Electrolux | ZS203 | User manual | Electrolux ZS203 Ръководство за употреба

Electrolux ZS203 Ръководство за употреба
El
e ctrol
ux Fl
oor Care and Sm al
lAppl
iance s AB
10 5 45 Stock h ol
m
w w w .e l
e ctrol
ux.com
Th e Th ough tfulD e s ign Innovator.
Do you re m e m be r th e l
as t tim e you ope ne d a gift th at m ade you s ay
“O h ! H ow did you k now ? Th at’s e xactl
y w h at I w ante d!” Th at’s th e k ind offe e l
ing th at th e de s igne rs at
El
e ctrol
ux s e e k to e vok e in e ve ryone w h o ch oos e s or us e s one ofour products . W e de vote tim e , k now l
e dge ,
and a gre at de alofth ough t to anticipating and cre ating th e k ind ofappl
iance s th at our cus tom e rs re al
l
y ne e d
and w ant.
Th is k ind ofth ough tfulcare m e ans innovating w ith ins igh t. Not de s ign for de s ign’s s ak e , but de s ign for th e
us e r’s s ak e . For us , th ough tfulde s ign m e ans m ak ing appl
iance s e as ie r to us e and tas k s m ore e njoyabl
e to
pe rform , fre e ing our cus tom e rs to e xpe rie nce th at ul
tim ate 21s t ce ntury l
uxury, e as e ofm ind.
O ur aim is to m ak e th is e as e ofm ind m ore avail
abl
e to m ore pe opl
e in m ore parts ofth e ir e ve ryday l
ive s , al
l
ove r th e w orl
d. So w h e n w e s ay w e ’re th ink ing ofyou, you k now w e m e an jus t th at.
El
e ctrol
ux. Th ink ing ofyou.
Sh are m ore ofour th ink ing at w w w .e l
e ctrol
ux.com
Th is product conform s to th e Low Vol
tage Dire ctive 20 0 6/9 5/EC, EM C Dire ctive 89 /336/EEC
w ith am e ndm e nts 9 2/31/EEC, 9 3/68/EEC and th e CE m ark ing Dire ctive 9 3/68/EEC.
Z SBL0 2 0 1 0 1 0 1
USER M ANUAL
ENERGICA Z S20 3, Z S20 4
Λειτουργίες/Εξαρτήµ ατα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Επ άνω λαβή
Βάση καλω δ ίου
Ρύθµ ιση ισχύος
Βίδ α ασφάλιση ς
∆οχείο σκόνη ς
Φίλτρο H EPA *
Α κροφύσιο για χαλιά /σκλη ρά π ατώµ ατα
Σω λήνας π ροέ κταση ς
Α κροφύσιο για ξύλινα δ άπ εδ α*
Α κροφύσιο Turbo*
Εύκαµ π τος σω λήνας*
Α κροφύσιο στενών κοιλοτήτω ν*
Βούρτσα για ξεσκόνισµ α*
Ιµ άντας ώµ ου*
*= Μ όνο σε ορισµ έ να µ οντέ λα.
Π ροφυλάξεις ασ φαλείας
Α υτή η η λεκτρική σκούπ α π ρέ π εινα χρη σιµ οπ οιείται
µ όνο για οικιακή χρήση .
Α υτή η συσκευή δ εν π ροορίζεταιγια χρήση απ ό
άτοµ α (συµ π εριλαµ βανοµ έ νω ν καιπ αιδ ιών) µ ε
µ ειω µ έ νες σω µ ατικέ ς, αισθη τη ριακέ ς ή π νευµ ατικέ ς
ικανότη τες ή µ ε έ λλειψ η εµ π ειρίας καιγνώση ς, εκτός
αν υπ άρχειεπ ίβλεψ η ή έ χουν δ οθείοδ η γίες σχετικά
µ ε τη χρήση τη ς συσκευής απ ό άτοµ ο υπ εύθυνο για
τη ν ασφάλειά τους.
Π ρέ π εινα επ ιβλέ π ετε τα µ ικρά π αιδ ιά, για να
βεβαιω θείτε ότιδ εν π αίζουν µ ε τη συσκευή.
Π οτέ µ η σ κουπ ίζετε:
Σε βρεγµ έ νους χώρους.
Κοντά σε εύφλεκτα αέ ρια κλπ .
Χω ρίς το φίλτρο H EPA για να απ οφύγετε βλάβη
στη σκούπ α σας.
Εάν το π ροστατευτικό π ερίβλη µ α φαίνεται
κατεστραµ µ έ νο.
•
•
•
•
Π οτέ µ η σ κουπ ίζετε:
Α ιχµ η ρά αντικείµ ενα.
Νερό ή άλλα υγρά
Καυτή ή κρύα στάχτη , αναµ µ έ να απ οτσίγαρα κλπ .
Για π αράδ ειγµ α, σκόνη απ ό ασβέ στη , τσιµ έ ντο,
αλεύριή στάχτη .
•
•
•
•
Τα π αραπ άνω ενδ έ χεταινα π ροκαλέ σουν σοβαρή
ζη µ ιά στον κινη τήρα - ζη µ ιά π ου δ εν καλύπ τεταιαπ ό
τη ν εγγύη ση .
•
•
•
•
•
•
•
Π ροφυλάξεις ασ φαλείας απ ό
η λεκτρικό ρεύµ α
Ελέ γχετε τακτικά ότιτο καλώδ ιο δ εν είναι
κατεστραµ µ έ νο. Μ η χρη σιµ οπ οιείτε π οτέ τη ν
η λεκτρική σκούπ α αν το καλώδ ιο είναι
κατεστραµ µ έ νο.
Εάν υπ άρχειβλάβη στο καλώδ ιο τροφοδ οσίας,
π ρέ π εινα αντικατασταθείαπ ό τον αντιπ ρόσω π ο
σέ ρβις τη ς El
e ctrol
ux ή απ ό άλλο εξειδ ικευµ έ νο
άτοµ ο για τη ν απ οφυγή κινδ ύνου.
Η εγγύη ση δ εν καλύπ τειφθορέ ς του καλω δ ίου
τη ς συσκευής.
Π οτέ µ η ν τραβάτε καιµ η ση κώνετε τη ν
η λεκτρική σκούπ α απ ό το καλώδ ιο.
Βγάλτε το φις απ ό τη ν π ρίζα π ριν π ροχω ρήσετε
σε καθαρισµ ό ή συντήρη ση τη ς η λεκτρικής
σκούπ ας.
Όλες οιεπ ιδ ιορθώσεις καιη συντήρη ση π ρέ π ει
να π ραγµ ατοπ οιούνταιαπ ό εξουσιοδ οτη µ έ νο
κέ ντρο σέ ρβις τη ς El
e ctrol
ux.
Βεβαιω θείτε ότιη η λεκτρική σκούπ α φυλάσσεται
σε στεγνό µ έ ρος.
Βεβαιω θείτε ότιόλα τα εξαρτήµ ατα βρίσκονται
µ έ σα στο κουτί.
Εισάγετε µ ε π ροσοχή τη ν επ άνω λαβή στο κάτω
µ έ ρος του κυρίω ς σώµ ατος (1α). Βεβαιω θείτε ότι
το καλώδ ιο δ εν µ π λέ κεται.
Α σφαλίστε τη ν επ άνω λαβή, σφίγγοντας τη βίδ α
ασφάλιση ς (1β).
Τοπ οθετήστε το ακροφύσιο δ απ έ δ ου π ρος τη ν
η λεκτρική σκούπ α.
•
•
•
•
Α π οσ υσ κευασ ία καισ υναρµ ολόγη σ η (1)
Α π ελευθερώστε το καλώδ ιο π εριστρέ φοντας τη ν
επ άνω βάση καλω δ ίου (2) καισυνδ έ στε το
καλώδ ιο. Βάλτε σε λειτουργία τη ν η λεκτρική
σκούπ α π ιέ ζοντας το π λήκτρο
ενεργοπ οίη ση ς/απ ενεργοπ οίη ση ς.
Ρυθµ ίστε τη ν ισχύ αναρρόφη ση ς
χρη σιµ οπ οιώντας τη ρύθµ ιση ισχύος π άνω στη
λαβή.
•
•
Εκκίνη σ η τη ς η λεκτρικής σ κούπ ας (2)
Α κροφύσ ια δ απ έ δ ου (3)
Α κροφύσ ιο για χαλιά /σ κλη ρά π ατώµ ατα
Χαλιά: Χρη σιµ οπ οιήστε µ ε το µ οχλό στη θέ ση (3A).
Σκλη ρά δ άπ εδ α: Χρη σιµ οπ οιήστε µ ε το µ οχλό στη
θέ ση (3B).
Α κροφύσ ιο για ξύλινα δ άπ εδ α*:
Χρήση για ξύλινα δ άπ εδ α.
Χρήσ η του εξαρτήµ ατος turbo*
Η π εριστρεφόµ ενη βούρτσα κινείταιαπ ό τη ροή
αέ ρα. Χρη σιµ οπ οιήστε το εξάρτη µ α turbo για βαθύ
καθαρισµ ό τω ν χαλιών.
•
Μ η χρη σιµ οπ οιείτε το ακροφύσιο turbo σε
ταπ έ τα απ ό δ έ ρµ α ζώω ν, χαλάκια µ ε µ ακριά
κρόσσια ή χαλιά µ ε π έ λος π ου ξεπ ερνά τα 15
χιλ.
•
Για να µ η ν καταστρέ ψ ετε το χαλί, µ η ν αφήνετε το
ακροφύσιο στάσιµ ο ενώ π εριστρέ φεταιη
βούρτσα.
•
Μ η ν π ερνάτε το ακροφύσιο π άνω απ ό
η λεκτρικά καλώδ ια καιβεβαιω θείτε ότιέ χετε
σβήσειτη ν η λεκτρική σκούπ α αµ έ σω ς µ ετά τη
χρήση .
Καθαρισ µ ός του εξαρτήµ ατος turbo (4 )
Α π οσυνδ έ στε το ακροφύσιο απ ό τη ν η λεκτρική
σκούπ α καιαφαιρέ στε τις µ π λεγµ έ νες κλω στέ ς απ ό
τη βούρτσα κ.λ.π . κόβοντάς τις µ ε ψ αλίδ ι.
Χρήσ η του σ ω λήνα π ροέ κτασ η ς :
Συνδ έ στε το ακροφύσιο στο σω λήνα π ροέ κταση ς (5)
για καθαρισµ ό κάτω κρεβάτια καιέ π ιπ λα
Εύκαµ π τος σ ω λήνας καιΕξαρτήµ ατα *
Α φαιρέ στε το ακροφύσιο δ απ έ δ ου καιστερεώστε τον
ιµ άντα ώµ ου* γύρω απ ό τη σύνδ εση του ακροφύσιου
καιτη ς επ άνω λαβής, όπ ω ς φαίνεταιστη ν εικόνα (6).
Στερεώστε τον εύκαµ π το σω λήνα στη σύνδ εση το
ακροφύσιου καισυνδ έ στε τα εξαρτήµ ατα*.
•
Άδ ειασ µ α του π εριέ κτη σ κόνη ς:
Ανοίξτε το µ άνταλο για να απ ελευθερώσετε τον
π εριέ κτη σκόνη ς. Α φαιρέ στε τη θήκη του φίλτρου
καιαδ ειάστε τον π εριέ κτη σκόνη ς (7).
•
•
•
•
Καθαρισ µ ός του φίλτρου H EPA µ ε
δ υνατότη τα π λύσ η ς
Αν η ισχύς αναρρόφη ση ς είναιανεπ αρκής, π ολύ
π ιθανό να χρειάζεταικαθαρισµ ό το φίλτρο H EPA:
Ανοίξτε το µ άνταλο για να απ ελευθερώσετε τον
π εριέ κτη σκόνη ς απ ό το σώµ α τη ς η λεκτρικής
σκούπ ας.
Α φαιρέ στε το φίλτρο H EPA π εριστρέ φοντάς το
αριστερόστροφα απ ό τη θήκη του φίλτρου (8).
Καθαρίστε το φίλτρο αφαιρώντας τα µ εγάλα
απ ορρίµ µ ατα καιτη σκόνη . Στη συνέ χεια
καθαρίστε το φίλτρο µ ε τρεχούµ ενο χλιαρό νερό
καιαφήστε το να στεγνώσειπ ριν να το
επ ανατοπ οθετήσετε.
Ο π εριέ κτη ς σκόνη ς δ ιαθέ τειµ η χανισµ ό
ασφαλείας ώστε να µ η µ π ορείνα κλείσειαν το
φίλτρο H EPA δ εν είναιστη θέ ση του.
Αντικαταστήστε το φίλτρο H EPA αν είναι
κατεστραµ µ έ νο ή δ ε µ π ορείνα καθαριστεί
σω στά. Το φίλτρο δ ιατίθεταιω ς ανταλλακτικό.
Επ ίλυσ η π ροβλη µ άτω ν
Η η λεκτρική σ κούπ α δ εν λειτουργεί
•
Βεβαιω θείτε ότιτο καλώδ ιο είναισυνδ εδ εµ έ νο µ ε
το ρεύµ α.
•
Βεβαιω θείτε ότιη π ρίζα καιτο καλώδ ιο δ εν
π αρουσιάζουν βλάβη .
•
Ελέ γξτε για καµ έ νη ασφάλεια.
Είναιανεπ αρκής η αναρρόφη σ η ή η η λεκτρική
σ κούπ α σ ταµ ατά;
•
Μ ήπ ω ς είναιγεµ άτος ο π εριέ κτη ς σκόνη ς;
•
Μ ήπ ω ς έ χειφράξειτο ακροφύσιο ή ο
αεραγω γός;
•
Μ ήπ ω ς έ χειφράξειτο φίλτρο H EPA ή χρειάζεται
αλλαγή;
Έ χειµ π εινερό σ τη ν η λεκτρική σ κούπ α;
Η αντικατάσταση του κινη τήρα θα π ρέ π εινα γίνει
απ ό εξουσιοδ οτη µ έ νο κέ ντρο σέ ρβις τη ς El
e ctrol
ux.
Τυχόν βλάβες του κινη τήρα π ου π ροκαλούνταιαπ ό
δ ιείσδ υση νερού δ εν καλύπ τονταιαπ ό τη ν εγγύη ση .
Π λη ροφορίες για τον π ελάτη
Η El
e ctrol
ux δ εν φέ ρεικαµ ία ευθύνη για τυχόν ζη µ ίες
απ ό εσφαλµ έ νη χρήση τη ς συσκευής ή απ ό
π αρέ µ βαση στη συσκευή.
Το π ροϊόν αυτό έ χεισχεδ ιαστείµ ε π εριβαλλοντική
συνείδ η ση . Όλα τα π λαστικά µ έ ρη είναιση µ ειω µ έ να
µ ε σκοπ ό να ανακυκλω θούν.
Αν δε µ π ορείτε να βρείτε φίλτρα H EPA ή εξαρτήµ ατα
για το µ οντέ λο η λεκτρικής σκούπ ας El
e ctrol
ux π ου
διαθέ τετε, επ ισκεφθείτε τη ν ιστοσελίδα µ ας στη
διεύθυνση w w w .e l
e ctrol
ux.com .
Дета ли и п рина д лежности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ручка
Держ а тель шнура
Регуля тор м ощ ности
Крепеж ный винт
П ылесборник
Фильтр H EPA *
На са д ка д ля ковра /пола
Уд линительна я трубка
На са д ка д ля па ркета *
Турбона са д ка *
Шла нг*
Щ елева я на са д ка *
Щ етка *
На плечный рем ень*
* Только для от дельныхм оделей.
П ра вила техники безоп а сности
Э тот пылесоспред на зна чен только д ля обычной
уборки ж илыхпом ещ ений.
П рибор не пред на зна чен д ля использова ния
д етьм и, неопытным и лю д ьм и и лю д ьм и с
огра ниченным и ум ственным и и ф изическим и
возм ож ностя м и ина че ка к под на д зором лица ,
отвеча ю щ его за ихбезопа сность.
Не ра зреша йте д етя м игра ть сустройством .
в сырыхпом ещ ения х;
вблизи легковоспла м еня ю щ ихся га зов и т. п.;
без ф ильтра H EPA — во избеж а ние
повреж д ения пылесоса ;
пом ещ ений в я вно а ва рийном состоя нии.
•
•
•
•
За п рещ а ется п ользова ться
п ылесосом д ля уборки:
острыхпред м етов;
вод ы и иныхж ид костей;
горя чей или остывшей золы, непога шенных
окурков и т. п.;
м елкой пыли, на прим ер, от штука турки, бетона ,
м уки или золы.
•
•
•
•
За п рещ а ется п ользова ться
п ылесосом д ля уборки:
Все это м ож ет привести к серьезным
повреж д ения м д вига теля и не под па д а ет под
д ействие га ра нтии.
П ра вила электробезоп а сности
•
•
•
•
•
•
•
Регуля рно проверя йте испра вность шнура .
П ользова ться пылесосом сповреж д енным
шнуром пита ния за прещ а ется .
В целя хбезопа сности повреж д енный шнур
пита ния д олж ен быть за м енен а гентом по
обслуж ива нию El
e ctrol
ux или д ругим
ква лиф ицирова нным специа листом .
П овреж д ения шнура пита ния не под па д а ю т под
д ействие га ра нтии.
Не тя ните и не под ним а йте пылесосза шнур.
П еред чисткой и техническим обслуж ива нием
отклю ча йте пылесосот сети.
Все ра боты по обслуж ива нию и рем онту
д олж ны выполня ться только в уполном оченном
сервисном центре El
e ctrol
ux.
Хра ните пылесосв сухом м есте.
П роверьте, все ли д ета ли на ход я тся в коробке.
Аккура тно вста вьте ручку в ниж ню ю ча сть
корпуса (1a). Убед итесь, что шнур не за ж а т.
За крепите ручку, за тя нув крепеж ный винт (1b).
Уста новите на пылесосна са д ку д ля пола .
•
•
•
•
Ра сп а ковка и сборка (1)
Выньте шнур, повернув верхний д ерж а тель
шнура (2), и вста вьте его в сеть. Вклю чите
пылесос, на ж а в кнопку пита ния .
Отрегулируйте м ощ ность вса сыва ния
регуля тором м ощ ности на ручке.
•
•
Уборка (2)
На са д ки д ля п ола (3)
На са д ка д ля ковра /п ола
Ковры: перевед ите рыча ж ок в полож ение (3A).
П ол: перевед ите рыча ж ок в полож ение (3B).
На са д ка д ля п а ркета *:
используется д ля д еревя нныхполов.
Ка к п ользова ться турбона са д кой*
Щ етка вра щ а ется потоком возд уха . Турбона са д ка
используется д ля глубокой очистки ковров.
•
За прещ а ется использова ть турбона са д ку д ля
чистки шкур, ковров сд линной ба хром ой и
ворсом д линнее 15 м м .
•
Во избеж а ние повреж д ений ковра не
оста на влива йте на са д ку при вра щ ении щ етки.
•
За прещ а ется ка са ться на са д кой электрических
ка белей. Выклю ча йте пылесоссра зу по
оконча нии ра боты.
Чистка турбона са д ки (4)
Отсоед ините на са д ку от пылесоса и уд а лите из
щ етки за пута вшиеся нити и проч., ра зреза в их
нож ница м и.
Ка к п ользова ться уд линительной
трубкой:
присоед ините на са д ку к уд линительной трубке (5)
д ля чистки крова тей и м ебели
Шла нги п рина д лежности *
Сним ите на са д ку д ля пола и за крепите на плечный
рем ень* вокругсоед инения на са д ки и ручки, ка к
пока за но на рисунке (6).
П рикрепите шла нгк соед инению на са д ки и
присоед ините прина д леж ности*.
•
Оп орожнение п ылесборника :
Откройте за щ елку и выньте пылесборник.
Сним ите д ерж а тель ф ильтра и опорож ните
пылесборник (7).
•
•
•
•
Очистка м ою щ егося ф ильтра H EPA
П ри плохом вса сыва нии ф ильтр H EPA,
возм ож но, нуж д а ется в очистке:
Откройте за щ елку и выньте пылесборник из
корпуса пылесоса .
Выньте ф ильтр H EPA, повернув его в
д ерж а теле против ча совой стрелки (8).
Очистите ф ильтр, уд а лив м усор и гря зь.
П ром ойте ф ильтр теплой вод ой и просушите
перед уста новкой.
П ылесборник осна щ ен за щ итным устройством ,
и за крыть его, не уста новив на м есто ф ильтр
H EPA, нельзя .
За м ените ф ильтр H EPA, если он повреж д ен
или не очищ а ется . Фильтр вход ит в ком плект
за па сныхча стей.
Устра нение неп ола д ок
П ылесосне вклю ча ется :
•
убед итесь, что шнур пита ния вклю чен в сеть;
•
проверьте испра вность шнура и вилки;
•
проверьте, не перегорел ли пред охра нитель.
П лохое вса сыва ние или оста новка п ылесоса :
•
за полнен пылесборник?
•
за сорились на са д ка или возд ушный ка на л?
•
ф ильтр H EPA за сорился или нуж д а ется в
очистке?
Если в п ылесосп оп а ла вод а
Необход им о обра титься в уполном оченный
сервисный центр El
e ctrol
ux д ля за м ены д вига теля .
На д вига тель, повреж д енный вод ой, га ра нтия не
ра спростра ня ется .
Инф орм а ция д ля п отребителя
El
e ctrol
ux не несет ника кой ответственности за
лю бой ущ ерб, понесенный вслед ствие
непра вильного использова ния д а нного бытового
прибора или внесения в него изм енений.
П ылесосизготовлен сучетом требова ний охра ны
окруж а ю щ ей сред ы. Все пла стиковые д ета ли
пом ечены д ля послед ую щ ей вторичной
перера ботки.
Если не удает ся найт и ф ильт р H EPA или
принадлеж ност и для пылесоса El
e ctrol
ux,
посет ит е наш веб-сайт w w w .e l
e ctrol
ux.com .
Ф ункции/п рина д лежности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Горна д ръ ж ка
П оста вка на ка бела
Регулира не на м ощ ността
Стопорен винт
Контейнер за пра х
H EPA ф илтъ р*
На кра йник за килим и/твъ рд и на стилки
Уд ъ лж ителна тръ ба
На кра йник за па ркет*
Турбо на кра йник*
М а ркуч*
Инструм ент за тесни м еста *
Четка за пра х*
Рем ъ к за ра м о*
*= Сам о за ня кои м одели.
М ерки п о безоп а сност
П ра хосм ука чка та тря бва д а се ползва са м о от
въ зра стни и са м о за норм а лно почиства не в
д ом а шни условия .
Този уред не е пред на зна чен за употреба от лица
(вклю чително д еца ) сна м а лени ф изически,
сетивни или ум ствени въ зм ож ности, с
нед оста тъ чен опит и позна ния , освен а ко не се
на блю д а ва т или са им д а д ени инструкции за
употреба та на уред а от лице, отговорно за
тя хна та безопа сност.
Тря бва д а се на д зира ва т д еца та , за д а се
га ра нтира , че ня м а д а си игра я т суред а .
Никога не п очиства йте:
М окри повъ рхности.
В близост д о въ зпла м еним и га зове и д р.
Без H EPA ф илтъ р, за д а избегнете повред а
на пра хосм ука чка та .
Кога то по корпуса им а вид им а повред а .
•
•
•
•
Никога не п очиства йте:
Остри пред м ети.
Вод а или д руги течности
Горещ и или студ ени въ глени, горя щ и
цига рени ф а сове и д р.
На прим ер ф ин пра хот м а зилка , бетон,
бра шно или пепел.
•
•
•
•
Спом ена тите м ога т д а причиня т сериозна повред а
в м отора – повред а , за коя то не ва ж и га ра нция та .
•
•
•
•
•
•
•
М ерки за електротехническа
безоп а сност
Ред овно проверя ва йте д а ли щ епселъ т и
ка белъ т не са повред ени. Никога не
използва йте пра хосм ука чка та , а ко ка белъ т е
повред ен.
Ако за хра нва щ ия т ка бел е повред ен, той
тря бва д а бъ д е см енен от El
e ctrol
ux, негов
сервизен а гент или лице спод обна
ква лиф ика ция , за д а се избегне опа сност.
Га ра нция та не се отна ся за повред а на
ка бела на м а шина та .
Никога не д ъ рпа йте или повд ига йте
пра хосм ука чка та чрез ка бела .
Изва ж д а йте щ епсела от конта кта , пред и д а
отворите пра хосм ука чка та за почиства не или
под д ръ ж ка .
Всички сервизни и рем онтни ра боти тря бва
д а се извъ ршва т от упъ лном ощ ен сервизен
центъ р на El
e ctrol
ux.
П ра хосм ука чка та тря бва д а се съ хра ня ва на
сухо м я сто.
П роверете д а ли всички ча сти се на м ира т в
кутия та .
Вним а телно поста вете горна та д ръ ж ка в
д олния основен корпус(1a). П роверете д а ли
ка белъ т не се е за плел.
Фиксира йте горна та д ръ ж ка съ сза тя га не на
стопорния винт (1b).
П оста вете на кра йника за под в
пра хосм ука чка та .
•
•
•
•
Ра зоп а кова не и сглобя ва не (1)
Освобод ете ка бела , ка то въ ртите горна та
поста вка за ка бела (2) и вклю чете щ епсела в
конта кта . Вклю чва нето на пра хосм ука чка та
ста ва сна тиска не на бутона за вклю чва не.
Регулира йте см ука телна та м ощ ност с
регула тора на д ръ ж ка та .
•
•
На ча ло на чистене (2)
На кра йници за п од (3).
На кра йник за килим и/твъ рд и на стилки
Килим и: Използва йте слостче в полож ение (3A).
Твъ рд под : Използва йте слостче в полож ение
(3B).
На кра йник за п а ркет*:
Използва йте за д ъ рвен под .
Изп олзва не на турбо на кра йника *
Въ ртя щ а та се четка се за д виж ва от въ зд ушния
поток. Използва йте турбо на кра йника за д ъ лбоко
чистене на килим и.
•
Не използва йте турбо на кра йника въ рху
килим и от кож и, килим и сд ъ лги ресни или с
д ебелина повече от 15 м м .
•
За д а не повред ите килим а , не оста вя йте
на кра йника на ед но м я сто, кога то четка та се
въ рти.
•
Не м ина ва йте сна кра йника през
електрически ка бели и за д ъ лж ително
изклю чва йте пра хосм ука чка та вед на га след
употреба .
П очиства не на турбо на кра йника (4)
Изва д ете на кра йника от тръ ба та на
пра хосм ука чка та и отстра нете от четка та
за плетени конци и д р., ка то ги на реж ете снож ици.
Изп олзва не на уд ъ лжителна та тръ ба :
Свъ рж ете на кра йника къ м уд ъ лж ителна та тръ ба
(5) за чистене под легла и м ебели.
М а ркуч и п рина д лежности*
Сва лете на кра йника за под и за крепете рем ъ ка
за ра м о* около свъ рзва нето на на кра йника и
горна та д ръ ж ка , ка кто е пока за но на ф игура та (6).
За тегнете м а ркуча къ м съ ед инението на
на кра йника и свъ рж ете прина д леж ностите*.
•
Изп ра зва не на контейнера за п ра х:
Отворете за копча лка та , за д а освобод ите
контейнера за пра хИзва д ете д ъ рж а ча на
ф илтъ ра и изпра знете контейнера за пра х(7).
•
•
•
•
П очиства не на H EPA ф илтъ ра ,
който м оже д а се п очиства
Ако сила та на за см уква не е м а лка , вероя тно
H EPA ф илтъ ръ т тря бва д а се почисти:
Отворете за копча лка та , за д а освобод ите
контейнера за пра хот корпуса на
пра хосм ука чка та .
Изва д ете H EPA ф илтъ ра , ка то го за въ ртите
обра тно на ча совникова та стрелка , от
д ъ рж а ча на ф илтъ ра (8). П очистете ф илтъ ра ,
ка то отстра ните грубите оста тъ ци и
за м ъ рся ва не. След това изм ийте ф илтъ ра в
хла д ка вод а и го оста вете д а изсъ хне, пред и
д а го поста вите на м я сто.
Контейнеръ т за пра хим а пред па зно
устройство, което не м ож е д а се за твори, без
H EPA ф илтъ ръ т д а е поста вен на м я сто.
См еня йте H EPA ф илтъ ръ т, а ко е повред ен
или не м ож е д а се почисти д обре. Филтъ ръ т
се пред ла га ка то резервна ча ст.
Отстра ня ва не на неизп ра вности
П ра хосм ука чка та не тръ гва
•
П роверете д а ли ка белъ т е вклю чен в
за хра нва нето.
•
П роверете д а ли щ епселъ т и ка белъ т не са
повред ени.
•
П роверете за изгоря л бушон.
Сла бо всм уква не или п ра хосм ука чка та сп ира
•
Не е ли пъ лен контейнеръ т за пра х?
•
Не е ли за пушен на кра йникъ т или ка на лъ т за
въ зд ух?
•
Не е ли за пушен H EPA ф илтъ ръ т и не тря бва
ли д а се почисти?
Ако вод а е п оп а д на ла в п ра хосм ука чка та
Щ е бъ д е необход им о д а см ените м отора в
оторизира н сервизен центъ р на El
e ctrol
ux.
П овред а в д вига теля , причинена от прониква не
на вод а , не се покрива от га ра нция та .
П отребителска инф орм а ция
El
e ctrol
ux не носи ника ква отговорност за щ ети,
причинени от непра вилна употреба на уред а или
в случа и на м а нипула ции по уред а .
Този прод укт е ра зра ботен см исъ л за околна та
сред а . Всички пла стм а сови ча сти са м а ркира ни
за рециклира не.
Ако не м ож ет е да нам ерит е H EPA ф илт ъ р или
принадлеж ност и за вашат а прахосм укачка
El
e ctrol
ux, посет ет е нашия уеб сайт на адрес
w w w .e l
e ctrol
ux.com .
Gre e k :
Το σύµβολο
στο π ροϊόν ή επ άνω στη
συσκευασία του υπ οδ εικνύειότιδ εν π ρέ π εινα µ
εταχειρίζεστε το π ροϊόν αυτό ω ς οικιακό
απ όρριµµα . Αντιθέ τω ς θαπ ρέ π εινα
π αραδ ίδ εταιστο κατάλλη λο ση µείο συλλογής για
τη ν ανακύκλω ση η λεκτρικού καιη λεκτρονικού
εξοπ λισµού. Εξασφαλίζοντας ότιτο π ροϊόν αυτό
δ ιατίθεταισω στά, συµβάλλετε στη ν απ οτροπ ή
ενδ εχόµενω ν αρνη τικών συνεπ ειών για το
π εριβάλλον καιτη ν ανθρώπ ινη υγεία, οιοπ οίες
θα µπ ορούσαν δ ιαφορετικά να π ροκλη θούν απ ό
ακατάλλη λο χειρισµό απ όρριψ η ς του π ροϊόντος
αυτού. Για λεπ τοµερέ στερες π λη ροφορίες
σχετικά µε τη ν ανακύκλω ση του π ροϊόντος
αυτού, επ ικοινω νήστε µε το δ η µαρχείο τη ς
π εριοχής σας, τη ν τοπ ική σας υπ η ρεσία
απ οκοµιδ ής οικιακών απ ορριµµάτω ν ή µε το
κατάστη µα όπ ου αγοράσατε το π ροϊόν.
Сим волъ т
въ рху прод укта или
опа ковка та м у пока зва , че този прод укт не
тря бва д а се третира ка то д ом а кинските
отпа д ъ ци. Вм есто това , той тря бва д а се
пред а д е в специа лизира н пункт за
рециклира не на електрическо и електронно
оборуд ва не. Ка то се погриж ите този прод укт
д а бъ д е изхвъ рлен по под ход я щ на чин, вие
щ е пом огнете за пред отвра тя ва не на
въ зм ож ните нега тивни послед ствия за
околна та сред а и човешкото зд ра ве, които
ина че биха м огли д а бъ д а т пред извика ни от
непра вилното изхвъ рля не ка то отпа д ъ к на
този прод укт. За по-под робна инф орм а ция за
рециклира не на този прод укт се объ рнете
къ м м естна та гра д ска упра ва , служ ба та за
вторични суровини или м а га зина , откъ д ето
сте за купили прод укта .
Сим вол
на изд елии или на его упа ковке
ука зыва ет, что оно не под леж ит утилиза ции в
ка честве бытовыхотход ов. Вм есто этого его
след ует сд а ть в соответствую щ ий пункт
прием ки электронного и
электрооборуд ова ния д ля послед ую щ ей
утилиза ции. Соблю д а я пра вила утилиза ции
изд елия , Вы пом ож ете пред отвра тить
причинение окруж а ю щ ей сред е и зд оровью
лю д ей потенциа льного ущ ерба , который
возм ож ен, в противном случа е, вслед ствие
непод оба ю щ его обра щ ения спод обным и
отход а м и. За более под робной инф орм а цией
об утилиза ции этого изд елия просьба
обра щ а ться к м естным вла стя м , в служ бу по
вывозу и утилиза ции отход ов или в м а га зин,
в котором Вы приобрели изд елие.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising