Electrolux | ZA1 | User manual | Electrolux ZA1 Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux ZA1 Lietotāja rokasgrāmata
Òaujiet man uzñemties telpu uzkopßanu. Vienkårßi nolieciet mani uz grîdas. Es uzkopßu telpas Jüsu vietå.
Automåtiski. Manî ir iebüvéti gudri sensori, kuri apseko telpu uzkopßanas laikå. Es varu pats uzlådéties un
izslégties, kad darbs ir padarîts. Vienkårßi ¬aujiet man strådåt. Es varu uzkopt virtuvi, kamér Jüs citå istabå lasiet
ziñas internetå, vai arî uzkopt istabu, kamér Jüs virtuvé gatavojat pusdienas. Ikreiz, kad ejat uz darbu, atståjiet
mani, lai es varétu uzkopt kådu istabu. Es parüpéßos par izbirußiem rîsiem vai cukuru. Es - Trilobits - Jüsu putek¬u
sücéjs. Es uzkopßu telpas tik bieΩi, cik Jüs to vélaties, neaizñemot Jüsu laiku. Bet Jüs ßajå laikå varat nodarboties
ar patîkamåkåm lietåm.
Protams, Jums necießas ieslégt mani. Nekådu problému. Viss, kas Jums jåizdara, ir:
1. Uzlådéjiet mani, kå parådîts 7. lpp.;
2. Uzstådiet, kå parådîts 4. lpp.;
3. Nospiediet taustiñu , kurß atrodas augßå pa labi;
4. Apstipriniet programmu ar
taustiñu, kurß atrodas lejå pa labi.
Bet pirms tîrîßanas uzsåkßanas izlasiet noda¬u “Jüsu droßîbai” 6. - 7. lpp.
Trilobiti - posmkåju klase,
kas dzîvojußi uz Zemes
apméram 250 - 560
miljonus gadu senå pagåtné. Daudzi no tiem barojås,
uzsücot no okeåna gultnes
mazas organiskas da¬iñas
un organismus. Trilobitiem
bija ¬oti cieta çaula. Íodien
tie, acîm redzot, ir vieni no
zinåmåkajiem izrakteñu
organismiem - tos var
ieraudzît sastingußus
akmens sienås, kåpnés un
grîdås. Senås bütnes deva
iedvesmu futüriskå dizaina
“Trilobit” putek¬u sücéja
radîßanai.
TRILOBITE
2
SATURS.
Iekårtas apraksts .............................................................................................................................................
Trilobite ir aprîkots ar trîs programmåm ........................................................................................................
Tîrîßanas uzsåkßana .....................................................................................................................................
Pamattîrîßanas programma...........................................................................................................................
Uzlådéßana...................................................................................................................................................
Trilobite .........................................................................................................................................................
Uzlådéßanas mehånisms..............................................................................................................................
Magnétiskås lentas .......................................................................................................................................
Putek¬u tvertnes iztukßoßana ........................................................................................................................
Jüsu droßîbai ...................................................................................................................................................
Vispåréji droßîbas norådîjumi .......................................................................................................................
Bérnu droßîbai ..............................................................................................................................................
Magnétiskås lentas ......................................................................................................................................
Paklåju tîrîßana .............................................................................................................................................
Pirms tîrîßanas uzsåkßanas ............................................................................................................................
Nokrißanas bîstamîba ...................................................................................................................................
Priekßmeti, kas atståti uz galdiem un citu mébe¬u virsmåm .........................................................................
Priekßmeti uz grîdas .....................................................................................................................................
Ugunsnedroßîba............................................................................................................................................
Tîrîßanas laikå ..................................................................................................................................................
Bîstamîba güt traumas .................................................................................................................................
Péc tîrîßanas pabeigßanas ..............................................................................................................................
Akumulatori...................................................................................................................................................
Putek¬u tvertnes un filtra tîrîßana ..................................................................................................................
Uzglabåßana.................................................................................................................................................
Sagatavoßana darbam.....................................................................................................................................
Uzlådéßana...................................................................................................................................................
Akumulatora indikators .................................................................................................................................
Uzlådéßanas indikators.................................................................................................................................
Uzlådéßana...................................................................................................................................................
Mébe¬u pårvietoßana ....................................................................................................................................
Nenostiprinåti priekßmeti ..............................................................................................................................
Jüsu droßîbai.................................................................................................................................................
Telpas ar kåpném .........................................................................................................................................
Telpas ar ailém sienås..................................................................................................................................
Telpas ar pakåpieniem pie ieejas .................................................................................................................
Magnétiskås lentas un paklåji.......................................................................................................................
Vadîbas taustiñi un displejs ...........................................................................................................................
Simboli .........................................................................................................................................................
Tîrîßanas programmas ....................................................................................................................................
Parastå tîrîßana.............................................................................................................................................
Åtrå tîrîßana...................................................................................................................................................
Vietas tîrîßana ...............................................................................................................................................
Taimera funkcija ...........................................................................................................................................
Valodas izvéle...............................................................................................................................................
Izvéles paziñojumi ........................................................................................................................................
K¬üdu paziñojums .........................................................................................................................................
Jautåjumi un atbildes ......................................................................................................................................
Tîrîßana un kopßana ........................................................................................................................................
Putek¬u tvertnes iztukßoßana ........................................................................................................................
Rullîßa tîrîßana ..............................................................................................................................................
Aksesuåri .........................................................................................................................................................
Uzlådéßanas mehånisms..............................................................................................................................
Magnétiskås lentas .......................................................................................................................................
Filtrs ..............................................................................................................................................................
Papildus piederumi ......................................................................................................................................
Tehniskå apkalpe un rezerves da¬as .............................................................................................................
Tehniskie dati ...................................................................................................................................................
Noteikumi, normas, direktîvas........................................................................................................................
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér, lai varétu
güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo broßüru. Íeit Jüs atradîsiet
prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
TRILOBITE
3
IEKÅRTAS APRAKSTS.
Uzlådéßanas mehånisms
Novietojiet uzlådéßanas mehånismu telpå sienas tuvumå. Tådejådi
Trilobite, virzoties prom no sienas
un sastådot telpas plånu, to
vieglåk atradîs.
Piezîme: Lai ierîcei bütu vieglåk
atrast uzlådéßanas mehånismu,
ieteicams ieslégt to, pagrieΩot
pret sienu, kura atrodas tuvåk
uzlådéßanas mehånismam.
Ieslégßana
Novietojiet putek¬u sücéju pie
uzlådéßanas mehånisma vai pagrieziet pret sienu. Attålums lîdz
sienai nedrîkst pårsniegt 0.5 m.
Ieslédziet tîrîßanas reΩîmu (skat.
norådîjumus par ierîces lietoßanu).
Telpas plåna sastådîßana
Trilobite uzsåk darbîbu, virzoties
prom no sienas uz sienu, lai
noteiktu telpas izmérus.
Tîrîßana
Tîrîßanas laikå Trilobite pårvietojas
pa telpu patståvîgi.
PUTEKÒU SËC‰JA PROGRAMMAS.
Trilobite ir aprîkots ar trîs
programmåm:
Pamattîrîßanas programma.
Parastå tîrîßana - programmas såkumå ierîce
nosaka telpas izmérus, virzoties
no sienas uz sienu, bet péc tam
apstrådå visas pieejamås
virsmas.
Åtrå tîrîßana tiek veiktas tås paßas darbîbas,
kas parastås tîrîßanas izpildes
laikå, taçu netiek noteikts telpas
plåns.
Vietas tîrîßana - Trilobite divas reizes apstrådå
aptuveni 1 m2 lielu virsmas
laukumu.
Pamattîrîßanas programmas izpildes laikå Trilobite
brîvi pårvietojas pa visu telpu. Putek¬u sücéjs "redz"
savu ce¬u ar ultraskañas palîdzîbu. Tießi sådå veidå
tumså pårvietojas sikspårñi, un ßî metode tiek
izmantota arî slimnîcås daΩådu iekßéjo orgånu
saslimßanas diagnosticéßanai. Gadîjumå, ja Trilobite
ce¬å konstaté kådu priekßmetu, tas daΩu centimetru
attålumå no tå apståjas, bet péc tam maina kustîbas
virzienu. Trilobite spéj "apiet" lielåko da¬u ß˚ér߬u.
Tomér gadîjumå, ja Trilobite iestrégst, ierîce turpinås
tîrîßanu, ja Jüs 20 minüßu laikå to atsvabinåsiet, péc
tam 30 sekunΩu laikå novietosiet uz grîdas un
nospiedîsiet taustiñu "Turpinåt".
Sîkåku informåciju par tîrîßanas programmåm lasiet
norådîjumos par tîrîßanas programmåm.
Uzlådéßana.
Tîrîßanas uzsåkßana.
Pårsvarå telpas uzkopßanai tiek izmantota parastå
tîrîßanas programma. Programmas izpildes såkumå
Trilobite pietuvojas sienai un péc tam, virzoties pa
kreisi, saståda telpas plånu. Såkot darbu, putek¬u
sücéjs apseko tîråmo telpu, pagrieΩoties pa kreisi.
Atkarîbå no telpas izmériem un formas, ßis process
var ilgt lîdz 15 minütém (gadîjumå, ja putek¬u sücéjs
atrod uzlådéßanas mehånismu - 25 minütes). Péc
tam, kad ir sastådîta tîråmås telpas karte, Trilobite
uzsåk tîrîßanu.
TRILOBITE
Ja putek¬u sücéjs uzsåk telpas tîrîßanu no
uzlådéßanas mehånisma vai telpas plåna
sastådîßanas laikå to atrod, Trilobite atgrieΩas pie
uzlådéßanas mehånisma, tiklîdz tå akumulatora jaudas lîmenis pazeminås zem normålå. Péc
uzlådéßanås putek¬u sücéjs atjauno darbîbu un
turpina kopt telpu, lîdz tå ir pilnîbå iztîrîta. Gadîjumå,
ja Trilobite neatrod uzlådéßanås mehånismu, bet tå
akumulatora jaudas lîmenis pazeminås zem kritiskå,
tas apståjas.
4
Rotéjoßs rullîtis
Filtra våciña
poga - fiksators
Riteñi
Datu plåksnîte
Spraudñi
savienojumam ar
uzlådéßanas
mehånismu
Bîdåms
slédzis rullîßa
våciñam
¤
Magnétiska lîmlenta
Uzlådéßanas mehånisms
Elastîgs aizsargs
Savienojuma
spailes
Displejs
Trilobite
Trilobite orientéjas ar ultraskañas palîdzîbu. Telpas
plåna sastådîßanas laikå putek¬u sücéjs iegüst
informåciju par tås izmériem. Telpas plåns kalpo par
pamatu, lai noteiktu aptuveno telpas tîrîßanas laiku,
darbojoties autonomi parastås tîrîßanas reΩîmå.
Piezîme: Piegådåjot putek¬u sücéjs nav pilnîbå
uzlådéts. Pirms lietoßanas uzsåkßanas pievienojiet
Trilobite uzlådéßanas mehånismam (skat. attiecîgos
norådîjumus). Lai putek¬u sücéju pilnîbå uzlådétu,
nepiecießamas aptuveni divas stundas.
Uzlådéßanas mehånisms
Novietojiet uzlådéßanas mehånismu uz grîdas,
pievienojiet stråvas padeves avotam un pagrieziet
ar aizmuguréjo da¬u pret sienu. No labås puses
mehånismam jånodroßina vismaz 0.2 metrus lielu
brîvu laukumu. Péc parastås tîrîßanas programmas
veikßanas Trilobite atgrieΩas pie uzlådéßanas
mehånisma. Péc uzlådéßanas putek¬u sücéjs ir atkal
sagatavots darbam.
Magnétiskås lentas
Magnétiskås lentas kalpo par "virtuålajåm sienåm"
un ir ¬oti svarîgas pareizai putek¬u sücéja darbîbai.
Íîs lentas var izmantot lai, pieméram, norobeΩotu
durvju atvérumus, atvérumus sienå vai kåpnes
(skat. norådîjumus tålåk).
TRILOBITE
Rokturis
Pirms putek¬u sücéja darbîbas aktivizéßanas
vienmér pårliecinieties, vai tießåm esat
norobeΩojußi ar magnétiskajåm lentåm visas
kåpnes, atvérumus telpas sienås un tml. Pretéjå
gadîjumå ierîce var nok¬üt uz kåpném, nokrist un
tikt bojåta.
Péc vairåkkårtéjas izmantoßanas magnétiskås
lentas zaudé savu lipîgumu. Íî iemesla dé¬ més
iesakam tås pielîmét paståvîgi. Lai izvairîtos no
negadîjumiem, neizmantojiet magnétisko lîmlentu
atkårtoti kåpñu un tml. vietu norobeΩoßanai.
Gadîjumå, ja Jüs atståjiet magnétisko lentu
nenostiprinåtu pie grîdas, pårliecinieties, ka tås
lîpoßå puse (uz kuras atrodas aizsargpapîra josla) ir
vérsta uz leju. Ar naΩa vai ß˚éru palîdzîbu nogrieziet
nepiecießamo lentas garumu. Lîmlentas
izvietoßanas varianti telpå ir sniegti nåkamajås
noda¬ås. Iespéjams izmantot daΩåda garuma un
veida lîmlentas (skat. norådîjumus tålåk).
Putek¬u tvertnes iztukßoßana
Putek¬u tvertne ir jåiztukßo, kad ierîces displejå tiek
izgaismots attiecîgais simbols. Nepie¬aujiet putek¬u
tvertnes pårpildîßanu! Simbols displejå var tikt
izgaismots arî kåda cita iemesla dé¬, pieméram,
gadîjumå, ja putek¬u sücéja filtrs ir aizséréjis.
5
JËSU DROÍÈBAI.
Trilobite - ßis ir putek¬u sücéjs, kas pårvietojas patståvîgi. Neatståjiet bérnus bez uzraudzîbas ierîces
darbîbas laikå, atcerieties, ka bérni ir ziñkårîgi un tie
intereséjas par jaunåm tehniskåm lietåm. Pirms Jüs
såciet lietot jauno putek¬u sücéju, lüdzu rüpîgi
izlasiet ßajå noda¬å ietvertos norådîjumus.
Saglabåjiet lietoßanas instrukciju kopå ar ierîci
turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja Trilobite tiek
pårdots vai pårvietots, vienmér pårliecinieties, vai
lietoßanas pamåcîbas instrukcija ir saglabåjusies
kopå ar to, lai tås jaunais îpaßnieks var iepazîties ar
ierîces funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un tie
palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju,
kå arî lietot instrukciju.
•
•
•
•
•
vannas istabas un citas telpas, kurås ir
paaugstinåts mitrums;
ventilåcijas ßahtas, telpas virs piekarajamiem
griestiem un tml.;
kåpnes;
galda virsmas, plauktiñus un citas mébe¬u
virsmas;
noliktavas un citas komerciålas telpas.
Bérnu droßîbai
BieΩi vien bérni neapjauß briesmas, kådas var
rasties saskaré ar elektroierîcém. Tåpéc iekårtas
darbîbas laikå uzmaniet bérnus, ne¬aujiet tiem
rota¬åties ar putek¬u sücéju un tå vadîbas pogåm.
Bérni var nejaußi to ieslégt, izbîdies un bégot güt
traumas.
Magnétiskås lentas
Bîstami
Brîdinåjums
Uzmanîbu
Vispåréji droßîbas norådîjumi.
Trilobite ir paredzéts tikai telpu tîrîßanai
måjsaimniecîbas apståk¬os. Neizmantojiet putek¬u
sücéju, lai uzkoptu:
• bru©étu pagalmu, asfaltétus celiñus, ielu un
jebkuru vietu årpus telpåm;
• béniñu telpas, pagrabus vai garåΩu;
Neizvietojiet magnétiskås lentas priekßmetu tuvumå,
kam ir magnétiskais lauks. Tådejådi Jüs varat
sabojåt magnétiskås lentas. Lai nesabojåtu lentas,
pårvietojiet ßådus priekßmetus uz kådu citu vietu.
Paklåju tîrîßana
DaΩu paklåju veidiem apkope ar Trilobite var
veicinåt åtråku nodilßanu.
PIRMS TÈRÈÍANAS UZSÅKÍANAS.
Nokrißanas bîstamîba
Trilobite putek¬u sücéjs nespéj noteikt virsmas
augstuma maiñu. Íî iemesla dé¬ ierîce var nokrist no
kåpném, terasém, balkona, béniñu telpåm un tml.
Tåpat putek¬u sücéjs var såkt pårvietoties augßup pa
slîpu plakni un nok¬üt, pieméram, bérnu istabå. Tådé¬
pirms tîrîßanas uzsåkßanas vienmér pårliecinieties,
vai esat uzlîméjußi magnétisko lîmlentu pie visåm
kåpném, "boksiem" un tml. ( Papildus magnétisko
lîmlentu ir iespéjams iegådåties atseviß˚i).
Priekßmeti, kas atståti uz
galdiem un citu mébe¬u
virsmåm
Trilobite apståjas 2 cm attålumå no galdiem, krésliem
un citåm mébelém telpå. Tomér putek¬u sücéjs var
aiz˚ert elektroierîçu elektriskos vadus, auklas, galdautus un tml., tådejådi izraisot daΩådu priekßmetu
nokrißanu no galdiem, plauktiem vai sienåm.
TRILOBITE
Priekßmeti uz grîdas
Pirms tîrîßanas uzsåkßanas novåciet no grîdas visus
sîkus priekßmetus, kurus putek¬u sücéjs var iesükt
darbîbas laikå.
Ugunsnedroßîba
Nekådå gadîjumå neizmantojiet Trilobite:
• telpu apkopei, kurås atrodas degoßas sveces,
lampas ar atklåtu uguns liesmu un tml.;
• bez Jüsu uzraudzîbas telpu apkopei, kurås deg
kamîns vai kamînå ir vél kvélojoßas ogles;
• telpu apkopei, kurås aizkari vai kåds cits audums
var nok¬üt, pieméram, elektriskajos radiatoros;
• ugunsnedroßu vielu savåkßanai, pieméram,
ß˚îdinåtåja, sauså spirta, degvielas un tml.;
• nenodzéstu cigareßu izdedΩu savåkßanai.
Ta kå Trilobite var uzkråt statisko elektrîbu,
neizmantojiet putek¬u sücéju telpås, kur:
• gaiså virmo viegli uzliesmojoßu vielu garaiñi, pieméram, degvielas, sauså spirta, ß˚îdinåtåja un tml.;
• ir izmantotas aerosola veida matu lakas vai
dezodoranti.
6
TÈRÈÍANAS LAIKÅ.
Bîstamîba güt traumas
Laikå, kad Trilobite darbojas, Jüs varat aiz tå nejaußi
aiz˚erties un paklupt. Ievérojiet, ka laikå, kad
Trilobite virzås pie uzlådéßanas mehånisma, to
praktiski nevar dzirdét. Atcerieties ßos brîdinåjumus
un vienmér informéjiet lîdzcilvékus måjås par to, ka
putek¬u sücéjs darbojas. NES‰DIETIES un
NEKÅPIET uz Trilobite!
Uzmanîbu!
Í˚idrumi: nepie¬aujiet nekådu ß˚idrumu nok¬üßanu
Trilobite, jo tådejådi Jüs varat sabojåt putek¬u
sücéju.
Òoti smalki putek¬i: nepie¬aujiet, ka Trilobite nok¬üst
¬oti smalki putek¬i (cementa un citu celtniecîbas
materiålu), jo tådejådi Jüs varat to sabojåt.
P‰C TÈRÈÍANAS PABEIGÍANAS.
Akumulatori
Akumulatoru nomaiñu veiciet tikai vietéjå autorizétajå Electrolux servisa centrå, jo nepiemérotu akumulatoru izmantoßanas rezultåtå putek¬u sücéjs var
pårkarst. Nepie¬aujiet akumulatoru pårkarßanu! Íådi
gadîjumi neietilpst ierîces garantijas apkalpé.
Putek¬u tvertnes un filtra tîrîßana
Ieteikums: tîrot Trilobite putek¬u tvertni,
ieteicams cießi piespiest pie tå polietiléna
maisiñu tå, lai netîrumi tiktu tießi novirzîti tajå
un péc iespéjas mazåk izplatîtos telpå.
Uzglabåßana
Uzglabåjiet putek¬u sücéju bérniem nepieejamås
vietås.
Rüpîgi iztîriet putek¬u tvertni. Atcerieties, ka
aler©iskiem cilvékiem putek¬i var izraisît aler©isku
reakciju. Izmantojiet tikai ori©inålos Electrolux filtrus.
Esiet îpaßi uzmanîgi, ja paståv iespéja, ka Trilobite
putek¬u tvertné var atrasties indîgas vielas, tîrîßanas
lîdzek¬u paliekas, eksplozîvas vielas un tml.
Atcerieties, ka putek¬u sücéja tvertné var atrasties
arî kukaiñi un zirnek¬i.
SAGATAVOÍANA DARBAM.
Uzlådéßana
Akumulatora indikators
Piespiediet Trilobite ar aizmuguréjo paneli pie
uzlådéßanas mehånisma kontaktplates. Pieturiet to
piespiestu, lîdz atskan skañas signåls (iespéjams,
daΩas sekundes). Tas ir îpaßi svarîgi gadîjumå, ja
akumulatori ir pilnîbå vai gandrîz izlådéti.
Uzlådéßanas mehånisms ir jånovieto
pie sienas un tam labajå pusé ir
jånodroßina 0.2 m brîvu laukumu.
Uzlådéßanas indikators
Akumulatora simbols, kas tiek izgaismots Trilobite
displejå, noråda akumulatoros palikußo jaudas
daudzumu putek¬u sücéja darbîbas un uzlådéßanas
laikå.
Ierîces uzlådéßanas såkumå atskan
skañas signåls un displejå tiek
izgaismots akumulatora simbols. Péc
pilnîgas putek¬u sücéja uzlådéßanas
(aptuveni 2 stundåm), displejå tiek
izgaismots paziñojums "Ready"
(gatavs).
TRILOBITE
7
Lai Trilobite lietoßanas rezultåts bütu
péc iespéjas kvalitatîvåks, iesakam
ievérot sekojoßo:
Uzlådéßana (skat. zîméjumu par jaudas
daudzumu akumulatoros)
Pirms Jüs såciet lietot putek¬u sücéju, pårbaudiet tå
akumulatora indikatoru.
• Ja akumulatorå atlikußais jaudas daudzums
atbilst "A" - pirms lietoßanas uzsåkßanas tas ir
jåuzlådé.
• Ja akumulatorå atlikußais jaudas daudzums
atbilst "B" - Jüs varat såkt tîrîßanu. ˆemiet vérå,
ka Trilobite ir jånodroßina iespéja nok¬üt pie
uzlådéßanas mehånisma.
• Ja akumulatorå atlikußais jaudas daudzums
atbilst "C" - Jüs varat såkt tîrîßanu, telpå nav
nepiecießams uzstådît uzlådéßanas mehånismu.
Centieties nepårtraukt putek¬u sücéja uzlådéßanas
procesu. Tomér, ja tas ir nepiecießams, tad
atvienojiet Trilobite no uzlådéßana mehånisma un
nospiediet pogu . Trilobite var ieslégt arî
uzlådéßanas laikå. Gadîjumå, ja ierîces uzlådéßanas
laikå uzlådéßanas mehånismam tiek pårtraukta
stråvas padeve ilgåk par 30 sekundém, un Jüs
neesat Trilobite manuåli ievietojußi uzlådéßanas
mehånismå, ierîce "atiet" no mehånisma, apgrieΩas
uz grîdas un péc tam atkal pieslédzas mehånismam.
Jüsu droßîbai
Pirms tîrîßanas uzsåkßana, lüdzu, vélreiz pårlasiet
iepriekßéjås noda¬ås sniegtos droßîbas norådîjumus.
1. Telpas ar kåpném.
Piezîme: nelîméjiet
magnétisko lentu
uz stüra, kas
mazåks par 90O!
2. Telpas ar atvérumu sienå.
3. Telpas ar pakåpieniem pie ieejas
Mébe¬u pårvietoßana
Trilobite atrod ce¬u starp mébelém un "apiet" tås
neatkarîgi no tå, vai mébeles ir izvietotas atstatus vai
blîvi pie sienas. Tomér tîrîßanas process büs ievérojami
åtråks un efektîvåks, ja pirms putek¬u sücéja
aktivizéßanas Jüs nedaudz pårvietosiet mébeles, kas
atrodas tîråmajå telpå. Protams, nav vajadzîbas
pårvietot tådas smagas mébeles kå, pieméram,
dîvånus vai gultas. Tomér kréslus un ˚eblîßus var
novietot uz galda vai citåm augståkåm mébelém, bet
nelielus paklåjus nobîdît telpas malå. Ievérojiet, ka nav
vajadzîbas îpaßi sagatavot telpu, lai Trilobite tajå
varétu darboties. Viss, kas ir nepiecießams - novietojiet
Trilobite uz grîdas un ¬aujiet tam darboties.
Nenostiprinåti priekßmeti
Trilobite neatß˚ir monétas, gredzenus un vértîgus
juvelierizstrådåjumus no netîrumiem. Tådél pirms
tîrîßanas uzsåkßanas vienmér pårliecinieties, vai uz
grîdas nav nejaußi nokritußi sîki vértîgi priekßmeti.
Pårliecinieties, vai uz grîdas neatrodas elektrîbas
vadi, kabe¬i un citi priekßmeti, kas var traucét
Trilobite pårvietoties.
TRILOBITE
4. Telpas ar pakåpieniem pie ieejas
Telpas ar kåpném.
Trilobit neatß˚ir kåpnes vai jebkådu citu virsmas
augstuma maiñu. Lai novérstu nejaußu ierîces
nokrißanu, norobeΩojiet kåpnes ar magnétisko lentu
kå parådîts 1. zîméjumå.
Telpas ar ailém sienås.
Trilobite var darboties telpås ar atvérumiem sienås
vai telpås, kurås nav taisni sienu stüri. Taçu ßo telpu
uzkopßanai büs nepiecießams krietni ilgåks laiks
nekå parasti. ‰rtåk ßådas apvienotas telpas ir tîrît pa
vienai, norobeΩojot tås savå starpå ar magnétisko
lentu, kå attélots 2. zîméjumå.
Telpas ar pakåpieniem pie ieejas.
Uzlîméjiet magnétisko lentu pie telpas ieejas pirms
pakåpieniem kå parådîts 3. un 4. zîméjumå.
8
5.
6.
Magnétiskås lentas nostiprinåßana.
5. Ar putek¬u sücéja komplektåcijå ietilpstoßo spilventiñu notîriet
virsmu. Pagaidiet, kamér tå noΩüst.
6. Noñemiet aizsargkårtu.
7. Pielîméjiet magnétisko lentu. Brîdinåjums: Nenovietojiet
magnétisko lentu tuvumå kredîtkartes un citas magnétiskås
kartes.
7.
10. Magnétiskå lenta jånostiprina uz pakåpiena augßéjås da¬as
(skat. 8. zîm.), nekådå gadîjumå nelîméjiet to pie pakåpiena
malas, kå attélots 9. un 10.zîméjumå.
Magnétiskås lentas un paklåji
8.
Ja mîkstais grîdas segums nav biezåks kå 15 mm,
magnétisko lentu var nostiprinåt zem paklåja.
Novietojot lentu paklåja virspusé, vienmér
pårliecinieties, vai tå ir blîvi nostiprinåta.
9.
10.
VADÈBAS TAUSTIˆI UN DISPLEJS.
Stop
Turpinåt
Ieslégt/Izslégt
Jå (Yes)
Pilna putek¬u tverne
Atlikußais laiks
Indikators "uzlådéßanas
mehånisms atrasts"
Pulkstenis
Akumulatora
indikators
Ieslégt/Izslégt
Lai ieslégtu vai izslégtu ierîci, nospiediet taustiñu un
pieturiet to nospiestu aptuveni sekundi.
Stop
Aktivizétå
tîrîßanas
programma
Íim taustiñam ir divas funkcijas. To izmanto gan
komandas atcelßanai, gan Trilobite apstådinåßanai
tîrîßanas laikå.
Jå (Yes)
Nospiediet ßo taustiñu, lai apstiprinåtu reΩîmu, kas
tiek uzrådîta displejå.
Paziñojumu displejs
Simboli
Ierîces displejå tiek uzrådîta informåcija paziñojumu
veidå un ar simboliem (akumulatora atlikußås jaudas
indikåcija jau parådîta iepriekß).
Turpinåt
Izmanto, lai izvélétos izvélnes piedåvåtås iespéjas.
Izmanto, lai atteiktos no piedåvåtå reΩîma, kas tiek
uzrådîts ierîces displejå.
TRILOBITE
Parastå tîrîßana
Åtrå tîrîßana
Vietas tîrîßana
9
Taimeris
Akumulators
Uzlådéßanas
mehånisms
atrasts
Pilna
putek¬u tvertne
Pulkstenis
TÈRÈÍANAS PROGRAMMAS.
Parastå tîrîßana
Åtrå tîrîßana
Lîdzko Jüs esat ieslégußi Trilobite, tas ir sagatavots
parastås tîrîßanas programmas izpildei un
automåtiskai laika skaitîßanai.
1. Ja Trilobite ir izslégts vai novietots pie
uzlådéßanas mehånisma, nospiediet taustiñu ,
lai to ieslégtu.
2. Lai såktu tîrîßanu, nospiediet taustiñu
(Jå).
Ja Jüs vélaties izmainît uzstådîto laiku (tas
nepiecießams gadîjumå, ja tîråmå telpa ir lielåka
par 40 m2.), sekojiet tålåkajiem norådîjumiem,
izñemot 2. punktu.
3. Divreiz nospiediet taustiñu , lîdz displejå tiek
izgaismots uzraksts "Select timer?" (Izvéléties
taimeri?) un péc tam nospiediet taustiñu
(Jå),
lai apstiprinåtu izvéli.
4. Ar taustiña
palîdzîbu uzstådiet vélamo laiku
un nospiediet taustiñu
(Jå), lai to apstiprinåtu.
(Ja ir izvéléts "On" (Ieslégt) reΩîms, noreguléjiet
vélamo laiku un nospiediet
(Jå). Íis ir telpas
tîrîßanai nepiecießamais laiks péc telpas plåna
sastådîßanas).
5. Nospiediet taustiñu
(Jå), lai uzsåktu tîrîßanu.
Íî programma ir identiska parastajai tîrîßanas
programmai, tikai tå neietver telpas sastådîßanas
plånu. Programmas izpildes laiks ir par 10 min.
îsåks nekå iepriekßparedzétais, taçu ñemiet vérå,
ka tîrîßanas kvalitåte pazeminås.
1. Péc Trilobite ieslégßanas, nospiediet taustiñu ,
lîdz displejå tiek izgaismots uzraksts "Select
program?" (Izvéléties programmu?). Apstipriniet
izvéli, nospieΩot podziñu
(Jå).
2. Spiediet podziñu
lîdz displejå tiek izgaismots
uzraksts "Quick" (Åtrå tîrîßana) un péc tam
nospiediet taustiñu
(Jå), lai apstiprinåtu
izvéli.
3. Ja Jüs nevélaties mainît uzstådîto laiku,
nospiediet divreiz taustiñu
un vienreiz podziñu
(Jå), lai uzsåktu tîrîßanu. Ja Jüs vélaties
izmainît laiku, izlaidiet 3. punktu.
4. NospieΩot taustiñu
(Jå), apstipriniet "Select
timer?" (Izvéléties taimeri?) izvéli.
5. Ar taustiña
palîdzîbu uzstådiet vélamo laiku
un nospiediet taustiñu
(Jå), lai to
apstiprinåtu. (Ja ir izvéléts "On" (Ieslégt) reΩîms,
noreguléjiet vélamo laiku un nospiediet
(Jå).
Íis ir telpas tîrîßanai nepiecießamais laiks péc
telpas plåna sastådîßanas).
6. Nospiediet taustiñu
(Jå), lai uzsåktu tîrîßanu.
Piezîme: Uzsåciet telpas tîrîßanu aptuveni 0.5 m
attålumå no magnétiskajåm lentåm. Putek¬u sücéja
darbîbu vienmér var pårtraukt nospieΩot taustiñu
"Stop". Piespiediet podziñu
(Jå), lai atsåktu
tîrîßanu, bet taustiñu
- lai izvélétos izvélni.
Piezîme: Uzsåciet telpas tîrîßanu aptuveni 0.5 m
attålumå no magnétiskajåm lentåm. Putek¬u sücéja
darbîbu vienmér var pårtraukt nospieΩot taustiñu
"Stop". Piespiediet podziñu
(Jå), lai atsåktu
tîrîßanu, bet taustiñu
- lai izvélétos izvélni.
TRILOBITE
10
Vietas tîrîßana
Íî programma ir paredzéta nelielas virsmas laukuma
apstrådåßanai (pieméram, gadîjumå, ja kaut kas ir
izbiris). Novietojot Trilobite ßî laukuma centrå,
putek¬u sücéjs tîra aptuveni 1 m2 lielu platîbu.
Laukums tiek tîrîts divreiz.
1. Péc Trilobite ieslégßanas nospiediet taustiñu ,
lîdz dislpejå tiek izgaismots uzraksts "Select
program?" ( Izvéléties programmu?). Apstipriniet
izvéli, nospieΩot podziñu
(Jå).
2. Spiediet podziñu
lîdz displejå tiek izgaismots
uzraksts "Spot" (Vietas tîrîßana) un péc tam
nospiediet taustiñu
(Jå"), lai apstiprinåtu
izvéli.
3. Novietojiet Trilobite apstrådåjamå laukuma
centrå un aktivizéjiet programmas izpildi,
nospieΩot podziñu
(Jå ).
Nekådå gadîjumå neizmantojiet Trilobite
ß˚idruma, degoßu vai kvélojoßu vielu,
pieméram, nenodzéstu cigareßu izdedΩu
savåkßanai.
Piezîme: Uzsåciet telpas tîrîßanu aptuveni 0.5 m
attålumå no magnétiskajåm lentåm. Putek¬u sücéja
darbîbu vienmér var pårtraukt nospieΩot taustiñu
"Stop". Piespiediet podziñu
(Jå"), lai atsåktu
tîrîßanu, bet taustiñu
- lai izvélétos izvélni.
Trilobite pats nosaka tîrîßanai nepiecießamo
laiku. (Ja ir izvéléts "On" (Ieslégt) reΩîms,
noreguléjiet vélamo laiku un nospiediet
(Jå).
Íis ir telpas tîrîßanai nepiecießamais laiks péc
telpas plåna sastådîßanas). Ja esat izvéléjußies
"Off" (Izslégt), Trilobite darbojas tikmér, lîdz tam
ir nepiecießama uzlåde. Parastås programmas
izpildes gadîjumå - tas ir darbîbas laiks péc
telpas kartes sastådîßanas.
3. Nospiediet taustiñu
(Jå), lai uzsåktu tîrîßanu.
Valodas izvéle
Ierîces displejå uzrådîto informåciju iespéjams
uzstådît ang¬u vai krievu valodå.
1. Informåcijas valodas nomaiñai ieslédziet Trilobite
un nospiediet podziñu
.
2. Displejå tiek izgaismots uzraksts, vai Jüs vélaties
nomainît programmu. Nospiediet taustiñu
.
3. Displejå tiek izgaismots uzraksts, vai Jüs vélaties
izmainît laika uzstådîjumu. Nospiediet podziñu .
4. Displejå tiek izgaismots uzraksts, vai Jüs vélaties
nomainît valodu. Nospiediet taustiñu
(Jå).
5. Nospiediet podziñu
, lai uzstådîtu izvéléto
valodu un apstipriniet, nospieΩot taustiñu
(Jå).
Displejå tiek uzrådîta informåcija Jüsu izvélétajå valodå.
Izvéles paziñojumi
Aptuveni 7 sekunΩu laikå péc funkcijas izvéles
displejå tiek uzrådîts attiecîgs paziñojums. Péc tam
atkal tiek izgaismots funkcijas nosaukums. Nomainît
vai apstiprinåt funkcijas izvéli ir iespéjams arî laikå,
kad displejå tie uzrådîts paziñojums.
Taimera funkcija
Putek¬u sücéjam parastås un åtrås tîrîßanas
programmåm ir iespéjams uzstådît darbîbas laiku.
1. Izvéléties pieméroto tîrîßanas programmu un
nospiediet divreiz taustiñu
, lîdz displejå tiek
izgaismots uzraksts "Select timer?" (Izvéléties
taimeri?). Apstipriniet izvéli, nospieΩot podziñu
(Jå ).
2. Ar taustiña
palîdzîbu uzstådiet vélamo laiku
un nospiediet taustiñu
(Jå ), lai to apstiprinåtu.
Ja esat izvéléjußies "Auto" (Automåtisko) reΩîmu,
TRILOBITE
K¬üdu paziñojums
Zemåk ir sniegts to darbîbas traucéjumu apraksts,
kuras Jüs varat novérst paßi saviem spékiem.
Gadîjumå, ja displejå tiek izgaismotas kådas citas
k¬üdas, uzlådéjiet putek¬u sücéju un noreguléjiet
programmu vélreiz. Ja tomér neizdodas Trilobite
iedarbinåt, griezieties vietéjå autorizétajå Electrolux
servisa centrå péc kvalificéta meistara palîdzîbas.
11
Displejå var büt izgaismoti sekojoßi
kŸdu kodi:
5.
pårbaudiet rullîti.
Iespéjams, ka tajå kaut kas ir iestrédzis.
Varbüt, ka neesat to pareizi ievietojußi.
6. pårbaudiet lietås ierîces da¬as.
Iespéjams, ka tajås kaut kas ir iestrédzis.
7. pårbaudiet aizsargus.
Iespéjams, ka aiz tå ir kaut kas iestrédzis un
traucé putek¬u sücéjam pårvietoties.
12. Trilobite ir iestrédzis.
Pårvietojiet to uz citu vietu un ieslédziet
atkårtoti. Skat. iepriekß ierîces darbîbas
aprakstu parastås tîrîßanas reΩîmå.
15. pårbaudiet putek¬u tvertni.
Pårsvarå ßådos gadîjumos nav ievietots filtra
bloks vai tas nav ievietots pareizi.
16. pårbaudiet uzlådéßanas mehånismu.
Pårliecinieties, vai tas ir pievienots stråvas
padeves avotam.
Pårbaudiet, vai putek¬u sücéja spraudñi un
uzlådéßanas mehånisma kontaktplate savå
starpå ir savienoti precîzi.
21. mitrums uz uzlådes spailém.
12 stundas neizmantojiet putek¬u sücéju, lîdz
mitrums uz tå pilnîbå noΩüst. Péc tam mé©iniet
to iedarbinåt vélreiz.
JAUTÅJUMI UN ATBLDES.
Kam vajadzétu pievérst uzmanîbu pirmajå
Trilobite lietoßanas reizé?
Pirmajå putek¬u sücéja izmantoßanas reizé
ieteicams pavérot tå darbîbu, lai novértétu,
pieméram, vai ierîce nepatéré påråk ilgu laiku, lai
orientétos telpå vai "apietu" mébeles.
Vai drîkst lietot Trilobite telpå, kurå darbojas
signalizåcija?
Drîkst gadîjumå, ja signalizåcijai ir paredzéta
funkcija "måjdzîvnieki".
Vai magnétisko lentu drîkst lîmét zem mîkstå
grîdas seguma?
Jå, ja paklåja biezums ir mazåks par 15 mm.
Kåda ir skañu signålu nozîme?
Skañas signåli apliecina, ka ierîcé ievadîtå komanda
vai lielumi ir apstiprinåti vai arî brîdina par radußos
problému putek¬u sücéja darbîbå.
Gadîjumå, ja ierîce neuzlådéjas...
1. Pårbaudiet, vai Tribolite ir kårtîgi savienots ar
uzlådéßanas mehånismu (skat. attiecîgos
norådîjumus iepriekß).
2. Pårliecinieties, vai uzlådéßanas ierîces
elektriskais vads ir pievienots stråvas padeves
avotam.
Vai ir bîstami pieskarties uzlådéßanas
mehånisma kontaktplatei?
Né. Jo tå atrodas zem sprieguma tikai laikå, kad noris
ierîces uzlådéßana un spriegums tajå ir tikai 28 V.
Kådé¬ tîrîßanas laikå Trilobite daΩreiz aptuveni uz
10 sekundém apståjas?
Trilobite darbîbu nodroßina divi akumulatori.
Pårslédzoties no viena akumulatora uz otru, tiek
ieturéta neliela pauze.
Trilobite darbojas ar daΩådiem åtrumiem. Vai tie
ir ierîces darbîbas traucéjumi?
Né, jo putek¬u sücéja darbîbas åtrums mainås,
pieméram, atkarîbå no telpas formas vai no mébe¬u
izvietojuma tajå.
Kådé¬ darbîbas laikå Trilobite apståjas?
1. Pårbaudiet, vai tas ir uzlådéts (skat. attiecîgos
norådîjumus iepriekß).
2. Iespéjams, ka telpas plåna sastådîßanas laikå
Trilobite nav atradis uzlådéßanas mehånismu.
3. Varbüt ir jåpalielina tîrîßanas programmas izpildes
laiks (skat. attiecîgos norådîjumus iepriekß).
Vai ir pareizi atståt Trilobite pievienotu uzlådéßanas
mehånismam laikå, kad tas netiek lietots?
Jå, taçu jånovérß iespéja, ka to nejaußi var ieslégt
bérni.
Kådé¬ Trilobite darbîbas laikå daΩkårt ir dzirdams
troksnis?
Tas ir pilnîgi normåli, ßo troksni rada ierîces vadîbas
sistéma.
Vai Trilobite pirms uzlådéßanas ir jåieslédz?
Né.
Ja filtri ir bieΩi jåmaina...
Filtrs ir viena no svarîgåkajåm ierîces saståvda¬åm.
Tajå uzkråjas putek¬i un tas aiztur pat ¬oti sîkas
da¬iñas (tießi ßî iemesla dé¬ ir jåizmanto tikai
ori©inålie Electrolux raΩotie filtri). Tießi tåpat kå
putek¬u maisiñß, arî filtros uzkråjas netîrumi. Trilobite
putek¬u maisiñi netiek izmantoti, bet fitram vienmér ir
jåbüt ievietotam tam paredzétajå vietå.
Kå pårliecinåties, vai putek¬u sücéjs ir pareizi
pievienots uzlådéßanas mehånismam, ja tas tiek
pieslégts manuåli?
Ierîces displejå jåbüt izgaismotam akumulatora
simbolam un jåatskan skañas signålam.
TRILOBITE
12
Kådé¬ putek¬u sücéja darbîbas laikå daΩreiz telpå
ir jütama nepatîkama smaka?
Iespéjams, ka Jüs sen neesat nomainîjußi filtru.
Kas ir kåpñu aizsardzîbas sistéma?
Tå ir sistéma, kas novérß iespéju Trilobite nokrist no
kåpném, kas norobeΩotas ar magnétisko lentu.
Ko darît, ja displejå tiek uzrådîts darbîbas
traucéjumu kods?
To k¬üdu kodu apraksti, kuras varat novérst paßi
saviem spékiem, sniegti iepriekß. Visos citos gadîjumos griezieties péc palîdzîbas vietéjå Electrolux
servisa centrå péc kvalificéta meistara palîdzîbas.
Vai telpai, kura tîrîta ar Trilobite, nepiecießama
papildus uzkopßana?
Neatkarîgi no izmantotås tîrîßanas programmas,
daΩkårt nepiecießams papildus uzkopt telpas stürus
un laukumus tießi pie sienåm.
Kas ir kabe¬u aizsardzîbas sistéma?
Tå ir sistéma, kas novérß iespéju Trilobite iestrégt uz
grîdas esoßajos elektrîbas vados.
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA.
Putek¬u tvertnes iztukßoßana
1. Nospiediet Trilobite
korpusa aizmuguré
esoßo podziñu.
2. Noñemiet våku.
3. Izñemiet laukå putek¬u
tvertni.
4. Izñemiet sietiñu,
pieturot to ar
atvérumu uz augßu.
5.
Iztukßojiet putek¬u tvertni
(pieméram, polietiléna
maisiñå, cießi piespieΩot
to pie tvertnes atveres tå,
lai putek¬i péc iespéjas
mazåk izplatîtos telpå).
Uzmanîbu! Nekådå ziñå
nedauziet putek¬u tvertni pret
cietiem priekßmetiem, lai
paåtrinåtu tå iztukßoßanu.
TRILOBITE
7. Péc katras desmitås
putek¬u tvertnes
iztukßoßanas nomainiet
motora filtru. Nostipriniet
filtru, novirzot tå nogrieztos
stürus pa labi.
8. Ievietojiet atpaka¬
putek¬u tvertni.
9. Uzlieciet atpaka¬ ierîces
våciñu.
10. Uzspiediet uz to.
Gadîjumå, ja våciñß
kårtîgi neaizveras,
visticamåk, ka neesat
pareizi ievietojußi
atpaka¬ putek¬u tvertni.
6. Ievietojiet sietiñå jaunu
filtru.
13
Rullîßa tîrîßana
1. Katrå putek¬u tvertnes
iztukßoßanas reizé
pårbaudiet arî ierîces rullîti.
Íim nolükam paceliet
Trilobite aiz roktura.
2. Apgrieziet Tribolite
otrådi un novietojiet ar
displeju uz mîkstas
pamatnes.
3. Pabîdiet bîdåmo rullîßa
slédzi pa labi.
4. Paceliet våciñu.
5. Paceliet rullîti aiz gala
bez piedziñas siksnas.
Izceliet to årå, pavelkot
aiz stüra un pakustinot
uz augßu - leju.
6. Notîriet rullîti.
Ar ß˚érém nogrieziet
pie tå pie˚érußos
diegus, matus un tml.
Uzmanîbu! Nekådå gadîjumå
nemazgåjiet rullîti ar üdeni vai
jebkådu citu ß˚îdumu.
7. Ievietojot rullîti atpaka¬,
pårliecinieties, ka rullîtis
roté brîvi un piedziñas
siksna neaiz˚eras aiz tå
"zobiñiem".
8. Pakustiniet rullîti
uz augßu - leju.
9. Uzlieciet atpaka¬ våciñu.
Lai våciñß bütu pareizi
novietots, visiem trim
våciña stiprinåjumiem
jåbüt rüpîgi ievietotiem
tiem paredzétajås vietås.
10. Nostipriniet våciñu
uzspieΩot uz tå.
AKSESUÅRI.
Uzlådéßanas mehånisms
Uzlådéßanas mehånisms
Filtrs
Lai atvieglotu tîrîßanu, ir iespéjams pasütît papildus
uzlådéßanas mehånismus, kurus Jüs varat érti
izvietot katrå Jüsu dzîves vietas telpå vai vasarnîcå.
Pasütîjuma nummurs: ZAC.
Magnétiskås lentas
Magnétiskå lenta
TRILOBITE
Tåpat Jüs varat pasütît arî magnétiskås lentas daΩåda veida un ar daΩådu virsmas pårklåjumu.
Sîkåku informåciju Jüs varat iegüt Electrolux
pårståvniecîbå. Pasütîjuma nummurs: ZE 110.
14
Filtrs
Papildus piederumi
Vienå iepakojumå ir 10 + 1 filtri, t.i. 10 filtri putek¬u
tvertnei un viens - motora aizsargfiltrs, kurß jåmaina
péc desmit ierîces putek¬u tvertnes iztukßoßanas
reizém. Filtrus iespéjams pasütît vietéjå Electrolux
servisa centrå. Pasütîjuma nummurs - EF 110.
Piedåvåto aksesuåru sortiments nepårtraukti tiek
attîstîts. Sîkåku informåciju par jaunajiem papildus
piederumiem Jüs varat iegüt vietéjå Electrolux
servisa centrå.
TEHNISKÅ APAKALPE UN REZERVES DAÒAS.
Aksesuåri, pakalpojumi, informåcija par pareizu
Tribolite lietoßanu... Jebkuru neskaidrîbu gadîjumå,
lüdzu, griezieties péc palîdzîbas vietéjå Electrolux
klientu apaklpoßanas serviså.
Uzmanîbu!
Izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu par bojåjumiem un zaudéjumiem, kas radußies nepareizas
ierîces lietoßanas rezultåtå, ßajå instrukcijå sniegto
norådîjumu neievéroßanas vai péc jebkådu izmaiñu
veikßanas ierîces tehniskajos parametros.
Izgatavotåjs patur tiesîbas bez iepriekßéja brîdinåjuma veikt izmaiñas mode¬a konstrukcijå un tehniskajå
raksturojumå.
Íis produkts ir aizsargåts ar patentu vai re©istréts kå
sadzîves tehnikas paraugs.
TEHNISKIE DATI.
Trilobite
Uzlådéßanas mehånisms
Mode¬a nummurs
ZA 1
Diametrs
350 mm
Augstums
130 mm
Svars
5 kg
Trokßñu lîmenis
75 dB (aptuveni)
Jauda
90 W
Maksimålais åtrums
0.4 m/sek.
Orientåcija
180O ar ultraskañu
Åtra apstådinåßanas iespéja pacelt putek¬u sücéju
Putek¬u tvertnes tilpums
1.2 l
Darbîbas laiks
60 min./uzlåde (aptuveni)
Akumulatori
videi nekaitîgi
Uzlådes laiks
2 stundas (aptuveni)
Mode¬a nummurs
Augstums
Platums
Garums
Ieejoßais spriegums
Izejoßais spriegums
Jauda
Elektriskå vada garums
ZAC
130 mm
160 mm
380 mm
AC 230 - 240 V, 50/60 Hz
maks. DC 28 V
60 W
180 cm
NOTEIKUMI, NORMAS, DIREKTÈVAS.
Íî ierîce atbilst sekojoßåm ES direktîvåm:
• Direktîvai par elektroiekårtu aprîkojumu - 98/37/EC;
• Direktîvai par zemsprieguma iekårtåm - 72/23/EEC;
• Direktîvai par elektromagnétisko atbilstîbu 89/336/ECC.
•
•
Izgatavotåjs: Electrolux Floor Care & Light
Appliances S - 593 84 Vastervik, Zviedrija.
RaΩotåjs apliecina, ka putek¬u sücéjs Trilobite,
mode¬a nummurs - ZA 1 (ierîce) un uzlådéßanas
mehånisms, mode¬a nummurs ZAC, atbilst augståk
minétajåm dirtektîvåm.
Ierîce atbilst arî sekojoßåm Eiropas saskañoto
standartu prasîbåm:
• Direktîvai par elektroiekårtu aprîkojumu:
EN 292-1 (1992), EN 292-1 (1992) un A1 (1995),
EN 1050 (1996);
TRILOBITE
Direktîvai par zempsrieguma iekårtåm:
EN 60335-1 (1994) un A11 (1995), A12 (1996),
A1 (1996), A13 (1998), A15 (2000),
EN 60335-2-2 (1995) un A1 (1998),
A2 (2000) EN 61558-2-17 (1997);
Direktîvai par elektromagnétisko atbilstîbu:
EN 55014-1 (1993) un A1 (1997), A2 (1999),
EN 55014-2 (1997), EN 61000-3-2 (1995),
EN 61000-3-3 (1994), EN 55022 (1994) un
A1 (1995) B klasei.
Pårbaudes tests par atbilstîbu zemsprieguma
iekårtåm un par elektromagnétisko atbilstîbu tika
veikts autorizétu atbildîgo institüciju klåtbütné.
Tests par zemsprieguma iekårtåm: UL International
DEMKO A/S, Lyskaer 8, DK - 2730 Herley, Dånija.
Tests par elektromagnétisko atbilstîbu: SEMKO AB,
Box 1103, S - 164 22 Kista, Zviedrija.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising