AEG DB 650 User manual

AEG DB 650               User manual
PERFECT DB 510, DB 520,
DB 530, DB 540, DB 640,
DB 650 secure
Dampfougler
Steam irons
Fer a repasser a vapeur
Stoomstrijkijzer
Ferro da stiro a vapore
Plancha de vapor
Angstrykjärn
Dampstrygejern
Dampstrykejernet
Hoyrysilitysraudat
Elektricka naparovaci Zehliëka
GÓOzOlós vasalók
Zelazko 7 nawilzaczem
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Instrucciones para el uso
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttôohie
Navod k pouzití
Kezelési útmutató
Instrukcja obstugi
AUS
ERFAHRUNG
LA
D F
| | C E L
Ns o —
SS
| |]
GI K O
Ausstattung
A Aluminium-Búgelsohle F Dampfwähler
(DB 510, DB 520, DB 530, DB 540) G Temperaturwähler
SilverStone® beschichtete Bügelsohle H Wassereinfllibfmung mit Verschlu8klappe
{DB 640, DB 650) | Spraydúse
B Dampfaustrittsdüsen J transparenter Wassertank
C Pumpknopf tir Spray- und DampfstoBfunktion K Kontrollampe
(nicht bei DB 510; bei DB 520 nur fûr L Zuleitung
Sprayfunktion) M Typschild
D Wabhlschalter for Spray- oder Dampfsto8- N Absteifiáche mit Pegehinweis
funktion (DB 530, DB 540, DB 640, DB 650) O abnehmbare Kabelaufwicklung mit integrier-
E Signallampe für Sicherheitselektronik (DB 650) tern MeBbecher (DB 540, DB 640, DB 650)
Features
A Aluminium ironing sole F Steam selector
(DB 510, DB 520, DB 530, DB 540), G Temperature selector
SilverStone *-coated ironing sole H Water inlet opening with closable cap
(DB 640, DB 650) | Spray nozzle
B Steam outlet nozzles J See-through water tank
C Pump knob for spray and steam function K Pilot light
{not available on DB 510; on DB 520, L Lead
for spray function only) M Rating plate
D Selection switch for spray or steam-jet N Standing surface with laundry-care
function (DB 530, DB 540, DB 640, DB 650) instructions
E Warning light for electronic safety control O Removable cable store with integrated
(DB 650)
measuring cup (DB 540, DB 640, DB 650)
Equipement
A
Semelle en aluminium F Sélecteur de vapeur
(DB 510, DB 520, DB 530, DB 540) G Sélecteur de température
Semelle enduite SilverStone® H Orifice de remplissage d'eau avec abattant
(DB 640, DB 650) | Pulvérisateur/Spray
B Buses de sortie de vapeur J Réservoir d’eau transparent
C Bouton de pompage pour fonction «Spray» K Voyant de contrôle
et jet de vapeur L Cordon d'alimentation
(sauf pour le modèle 510}; pour DB 520, M Plaque signalétique
uniquement pour fonction «Spray» N Surface de dépose avec conseils
D Sélecteur pour fonction «Spray» ou jet de d'entretien
vapeur (DB 530, DB 540, DB 640, DB 650) O Enrouleur amovible du cordon avec
E Lampe témoin pour sécurité électronique gobelet doseur intégré
(DB 650) (DB 540, DB 640, DB 650)
Uitrusting
A Aluminium strijkzcol F Stoomkeuzeschakelaar
(DB 510, DB 520, DB 530, DB 540) G Temperatuurkeuzeschakelaar
Strijkzool met een taag SilverStone® H Watervulopening met siuitklep
(DB 640, DB 650) | Spray-opening
B Stoomsproeiers J Transparante watertank
C Pompenknop voor spray- en K Controlelampje
stoomstootfunctie (niet bij DB 510; L Snoer
bij DB 520 alleen de sprayfunctie) M Typeplaatje
D Keuzeschakelaar voor spray- of N Opretplaat met tips voor het onderhoud
stoomstootfunctie O Afneembare kabelopwindinrichting met
(DB 530, DB 540, DB 640, DB 650) geintegreerde maatbeker
E Signaallampje voor de (DB 540, DB 640, DB 650)
veiligheidselektronica {DB 650)
Corredo
A Suola da stiro di alluminio G Selettore della temperatura
(DB 510, DB 520, DB 530, DB 540) H OQrifizio di carica dellacqua con portellino
Suola das tiro SilverStone” spessorata di chiusura
(DB 640, DB 650) | Ugello di spruzzamento
B Ugelli di evacuazione del vapore J Contenitore trasparente delFacqua
C Pulsante per le funzioni di spruzzamento e K Lampadina di controllo
di getto del vapore (non esistente nel L Cavo di alimentazione della corrente
DB 510; nel DB 520 sottanto la funzione di elettrica
spray) M Targhetta dei dati
D Selettore per le funzioni di spruzzamento e N Superficie di appoggio con indicazione di
di getto del vapore manutenzione
(DB 530, DB 540, DB 640, DB 650) O Dispositivo estraibile di avvolgimento del
E Lampadina di segnalazione per elettronica cavo con misurino integrato
di sicurezza (DB 650) (DB 540, DB 640, DB 650)
F Selettore del vapore
«Л
fe
11
ED
Provozni pokyny
Tkanina Voliè teploty Volié páry ‚ | Рогпатку
dvoustup- tistupfiovy
Novy (DE 510, | (DB 540,
530) 640, 650)
polyacryl ím acrylan, dralon, leacryl,
bez orlon, vonnel
polyamid че Pay О enkalon, grilon, nylon,
* » perlon, rilsan
umélá
vlákna Mm
Polyester ° dacron, diolen, kodel,
7 trevira, vestan
( 3 bez 2,
celulóza páry celulozová vlákna, acetát,
N 0 0 cupro, viskozajsou парг.
cuprama, colvera, phyron, reyon,
ee tricell
EN
- bez hedvábí a chemická viákna je
hedvabi Mm pary mozno Zehlit nasucho nebo
0 0 pres vihky hadr
: h UN napañovaci Zehleni je mo¿né
vina 1 1-2 pri nizkém az strednim
Mm nastaveni
E naparovaci Zehleni je pfi
~~
bavina Za + 1-2 2-3 strfednim nastaveni mozné
a - napafovani je mozné
(0) od € 6 € do max.
ya", , ,
=" supernapafovani od
len ; EN 1-2 2-3 polohy e e e pro tvrdosijné
prehyby
Nastavení pri A = studená vytáhnout zástréku ze
ukladani site
Smésové tkaniny se doporuèuje Zehlit pfi nizai teplotd (te, ktera plati pro choulostivejsi viakna ve
smésové tkaninë), napf. polyester-bavinu na stupeñ polyester. Olepené a poskozenä Zehlici plocha je
dûsledkem pfilis vysoké teploty.
S ohledem na rozdílnou rychlost ¿ehlení, vihkost látky atd. se múze optimálni nastavení lisit od
doporucení y tabulce!
AEG Domácí spotrebice
Servis
Na Brezince 6
150 00 Praha 5
Tel: 02/53 40 3, Fax: 02/54 04 41
50
Srdegné vám blahoprejeme ke koupi va3í nové Zehliéky od AEG. Zakoupilí jste si technicky
spolehlivy pfistroj, ktery bude vasim pomocnikem pfi kazdodenni pi o vase pradlo s napafovanim |
bez naparováni.
Jako pro kazdé technické zaFizeni, pati i pro tuto Zehli¢ku urita zakladni pravidia, ktera je treba
dodrzovat. Proto si prosim napted dúkladne preótéte tento návod a dobre jej uschovejte.
Bezpecnostni pokyny
Pred uvedenim do provozu je
bezpodmineéné nutné dûkladné preûteni
návodu k pouzití!
Prístro) smí byt pripojen pouze na napéti a
druh proudu, udané na typovém stítku (obr.
1/M).
Pripojení smi byt provedeno jen do sifové
zasuvky, instalované podle prislusnych
predpisû.
Pozor! Béhem provozu jsou Zehlici plocha a
kryt Zehlicky v dúsledku ohrátí horké!
Prístroj nesmí byt ponechán bez dozoru. Také
pri krátkodobérn opusténi místnosti vytáhnéte
sitovou zastréku. Zamezte piistupu détem.
Pri ¿ehlení s naparovánim proudí z otvorú v
Zehlici ptose para — nebezpedi popaleni!
Sitovou zástréku zásadné vytáhnéte vZdy pred
Cisténim naparovací ¿ehliéky, pred nalévánim
nebo vylévánim vody.
Nikdy neponofujte naparovací Zehlicku do
моду. |
Zehlitku odkladejte vidy ve svislé poloze na
odstavnou plochu.
Privodni Snúru nelámejte, ani ji neomotávejte
kolem horké Zehlièky. |
Uktádejte ¿ehliéku az po vychiadnutí a
vyprázdnéni zásobni nádr¿ky na vodu.
Zkontrolujte prosim ¿as od ¿asu, zda nedoslo
k poskození sitového prívodu! Pri poskození
sitového pfivodu zaslete pfistroj odbornému
prodejci {protoze je nutné pouZiti specialniho
náradi), u kterého byla ZehliCka zakoupena,
nebo pfimo nékterému servisnimu zavodu
AEG.
Opravy elektickych prístrojú sméji byt
provadény pouze odborniky! Neodborné
opravy mohou zpûüsobit nebezpeéné
ohroZeni uZivatele.
V pfipadé poruchy se proto obratte na vaseho
odborného prodejce nebo pfimo na zakaznicky
servis AEG.
CE Tento spotrebié odpovidá následujícim
predpisûm ES:
— 73/23/EWG z 19. 2.1993 - smérnice pro nizké
napéti
— 89/336/EWG 7 3.5.1989 (убе!по
pozméñovaci smérnice 2/31/EWG) —
smérnice o elektromagnetické únosnosti
Vybavení
(obr. 1)
A hlinikova Zehlici plocha
(DB 510, DB 520, DB 530, DB 540)
zehlici plocha potazená materiálem
SilverStone® (DB 640, DB 650)
В trysky pro vystup pâry
C knoflik pumpiCky pro spray (kropeni)
a parni raz (neni u typu DB 510; u typu
DB 520 jen pro spray (kropeni))
prepinaó funkcí spray (kropení) nebo parní
ráz (DB 530, DB 540, DB 640, DB 650)
E signalni kontrolka jistici elektroniky
(DB 650)
F regulace páry
G regulace teploty
H _ otvor pro pinëni vodou s uzaviraci klapkou
| tryska spraye (kKropeni)
J prühledné zasobni nadrika na vodu
K kontrolka
| pfivodni $hdra
М typovy êtitek
N odstavná plocha s pokynem k údr¿bé
O odnimateiny navijeci buben kabeiu $
integrovanou odmérkou (DB 540, DB 640,
DB 650)
Uveden do provozu
Nastaven teploty (obr.3/4)
Dodrzujte pokyny k oSetrováni uvedené na
etiketach na kaZzdém kvalinim pradle, které
jsou mezinárodné platné a doporucují
správnou teplotu pri ¿ehlení.
51
Teplotu odpovidajici druhu tkaniny najdete v
tabulce na strané 4. Doporuc¢ujeme pied
Zehlenim pradlo roztfidit. Za&néte s témi
látkami, které se Zehií pri nizké teploté (napr.
PERLON). Potom Zehlete postupné látky, které
vyZaduji vySSi teploty. Tak zabránite poSkození
choulostivych látek vysokou teplotou. Po
Zzapnutí se rozsvití signalní kontrolka (obr.1/K3,
která po dosazení nastavené teploty zhasne.
Pokud prece jen nékdy budete muset
regulátorem snizovat teplotu, je nutné pocitat
$ Чт, 2е ochlazení ¿ehlící plochy trvá v¿dy
urcitou dobu. Teprve po opétovném rozsvicení
signálni kontrolky je s jistotou dosazeno
shizeni teploty Zehlici plochy.
Naparování
Pinóéni zásobnz nádrzky (obr. 8)
Nádr¿ka se smi pinit pouze tehdy, je-li Zehtiéka
vypojena ze sité. Regulator pary nastavte na
suché zehleni (obr.5) a ¿ehliku dr¿te ve svislé
poloze.
Nyní otevrete uzaviraci klapku (obr.8) a naplñte
zasobni nadrzku vodou nejvyse ke znaéce
"MAX". U Zzehlicek DB 540, DB 640, DB 650
múzete k tomu pousit integrovanou odmérku
(obr.8). Odmérka naplnéná az ke znaéce
odpovida piné nadrzce. Nyni uzaviraci klapku
uzavrete, Klapka zabrañuje vytetení vody
béhem Zehleni.
MüzZete pouzit vodu z vodovodu az do 3
РО, tj. 17°N (némeckÿch stupñû) tvrdosti
vody.
O stupni tvrdosti vai vody obdrZite informace
v podniku, ktery vás zásobuje vodou.
Pokud vykazuje vase voda vy$&i tvrdost,
pouzivejte destilovanou vodu zakopenou v
drogerii, anebo smés 1/2 vody z vodovodu a
1/2 destilované vody.
V Zádném pripadé nepouzívejte vodu do
akumulétorû!
Pfi prvnim pouziti dodriujte tento postup:
napiñte zasobni nádr¿ku vodou, regulator рагу
(obr.1/F) nastavte na nejvy3si stupen. Pfistroj
rozehrejte a na odstavném roStu nebo na talifi
(obr. 10) ¿ehlící plochou smérem dolú nechte
odcházet páru, aby se aktivovala parní komora.
Optimálniho vysledku naparování a provozni
hlucnosti dosáhnete po vypotrebováni prvnich
trí nápini.
Zehiení s naparovánim
Regulâtor teploty nastavte na doporuéeny druh
tkaniny a pockejte az zhasne kontrolka — teprve
potom nastavte regulátorem páry otácenim
doprava (ve sméru hodinovych ruci¿ek)
pozadované mnozstvi páry. Z tabulky na
strané 6 múzete vycist vzájemné odpovídajici
nastavení teploty (podle druhu tkaniny) a
mnoZstvi pary. Jakmile date Zehlièku do
vodorovné polohy, zaéne se vyvijet pára.
Postavite-li 2ehliCku opét svisle, tvorba páry se
automaticky zastaví.
Spray (kropeni)/super parni raz
(ne u DB 510)
1. Funkce spraye (kropení)
Pfi prvnim pouziti, nebo jestlize jste delsi dobu
nezehlili, musite knoflik pumpiéky (obr. 2/A)
stisknout vicekrat, aby voda zacala stfikat г
trysky. Pfepinacem (obr. 2B, neni u DB 520)
nastavte funkci spraye (kropeni), tzn. Ze pfi
pohledu shora je viditelna modra strana
prepinace. Spray (kropen) múzete pouzít take
pri suchém Zehleni,
2. Super parní ráz
Vykonnym pomocnikem, napr. pri Zehleni
tvrdych záhybú, vysivek apod. je super parni
ráz, ktery rovnéz múzete uvolnit stisknutim
knofliku pumpiéky (obr. 2/A), poté co jste
prepinacem (obr. 2/B; ne u DB 520) nastavili
funkci parni raz, tzn., ze pfi pohledu shora je
viditelna éervena strana prepínace.
Super parni raz muzete uvolnit jak pfi Zehleni s
naparovánim, tak ¡ pri suchém Zehleni, vidy pfi
teploté nastavené na "MAX".
Jistíci elektronika (jen u DB 650)
Zehliéka DB 650 je navic vybavena jistici
elektronikou. Necháte-li stat ptistroj déle nez
30 sekund v klidu ve vodorovné poloze,
rozsviti se signálni kontrolka (obr. 1/E) a zazní
vystrazny signal. Pfistroj se pak automaticky
vypne. Stoji-li pFistroj ve svislé poloze, násle-
duje vypnuti, zaznéni vystrazného signalu a
rozsviceni signälni kontrolky po 15 minutach.
a2
Ukladani
Vytahnout sitovou zastréku!
Regulator teploty nastavte do polohy "nuifa”
{obr. 3) a regulator pary na "suche zehleni”
(obr. 5).
Vylijte zbytek vody ze zásobní nadrzky (obr. 9).
Pfistroj uklâdejte ve svislé poloze. Je vhodné
pri ulození navinout sitovou $núru na navijeci
buben (obr. 1/0; jen u typu DB 540, DB 640,
DB 650). Pokud pri zehlení vyZadujete vysokou
pohyblivost, mûZete navijeci buben stisknutim
uzávéru na jeho zadní spodní Cásti snadno
odejmout {obr. 11).
Udrzba
Co délat, kdyz...
... pF nastaveni Zehleni s napaFfovanim neni
vidét zadna para?
V teplem, suchérn vzduchu (v zimnim obdobi)
je normalni, Ze je para méné viditelna, protoze
se ve vzduchu bez kondenzace rozptyli. Stejny
pfipad mize nastat pfi nastavení regulace páry
na nizsi stupen.
Jednoduché odstrañování poruch:
1. Cas od ¿asu se doporuéuje vycisténi ventilu
(obr.7). Ototte regulátorem páry (obr.1/F)
proti sméru hodinovych rucicek o Ctvrt
otáéky od nulové polohy a smérem vzhúru
regulátor páry vytáhnete. Po vycisténi
zasuñte regulátor páry zpét tak daleko, az
siySitelné zaskocí a lehkym tlakem smérem
doll a otodenim ve sméru hodinovych
rucicek o Etvrt otátky jej uvedte opét do
nulové polohy.
2. Pri vyprazdñováni zásobní nádrzky s vodou
müze dojit k uvolnéni Zmolkú. Vytáhnéte
sitovou zastréku a Zehli¢ku naklonte Sikmo
dopredu (obr. 9).
.. Z otvorú pro vystup páry odkapává хода?
Regulátor páry nastavujte az poté, co je
dosazena teploty pro Zehleni s
napafovanim. Je-li nastavena teplota pfilis
nizka, nastavte vyS$í. Byl-li reguiátor рагу
nastaven pfilis vysoko, je treba je] nastavit
na nizi hodnotu.
... Kdyz prí Zehení vzniknou skvrny na
prádle?
Otistéte ¡esté teplou Zehlicí plochu octovou
vodou nebo neagresivnim cistícim roztokem
(plati jen pro DB 510, DB 520, DB 530, DB
540). V Zadném pf pad nesm te po_krabat
povlak.
U DB 640 a DB 650 stací pro vycisténi
Zehlici plochy vlhky hadrik.
Pri suchém Zehleni se mohou dostat do
parnich trysek ¿molky a mohou zuhelnatét.
To pak múze vést k tvorbé skvrn.
Doporuéuje se pak vy&isténi Zehlicky:
Vytahnout sitovou zastréku, Zehlicku naplnit
teplou vodou, regulator teploty a pary
nastavit na nejvyésy stupeñ. Zehliékou
nékolikrát potrepat a pak asi na 15 minut
postavit na rost nad nadobu pro zachyceni
vody. Zehliéku pfitom nezapojovat do
zásuvky! Teprve po 15 minutách zapojit
Zehli¢ku do zasuvky, nechat rozehfat a na
rostu nechat vodu odparit.
Odvápneni
Pi pouZivani vody z vodovodu se v pari
komofe usazuje kotelni kdmen a ten pfi silné
vrstvé sniZuje mnozstvi pary. Pro odvapnéni
pouzivejte vlaznou vodu s octem ve smési v
poméru 1:1. Roztok napliite do vychladlého
pfistroje, odpojeného od sité (obr. 8).
Bé¿né odvápñováci prostredky z obchodú jsou
prilis agresivní a nesméjí se pouzivat!
Pristroj vodorovné postavte na talif do drezu.
Regulâtor pâry nastavte na nejvyési stupeñ a
celou napli nechte vytéci.
Cely postup opakujte s Cistou vodou a potom
zehnlicku krátce zahrejte, aby parní komory
vyschly. Nyní je vase naparovací zehlicka opct
pripravena k pouziti.
Neprehlédnéte:
Preventivné doporuèujeme provést odväpnéni
jednou za étvrt roku.
ut FF Wo
Pro lepsí Zivotní prostredí
Obalové materiály jen tak nevyhazujte.
e Krabici 1ze odevzdat do sbérny starého
papiru.
® Sadek z plastické hmoty z polyetylénu (PE)
Ize odevzdat k recyklaci do sbéren PE.
e Vylisky z pénového polystyrénu (PS) jsou
bez freonú.
Informujte se prosim u vasi komunalnl spravy
na prislusné stredisko pro recykling.
53
AEG Kundendienst in Europa
52070 Aachen, Griner Weg 22-24
63741 Aschaffenburg, Dammer Straße 5
86167 Augsburg-Lachh., RaiffeisenstraBe 13
14199 Berlin, Hohenzollerndamm 150
33609 Bielefeld, SchillerstraBe 44
53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 26
71034 Búblingen-Hutb, DornierstraBe 7
38102 Braunschweig, CampestraBe 7
28207 Bremen, Hastedter Osterdeich 222
41541 Dormagen-St Peter, SachtlebenstraBe 1
44139 Dortmund, Rheinlanddamm, AEG Haus
01099 Dresden, Industriegelánde, StraBe E
. Düsseldorf (Kundendienst in 41541 Dormagen)
99096 Erfurt, Arnstadter StraBe 28
45329 Essen-Altenessen, Teilungsweg 28
60326 Frankfurt/Main, Mainzer Landstraße 349
79108 Freiburg, Tullastraße 84
36000 Fulda, Michael-Henkel-StraBe 4-6
35390 GieBen, SchanzenstraBe 1-5
65462 Ginsheim-Gustavsburg, Darmstädter LandstraBe 47
22625 Hamburg-Bahrenfeld, Holstenkamp 40
30175 Hannover, Max-Müller-Strabe 50-56
74072 Heilbronn, Weinsberger Straße 18
95032 Hof, Wunsiedler SiraBe 56
67655 Kaiserslautern, Jéigerstrae 10-12
76185 Karlsruhe, Neureuter StraBe 5-7
34123 Kasse!-Waldau, Otto-Hahn-Strabe 5
87437 Kempten, Brodkorbweg 22
24113 Kiel, Rendsburger LandstraBe 206
Mainz-Kostheim,
(Kundendlenst in 65462 Ginsheim-Gustavsburg)
68309 Mannheim-Käfertal, Heppenheimer Str. 31-33
80634 München-Neuhausen, Arnulfstrañe 205
48153 Münster, Friedrich-Ebert-StraBe 7
90429 Niimberg, Muggenhofer Strafie 135
77656 Offenburg, IndustriestraBe 4
49084 Osnabrück, Pferdestraße 23
94032 Passau, Weinholzer Weg 9
88213 Ravensburg, Henri-Dunant- Straße 6
93055 Regensburg, Bukarester Straße 12
83024 Rosenheim, Farberstrale 9
18055 Rostock, Lange StraBe ta
66121 Saarbrücken-St. Johann, Mainzer Straße 176
57072 Siegen, Sandstrabe 173
Stuttgart (Kundendienst in 71034 Boblingen)
54292 Trier, PaulinstraBe 152
89073 Ulm, Neue Strabe 113-115
97078 Würzburg, Versbacher StraBe 22a
Osterreich, 1210 Wien, (0222) 38 01-63 33
Belgique/België, 1800 Vilvoorde, 02/370.08.98
Danmark, 2620 Albertslund, 42-64 85 22
España, Madrid, (91) 675.66.50/54/58/62
France, 92140 Clamart Cedex, 16 (1) 45 3795 50
Great Britain, Slough, 017 53-87 25 06
Hellas, Moschaton-Athen, 01/48 22 646
Island, Reykjavik (Brædurnir Ormsson Ltd.) 91-3 88 20
Italia, Cusano Milanino Mi 02/613 47 60/6 19 76 90
Luxembourg, 1246 Luxembourg-Kirchberg, 43 888-4
Nederland, 1066 BP Amsterdam, 0 20-510 5911
Norge, 2000 Lillestram, 06-81 01 01
Portugal, 1739 Lisboa Codex, 891171-8971 1
56068 Koblenz, Rheinstraße 17
Köln (Kundendienst in 41541 Dormagen}
04299 Leipzig, Holzhäuser Straße 120
Garantiebedingungen
Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu
der gesetzlichen Gewährleistung des
Händlers aus Kaufvertrag - dem Endab-
nehmer gegenüber zu den nachstehen-
den Bedingungen Garantie:
1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und
beginnt mit dem Zeitpunkt der Uber-
gabe des Geräts, der durch Rechnung
oder andere Unterlagen zu belegen ist.
Die Garantiezeit ist auf 6 Monate
beschränkt, wenn das Gerät gewerb-
lich genutzt wird.
2. Die Garantie umfaßt die Behebung aller
innerhalb der Garantiezeit auftreten-
den Schäden oder Mängel des Geräts,
die nachweislich auf Material- oder
Fertig ungsfehlern beruhen. Nicht unter
die Garantie fallen Schäden oder Män-
gel aus nicht vorschriftemäBigem An-
schluß, unsachgemäßer Handhabung
sowie Nichtbeachtung der Gebrauchs-
anweisungen.
3. Im Garantiefall kann das Gerät einer
- unserer Kundendienst-Stellen oder
dem autorisierten Fachhandel iber-
geben werden.
Bei Einsendung des Geräts an die für
Sie zuständige Kundendienststehe ist
daraufzu achten, daß das Gerät gut ver-
packt, mit vollständigem Absender und
— soweit möglich - mit einer kurzen
Fehlerbeschreibung versehen wird.
4. Die Garantieleistungen werden ohne
jede Berechnung durchgeführt; sie
bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantie-
zeit Ausgewechselte Teile gehen in
unser Eigentum (ber.
AEG Hausgeräte GmbH, Muggenhofer Straße 135, D-90429 Nürnberg
Schwelz - Svizzera, 8603 Schwerzenbach 01/94511 44
Suomi, 01301 Vantaa 30 (Sahkoliikkeiden Oy), 90-83 81
Sverige, 17141 Solna, 08-23 0080
Guarantee
This appliance is covered by the following
guarantee and is in addition ta your statu-
tory and other legal rights. All components
which fail due to defective manufacture will
be repaired or replaced free of charge fora
period of 12 months from the date of pur-
chase, We will not accept claims if unau-
thorised modification is made or if non-
standard components are used. The
appliance must be used in accordance
with the operating instructions and the
guarantee does not cover any damage
caused during transit or through misuse.
In order to establish the date of purchase,
advice note or similar document must be
produced whenever the guarantee is
claimed.
Garantie
Pour toute mise en œuvre de garantie ou
de service aprés vente, vous devez vous
adresser à votre vendeur.
AEG assure au vendeur le remplacement
gratuit des pièces détachées nécessaires
à !a réparation pendant 1 ar, à partir de la
date de votre facture, sauf en cas de non
respect des prescriptions d'utilisation ou
lorsqu'une cause étrangère à l'apparell
est responsable de {a défaillance.
Les dispositions stipulées ci-dessus ne
sont pas exclusives du bénéfice au profit
de l'acheteur de la garantie légale pour
défaut et vice cachés qui s'applique, en
tout état de cause, dans les conditions des
articles 1641 et suivants, du code civil.
Garantie
AEG Nederland neemt voor reparaties bin-
nen de garantietermijn — voor zover de
defekten zijn terug te voeren op materiaal -
en/of konstruktiefouten - de kösten op
zich voor materiaal en arbeitsioon.
De garantie bedraagt 12 maanden en gaat
in op de dag van aankoop.Wanneer garan-
tie wordt veriangd, dient de faktuur van
aankoop te worden overtegd. De garantie-
termiin wordt door reparaties niet ver-
lengd. Buiten elke garantieverpflichting
vallen losse onderdelen van glas en/of
kunststof. Alle overige kosten, zoals voor-
rijdkosten, kosten van opzending en
administratia, zijn voor rekening van de ei-
genaar.
Co
Garanzia
: Duranti i primi 12 mesi d'esercizlo, ven-
“gono fornite gratuitamente dallAEG le
- parti di ricambio riconosaciute difettose. La
; garanzia ha inizio con il giorno dell'ac- ©
quisto che deve venir comprovato a mezzo
della fattura o boletta di consegna. Per il
resto valgono le condizióni generall di for-
nitura della rispettiva rappresentanza
nazionale.
Garantia
Durante los primeros 12 meses, la AEG se
hace cargo de cuantos costes de material
y horas de trabajos invertidas se produz-
can en la subsanación de defectos. La
garantia empieza a regirá partir de la fecha
de la entrega, la que deberá justificarse
mediante presentación de la factura o de
la rota de depacho. Por lo demás serán de
aplicación las condiciones generales de
venta se gun rigen en el respectivo país de
nuestra representación.
Garantie
In Belgien ist nur die durch belge AEG aus-
gegebene Garantiekarte gúltig.
En Belgique, seule la carte de garantie
émise par la belge AEG est valable.
In België is slechts de door de belge AEG
uitgegeven waarborgkaart geldig.
I
|
L
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
Da ТТУННН D-90327 Nürnberg
ERFAHRUNG © Copyright by AEG
GUT Н 263 264 400 - 0895/02 —
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement