Electrolux ZO6330 Korisnički priručnik

Electrolux ZO6330 Korisnički priručnik
NEW
www.electrolux.com
822 84 61-01, 04/07
Oxy3_omslag_bok2.indd 1-2
04-07-01 14.11.40
Polski
Dziękujemy za wybranie odkurzacza Oxy3system
firmy Electrolux. Ta instrukcja obsługi dotyczy
wszystkich modeli odkurzacza Oxy3system.
Oznacza to, że do konkretnego modelu mogą nie być
dołączone niektóre akcesoria.
Akcesoria i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem odkurzacza
Uzyskanie najlepszych rezultatów
Rura rozsuwana
Wymiana worka na kurz s-bag®
Wymiana filtra silnika
Czyszczenie węża i ssawek
Usuwanie usterek oraz informacje dla klienta
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
Български
Благодарим Ви за избора на Електролукс
прахосмукачката. Инструкцията за употреба покрива
всички Oxigen модели. Това означава, че за вашия
модел някои аксесоари могат да отсъстват.
Аксесоари и инструкции за безопасност
Преди да започнете
Как да постигнем максимален резултат
Телескопична тръба
Смяна на торбичката за прах, s-bag®
Смяна на моторния филтър
Почистване на маркуча и накрайника
Потребителска информация и отстраняване
на проблеми
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
Česky
Děkujeme vám, že jste si zakoupili vysavač Electrolux
Oxy3system. Tyto instrukce se vztahují ke všem
modelům Oxy3system. Některá příslušenství vašeho
modelu proto nemusí být ve výbavě vašeho modelu.
Příslušenství a bezpečnostní opatření
Před uvedením do provozu
Dosažení nejlepších výsledků
Teleskopická trubice
Výměna prachových sáčků s-bag®
Výměna motorového filtru
Čištění hadice a hubice
Odstraňování závad a informace pro uživatele
Oxy3_omslag_bok2.indd 3-4
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
04-07-01 14.12.05
Hrvatski
Srpski
Magyar
Zahvaljujemo što ste izabrali Electrolux Oxy3system
usisivač. Ove Upute za rukovanje se odnose na sve
modele Oxy3system usisivača. To znači da uz vaš
model neki dijelovi pribora ne moraju biti uključeni.
Zahvaljujemo što ste izabrali Electrolux Oxy3system
usisivač. Ova Uputstva za rukovanje odnose se na
sve modele Oxy3system usisivača. To znači da uz vaš
model neki delovi pribora ne moraju biti uključeni.
Pribor i sigurnosne napomene
Prije početka
Postizanje najboljeg učinka
Teleskopska cijev
Zamjena vrećice za prašinu, s-bag®
Zamjena filtra za motor
Čišćenje savitljive cijevi i nastavka
Otklanjanje smetnji i obavijesti za korisnike
Pribor i sigurnosne napomene
Pre početka
Postizanje najboljih rezultata
Teleskopska cev
Zamena vrećice za prašinu, s-bag®
Zamena filtera motora
Čišćenje fleksibilne cevi i nastavka
Otklanjanje smetnji i informacije za korisnike
Köszönjük, hogy az Electrolux Oxy3system porszívót
választotta.
Ez a kezelési tájékoztató az összes Oxy3system
típushoz készült.
Ez azt jelenti, hogy egy konkrét típusnál néhány
tartozék hiányozhat.
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
Tartozékok és biztonsági előírások
Üzembe helyezés előtt
A legjobb eredmények elérése
Teleszkópos cső
Az s-bag® porzsák cseréje
A motorszűrő cseréje
A tömlő és a szívófej tisztítása
Hibaelhárítás és ügyféltájékoztatás
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
29-30
Slovenščina
Slovensky
Română
Hvala, da ste se odločili za nakup sesalnika Electrolux
Oxy3system. Ta navodila služijo za vse modele
Oxy3system. Zato ni nujno, da so k vašemu modelu
priloženi prav vsi deli dodatne opreme.
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali vysávač Electrolux
Oxy3system. Tento návod na použitie slúži pre všetky
modely Oxy3system. To znamená, že vo vašom
konkrétnom modeli niektoré doplnky nemusia byť.
Vă mulţumim pentru alegerea unui aspirator Electrolux
Oxy3system. Aceste instrucţiuni de folosire sunt
valabile pentru toate modelele Oxy3system. Acest
lucru înseamnă că modelul dumneavoastră poate să
nu cuprindă anumite accesorii.
Dodatni pribor in previdnostni ukrepi
Pred uporabo
Doseganje najboljših rezultatov
Teleskopska cev
Zamenjava vrečke za prah, s-bag®
Zamenjava motornega filtra.
Čiščenje upogljive cevi in nastavka
Odpravljanje težav in obveščanje kupcev
Doplnky a bezpečnostné opatrenia
Pred spustením
Správne používanie
Teleskopická trubica
Výmena prachového vrecka, vrecka s-bag®
Výmena filtra motora
Čistenie hadice a hubice
Odstraňovanie porúch a informácie
pre spotrebiteľov
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
29-30
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
27-28
Accesorii şi măsuri de protecţie
Înainte de a începe
Pentru a obţine cele mai bune rezultate
Tub telescopic
Înlocuirea pungii de colectare a prafului, s-bag®
Înlocuirea filtrului motorului
Curăţarea furtunului şi a duzei
Rezolvarea problemelor şi informaţii pentru clienţi
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
29-30
English
Thank you for choosing an Electrolux Oxy3system
vacuum cleaner. These Operating Instructions
cover all Oxy3system models. This means that with
your specific model, some accessories may not be
included.
Accessories and safety precautions
Before starting
Getting the best results
Telescopic tube
Replacing the dustbag, s-bag®
Replacement of motor filter
Cleaning the hose and nozzle
Troubleshooting and consumer information
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
29-30
2
oxy3system_2.indd 2
04-07-01 14.51.17
Polski
Български
Akcesoria i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Аксесоари и инструкции за безопасност
Akcesoria
Аксесоари
1
1
2
1
3*
4*
5*
6*
7
2
8
Worki na kurz s-bag® Anti–odour i Long
Performance s-bag®
Rura rozsuwana lub rura rozsuwana z przewodem
zasilającym*
Uchwyt węża
Uchwyt węża ze zdalnym sterowaniem
Ssawka do odkurzania dywanów/twardych
powierzchni
Ssawka z silnikiem do odkurzania twardych
powierzchni
Pojemnik na akcesoria. Zawiera szczotkę do
kurzu (7a) i ssawkę do odkurzania szczelin (7b).
Ssawka do odkurzania tapicerki
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Urządzenia Oxy3system powinny używać tylko osoby
dorosłe do normalnego odkurzania wnętrza domu.
Odkurzacz ma podwójną izolację i dlatego nie musi
być uziemiony.
Nigdy nie odkurzaj:
• Mokrych powierzchni.
• W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
• Bez założenia worka na kurz s-bag®, co może
doprowadzić do uszkodzenia odkurzacza.
Odkurzacz jest wyposażony w urządzenie
zabezpieczające, które uniemożliwia jego
zamknięcie bez worka na kurz s-bag®. Nie zamykaj
obudowy na siłę.
4
3
Nigdy nie odkurzaj:
5
6
• Przedmiotów z ostrymi krawędziami.
• Płynów (może to spowodować poważne
uszkodzenie odkurzacza).
• Żarzących się lub zimnych popiołów, tlących się
niedopałków itp.
• Drobnego pyłu, np. gipsu, gruzu, cementu, mąki lub
popiołu.
Mogą one poważnie uszkodzić silnik – uszkodzenie
takie nie jest objęte gwarancją.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w
obchodzeniu się z przewodami elektrycznymi:
• Uszkodzony przewód zasilający musi zostać
wymieniony tylko przez autoryzowany personel
serwisowy firmy Electrolux. Uszkodzenie przewodu
zasilającego odkurzacza nie jest objęte gwarancją.
• Nigdy nie ciągnij ani nie podnoś odkurzacza,
trzymając go za przewód zasilający.
• Przed czyszczeniem lub konserwacją odkurzacza
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie
jest uszkodzony. Nie korzystaj z odkurzacza, gdy
przewód zasilający jest uszkodzony.
7
7a
8
2
3*
4*
5*
6*
7
8
Противомирисна торбичка s-bag® и Торбичка
s-bag® за продължителна употреба
Телескопична тръба или телескопична тръба с
електрически кабел*
Дръжка на маркуча
Дръжка на маркуча с дистанционно управление
Накрайник за мокети/твърди настилки
Моторизиран подов накрайник
Количка за инструменти. Съдържа четка за прах
(7a) и тесен накрайник (7b).
Накрайник за тапицерия
Инструкции за безопасност
Oxy3system трябва да се използва само от възрастни
за нормално домашно почистване в затворени
помещения. Прахосмукачката е двойно изолирана и
няма нужда да бъде заземена.
Никога не почиствайте:
• Мокри повърхности.
• В близост до възпламеними газове и др.
• Без плик за прах s-bag® за да не повредите
прахосмукачката. В нея е вградено предпазно
устройство, което не позволява на капака да се
затвори, когато в прахосмукачката няма плик за прах.
Не опитайте да затворите капака на сила.
Никога не почиствайте:
• Остри предмети.
• Течност (това може сериозно да повреди машината).
• Горещи или студени въглени, горящи цигарени
фасовеи др.
• Например финен прах от пластир, бетон, брашно или
пепел.
Споменатите могат да причинят сериозна повреда в
мотора - повреда за която не важи гаранцията.
Предпазни мерки при работа с
електрическия кабел
• Повреденият електрически кабел трябва да се заменя
от упълномощен сервизен център на Електролукс .
За повреден кабел не важи гаранцията.
• Никога не дърпайте или повдигайте прахосмукачката
чрез кабела.
• Изваждайте щепсела от контакта преди да отворите
прахосмукачката за почистване или поддръжка.
• Редовно проверявайте дали кабелът не е повреден.
Никога не използувайте прахосмукачката при
повреден електрически кабел.
Всички поправки и ремонти трябва да са извършени от
упълномощен сервизен център на Електролукс.
Съхранявайте прахосмукачката на сухо място.
Serwis i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie
przez autoryzowany personel serwisowy firmy
Electrolux. Odkurzacz należy zawsze przechowywać w
suchym miejscu.
* Tylko niektóre modele
* Само определени модели
7b
3
oxy3system_2.indd 3
04-07-01 14.51.18
Česky
Hrvatski
Srpski
Příslušenství a bezpečnostní opatření
Pribor i sigurnosne napomene
Pribor i sigurnosne napomene
Příslušenství
Pribor
Pribor
1
1
2
1
2
3*
4*
5*
6*
7
8
Prachové sáčky s-bag® Anti–odour a Long
Performance s-bag®
Teleskopická trubice nebo teleskopická trubice s
elektrickým kabelem*
Držák hadice
Držák hadice s dálkovým ovládáním
Hubice na koberce a tvrdé podlahové krytiny
Motorizovaná podlahová hubice
Nosič na nástroje. Obsahuje prachový kartáč (7a)
a hubici se zúženou tryskou (7b).
Hubice na čalouněný povrch
Bezpečnostní opatření
Oxy3system by měli používat jen dospělí pro běžný
domácí úklid vnitřních prostor. Vysavač má dvojitou
izolaci a není nutné jej uzemňovat.
Nikdy nevysávejte:
3*
4*
5*
6*
7
8
s-bag® Anti–odour i dugotrajna s-bag®
Teleskopska cijev ili teleskopska cijev s
elektricnim kabelom*
Rucka crijeva
Rucka crijeva s daljinskom kontrolom
Produžetak za tepihe/cvrste površine
Produžetak pokretan motorom
Nosac za opremu. Sadrži cetku za prašinu (7a)
i produžetak s uskim otvorom (7b).
Produžetak za tapecirane dijelove
Sigurnosne napomene
Oxy3system mogu koristiti samo odrasli za normal
usisavanje prašine u kucanstvu. Usisavac ima
dvostruku izolaciju i nema potrebe za uzemljenjem.
Nikada ne usisavajte:
• Na mokrém povrchu.
• V blízkosti hořlavých plynů, atd.
• Bez prachového sáčku s-bag®, abyste nepoškodili
vysavač. Ten má bezpečnostní zařízení, které
znemožní zavření víka, není-li vložen sáček s-bag®.
Nezkoušejte zavřít víko silou.
• U mokrim prostorima.
• U blizini zapaljivih plinova itd.
• Bez vrećice za prašinu, s-bag® kako bi izbjegli
oštećenje usisivača. U usisivaču je postavljena
sigurnosna naprava koja spriječava zatvaranje
poklopca bez s-bag® vrećice. Ne pokušavajte na
silu zatvoriti poklopac.
Nikdy nevysávejte:
Nikada ne usisavajte:
• Ostré předměty.
• Tekutiny (můžete přístroj vážně poškodit).
• Žhavý ani chladný popel, hořící cigaretové
nedopalky atd.
• Jemný prach, jako například prach z omítky či
betonu, mouku, popel.
Výše uvedené předměty a materiály mohou způsobit
vážné poškození motoru – poškození na které se
nevztahuje záruka.
• Oštre predmete.
• Tekućine (tekućine mogu prouzročiti ozbiljna
oštećenja uređaja).
• Vrući pepeo ili žar, neugašene opuške i sl.
• Finu prašinu, npr. gips, cement, brašno, vruć ili
hladan pepeo.
Sve to može izazvati ozbiljna oštećenja motora oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom.
Opatření při manipulaci s přívodní šňůrou
• Oštećeni kabel može se zamijeniti samo u
ovlaštenom Electrolux servisu. Oštećenje kabela nije
pokriveno jamstvom.
• Nikada ne povlačite i ne podižite usisivač potežući
za kabel.
• Prije čišćenja ili održavanja usisivača izvucite utikač
iz električne mreže.
• Redovito provjeravajte ispravnost kabela. Nikada ne
upotrebljavajte usisivač ako je kabel oštećen.
• Poškozenou šňůru může vyměnit pouze
autorizované servisní středisko firmy Electrolux. Na
poškození přívodní šňůry vysavače se nevztahuje
záruka.
• Vysavač nikdy netahejte nebo nezvedejte za přívodní
šňůru.
• Před čištěním přístroje nebo prováděním údržby
vytáhněte zástrčku ze sítě.
• Pravidelně kontrolujte, zda není šňůra poškozená.
Vysavač nikdy nepoužívejte, je-li přívodní šňůra
poškozená.
Mjere opreza električnog kabela:
Sve servise i popravke mora izvesti ovlašteno osoblje
Electroluxovih servisa.
Pobrinite se da usisivač držite na suhom.
3*
4*
5*
6*
7
8
Sigurnosne napomene
Oxy3sistem treba da koriste samo odrasle osobe za
uobicajeno ciscenje kuce. Usisivac ima dvostruku
izolaciju, pa mu nije potrebno uzemljenje.
Nikada ne usisavajte:
• Mokre površine.
• U blizini zapaljivih gasova itd.
• Bez vrećice za prašinu, s-bag® kako biste izbegli
oštećenje usisivača. Postavljen je sigurnosni
mehanizam koji sprečava zatvaranje poklopca bez
s-bag® vrećice™. Ne pokušavajte na silu zatvoriti
poklopac.
Nikada ne usisavajte:
• Oštre predmete.
• Tečnosti (tečnosti mogu prouzrokovati ozbiljna
oštećenja uređaja).
• Vruć pepeo ili žeravicu, neugašene opuške i sl.
• Finu prašinu, npr. gips, cement, brašno, vruć ili
hladan pepeo.
Sve navedeno može prouzrokovati ozbiljna oštećenja
motora — oštećenja koja nisu pokrivena garancijom.
Mere opreza električnog kabela:
• Oštećeni kabel može se zameniti samo od strane
ovlaštenog Electrolux servisnog centra. Oštećenje
kabela ne pokriva garancija.
• Nikada ne povlačite i ne podižite usisivač potežući
ga za električni kabel.
• Prije čišćenja ili održavanja usisivača izvucite utikač
iz električne mreže.
• Redovno proveravajte ispravnost električnog kabela.
Nikada ne upotrebljavajte usisivač ako je električni
kabel oštećen.
Svi servisi i popravke moraju biti izvedeni od strane
ovlaštenih lica Electroluxovih servisa.
Pobrinite se da usisivač držite na suvom mestu.
Veškeré servisní zásahy či opravy může provádět
pouze autorizované servisní středisko firmy Electrolux.
Vysavač vždy uchovávejte na suchém místě.
* Pouze u některých modelů
2
Vrecica za prasinu s-bag® Anti-odour (protiv
neprijatnih mirisa) i s-bag® Long Performance
(dugotrajna)
Teleskopska cev ili teleskopska cev sa elektricnim
kablom*
Drzac creva
Drzac creva sa daljinskom kontrolom
Papucica za tepihe/tvrde podne obloge
Motorizovana papucica za podove
Kutija za alatke. Sadrzi cetku za prasinu (7a) i
papucicu za usisavanje pukotina (7b).
Papučica za usisavanje tapaciranih površina
* Samo u nekim modelima
* Samo u nekim modelima
4
oxy3system_2.indd 4
04-07-01 14.51.19
2
1
3
4b
4a
5
6
Polski
Български
Przed uruchomieniem odkurzacza
Преди да започнете
1
Sprawdź, czy worek s-bag® znajduje się na
swoim miejscu.
2 Włóż wąż, aż usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia
zapadki. (Aby go wyjąć – wciśnij zapadkę.)
3 Dołącz rurę rozsuwaną do uchwytu węża oraz
do ssawki do odkurzania twardych powierzchni
(w celu jej odłączenia naciśnij przycisk blokady
i rozłącz elementy). Jeżeli odkurzacz jest
wyposażony w zdalne sterowanie*, sprawdź, czy
wyłącznik jest odpowiednio wciśnięty.
4a Rozwiń przewód zasilający i podłącz go do
gniazdka.
4b Aby zwinąć przewód, naciśnij uchwyt (przytrzymaj
wtyczkę, aby uniknąć uderzenia).
5 Niektóre odkurzacze, w zależności od modelu, są
wyposażone w automatyczny zwijacz przewodu
zasilającego (funkcja Autoreverse). Rozwiń
przewód i podłącz go do odkurzacza. Przesuń
regulator do tyłu, aby odpowiednio zwinąć lub
rozwinąć przewód. Przesuń regulator do przodu,
aby zablokować przewód po rozwinięciu go na
żądaną długość.
6 Włącz odkurzacz, używając regulatora
obrotowego. Zwiększ/zmniejsz siłę ssania,
dopasowując regulator obrotowy. Po wybraniu
położenia automatycznego* siła ssania jest
dopasowywana automatycznie do rodzaju
powierzchni.
7 Jeżeli odkurzacz jest wyposażony w zdalne
sterowanie*, naciśnij lekko przycisk ustawienia
automatycznego lub przycisk z minusem, aby go
włączyć. Po wybraniu położenia automatycznego
siła ssania jest dopasowywana automatycznie
do rodzaju powierzchni. Zwiększ siłę ssania
do maksimum, trzymając przycisk ustawienia
automatycznego wciśnięty przez 3 sekundy lub
dłużej. Siłę ssania można zmniejszyć, naciskając
przycisk z minusem. Wyłącz odkurzacz,
naciskając przycisk wyłączania.
1
2
Lampki kontrolne podczas uruchamiania
Po włączeniu urządzenia zapalają się wszystkie
lampki kontrolne. Następnie wszystkie lampki
oprócz lampki Optimum gasną. Jeżeli odkurzacz
Oxy3system jest wyposażony w zdalne sterowanie*,
lampki odpowiadające minusowi, ustawieniu
automatycznemu i maksymalnemu pulsują po jego
podłączeniu. Następnie można wybrać siłę ssania,
wciskając jeden z przycisków na uchwycie węża.
Когато машината се пуска, всички контролни лампи
първоначално светват. След това всички изгасват с
изключение на “Optimum” (“Оптимално”). Ако вашата
Oxy3system е снабдена с дистанционно управление*,
контролните лампи “min” (“минимално”) – “auto”
(“автоматично”) – “max” (“максимално”) примигват
в момента, в който я включите в мрежата. След това
избирате смукателната мощност с натискане на един от
бутоните на дръжката на маркуча.
* Tylko niektóre modele.
* Само определени модели.
3
4a
4b
5
6
7
Проверете дали s-bag® е на място
Поставете маркуча докато се хване (натиснете
хващането за да се освободи маркуча).
Прикрепете телескопичната тръба към дръжката
на маркуча и подовия накрайник (когато искате да
ги свалите отново, натиснете бутона за заключване
и извадете частите една от друга). Ако имате
прахосмукачка с дистанционно управление*,
уверете се, че ключът е добре натиснат.
Издърпайте захранващия кабел и го включете в
мрежата.
Натиснете дръжката за носене, за да навиете
кабела (дръжте щепсела, за да не ви удари).
Някои прахосмукачки, в зависимост от модела,
разполагат с автоматично навиване на кабела
(ауторивърс). Издърпайте кабела и включете
прахосмукачката. Придвижете регулатора
назад, за да навивате или развивате кабела,
както е необходимо. Придвижете го напред,
за да фиксирате кабела, след като достигне
необходимата дължина.
Пуснете прахосмукачката, като ползвате
въртящия регулатор. Увеличавайте/намалявайте
смукателната мощност чрез въртящия регулатор.
В положение “автоматично”* смукателната
мощност се настройва автоматично в зависимост
от повърхността.
Ако имате прахосмукачка с дистанционно
управление, машината се пуска с леко натискане
на бутона “auto” (“автоматично”) или “min”
(“минимално”). В положение “автоматично”
смукателната мощност се настройва автоматично
в зависимост от повърхността. Увеличавайте
максимално смукателната мощност като натискате
бутона “auto” (“автоматично”) за три секунди или
повече. Намалявайте като натискате бутона “min”
(“минимално”). Изключвайте прахосмукачката с
натискане на бутона “off” (“изключено”).
Контролни лампи при пускане
7
5
oxy3system_2.indd 5
04-07-01 14.51.20
Česky
Hrvatski
Srpski
Před uvedením do provozu
Prije početka
Pre početka
1
2
1
2
1
2
Zkontrolujte, zda je sáček s-bag® na svém místě.
Zasuňte hadici tak, aby západky zaklaply a
upevnily ji (k uvolnění hadice stiskněte západky).
3 Připojte teleskopickou trubici k držáku hadice a
k podlahové hubici (chcete-li ji odpojit, stiskněte
upevňovací tlačítko a odtáhněte části od
sebe). Máte-li vysavač s dálkovým ovládáním*,
zkontrolujte, zda je spínač správně stlačen.
4a Vytáhněte napájecí kabel a zapněte jej do
zásuvky.
4b Stiskem rukojeti kabel navinete (držte přitom
zástrčku, aby vás neudeřila).
5 Některé modely vysavačů jsou vybaveny
automatickým navíječem kabelu. Vytáhněte
kabel a zapněte vysavač do zásuvky. Posunutím
ovladače dozadu můžete kabel podle potřeby
navinout a odvinout. Jakmile má kabel
požadovanou délku, zajistěte jej posunutím
ovladače dopředu.
6 Spusťte vysavač pomocí otočného ovladače.
Otočným ovladačem můžete zvýšit nebo snížit
sací výkon. V automatické poloze* je sací výkon
nastaven automaticky podle typu povrchu.
7 Máte-li vysavač s dálkovým ovládáním*, spustíte
jej mírným stiskem tlačítka Auto nebo Min. V
automatické poloze je sací výkon nastaven
automaticky podle typu povrchu. Stiskem tlačítka
Auto po dobu tří nebo více sekund můžete zvýšit
sací výkon na maximum. Snížíte jej stiskem
tlačítka Min. Vysavač vypnete stiskem tlačítka Off.
Při zapnutí zkontrolujte kontrolky
Při zapnutí vysavače se všechny kontrolky rozsvítí.
Poté zhasnou a zůstane svítit pouze kontrolka
Optimum. Je-li vysavač Oxy3system vybaven
dálkovým ovládáním*, začnou po jeho zapnutí do
zásuvky blikat kontrolky Min - Auto -Max. Stiskem
tlačítka na držáku hadice pak můžete nastavit sací
výkon.
* Pouze u některých modelů.
Provjerite da li je s-bag® vrećica na svom mjestu.
Ugurajte savitljivu cijev sve dok ne čujete da je
zapor uskočio (da bi oslobodili savitljivu cijev
pritisnite zapor).
3 Teleskopsku cijev pricvrstite za rucku crijeva i
produžetak za usisavanje (ako je želite ukloniti,
pritisnite gumb za zakljucavanje i rastavite
dijelove). Ako imate usisavac s daljinskom
kontrolom*, provjerite da li je prekidac pravilno
pritisnut.
4a Izvucite kabel napajanja i ukljucite ga u struju.
4b Pritisnite rucku za nošenje da biste premotali
kabel (držite utikac da vas ne udari).
5 Neki usisavaci ovisno o modelu imaju automatsko
namotavanje kabela (automatsko vracanje).
Izvucite kabel i ukljucite usisavac. Okrenite
upravljac unazad da biste kabel po potrebi
povukli unutra ili van. Pomaknite ga naprijed da
biste zakljucali kabel kad dostigne željenu duljinu.
6 Pokrenite usisavac korištenjem vrtljivog
gumba. Pojacajte/smanjite snagu usisavanja
podešavanjem vrtljivog gumba. Koristite li
auto-poziciju*, snaga usisavanja automatski se
podešava ovisno od površine.
7 Posjedujete li usisavac s daljinskom kontrolom*,
stroj pokrenite nježnim pritiskom na gumb auto ili
min. Koristite li auto-poziciju, snaga usisavanja
automatski se podešava ovisno od površine.
Povecajte snagu usisavanja na maksimum
pritiskanjem gumba auto tri sekunde ili više.
Smanjite pritiskom gumba min. Usisavac iskljucite
pritiskom gumba off.
Prilikom pokretanja provjerite lampice
Kad ukljucite stroj, zasvijetle sve kontrolne lampice.
Zatim se sve ugase osim lampice Optimum. Ako je
vaš Oxy3system opremljen daljinskom kontrolom*,
lampice min – auto – max zasvijetle cim ga ukljucite u
struju. Snagu usisavanja zatim odaberete pritiskom na
jedan od gumba na rucki crijeva.
Proverite da li je s-bag® vrećica na svom mestu.
Ugurajte fleksibilnu cev sve dok ne čujete da
je uskočila na svoje mesto (da biste oslobodili
fleksibilnu cev pritisnite ušice).
3 Montirajte teleskopsku cev na drzac creva i
papucicu (kada ponovo budete zeleli da je
uklonite, pritisnite dugme za spajanje i rastavite
delove). Ako imate usisivac sa daljinskom
kontrolom *, uverite se da je prekidac pravilno
pritisnut.
4a Izvucite kabl za napajanje i ukljucite ga u struju.
4b Pritisnite drsku za nosenje da biste namotali kabl
(drzite utikac da vas ne bi udario).
5 Neki usisivaci, u zavisnosti od modela, imaju
mehanizam za automatsko namotavanje kabla
(automatsko namotavanje). Izvucite kabl i
prikljucite usisivac u struju. Pomerite rucicu nazad
da biste, ako je potrebno, namotali ili odmotali
kabl. Pomerite rucicu napred da biste blokirali
izvlacenje kabla kada bude dovoljno dugacak.
6 Ukljucite usisivac pomocu kruzne rucice.
Povecajte/smanjite usisnu snagu tako sto
cete podesiti kruznu rucicu. U automatskom
polozaju* usisna snaga se automatski podesava u
zavisnosti od podloge.
7 Ako imate usisivac sa daljinskom kontrolom*
uredaj se pokrece pazljivim pritiskom na dugme
auto ili min. U automatskom polozaju usisna
snaga se automatski podesava u zavisnosti od
podloge. Povecajte usisnu snagu na maksimum
tako sto cete na tri sekunde ili duze pritisnuti
dugme auto. Smanjite je tako sto cete pritisnuti
dugme min. Iskljucite usisivac tako sto cete
pritisnuti dugme za iskljucivanje (off).
Kontrolne lampice na pocetku rada
Kada se uredaj ukljuci, sve kontrolne lampice su
ukljucene. Zatim ce se sve iskljuciti osim lampice
Optimum. Ako vas Oxy3sistem ima daljinsku
kontrolu*, lampice min – auto – max ce se ukljuciti cim
prikljucite uredaj. Zatim izaberite usisnu snagu tako
sto cete na drzacu cevi pritisnuti neko od dugmadi.
* Samo za odredene modele.
* Samo neki modeli.
6
oxy3system_2.indd 6
04-07-01 14.51.21
1
2
Polski
Български
Uzyskanie najlepszych rezultatów
Как да постигнем максимален резултат
Twarde powierzchnie i dywany: Ssawka do
odkurzania twardych powierzchni (1) oraz ssawka
z silnikiem (2) rozpoznają rodzaj odkurzanej
powierzchni. Przy odkurzaniu dywanów można
zmniejszyć siłę ssania.
Твърди настилки и мокети: Подовият накрайник
(1) моторизираният подов накрайник (2) разпознават
повърхността, която се почиства. Можете също така да
намалите смукателната мощност за килими.
Szczeliny, narożniki itp.: Należy używać ssawki do
szczelin (3).
Meble tapicerowane: Należy używać ssawki do
odkurzania mebli (4).
Zasłony, lekkie tkaniny itp.: Należy używać ssawki
do odkurzania mebli (4). W razie potrzeby należy
zmniejszyć siłę ssania.
Ramy, regały itp.: Należy używać szczotki do kurzu
(5).
3
Zastosowanie ssawki z napędem
elektrycznym*
4
5
Ssawka z silnikiem jest idealna do odkurzania
twardych powierzchni i dywanów. Prąd o niskim
napięciu przepływa do ssawki przez rozsuwaną rurę
i uchwyt węża, w wyniku czego nie jest potrzebne
dodatkowe podłączenie. Podświetlona niebieska
lampka na ssawce oznacza, że szczotka rolkowa
jest włączona. Jeżeli szczotka rolkowa zostanie
zablokowana przez przedmiot, który dostał się do
środka, i przestanie pracować, lampka zgaśnie.
Uwaga: Nie należy stosować ssawki z silnikiem
do odkurzania dywanów z długimi frędzlami lub
dywanów z głębokością włosów przekraczającą 15
mm. Aby uniknąć uszkodzenia dywanu, nie należy
trzymać ssawki w jednym miejscu przy obracającej
się szczotce rolkowej. Nie przesuwaj ssawkami
po przewodach elektrycznych i wyłącz odkurzacz
natychmiast po zakończeniu odkurzania.
* Tylko niektóre modele.
Цептанини, ъгли и др.: Използвайте тесния накрайник
(3).
Тапицирани мебели: Използвайте накрайника за
мебели (4).
Завеси, леки тъкани и др.: Използвайте накрайника
за мебели (4). При необходимост намалете
смукателната мощност.
Рамки, рафтове за книги и др.: Използвайте четката
за прах (5).
Използвайки електрическия накрайник*
Моторизираният подов накрайник е идеален, както за
твърди настилки, така и за мокети. Моторизираният
подов накрайник се захранва с ниско напрежение
по сгъваемата тръба и маркуча и не е необходимо
допълнително свързване. Синя лампа на накрайника
показва, че кръглата четка се върти. Ако нещо заседне
във въртящата се четка и тя спре да се движи,
лампичката ще изгасне.
Важно: Не използвайте моторизирания накрайник
при килими с дълги ресни или килими с височина на
влакното над 15 мм. За да не повредите мокета, не
задържайте накрайника неподвижен, докато четката
се върти. Не преминавайте над електрически кабели
и изключвайте прахосмукачката незабавно след
употреба.
* Само определени модели.
7
oxy3system_2.indd 7
04-07-01 14.51.21
Česky
Hrvatski
Srpski
Dosažení nejlepších výsledků
Postizanje najboljeg učinka
Postizanje najboljih rezultata
Podlahy s tvrdým povrchem a koberce: Podlahová
hubice (1) a motorizovaná podlahová hubice (2)
rozpoznávají vysávaný povrch. U rohožek a předložek
můžete sací výkon snížit.
Cvrste površine i tepisi: Produžetak za usisavanje
(1) i produžetak pokretan motorom (2) prepoznaju
površinu koja se usisava. Možete smanjiti snagu
usisavanja tepiha.
Tvrde podne obloge i tepisi: Papucica (1) i
motorizovana papucica (2) prepoznaju koja vrsta
podloge se usisava. Mozete da smanjite usisnu snagu
za cilime.
Štěrbiny, kouty atd.: Použijte hubici se zúženou
tryskou (3).
Uske pukotine, kutovi, itd.: Koristite produžetak s
uskim otvorom (3).
Uske pukotine, uglovi, itd.: Koristite papucicu za
usisavanje pukotina (3).
Čalouněný nábytek: Použijte hubici na nábytek (4).
Tapecirano pokućstvo: Koristite produžetak za
namještaj (4).
Tapaciran nameštaj: Koristite papucicu za usisavanje
namestaja (4).
Zavjese, lagane tkanine, itd.: Koristite produžetak
za namještaj (4). Ako je potrebno smanjite jacinu
usisavanja.
Zavese, lake tkanine, itd.: Koristite papucicu za
usisavanje namestaja (4). Smanjite usisnu snagu ako
je potrebno.
Okviri za slike, police za knjige itd.: Koristite cetku
za prašinu (5).
Ramovi za slike, police za knjige itd.: Koristite cetku
za prasinu (5).
Uporaba električnog nastavka *
Upotreba električnog nastavka*
Produžetak pokretan motorom idealan je za cvrste
površine i tepihe. Produžetak pokretan motorom prima
niskonaponsku struju preko teleskopske cijevi i crijeva
te ne zahtijeva dodatno povezivanje. Plava lampica na
produžetku oznacava okretanje rotirajuce cetke. Ako
bilo što zapne u valjak za čišćenje i valjak se zaustavi,
lampica će se ugasiti.
Motorizovana papucica je idealna kako za tvrde podne
obloge tako i za tepihe. Motorizovana papucica dobija
niskonaponsko napajanje preko teleskopske cevi i
drzaca, tako da nije potreban dodatni kabl. Plava
lampica na papucici pokazuje da se okrece rotirajuca
cetka. Ako nešto zapne u četku za čišćenje i četka se
zaustavi, lampica će se ugasiti.
Napomena: Ne koristite produžetak pokretan
motorom na materijalima s dugim resama ili na
mekanom materijalu debljine vece od 15mm. Kako bi
se izbjeglo oštecivanje tepiha, ne držite produžetak
na jednom mjestu dok cetka rotira. Izbjegavajte
elektricne kabele i iskljucite usisavac odmah nakon
korištenja.
Napomena: Ne koristite motorizovanu papucicu
za usisavanje tepiha sa dugim resama ili tepiha sa
dlakom duzom od 15 mm. Da biste izbegli ostecenje
tepiha, nemojte drzati papucicu stalno na jednom
mestu dok se cetka okrece. Nemojte gaziti elektricne
kablove i iskljucite usisivac odmah nakon koriscenja.
* Samo neki modeli.
* Samo za odredene modele.
Závěsy, lehké textilie atd.: Použijte hubici na nábytek
(4). Podle potřeby snižte sací výkon.
Rámy, knihovny atd.: Použijte prachový kartáč (5).
Použití rotačního kartáče *
Motorizovaná podlahová hubice je ideální na podlahy
s tvrdým povrchem i na koberce. Motorizovaná
podlahová hubice je napájena nízkým napětím
prostřednictvím teleskopické trubice a hadice,
nevyžaduje tedy žádné další připojení. Modrá
kontrolka na hubici signalizuje otáčení kartáče.
Pokud ve válcovém kartáči něco uvízne a kartáč se
zastaví, kontrolka zhasne.
Pozn.: Nepoužívejte motorizovanou hubici na
předložky s dlouhými třásněmi nebo s délkou vlasu
přesahující 15 mm. Abyste koberec nepoškodili,
nenechávejte hubici stát, pokud se kartáč točí.
Nepřejíždějte elektrické kabely a po použití vysavač
ihned vypněte.
* Pouze u některých modelů.
8
oxy3system_2.indd 8
04-07-01 14.51.22
Polski
Български
Odkurzacz Oxy3system oszczędza Twoje
plecy, gdy sprzątasz dom
Oxy3system може да ви помогне да намалите
напрежението в гърба, докато почиствате
дома си
1
Aby oszczędzić użytkownikowi schylania się,
odkurzacz Oxy3system wyposażono w elastyczny
uchwyt, który ułatwia podnoszenie i przenoszenie
urządzenia.
2a Dodatkowo wygodna pozycja postojowa jest
pomocna, gdy użytkownik przerywa na chwilę
odkurzanie.
2b Pozycja postojowa podczas przechowywania.
1
Jak używać rury rozsuwanej
3
2a
2b
4
5
Włóż rozsuwaną rurę do uchwytu węża, aż
usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia zapadki. Odczep
ją, naciskając przycisk blokady i rozłączając
elementy.
Przymocuj ssawkę do odkurzania twardych
powierzchni do rozsuwanej rury, aż usłyszysz
odgłos zatrzaśnięcia zapadki. Odczep ją,
naciskając zapadkę i rozłączając elementy.
Rozsuń lub skróć rurę rozsuwaną, przesuwając
przycisk blokujący w kierunku ssawki i
jednocześnie dopasowując długość rury. Na obu
końcach rury znajduje się zapadka.
1
2a
2b
Да запази вашият гръб, Oxy3system е снабден с
една флексибилна дръжка, да улесни повдигането
и носенето на машината.
И като добавка, удобната паркинг позиция помага
когато почивате по време на чистенето.
Паркинг позиция при положение на не употреба
Как да ползваме сгъваемата тръба
3
4
5
Прикрепете сгъваемата тръба към дръжката на
маркуча така, че закопчалката да щракне и да се
затвори. Разкачете я като натиснете бутона за
заключване и измъкнете частите една от друга.
Прикрепете накрайника за твърда настилка към
сгъваемата тръба така, че закопчалката да щракне
и да се затвори. Разкачете го като натиснете
закопчалката и измъкнете частите една от друга.
Удължете или скъсете сгъваемата тръба като
едновременно натискате бутона за заключване в
посока към накрайника и нагласяте дължината на
сгъваемата тръба. Има закопчалка и в двата края
на сгъваемата тръба.
3
4
5
9
oxy3system_2.indd 9
04-07-01 14.51.22
Česky
Hrvatski
Srpski
Při úklidu s vysavačem Oxy3system vás
nemusí bolet záda
Oxy3system može utjecati na smanjivanje
bolova u ledima dok cistite vaš dom
Oxy3sistem može da smanji naprezanje leđa
tokom čišćenja kuće
1
Aby se vaše záda méně namáhala, patří k
vybavení vysavače Oxy3system flexibilní držák,
který usnadňuje zdvihání a přenášení přístroje.
2a Chcete-li vysávání přerušit, pomůže vám navíc
vhodná parkovací poloha.
2b Parkovací poloha pro skladování.
1
Kako bi sačuvao vaša leđa Oxy3system nudi
prilagodljivu ručku koja olakšava podizanje i
nošenje uređaja.
2a Dodatno, prikladan zaustavni položaj pomaže za
vrijeme odmora tijekom usisavanja.
2b Položaj pri odlaganju u spremnik.
1
Použití teleskopické trubice
Korištenje teleskopske cijevi
Kako se koristi teleskopska cev
3
3
3
4
5
Připojte teleskopickou trubici k držáku hadice, až
západka zaklapne. Chcete-li ji odpojit, stiskněte
upevňovací tlačítko a odtáhněte části od sebe.
Připojte k teleskopické trubici hubici na podlahy s
tvrdým povrchem, až západka zaklapne. Chcete-li
ji odpojit, stiskněte západku a odtáhněte části od
sebe.
Chcete-li teleskopickou trubici zkrátit či
prodloužit, stiskněte upevňovací tlačítko směrem
k hubici a nastavte trubici na požadovanou délku.
Oba konce teleskopické hubice jsou opatřeny
západkami.
4
5
Pricvrstite teleskopsku cijev na rucicu crijeva
tako da zapori dodu na svoje mjesto. Uklonite
pritiskom na gumb za zakljucavanje i zatim
rastavite dijelove.
Sastavite produžetak za cvrste površine i
teleskopsku cijev tako da zapori dodu na svoje
mjesto. Uklonite pritiskom na zapor i zatim
rastavite dijelove.
Teleskopsku cijev možete produžiti ili skratiti
guranjem gumba za zakljucavanje u smjeru
produžetka i istovremenim podešavanjem duljine
teleskopske cijevi. Na oba kraja teleskopske cijevi
nalazi se zapor.
Kako bi sačuvao vaša leđa Oxy3system nudi
podešavajuću ručku koja olakšava podizanje i
nošenje uređaja.
2a Dodatno, zgodan zaustavni položaj doprinosi
odmoru tokom usisavanja.
2b Položaj pri odlaganju usisivača.
4
5
Montirajte teleskopsku cev na držac creva tako
da kvačica škljocne kada se zatvori. Uklonite
je tako što ćete pritisnuti dugme za spajanje i
rastaviti delove.
Montirajte papučicu za tvrde podne obloge na
teleskopsku cev tako da kvačica škljocne kada se
zatvori. Uklonite je tako što ćete pritisnuti kvačicu
i rastaviti delove.
Produžite ili skratite teleskopsku cev tako što ćete
pritisnuti dugme za spajanje u pravcu papučice i
istovremeno podesiti dužinu teleskopske cevi. Na
oba kraja teleskopske cevi postoji kvačica.
10
oxy3system_2.indd 10
04-07-01 14.51.23
1b
2
1a
3
4
5
6
7
8
9
Polski
Български
Wymiana worka na kurz s-bag®
Смяна на торбичката за прах, s-bag®
1a Worek na kurz s-bag® należy wymienić, gdy
wskaźnik zostanie podświetlony.
2 Wyjmij wąż i otwórz pokrywę.
3 Wyjmij uchwyt worka na kurz
4 Pociągnij kartonowe usztywnienie, aby wyjąć
worek s-bag® z rowków. W ten sposób worek
na kurz zostanie automatycznie uszczelniony, co
zapobiegnie wydostaniu się kurzu na zewnątrz.
5 Włóż nowy worek s-bag®, wpychając kartonowe
usztywnienie do końca rowków w uchwycie, aż
do usłyszenia kliknięcia. Wymień uchwyt i zamknij
pokrywę.
1a
Uwaga: Wymień worek s-bag®, nawet jeżeli nie jest
pełny (może być zablokowany); należy go również
wymienić po czyszczeniu dywanów środkami
sproszkowanymi. Używaj tylko oryginalnych worków
na kurz s–bag® Anti–odour lub Long Performance
s–bag® firmy Electrolux.
Важно: Сменяйте торбичката s-bag®, дори ако не е
пълна (може да е запушена) и след като сте ползвали
прах за почистване на мокети. Ползвайте само
оригиналните торбички на Electrolux s–bag® Anti–odour
(“противомирисна”) или Long Performance s–bag® (“за
продължителна употреба”).
Wymiana filtra silnika (numer części EFH12a)
Смяна на филтъра на двигателя (Filter Ref
EFH12a)
1b Filtr należy wymieniać po każdej piątej wymianie
worka na kurz s-bag® albo po podświetleniu
lampki wskaźnika.
2 Wyjmij wąż i otwórz pokrywę.
3 Wyjmowanie uchwytu worka na kurz
6 Otwórz uchwyt filtra silnika i wysuń go do przodu.
7 Ostrożnie wyjmij brudny filtr i zastąp go nowym.
8 Wciśnij ponownie uchwyt filtra, tak aby usłyszeć
kliknięcie.
9 Włóż na miejsce uchwyt worka na kurz (razem
z workiem s-bag®) i zamknij pokrywę. Zapadka
bezpieczeństwa uniemożliwia zamknięcie
uchwytu filtra bez włożonego filtra silnika. Nie
próbuj wciskać uchwytu na siłę.
2
3
4
5
1b
2
3
6
7
8
9
Торбичката за прах s-bag® трябва да се почисти,
когато индикаторът светне.
Махнете маркуча и отворете капака.
Свалете държача на торбичката
Издърпайте картона, за да измъкнете торбичката
s-bag® от жлебовете. Това автоматично запечатва
торбичката за прах и не позволява на праха да
излезе навън.
Поставете нова торбичка s-bag® като натиснете
картона в държача до края на жлебовете, ще
усетите “щракване”. Поставете обратно държача и
затворете капака.
Сменяйте филтъра на всяка пета торбичка s-bag®
или когато светне индикаторът.
Махнете маркуча и отворете капака.
Свалете държача на торбичката
Отворете държача на филтъра на двигателя и го
прегънете напред.
Внимателно свалете мръсния филтър и го сменете
с нов.
Натиснете държача на филтъра назад, докато
щракне на място.
Върнете държача на торбичката (заедно с s-bag®)
и затворете капака. Една защитна закопчалка не
позволява на държача на филтъра да се затвори,
ако филтърът на двигателя не приляга плътно. Не
се опитвайте да затворите държача със сила.
11
oxy3system_2.indd 11
04-07-01 14.51.24
Česky
Hrvatski
Srpski
Výměna prachových sáčků s-bag®
Zamjena vrećice za prašinu, s-bag®
Zamena vrećice za prašinu, s-bag®
1a Prachový sáček s-bag® je třeba vyčistit, jakmile
se rozsvítí kontrolka.
2 Odpojte hadici a otevřete víko.
3 Odstraňte držák prachového sáčku.
4 Uchopte sáček s-bag® za karton a vytáhněte jej
z drážek. Sáček se tím automaticky uzavře, což
zamezí úniku prachu.
5 Vložte nový sáček s-bag®. Zatlačte karton do
konce drážek v držáku, až ucítíte zaklapnutí.
Vložte držák na původní místo a zavřete kryt.
1a Vrecica s-bag® mora biti ocišcena ako se upali
indikatorsko svijetlo.
2 Uklonite savitljivu cijev i podignite poklopac.
3 Uklonite držac vrecice za prašinu
4 Povucite karton da biste izvukli vrecicu za prašinu
s-bag® iz utora. Vrecica za prašinu se na taj nacin
automatski zatvara tako da prašina ne može izaci
iz vrecice.
5 Novu vrecicu za prašinu s-bag® umetnite tako da
pritisnete karton do kraja utora na držacu. Osjetit
cete da su utori došli na svoje mjesto. Zamijenite
držac i zatvorite poklopac.
1a Vrecica za prasinu s-bag® mora da se zameni
kada se ukljuci indikatorska lampica.
2 Uklonite fleksibilnu cev i podignite poklopac.
3 Uklonite drzac vrecice za prasinu
4 Povucite karticu na komori da biste izvadili
s-bag® iz zljeba. Tako cete automatski zatvoriti
vrecicu za prasinu i spreciti da prasina izlazi iz
nje.
5 Ubacite novu s-bag® vrecicu povlacenjem kartice
na komori skroz do kraja zljeba drzaca vrecice
za prasinu tako da cujete da se zatvorio. Vratite
drzac vrecice za prasinu i zatvorite poklopac.
Napomena: Vrecicu s-bag® zamijenite cak i ako
nije potpuno puna (može biti blokirana) te nakon
korištenja sredstva za cišcenje tepiha. Koristite samo
Electroluxove originalne vrecice za prašinu s–bag®
Anti–odour ili dugotrajnu vrecicu s–bag®.
Napomena: Promenite s-bag® vrecicu cak iako
nije puna ( moze da se zapusi) i nakon koriscenja
praska za pranje tepiha. Koristite iskljucivo originalne
Electrolux vrecice za prasinu s-bag® Anti-odour
(protiv neprijatnih mirisa) ili s-bag® Long Performance
(dugotrajna).
Pozn.: Sáček s-bag® vyměňte, i když není zcela
plný (mohlo dojít k jeho ucpání), a také po použití
prášku na čištění koberců. Používejte pouze originální
prachové sáčky Electrolux (s–bag® Anti–odour nebo
Long Performance s–bag®).
Výměna motorového filtru (Filter Ref
EFH12a)
1b Filtr vyměňte při každé páté výměně sáčku s-bag
nebo při rozsvícení kontrolky.
2 Odpojte hadici a otevřete víko.
3 Odstraňte držák prachového sáčku
6 Otevřete držák motorového filtru a nakloňte jej
dopředu.
7 Opatrně vyjměte znečištěný filtr a nahraďte jej
novým.
8 Zatlačte držák filtru zpět, až zaklapne na své
místo.
9 Vraťte držák prachového sáčku (se sáčkem
s-bag®) na původní místo a zavřete kryt.
Bezpečnostní západka brání zavření držáku filtru,
pokud není osazen motorový filtr. Nepokoušejte
se držák zavřít násilím.
Zamjena filtera za motor (Filter Ref EFH12a)
1b Filtar zamijenite prilikom svake pete zamjene
vrecice s-bag® ili ako svijetli indikatorska lampica
2 Uklonite savitljivu cijev i podignite poklopac.
3 Uklonite držac vrecice za prašinu
6 Otvorite držac filtra i nagnite ga naprijed.
7 Pažljivo uklonite prljavi filtar i zamijenite ga novim.
8 Pritisnite držac filtra nazad dok ne sjedne na
svoje mjesto.
9 Zamijenite držac vrecice (ukljucujuci i s-bag®) i
zatvorite poklopac. Sigurnosni zapor sprecava
zatvaranje držaca filtra ako filtar motora nije
umetnut. Držac ne zatvarajte na silu.
Zamena filtera motora (Filter Ref EFH12a)
1b Zamenite filter kada promenite 5 s-bag® vrecica
ili kada se ukljuci indikatorska lampica
2 Uklonite fleksibilnu cev i podignite poklopac.
3 Uklonite drzac vrecice za prasinu
6 Otvorite drzac za filter motora i pomerite ga
napred.
7 Pazljivo uklonite prljavi filter i zamenite ga novim.
8 Pritisnite drzac filtera nazad tako da legne na
svoje mesto.
9 Vratite drzac vrecice za prasinu (ukljucujuci i
s-bag® vrecicu) i zatvorite poklopac. Sigurnosna
kvacica sprecava da se drzac filtera zatvori dok
se u njega ne stavi filter motora. Nemojte na silu
pokusavati da zatvorite drzac filtera.
12
oxy3system_2.indd 12
04-07-01 14.51.24
1
2
Polski
Български
Czyszczenie węża i ssawek
Почистване на маркуча и накрайника
Odkurzacz zatrzymuje się automatycznie, jeżeli
ssawka, rura, wąż, filtr lub worek na kurz są
zablokowane. Odłącz odkurzacz od gniazdka
zasilającego i pozostaw go na 20-30 minut do
ostygnięcia. Usuń przedmiot powodujący blokadę
i/lub wymień brudny filtr lub pełny worek na kurz
s-bag®. Następnie ponownie uruchom odkurzacz.
Прахосмукачката автоматично спира, ако има
запушване в накрайника, в тръбите или в маркуча, както
и ако филтърът или торбичката за прах се запушат.
Изключете от мрежата и оставете прахосмукачката
да изстине за 20-30 минути. Отстранете запушването
и/или сменете мръсния филтър или пълната
торбичка за прах s-bag®. След това пуснете отново
прахосмукачката.
Rury i węże
1
2
3
4b
4a
5
Do czyszczenia węży i rur zastosuj odpowiedni
przyrząd.
Rurę można czasami oczyścić, ściskając ją.
Należy jednak zachować ostrożność, jeżeli
istnieje podejrzenie, że do węża dostały się
gwoździe lub szkło.
Uwaga: Gwarancja nie obejmuje żadnych
uszkodzeń węża spowodowanych jego
czyszczeniem.
Тръби и маркуч
1
2
Използвайте подходящо приспособление за
почистване на тръбите и маркуча от запушвания.
Понякога можете да почистите маркуча като го
“масажирате”. Трябва обаче да внимавате, ако има
опасност например стъкла или пирони да са се
забили в маркуча.
Важно: Бележка: Гаранцията не покрива повреди
на маркуча, предизвикани при почистването му.
Czyszczenie ssawki do odkurzania twardych
powierzchni
Почистване на накрайника за твърди
настилки
3
W celu uniknięcia pogorszenia jakości ssania,
czyść ssawkę do dywanów/twardych powierzchni
tak często jak to możliwe. Najprostszym
sposobem czyszczenia jest wykorzystanie
uchwytu węża.
4a Rozmontuj koła i osie, ciągnąc je w prawo. Usuń
zbitki kurzu, włosy lub inne przedmioty, które
się zablokowały. Za pomocą ssawki do szczelin
wyczyść osie kół. Zamontuj koła z powrotem,
wciskając je dokładnie na miejsce.
4b Koła pomocnicze należy ostrożnie odciągnąć w
prawo. Elementy należy oczyścić i zmontować,
wykonując powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
3
Czyszczenie ssawki z napędem
elektrycznym*
Почистване на електрическия накрайник*
Najpierw należy zawsze odłączyć odkurzacz od
gniazdka zasilającego.
5 Aby zdjąć pokrywę szczotki rolkowej, wypchnij
pokrywę zewnętrzną oraz środkową pokrywę w
prawo, co spowoduje zwolnienie kół i umożliwi
czyszczenie.
6 Wyjmij szczotkę i oczyść ją. Usuń przyczepione
włosy, obcinając je nożyczkami. Złóż elementy
wykonując powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
4b Koło pomocnicze należy ostrożnie odciągnąć w
prawo. Elementy należy oczyścić i zmontować,
wykonując powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
4a
4b
За да се избегне намаляване на силата на
засмукване, почиствайте често накрайника за
килими/твърди настилки. Най-лесният начин за
почистването му е с помощта на дръжката на
маркуча.
Свалете колелата и осите чрез директно
издърпване. Махнете топките прах, косми
или каквото е заседнало. Използвайте тънкия
накрайник за почистване осите на колелата.
Сглобете отново колелата като ги притиснете
здраво едно към друго.
Помощните колела трябва да се издърпват
внимателно. Почистете, каквото е необходимо, и
сглобете в обратен ред.
Винаги първо изключвайте прахосмукачката от
мрежата.
5
За да свалите капака на кръглата четка, натиснете
външния капак навън и средния капак надясно,
което ще освободи и колелата за почистване.
6 Вдигнете кръглата четка и я почистете.
Отстранете закачените косми, ако има такива,
като ги орежете с ножица. Сглобете в обратен
ред.
4b Помощното колело трябва внимателно да
бъде издърпано направо. Почистете, каквото е
необходимо, и сглобете в обратен ред.
6
* Tylko niektóre modele.
* Само определени модели.
13
oxy3system_2.indd 13
04-07-01 14.51.25
Česky
Hrvatski
Srpski
Čištění hadice a hubice
Čišćenje savitljive cijevi i nastavka
Čišćenje fleksibilne cevi i nastavka
Pokud dojde k ucpání hubice, trubic, hadice, filtru
nebo prachového sáčku, vysavač se automaticky
zastaví. Vypněte jej ze zásuvky a ponechejte 20-30
minut vychladnout. Odstraňte ucpání a v případě
potřeby vyměňte znečištěný filtr nebo plný prachový
sáček s-bag®. Poté vysavač znovu zapněte.
Usisavac se automatski zaustavlja ako su produžetak,
cijev ili crijevo blokirani ili ako dode do blokade filtra
ili vrecice za prašinu. Iskljucite ga iz struje i pocekajte
20-30 minuta da se usisavac ohladi. Uklonite uzrok
blokade i/ili zamijenite prljavi filtar ili punu vrecicu za
prašinu s-bag®. Zatim ponovo ukljucite usisavac.
Usisivac se automatski zaustavlja ako se blokira
papucica, zapusi cev ili crevo, odnosno ako se zapusi
filter ili vrecica za prasinu. Iskljucite usisivac iz struje
i pustite ga da se ohladi 20 do 30 minuta. Otklonite
zapusenje i/ili zamenite prljavi filter ili punu s-bag®
vrecicu za prasinu. Zatim ponovo ukljucite usisivac.
Trubice a hadice
Cijevi i savitljive cijevi
Cevi i fleksibilne cevi
1
1
1
2
K čištění ucpaných trubic a hadice použijte
vhodný nástroj.
Hadici lze někdy vyčistit jejím “hnětením” v
ucpaném místě. Počínejte si však opatrně,
protože v hadici se mohou nacházet například
střepy nebo hřebíky.
Pozn.: Poznámka: Na poškození hadice
způsobené jejím čištěním se nevztahuje záruka.
Čištění hubice na podlahovou krytinu
3
Snížení sacího výkonu zabrání časté čištění
kombinované hubice na koberce/hladkou
podlahovou krytinu. Nejsnazší možnost čištění je
použití koncovky hadice.
4a Vytažením odejměte kolečka a jejich osy.
Odstraňte chomáče prachu, vlasy a jiné
předměty, které se do nich mohly zaplést. Pro
čištění os koleček použijte hubici se zúženou
tryskou. Kolečka vraťte na svá místa pevným
zatlačením na osy.
4b Pomocná kolečka je třeba opatrně vytáhnout.
Podle potřeby je vyčistěte a znovu osaďte v
obráceném pořadí.
Čištění rotačního kartáče*
2
Za uklanjanje uzroka blokirane cijevi i crijeva
koristite odgovarajuci pribor.
Crijevo ponekad možete ocistiti tako da ga
stiskate. Budite pažljivi ako postoji mogucnost da
je u crijevu zapelo staklo ili cavli.
Napomena: Napomena: Garancija ne pokriva bilo
kakva oštecenja crijeva izazvana cišcenjem.
2
Čišćenje nastavka za pod
3
Da bi izbjegli pad snage usisavanja, često čistite
nastavke za tepihe/tvrde podove. Najlakše ćete
ga očistiti ako upotrijebite samu ručku savitljive
cijevi.
4a Kotace i osovine uklonite tako da ih izvucete van.
Uklonite nakupine prašine, dlake ili bilo što drugo
što se možda zaglavilo. Koristite produžetak
s uskim otvorom za cišcenje osovina kotaca
. Kotace ponovo sastavite tako da ih cvrsto
pritisnete jedne uz druge.
4b Pomocne kotace treba pažljivo izvuci van.
Ocistite ih po potrebi i vratite nazad obrnutim
redoslijedom.
Čišćenje električnog nastavka *
Vysavač vždy nejprve vypněte ze zásuvky.
5 Při odstraňování krytu otočného kartáče stlačte
vnější kryt ven a střední kryt doprava. Tím uvolníte
kolečka pro čištění.
6 Zvedněte otočný kartáč a vyčistěte jej. Odstraňte
všechny zapletené vlasy a vlákna pomocí nůžek.
Díly vraťte zpět v obráceném pořadí.
4b Pomocné kolečko je třeba opatrně vytáhnout.
Podle potřeby je vyčistěte a znovu osaďte v
obráceném pořadí.
Uvijek najprije iskljucite usisavac iz struje.
5 Da biste uklonili poklopac rotirajuce cetke, vanjski
poklopac gurnite prema van a srednji poklopac
udesno. Tako cete takoder osloboditi kotace za
cišcenje.
6 Podignite rotirajucu cetku i ocistite je. Uklonite
dlake koje su se zaglavile tako da ih odrežete
škarama. Sastavite obrnutim redoslijedom.
4b Pomocni kotac treba pažljivo izvuci van.
Ocistite ga po potrebi i vratite nazad obrnutim
redoslijedom.
* Pouze u některých modelů.
* Samo neki modeli.
Koristite odgovarajucu alatku za ciscenje cevi i
creva od zapusenja.
Crevo ponekad mozete da ocistite tako sto
cete ga „masirati“. Medutim, budite pazljivi jer
postoji opasnost da se, na primer, staklo ili ekseri
zaglave u crevu.
Napomena: Napomena: Garancija ne pokriva
ostecenja creva nastala tokom njegovog ciscenja.
Čišćenje nastavka za pod
3
Da biste izbegli pad snage usisavanja, redovno
čistite nastavak za tepihe/tvrde podove. Najlakši
način čišćenja je da upotrebite dršku fleksibilne
cevi.
4a Uklonite tockove i osovine tockova tako sto cete
ih izvuci nadesno. Uklonite nagomilanu prasinu,
dlake ili neke druge predmete koji se mogu
zaglaviti. Upotrebite papucicu za usisavanje
prasine iz pukotina kako biste ocistili osovine
tockova. Ponovo montirajte tockove tako sto cete
ih cvrsto zajedno spojiti.
4b Pomocne tockove treba pazljivo izvuci nadesno.
Ocistite ih na potreban nacin i ponovo sastavite
obrnutim redom.
Čišćenje električnog nastavka*
Uvek prvo iskljucite usisivac iz struje.
5 Da biste uklonili poklopac rotirajuce cetke,
pritisnite nagore spoljni poklopac, a srednji
poklopac nadesno i tako cete osloboditi tockove
kako biste ih ocistili.
6 Podignite rotirajucu cetku i ocistite je. Uklonite
dlake koje su se zaglavile tako sto cete ih odseci
makazicama. Sastavite delove obrnutim redom.
4b Pomocni tocak treba pazljivo izvuci pravo.
Ocistite ih na potreban nacin i ponovo sastavite
obrnutim redom.
* Samo za odredene modele.
14
oxy3system_2.indd 14
04-07-01 14.51.26
Polski
Български
Usuwanie usterek oraz informacje dla
klienta
Usuwanie usterek
Потребителска информация и
отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Nie można uruchomić odkurzacza
1 Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony
do gniazdka.
2 Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający są
uszkodzone.
3 Sprawdź bezpiecznik.
Odkurzacz zatrzymuje się
1 Sprawdź, czy worek na kurz s-bag® jest pełny.
Jeśli tak, wymień go na nowy.
2 Czy ssawka, rura lub wąż są zablokowane?
3 Czy filtry są zablokowane?
Do odkurzacza dostała się woda
Konieczna będzie wymiana silnika w autoryzowanym
zakładzie serwisowym firmy Electrolux. Uszkodzenie
silnika wywołane dostaniem się do niego wody nie jest
objęte gwarancją.
Informacje dla klienta
Produkt ten został zaprojektowany z myślą o ochronie
środowiska. Wszystkie części z tworzyw sztucznych
są oznakowane dla celów wtórnego wykorzystania.
Bliższe informacje można znaleźć na naszej stronie w
Internecie: www.electrolux.com
Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi na temat odkurzacza,
czy instrukcji użytkowania zawartych w tej broszurce
prosimy wysłać e-mail na adres: fl[email protected]
com
Najłatwiej nabyć worek s-bag® oraz inny osprzęt
do odkurzacza, składając wizytę na naszej stronie w
Internecie: www.electrolux.com.
Прахосмукачката не тръгва
1 Проверете дали кабелът е включен в
захранването.
2 Проверете дали щтепселът и кабелът не са
повредени.
3 Проверете за изгорял бушон.
Прахосмукачката спира
1 Проверете дали плика за прах,
s-bag® е пълен. В такъв случай го заменете
с нов.
2 Не е ли задръстен накрайникът, тръбата или
маркучът?
3 Задръстени ли са филтрите?
Попаднала ли е водата вътре в
прахосмукачката?
Ще трябва да се смени двигателят в авторизиран
сервизен център на Електролукс . Гаранцията не
се отнася за повреди на двигателя, предизвикани
от навлизане на водата в него.
Потребителска информация
Това Изделие е проектирано с оглед на опазване
на околната среда. Всички пластмасови части са
маркирани за рециклиране. За подробности вж.
нашия Интернет сайт: www.electrolux.com.
Ако имате коментари по отношение на
прахосмукачката или ръководството за
използване, моля да ни изпратите електронна
поща на: [email protected]
Най-лесният начин да се сдобиете с пликове за прах
s-bag® и други аксесоари за Вашата прахосмукачка е като
посетите нашия Интернет сайт на www.electrolux.com.
15
oxy3system_2.indd 15
04-07-01 14.51.26
Česky
Hrvatski
Srpski
Odstraňování závad a informace pro
uživatele
Odstraňování závad
Otklanjanje smetnji i obavijesti za
korisnike
Otklanjanje smetnji
Otklanjanje smetnji i informacije za
korisnike
Otklanjanje smetnji
Vysavač se nezapne
1 Zkontrolujte, je-li přívodní šňůra zapojena do
zásuvky.
2 Zkontrolujte, není-li poškozena zástrčka a šňůra.
3 Zkontrolujte, není-li vyhořelá pojistka.
Usisivač ne radi
1 Provjerite da li je kabel uključen u električnu mrežu.
2 Provjerite da utikač i kabel nisu oštećeni.
3 Provjerite da nije pregorio osigurač.
Usisivač ne radi
1 Proverite da li je električni kabel uključen u
električnu mrežu.
2 Proverite da utikač i kabel nisu oštećeni.
3 Proverite da nije pregoreo osigurač.
Vysavač se vypne
1 Zkontrolujte, není-li plný prachový sáček s-bag®.
Je-li plný, vyměňte jej za nový.
2 Neucpala se hubice, trubice nebo hadice?
3 Nejsou ucpané filtry?
Usisivač se gasi
1 Provjerite da li je vrećica za prašinu, s-bag®,
puna. Ako jeste, zamijenite je s novom.
2 Da li su nastavak, cijevi ili savitljiva cijev
začepljeni?
3 Da li su filtri začepljeni?
Do vysavače se dostala voda
Bude nutné vyměnit motor v servisním centru firmy
Electrolux. Na škody způsobené proniknutím vody do
motoru se nevztahuje záruka.
Voda je ušla u usisivač
Bit će potrebno zamijeniti motor u ovlaštenom
Electrolux servisu. Oštećenja nastala ulaskom vode u
motor nisu pokrivena jamstvom.
Voda je ušla u usisivač
Motor ćete morati zameniti u ovlaštenom Electrolux
servisu. Oštećenja nastala ulaskom vode u motor nisu
obuhvaćena garancijom.
Uživatelské informace
Obavijesti za korisnike
Informacije za korisnike
Tento produkt je vyroben s ohledem na životní
prostředí. Všechny plastové součásti jsou označeny
jako recyklovatelné. Podrobnější informace naleznete
na webových stránkách: www.electrolux.com
Pokud máte nějaké připomínky k vysavači nebo
instrukční brožuře, napište nám prosím email na
adresu: fl[email protected]
Ovaj proizvod je stvoren sa brigom za okoliš. Svi
su plastični dijelovi označeni za recikliranje. Detalje
potražite na našim web stranicama: www.electrolux.
com
Ako imate komentara na usisivač ili na Upute
za korisnika, obratite nam se porukom na:
fl[email protected]electrolux.com
Proizvod je izrađen tako da čuva okolinu Svi plastični
delovi označeni su za reckliranje Detalje potražite na
našim web stranicama: www.electrolux.com
Ako uimate komentar o usisavaču ili brošuri Uputa za
upotrebu pošaljite e-poštu na: fl[email protected]
com
Nejsnazší cestou, jak získat prachové sáčky
s-bag® a další příslušenství k vašemu vysavači je
prostřednictvím návštěvy na webových stránkách:
www.electrolux.com.
Najlakši način da nabavite s-bag® vrećice za prašinu
i drugi pribor za Vaš Usisivač je posjeta naše web
stranice: www.electrolux.com.
Usisivač se gasi
1 Proverite da li je vrećica za prašinu, s-bag®, puna.
Ako jeste, zamenite je sa novom.
2 Da li su nastavak, cevi ili fleksibilna cev začepljeni?
3 Da li su filteri zapušeni?
Najlakši način da nabavite s-bag® kese za prašinu
i drugi pribor za Vaš usisivač je poseta naše web
stranice: www.electrolux.com.
16
oxy3system_2.indd 16
04-07-01 14.51.30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement