AEG BACKBLECH, FETTPFANNE User manual

AEG BACKBLECH, FETTPFANNE User manual
COMPETENCE
SUPER CLEAN-Accessories
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES PARA EL USO
ISTRUZIONI PER L‘USO
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SUPER CLEAN-tilbehøret
SUPER CLEAN-tilbehøret er behandlet med en holdbar slip-letbelægning, som er blevet fastbrændt ved 410 °C.
3
Inden SUPER CLEAN-tilbehøret tages i brug første gang, skal det
rengøres grundigt med varmt vand og rengøringsmiddel.
For at SUPER CLEAN-tilbehøret skal bevare sin funktion og altid er let
at rengøre, bør følgende henvisninger overholdes:
• Kager må ikke løsnes med metalgenstande fra pladen. Anvend i
stedet den vedlagte kunststofkniv.
• Kager må ikke skæres på pladen med en metalkniv.
Anvend kun den medleverede kunststofkniv til udskæring.
• Kødet må ikke skæres på panden.
• SUPER CLEAN-tilbehøret skal rengøres med en blød svamp eller en
klud opvredet i varmt vand med rengøringsmiddel.
• SUPER CLEAN-tilbehøret må ikke komme i opvaskemaskine.
• Sæt ikke SUPER CLEAN-tilbehørsdele ind i ovnen uden madvarer.
3
Den vedlagte kunststofkniv er kun beregnet til at udskære kager.
1
Advarsel! SUPER CLEAN tilbehør skal tages ud, inden der foretages
pyrolytisk rensning.
9
SUPER CLEAN -tarvikkeet
Nämä tarvikkeet on varustettu pitkäikäisellä, 410 °C:n lämpötilassa
poltetulla, tarttumattomalla pinnoitteella.
3
Puhdista SUPER CLEAN -tarvikkeet huolellisesti käsitiskiaineella ja
kuumalla vedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Noudata seuraavia ohjeita, jotta SUPER CLEAN -tarvikkeet säilyttävät
ominaisuutensa ja säilyvät helposti puhdistettavina:
• Älä irrota kakkua pellistä metalliesineellä. Käytä tarvittaessa
tarvikkeiden mukana toimitettua muoviveistä.
• Älä leikkaa kakkua pellin päällä metallisella veitsellä.
Käytä leikkaamiseen tarvikkeiden mukana toimitettua muoviveistä.
• Älä leikkaa lihaa pannussa.
• Puhdista SUPER CLEAN -tarvikkeet pehmeällä sienellä tai liinalla
kuumassa käsitiskiaineliuoksessa.
• Älä pese SUPER CLEAN -tarvikkeita astianpesukoneessa.
• SUPER CLEAN-tarvikkeita ei saa laittaa uuniin ilman elintarvikkeita.
10
3
Tarvikkeiden mukana toimitettu muoviveitsi soveltuu kakkujen
leikkaamiseen.
1
Huomio! SUPER CLEAN -tarvikkeet on irrotettava ennen pyrolyyttisen
puhdistuksen suorittamista.
SUPER CLEAN brett
Dette brettet er behandlet med et slitesterkt slipp lett-belegg som er
brent inn ved 410 °C.
3
Før første gangs bruk skal SUPER CLEAN-brettet vaskes grundig med
varmt vann og oppvaskmiddel.
Følg disse tipsene for å bevare SUPER CLEAN-brettet slik at det alltid er
lett å rengjøre:
• Løsne aldri kaker fra brettet med en metallgjenstand. Bruk om
nødvendig den vedlagte plastkniven.
• Ikke skjær opp kaker med metallkniv på brettet.
Bruk kun den vedlagte plastkniven til å skjære dem opp med.
• Ikke skjær opp kjøtt i langpannen.
• Rengjør SUPER CLEAN-brettet med myk svamp eller klut i varmt
vann med oppvaskmiddel.
• SUPER CLEAN-brettet skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
• Sett ikke SUPER CLEAN-tilbehørsdeler inn i ovnen uten mat.
3
Den vedlagte plastkniven egner seg kun til å skjære opp kaker med.
1
OBS! SUPER CLEAN-tilbehør må tas ut før pyrolyserengjøring foretas.
11
SUPER CLEAN-tillbehör
Dessa tillbehör är belagda med en smutsavvisande beläggning, med
lång livslängd, som bränts in vid 410 °C.
3
Diska SUPER CLEAN-tillbehören noggrant med hett vatten och
diskmedel innan du använder dem första gången.
Om du följer följande råd kommer de att hålla länge och förbli lätta att
rengöra:
• Använd inga metallföremål för att lossa kakor från plåten.
Använd i stället plastkniven som kommer med ugnen.
• Skär inte kakor direkt på plåten med en metallkniv.
Använd i stället plastkniven som kommer med.
• Skär inte kött direkt i ugnspannan.
• Rengör SUPER CLEAN-tillbehören med en mjuk svamp
eller duk i hett vatten med diskmedel.
• Diska inte SUPER CLEAN-tillbehören i diskmaskin.
• Sätt inte in SUPER CLEAN tillbehör i ugnen utan livsmedel.
12
3
Plastkniven som kommer med ugnen bör du bara använda till att skära
kakor med.
1
Observera! Ta ur alla SUPER CLEAN-tillbehör innan du använder den
pyrolytiska rengöringen.
Acessório SUPER CLEAN
Este acessório é provido de um revestimento antiaderente,
temperado a 410 °C.
3
Antes da primeira utilização, deve-se lavar o acessório SUPER CLEAN de
forma acurada, com detergente e água quente.
Para que o acessório SUPER CLEAN conserve sua eficácia e seja sempre
fácil de limpar, deve-se observar o seguinte:
• Não soltar bolos da grelha utilizando objetos metálicos. Se
necessário, utilizar a faca de plástico fornecida com o acessório.
• Não cortar bolos sobre a grelha utilizando faca metálica.
Utilize a faca de plástica fornecida com o acessório.
• Não cortar carne na frigideira.
• Limpar o acessório SUPER CLEAN sempre com água quente e
detergente, utilizando uma esponja macia ou pano.
• Não limpar o acessório SUPER CLEAN na máquina de lavar a loiça.
• Não coloque os acessórios SUPER CLEAN no forno sem alimentos.
3
A faca fornecida com o acessório é apropriada somente para cortar
bolos.
1
Atenção! O acessório SUPER CLEAN tem de ser removido antes de ser
realizada uma limpeza pirolítica.
13
Ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà
SUPER CLEAN
Ýòè ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà ïîêðûòû ñïåöèàëüíûì
äîëãîâå÷íûì çàùèòíûì ïîêðûòèåì, êîòîðîå áûëî íàíåñåíî ïðè
òåìïåðàòóðå 410 °Ñ.
3
Ïåðåä ïåðâûì óïîòðåáëåíèåì ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà
SUPER CLEAN ñëåäóåò òùàòåëüíî ïðîìûòü ãîðÿ÷åé âîäîé ñ
ïðèìåíåíèåì ìîþùåãî ñðåäñòâà.
×òîáû ñîõðàíÿëèñü îñîáûå ñâîéñòâà ïðèíàäëåæíîñòåé
äóõîâîãî øêàôà SUPER CLEAN è ÷òîáû îíè â òå÷åíèå äîëãîãî
âðåìåíè îñòàâàëèñü ëåãêîìîþùèìèñÿ, Âû äîëæíû ñîáëþäàòü
ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
• Íå ñíèìàéòå ïèðîã ñ ïðîòèâíÿ ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêîãî
ïðåäìåòà.  ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîëüçóéòåñü
ïðèëàãàþùèìñÿ ïëàñòìàññîâûì íîæîì.
• Åñëè Âû ðàçðåçàåòå ïèðîã ïðÿìî íà ïðîòèâíå, íå
ïîëüçóéòåñü ìåòàëëè÷åñêèì íîæîì.
Èñïîëüçóéòå â ýòîì ñëó÷àå âõîäÿùèé â êîìïëåêò
îáîðóäîâàíèÿ ïëàñòìàññîâûé íîæ.
• Íå ðåæüòå ìÿñî ïðÿìî íà ñêîâîðîäå.
• Ìîéòå ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà SUPER CLEAN
ìÿãêîé ãóáêîé èëè êóñêîì ìàòåðèè â ãîðÿ÷åé âîäå ñ
ïðèìåíåíèåì ìîþùåãî ñðåäñòâà.
• Íå ìîéòå ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà SUPER CLEAN
â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå.
• Ëåãêîìîþùèåñÿ ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà "SUPER
CLEAN" ìîæíî ñòàâèòü â äóõîâîé øêàô, òîëüêî åñëè â íèõ
ïîëîæåíû ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùåâûå
ïðîäóêòû.
14
3
Ïðèëàãàþùèéñÿ ïëàñòìàññîâûé íîæ ñëóæèò òîëüêî äëÿ
ðàçðåçàíèÿ ïèðîãîâ.
1
Âíèìàíèå! Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ïèðîëèòè÷åñêîé ÷èñòêè
ïðèíàäëåæíîñòè äóõîâîãî øêàôà SUPER CLEAN ñëåäóåò
âûíèìàòü èç äóõîâîãî øêàôà.
15
Hier Typschild aufkleben!
(nur für Werk)
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
ANC 822 947 401 - B - 0101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement