Electrolux | ZB250X | User manual | Electrolux ZB250X Používateľská príručka

Electrolux ZB250X Používateľská príručka
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/4333 9757, 4333 1585
fax: 02/434 11072
servis: 02/4333 9745
zákaznícke centrum: 02/4333 4322 (55)
Batériový vysávač
Návod na používanie
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
volne.stojace.spotrebice@electrolux.sk
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Internet:
www.electrolux.sk
ZB 250 X
Opis spotrebiča
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
Prachový kontajner
Prachový filter
Tlačidlo uvoľnenia
Spínač ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
Svetelný ukazovateľ nabíjania
Nabíjacia zásuvka
Držiak a nabíjačka
Zástrčka
Konektor
Výklopná dýza na škáry
Ubezpečte sa, že batéria nie je
skratovaná. Batérie vyberte a snímte
spojovacie vedenie.
Vyradené batérie nepatria k bežnému
odpadu.
Odovzdajte
ich
v
opravárenskej
dielni
alebo
v
špeciálnej zberni.
Služby zákazníkom
Naše
výrobky
spĺňajú
kvalitatívne štandardy.
najvyššie
Ak by sa pri používaní spotrebiča
predsa len vyskytli nejaké nejasnosti,
napíšte nám.
Len s vašou pomocou sme schopní
vyrábať spotrebiče, ktoré zodpovedajú
vašim predstavám.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce
spotrebiče, poskytuje na výrobky 2ročnú záruku. Viac informácií o záruke
nájdete na priloženom záručnom liste.
6
3
Vážená zákazníčka,
vážený zákazník,
tento návod na používanie si dôkladne
prečítajte.
Osobitnú
pozornosť
venujte
predovšetkým
kapitole
«Bezpečnostné
pokyny». Návod na používanie starostlivo
uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj
v budúcnosti a v prípade zmeny majiteľa
spotrebiča ho odovzdajte ďalšiemu užívateľovi.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevysávajte mokrý povrch.
Vysávač
nepoužívajte
na
povrchoch, ktoré boli ošetrené
horľavým rozpúšťadlom, aj keď sú
už úplne suché.
Vysávač
nepoužívajte
na
vysávanie žeravých predmetov,
ako sú napr. cigaretové ohorky.
Nikdy nevysávajte horľavý prach.
Motor za žiadnych okolností
neolejujte ani nemažte.
Vysávač
nevystavujte
vplyvu
priameho tepelného zdroja alebo
slnečného svetla.
Údržbu a servis spotrebiča zverte
do
rúk
autorizovanému
servisnému stredisku. Zoznam
autorizovaných
servisných
stredísk je priložený. Nikdy sa
nepokúšajte opravovať spotrebič
sami.
Používajte výlučne zodpovedajúcu
originálnu nabíjačku pre príslušný
model spotrebiča.
Tento
spotrebič
zodpovedá
nasledujúcim smerniciam EU:
73/23 z 19.2.1973 - Smernica pre
nízke napätie
89/336 z 3.5.1989 (vrátane
dodatočnej úpravy 92/31) Smernica pre elektromagnetickú
kompatibilitu..
do
Obnovenie plného sacieho výkonu pri
úplne vybitej batérii si vyžaduje 18
hodín nabíjania.
Pred prvým použitím spotrebiča by
ste mali nechať batériu nabíjať
približne 16-18 hodín.
Ak je batéria úplne nabitá, môžete
vysávať s modelom ZB 250 približne 8
minút a s modelom ZB 254 približne 9
minút.
Ak úplne nabitá batéria vystačí na
menej ako 8 minút vysávania, môže to
byť zapríčinené určitým odporom voči
nabíjaniu, ktorý vzniká vtedy, ak
vysávač používate vždy len krátko. V
takomto prípade treba nabiť batériu
doplna a potom vysávať dovtedy, kým
sa batéria nevybije.
Potom nabite
batériu znovu. V prípade potreby
postup zopakujte.
Čistenie
prachového
kontajnera
Upozornenie: Spotrebič nenabíjate pri
teplote okolia pod 0°C alebo nad 40°C.
Prachový kontajner vyprázdnite. Prach
vysypte do koša.
Nabíjačka sa môže pri nabíjaní zahriať.
Na čistenie prachového filtra (2) môžete
použiť bežný vysávač do domácnosti.
V prípade potreby umyte filter vo
vlažnej vode s mydlom a následne
dobre prepláchnite v čistej vode.
Pred prvým
prevádzky
uvedením
Montáž nástenného držiaka
(Obr. A)
Miesto umiestnenia držiaka by sa malo
nachádzať v blízkosti elektrickej
zásuvky.
Držiak priložte k stene a naznačte si
body pre upevňujúce skrutky.
Vrtákom vyvŕtajte príslušné otvory a
vložte do nich priložené plastové
vložky.
Držiak priložte k stene a skrutky
zaskrutkujte tak, aby vytŕčali aspoň na
7 mm.
Držiak zaveste a skrutky dotiahnite.
Spotrebič môžete umiestniť aj na stole,
na zemi alebo na inej vodorovnej
ploche.
Nabíjanie (Obr. B)
Nabíjačku (7) zapojte do elektrickej
siete s napätím 230 V a frekvenciou 50
Hz.
Vysávač nasuňte na nabíjačku (7) a
ubezpečte sa, že konektor (9) na
držiaku správne zapadol do zásuvky na
vysávači.
Pri nabíjaní sa rozsvieti svetelný
ukazovateľ
(5).
Tento
svetelný
ukazovateľ svieti aj vtedy, keď je
batéria spotrebiča úplne nabitá. Ak
vysávač nepoužívate, nechajte ho v
záujme optimálneho sacieho výkonu
vždy umiestnený v držiaku.
4
Používanie (Obr. C)
Vysávač vyberte z držiaka posunutím
smerom priamo nahor.
Spotrebič zapnite posunutím spínača
ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
(4)
smerom
dopredu. Spotrebič vypnite posunutím
spínača ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ (4) smerom
dozadu.
Po použití vysávač znovu nabite.
Používanie dýzy na škáry
Dýzu (10) vytiahnite a vyklopte smerom
nahor (E).
Po použití dýzu zasuňte na svoje
miesto.
Ošetrovanie a údržba
(Obr. D)
filtra
a
Ubezpečte sa, že je vysávač vypnutý.
Tlačidlo (3) stlačte smerom nadol a
prachový kontajner posuňte pomaly
dopredu.
Vyberte prachový filter (2).
Pozor:
Plastové
časti
neumývajte v umývačke.
vysávača
Dbajte na to, aby bol filter pred
opätovným vložením úplne suchý. Pred
použitím spotrebiča sa ubezpečte, že
ste filter nezabudli vložiť do vysávača.
Poškodený alebo extrémne znečistený
filter vymeňte. Filter si môžete objednať
v autorizovanom servisnom stredisku
ako náhradný diel.
Likvidácia (Obr. F a G)
Váš
vysávač
obsahuje
dobíjateľnú batériu NiCd.
jednu
Vysávač môžete nabíjať veľa krát,
vyznačuje sa dlhou životnosťou pri
plnom sacom výkone.
Ak jedného dňa bude treba predsa
batérie vymeniť, spomeňte si na
ochranu životného prostredia:
Spotrebič zapnite a nechajte ho bežať
dovtedy, kým sa batéria nevybije.
Otvorte kryt batérie.
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising