AEG | VAMP.EXQ.200.3 | User manual | Aeg VAMP.EXQ.200.3 Korisnički priručnik

Aeg VAMP.EXQ.200.3 Korisnički priručnik
VAMPYR CE ® MEGA POWER
UPUTE ZA UPORABU
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
tipka za otvaranje pretinca s papirnatom vrecicom
kontrola za ukljucivanje/iskljucivanje i snagu usisavanja
odjeljak za pribor
tipka za ME GA POWER
utor za parkiranje
pokazivac napunjenosti papirne vrecice
tipka za namotavanje mrežnog kabela
utor za nastavke
cetka
rucka za nošenje
tipka za uklanjanje usisnog crijeva
teleskopska cijev
rucica
usisno crijevo
2
Sadržaj
Opis uredaja ................................................................................................. 2
Prije prve uporabe ....................................................................................... 3
Napomene o zaštiti okoliša........................................................................ 3
Upute o sigurnosti korisnika ...................................................................... 4
Priprema usisivaca za uporabu................................................................. 5
Uporaba nastavaka..................................................................................... 6
Ukljucenje usisivaca.................................................................................... 7
Održavanje i cišcenje.................................................................................. 8
Papirnata vrecica......................................................................................... 9
Transport i pohranjivanje.......................................................................... 10
Ako mislite da Vaš usisivac ne radi pravilno......................................... 11
Poseban pribor .......................................................................................... 12
Prije prve uporabe
Molimo, pažljivo procitajte sve upute navedene u ovom prirucniku.
Prirucnik sadrži važne napomene o sigurnosti, uporabi i održavanju usisivaca.
Spremite ovaj prirucnik na sigurno mjesto i u slucaju potrebe, dajte ga novom
vlasniku usisivaca.
Napomene o zaštiti okoliša
Molimo da ne bacate u smece materijal za pakiranje ili stari usisivac.
Materijal za pakiranje
• Karton odložite na mjesto za prikupljanje starog papira.
• Polietilenske vrecice odložite na mjesto za prikupljanje materijala od plastike
radi prerade.
Prerada usisivaca nakon isteka vijeka trajanja
• Plasticni dijelovi oznaceni su simbolima, tako da ih možete poslati na preradu
nakon što usisivac nije više pogodan za uporabu.
Molimo Vas da od lokalnih vlasti zatražite podatke o prikupljalištima materijala za
preradu.
3
Sigurnosne napomene
Ovaj usisivac izraden je u skladu sa sljedecim EC propisima:
73/23 EEC od 19.02.1973. propis o niskom naponu
89/336 EEC od 03.05.1989. zajedno sa dodatkom 92/31 EEC propis o
elektromagnetskoj uskladenosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj usisivac mora se prikljuciti na mrežu ciji napon odgovara mrežnom
naponu oznacenom na natpisnoj plocici, 220/230 V.
U krugu napajanja usisivaca mora postojati osigurac nominalne vrijednosti od
10 A.
Pri iskljucenju usisivaca iz mreže, nikada nemojte povlaciti kabel.
Nemojte ukljucivati usisivac ako:
- je oštecen mrežni kabel
- na kucištu postoji vidljivo oštecenje.
Izbjegavajte prelaženje usisivacem ili glavom za cišcenje preko mrežnog
kabele. Na taj nacin može se oštetiti izolacija.
Ako nije stavljena papirnata vrecica, pokrov se ne može zatvoriti.
Nemojte pokušavati zatvoriti pokrov na silu!
Prije cišcenja uvijek provjerite da li je stavljena papirnata vrecica, mikrofilter i
filter za zaštitu motora.
Ovaj usisivac može se koristiti samo pri suhom cišcenju kucne prašine i
necistoca i ne smije se koristiti na ljudima ili životinjama.
Usisivac ne smijete odlagati tako da bude na dohvat djece. Proizvodac ne
može preuzeti odgovornost za štetu nastalu uslijed drugacije uporabe
usisivaca nego što je naznaceno u ovom prirucniku.
Nakon cišcenja tapisona pomocu pjene, pricekajte neko vrijeme da se tapison
osuši. Nikada nemojte koristiti usisivac za usisavanje tekucina, jer bi se u
protivnom mogao oštetiti. Takoder postoji i opasnost od elektrickog udara.
Nikada nemojte usisavati šibice, vruci pepeo ili opuške cigareta. Pri
usisavanju, pazite da nema oštrih predmeta koji bi mogli oštetiti usisivac ili
papirnatu vrecicu.
Usisivac mora biti pohranjen tako da vremenske prilike nemaju nikakvog
utjecaja. Usisivac ne smije biti izložen utjecaju vlage ili izvora topline.
Ako se ošteti mrežni kabel, cijeli sklop za namatanje kabela mora se
zamijeniti u ovlaštenom servisu.
Popravke elektrickih aparata smiju obavljati samo strucne osobe. Nepravilni
popravci mogu dovesti korisnika u ozbiljnu opasnost.
U slucaju kvara, molimo da se obratite ovlaštenom servisu.
4
Priprema usisivaca za uporabu
Nastavci se mogu ucvrstiti umetanjem i
zakretanjem, a odvajaju se zakretanjem i
izvlacenjem.
Ucvršcenje usisne cijevi i usisnog crijeva
Cvrsto spojite rucicu usisne cijevi na usisnu cijev.
Podešavanje teleskopske cijevi
Pomaknite tipku na cijevi prema dolje i podesite
cijev na najpovoljniju dužinu za rad.
Prikljucenje savitljivog crijeva
Umetnite držac savitljivog crijeva u usisni otvor.
Crijevo cete moci u potpunosti zakretati i koristiti.
Pri skidanju savitljivog crijeva sa usisivaca, pritisnite
tipku za otpuštanje i izvucite držac iz usisnog
otvora.
Glavni prikljucak/namatanje kabla
Prikljucivanje:
Mrežni kabel nalazi se u pretincu za kabel. Pritisnite
nožnu tipku kabela i izvucite mrežni kabel. Utaknite
mrežni prikljucak u zidnu uticnicu.
Na kraju usisavanja:
Iskljucite usisivac zakretanjem kontrole B i izvucite
mrežni prikljucak. Pritisnite tipku za namatanje
kabela i mrežni kabel se automatski namota u
pretinac.
5
Uporaba nastavaka
Nastavke se stavlja na usisnu cijev umetanjem i
zakretanjem, a odvaja zakretanjem i izvlacenjem.
Korištenje glave za cišcenje VARIO 500
Glava za cišcenje pogodna je za svakodnevno
cišcenje tepiha i tvrdih podova, primjerice drvenih
parketa, keramickih plocica ili linoleuma. Glava za
cišcenje podešava se i prilagodava rucno razlicitim
vrstama podova.
Nastavci za cišcenje utora i tapeciranog
pokucstva
Kako bi se zadovoljile pojedine potrebe pri cišcenju
prostorija, predvidena su dva nastavka koji se
nalaze u pretincu za pribor u samom usisivacu.
Pretinac se otvara laganim povlacenjem prema
gore.
Nastavci se pricvršcuju bilo na usisnu cijev ili
direktno na dršku usisnog crijeva, ovisno o potrebi.
Nastavak za cišcenje utora
Za cišcenje na teško dostupnim mjestima,
primjerice za cišcenje paucine, udubina u foteljama
ili trosjedima i kutevima.
Nastavak za cišcenje tapeciranog pokucstva
Za cišcenje niti i pahulja sa tapeta, madraca,
fotelja,…
6
Ukljucenje usisivaca
A Ukljucivanje i iskljucivanje
Usisivac se ukljucuje zakretanjem kontrole u smjeru
strelice Ø max.
Indikatorska lampica pokazuje da je usisivac
ukljucen na napajanje i da je spreman za upotrebu.
B Kontrola snage
Podešavanje snage pomocu zakretne kontrole
Snaga usisavanja može se, pomocu kontrole
snage, podesiti tako da odgovara bilo kojem slucaju
cišcenja.
NAPOMENA: Ako je zakretna kontrola okrenuta u
potpunosti u desno, tim podešenjem cete dobiti
snažan usis ali i ekonomicno podešenje za vecinu
poslova usisavanja.
C Tipka MEGA POWER
Pritisnite tipku MEGA POWER za poslove cišcenja
koji zahtjevaju posebno visoku usisnu snagu.
Usisivac tada radi na maksimalnoj snazi.
Svjetlosni indikator MEGA POWER svjetli toliko
dugo koliko je aktiviran stupanj MEGA POWER.
Na tom podešenju snage, zakretna kontrola ima
jedino funkciju ON/OFF (ukljuceno/iskljuceno).
Podešavanje usisne snage nije moguce na tom
podešenju.
7
Održavanje i cišcenje
Prije pocetka iskljucite usisivac i izvucite mrežni
prikljucak iz zidne uticnice.
Zamjena papirnate vrecice
Kad je usisivac podešen na najvecu snagu i kad je
glava za cišcenje podignuta sa poda, a indikator
napunjenosti potpuno crven, potrebno je zamijeniti
papirnatu vrecicu. Ako papirnata vrecica i nije
potpuno napunjena, potrebno ju je zamijeniti,
buduci da se može dogoditi da je velika kolicina fine
prašine zacepila pore papirnate vrecice.
Otvorite pokrov pritiskom na tipku i podignite ga.
Zamjena papirnate vrecice na higijenski nacin:
pri vadenju pune papirnate vrecice, automatski se
pokriva otvor. Pri vadenju možete osjetiti lagani
otpor.
Pune vrecice možete baciti zajedno sa kucnim
smecem.
Umetnite novu papirnatu vrecicu u vodilice do kraja,
jer se tek tada može zatvoriti pokrov.
Ako papirnata vrecica nije stavljena, pokrov se ne
može zatvoriti.
Molimo, nemojte na silu zatvarati pokrov!
8
Zamjena mikrofiltera
Preporucamo zamjenu mikrofiltera nakon svake
pete zamjene papirnate vrecice.
Kad usisivac usisava cisti zrak i kad je stavljena
nova papirnata vrecica a indikator pokazuje da je
vrecica puna, potrebno je obavezno zamijeniti
mikrofilter.
Otvorite pokrov. Podignite rabljeni mikrofilter (vidjeti
crtež) pomocu cistih higijenskih traka i odbacite ga
zajedno sa kucnim smecem.
Stavite mikrofilter na njegovo mjesto i zatvorite
pokrov.
Filter za zaštitu motora
Filter za zaštitu motora je trajni filter koji ne
zahtijeva redovito održavanje.
Jedini izuzetak je ako je vrecica za prašinu
oštecena, te filter motora postane zaprljan.
U tom slucaju, izvadite filter za zaštitu motora,
ocistite ga (jednostavno istresite prašinu), te vratite
na mjesto.
Stavite novu vrecicu za prašinu.
Cišcenje
Plasticno kucište i pretinac papirnate vrecice
ocistite vlažnom krpom prema potrebi.
Nemojte koristiti sredstva za cišcenje ili tekucine.
Povremeno ocistite glavu za cišcenje i cetku za
pokucstvo pomocu nastavaka za cišcenje utora.
Papirnata vrecica za prašinu
VAMPYR CE MEGA POWER
E-No. 900 087 600
ET-No. 668 901 268
Velicina vrecice 28
Mikrofilter ET-No. 668 100 151
9
Transport i pohranjivanje
Radi lakšeg pohranjivanja i transporta usisivaca,
umetnite glavu za cišcenje u utor za ucvršcenje.
Privremeno odla ganje
Za vrijeme kratkog predaha pri usisavanju, koristite
nosac za privremeno odlaganje usisne cijevi i glave
za cišcenje.
10
Ako mislite da Vaš usisivac ne radi pravilno
Što uciniti ako . . .
. . . nastavak se teško pomice?
Smanjite snagu usisivaca. Time se ne narušava
ucinak usisavanja.
. . . ukljucuje se zaštita od pregrijavanja?
Kad je papirnata vrecica puna ili zacepljena, ili ako
se zacepi nastavak za cišcenje, pocne raditi zaštita
motora od pregrijavanja. Iskljucite usisivac, izvucite
mrežni kabel i pricekajte da se motor ohladi.
Provjerite papirnatu vrecicu i nastavak i otklonite
uzrok zacepljenja.
Usisivac se može ponovo ukljuciti nakon 30 minuta.
. . . dolazi do pregaranja osiguraca?
Ako na istu uticnicu prikljucite neki drugi jaki
potrošac, može doci do pregaranja osiguraca.
Ovo možete izbjeci, ako prije ukljucenja postavite
regulator snage na najmanju vrijednost i tek nakon
ukljucenja odaberete vecu snagu.
Vaš usisivac je opremljen elektronskom
kontrolom laganog pocetka rada cime je
izbjegnuto pregaranje osiguraca u normalnim
uvjetima. Kao posljedica, na najmanjem
podešenju snage usisa, usisivac može zapoceti
s radom sa zakašnjenjem od otprilike 4
sekunde.
. . . je potrebna zamjena sakupljaca niti?
Ako se istroši sakljupac niti na glavi za cišcenje,
potrebno ju je zamijeniti.
Rezervni dio možete naruciti pod brojem ET-No.
668 901 690.
. . . poklopac kucišta je izašao iz ležišta?
Ako je poklopac kucišta izašao iz ležišta jer se
previše otvori, vratite ga na mjesto u kucište i
pritisnite sve dok ne sjedne na mjesto.
11
Poseban pribor
Rotosoft 1200 turbo cetka
Rotosoft 1200 omogucava lakše cišcenje tepiha i
tvrdih podova. Kružno kretanje cetkica lagano
razmice niti tepiha izmedu kojih je ušla necistoca.
Poseban nastavak
Za posebno održavanje i upotrebu na parketu,
poplocenim i tvrdim podovima.
Cetka za namještaj
Za usisavanje osjetljivih materijala i stvari.
Dostupna je jedino u ovlaštenom servisu.
Cetka za radijatore
Za usisavanje izmedu rebara radijatora, izmedu
polica ili uskih pukotina. Ucvrstite ju na nastavak za
cišcenje utora.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising