AEG | VAMYPRCE250.5 | User manual | Aeg VAMPYRCEPOWERLINE Korisnički priručnik

Aeg VAMPYRCEPOWERLINE Korisnički priručnik
®
VAMPYR
CE
UPUTE ZA UPORABU
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
tipka za otvaranje pretinca s papirnatom vrecicom
kontrola snage usisavanja
odjeljak za pribor
tipka za ukljucenje/iskljucenje
utor za parkiranje
pokazivac napunjenosti papirne vrecice
tipka za namotavanje mrežnog kabela
utor za nastavke
cetka
rucka za nošenje
tipka za uklanjanje usisnog crijeva
cijev / teleskopska cijev*
rucica
usisno crijevo
* Stavke oznac ene sa * mogu se razlikovati zavisno od modela
2
Sadržaj
Opis uredaja ................................................................................................. 2
Prije prve uporabe ....................................................................................... 3
Napomene o zaštiti okoliša........................................................................ 3
Upute o sigurnosti korisnika ...................................................................... 4
Priprema usisavaca za uporabu ............................................................... 5
Uporaba nastavaka..................................................................................... 6
Ukljucenje usisavaca .................................................................................. 8
Održavanje i cišcenje.................................................................................. 9
Papirnata vrecica......................................................................................... 9
Transport i pohranjivanje.......................................................................... 10
Ako mislite da Vaš usisavac ne radi pravilno........................................ 10
Poseban pribor .......................................................................................... 11
Prije prve uporabe
Molimo, pažljivo procitajte sve upute navedene u ovom prirucniku. Prirucnik
sadrži važne napomene o sigurnosti, uporabi i održavanju usisavaca. Spremite
ovaj prirucnik na sigurno mjesto i u slucaju potrebe, dajte ga novom vlasniku
usisavaca.
Napomene o zaštiti okoliša
Molimo da ne bacate u smece materijal za pakiranje ili stare usisavace.
Materijal za pakiranje
• Karton odložite na mjesto za prikupljanje starog papira.
• Polietilenske vrecice odložite na mjesto za prikupljanje materijala od plastike
radi prerade.
Prerada usisavaca nakon isteka vijeka trajanja
• Plasticni dijelovi oznaceni su brojevima, tako da ih možete poslati na preradu
nakon što usisavac nije više pogodan za uporabu.
Molimo Vas da od lokalnih vlasti zatražite podatke o prikupljalištima materijala za
preradu.
3
Upute o sigurnosti korisnika
Ovaj usisavac izraden je u skladu sa sljedecim EC propisima:
73/23 EEC od 19.02.1973. propis o sniženom naponu napajanja
89/336 EEC od 03.05.1989. zajedno sa dodatkom 92/31 EEC propis o
elektromagnetskoj uskladenosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Ovaj usisavac mora se prikljuciti na mrežu ciji napon odgovara mrežnom
naponu oznacenom na natpisnoj plocici, 220/230 V.
U krugu napajanja usisavaca mora postojati osigurac nominalne vrijednosti
od 10 A.
Pri iskljucenju usisavaca iz mreže, nikada nemojte povlaciti kabel.
Nemojte ukljucivati usisavac ako:
- je oštecen mrežni kabel
- na kucištu postoji vidljivo oštecenje
Izbjegavajte prelaženje usisavacem ili glavom za cišcenje preko mrežnog
kabele. Na taj nacin može se oštetiti izolacija.
Ako nije stavljena papirnata vrecica, pokrov se ne može zatvoriti.
Nemojte pokušavati zatvoriti pokrov na silu!
Prije cišcenja uvijek provjerite da li je stavljena papirnata vrecica, mikrofilter i
filter za zaštitu motora.
Ovaj usisavac mora se koristiti samo pri suhom cišcenju kucne prašine i
necistoca i ne smije se koristiti na ljudima ili životinjama.
Usisavac ne smijete odlagati tako da bude na dohvat djece. Proizvodac ne
može preuzeti odgovornost za štetu nastalu uslijed drugacije uporabe
usisavaca nego što je naznaceno u ovom prirucniku.
Nakon cišcenja tapisona pomocu pjene, pricekajte neko vrijeme da se tapison
osuši. Nikada nemojte koristiti usisavac za usisavanje tekucina, jer bi se u
protivnom mogao oštetiti. Takoder postoji i opasnost od elektrickog udara.
Nikada nemojte usisavati šibice, vruci pepeo ili opuške cigareta. Pri
usisavanju, pazite da nema oštrih predmeta koji bi mogli oštetiti usisavac ili
papirnatu vrecicu.
Usisavac mora biti pohranjen tako da vremenske prilike nemaju nikakvog
utjecaja. Usisavac ne smije biti izložen utjecaju vlage ili izvora topline.
Ako se ošteti mrežni kabel, cijeli sklop za namatanje kabela mora se
zamijeniti u ovlaštenom servisu.
Popravke elektrickih aparata smiju obavljati samo strucne osobe. Nepravilni
popravci mogu dovesti korisnika u ozbiljnu opasnost.
U slucaju kvara, molimo da se obratite prodavacu ili izravno ovlaštenom
servisu.
Priprema usisavaca za uporabu
Nastavci se mogu ucvrstiti umetanjem i
zakretanjem, a odvajaju se zakretanjem i
izvlacenjem.
Ucvršcenje usisne cijevi i usisnog crijeva
Cvrsto spojite rucicu usisne cijevi na usisnu cijev.
Ucvršcenje usisnih cijevi (zavisno od modela)
Umetnite dvije cijevi jednu u drugu i zakrenite radi
cvrstog spajanja.
Podešavanje teleskopske cijevi
(zavisno od modela)
Pomaknite tipku na cijevi prema dolje i podesite
cijev na najpovoljniju dužinu za rad.
Prikljucenje savitljivog crijeva
Umetnite držac savitljivog crijeva u usisni otvor.
Crijevo cete moci u potpunosti zakretati i koristiti.
Pri skidanju savitljivog crijeva sa usisavaca,
pritisnite tipku za otpuštanje i izvucite držac iz
usisnog otvora.
Glavni prikljucak/namatanje kabla
Prikljucivanje:
Mrežni kabel nalazi se u pretincu za kabel. Pritisnite
nožnu tipku kabela i izvucite mrežni kabel. Utaknite
mrežni prikljucak u zidnu uticnicu.
Na kraju usisavanja:
Iskljucite usisavac i izvucite mrežni prikljucak.
Pritisnite tipku za namatanje kabela i mrežni kabel
se automatski namota u pretinac.
5
Uporaba nastavaka
Nastavke se stavlja na usisnu cijev umetanjem i
zakretanjem, a odvaja zakretanjem i izvlacenjem.
Korištenje glave za cišcenje VARIO 500
Glava za cišcenje pogodna je za svakodnevno
cišcenje tepiha i tvrdih podova, primjerice drvenih
parketa, keramickih plocica ili linoleuma. Glava za
cišcenje podešava se i prilagodava rucno razlicitim
vrstama podova.
Dodatni nastavci
nastavak za cišcenje utora i tapeciranog
pokucstva
Kako bi se zadovoljile pojedine potrebe pri cišcenju
prostorija, predvideni su razliciti nastavci koji se
nalaze u pretincu za pribor u samom usisavacu.
Pretinac se otvara laganim povlacenjem prema
gore.
Nastavci se pricvršcuju bilo na usisnu cijev ili
direktno na dršku usisnog crijeva, ovisno o potrebi.
Nastavak za cišcenje utora
Za cišcenje na teško dostupnim mjestima,
primjerice za cišcenje paucine, udubina u foteljama
ili trosjedima i kutevima.
6
Nastavak za cišcenje tapeciranog pokucstva
Za cišcenje niti i pahulja sa tapeta, madraca,
fotelja,…
Za posebne cetke, pogledajte poglavlje “Poseban
pribor”.
7
Ukljucenje usisavaca
Ukljucivanje i iskljucivanje
Pritisnite ovu tipku da bi ukljucili ili iskljucili
usisavac.
Kontrola snage
Podešavanje snage pomocu zakretne kontrole
Snaga usisavanja može se, pomocu elektronske
kontrole snage, podesiti tako da odgovara bilo
kojem slucaju cišcenja.
min.
max.
Održavanje i cišcenje
Prije pocetka iskljucite usisavac i izvucite mrežni
prikljucak iz zidne uticnice.
Zamjena papirnate vrecice
Kad je usisavac podešen na najvecu snagu i kad je
glava za cišcenje podignuta sa poda, a indikator
napunjenosti je obojen ili potpuno crven, potrebno
je zamijeniti papirnatu vrecicu. Ako papirnata
vrecica i nije potpuno napunjena, potrebno ju je
zamijeniti, buduci da se može dogoditi da je velika
kolicina fine prašine zacepila pore papirnate
vrecice.
Otvorite pokrov pritiskom na tipku i podignite ga.
Zamjena papirnate vrecice na higijenski nacin:
pri vadenju pune papirnate vrecice, automatski se
pokriva otvor. Pri vadenju možete osjetiti lagani
otpor.
Pune vrecice možete baciti zajedno sa kucnim
smecem.
Umetnite novu papirnatu vrecicu u vodilice do kraja,
jer se tek tada može zatvoriti pokrov.
Molimo, nemojte na silu zatvarati pokrov.
8
Zamjena mikrofiltera
Preporucamo zamjenu mikrofiltera nakon svake
pete zamjene papirnate vrecice. Kad usisavac
usisava cisti zrak i kad je stavljena nova papirnata
vrecica a indikator pokazuje da je vrecica puna,
potrebno je obavezno zamijeniti mikrofilter.
Otvorite pokrov. Podignite rabljeni mikrofilter (vidjeti
crtež) pomocu cistih higijenskih traka i odbacite ga
zajedno sa kucnim smecem.
Stavite mikrofilter na njegovo mjesto i zatvorite
pokrov.
Filter za zaštitu motora
Filter za zaštitu motora je trajni filter koji ne
zahtijeva redovito održavanje.
Jedini izuzetak je ako je vrecica za prašinu
oštecena, te filter motora postane zaprljan. U tom
slucaju, izvadite filter za zaštitu motora, ocistite ga
(jednostavno istresite prašinu), te vratite na mjesto.
Stavite novu vrecicu za prašinu.
Cišcenje
Plasticno kucište i pretinac papirnate vrecice
ocistite vlažnom krpom prema potrebi.
Nemojte koristiti sredstva za cišcenje ili tekucine.
Povremeno ocistite glavu za cišcenje i cetku za
pokucstvo pomocu nastavaka za cišcenje utora.
Papirnata vrecica za prašinu
VAMPYRino
E-No. 900 087 600
ET-No. 668 901 268
Velicina vrecice 28
Mikrofilter ET-No. 668 100 151
9
Transport i pohranjivanje
Radi lakšeg pohranjivanja i transporta usisavaca,
umetnite glavu za cišcenje u utor za ucvršcenje.
Privremeno odlaganje
Za vrijeme kratkog predaha pri usisavanju, koristite
nosac za privremeno odlaganje usisne cijevi i glave
za cišcenje.
Ako mislite da Vaš usisavac ne radi
pravilno
Što uciniti ako . . .
. . . nastavak se teško pomice?
Smanjite snagu usisavaca. Time se ne narušava
ucinak usisavanja.
. . . ukljucuje se zaštita od pregrijavanja?
Kad je papirnata vrecica puna ili zacepljena, ili ako
se zacepi nastavak za cišcenje, pocne raditi zaštita
motora od pregrijavanja. Iskljucite usisavac, izvucite
mrežni kabel i pricekajte da se motor ohladi.
Provjerite papirnatu vrecicu i nastavak i otklonite
uzrok zacepljenja.
Usisavac se može ponovo ukljuciti nakon 30
minuta.
10
. . . dolazi do pregaranja osiguraca?
Ako na istu uticnicu prikljucite neki drugi jaki
potrošac, može doci do pregaranja osiguraca.
Ovo možete izbjeci, ako prije ukljucenja postavite
regulator snage na najmanju vrijednost i tek nakon
ukljucenja odaberete vecu snagu.
. . . je potrebna zamjena sakupljaca niti?
Ako se istroši sakljupac niti na glavi za cišcenje,
potrebno ju je zamijeniti.
Rezervni dio možete naruciti pod brojem ET-No.
668 901 690.
. . . se poklopac ne može zatvoriti?
Provjerite da li ste stavili papirnatu vrecicu za
prašinu.
. . . poklopac kucišta je izašao iz ležišta?
Ako je poklopac kucišta izašao iz ležišta jer se
previše otvori, vratite ga na mjesto u kucište i
pritisnite sve dok ne sjedne na mjesto.
Poseban pribor
Rotosoft 1200 turbo cetka
Rotosoft 1200 omogucava lakše cišcenje tepiha i
tvrdih podova. Kružno kretanje cetkica lagano
razmice niti tepiha izmedu kojih je ušla necistoca.
Poseban nastavak
Za posebno održavanje i upotrebu na parketu,
poplocenim i tvrdim podovima.
Cetka za radijatore
Za usisavanje izmedu rebara radijatora, izmedu
polica ili uskih pukotina. Ucvrstite ju na nastavak za
cišcenje utora.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising