VOLTA | U414 | User manual | Volta U414 Brugermanual

Volta U414                 Brugermanual
Bruksanvisning
Käyttöohje
Operating Instructions
Golvdammsugare
Gulvstøvsuger
Støvsuger
Pölynimuri
Vacuum Floor Cleaner
Diamant ...
F
K
L
M
N
O
A
P
B
C
D
E
F
Q
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
I
= Håndtag
= Udløserknap til papirfilterrum
= Knap til slangekobling
= Indikator for filterskift
= Holdeskinne
= Rum til udstyr*
= Parkeringsskinne
= Afbryder
= Effektregulering
14
I
J
J = Ledningsoprul
K = Microfilter
L = Motorfilter
M = Papirfilter
N = Håndtag
O = Slange
P = Rør
Q = Mundstykke
*afhængig af model
Indhold
Beskrivelse af maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Før ibrugtagning første gang . . . . . . . . . . . . .15
Af hensyn til miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Sikkerhedsregler for brugeren . . . . . . . . . . . .15
Klargøring af støvsugeren . . . . . . . . . . . . . . . .16
Arbejde med mundstykkerne . . . . . . . . . . . . .16
Ibrugtagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Service og rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Hvad skal man gøre, hvis . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Før ibrugtagning første gang
Læs alle de følgende informationer grundigt. De
giver vigtige forholdsregler for sikkerhed, brug og
vedligeholdelse
af
støvsugeren.
Gem
brugsanvisningen på et sikkert sted og sørg for, at
den følger med støvsugeren, hvis denne
overdrages til andre.
Af hensyn til miljøet
Emballage og defekte støvsugere må ikke
bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald!
Emballage:
• Emballagen bør bortskaffes ved at smide kartonen i en container til genbrugspapir.
• Plastmaterialet af polyethylen (PE) bortskaffes på en genbrugsstation.
Genanvendelse af støvsugeren, når den er
gået i stykker:
• Plastdelene er ligesom delene, der er lavet af
andre materialer, forsynet med et mærke, som
fortæller, hvordan produktet bortskaffes på
en miljørigtig måde, når støvsugeren er gået i
stykker.
Spørg på kommuneforvaltningen, hvor den
nærmeste genbrugsstation findes!
Sikkerhedshenvisninger
; Dette apparat opfylder følgende EU-direktiver: – 73/23/EØF af 19. 02. 1973 – Lavspændingsdirektiv – 89/336/EØF af 03. 05. 1989
(inklusive Ændringsdirektiv 92/31/EØF) – EMCdirektiv.
• Støvsugeren må kun sluttes til vekselstrøm –
220/230 Volt.
• Strømkredsen for den anvendte stikkontakt
skal være sikret med mindst en 10 A sikring.
• Træk aldrig netstikket ud af stikkontakten ved
at trække i ledningen!
• Anvend ikke apparatet, når:
– Netledningen er beskadiget.
– Kabinettet har synlige skader.
• Undgå at køre over netledningen med støvsugeren eller med sugebørsten. Isoleringen risikerer at blive beskadiget.
• Hvis der ikke er sat papirfilter i, kan dækslet ikke lukke. Vær derfor forsigtig!
• Vær opmærksom på, at der altid skal være
papirfilter samt MICROFILTER og motorfilter i
støvsugeren.
• Tonerrester ved laserprintere og kopimaskiner
må ikke støvsuges med normale husholdningsstøvsugere.
• Den pågældende støvsuger må kun anvendes
til opsugning af tørt materiale i husholdingen.
Støvsugeren må ikke bruges på mennesker
eller dyr.
Hold børn væk fra elektriske apparater.
• Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader, der er opstået pga. uhensigtsmæssig
brug eller skyldes forkert betjening.
• Tæpper, der lige er blevet renset, skal være
helt tørre, inden de støvsuges. Støvsugeren
kan ellers tage skade. Desuden kan sikkerheden blive reduceret og dermed medføre
elektrisk stød.
• Støvsug ikke tændstikker, gløder eller cigaretskod. Undgå at suge hårde, spidse genstande
op, da det kan beskadige støvsugeren eller
papirfilteret.
• Støvsugeren må ikke udsættes for vejrpåvirkning, fugt eller varmekilder.
• Hvis netledningen er defekt, skal hele ledningsoprullet udskiftes af VOLTA kundeservice
eller et autoriseret værksted.
• Reparationer af elektriske apparater må kun
udføres af faguddannede personer. Ved
uautoriserede reparationer kan der opstå
alvorlige farer for brugeren.
• Ved fejl skal du enten kontakte forhandleren
eller rette henvendelse direkte til VOLTA kundeservice.
15
Klargøring af støvsugeren
Udstyret kan monteres ved at trykke det sammen og dreje det og demonteres igen ved at
trække det fra hinanden og dreje det.
Sæt slange og rør sammen.
Sugeslangens greb sættes ordentligt fast til
røret.
Nettilslutning/ledningsoprul
Netledningen sidder i ledningsrummet. Træk
ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten.
Træk stikket ud af stikkontakten. Tryk med foden
på knappen og ledningen ruller automatisk ind
efter støvsugning.
Arbejde med mundstykkerne
Sæt rørene sammen
Begge rør forbindes med hinanden.
Brug af mundstykke til normal brug
Til daglig rengøring af tæpper eller hårde gulve.
Mundstykket er velegnet til den daglige rengøring af tæpper og hårde gulve, som f.eks. parket,
fliser, linoleum etc., uden manuel omkobling.
Tilslutning af slangen
Sæt slangens koblingsstuds ind i sugeåbningen.
Den klikker fast og kan drejes hele vejen rundt.
Hvis du vil tage slangen af, skal du trykke på
udløseren og trække koblingsstudsen ud.
16
Ibrugtagning
Tænd og sluk
Du tænder og slukker ved at trykke på
afbryderen.
Effektregulering:
Fuge- og polstermundstykke i støvsugeren
Til individuelle rengøringsformål er der desuden
vedlagt to forskellige dele i et indvendigt rum til
udstyr*. Åben rummet ved at trykke forsigtigt
som vist på billedet.
Mundstykkerne kan både monteres på røret og
på slangens greb, afhængig af hvilket formål de
skal bruges til.
Effektregulering-drejeknap
Vha. den elektriske effektregulering kan du tilpasse sugestyrken efter de individuelle forhold
for støvsugningen.
Fugemundstykke
Til støvsugning af fuger, hjørner og sprækker.
Møbelmundstykke
Til støvsugning af alle slags polstermøbler,
madrasser etc.
Strimlen på mundstykket til opsamling af fnug
giver desuden mulighed for at fjerne sågar stoffibre og fnug ved støvsugning.
*afhængig af model
17
Service og rengøring
Inden service eller rengøring skal du være
opmærksom på, at støvsugeren er slukket og at
netledningen er trukket ud af kontakten:
Skub det nye papirfilter ind i føringsskinnerne
indtil anslag, dækslet kan kun lukkes på denne
måde. Hvis der ikke er sat papirfilter i, kan dækslet ikke lukke. Vær derfor forsigtig!
Udskiftning af microfilteret
Vi anbefaler en udskiftning af microfilteret
hver femte gang papirfilteret bliver udskiftet,
dog senest når indikatoren filterskift bliver helt
rød og støvsugerposen samtidigt er ren og
mundstykket er løftet.
Udskiftning af papirfilteret
Du skal udskifte papirfilteret, når indikatorvinduet for filterskift er helt rødt, samtidigt med at
støvsugeren er tændt og står på højeste sugetrin.
Også selvom papirfilteret tilsyneladende ikke er
fyldt, skal filteret udskiftes, da porerne i filterets
overflade er stoppet af fint støv.
Åbn dækslet og klap det op. Tag det gamle
microfilter ud ved at holde i de rene hygiejnestropper (billede) og bortskaf det sammen med
husholdningsaffaldet. Sæt det nye microfilter i
og klap låget i.
Hvis du trykker på knappen, kan du åbne dækslet og klappe det op, til det sidder i hak.
Motorfilter
Motorfilteret er et permanentfilter og skal udskiftes regelmæssigt.
Undtagelse: hvis filteret er beskadiget.
Se under ”Hvad skal man gøre, hvis...”.
Hygiejnisk filterskift: Når du tager den fyldte filterpose ud, kan du lukke åbningen automatisk
vha. lukkemekanismen, i den forbindelse vil du
mærke noget modstand.
Fyldte støvsugerposer med normalt husholdningsstøv kan uden videre bortskaffes sammen
med husholdningsaffald.
18
Rengøring
Kabinettet og rummet til papirfilteret skal efter
behov tørres af med en fugtig klud og tørre.
Anvend ikke slibende rengøringsmidler eller
opløsningsmidler. Støvsug mundstykket og børsteholderen jævnligt med fugemundstykket.
Transportering og opbevaring
For nemmere at kunne opbevare og transportere
støvsugeren skal mundstykket sættes ind i holdeskinnen.
Parkeringssystem
Til placering af rør og mundstykke ved kortvarige arbejdspauser. Holdeanordningen på mundstykket skubbes ind i parkeringsskinnen på
støvsugeren.
Hvad skal man gøre, hvis ...
... sikringen blev udløst
Hvis du har tilsluttet andre elektriske apparater
med en høj tilsluttet effekt til samme strømkreds og benytter støvsugeren på samme tid,
kan sikringen udløses.
Dette kan undgås, hvis du sætter effektreguleringen på det laveste trin, før du tænder for
støvsugeren, og først efter du har tændt for
støvsugeren, vælger et højere trin.
Støvsugeren har en elektrisk startregulering,
som reducerer motorens startstrøm og dermed under normale betingelser forhindrer en
udløsning af strømkredssikringen. Derved er
det muligt med en startforsinkelse af støvsugeren på ca. 4 sekunder ved laveste effekttrin.
.
... papirfilteret er beskadiget og motorfilteret
er snavset
Tag motorfilteret af, rens det ( bank på det) og
sæt det i igen.
Sæt et nyt papirfilter i igen.
... det er svært af føre mundstykket hen over
gulvet
Reducer støvsugerens sugestyrke. Selve resultatet af støvsugningen forringes ikke i dette tilfælde.
... motor-overophedningssikringen aktiveres
Hvis motoren overbelastes, f.eks. pga. fyldte filterposer eller tilstoppet tilbehør, kobler overophedningssikringen motoren fra. Sluk for
støvsugeren, træk netledningen ud og lad motoren køle af.
Kontroller papirfilterpose, rør og slange, og afhjælp, hvis sidder noget fast.
Efter ca. 30 minutter kan støvsugeren tændes
igen.
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising