AEG | VAMPYRINOCAR-CLEAN | User manual | Aeg VAMPYRINOLX.1 Korisnički priručnik

Aeg VAMPYRINOLX.1 Korisnički priručnik
®
VAMPYRino
150.0
160.0
UPUTE ZA UPORABU
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M1,
N
O
P
Q
R
= tipka za otvaranje pretinca s papirnatom vrecicom za prašinu
= kontrola snage usisavanja
= odjeljak za pribor *
= tipka za ukljucenje/iskljucenje
= utor za parkiranje
= pokazivac napunjenosti vrecice
= tipka za namotavanje mrežnog kabla
= mikrofilter
= utor za skladištenje
= cetka za cišcenje *
M2 = rucica za nošenje, prakticna rucica
= tipka za uklanjanje usisnog crijeva
= cijev / teleskopska cijev *
= rucica / daljinski upravljac *
= usisno crijevo
= remen za nošenje *, pricvršcuje se na M2
* Stavke oznacene sa * mogu se razlikovati zavisno od modela
2
Sadržaj
Opis uredaja......................................................................................................2
Prije prve uporabe .............................................................................................3
Napomene o zaštiti okoliša.................................................................................3
Upute o sigurnosti korisnika................................................................................4
Priprema usisivaca za uporabu................................ ................................ ...........5
Uporaba nastavaka............................................................................................6
Ukljucenje usisivaca................................ ................................ ...........................8
Održavanje i cišcenje .........................................................................................9
Papirnata vrecica za prašinu............................................................................. 10
Transport i pohranjivanje.................................................................................. 11
Ako mislite da Vaš usisivac ne radi pravilno....................................................... 12
Poseban pribor ................................................................................................ 13
Prije prve uporabe
Molimo, pažljivo procitajte sve upute navedene u ovom prirucniku. Prirucnik sadrži važne
napomene o sigurnosti, uporabi i održavanju usisivaca. Spremite ovaj prirucnik na sigurno mjesto
i u slucaju potrebe, dajte ga novom vlasniku usisivaca.
Napomene o zaštiti okoliša
Molimo da ne bacate u smece materijal za pakiranje ili stare usisivace.
Materijal za pakiranje
• Karton odložite na mjesto za prikupljanje starog papira.
• Polietilenske vrecice odložite na mjesto za prikupljanje materijala od plastike radi prerade.
Prerada usisivaca nakon isteka vijeka trajanja
• Plasticni dijelovi oznaceni su brojevima, tako da ih možete poslati na preradu nakon što
usisivac nije više pogodan za uporabu. Bateriju iz daljinskog upravljaca (ako je Vaš usisivac
opremljen daljinskim upravljacem) izvadite i odložite u za njih namjenjene kontejnere.
Molimo Vas da od lokalnih vlasti zatražite podatke o prikupljalištima materijala za preradu.
Electrolux grupa je najveci svjetski proizvodac elektricnih/plinskih aparata za
kuhinje, cišcenje i vanjsku uporabu. Više od 55 milijuna proizvoda Electrolux
grupe (kao što su hladnjaci, štednjaci, perilice rublja, usisivaci, motorne pile i
kosilice) prodano je svake godine u vrijednosti od oko 14 milijardi USD u više od
150 zemalja diljem svijeta.
3
Upute o sigurnosti korisnika
Ovaj usisivac izraden je u skladu sa sljedecim EC propisima:
72/23 EEC od 19.02.1973. propis o niskom naponu
89/336 EEC od 03.05.1989. zajedno sa dodatkom 92/31 EEC propis o elektromagnetskoj
uskladenosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj usisivac mora se prikljuciti na mrežu ciji napon odgovara mrežnom naponu oznacenom
na natpisnoj plocici, 220/230 V.
U krugu napajanja usisivaca mora postojati osigurac nominalne vrijednosti od 10 A.
Pri iskljucenju usisivaca iz mreže, nikada nemojte povlaciti za kabel.
Nemojte ukljucivati usisivac ako:
je oštecen mrežni kabel
na kucištu postoji vidljivo oštecenje
Izbjegavajte prelaženje usisivacem ili glavom za cišcenje preko mrežnog kabla. Na taj nacin
može se oštetiti izolacija.
Ako nije stavljena papirnata vrecica, pokrov se ne može zatvoriti. Nemojte pokušavati
zatvoriti pokrov na silu!
Prije cišcenja uvijek provjerite da li je stavljena papirnata vrecica, mikrofilter i filter za zaštitu
motora.
Ovaj usisivac mora se koristiti samo pri suhom cišcenju kucne prašine i necistoca i ne smije
se koristiti na ljudima ili životinjama.
Usisivac ne smijete odlagati tako da bude na dohvat djece. Proizvodac ne može preuzeti
odgovornost za štetu nastalu uslijed drugacije uporabe usisivaca nego što je naznaceno u
ovom prirucniku.
Nakon cišcenja tapisona pomocu pjene, pricekajte neko vrijeme da se tapison osuši. Nikada
nemojte koristiti usisivac za usisavanje tekucina, jer bi se u protivnom mogao oštetiti.
Takoder postoji i opasnost od elektrickog udara.
Nikada nemojte usisavati šibice, vruci pepeo ili opuške cigareta. Pri usisavanju, pazite da
nema oštrih predmeta koji bi mogli oštetiti usisivac ili papirnatu vrecicu.
Usisivac mora biti pohranjen tako da vremenske prilike nemaju nikakvog utjecaja. Usisivac ne
smije biti izložen utjecaju vlage ili izvora topline.
Ako se ošteti mrežni kabel, cijeli sklop za namatanje kabela mora se zamijeniti u ovlaštenom
servisu.
Popravke elektrickih aparata smiju obavljati samo strucne osobe. Nepravilni popravci mogu
dovesti korisnika u ozbiljnu opasnost.
Ako koristite remen za nošenje, uvjerite se da je sigurno pricvršcen.
U slucaju kvara, molimo da se obratite prodavacu ili izravno ovlaštenom servisu.
4
Priprema usisivaca za uporabu
Crijevo, usisne cijevi i pribor mogu se ucvrstiti umetanjem i
zakretanjem, a odvajaju se zakretanjem i izvlacenjem.
Ucvršcenje usisnih cijevi (zavisno od modela)
Umetnite dvije cijevi jednu u drugu i zakrenite radi cvrstog
spajanja.
Podešavanje teleskopske cijevi
(zavisno od modela)
Pomaknite tipku na cijevi prema dolje i podesite cijev na
najpovoljniju dužinu za rad.
Prikljucenje savitljivog crijeva
Umetnite držac savitljivog crijeva u usisni otvor. Crijevo cete
moci u potpunosti zakretati i koristiti. Pri skidanju savitljivog
crijeva sa usisivaca, pritisnite tipku za otpuštanje i izvucite
držac iz usisnog otvora.
Glavni prikljucak/namatanje kabla
Prikljucivanje:
Mrežni kabel nalazi se u pretincu za kabel. Izvucite mrežni
kabel. Utaknite mrežni prikljucak u zidnu uticnicu.
Na kraju usisavanja:
Iskljucite usisivac i izvucite mrežni prikljucak. Pritisnite tipku
za namatanje kabela i mrežni kabel se automatski namota u
pretinac.
5
Remen za nošenje
(Zavisno od modela)
Za jednostavnije rukovanje usisivacem, prilikom cišcenja
stepenica i polica, pricvrstite remen za nošenje ispod
prakticne rucice i prilagodite ga na najprimjereniju dužinu. Na
ovaj nacin možete Vaš Vampyrino jednostavno nositi preko
ramena.
Uporaba nastavaka
Nastavke se stavlja na usisnu cijev umetanjem i zakretanjem,
a odvaja zakretanjem i izvlacenjem.
Korištenje glave za cišcenje VARIO 500
Glava za cišcenje pogodna je za svakodnevno cišcenje tepiha
i tvrdih podova, primjerice drvenih parketa, keramickih plocica
ili linoleuma. Glava za cišcenje podešava se i prilagodava
rucno razlicitim vrstama podova.
Dodatni nastavci (zavisno od modela)
Držac za dodatni pribor sadrži (zavisno od modela) dva ili tri
nastavka kako bi se zadovoljile pojedine potrebe pri cišcenju
prostorija (slika 1).
Držac za pribor može biti trajno postavljen na zid ili na kucište
usisivaca pomocu dva vijka (slika 2).
Nastavci se mogu ucvrstiti na usisne cijevi ili na rukohvat
savitljivog crijeva.
Nastavak za cišcenje utora
Za cišcenje na teško dostupnim mjestima, primjerice za
cišcenje paucine ili udubina u foteljama ili trosjedima.
Nastavak za cišcenje tapeciranog pokucstva
Za cišcenje niti i pahulja sa tapeta, madraca, fotelja,…
6
Cetka za namještaj (zavisno od modela)
Za lagano usisavanje osjetljivih tkanina i predmeta, primjerice
zavjesa, pokucstva, knjiga, slika,…
Za posebne cetke, pogledajte poglavlje “Poseban pribor”.
Srednja turbocetka (zavisno od modela)
Za nježno cišcenje osjetljivih tkanina tapeta, tapisona kao i
podnih prekrivaca.
Cišcenje
Uklonite kosu i niti koje se nakupe oko valjcica na nacin kako
slijedi:
Zakrenite izlaz cetke u lijevo ili u desno u položaj koji je
prikazan na slici a.
Izvucite u potpunosti izlaz cetke kako je prikazano na slici b.
Gornji dio nastavka sad možete jednostavno podici (slika c)
što ce Vam omoguciti cišcenje.
Obrnutim slijedom vratite nastavak.
Ukljucenje usisivaca
Ukljucivanje i iskljucivanje
Pritisnite ovu tipku kako bi ukljucili ili iskljucili usisivac.
Kontrola snage
Podešavanje snage pomocu zakretne kontrole
Snaga usisavanja može se, pomocu kontrole snage, podesiti
tako da odgovara bilo kojem slucaju cišcenja.
250 W = za osjetljive tkanine, npr. zavjese
500 W = za tapecirano pokucstvo
650 W = ekonomicno podešenje za blago ili
normalno zaprljane tepihe
750 W = za ukrasne tepihe i podmetace
Max.
= za tvrde podove i jako zaprljane
tepihe
Podešavanje snage pomocu daljinske regulacije
(Zavisno od modela) Daljinski upravljac u rukohvatu
omogucava brzo podešavanje snage usisavanja.
A
B
C
D
E
Kontrolna lampica na daljinskom upravljacu.
Stand - by položaj. Prilikom stanki u radu ili kratkih
prekida u radu ukljucite položaj “Stand – by”.
Regulacija do najvece snage.
Regulacija do najniže snage.
Odjeljak upravljaca za baterije. Baterije bi trebalo
mijenjati bar jednom godišnje. Koristite samo alkalne
baterije tipa LRO3 AAA 1.5 V.
Baterije ne odlažite u kucni otpad vec u prikladna
namijenska odlagališta.
UPUTA! Nepravilan rad daljinskog upravljaca može biti
uzrokovan neprikladnim prilikama u okolini (npr. pregradni
zidovi, tamna vrata i namještaj, vrlo veliki prozorski okviri, vrlo
visoki stropovi, izrazito tamne slike). Kako bi otklonili smetnje
u radu, usmjerite rucicu usisnog crijeva u smjeru usisivaca.
Izvori infracrvenog zracenja mogu takoder uzrokovati
probleme u radu upravljaca. U tom slucaju uklonite usisivac iz
ometajuce svjetlosne zone.
8
Održavanje i cišcenje
Prije pocetka postupka održavanja ili cišcenja iskljucite
usisivac i izvucite mrežni prikljucak iz zidne uticnice.
Zamjena papirnate vrecice
Kad je usisivac podešen na najvecu snagu i kad je glava za
cišcenje podignuta sa poda, a indikator napunjenosti je
potpuno obojen crveno, potrebno je zamijeniti papirnatu
vrecicu. Ako papirnata vrecica i nije potpuno napunjena,
potrebno ju je zamijeniti, buduci da se može dogoditi da je
velika kolicina fine prašine zacepila pore papirnate vrecice.
Otvorite pokrov pritiskom na tipku i podignite ga.
Zamjena papirnate vrecice na higijenski nacin: pri vadenju
pune papirnate vrecice, automatski se pokriva otvor. Pri
vadenju možete osjetiti lagani otpor.
Pune vrecice možete baciti zajedno sa kucnim smecem.
Umetnite novu papirnatu vrecicu u vodilice do kraja, jer se tek
tada može zatvoriti pokrov.
Molimo, nemojte na silu zatvarati pokrov.
9
Zamjena mikrofiltera
Preporucamo zamjenu mikrofiltera nakon svake pete zamjene
papirnate vrecice. Kad usisivac usisava cisti zrak i kad je
stavljena nova papirnata vrecica a indikator pokazuje da je
vrecica puna, potrebno je obavezno zamijeniti mikrofilter.
Otvorite bocni pokrov. Podignite rabljeni mikrofilter (vidjeti
crtež) pomocu cistih higijenskih traka i odbacite ga zajedno sa
kucnim smecem.
Stavite mikrofilter na njegovo mjesto i zatvorite pokrov.
Filter za zaštitu motora
Filter za zaštitu motora je trajni filter koji ne zahtijeva redovito
održavanje.
Jedini izuzetak je ako je vrecica za prašinu oštecena, te filter
motora postane zaprljan. U tom slucaju, izvadite filter za
zaštitu motora, ocistite ga (jednostavno istresite prašinu), te
vratite na mjesto.
Stavite novu vrecicu za prašinu.
Cišcenje
Plasticno kucište i pretinac papirnate vrecice ocistite vlažnom
krpom prema potrebi.
Nemojte koristiti sredstva za cišcenje ili tek ucine.
Povremeno ocistite glavu za cišcenje i cetku za pokucstvo
pomocu nastavaka za cišcenje utora.
Papirnata vrecica za prašinu
VAMPYRino
E-No. 900 087 609
ET-NO. 668 901 269
Velicina vrecice 5
10
Transport i pohranjivanje
Radi lakšeg pohranjivanja i transporta usisivaca, umetnite
glavu za cišcenje u utor za ucvršcenje.
Privremeno odlaganje
Za vrijeme kratkog predaha pri usisavanju, koristite nosac za
privremeno odlaganje usisne cijevi i glave za cišcenje.
Zidni držac
(Zavisno od modela)
Zidni držac koristite kako bi uštedjeli prostor. Pricvrstite ga sa
unutrašnje strane ostave ili ormara (minimalna debljina zida je
16 mm) s priloženim vijcima.
Za odlaganje na zidu koristite prikladni ucvršcivac koji ce
omoguciti sigurno odlaganje (težina aparata je oko 5 kg) (slika
2+3).
11
Ako mislite da Vaš usisivac ne radi
pravilno
Što uciniti ako . . .
. . . nastavak se teško pomice?
Smanjite snagu usisivaca. Time se ne narušava ucinak
usisavanja.
. . . ukljucuje se zaštita od pregrijavanja?
Kad je papirnata vrecica puna ili zacepljena, ili ako se zacepi
nastavak za cišcenje, pocne raditi zaštita motora od
pregrijavanja. Iskljucite usisivac, izvucite mrežni kabel i
pricekajte da se motor ohladi.
Provjerite papirnatu vrecicu i nastavak i otklonite uzrok
zacepljenja.
Usisivac se može ponovo ukljuciti nakon 30 minuta.
. . . dolazi do pregaranja osiguraca?
Ako na istu uticnicu prikljucite neki drugi jaki potrošac, može
doci do pregaranja osiguraca.
Ovo možete izbjeci, ako prije ukljucenja postavite regulator
snage na najmanju vrijednost i tek nakon ukljucenja
odaberete vecu snagu.
. . . je potrebna zamjena sakupljaca niti?
Ako se istroši sakljupac niti na glavi za cišcenje, potrebno ju je
zamijeniti.
Rezervni dio možete naruciti pod brojem E T-No. 668 901 690.
. . . se poklopac ne može zatvoriti?
Provjerite da li ste stavili papirnatu vrecicu za prašinu.
12
Poseban pribor
Rotosoft 1100 turbo cetka
Rotosoft 1100 omogucava cišcenje tepiha i tvrdih podova.
Kružno kretanje cetkica lagano razmice niti tepiha izmedu
kojih je ušla necistoca.
Poseban nastavak
Za posebno održavanje i upotrebu na parketu, poplocenim i
tvrdim podovima.
Cetka za radijatore
Za usisavanje izmedu rebara radijatora, izmedu polica ili uskih
pukotina. Ucvrstite ju na nastavak za cišcenje utora.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising