Lisa spetsiaalsoola.
Lisa loputusvahendit.
Avage veekraan
Keskmine pihustitoru ei mahu
pöörlema
9
Enne esimest kasutuskorda
Enne nõudepesumasina kasutuselevõttu eemaldage
kõik transporditoed, millega nõudekorvid seadme
tarnimise ajaks kinnitatud olid.
Seejärel viige läbi järgmised toimingud:
1. Reguleerige veepehmendusseade
2. Täitke soolamahuti
3. Täitke loputusvahendi mahuti
Kui kasutate 3-in-1-pesutablette (kolm ühes
toode), ei ole soola ja loputusvahendi mahuteid
vaja täita.
Veepehmendusseade
Et nõude ja nõudepesukambri pinnale ei moodustuks
lubjakivisetet, tuleb nõude pesemisel kasutada
pehmet, st. vähese lubjasisaldusega vett. Nõudepesumasinal on olemas veepehmendusseade, mis
eemaldab veest spetsiaalsoola abil lubjaosakesed,
kui vee karedus on (saksa mõõteskaala järgi) üle
4 °d.
Vee karedus
°d
1
mmol/l
2
Teavet kohaliku veevõrguvee kareduse kohta
ning kareduspiirkondade kohta üldiselt saate
kohalikult veevõrku haldavast ettevõttest.
Veepehmendusseadet reguleeritakse mehaaniliselt
karedusastme lülitiga ning lisaks sellele veel
elektrooniliselt, kontrollpaneeli nuppude abil.
Karedusastme reguleerimine
piirkond
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
19 – 22
15 – 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 – 14
1,9 – 2,5
II
4 -- 10
0,7 – 1,8
I/II
Alla 4
Alla 0,7
I
Mehaaniline
Elektrooniline
1
10³
9
8
7
6
10 L
9L
8L
7L
6L
5
4*
5L
4L
3
3L
2
1
soola ei ole vaja
2L
IV
0*
1) (°d) vee kareduse ühik saksa mõõtskaalal
2) (mmol/l) millimooli liitri kohta, rahvusvaheline vee kareduse ühik
3) Selle määranguga võib programm kesta pisut kauem.
* Tehase seadistus
Veepehmendusseadme
reguleerimine
Reguleerige veepehmendusseade vastavalt tabelile,
lähtudes kohaliku veevõrguvee karedusest.
Seadistamise ajaks tuleb nõudepesumasin vooluvõrgust lahutada.
Mehaaniline reguleerimine
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Võtke alumine nõudekorv masinast välja.
3. Keerake vee kareduse lüliti asendisse 0 või 1
(vt. tabelist).
4. Asetage nõudekorv tagasi oma kohale.
10
Näidiku lugem
1L
Elektrooniline reguleerimine
1. Vajutage nupule SISSE/VÄLJA.
SISSE/VÄLJA nupu märgutuli süttib.
2.
3.
4.
5.
Kui lisaks põleb ka mõni muu märgutuli, on
valitud teatud pesuprogramm. Sellisel juhul
tuleb
pesuprogrammi
valik
katkestada
nullimisnupuga (RESET):
vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1
ja 2 ning hoidke neid umbes 2 sekundit all.
Kõik muud märgutuled kustuvad.
Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja
2 ning hoidke neid all.
Funktsiooninuppude 1 – 3 märgutuled vilguvad.
Vajutage uuesti funktsiooninupule 1.
Funktsiooninupu 1 märgutuli vilgub.
Näidikule kuvatakse määratud karedusaste.
Funktsiooninupule 1 vajutamisel tõuseb määrang
ühe astme võrra. (Erand: pärast karedusastet 10
tuleb taas aste 1).
Kui karedusaste on valitud, vajutage nupule
SISSE/VÄLJA.
Vee karedusaste salvestatakse seadme mällu.
11
Veepehmendusseadme spetsiaalsool
Kui kohaliku piirkonna vee karedus on alla
ei ole pesemiseks kasutatavat vett
pehmendada ning veepehmendussoola
muid selleks mõeldud aineid ei ole
masinasse valada.
4 °d,
vaja
ega
vaja
Vett saab pehmendada kahel viisil:
•
•
Kui kasutate veepehmendusvahendit sisaldavat
pesuvahendit,
doseerige
vahend
selleks
ettenähtud mahutisse.
− Sellisel juhul reguleerige vee kareduse aste
mehaaniliselt
määrangule
0
ja
elektrooniliselt määrangule 1, siis ei doseeri
pesumasin täiendavalt veepehmendussoola.
Kui kasutate eraldi tavalist pesuvahendit ja
veepehmendussoola, valage sool selleks ettenähtud mahutisse.
− Sellisel
juhul tuleb veepehmendusseade
reguleerida mehaaniliselt määrangule 0 või 1
ja elektrooniliselt määrangute 2 – 10 vahele
(sõltuvalt kasutuspiirkonna vee karedusest).
Pesuprogrammi
ajal
doseerib
masin
soolamahutist vajalikus koguses soola.
Kasutage ainult nõudepesumasinatele mõeldud
spetsiaalsoola. Ärge kunagi valage soolamahutisse muid soolaliike (näiteks lauasool)
ega nõudepesuvahendit. See võib veepehmendusseadet kahjustada.
Enne soola lisamist veenduge alati, et
kasutatav sool on nõudepesumasinatele
mõeldud spetsiaalsool.
Soola doseerimise reguleerimine
Mõnel nõudepesumasinal on olemas lisafunktsioon “kolm ühes” (3 in 1).
Kui kasutate 3-in-1-pesutablette (kolm ühes
toode) ja valite pesuprogrammi lisafunktsiooniks 3 in 1, ei ole spetsiaalsoola
doseeringut vaja muuta (vt. osa “3 in 1 –lisafunktsioon“).
Reguleerige veepehmendusseade mehaaniliselt ja
elektrooniliselt soovitud karedusastmele.
Mehaaniline
reguleerimine
Elektrooniline
reguleerimine
Näidikule kuvatakse
lugem
0
1
1L
Ärge veepehmendussoola lisage
0–1
2 – 10
2 L – 10 L
Sool doseeritakse soolamahuti kaudu
(tehase seadistus)
Kui veepehmendusseade on reguleeritud
elektrooniliselt asendisse “1” (soola sisaldava
pesuvahendiga pesemiseks), ei põle kontrollpaneelil soola märgutuli.
12
Veepehmendussoolaga täitmine
Soolamahuti täitmine
Kui kasutate nõudepesuvahendit ja spetsiaalsoola,
täitke soolamahuti järgmistel juhtudel:
•
Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist.
•
Kui kontrollpaneelil põleb soola märgutuli
.
1. Avage luuk ja võtke alumine korv välja.
2. Keerake soolamahuti kork vastupäeva lahti.
3. Ainult seoses seadme esmakordse kasutamisega:
täitke soolamahuti veega.
4. Asetage nõudepesumasina komplekti kuuluv
lehter soolamahuti avasse.
Doseerige sool lehtri kaudu mahutisse. Soola
kogus on selle terasuurusest sõltuvalt umbes 1,0
– 1,5 kg. Ärge valage mahutisse liiga palju soola.
Mahutis olev vesi valgub soolaga täitmise ajal
mahutist pesemiskambri põhjale. See ei ole
ohtlik, kuna vesi pumbatakse järgmise
pesuprogrammi käivitudes välja.
5. Puhastage soolamahuti ava sellele jäänud
soolast.
6. Keerake kaas tugevasti kinni, vastasel juhul
pääseb sool nõudepesuvette ja sellisel juhul
võivad klaasid häguseks muutuda. Käivitage
pärast soolamahuti täitmist loputusprogramm – nii
uhutakse üle valgunud soolvesi ja soolaterakesed
minema.
Soola terasuurusest sõltuvalt võib kuluda mitu
tundi, enne kui sool vees lahustub ja soola
märgutuli
kustub.
Veepehmendusseadme reguleerimine ja soola
kogus sõltuvad nõudepesumasina kasutuskoha
vee karedusest.
13
Loputusvahend
Loputusvahendi abil välditakse nõudele veeplekkide
jäämist ning klaasid muutuvad säravaks.
Loputusvahendit võib kasutada kahel
erineval viisil:
•
•
Kui kasutate loputusvahendit sisaldavat pesuvahendit, doseerige kombineeritud pesuaine
pesuvahendi mahutisse.
− Sellisel juhul tuleb loputusvahendi doseerimine
vahendi enda mahutist välja lülitada, vastasel
juhul doseeritakse vahendit kahekordne annus.
Kui kasutate eraldi pesuvahendit ja loputusvahendit, valage loputusvahend selleks mõeldud
mahutisse.
− Sellisel juhul peab loputusvahendi doseerimine
selleks mõeldud mahutist olema sisse
lülitatud.
− Loputusvahendi kogus tuleb parajaks reguleerida.
Kasutage ainult nõudepesumasinatele mõeldud
loputusvahendit. Ärge kunagi valage loputusvahendi mahutisse muid aineid (näiteks
söögiäädikat) ega nõudepesuvahendit. See
võib nõudepesumasinat kahjustada.
Loputusvahendi doseerimise
aktiveerimine / deaktiveerimine
Mõnel seadmel on olemas lisafunktsioon “kolm
ühes” (“3 in 1”).
Kui kasutate 3-in-1-pesutablette (kolm ühes
toode) ja valite pesuprogrammi lisafunktsiooniks “3 in 1”, ei ole loputusvahendi
doseerimise funktsiooni vaja aktiveerida (vt. osa
“3 in 1 -lisafunktsioon“).
1. Vajutage nupule SISSE/VÄLJA.
SISSE/VÄLJA nupu märgutuli süttib.
Kui samal ajal põleb ka mõni muu märgutuli, on
valitud teatud pesuprogramm. Sellisel juhul
tuleb selle määrang katkestada, vajutades
nullimisnupule (RESET):
Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1
ja 2 ning hoidke neid umbes 2 sekundit all.
Kõik muud märgutuled kustuvad.
2. Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja
2 ning hoidke neid all.
Funktsiooninuppude 1 - 3 märgutuled vilguvad.
3. Vajutage funktsiooninupule 2.
Funktsiooninupu 2 märgutuli vilgub.
14
Näidikule kuvatakse parajasti valitud määrang:
Loputusvahendi doseerimine
deaktiveeritud
Loputusvahendi doseerimine
aktiveeritud (tehase seadistus)
4. Funktsiooninupule 2 vajutades saab loputusvahendi doseerimise funktsiooni aktiveerida või
deaktiveerida.
5. Kui soovid määrang on näidikule kuvatud,
vajutage nupule SISSE/VÄLJA. Nüüd on määrang
seadme mällu salvestatud.
Loputusvahendi mahuti täitmine
Kui kasutate eraldi nõudepesuvahendit ja loputusvahendit, täitke loputusvahendi mahuti järgmistel
puhkudel:
•
Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist.
Kui kontrollpaneelil põleb märgutuli
.
Loputusaine mahuti asub seadme luugi siseküljel.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Vajutage sõrmega loputusvahendi mahuti kaane
lukustusriivile.
3. Avage loputusvahendi mahuti kaas täiesti pärani.
•
4. Valage loputusvahend mahutisse kuni katkendliku
joonega märgitud MAX- tähiseni.
5. Vajalik loputusvahendi kogus on umbes 140 ml.
6. Vajutage kaas kinni, kuni see klõpsatusega
lukustub.
7. Pühkige võimalik üle serva valgunud loputusvahend lapiga ära, vastasel juhul põhjustab see
pesuprogrammi ajal liigset vahutamist.
Loputusvahendi doseerimine –
Määrangud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pesuprogrammi loputustsükli ajal doseeritakse
loputusvahend mahutist nõude loputusvette.
Loputusvahendi koguse määranguid saab
reguleerida vahemikus 1 – 6. Tehase seadistus
on 4. Muutke määrangut ainult siis, kui klaasidel
ja toidunõudel on näha jooni, tuhme laike ja
kuivanud veetilkade jälgi.
Avage nõudepesumasina luuk.
Vajutage sõrmega loputusvahendi mahuti kaane
lukustusriivile.
Avage loputusvahendi mahuti kaas täiesti pärani.
Valige sobiv määrang.
Vajutage kaas kinni nii, et see klõpsatusega
lukustub.
Pühkige võimalik üle serva valgunud loputusvahend lapiga ära.
15
Helimärguande aktiveerimine ja deaktiveerimine
Võite ise otsustada, kas soovite programmi
lõppemisest teavitava indikaatori märguandele lisaks
kuulda ka helimärguannet.
1. Vajutage nupule SISSE/VÄLJAL.
SISSE/VÄLJA nupu märgutuli süttib.
Kui samal ajal põleb ka mõni muu märgutuli, on
valitud teatud pesuprogramm. Sellisel juhul
tuleb selle määrang katkestada, vajutades
nullimisnupule (RESET):
Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1
ja 2 ning hoidke neid umbes 2 sekundit all.
Kõik muud märgutuled kustuvad.
2. Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja
2 ning hoidke neid all.
Funktsiooninuppude 1 - 3 märgutuled vilguvad.
3. Vajutage funktsiooninupule 3.
Funktsiooninupu 3 märgutuli vilgub.
Näidikule kuvatakse parajasti valitud määrang:
Helimärguannet ei ole kuulda
Helimärguanne on kuulda
(tehase seadistus)
4. Seadistust on võimalik muuta, vajutades
funktsiooninuppu 3.
5. Kui soovid määrang on näidikule kuvatud,
vajutage nupule SISSE/VÄLJA.
Nüüd on määrang seadme mällu salvestatud.
16
Nõudepesumasina kasutamine
Kas on vaja lisada soola või loputusvahendit?
Paigutage toidunõud ja söögiriistad pesemiskambrisse.
Doseerige mahutisse masinpesuks mõeldud
nõudepesuvahendit.
Valige toidunõudele ja söögiriistadele sobiv pesuprogramm.
Käivitage pesuprogramm.
•
•
•
•
•
Toidunõude ja söögiriistade masinasse asetamine
Nõudepesumasin on mõeldud vaid tavaliste,
kodumajapidamises kasutatavate toidunõude
pesemiseks.
Nõudepesumasinas pesemiseks
Ei sobi:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
•
•
Söögiriistad, mille varred on puust, sarvest,
portselanist või pärlmutrist;
Kuumust mittetaluvad plastiknõud;
Söögiriistad, millel on liimitud või kititud vars;
Söögiriistad või nõud, mille valmistamisel on
kasutatud liimimistehnoloogiat;
Tina- või vaskesemed;
Kristallklaasist nõud;
Roostealtid terasnõud;
Puust lõikelauad jms. – lõhenemise ja
kuivamise oht.
Kunstiväärtusega esemed – hinnalistele esemetele soovitatakse käsitsipesu.
Sobivad erandkorras:
−
−
−
−
Peske keraamilisi nõusid nõudepesumasinas vaid
siis, kui ende tootja andmetel on need masinpesuks
sobivad.
Klaasist ornamendid võivad sageli masinas pestes
tuhmuda.
Hõbedast ja alumiiniumist esemetel on omadus
veega
pestes
tumedaks
tõmbuda.
Mõned
toidujäätmed (näiteks munavalge ja munakollane või
sinep) jätavad hõbetatud pindadele sageli tumedaid
plekke või laike. Seepärast tuleb hõbeesemed, mida
kohe pärast kasutamist ei pesta, alati toidujäätmetest puhastada.
Mõnda tüüpi klaasist esemed võivad pärast mitmeid
pesukordi tuhmiks tõmbuda.
Enne nõude pesemiskambrisse asetamist:
− eemaldage
toidunõudelt suuremad toidujäätmed.
− leotage kastruleid, kuhu toit kinni on kõrbenud.
Arvestage toidunõusid ja söögiriistu pesemiskambrisse asetades järgmisi asjaolusid:
− Toidunõud ja söögiriistad ei tohi takistada
pihustitorude pöörlemist.
− Asetage kõik tassid, klaasid, kastrulid ja teised
õõnsad anumad kummuli, et vesi saaks need
korralikult puhastada.
− Kontrollige, et kausid üksteist ei puudutaks ning
et kausid ja tassid ei asetseks üksteise sees.
− Klaaside purunemise ja kriimustuste vältimiseks
ei tohi need pesemise ajal üksteist puudutada.
− Asetage väikesed esemed (näiteks kaaned)
toidunõude korvi.
17
Söögiriistade korv
Söögiriistade korvi pandavad pikad ja teravad
söögiriistad võivad olla lastele ohtlikud (vt.
ohutusnõudeid). Seepärast tuleb need panna
ülemisse korvi.
Et vesi pääseks kõiki söögiriistu puhastama, toimige
järgmiselt:
1. Asetage söögiriistade korvi peale katterest.
2. Asetage lühemad noad, kahvlid ja lusikad
söögiriistade korvi nii, et nende varred on
allapoole.
Mõne nõudepesumasina mudeli puhul ei kuulu söögiriistade korvi katterest seadme komplekti.
18
Kastrulite, pannide ja suurte
taldrikute masinasse asetamine
Asetage suuremad ja rohkem määrdunud toidunõud
alumisse korvi (29 cm läbimõõduga taldrikud).
Nõudepesumasin on varustatud ühega kahest allpool
joonistatud alumise korvi mudeliga:
Mudel 1: Alumise korvi tagumist
taldrikuhoidjat saab eemaldada
Et suuri taldrikuid oleks nõudepesumasinasse
lihtsam asetada:
− saab tagumise taldrikuhoidja eemaldada ja
− alumise korvi söögiriistade korvi saab keerata
küljetsi.
Mudel 2: Alumise korvi tagumist
taldrikuhoidjat saab küljetsi keerata
Et suuri taldrikuid oleks nõudepesumasinasse
lihtsam asetada:
− saab tagumise taldrikuhoidja vardad teisele
poole keerata ja
− alumises korvis olevat õhtusööginõude korvi
saab nihutada külgsuunas.
19
Tasside, klaaside ja kohviserviiside
masinasse asetamine
Asetage väiksemad ja kuumustundlikud esemed
ülemisse korvi, pikad ning teravad söögiriistad aga
nugade sahtlisse.
• Asetage nõud tassiriiulitele ja nende alla nii, et vesi
pääseks nõusid korralikult puhastama.
• Kui asetate ülemisse korvi kõrgeid esemeid, võite
tassiriiulid ülespoole keerata.
• Asetage
veini-, shampuse ja konjakiklaasid
tassiriiulite õnarustesse.
• Klaasid, tassid jms. võite asetada ka ülemises
korvis oleva kahe vasakpoolse orade rivi peale.
20
Ülemise korvi reguleerimine
Nõude maksimaalne kõrgus
Ülemises korvis
Alumises korvis
Kui ülemine korv on üles tõstetud
22 cm
30 cm
Kui ülemine korv on alla lastud
24 cm
29 cm
Ülemise korvi kõrgust saab reguleerida ka siis,
kui korv on nõudega täidetud.
Ülemise korvi allapoole laskmine:
1. Tõmmake ülemine korv täiesti välja.
2. Tõstke ülemine korv käepidemest kuni takistuseni
ja laske horisontaalasendisse. Ülemine korv
lukustub alumisse asendisse.
Ülemise korvi tõstmine:
1. Tõmmake ülemine korv täiesti välja.
2. Tõstke ülemine korv käepidemest kuni takistuseni
ja laske horisontaalasendisse. Ülemine korv
lukustub ülemisse asendisse.
21
Nõudepesuvahendi kasutamine
Kasutage ainult masinpesuks mõeldud nõudepesuvahendeid.
Täitke nõudepesuvahendi mahuti:
Alati enne pesuprogrammi käivitamist (mitte siis, kui
kasutate eelpesu). Pesuvahend doseeritakse vette
pesuprogrammi ajal.
Arvestage pesuvahendi pakendil ära toodud
doseerimis- ja säilitamisjuhistega.
Loputusvahendi mahuti asub
siseküljel.
1. Kui kaas on kinni:
Vajutage lukustusriivile (1).
Kaas põrkab lahti.
pesumasina
luugi
2. Valage nõudepesuvahend selleks mõeldud
mahutisse. Täitmistaset näitavad tähised on
seejuures heaks juhiseks.
20 = umbes 20 ml pesuvahendit,
30 = umbes 30 ml pesuvahendit.
3. Vajutage kaas kinni nii, et see klõpsatusega
lukustub.
Kui nõud on äärmiselt määrdunud, võib nõudepesuvahendiga täita ka varumahuti (2). Selles
olev pesuvahend doseeritakse vette juba
eelpesu ajal.
22
“3 in 1”/ Combi –pesutablettide
kasutamine
Madala leelisesisaldusega
pesuvahendid
Üldine teave
Nõudepesumasinate jaoks toodetud pesuvahendid
võib sõltuvalt nende keemilisest koostisest jagada
kahte peamisse rühma:
− tavalised, leeliselised pesuvahendid, mis
sisaldavad söövitavaid aineosakesi.
− madala leelisesisaldusega pesuvahendid,
mis sisaldavad looduslikke ensüüme.
Pesutabletid sisaldavad pesuvahendit, loputusvahendit ja nõudepesumasina eest hoolitsevat
spetsiaalsoola.
1. Enne tablettide kasutamist veenduge, et
nõudepesumasina kasutuspiirkonna veevõrguvee
karedus vastab toote valmistaja pakendil
märgitud pesutablettide kasutustingimustele.
2. Kasutage pesutablette ainult tootja juhiste
kohaselt.
Tablette ei tohi asetada otse nõudepesumasina pesukambrisse ega söögiriistade korvi, kuna siis ei ole pesutulemus
piisavalt hea. Pesutablett asetatakse pesuvahendi doseerimismahutisse.
3. Kui “3-in1” –pesuvahenditablettide kasutamisel
esineb probleeme, kontakteeruge pesuvahendi
valmistajaga, helistades toote pakendil ära
toodud infonumbrile.
Kasutusjuhised
Liittoodet kasutades ei ole loputusvahendi ja soola
märgutuledest kasu. Seepärast tuleks loputusvahendi
märgutuli võimalusel välja lülitada. (Loputusvahendi
märgutule
saab
välja
lülitada
vaid
mõnel
nõudepesumasina mudelil). Valige väikseim võimalik
vee kareduse määrang.
Lisateavet
õpetusest.
leiate
nõudepesuvahendi
kasutus-
Kui hakkate taas kasutama tavalist nõudepesuvahendit, toimige järgmiselt:
•
Täitke nii soola kui ka loputusvahendi mahutid.
•
Reguleerige vee karedus suurimale võimalikule
määrangule ja peske kolm masinatäit ilma
nõudeta.
•
Reguleerige vee kareduse määrang taas
piirkondlikule veevõrguvee karedusele vastavaks
(jälgige juhiseid kasutusjuhendis).
50 °C - pesuprogrammid koos madala leelisesisaldusega pesuvahenditega vähendavad
keskkonna saastamist ja säästavad toidunõusid, kuna need pesuprogrammid on loodud
spetsiaalselt
madala
leelisesisaldusega
pesuvahendites olevate ensüümide mustust
eemaldavate omaduste kohaselt. Seetõttu
saavutatakse 50 °C pesuprogrammi ja madala
leelisesisaldusega pesuvahendi abil sama
tulemus, mida tavaliselt on võimalik saavutada
vaid 65 °C pesuprogrammiga.
Pesutabletid
Erinevate tootjate valmistatud pesutabletid ei
lahustu kõik ühesuguse kiirusega. Seepärast ei
jõua mõned pesutabletid kiirprogrammi ajal
vajalikul määral lahustuda. Sel põhjusel
kasutage koos pesutablettidega vaid tavalisi
pesuprogramme ja eelloputust.
Automaatsed pesuprogrammid
AUTOMAAT-programmides määrab seadme automaatika sõltuvalt vee hägususest, kui määrdunud
pestavad nõud on. Kui masinas on vaid vähe nõusid
ning need ei ole väga määrdunud, võtab eelloputus,
pesu ja vaheloputus vähem aega ning programmi
veetarve on väiksem.
Kui nõudepesumasin on täis laaditud ja nõud on
äärmiselt määrdunud, kestab eelloputus, pesu ja
vaheloputus kauem ning programmi veetarve on
suurem.
Sel põhjusel võib automaatprogrammide kestus ja
vee- ning elektritarve antud piirides kõikuda (vt.
programmitabel), kuna sel viisil saavutatakse
väikseima vee- ja elektrienergia kuluga alati parim
võimalik tulemus.
AUTOMAAT-programmides määratakse pesuvee
temperatuur sõltuvalt toidunõude määrdumuse
astmest automaatselt 50 °C ja 65 °C vahele.
23
Pesuprogrammi valik (programmitabelid)
Valige selle tabeli abil sobiv pesuprogramm.
Toidunõude tüüp
Lisaks:
Määrdumuse aste:
Sobiv
pesuprogramm:
Vajutage
programminupule:
Programmi
etapid: 1)
Tarbijainfo: 2)
Toidu- ja keedunõud
Äärmiselt
määrdunud,
kuivanud
toidujäätmed, valguja tärkliserikkad
toidud.
Ø
Äärmiselt
määrdunud,
kuivanud
toidujäätmed.
Ø
Normaalsest suure
määrdumuseni,
kuivanud
toidujäätmed.
Ø
Kuumuse suhtes
tundlikud nõud
Normaalselt
määrdunud
Sobib eelkõige
kontsentreeritud
pesuvahendite
kasutamisel
Ø
AUTO
Eelloputus
Pesemine
Kaks vaheloputust
Säraloputus
Kuivatus
Ø
Eelloputus
Pesemine
Kaks vaheloputust
Säraloputus
Kuivatus
Ø
Eelloputus
Pesemine
Vaheloputus
Säraloputus
Kuivatus
Ø
Eelloputus
Pesemine
Vaheloputus
Säraloputus
Kuivatus
Ø
Pesuprogrammi
kestus 3)
110 -- 120 minutit
85 - 95 minutit
90 – 110 minutit
85 – 95 minutit
Elektrienergia
tarve
1,75 – 1,95 kWh
1,65 – 1,85 kWh
1,10 – 1,40 kWh
1,10 – 1,20 kWh
Veetarve
20 – 22 liitrit
22 – 24 liitrit
13 – 20 liitrit
15 – 17 liitrit
1) Pesuprogrammi erinevatel etappidel on erinev töömüra, kuna teatud pesuprogrammi etappidel loputatakse
nõusid natuke aega tugevamini, et need puhtamaks saaksid.
2) Tarbijainfo on avaldatud normaalsete kasutustingimuste põhjal. Vastavalt pestavate nõude kogusele võib
see muutuda. Seetõttu võib esineda erinevusi.
3) Kui vee karedusaste on seatud elektrooniliselt määrangule 10, võib pesuprogramm kesta natuke kauem.
24
Toidunõude tüüp
Lisaks:
Määrdumuse aste:
Toidu- ja
keedunõud
Ilma kaaneta
kastrulid
Kohviserviisid ja
pidulikud nõud
Erinevat tüübi
nõud
Kuumustkartvad
nõud
-
Kuumustkartvad
nõud
-
Normaalne
määrdumus
Äsjakasutatud
nõud, tavalisest
veidi määrdunumad
Kergelt määrdunud
Kasutatud nõud,
mis kogutakse
nõudepesumasina
sse ja pestakse
hiljem.
Kõige parem on pesta nõudepesuvahendi
kontsentraadiga
Sobiv
pesuprogramm:
Ø
Vajutage
programminupule:
Programmi
etapid: 1)
Tarbijainfo: 2)
Pesuprogrammi
kestus 3)
Elektrienergia tarve
Veetarve
4) Pesuprogramm
Ø
Ø
6)
4) 5)
Eelloputus
Pesemine
Vaheloputus
Säraloputus
Kuivatus
Ø
Pesemine
Säraloputus
-
Ø
-Pesemine
2 vaheloputust
Säraloputus
Kuivatus
Ø
Ø
Eelloputus
-
Ø
130 – 150 min
30 min
73 min
12 minutit
0,95 – 1,05 kWh
12 – 14 liitrit
0,8 kWh
9 liitrit
0,9 kWh
15 liitrit
< 0,1 kWh
4 liitrit
puhastab normaalse määrdumusastmega nõud väga väikese energiakuluga.
Kui nõud tuleb puhtaks pesta lühema aja jooksul, võite valida pesuprogrammi
5) Testprogramm
6) See programm ei sobi niisuguste nõude pesemiseks, millel on kuivanud toidujäätmeid,
25
Pesuprogrammi käivitamine
1. Kontrollige, et toidunõud ja söögiriistad oleks
nõuepesumasinasse asetatud nii, et pihustitorud
saaksid vabalt pöörelda.
2. Keerake veekraan täiesti lahti.
3. Sulgege nõudepesumasina luuk.
4. Vajutage nupule SISSE/VÄLJA.
Nupu SISSE/VÄLJA märgutuli süttib.
5. Vajutage soovitud programmi nupule (vt. programmitabelit).
Valitud programmi märgutuli süttib. Multifunktsionaalsele
näidikule
kuvatakse
programmi
arvestuslik järele jäänud kestus. Valitud pesuprogramm käivitub umbes 3 sekundi pärast.
Nõudepesumasina automaatika võib vajadusel
multifunktsionaalsele näidikule kuvatud järelejäänud programmi kestuseaega muuta sõltuvalt
pesemiskambri täitmise tasemest, nõude
määrdumuse astmest jms.
Kui multifunktsionaalsele näidikule kuvatakse
pärast pesuprogrammi käivitamist veateateid,
lugege kasutusjuhendi osa “Mida teha, kui...”.
Pesuprogrammi muutmine/
katkestamine/seiskamine
Ärge muutke ega katkestage käsilolevat
pesuprogrammi muidu, kui ainult vältimatu
vajaduse korra. Kui nõudepesumasina luuk
avatakse ja uuesti suletakse, kuumeneb
sisenenud õhk olulisel määral ning paisub.
Seetõttu võib seadme põhjale tekkida vett, mis
võib omakorda põhjustada lekkekatise süsteemi
rakendumise.
Pesuprogrammi vahetamine
Kui soovite pesuprogrammi vahetada kolme
sekundi kestel pärast programmi käivitamist,
vajutage uuesti lühidalt pesuprogrammi nupule.
Kui soovite pesuprogrammi vahetada hiljem,
toimige järgmiselt:
1. Vajutage uuesti pesuprogrammi nupule ja hoidke
seda all.
Kõigepealt vilgub käsiloleva pesuprogrammi
märgutuli.
Mõne sekundi pärast jääb vilkuma vaid uue
pesuprogrammi märgutuli.
2. Vabastage programminupp.
Uus pesuprogramm käivitub.
26
Pesuprogrammi katkestamine
nõudepesumasina luugi avamise teel
Luugi avamisel võib nõudepesumasinast
väljuda kuuma auru. Põletushaavade oht!
Avage luuk ettevaatlikult.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
Pesuprogramm seiskub.
2. Sulgege luuk.
Pesuprogramm jätkub.
Pesuprogrammi katkestamine (RESET)
1. Vajutage samaaegselt funktsiooninuppudele 1 ja
2 ning hoidke neid all.
Kasutusel oleva pesuprogrammi märgutuli vilgub
mõne sekundi kestel ja seejärel kustub.
2. Vabastage funktsiooninupud.
Nüüd on pesuprogramm katkestatud.
Kui
nõudepesumasin
vooluvõrgust
lahti
ühendada, on tulemuseks käsiloleva pesuprogrammi katkemine, kuid mitte lõppemine.
Pärast vooluvõrku ühendamist töötab pesuprogramm edasi.
3 in 1 –lisafunktsioon
Nõudepesumasinal on spetsiaalne lisafunktsioon, mis
võimaldab kasutada 3-in-1–pesutablette (kolm ühes
toode), et tagada maksimaalne kasutusmugavus.
Sellisel juhul pole vaja loputusvahendit ja spetsiaalsoola masinasse lisada.
Seda lisafunktsiooni võib kasutada kõikide pesuprogrammidega.
1. Asetage
3-in-1-pesutabletid
pesuvahendi
sahtlisse.
2. Lülitage nõudepesumasin sisse.
3. Vajutage 3 in 1 –lisafunktsiooni nuppu.
3 in 1 –lisafunktsiooni märgutuli süttib.
− Loputusvahendi ja spetsiaalsoola doseerimine
pesuvette on takistatud.
− Sellisel juhul ei anna seade loputusvahendi või
spetsiaalsoola mahuti tühjenemisest märku.
4. Lisafunktsiooni sisse või välja lülitamiseks
vajutage nuppu 3 in 1.
3 in 1 –lisafunktsiooni märgutuli näitab viimati
valitud seadistust:
Märgutuli 3 in 1
põleb
Märgutuli 3 in 1
ei põle
Lisafunktsioon on sisse
lülitatud
Lisafunktsioon on välja lülitatud
(tehase seadistus)
5. Vajutage soovitud pesuprogrammi nuppu (vt,
programmitabelit).
Valitud pesuprogramm käivitub umbes 3 sekundi
pärast.
Pärast pesuprogrammi käivitumist ei ole võimalik
lisafunktsiooni määrangut enam muuta. Kui soovite
muuta pesuprogrammi, siis katkestage programm
RESET nupu abil ja valige uus programm.
Kui lisafunktsioon on kord valitud, siis rakendub
see iga järgmise pesuprogrammi korral, kuni
funktsioon vastavat nupust välja lülitatakse.
Lisafunktsiooni kasutamise korral võivad
programmitabelis esitatud kestusajad tegelikest
erineda.
Kui soovite taas 3-in-1 –pesuvahenditablettide
asemel kasutada tavalist pesuvahendit, pidage
silmas peatükis “3-in-1 –pesuvahenditablettide
kasutamine” kolme viimati mainitud punkti.
Nõudepesumasina täitmistaseme
andur
Kui pesuprogrammi käivitamise ajal on kas ülemises
või alumises korvis ainult mõned toidunõud,
kohandab täitmistaseme andur pesuvee koguse ja
pesuprogrammi kestuse nõude hulgale vastavaks. Nii
saab kiiresti ja säästlikult pesta ka väikest
nõudekogust. Kui nõudepesumasin on vaid poolenisti
täidetud (6 inimese lõunasööginõud), säästetakse
pesuprogrammi ajal kuni 2 liitrit vett ja 0,2 kWh
elektrienergiat).
27
Taimeri seadistamine ja seadistuse
muutmine
Nõudepesumasina käivitumisaja
meerida
taimeriga,
käivitades
järgmise 19 tunni kestel.
saab programpesuprogrammi
Taimeri seadistamine
1. Vajutage nupule SISSE/VÄLJA.
2. Vajutage funktsiooninupule
, kuni multifunktsionaalsel näidikul hakkab vilkuma tundide
arv, mille möödudes soovite pesuprogrammi
algavat.
3. Vajutage soovitud pesuprogrammi nupule.
Multifunktsionaalsel näidikul vilgub veidi aega
valitud programmi kestusaeg ja seejärel taas
valitud käivitumisaeg.
Kui tunnilugem lakkab vilkumast, on taimeriga
ajastatud programmi algusaeg aktiveeritud.
Programmeeritud aja möödudes käivitub pesuprogramm automaatselt.
Taimeri seadistuse muutmine:
Kui pesuprogramm ei ole veel alanud, saab taimeriga
määratud algusaega muuta, vajutades funktsiooninupule
.
Taimeri seadistuse tühistamine:
Taimeri seadistust saab tühistada ajal, mil
pesuprogramm ei ole veel käivitunud. Vajutage
funktsiooninupule
, kuni multifunktsionaalsel näidikul hakkab vilkuma valitud programmi kestusaeg.
Valitud programm käivitub sel juhul kohe.
Pesuprogrammi vahetamine pärast
taimeri seadistamist
Kui pesuprogramm ei ole veel käivitunud, saab seda
funktsiooninuppude abil vahetada.
1. Vajutage uue pesuprogrammi nupule ja hoidke
seda all.
Kõigepealt vilgub näidikul eelnevalt valitud
programmi märgutuli. Mõne sekundi pärast jääb
vilkuma vaid uue valitud programmi märgutuli.
2. Vabastage programminupp.
Uus pesuprogramm käivitub programmeeritud aja
möödudes automaatselt.
28
Toite väljalülitamine
Lülitage nõudepesumasina toide välja alles siis, kui
programmi järelejäänud kestuse lugem näidikul on “0”
ja programmi etappide näidikul on näit
Pärast pesuprogrammi lõppu kuulete 15sek jooksul
helimärduannet.
1. Vajutage nupule SISSE/VÄLJA
Kõik märgutuled kustuvad.
Kui avate luugi vahetult pärast programmi
lõppu, võib pesemiskambrist väljuda kuuma
auru. Seepärast:
2. Avage luuk ettevaatlikult.
Kui nõudepesumasina toidet välja ei lülitata,
kostab 3 ja 6 minuti pärast helimärguanne uuesti.
Nõude masinast välja võtmine
•
•
•
Kuumad nõud võivad kergesti puruneda.
Seepärast laske neil enne masinast välja võtmist
veidi aega jahtuda.
Jätke nõud pärast pesuprogrammi lõppemist veel
umbes 15 minutiks masinasse, et need kuivaksid
ja jahtuksid.
Tühjendage esmalt alumine, seejärel ülemine
korv. Nii ei saa ülemises korvis olevate
toidunõude õõnsustesse jäänud vesi alumises
korvis olevatele nõudele tilkuda.
29
Hooldus ja puhastamine
•
•
Ärge mingil juhul kasutage nõudepesumasina
puhastamiseks tavalisi, majapidamiskauplustes
saada olevaid mööblipuhastusvahendeid ega
tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
Puhastage nõudepesumasina juhtpaneel ja
funktsiooninupud vajadusel ainult pehme lapi ja
sooja, puhta veega.
Puhastage pesuvahendi sahtlit, luugi tihendid ja
pesemiskambri filtreid regulaarselt.
Filtrite puhastamine
Pesemiskambri põhjal olevad filtrid puhastuvad
suurel määral iseenesest. Sellegipoolest tuleb
neid aeg-ajalt kontrollida ja vajadusel
puhastada. Määrdunud filtrid halvendavad
pesemistulemust.
1. Avage nõudepesumasina luuk ja võtke alumine
korv välja.
2. Nõudepesumasina filtrid koosnevad jäme-/ ja
peenfiltrist, mikrofiltrist ja pinnafiltrist. Avage
mikrofiltri käepideme abil filtrisüsteemi lukustus ja
võtke filtrid välja.
3. Keerake käepidet ¼ pöörde võrra vastupäeva ja
tõmmake see välja.
4. Võtke jäme- / peenfiltri rõngast (1/2) kinni ja
tõmmake see mikrofiltrist (3) välja.
5. Puhastage kõik filtrid voolava veega.
6. Võtke pinnafilter (4) pesemiskambri põhjalt ära ja
puhastage hoolikalt mõlemalt poolt.
7. Paigaldage pinnafilter tagasi oma kohale
pesemiskambri põhjas.
8. Paigaldage jäme- / peenfilter mikrofiltri sisse ja
kinnitage need üksteise külge.
9. Asetage filtrikomplekt paigale ja keerake käepidet
päripäeva, kuni see oma kohale lukustub.
Kontrollige, et pinnafilter ei ulatuks pesemiskambri põhjast kõrgemale.
Nõudepesumasinat ei tohi mingil juhul kasutada
ilma filtrikomplektita.
30
Sisevalgustus - lambipirni vahetamine
Nõudepesumasina sisemust
kvaliteetne madalpingepirn.
valgustab
äärmiselt
Läbi põlenud pirni tohib uue vastu vahetada
ainult kvalifitseeritud spetsialist.
Enne pirni vahetamist eemaldage nõudepesumasina toitepistik elektrikontaktist.
Ohutuse tagamiseks ei tohi pirni vahetamiseks püüda
ligi pääseda nõudepesumasina pesemiskambrist.
Läbi põlenud pirn tuleb vahetada järgmiselt:
1. Tõmmake mööbliesemesse integreeritud nõudepesumasin paigaldusavast välja.
2. Eemaldage külgplaadid.
3. Vajutage lambihoidik kokku ja tõmmake
kinnitusest välja.
4. Eemaldage läbi põlenud pirn.
Uut pirni ei tohi paigaldamise ajal sõrmedega
puudutada.
5. Hoidke uue pirni kaitsest kinni ja lõigake selle
alumine osa lahti.
6. Suruge pirn hoidikusse.
7. Suruge lambi hoidik kinnitusse, kuni fiksaatorid
paigale lukustuvad.
8. Kinnitage külgplaadid tagasi oma kohale.
9. Lükake mööbliesemesse integreeritud nõudepesumasin tagasi paigaldusavasse ja kinnitage
köögimööblisse.
10. Ühendage nõudepesumasin vooluvõrku.
11. Kontrollige, et nõudepesumasina luuki avades
süttib sisevalgustuse pirn põlema.
31
Mida teha, kui...
Püüdke nõudepesumasina kasutamisel tekkivad
väiksemad probleemid siin toodud juhiste abil ise
kõrvaldada. Kui kutsute siin loetletud põhjuste või
pesumasina valest kasutamisest tingitud rikke tõttu
kohale hooldustehniku, tuleb sellega seonduvad
kulud kanda Teil endal ka siis, kui garantiileping veel
kehtib.
...näidikule kuvatakse veateated.
Kui juhtpaneelil vilgub või põleb mõni alltoodud tabelis kirjeldatud rikke või toimehäire märgutuli, saab selle
tõenäoliselt ise kõrvaldada.
Probleem
Kostab 1 lühike helimärguanne,
mis kordub pidevalt, valitud
pesuprogrammi näidik vilgub,
märgutuli
põleb,
multifunktsionaalsele näidikule on
kuvatud veateade
Nõudepesumasin ei võta vett
sisse.
Kostab 2 lühikest
helimärguannet, mis korduvad
pidevalt, valitud pesuprogrammi
näidik vilgub ja
multifunktsionaalsel näidikul on
veateade
Kostab 3 lühikest
helimärguannet, mis korduvad
pidevalt, multifunktsionaalsel
näidikul on veateade
Kostab 1 pikk helimärguanne,
mis kordub pidevalt ja
märgutuli
põleb.
Võimalik põhjus
Veekraan on ummistunud või
lubjasetet täis.
Puhastage veekraan
Veekraan on kinni.
Avage veekraan.
Kui vee juurdevooluvooliku
keermestatud ühenduses on filter,
võib see ummistunud olla.
Puhastage filter.
Pesemiskambri põhjal olevad
filtrid on ummistunud.
Vajutage alustatud pesuprogrammi
nupule ja katkestage seejärel
programm nullimisnupuga RESET
(vt. kasutusjuhendi osa
“Pesuprogrammi käivitamine”).
Puhastage filtrid (vt. osa “Filtrite
puhastamine”).
Vee juurdevooluvoolik on valesti
paigaldatud.
Kontrollige voolikuühendust.
Äravooluava on ummistunud.
Puhastage äravooluava.
Vee äravooluvoolik on valesti
paigaldatud.
Kontrollige voolikuühendust.
Vee lekkekaitsesüsteem on
rakendunud.
Sulgege veekraan ja kontakteeruge
volitatud hoolduskeskusega.
Keskmine pihustitoru on kinni
jäänud.
Avage ettevaatlikult nõudepesumasina luuk. Luugi avamisel võib
eralduda kuuma auru. Tuleoht!
Asetage toidunõud ja söögiriistad
alumisse korvi selliselt, et
pihustitoru pääseb vabalt liikuma.
Sulgege nõudepesumasina luuk
Kui olete veateatega
kaasnenud probleemi
kõrvaldanud, sulgege luuk.
Kui veateatega
või
kaasnev probleem on
kõrvaldatud, vajutage alustatud pesuprogrammi
nupule. Pesuprogramm jätkub.
Kui
veateade
kuvatakse
uuesti
näidikule,
kontakteeruge volitatud hoolduskeskusega.
32
Kõrvaldamine
Kõikidel muudel juhtudel tuleb nõudepesumasina rikke korral kontakteeruda volitatud
hoolduskeskusega ja edastada näidikule
ilmunud veateade.
...nõudepesumasina kasutamisel tekib probleeme.
Probleem
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Nõudepesumasina luuk ei ole
korralikult suletud.
Sulgege luuk.
Toitekaabli pistik ei ole
elektrikontaktis.
Sisestage pistik elektrikontakti.
Seadme kaitse on läbi põlenud.
Vahetage kaitse.
Taimeriga varustatud
nõudepesumasinad: taimer on
aktiveeritud.
Kui nõusid ei hakata kohe
loputama:
– reguleerige nõudepesumasina
käivitumisajaks 0 tundi
(multifunktsionaalse näidikuga
seadmete puhul);
– nullige programmi käivitusaja
eelvalik (ilma
multifunktsionaalse näidikuta
seadmete puhul
Programm ei käivitu
Nõudepesumasina
pesemiskambris on näha
roostelaike.
Pesemiskamber on valmistatud
roostevabast terasest. Sinna
tekkinud roosteplekid on
põhjustatud väljastpoolt tekkinud
roostest (veetorustikus olevatest
roosteosakestest, kastrulitest,
söögiriistadest jms.) Eemaldage
niisugused plekid teraspindadele
mõeldud puhastusvahendiga.
Pesuprogrammi ajal kostab vilisev
heli.
See on ohutu.
Kasutage mõnda muud marki
nõudepesuvahendit.
Toitepistik ei ole elektrikontaktis.
Sisestage toitepistik elektrikontakti.
Sisevalgustuse pirn on läbi
põlenud.
Kontakteeruge
klienditeenindusega.
Pesemiskambri sisevalgustuse
pirn ei põle.
Peske nõudepesumasinaga ainult
masinpesu taluvaid toidunõusid ja
söögiriistu.
Sulgege soolamahuti kork
tugevasti.
...pesemistulemus ei ole rahuldav.
Toidunõud ei muutu täiesti puhtaks.
−
−
−
−
−
−
Ei ole valitud õige pesuprogramm.
Nõud on masinasse paigutatud nii, et vesi ei
pääse neid korralikult puhastama. Nõudekorve ei
tohi liiga täis laduda.
Filtrid ei ole puhtad või on need valesti
paigaldatud.
Kas pesuvahendi doseering on õige?
Kui toidunõude pinnal on lubjasetet: soolamahuti
on tühi või on veepehmendusseade valesti
reguleeritud.
Äravooluvoolik ei ole õigesti paigaldatud.
Nõud ei kuiva ega muutu säravalt
puhtaks.
−
−
Ei ole kasutatud kvaliteetset loputusvahendit.
Loputusvahendi mahuti on tühi.
Klaaside ja toidunõude pinnal on jooned
või triibud, piimjad plekid või tunduvad
pinnad olevat sinaka helgiga,
−
Reguleerige loputusvahendi annus väiksemaks.
Klaasidel ja toidunõudel on kuivanud
veepiisad.
−
−
Reguleerige loputusvahendi annus suuremaks.
Põhjus võib olla pesemisvahendist. Kontakteeruge pesuvahendi tootja klienditeenindusega.
33
Tehnilised andmed
Maht:
12 inimese lõunakomplekt, kaasa arvatud serveerimisnõud.
Lubatud veesurve:
1-10 baari (=10-100 N/c2 = 0,1-1,0 MPa)
Elektriühendus:
Elektriühendusi käsitlev teave asub nõudepesumasina luugi paremas
siseservas oleval tüübiplaadil.
Nõudepesumasinad: Vabalt paigutatavad seadmed
Mõõtmed:
850 x 600 x 600 (K x L x S mm)
maksimumkaal:
54 kg
Mööbliesemeisse integreeritavad ja mööbliesemete töötasapindade alla paigaldatavad
nõudepesumasinad
Mõõtmed:
820 - 880 x 596 x 570 (K x L x S mm)
maksimumkaal:
50 kg
Täielikult mööbliesemeisse integreeritavad nõudepesumasinad
Mõõtmed:
820 - 880 x 596 x 546 – 550 (K x L x S mm)
maksimumkaal:
50 kg
See seade vastab järgmistele Euroopa Liidu
määrustele:
• 73/23/EEC, 19.02.1973 – madalpingemäärus
• 89/336/EEC, 03.05.1989 (kaasa arvatud
määruse muudatus 92/31/EEC) – EMÜmäärus
34
Juhiseid nõudepesumasina testimiseks
Vastavalt määrusele EN 60704 tehtava testimise ajal peab seade olema täielikult nõudega täidetud ja kasutada
tuleb testprogrammi (vt. programmitabel).
Vastavalt määrusele EN 50242 tehtava testimise ajal peab veepehmendusseadme soolamahuti olema
täidetud, samuti ka loputusvahendi mahuti, ning kasutada tuleb testprogrammi (vt. programmitabel).
Täis nõudepesumasin:
12 inimese standardne
lõunakomplekt, kaasa arvatud
serveerimisnõud
Pool masinatäit:
6 inimese standardne lõunakomplekt,
kaasa arvatud serveerimisnõud, iga
teine koht vaba
Pesuvahendi doseerimine:
5 g + 25 g (tüüp B)
20 g (tüüp B)
Loputusvahendi seadistus:
4 (tüüp III)
4 (tüüp III)
Nõude masinasse asetamise näidis: ülemine korv*
Nõude masinasse asetamise näidis: ülemine korv*
* Vajadusel seadke tassiderest paremalt poolt vasakule.
Kinnitusrest peab olema kindlasti otse.
Nõude masinasse asetamise näidis: alumine korv
35
Nõude masinasse asetamise näidis: söögiriistade korv
Mõne nõudepesumasina mudeli puhul ei kuulu söögiriistade
korvi katterest komplekti.
36
PAIGALDUS- JA ÜHENDUSJUHEND
Nõudepesumasina paigaldamine
•
•
•
•
•
Nõudepesumasin tuleb paigaldada tugevale
aluspinnale nii, et see püsiks kindlalt kohal ja
oleks horisontaalasendis.
Nõudepesumasina kruvijalgu reguleerides saab
aluspinna ebatasasused kompenseerida ja
nõudepesumasina
pealispinna
ümbritsevate
mööbliesemetega ühele tasapinnale seada.
− Kruvikeeraja kuulub seadme komplekti.
Töötasapinna
alla
või
mööbliesemetesse
integreeritavate nõudepesumasinate tagumised
jalad reguleeritakse kruvikeerajaga seadme
esiküljelt.
Vee juurde- ja äravooluvoolik ning toitekaabel
peavad seadme taga olevas sokliruumis vabalt
liikuma. Vastasel juhul võivad need väänduda või
millegi alla kinni jääda.
Nõudepesumasin tuleb hoolikalt töötasapinna või
ümbritsevate mööbliesemete külge kinnitada. Nii
välditakse seadme ettepoole kaldumist luugi
avamise ja sellele koormuse rakendamises ajal.
Vastavalt mudeli konstruktsioonitüübile paigaldatakse nõudepesumasinad järgmiselt:
Mööblisse integreeritavad
nõudepesumasinad
(vt. kõrval olevat paigaldusskeemi)
Nõudepesumasina luugi võib katta puupaneeli
või mööblipaneeliga, mille mõõtmed on
järgmised:
Laius
591 – 594 mm
Paksus
16 – 24 mm
Kõrgus (muutuv)
Sõltub
Kaal
Maksimaalselt 8 kg
- paigalduskoha kõrgusest
- sokli kõrgusest
- külgnevate mööbliesemete liitekohtadesse sobitamisest.
Täpne kõrgusmõõt võetakse siis, kui nõudepesumasin on
oma kohal.
Kui mööbliplaadi kõrgus on suurem kui 600
mm, ei avane pesumasina luuk täielikult
(mööbliplaat takerdub sokli külge). Sellisel juhul
tuleb soklisse ava lõigata (vt. paigaldusskeemi).
37
Töötasapinna alla paigaldatavad
nõudepesumasinad
(vt. kõrvalolevat paigaldusskeemi)
Vabalt ruumis paiknevad
nõudepesumasinad
saab paigutada vabalt ruumi, ilma lisakinnitusteta.
Kui nõudepesumasin paigaldatakse gaasi- või
puupliidi vahetusse lähedusse, tuleb pliidi ja
nõudepesumasina vahele paigaldada termiliselt
isoleeritud, mittepõlevast materjalist plaat, mis
ulatub kuni töötasapinna ülemise servani
(sügavus 57,5 cm).
Plaadi pliidipoolne pind peab olema kaetud
alumiiniumfooliumiga.
Kui nõudepesumasin paigaldatakse köögis töötasapinna alla, tuleb seadme originaal-kaaneplaat
eemaldada, toimides järgmiselt:
1. Eemaldage kaaneplaadi taga olevate kinnitusdetailide kruvid (1).
2. Lükake kaaneplaat umbes 1 cm tahapoole (2).
3. Tõmmake kaaneplaat ettepoole (3) ja võtke ära.
Kui nõudepesumasinat kasutatakse hiljem
ruumis vabalt paikneva seadmena, tuleb
originaal-kaaneplaat tagasi paigaldada.
Ruumis vabalt paiknevate nõudepesumasinate
soklit ei saa reguleerida.
38
Nõudepesumasina ühendamine
Veeühendus
Nõudepesumasin on varustatud turvaseadmetega,
mis
takistavad
pesuvee
voolamist
tagasi
veevõrgutorustikku. Turvaseadmed on kooskõlas
kehtivate veetehniliste ohutusnõuetega.
• Nõudepesumasinat saab ühendada nii külma- kui
ka kuumaveetorustikuga (kõrgeim temperatuur
60 °C).
• Nõudepesumasinat ei tohi ühendada spetsiaalsete
soojaveemahutite või veekuumutitega.
Lubatud veesurve
Madalaim lubatud veesurve
1 baar (=10 N/cm2 =100 kPa)
Kui veevõrgu torustiku surve on alla 1 baari, pöörduge toru- ja
voolikukauplusse, kust saate olukorrale kohast
konsultatsiooni.
Kõrgeim lubatud veesurve:
10 baar i(=100 N/cm2 =1 MPa)
Kui veevõrgu torustiku surve on üle 10 baari, tuleb kasutusele
võtta survealandusventiil (küsige nõudepesumasina müünud
kauplusest).
Vee juurdevooluvooliku ühendus
Jälgige, et voolik ei saaks paigaldamise käigus
väänduda, kinni kiiluda või keerdu minna.
Vee juurdevooluvooliku keermestatud ühendus (ISO
228-1:2000) kinnitatakse ¾” väliskeermega veekraani
külge. Juurdevooluvoolikul on plastikust või metallist
kinnitusmutter:
− Pingutage keermestatud ühenduse plastikust
kinnitusmutrit ainult sõrmede abil.
− Pingutage keermestatud ühenduse metallist
kinnitusmutrit kindlasti tööriistade abil. Lõpuks
kontrollige ühenduse lekkekindlust (veenduge, et
veekraanist ei tilgu vett).
Soovitame
paigaldada
nõudepesumasina
tarbeks eraldi veekraani või monteerida valamu
veekraanile harupõlve.
•
Kui koos nõudepesumasinaga tarnitud veevooliku
pikkus ei ole piisav, tuleb hankida järgmisesse
seeriasse kuuluv tagavaravoolik (tootja poolt
aktsepteeritud):
− Voolikuseeria “WRflex 100” (E-no.: 911 239
034)
− Voolikuseeria “WRflex 200” (E-no.: 911
239 035)
39
Järgnevas osas esitatud teave kehtib ainult
nende nõudepesumasinate kohta, mille vee
juurdevooluvoolik on varustatud turvaventiiliga:
Turvaventiiliga varustatud vee
juurdevooluvoolik
Kui nõudepesumasinaga on ühendatud kahekordne
vee juurdevooluvoolik, asub turvaventiil otse
veekraanis. Sellisel juhul on vee juurdevooluvoolikus
surve ainult siis, kui masin vett sisse võtab. Kui vee
juurdevooluvoolik
lekkima
hakkab,
takistab
turvaventiil veevõtu jätkumist ning nõudepesumasina
tühjenduspump käivitub.
Vee juurdevooluvoolikut kinnitades tuleb
tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:
−
Turvaventiili alumise serva ja põranda vaheline
kaugus peab olema vähemalt 30 cm.
−
Kahekordse vee juurdevooluvooliku elektrijuhe on
turvaventiili jaoks. Vee juurdevooluvoolikut ega
turvaventiili ei tohi vee alla panna.
−
Kui vee juurdevooluvoolik või turvaventiil on
vigastatud, ühendage nõudepesumasin viivitamatult elektrivõrgust lahti.
−
Turvaventiiliga varustatud vee juurdevooluvoolikut
tohib vahetada ainult asjatundlik hooldustehnik/volitatud hooldustöökoda.
−
Paigaldage vee juurdevooluvoolik nii, et see on
kogu pikkuses allpool turvaventiili alumist serva.
40
Kanalisatsiooniühendus
Vee äravooluvoolik
•
Vee äravooluvoolik ei tohi olla paindes,
lamedaks pitsitatud ega sõlmes.
Vee äravooluvooliku ühendus:
− lubatud maksimumkõrgus: 1 meeter.
− nõutav miinimumkõrgus: 40 cm seadme
alumisest servast.
Pikendusvoolikud
•
•
Pikendusvoolikuid saab osta volitatud hoolduskeskustest. Pikendusvooliku läbimõõt peab olema
19 mm, siis ei ole nõudepesumasina töö
takistatud.
Suurima lubatud pikendusvooliku pikkus on 3 m,
mispuhul tõstekõrgus on kõige enam 85 cm.
Ühendamine valamu äravoolutoruga
•
•
Äravooluvooliku pea (19 mm) sobib enamiku
valamute äravoolutorustikuga. Valamu äravoolutorustikuühenduse läbimõõt peab olema vähemalt
15 mm.
Äravooluvoolik tuleb valamu äravoolutorustikku
kinnitada seadme komplekti kuuluva voolikupinguti abil.
Vee äravool soklil seisvast, mööbliesemesse integreeritud nõudepesumasinast
Kui sokli peale paigaldatud, mööbliesemesse
integreeritud
nõudepesumasin
äravooluvooliku
ühendus asub rohkem kui 30 cm seadme alumisest
servast allpool, tuleb ühenduse teostamiseks
kasutada volitatud hooldusfirmas saada olevat
varuosa ET 111099520.
Vee äravool valamusse (võimalik ainult
ruumis vabalt paiknevate seadmete
puhul)
Kui soovite riputada nõudepesumasina äravooluvooliku valamu külge, kasutage selleks painduvat
voolikudetaili, mille saab osta volitatud hooldusfirmast. Varuosa number on ET 646 069 190.
1. Paigaldage voolikudetail äravooluvoolikule.
2. Kinnitage äravooluvoolik nii, et see ei saa valamu
servalt ära libiseda.
Tõmmake läbi voolikudetaili augu nöör ja
kinnitage see seina või veekraani külge.
41
Lekkekaitsesüsteem
Nõudepesumasin on varustatud vee lekkekaitsesüsteemiga, mis kaitseb seda veega seotud
kahjustuste eest.
Toimehäire tekkides katkestab seadme turvaventiil
viivitamatult vee sissevoolu ja tühjenduspump lülitub
tööle.
Nii ei saa vesi nõudepesumasinast välja voolata ega
üle servade valguda. Pump tühjendab seadme veest
automaatselt.
Vee lekkekaitsesüsteem rakendub ka siis, kui
nõudepesumasin on välja lülitatud.
Elektriühendused
Elektrilised ühendused tuleb lasta teostada
vastavat volitust omaval spetsialistil.
Elektriühenduste teostamisel tuleb kinni pidada
kehtivatest üldmäärustest ja lisaks ka kohaliku
elektrivõrgu poolt sätestatud lisamäärustest.
Vastavalt määrustele EN60335/DIN VDE 0700 ei tohi
pärast seadme paigaldamist olla kontrolletapis
nähtaval ühtegi elektrit juhtivat osa ega isoleerimata
juhet.
Elektriliste ühendustega seonduv teave asub
nõudepesumasina
paremas
siseservas
oleval
tüübiplaadil.
Enne seadme kasutuselevõttu tuleb arvestada ka
võrguühenduste ümbrisel asuva elektriskeemi
andmeid.
Enne nõudepesumasina vooluvõrku ühendamist
veenduge, et selle tüübiplaadil ära toodud
nominaalpinge ja voolutüüp vastavad kasutuskoha
elektrivõrgu pingele ja voolutüübile. Seadme
tüübiplaadil on ka teave vajaliku kaitsme kohta.
Mistahes hooldus- või puhastustoiminguid läbi viies
peab nõudepesumasin olema voolu alt vabastatud –
toitepistik tuleb elektrikontaktist välja tõmmata.
Meeldetuletus: Nõuepesumasina elektrikontaktile
peab olema vaba juurdepääs ka pärast seadme
paigaldamist.
Kui seade on vooluvõrguga püsiühenduses, tuleb see
paigaldustööde sooritamise ajaks võrgust lahutada
mitmepooluselise (N, L1) lahklülitiga (näiteks Fikaitselülitiga), mille kontaktivahe on suurem kui 3 mm.
42
Ühendused
Vee juurde- ja väljavooluvoolik ning toitekaabel tuleb
kinnitada nõudepesumasina küljele, kuna seadme
taga ei ole nende jaoks ruumi.
Järgnev veevoolikute ja elektriühenduste näide on
vaid soovitusliku iseloomuga, kuna nõudepesumasina
kasutuskoha tingimused (olemasolevad ühendused,
kohalikku elektri- või veevarustuse ettevõtet
puudutavad ühenduste teostamise määrused jms.)
määravad ühenduste tegeliku paiknemise.
2 tk 45-kraadist või sirget ühendusdetaili,
välisläbimõõt 19 mm, pikkus 30 mm
VooluvõrguVee sissevõtuühendus Toite- Kanakaabel lisatsiooni- ühendus
ühendus
Kaksik- KanalisatsiooniVee sissevõtuühendus
ventiil ühendus
Toitekaabel
Transpordikahjustused
Nõudepesumasinat lahti pakkides kontrollige, et see
ei oleks transportimisel kahjustada saanud.
Võimalikest transpordikahjustustest tuleb viivitamatult
teatada seadme müünud kauplusele.
43
HOOLDUS JA VARUOSAD
Hooldused, varuosade tellimused ja võimalikud
remonttööd
tuleb
lasta
teostada
volitatud
hooldusettevõttel.
Lähima volitatud hooldusettevõtte telefoninumber on
ära toodud käesoleva kasutujuhendi lõpus või
telefoniraamatu kollastel lehekülgedel.
Seadme tõrgeteta funktsioneerimise tagamiseks
nõudke alati sobivate, tootja poolt aktsepteeritud
originaalvaruosade kasutamist.
* Hooldusettevõttesse helistades tuleb nimetada
nõudepesumasina mudeli number. Kirjutage see ning
muud vajalikud numbrid seadme tüübiplaadilt allpool
olevasse
tabelisse,
nii
on
vajalik
teave
hooldusettevõttesse helistades alati käepärast.
Mudel (Model).............................................................
Tootenumber (Prod.nr) ...............................................
Seerianumber (Serial nr.) ...........................................
Ostukuupäev...............................................................
44
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 231
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement