AEG AUS8330, AUSGREEN58, AUS8310, VX8-2-BM-M, VX8-2-CB-E, VX8-2-BM-P, VX8-2-TM-E, VX8-2-ECO User manual

AEG AUS8330, AUSGREEN58, AUS8310, VX8-2-BM-M, VX8-2-CB-E, VX8-2-BM-P, VX8-2-TM-E, VX8-2-ECO User manual
DE
ENG
GRE
FRA
NED
ESP
POR
Anleitung
Instruction book
Βιβλίο οδηγιών
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Libro de instrucciones
Manual de instruções
Vorbereitungen
• Packen Sie Ihren VX8 Staubsauger aus
und prüfen Sie, ob alle Zubehörteile enthalten sind.*
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
• Beachten Sie dabei besonders das Kapitel mit den
Sicherheitshinweisen.
Before starting
• Unpack your VX8 model and the accessory
system and check that all accessories are included.*
• Read this user manual carefully.
• Pay special attention to the ”Safety advice” chapter.
* Accessories may vary from model to model.
Πριν την εκκίνηση
• Βγάλτε από τη συσκευασία το μοντέλο VX8 που
διαθέτετε και το σύστημα AeroPro και ελέγξτε εάν
περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.*
• Διαβάστε τις Οδηγίες Λειτουργίας.
• Προσέξτε ιδιαίτερα το κεφάλαιο “Υποδείξεις ασφαλείας”.
* Zubehör kann je nach Modell variieren.
Enjoy your AEG VX8!
* Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem AEG VX8!
Απολαύστε την VX8 της AEG!
Inhaltsverzeichnis:
Sicherheitshinweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Verbraucherinformationen und
Nachhaltigkeitsgrundsätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Verwendung des Staubsaugers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Tipps für beste Ergebnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20
Ersetzen des Staubbeutels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
Austauschen der Filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-26
Reinigen der AeroPro-Düse und Batteriewechsel der
Fernbedienung im Handgriff.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28
Fehlersuche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table of contents:
Safety advice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Consumer information and sustainability policy . . . . . . . . . . 5
How to use the vacuum cleaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Tips on how to get the best results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20
Replacing the dust bag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
Replacing the filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-26
Cleaning the AeroPro nozzle and changing the battery
in remote handle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Πίνακας περιεχομένων:
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Πληροφορίες για τον καταναλωτή και πολιτική
βιωσιμότητας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Πώς να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. . . . . . . 14-17
Συμβουλές για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα
καθαρισμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20
Αντικατάσταση της σακούλας σκόνης . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
Αντικατάσταση των φίλτρων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-26
Καθαρισμός του ακροφυσίου AeroPro και αλλαγή της
μπαταρίας στη χειρολαβή με το τηλεχειριστήριο . . . . . . 27-28
Επίλυση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Avant de commencer
• Déballer votre aspirateur VX8 ainsi que le système
d’accessoires AeroPro pour vérifier que tous les
accessoires sont bien inclus.*
• Lire les instructions d’utilisation.
• Le chapitre Consignes de sécurité doit être lu avec une
attention particulière.
Voordat u begint
• Pak uw VX8-model en het AeroPro-systeem uit en
controleer of alle accessoires aanwezig zijn.*
• Lees de gebruiksaanwijzing.
• Geef vooral aandacht aan de veiligheidsinstructies.
* Accessoires kunnen per model verschillen.
Introducción
• Desembale el modelo VX8, así como el sistema
AeroPro, y compruebe que están incluidos todos los
accesorios.*
• Lea el manual de instrucciones.
• Preste especial atención al capítulo de consejos de seguridad.
Veel plezier met uw AEG VX8!
* Los accesorios pueden variar según el modelo.
Inhoud:
Veiligheidsadvies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Klantinformatie en milieubeleid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gebruik van de stofzuiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Tips voor de beste resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20
De stofzuigerzak vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
De filters vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-26
Het AeroPro-mondstuk schoonmaken en de batterij
van de afstandsbediening vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28
Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Disfrute de la aspiradora AEG VX8!
* Suivant les modèles.
AEG VX8 pour un nettoyage plus efficace !
Table des matières :
Consignes de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informations consommateur et appareil en fin de vie. . . . . . . 7
Comment utiliser cet aspirateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Astuces pour un résultat impeccable. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20
Remplacement du sac à poussière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
Remplacement des filtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-26
Nettoyage du suceur AeroPro et changement de la pile logée
dans la poignée télécommande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28
Gestion des pannes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Antes de começar
• Desembale o seu modelo VX8 e o sistema AeroPro e
verifique se foram incluídos todos os acessórios.*
• Leia as Instruções de Funcionamento.
• Preste especial atenção ao capítulo Avisos de segurança.
* Os acessórios podem variar de modelo para modelo.
Tire o máximo partido do seu AEG VX8!
Índice:
Avisos de segurança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Informação ao consumidor e política de
sustentabilidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Como utilizar o aspirador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Sugestões para obter os melhores resultados
de limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20
Substituir o saco de pó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
Substituição dos filtros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-26
Limpeza da escova AeroPro e substituição das pilhas
na pega com controlo remoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28
Resolução de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Índice:
Consejo de seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Información al consumidor y política de sostenibilidad. . . . . . . . . . 9
Cómo utilizar la aspiradora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
Sugerencias sobre cómo obtener los mejores resultados. . . . 18-20
Cambio de la bolsa de polvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22
Cambio de los filtros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-26
Limpieza de la boquilla AeroPro y cambio de la pila en el
asa con mando a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28
Solución de problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
Sicherheitsanforderung und Warnung
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung
und/oder mangeln dem Wissen nur dann verwendet
werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt werden oder in
die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen
wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren
verstanden haben.
WARNUNG: Turbodüsen besitzen rotierende Bürsten,
in denen sich Teile festsetzen können. Verwenden Sie die
Düsen vorsichtig und nur auf den dafür vorgesehenen
Oberflächen. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor
Sie festsitzende Teile entfernen oder die Bürsten reinigen.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu
gewährleisten, dass diese nicht mit dem Gerät
spielen.Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- oder
Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Filter.
Vorsicht
Dieses Gerät besitzt elektrische Verbindungen.
• Keine Flüssigkeiten aufsaugen.
• Zum Reinigen nicht in Flüssigkeit tauchen.
• Der Schlauch ist regelmäßig zu überprüfen und
darf bei Beschädigung nicht benutzt werden.
Oben Genanntes kann den Motor ernsthaft
beschädigen. Solche Schäden sind nicht durch die
Garantie abgedeckt.
Dieser Staubsauger ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
Benutzen Sie den Staubsauger niemals
• In der Nähe von brennbaren Gasen und Flüssigkeiten.
• Für scharfkantige Gegenstände.
• Für heiße oder kalte Asche, brennende Zigarettenkippen, etc.
• Für feinen Staub, z. B. Gips, Beton oder Mehl.
• Der Einsatz des Staubsauger unter den oben
genannten Bedingungen kann zu schweren
Schäden führen, diese sind nicht durch die
Garantieleistung abgedeckt.
Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Netzkabels
• Stecker und Netzkabel regelmäßig auf
Beschädigungen überprüfen. Staubsauger niemals
benutzen, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren von einem autorisierten
AEG-Servicezentrum ausgetauscht werden.
Schäden am Kabel des Staubsaugers werden von
der Garantie nicht abgedeckt.
• Den Staubsauger niemals am Netzkabel ziehen
oder hochheben.
Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen vom
autorisierten AEG-Kundendienst durchgeführt werden.
Staubsauger an einem trockenen Ort aufbewahren.
Verbraucherinformationen
AEG übernimmt keine Verantwortung für Schäden,
die durch den unsachgemäßen Einsatz des Geräts
oder unbefugten Eingriff in den Staubsauger entstehen. Nähere Einzelheiten zur Garantie sowie
Ansprechstellen für Verbraucherfragen finden Sie im
beigelegten Garantieheft.
Wenn Sie Fragen oder Hinweise zum Staubsauger
oder zur Bedienungsanleitung haben oder aber wenn
Sie praktisches Zubehör benötigen, senden Sie uns
bitte eine E-Mail an [email protected]
Nachhaltigkeitsgrundsätze
Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt
hergestellt. Alle Plastikteile sind für Recyclingzwecke
markiert. Einzelheiten darüber finden Sie auf unserer
Website www.aeg.de.
Das Verpackungsmaterial wurde mit Blick auf
Umweltfreundlichkeit ausgewählt und kann
wiederverwertet werden.
Die angegebenen Werte zum Energielabel wurden
nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß
EN60312-1) ermittelt.
5
Safety requirement and warning
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical,sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge
if the have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
WARNING: Turbo nozzles have a rotating brush in
which parts may become entrapped. Please use
them with caution and only on intended surfaces.
Please turn the vacuum cleaner off before removing
entrapped parts or cleaning the brush.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Cleaning and maintenance shall not be made by
children without supervision.
Always disconnect the plug from the mains before
cleaning or maintaining the appliance.
Never use the vacuum cleaner without its filters.
Caution
This appliance contains electrical connections.
• Never vacuum any liquid.
• Do not immerse in any liquid for cleaning.
• The hose should be checked regularly and must
not be used if damaged.
The above can cause serious damage to the motor,
which is not covered by the warranty.
This vacuum cleaner is for domestic use only.
Never use vacuum cleaner
• Close to flammable gases, etc.
• On sharp objects.
• On hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
• On fine dust, for instance plaster, concrete, flour.
Power cord precautions
• Regularly check that the plug and cord are not
damaged. Never use the vacuum cleaner if the
cord is damaged.
• If the cord is damaged, it must be replaced only by
an authorized AEG service centre in order to avoid
a hazard. Damage to the vacuum cleaner’s cord is
not covered by the warranty.
• Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
All servicing and repairs must be performed by an
authorized AEG service centre.
Store the vacuum cleaner in a dry place.
Consumer information
AEG declines all responsibility for all damages
arising from any improper use of the appliance or
in cases of tampering with the appliance. For more
details of warranty and consumers’ contacts, see
the Warranty Booklet in the packaging.
If you have comments on the vacuum cleaner or the
operating instructions manual, please e-mail us at
[email protected]
Sustainability policy
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes.
For details, see our website www.aeg.com.
The packaging material is chosen to be
environmentally friendly and can be recycled.
The declared values on the energy label are measured
according to the required measurement methods
(EN60312-1).
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
6
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
Απαιτήσεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και
κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Turbo του εξαρτήματος χειρός
διαθέτουν περιστρεφόμενη βούρτσα στην οποία
μπορεί να εγκλωβιστούν αντικείμενα. Χρησιμοποιείτε
τα με προσοχή και μόνο στις επιφάνειες για τις οποίες
προορίζονται. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα
πριν αφαιρέσετε τα εγκλωβισμένα αντικείμενα ή πριν
καθαρίσετε τη βούρτσα.
Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, για να
βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Να αποσυνδέετε πάντα το φις από το ρεύμα πριν
από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα
χωρίς φίλτρα.
Προσοχή
Η συσκευή αυτή περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις.
• Μην αναρροφάτε ποτέ κανένα υγρό.
• Μην τη βυθίζετε σε οποιαδήποτε υγρό για καθαρισμό.
• Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να ελέγχεται τακτικά και
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, αν έχει κάποια φθορά.
Τα παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά
στον κινητήρα, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα
• Κοντά σε εύφλεκτα αέρια, κλπ.
• Πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα.
• Πάνω σε καυτές ή κρύες στάχτες, αναμμένα
αποτσίγαρα κλπ.
• Πάνω σε ψιλή σκόνη, όπως σκόνη από σοβάδες,
τσιμέντο, αλεύρι.
Προφυλάξεις για το καλώδιο τροφοδοσίας
• Ελέγχετε τακτικά αν η πρίζα και το καλώδιο λειτουργούν
σωστά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική
σκούπα αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο.
• Εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί, θα πρέπει να
αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο υποστήριξης της AEG για αποφυγή
κινδύνων. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές του
καλωδίου της ηλεκτρικής σκούπας.
• Ποτέ μην τραβάτε και μην σηκώνετε την ηλεκτρική
σκούπα από το καλώδιο.
Όλες οι επιδιορθώσεις και η συντήρηση πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο
υποστήριξης της AEG.
Αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα σε στεγνό μέρος.
Πληροφορίες για τον καταναλωτή
Η AEG αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημίες από
εσφαλμένη χρήση της συσκευής ή από παρέμβαση στη
συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
εγγύηση και την επικοινωνία του καταναλωτή, δείτε το
Φυλλάδιο Εγγύησης στη συσκευασία.
Εάν έχετε κάποια σχόλια σχετικά με τη σκούπα
ή με το εγχειρίδιο των Οδηγιών Λειτουργίας,
επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση
[email protected]
Πολιτική βιωσιμότητας
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με περιβαλλοντική
συνείδηση. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι σημειωμένα
με σκοπό να ανακυκλωθούν. Για λεπτομέρειες,
επισκεφτείτε τον ιστοτόπο μας www.aeg.com.
Το υλικό της συσκευασίας έχει επιλεγεί έτσι ώστε
να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να
ανακυκλωθεί.
Οι δηλωθείσες τιμές στη σήμανση κατανάλωσης
ενέργειας μετρώνται σύμφωνα με τις απαιτούμενες
μεθόδους μέτρησης (EN60312-1).
7
Précautions de sécurité et avertissement
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites
ou dont les connaissances et l’expérience sont
insuffisantes, à condition d’être surveillés ou d’avoir
reçu des instructions concernant l’utilisation sécurisée
de l’appareil et de comprendre les risques encourus.
AVERTISSEMENT: Les brosses Turbo sont dotées
d’une brosse rotative dans laquelle des objets
peuvent se coincer. Veuillez les utiliser avec
précaution et uniquement sur des surfaces adaptées.
Éteignez l’aspirateur avant de retirer les objets coincés
ou de nettoyer la brosse.
Les enfants doivent être surveillés, pour éviter qu’ils
ne jouent avec cet appareil.
Toujours débrancher la fiche de la prise avant toute
opération de nettoyage ou d’entretien de votre aspirateur.
Ne jamais utiliser l’aspirateur sans filtres.
Attention
Cet appareil comporte des connexions électriques :
• Ne jamais aspirer de liquide.
• Pour nettoyer l’appareil, ne le plonger dans
aucun liquide.
• Le flexible doit être régulièrement vérifié et ne doit
pas être utilisé s’il est endommagé.
Les éléments susmentionnés peuvent provoquer de
graves dommages au moteur. La garantie ne prend
pas en charge ce type de dommage.
Cet aspirateur est exclusivement destiné à un usage
domestique.
Ne jamais utiliser l’aspirateur
• À proximité de gaz inflammables, etc.
• Sur des objets pointus.
• Sur des cendres chaudes ou refroidies, des mégots
de cigarettes incandescents, etc.
• Sur des particules de poussière très fines issues
entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
• Les produits en bombe aérosol peuvent être
inflammables. Ne pas vaporiser de tels produits à
proximité ou sur l’aspirateur.
Précautions d’emploi du cordon d’alimentation
• Vérifier régulièrement que la prise et le cordon
ne sont pas endommagés. Ne jamais utiliser
l’aspirateur si le cordon est endommagé.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il
peut uniquement être remplacé dans un Centre
Service Agréé AEG, afin d’éviter tout danger. Les
dommages portés au cordon de l’aspirateur ne
sont pas couverts par la garantie.
• Ne jamais tirer ni soulever l’aspirateur par le cordon.
Toutes les révisions et réparations doivent être
effectuées dans un Centre Service Agréé AEG.
Ranger l’aspirateur dans un endroit sec.
Informations consommateur
AEG décline toute responsabilité pour les dommages résultant d’une utilisation incorrecte de
l’appareil ou en cas de modification de l’appareil.
Pour plus d’informations sur la garantie et les points
de contact consommateur, voir le livret de garantie
inclus dans l’emballage.
Pour nous transmettre vos commentaires sur
l’aspirateur ou sur les instructions d’utilisation, envoyez
un e-mail à l’adresse [email protected]
Appareil en fin de vie
Ce produit a été conçu dans un souci de respect de
l’environnement. Tous les éléments en plastique
sont marqués à des fins de recyclage. Pour plus de
détails, visiter notre site Web: www.aeg.com.
Les emballages sélectionnés sont sans danger pour
l’environnement et recyclables.
Les valeurs déclarées sur l’étiquette énergétique
ont été mesurées conformément aux méthodes de
mesure requises (EN60312-1).
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
8
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
Veiligheidsvereiste en waarschuwing
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
WAARSCHUWING: Turbomondstukaccessoires zijn
voorzien van een roterende borstel waarin deeltjes
vast kunnen komen te zitten. Let bij het gebruik van
deze accessoires goed op en gebruik ze alleen op
de bedoelde oppervlakken. Schakel de stofzuiger
uit voordat u vastgelopen deeltjes verwijdert of de
borstel schoonmaakt.
Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat gaat reinigen of onderhouden.
Gebruik de stofzuiger nooit zonder filters.
Waarschuwing
Dit apparaat bevat elektrische verbindingen.
• Zuig nooit vloeistoffen op.
• Dompel het apparaat nooit in water om het
schoon te maken.
• Controleer de slang regelmatig en gebruik deze
niet als u beschadigingen opmerkt.
Bovengenoemde zaken kunnen schade aan de
motor veroorzaken. Dergelijke schade valt niet
onder de garantie.
De stofzuiger is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
Gebruik de stofzuiger nooit in deze situaties
• In de buurt van ontvlambare gassen, enz.
• Bij scherpe voorwerpen.
• Voor hete of koude as, brandende
sigarettenpeuken, enz.
• Voor fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton of bloem.
Voorzorgsmaatregelen betreffende het
elektrische snoer
• Controleer regelmatig of de stekker en het snoer
niet beschadigd zijn. Gebruik de stofzuiger nooit
als het snoer beschadigd is.
• Als het snoer is beschadigd, mag dit alleen bij een
erkend AEG Service Centre worden vervangen om
risico te vermijden. Schade aan het snoer van de
stofzuiger valt niet onder de garantie.
• Nooit door middel van het snoer de stofzuiger
naar u toe trekken of optillen.
Alle servicebeurten en reparaties moeten uitgevoerd
worden door een erkend AEG Service Centre.
Bewaar de stofzuiger op een droge plaats.
Klantinformatie
AEG wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor
schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik
van het apparaat of onbevoegde aanpassingen van
het apparaat. Zie het bijgesloten garantieboekje
voor meer informatie over de garantie en contactpersonen voor klanten.
Als u opmerkingen hebt over de stofzuiger of over
de handleiding, kunt u een e-mail sturen naar
[email protected]
Milieubeleid
Het ontwerp van dit product is zeer milieuvriendelijk. Alle kunststof onderdelen kunnen
worden hergebruikt. Ga voor meer informatie
naar onze website: www.aeg.com.
Het verpakkingsmateriaal is geselecteerd op
millieuvriendelijkheid en kan worden gerecycled.
De aangeduide waarden op het energielabel zijn
gemeten volgens de vereiste meetmethoden
(EN60312-1).
9
Requisito y advertencia de seguridad
Este aparato pueden utilizarlo niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten
con instrucciones o supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan
los riesgos.
ADVERTENCIA: Las boquillas turbo de mano
auxiliares tienen un cepillo giratorio en el que las
piezas pueden quedar atrapadas. Utilícelos con
precaución y solo en las superficies indicadas.
Apague la aspiradora antes de extraer las piezas
atrapadas o de limpiar el cepillo.
Se deberá controlar que los niños no jueguen con
este electrodoméstico.
Desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica
antes de limpiar o hacer cualquier labor de
mantenimiento en el aparato.
No utilice nunca la aspiradora sin sus filtros.
Precaución
Este aparato contiene conexiones eléctricas.
• Nunca aspire líquidos.
• Para limpiarlo, no sumerja el aparato en ningún líquido.
• Debe comprobarse periódicamente el tubo
flexible y no utilizarlo si está deteriorado.
Estas materias podrían ocasionar graves daños en el
motor, que no están cubiertos por la garantía.
La aspiradora está diseñada exclusivamente para
uso doméstico.
No utilice nunca la aspiradora
• en las proximidades de gases inflamables, etc.,
• con objetos punzantes,
• con cenizas candentes o frías, colillas de cigarro
encendidas, etc.,
• con polvo fino, por ejemplo, yeso, cemento o harina.
Precauciones con el cable de alimentación
• Compruebe periódicamente que el enchufe y
los cables no están dañados. No utilice nunca la
aspiradora si el cable no está en perfectas condiciones.
• Si el cable no está en perfectas condiciones, sólo
debe ser sustituido por un centro técnico de AEG,
para evitar peligros. La garantía no cubre los daños
ocasionados al cable del aparato.
• No utilice el cable para tirar de la aspiradora o levantarla.
Todos los servicios y reparaciones deberán ser
efectuados por un centro técnico autorizado de AEG.
Guarde la aspiradora en un lugar seco.
Información al consumidor
AEG no se hace responsable de ningún daño que
pudiera derivarse del uso incorrecto del aparato o de
haber realizado manipulaciones en él. Para obtener
más detalles de la garantía y los contactos de los consumidores, consulte el folleto de garantía de la caja.
Si desea realizar algún comentario sobre la aspiradora
o sobre el manual de instrucciones, envíenos un
mensaje electrónico a [email protected]
Política de sostenibilidad
Este producto ha sido diseñado para respetar el
medio ambiente. Todos los componentes de plástico
llevan el distintivo de reciclaje. Consulte los detalles
en nuestro sitio web www.aeg.com.
Se ha elegido un material de embalaje que sea
respetuoso con el medio ambiente y se pueda reciclar.
Los valores declarados en la etiqueta energética se
han medido según los métodos de medición exigidos
(EN60312-1).
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
10
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
Avisos e requisitos de segurança
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8
anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
AVISO: As escovas Turbos têm escova rotativa que
pode aprisionar objectos. Utilize-os com cuidado e
apenas nas superfícies para as quais são adequados.
Desligue o aspirador antes de remover qualquer
objecto que tenha ficado aprisionado e antes de
limpar a escova.
As crianças deverão ser supervisionadas de modo a
garantir que não brincam com o aparelho.
Retire sempre a ficha da corrente antes de limpar ou
tratar da manutenção do aparelho.
Nunca utilize o aspirador sem filtros.
Atenção
Este aparelho contém ligações eléctricas.
• Não aspire líquidos.
• Não o mergulhe em líquidos para limpar.
• A mangueira deve ser verificada regularmente e
não deverá ser utilizada se estiver danificada.
Os procedimentos acima descritos podem causar
sérios danos ao motor, não cobertos pela garantia.
Este aspirador destina-se apenas a uso doméstico.
Nunca utilize o aspirador
• Perto de gases inflamáveis, etc.
• Em objectos aguçados.
• Em cinzas quentes, pontas de cigarros acesas, etc.
• Em pó fino, como por exemplo, gesso, cimento,
farinha.
Precauções a ter com o cabo
• Verifique regularmente se a ficha e o cabo não
estão danificados. Nunca utilize o aspirador se o
cabo estiver danificado.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado,
só deverá ser substituído por um centro de
assistência AEG autorizado, de modo a evitar
quaisquer perigos. A garantia não cobre os danos
provocados ao cabo do aspirador.
• Nunca puxe nem levante o aspirador pelo cabo.
Toda a assistência e reparações devem ser efectuadas
por um centro de assistência AEG autorizado.
Mantenha o aspirador num local seco.
Informação ao consumidor
A AEG recusa qualquer responsabilidade por todos os
danos decorrentes de um uso impróprio do aparelho
ou de modificações ilícitas efectuadas ao mesmo. Para
obter informações mais detalhadas sobre a garantia
e contactos de consumidores, consulte o Folheto da
Garantia incluído na embalagem.
Se tiver comentários a fazer sobre o aspirador ou
sobre o manual de Instruções de Funcionamento,
envie-nos uma mensagem de correio electrónico
para [email protected]
Política de sustentatibilidade
Este produto foi concebido a pensar no ambiente.
Todas as peças de plástico estão marcadas para fins
de reciclagem. Para obter informações detalhadas,
consulte o nosso Web site www.aeg.com.
Os materiais de embalagem foram escolhidos por
respeitarem o ambiente e podem ser reciclados.
Os valores declarados no rótulo energético são
medidos de acordo com os métodos de medição
exigidos (EN60312-1).
11
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
12
12.
14.
13.
11.
10.
3.
1.
15.
2.
9.
5.
16.
7.
8.
17.
20.
21.
6.
4.
23.
24. *
25. *
26. *
18.
FIL
TE
R
S-B
AG
22.
19.
FIL
TE
R
RE
M
OT
E
CO
N
TR
OL
S-B
AG
Content
13
Beschreibung Ihres VX8:
1 Anzeige (siehe unten Versionsliste )
2 Abdeckung des Abluftfilters
3 Abluftfilter
4 Parkaufnahme
5 Netzkabel
6 Motorfilter
7 Motorfilterhalterung
8 S-bag®
9 S-bag® Halter
10 Abdeckung für Staubbeutelfach
11 Zubehör-Clip
12 AeroPro 3in1-Düse
13 AeroPro-Schlauch
14 AeroPro-Griff (siehe angegebene Versionen weiter unten)
15 AeroPro-Teleskoprohr
16 Park-Clip
17 Anzeige bei Modellen mit manueller Steuerung*
18 Anzeige bei Modellen mit Plus-Minus-Steuerung*
19 Anzeige nur bei Modellen mit Fernsteuerung*
20 AeroPro Classic-Griff*
21 AeroPro Ergo-Griff*
22 AeroPro-Fernsteuergriff*
23 AeroPro Silent Düse
24 AeroPro-Turbobürste*
25 AeroPro Mini-Turbodüse*
26 AeroPro Parketto-Düse*
Description of your VX8:
1 Display (see the specified versions later)
2 Exhaust filter lid
3 Exhaust filter
4 Parking slot
5 Power cord
6 Motor filter
7 Motor filter holder
8 s-bag®
9 s-bag® holder
10 Dust compartment cover
11 Accessory clip
12 AeroPro 3in1 nozzle
13 AeroPro hose
14 AeroPro handle (see specified versions below)
15 AeroPro telescopic tube
16 Parking clip
17 Display for models with manual control*
18 Display for models with + - control*
19 Display for models with remote control*
20 AeroPro Classic handle*
21 AeroPro Ergo handle*
22 AeroPro Remote Control handle*
23 AeroPro Silent nozzle
24 AeroPro Turbo nozzle*
25 AeroPro mini Turbo nozzle*
26 AeroPro Parketto nozzle*
Description de votre VX8:
1 Tableau de commandes (voir les différentes versions spécifiées ci-dessous)
2 Grille du filtre de sortie d’air
3 Filtre de sortie d’air
4 Parking horizontal
5 Cordon d’alimentation
6 Filtre moteur
7 Grille de filtre moteur
8 Sac à poussière s-bag®
9 Support du sac à poussière s-bag®
10 Couvercle du compartiment à poussière
11 Clip de fixation de l’accessoire
12 Accessoire 3in1 AeroPro
13 Flexible AeroPro
14 Poignée du flexible AeroPro (les différentes versions spécifiées ci-après)
15 Tube télescopique AeroPro
16 Clip de rangement pour le parking horizontal ou vertical
17 Tableau de commandes des modèles à commande manuelle*
18 Tableau de commandes des modèles à commande +/- *
19 Tableau de commandes des modèles à télécommande*
20 Poignée AeroPro classique*
21 Poignée AeroPro ergonomique*
22 Poignée télécommande AeroPro*
23 Suceur/brosse AeroPro Silent
24 Suceur/brosse AeroPro Turbo*
25 Suceur/brosse AeroPro Mini Turbo*
26 Suceur/brosse spéciale sols durs/parquets AeroPro*
Beschrijving van uw VX8:
Descripción de la VX8:
1 Display (zie de onderstaande gespecificeerde versies)
1 Pantalla (consulte las versiones especificadas a continuación)
2 Klep van uitlaatfilter
2 Tapa del filtro de salida de aire
3 Uitlaatfilter
3 Filtro de salida de aire
4 Parkeersleuf
4 Ranura de parada
5 Snoer
5 Cable de alimentación
6 Motorfilter
6 Filtro del motor
7 Motorfilterhouder
7 Soporte del filtro del motor
8 S-bag®
8 S-bag®
9 S-bag®-houder
9 Soporte de S-bag®
10 Klep van stofzakruimte
10 Tapa del compartimento para el polvo
11 Accessoireklem
11 Pinza para accesorios
12 AeroPro 3-in-1-mondstuk
12 Boquilla 3 en 1 AeroPro
13 AeroPro-slang
13 Tubo flexible AeroPro
14 AeroPro-handgreep (zie de gespecificeerde versies verderop in 14 Asa AeroPro (consulte las versiones especificadas más adelante)
dit document)
15 Tubo telescópico AeroPro
15 AeroPro-telescoopbuis
16 Pinza de parada
16 Parkeerklem
17 Pantalla para modelos con control manual*
17 Display voor modellen met handbediening*
18 Pantalla para modelos con control + -*
18 Display voor modellen met + - bediening*
19 Pantalla para modelos con mando a distancia*
19 Display voor modellen met afstandsbediening*
20 Asa clásica AeroPro*
20 Klassieke AeroPro-handgreep*
21 Asa ergonómica AeroPro*
21 Ergonomische AeroPro-handgreep*
22 Asa con mando a distancia AeroPro*
22 AeroPro-handgreep met afstandsbediening*
23 Cepillo AeroPro Silent
23 AeroPro Silent-mondstuk
24 Boquilla para cepillo turbo AeroPro*
24 AeroPro-mondstuk met turbobrush*
25 Cepillo AeroPro Mini Turbo*
25 AeroPro Mini Turbo-mondstuk *
26 Boquilla parketto AeroPro*
26 AeroPro-parketmondstuk*
Descrição do seu VX8:
1 Display (consulte as versões especificadas abaixo)
2 Tampa do filtro de saída de ar
3 Filtro de saída de ar
4 Encaixe de arrumação
5 Cabo
6 Filtro do motor
7 Grelha do filtro do motor
8 Saco de poeiras S-bag®
9 Suporte do saco S-bag®
10 Tampa do compartimento do pó
11 Clips para os acessórios
12 Acessório AeroPro 3em1
13 Mangueira do AeroPro
14 Pega do AeroPro (consulte as versões especificadas mais adiante)
15 Tubo telescópico do AeroPro
16 Sistema com clip de parqueamento
17 Display de modelos com controlo manual*
18 Display de modelos com controlo + – *
19 Display de modelos com controlo remoto*
20 Pega do AeroPro Classic*
21 Pega do AeroPro Ergo*
22 Pega com Controlo Remoto do AeroPro*
23 Ssawka AeroPro Silent
24 Escova Turbo AeroPro*
25 Escova AeroPro Mini Turbo*
26 Escova Parquet AeroPro*
Περιγραφή της VX8:
1 Οθόνη (δείτε παρακάτω τις συγκεκριμένες εκδόσεις)
2 Καπάκι φίλτρου εξαγωγής
3 Φίλτρο εξαγωγής
4 Υποδοχή στάθμευσης
5 Καλώδιο τροφοδοσίας
6 Φίλτρο κινητήρα
7 Θήκη φίλτρου κινητήρα
8 Σακούλα s-bag®
9 Θήκη σακούλας s-bag®
10 Κάλυμμα θήκης σκόνης
11 Κλιπ εξαρτήματος
12 Ακροφύσιο AeroPro 3in1
13 Εύκαμπτος σωλήνας AeroPro
14 Χειρολαβή AeroPro (δείτε στη συνέχεια τις συγκεκριμένες εκδόσεις)
15 Τηλεσκοπικός σωλήνας AeroPro
16 Κλιπ στάθμευσης
17 Οθόνη για μοντέλα με χειροκίνητο έλεγχο*
18 Οθόνη για μοντέλα με + - έλεγχο*
19 Οθόνη για μοντέλα με τηλεχειριστήριο*
20 Χειρολαβή AeroPro Classic*
21 Χειρολαβή AeroPro Ergo*
22 Χειρολαβή με τηλεχειριστήριο AeroPro*
23 Ακροφύσιο AeroPro Silent
24 Ακροφύσιο AeroPro Turbo Brush*
25 Ακροφύσιο Mini Turbo AeroPro*
26 Ακροφύσιο AeroPro Parketto*
* Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren.
* Accessories may vary from model to model.
* Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο.
* Suivant les modèles.
* Accessoires kunnen per model verschillen.
* Los accesorios pueden variar según el modelo.
* Os acessórios podem variar de modelo para modelo.
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
14
How to use the vacuum cleaner
Click
1. Staubfachabdeckung öffnen. Prüfen, ob der s-bag®
richtig eingelegt ist.
2. Den Schlauch einsetzen (zum Abnehmen Verriegelungs-
3. Teleskoprohr an Bodendüse anbringen (zum
Abnehmen den Verriegelungsknopf drücken und
Düse abziehen).
1. Open the dust compartment cover. Check that the
s-bag® is in place.
2.
3.
eng
1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης σκόνης. Βεβαιωθείτε
ότι η σακούλα σκόνης s-bag® είναι στη θέση της.
2. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα (για να αφαιρέσετε τον
gre
3. Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο ακροφύσιο
για δάπεδα (για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο,
πατήστε το κουμπί ασφάλισης και τραβήξτε το έξω).
1. Ouvrez le couvercle du compartiment à poussière.
Vérifiez que le sac à poussière s-bag® est bien
en place.
2.
Insérez le flexible (pour le désassembler, appuyez sur les
boutons de verrouillage et tirez sur le flexible). Introduire
le flexible dans la poignée du flexible jusqu’à ce que les
cliquets s’enclenchent (appuyer sur les cliquets pour
dégager le flexible).
2. Bevestig de slang (om deze weer te verwijderen, drukt u
op de vergrendelknoppen en trekt u de slang eruit).Schuif
de slang in de slanggreep totdat deze in de vergrendelingen
klikt (druk op de vergrendelingen om de slang los te maken).
3. Raccordez le tube télescopique au suceur pour
sols (pour le désassembler, appuyez sur la touche de
verrouillage et tirez sur le suceur).
1. Abra la tapa del compartimento para el polvo.
Compruebe que la bolsa s-bag® está colocada
correctamente.
2. Inserte el tubo flexible (para retirarlo, presione el botón de
bloqueo y tire del asa del tubo).Introduzca el tubo flexible en
su empuñadura, hasta que el enganche suene al encajarse
(presione sobre el enganche para soltar el tubo flexible).
3. Acople el tubo telescópico en la boquilla para
suelos (para retirarlo, presione el botón de bloqueo y
tire de la boquilla).
1. Abra a tampa do compartimento do pó. Verifique se
o saco de poeiras s-bag® está no lugar apropriado.
2. Insira a mangueira (para a remover, prima os botões de
bloqueio e retire a mangueira). Introduza a mangueira
na pega da mangueira até o engate fazer clique ao
prender (prima o engate para libertar a mangueira).
3. Insira o tubo telescópico no bocal da escova (para o
remover, prima o botão de bloqueio e retire a escova).
de
fra
ned
esp
por
1. Open de klep van de stofzakruimte. Controleer of er
een s-bag® in de stofzuiger is geplaatst.
knöpfe drücken und Schlauch herausziehen).Schlauch in den
Schlauchgriff einführen, bis Verriegelung einrastet. Zur Freigabe
des Schlauches Verriegelung drücken.
Insert the hose (to remove it, press the lock buttons and
pull the hose out). Insert the hose into the hose handle
until the catches click to engage (press the catches to
release the hose).
εύκαμπτο σωλήνα, πατήστε τα κουμπιά ασφάλισης και τραβήξτε
τον έξω).Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη χειρολαβή ώστε
να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ (για να αποσυνδέσετε το
σωλήνα, πιέστε τις ασφάλειες).
Attach the telescopic tube to the floor nozzle
(to remove it, press the lock button and pull the nozzle
off ).
3. Bevestig de telescoopbuis aan het mondstuk
(om deze weer te verwijderen, drukt u op de
vergrendelknop en trekt u het mondstuk eruit).
15
Click
4. Teleskoprohr auf Schlauchgriff stecken (zum
Abnehmen den Verriegelungsknopf drücken und
Schlauchgriff herausziehen).
5. Teleskoprohr anpassen, indem Sie mit einer Hand
den Verriegelungsknopf drücken und mit der anderen
Hand am Griff ziehen.
6. Stromkabel herausziehen und in Steckdose stecken.
4. Attach the telescopic tube to the floor nozzle
(to remove it, press the lock button and pull the
nozzle off ).
5. Adjust the telescopic tube by holding the lock with
one hand and pulling the handle with the other hand.
6. Pull out the power cord and plug it into the mains.
4. Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη χειρολαβή
του εύκαμπτου σωλήνα (για να αφαιρέσετε τη
χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα, πατήστε το κουμπί
ασφάλισης και τραβήξτε την έξω).
4. Raccordez le tube télescopique à la poignée du
flexible (pour le désassembler, appuyez sur le bouton
de verrouillage et tirez sur la poignée du flexible).
5. Ρυθμίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα κρατώντας την
ασφάλεια με το ένα χέρι και τραβώντας τη χειρολαβή
με το άλλο.
6. Τραβήξτε έξω το καλώδιο τροφοδοσίας και
συνδέστε το στην πρίζα.
gre
5. Pour régler le tube télescopique, tenez le verrouillage
d’une main et tirez la poignée de l’autre main.
6. Tirez sur le cordon d’alimentation et branchez-le
sur le secteur.
fra
4. Bevestig de telescoopbuis aan de handgreep
(om deze weer te verwijderen drukt u op de
vergrendelknop en trekt u de handgreep eruit)
5. Stel de lengte van de telescoopbuis in door met
één hand de vergrendeling vast te houden en met de
andere hand aan de handgreep te trekken.
6. Trek het snoer uit de stofzuiger en steek de stekker
in het stopcontact.
ned
4. Acople el tubo telescópico al asa (para retirarlo,
presione el botón de bloqueo y tire del asa).
5. Ajuste el tubo telescópico sujetando el bloqueo con
una mano y tirando del asa con la otra.
6. Tire del cable de alimentación y enchúfelo a la
toma de red.
esp
4. Insira o tubo telescópico à pega do aspirador
(para a remover, prima o botão de bloqueio e retire a
pega do aspirador).
5. Ajuste o tubo telescópico premindo o botão de
bloqueio com uma mão e puxando a pega com a
outra mão.
6. Puxe o cabo de alimentação e introduza-o na tomada.
de
eng
por
16
How to use the vacuum cleaner
b.
FIL
TE
R
c.
S-B
AG
FIL
TE
R
a.
S-B
AG
7. Zum Ein- und Ausschalten des Staubsaugers den
EIN/AUS-Schalter drücken.
8. Modelle mit Fernbedienung können auch mit der
0/1-Taste (EIN/AUS) des Griffs bedient werden.*
9.
7. Switch on/off the vacuum cleaner by pushing the
ON/OFF button.
8. Models with remote control can also be operated by
the ON/OFF button on the handle.*
9.
eng
7. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη σκούπα
πατώντας το κουμπί ON/OFF.
8. Τα μοντέλα που διαθέτουν τηλεχειριστήριο
μπορούν να λειτουργήσουν και με το κουμπί 0/1
(ON/OFF) που βρίσκεται στη χειρολαβή.*
9.
gre
7. Pour mettre en marche et arrêter l’aspirateur,
appuyez sur la pédale marche/arrêt.
8. Il est également possible de faire fonctionner les
modèles à télécommande à l’aide du bouton 0 / 1
(marche/arrêt) présent sur la poignée.*
9.
fra
7. Zet de stofzuiger aan/uit door op de knop AAN/UIT
te drukken.
8. Modellen met afstandsbediening kunnen ook worden
bediend via de knop 0/1 (AAN/UIT) op de handgreep.*
9.
ned
7. Encienda o apague la aspiradora pulsando el botón
de encendido y apagado (ON/OFF).
8. Los modelos con mando a distancia también se
pueden utilizar con el botón de encendido y apagado
(0/1) del asa.*
9.
esp
7. Ligue/desligue o aspirador premindo o botão Ligar/
Desligar.
8. Os modelos com controlo remoto também
podem ser colocados a funcionar através do botão
0/1 (Ligar/Desligar) da pega.*
9.
por
de
Saugleistung einstellen. (modellabhängig) a.Mit dem
Saugleistungsregler am Griff lässt sich der Luftstrom schnell
regulieren. b. Schieberegler am Staubsauger zum Einstellen der
Saugleistung verwenden. c. Wippschalter + oder – am Staubsauger
zum Einstellen der Saugleistung verwenden. *
Adjust suction power (depending on model):
a. Use the suction control on the handle to quickly reduce
the airflow. b. Use the slider on the cleaner to adjust suction
power. c. Use the + or - button on the cleaner to adjust
suction power.*
Ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης. (εξαρτάται από το μοντέλο) Χρησιμοποιήστε
το χειριστήριο αναρρόφησης επάνω στη χειρολαβή για να μειώσετε γρήγορα
τη ροή του αέρα. Χρησιμοποιήστε το μηχανισμό ολίσθησης επάνω στη
σκούπα για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί
παλινδρόμησης + ή – της σκούπα για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης. *
Réglez la puissance d’aspiration (suivant les modèles): a. Réduisez
rapidement le flux d’air à l’aide du bouton-poussoir se trouvant sur
la poignée. b. Réglez la puissance d’aspiration à l’aide du boutonpoussoir se trouvant sur l’aspirateur. c. Réglez la puissance d’aspiration
à l’aide du bouton à bascule +/-. *
De zuigkracht instellen (afhankelijk van het model): a. Gebruik
de zuigkrachtregelaar op de handgreep om de luchtstroom snel
te verminderen. b. Stel de zuigkracht in met de schuifregelaar op
de stofzuiger. c. Stel de zuigkracht in met de kantelknop + of –
op de stofzuiger.*
Ajuste la potencia de aspiración. (según el modelo) a. Utilice el control
de aspiración situado en el asa para reducir rápidamente el flujo de aire.
b. Utilice el control deslizante de la aspiradora para ajustar la potencia
de aspiración. c. Utilice el botón + o - de la aspiradora para ajustar la
potencia de aspiración.*
Ajuste a potência de sucção (depende do modelo): a. Utilize
o controlo de sucção na pega para reduzir rapidamente o fluxo
de ar. b. Utilize o controlo de cursor no aspirador para ajustar
a potência de sucção. c. Utilize as teclas “+” ou “–“ no aspirador
para ajustar a potência de sucção.*
17
FIL
TE
R
S-B
AG
10. Saugleistung einstellen (modelle mit Fernbedienung):
Manuelles Einstellen durch Drücken der Taste „–“
(Minimum) oder „+“ (Maximum).*
11. Nach dem Staubsaugen das Stromkabel durch
Betätigen der AUFROLL-Taste aufwickeln.
de
10. Adjust suction power (models with remote control):
To regulate manually, press ”-” button (minimum) or
”+” button (maximum).*
11. After vacuuming, rewind the cable by pressing the
REWIND button.
eng
10. IΡυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης (Μοντέλα με
τηλεχειριστήριο): Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα πιέστε
το κουμπί ”-” (ελάχιστη) ή το κουμπί ”+” (μέγιστη).*
11. Μετά τον καθαρισμό τυλίξτε ξανά το καλώδιο
τροφοδοσίας πατώντας το κουμπί REWIND
(ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ).
10. Réglez la puissance d’aspiration (modèles à télécommande): Pour effectuer le réglage manuellement,
appuyez sur les boutons ”-” (minimum) ou ”+” (maximum).*
11. Après utilisation, enroulez le cordon d’alimentation
en appuyant la pédale de l’enrouleur.
fra
10. De zuigkracht instellen (modellen met
afstandsbediening): Als u de zuigkracht handmatig
wilt instellen, drukt u op de knop ’ – ’ (minimum) of op de
knop ’ + ’ (maximum).*
10. Ajuste la potencia de aspiración (modelos con mando a
distancia): Para regularla manualmente, pulse el botón ”-”
(mínimo) o el botón ”+” (máximo).*
11. Rol na het stofzuigen het snoer op door op de knop
REWIND te drukken.
ned
11. Después de aspirar, enrolle el cable de alimentación
pulsando el botón REWIND.
esp
11. Depois de aspirar, enrole o cabo de alimentação
premindo o botão REWIND.
por
10. Ajuste a potência de sucção (modelos com controlo
remoto): Para regular manualmente, prima o botão
” – ” (mínimo) ou o botão ” + ” (máximo).*
gre
18
Tips on how to get the best results
1
2
FILTER
REMOTE
S-BAG
A.
CONTROL
C.
B.
C.
F.
E.
G.
D.
G.
de
1. Siehe unten stehende Nummernangaben zur Ermittlung der optimalen Leistung (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Für optimale Leistung den Nummernangaben folgen.
eng
1. See the reference numbers below to find an optimal performance (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Follow the numbers for optimal performance.
gre
1. Δείτε παρακάτω τους αριθμούς αναφοράς για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση (1 = ΕΛΑΧ., 5 = ΜΕΓ.).
2. Ακολουθήστε τους αριθμούς για βέλτιστη απόδοση.
fra
1. Reportez-vous aux numéros de référence ci-dessous afin d’optimiser les performances de l’appareil. (1 = MIN, 5 = MAX)
2. Pour optimiser les performances de l’appareil, suivez les numéros.
ned
1. Zie de onderstaande referentienummers voor de optimale prestaties (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Gebruik de nummers om de optimale zuigkracht in te stellen.
esp
1. Consulte los números de referencia siguientes para obtener un rendimiento óptimo (1 = MÍN, 5 = MÁX).
2. Siga los números para obtener un rendimiento óptimo.
por
1. Consulte os números de referência abaixo para localizar o desempenho ideal (1 = MÍN, 5 = MÁX).
2. Siga os números para obter o desempenho ideal.
A.
B.
C.
D.
*
Böden ohne Fugen wie Linoleum und Parkett
Floors without crevice like linoleum and parquet
Δάπεδα χωρίς σχισμές, όπως μουσαμάς δαπέδου και παρκέ
Sols lisses sans fentes, sans joints
Vloeren zonder spleten zoals linoleum en parket
Suelos sin hendiduras como parqué o linóleo
Soalhos sem fendas como linóleo e soalho flutuante (parquet)
1 2
1 2
FIL
TE
1 2
FIL
TE
R
FIL
TE
R
S-B
AG
*
3 4 5
!
3 4 5
FIL
TE
*
*
=
Fliesen und Hartböden mit Fugen
Tiles and hard floors with crevice
Πλακάκια και σκληρά δάπεδα με σχισμές
Carrelages ou sols durs avec fentes ou joints
Tegels en vloeren met spleten
Suelos delicados y azulejos con hendiduras
Tijoleira e soalhos em madeira com fendas
3 4 5
FIL
TE
R
S-B
AG
S-B
AG
G.
>15 mm
R
R
S-B
AG
F.
FIL
TE
FIL
TE
R
S-B
AG
E.
3 4 5
R
S-B
AG
S-B
AG
Empfohlen
Recommended
Συνιστώμενο
Recommandée
Aanbevolen
Recomendado
Recomendado
20
de
eng
gre
fra
ned
Tips on how to get the best results
1. Eine praktische Parkposition (und gleichzeitig ein rückenschonendes
Leistungsmerkmal) für Pausen während des Staubsaugens.
2. Parkposition zum leichteren Tragen und für die Aufbewahrung
des Staubsaugers.
1. A practical parking position (and at the same time a backsaving
feature) when you pause during cleaning.
2. A parking position which makes it easy to carry and store
the vacuum cleaner.
1. Πρακτική θέση τοποθέτησης (και συγχρόνως ξεκούραστη για την πλάτη
σας) όταν κάνετε διάλειμμα ενώ καθαρίζετε.
2. Θέση τοποθέτησης που κάνει ευκολότερη τη μετακίνηση και την
αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας.
1. Position «parking» horizontal pratique (qui vous évite de vous baisser)
pour un arrêt momentané du nettoyage.
2. Position «parking» vertical facilitant le transport et le rangement de
l’aspirateur.
1. Een gemakkelijke parkeerstand (uw rug wordt gespaard) als het stofzuigen
tijdelijk wordt onderbroken.
2. Een parkeerstand waarin u de stofzuiger gemakkelijk kunt dragen en opbergen.
esp
1. Una posición de aparcado cómoda (que alivia su espalda) cuando
haga una pausa mientras limpia.
2. Una posición de aparcado cómoda para trasladar y guardar la aspiradora.
por
1. Uma posição de arrumação prática (que funciona também de forma a
proteger as suas costas) para quando fizer uma pausa durante a aspiração.
2. Uma posição de arrumação que facilita o transporte e arrumação do aspirador.
1.
2.
Replacing the dust bag
FI
LT
E
R
21
S-BAG
S-
BA
G
1. Modelle mit Digitalanzeige:
Staubbeutel wechseln, wenn die
s-bag®-Anzeige leuchtet. *
2.
1. Models with digital display:
Change the dust bag when the
s-bag® indicator is illuminated. *
2.
1. Μοντέλα με ψηφιακή οθόνη:
Αλλάξτε τη σακούλα σκόνης
όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία για
τη σακούλα s-bag®. *
1. Modèles avec témoins lumineux:
Le sac à poussière doit être remplacé
lorsque le témoin lumineux s-bag® est
allumé. *
1. Modellen met digitaal display:
Vervang de stofzak als het
indicatielampje s-bag® brandt.*
2.
1. Modelos con pantalla digital: Cambie
la bolsa para el polvo cuando se
encienda el indicador s-bag®. *
1. Modelos com display digital: O saco de
poeiras deve ser substituído quando o
indicador s-bag® se acender.*
Modelle mit mechanischer Anzeige:
Der Staubbeutel, s-bag®, muss spätestens
gewechselt werden, wenn das
Anzeigefenster vollständig rot ist. Ablesen,
wenn die Düse angehoben ist.*
Models with mechanical indicator: The dust
bag, s-bag®, must be replaced at the latest
when the indicator window is completely red.
Read with the nozzle lifted up.*
Μοντέλα με μηχανική ένδειξη: Πρέπει
να αλλάξετε τη σακούλα σκόνης s-bag® το
αργότερο όταν η ένδειξή της γίνει εντελώς
κόκκινη. Δείτε την ένδειξη έχοντας το
ακροφύσιο ανασηκωμένο.*
2. Modèles avec témoin mécanique:
Le sac à poussière s-bag® doit être remplacé au
plus tard lorsque la fenêtre témoin est rouge.
La vérification doit toujours se faire le suceur
soulevé du sol. *
2. Modellen met mechanische indicator: De
stofzak/s-bag® moet in ieder geval worden
vervangen wanneer het indicatievenster
helemaal rood is. Lees het venster af terwijl u
het mondstuk omhoog houdt. *
2. Modelos con indicador mecánico: La bolsa
de polvo, s-bag®, debe sustituirse a más tardar
cuando el visor aparezca totalmente rojo.
Consúltelo con la boquilla levantada. *
2.
Modelos com indicador mecânico: O saco de
poeiras, s-bag®, tem de ser substituído, o mais
tardar, quando a janela do indicador estiver
completamente vermelha. Veja o indicador com a
escova levantada do chão.*
3. Staubfachabdeckung öffnen.
4. Halter für s-bag® herausnehmen.
3. Open the dust compartment cover.
4. Lift out the s-bag® holder.
de
eng
3. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης
σκόνης.
4. Ανασηκώστε τη θήκη της σακούλας
s-bag®.
gre
3. Ouvrez le couvercle du compartiment
du sac à poussière.
4. Retirez le support du sac à poussière
s-bag®.
fra
3. Open de klep van de stofzak-ruimte.
4. Verwijder de s-bag®-houder.
3. Abra la tapa del compartimento
para el polvo.
4. Saque el soporte de la bolsa s-bag®.
3. Abra a tampa do compartimento do
pó.
4. Levante o suporte do saco s-bag®.
ned
esp
por
22
Changing the dust bag / Replacing or cleaning the filters
A
B
®
5.
A Zum Herausnehmen aus dem Einsatz den s-bag®-Staubbeutel am
Kartonhalter ziehen. Dadurch wird der s-bag® automatisch versiegelt, und es
kann kein Staub nach außen gelangen. B Neuen s-bag®-Staubbeutel einsetzen,
indem der Kartonhalter in das Ende der Führung im Einsatz gedrückt wird.
6. Staubbeutelhalter wieder in
das Staubfach einsetzen und
Abdeckung schließen.
Bei Aufleuchten der Anzeige den s-bag® auch austauschen, wenn er nicht
voll erscheint (er ist möglicherweise verstopft). Nach dem Aufsaugen von
Teppichreinigungspulver den s-bag® immer austauschen. Nur original AEG
Synthetic s-bag®-Staubbeutel verwenden. www.s-bag.com
5.
A Pull the cardboard to remove the s-bag® from the insert. This
automatically seals the s-bag® and prevents dust leaking out.
B Insert a new s-bag® by pushing the cardboard right into the end of the
groove in the insert.
6. Place the dust bag holder back
into the dust compartment and
close the lid.
Always change the s-bag® when the indicator signal is illuminated even if the
s-bag® is not full (it may be blocked), and always after using carpet cleaning
powder. Use only AEG original synthetic s-bags®. www.s-bag.com
5. A Τραβήξτε το χαρτόνι για να αφαιρέσετε τη σακούλα s-bag® από την
6. Τοποθετήστε τη θήκη της
σακούλας σκόνης στη θήκη
σκόνης και κλείστε το καπάκι.
Να αλλάζετε πάντα τη σακούλα s-bag® όταν ανάβει η ένδειξη, ακόμα και εάν
η σακούλα s-bag® δεν είναι γεμάτη (μπορεί να έχει φράξει) και μετά τη χρήση
σκόνης καθαρισμού χαλιών. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσιες, συνθετικές σακούλες σκόνης s-bag® της AEG. www.s-bag.com
5.
A Tirez sur la partie cartonnée pour retirer le sac à poussière s-bag® du support
de fixation. Le sac à poussière s-bag® se ferme alors automatiquement, ce qui
empêche la poussière de se diffuser dans l’air. B Insérez un nouveau sac à poussière
s-bag® en poussant la partie cartonnée bien au fond du rail du support de fixation.
6. Remettre en place le support de
fixation du sac à poussière dans le
compartiment du sac à poussière
et fermez le couvercle.
Remplacez toujours le sac à poussière s-bag® lorsque le témoin est allumé,
même si celui-ci n’est pas plein (il peut être colmaté), et toujours après
utilisation d’une poudre de nettoyage pour moquettes. Utilisez exclusivement
des sacs à poussière synthétiques s-bag® originaux AEG. www.s-bag.com
5.
A Trek aan het karton om de -bag® uit de insteekhouder te tillen. De s-bag®
wordt zo automatisch gesloten en er kan geen stof meer ontsnappen. B
Breng een nieuwe s-bag® aan door het karton tot aan het einde van de
groef op de insteekhouder te duwen.
6. Plaats de stofzakhouder terug in
de stofzakruimte en sluit de klep.
Vervang de s-bag® altijd wanneer het indicatielampje brandt, ook als de
s-bag® nog niet vol is (mogelijk is er een verstopping), en altijd nadat u
tapijtreiniger in poedervorm hebt gebruikt. Gebruik uitsluitend de originele
synthetische s-bag® van AEG. www.s-bag.com
5.
A Tire del cartón para sacar la bolsa s-bag® del compartimento. Esto sella
automáticamente la bolsa s-bag® y evita que se salga el polvo. B Introduzca
una nueva bolsa para el polvo s-bag® empujando el soporte de cartón hacia
abajo hasta el fondo de las guías del compartimento.
6. Vuelva a introducir el soporte de
la bolsa en el compartimento y
cierre la tapa.
Cambie siempre la bolsa s-bag® cuando se encienda la señal del indicador
incluso si la bolsa no está llena (puede estar bloqueada) y después de usar
productos en polvo para limpiar alfombras. Use solo bolsas s-bag® sintéticas
originales de AEG. www.s-bag.com
5.
A Puxe a parte de cartão para remover o saco s-bag® do encaixe. Esta
acção fecha automaticamente o saco s-bag® e impede o pó de sair
para o ar. B Insira um saco s-bag® novo puxando a parte de cartão até
ao fim da ranhura do encaixe.
6. Coloque novamente o suporte do
saco do pó no compartimento do
pó e feche a tampa.
Substitua sempre o saco s-bag® quando o sinal indicador se acender, mesmo
que o saco s-bag® não esteja cheio (poderá estar bloqueado) e depois de
utilizar pó de limpeza de tapetes. Utilize apenas os sacos s-bag® sintéticos
originais da AEG. www.s-bag.com
de
eng
gre
ειδική υποδοχή. Αυτό σφραγίζει αυτόματα τη σακούλα s-bag® και
αποτρέπει τη διαφυγή της σκόνης. B Τοποθετήστε μια νέα σακούλα
s-bag® σπρώχνοντας το χαρτόνι στο εσωτερικό της ειδικής υποδοχής.
fra
ned
esp
por
Cleaning the exhaust filter
FI
LT
E
R
23
FILTER
S-
BA
G
1. Modelle mit Digitalanzeige: Abluftfilter
ersetzen/reinigen* wenn die Anzeige “Filter“
leuchtet. *Nur auswaschbare Filter
2. Modelle mit mechanischer Saugleistungsregelung: Abluftfilter bei jedem fünften Wechsel des
s-bag®-Staubbeutels wechseln/reinigen.*
3. Filterabdeckung öffnen, indem Sie gleichzeitig die
beiden Knöpfe unter dem Griff drücken. Nur original AEGFilter verwenden: AFS1W / AEF12.
de
1. Models with digital display:
Replace/clean* the exhaust filter when the “filter”
indicator is illuminated.
*Washable filters only
2. Models with mechanical suction power control:
Replace/clean* the exhaust filter at every fifth
replacement of the dust bag (s-bag®).
3. Open the filter lid by pushing the two buttons
simultaneously under the handle. Use AEG original filters:
AFS1W / AEF12.
eng
1. Μοντέλα με ψηφιακή οθόνη: Αντικαταστήστε/
καθαρίστε* το φίλτρο εξαγωγής, όταν ανάβει η
ένδειξη “filter” (φίλτρο). *Μόνο φίλτρα με δυνατότητα πλύσης
2. Μοντέλα με μηχανικό έλεγχο της ισχύος
αναρρόφησης: Αντικαταστήστε/καθαρίστε* το φίλτρο
εξαγωγής κάθε 5η αλλαγή της σακούλας σκόνης s-bag®.
3. Ανοίξτε το καπάκι φίλτρου πιέζοντας συγχρόνως τα
δύο κουμπιά κάτω από τη χειρολαβή. Χρησιμοποιήστε τα
γνήσια φίλτρα της AEG: AFS1W / AEF12.
gre
1. Modèles à écran numérique:
Remplacez/nettoyez* le filtre de sortie d’air
lorsque le témoin lumineux «filter» est allumé.
*Filtres lavables uniquement
2. Modèles à réglage mécanique de la puissance
d’aspiration: Remplacez/nettoyez le filtre de sortie d’air
tous les cinq changements du sac à poussière (s-bag®).
3. Ouvrez le couvercle du filtre en appuyant simultanément
sur les deux boutons se trouvant sous la poignée. Utilisez
les filtres originaux AEG : AFS1W / AEF12.
fra
1. Modellen met digitaal display: Vervang/reinig* het
uitlaatfilter wanneer de ’filter’ -indicator brandt.
*Uitsluitend uitwasbare filters
2. Modellen met mechanische zuigkrachtbediening:
Vervang/reinig* het uitlaatfilter bij elke vijfde keer dat
u de stofzak/s-bag® vervangt.
3. Open de filterklep door de twee knoppen onder de
handgreep tegelijkertijd in te drukken. Gebruik originele
AEG-filters: AFS1W / AEF12.
ned
1. Modelos con pantalla digital: Sustituya o
limpie* el filtro de salida de aire cuando se
encienda el indicador “filter”. *Solo filtros lavables
2. Modelos con control mecánico de la potencia
de aspiración: Sustituya o limpie* el filtro cada 5
cambios de bolsa de polvo, s-bag®.
3. Abra la tapa del filtro presionando a la vez los dos
botones situados debajo del asa. Utilice filtros originales
de AEG: AFS1W / AEF12.
esp
1. Modelos com display digital: Substitua/
limpe* o filtro de saída de ar quando o indicador
”filter”ficar iluminado.*Apenas para filtros laváveis
2. Modelos com controlo mecânico de potência de
sucção: Substitua/limpe* o filtro de saída de ar a
cada 5 substituições do saco de poeiras, s-bag®.
3. Abra a tampa do filtro premindo simultaneamente os
dois botões existentes sob a pega na parte de trás do
aspirador. Utilize filtros originais da AEG:
AFS1W / AEF12.
por
24
5. Reinigen des waschbaren Abluftfilters: Innenseite
(schmutzige Seite) unter fließendem warmem Wasser
ausspülen. Gegen den Filterrahmen klopfen, um das
Wasser zu entfernen. Vorgang vier Mal wiederholen.
Hinweis: Keine Reinigungsmittel verwenden und die Filteroberfläche nicht berühren.
Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen lassen (mind. 12 Std. bei
Zimmertemperatur). Wir empfehlen, den waschbaren Filters ebenfalls mindestens einmal
im Jahr bzw. bei sehr starker Verschmutzung oder bei Beschädigung auszutauschen.
5. Cleaning the washable exhaust filter: Rinse the inside
(dirty side) in lukewarm tap water. Tap the filter frame to
remove the water. Repeat the process four times.
Note: Do not use cleaning agents. Avoid touching the filter surface.
Let the filter dry completely (at least 12 h in room temperature) before
putting it back. We recommend changing the washable filter at least once a
year or when it is very dirty or damaged.
Ανασηκώστε το φίλτρο και ελέγξτε το χρώμα του πλαισίου:
Πράσινο χρώμα: Πρέπει να αντικατασταθεί με νέο φίλτρο
(μη πλενόμενο φίλτρο). Μπλε χρώμα: Αντικαταστήστε με
νέο φίλτρο ή καθαρίστε το, βλ. 5 (πλενόμενο φίλτρο).
5.
Καθαρισμός του φίλτρου εξαγωγής με δυνατότητα πλύσης:
Ξεπλύνετε το εσωτερικό (βρώμικη πλευρά) με χλιαρό νερό βρύσης.
Χτυπήστε ελαφρά το πλαίσιο του φίλτρου για να απομακρύνετε τα
νερά. Επαναλάβετε τη διαδικασία τέσσερις φορές.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μην αγγίζετε την επιφάνεια του φίλτρου. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς (τουλάχιστον 12 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου) πριν το τοποθετήσετε πάλι. Συνιστάται η αλλαγή του φίλτρου με δυνατότητα πλύσης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν είναι πολύ βρώμικο ή κατεστραμμένο.
4.
Retirez le filtre et vérifiez la couleur du cadre:
Vert: doit être remplacé par un filtre neuf (filtre non
lavable). Bleu: remplacez-le par un filtre neuf ou nettoyezle, reportez-vous au paragraphe 5 (filtre lavable).
5.
Lavage du filtre de sortie d’air lorsqu’il est lavable:
Rincez l’intérieur (côté sale) du filtre à l’eau tiède du
robinet. Tapotez le cadre du filtre pour éliminer l’eau
superflue. Répétez l’opération quatre fois.
4.
Løft ut filteret, og se på fargen på rammen: Grønn = Het filter
moet worden vervangen door een nieuwe
(niet-wasbaar filter). Blauw = Vervang door een nieuwe filter
of reinig de huidige, zie 5 (uitwasbare filter).
5. Het uitwasbare uitlaatfilter reinigen: Spoel de
binnenkant (vuile kant) af onder lauw stromend water.
Klop op het filterframe om het water te verwijderen.
Herhaal dit vier keer.
Remarque: N’utilisez pas de produits de nettoyage et évitez de toucher la surface
du filtre. Assurez-vous que le filtre est complètement sec (minimum 12 h à
température ambiante) avant de le replacer dans l’aspirateur! En outre, il est
recommandé de remplacer le filtre lavable au moins une fois par an ou dès lors qu’il
est sale ou endommagé.
Opmerking: gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het filteroppervlak niet
aan. Laat het filter volledig drogen (minimum 12 uur op kamertemperatuur)
voordat u het terugplaatst! We raden aan om het uitwasbare filter ook minstens
eenmaal per jaar of als het erg vuil of beschadigd is te vervangen.
4.
Retire el filtro y compruebe el color del contorno: Color
verde = Se debe reemplazar por un nuevo filtro (filtro no
lavable). Color azul = Reemplazar por un nuevo filtro o
limpiarlo. Véase 5 (filtro lavable).
5.
Limpieza del filtro de salida de aire lavable: Enjuague
la parte interior (parte sucia) del filtro con agua corriente
templada. Golpee ligeramente el contorno del filtro para
eliminar el agua. Repita el proceso cuatro veces.
Nota: No utilice ningún producto de limpieza y evite tocar la superficie del filtro.
Deje que el filtro se seque bien (mínimo 12 h a temperatura ambiente) antes
de colocarlo de nuevo. Recomendamos también cambiar el filtro lavable como
mínimo una vez al año o cuando está muy sucio o deteriorado.
4.
Retire o filtro e verifique a cor da estrutura: Cor verde
= Deve ser substituído por um filtro novo ou limpo;
consulte 6 (filtro nonlavável). Cor azul = Substitua por um
filtro novo ou lave-o; consulte 5 (filtro lavável).
5. Limpeza do filtro de saída de ar lavável: Lave o
interior (o lado sujo) do filtro em água fria corrente. Bata
suavemente na estrutura do filtro para remover o excesso
de água. Repita o processo quatro vezes.
Importante: Não utilize agentes de limpeza no filtro e evite tocar na superfície do filtro.
Deixe o filtro secar completamente ao ar (mín. de 12 h à temperatura ambiente)
antes de voltar a instalá-lo! (Evitar a exposição directa ao sol ou colocação sobre fontes
de calor) Recomendamos que o filtro lavável seja substituído pelo menos uma vez por ano
ou quando estiver muito sujo ou danificado.
4.
Filter herausnehmen und die Farbe des Rahmens
überprüfen: Grün: Muss durch einen neuen Filter
ersetzt werden (nicht auswaschbarer Filter).
Blau: Durch einen neuen Filter ersetzen oder reinigen,
siehe 5 (waschbarer Filter).
4.
Lift out the filter and check the color of the frame:
Green: Must be replaced by a new filter (nonwashable filter). Blue: Replace with a new filter or
clean it, see step 5 (washable filter).
4.
de
eng
gre
fra
ned
esp
por
25
6. Nach dem Austauschen des Filters kann die
Filterabdeckung zurückgedrückt werden, bis
die beiden Knöpfe einrasten.
7. Falls sich die Filterabdeckung löst, zum erneuten
Befestigen die beiden Scharniere an der Unterseite
ansetzen und den Filterdeckel bis zum Einrasten der
beiden Knöpfe zurückdrücken.
de
6. When the filter has been replaced, the filter lid
can be pushed back until the two buttons click
in.
7. If the filter lid comes loose, restore by positioning
the two hinges at the bottom and push the filter lid
back until both of the two buttons click in.
eng
6. Όταν το φίλτρο έχει αντικατασταθεί, μπορείτε να
σπρώξετε προς τα πίσω το καπάκι του φίλτρου
έως ότου ασφαλίσουν τα δύο κουμπιά.
7. Εάν το καπάκι του φίλτρου χαλαρώσει,
επαναφέρετέ το τοποθετώντας τις δύο αρθρώσεις στο
κάτω μέρος και πιέστε το καπάκι του φίλτρου πίσω
έως ότου ασφαλίσουν τα δύο κουμπιά.
7. Si la grille du filtre est complètement détachée,
refixez-la en positionnant les deux charnières en bas
et en la repoussant jusqu’à l’enclenchement des deux
boutons.
6. Une fois le filtre remplacé, repoussez la grille du
filtre jusqu’à l’enclenchement des deux boutons.
gre
fra
6. Als het filter is vervangen, kan de klep van het
filter worden teruggeduwd totdat de twee
knoppen vastklikken.
7. Als de klep van het filter loskomt, plaatst u het
terug door de twee scharnieren onderin terug te
plaatsen en de klep van het filter terug te schuiven
totdat de twee knoppen vastklikken.
ned
6. Una vez sustituido el filtro, se puede presionar de
nuevo sobre la tapa hasta que los dos botones
encajen en su posición.
7. Si la tapa del filtro quedara suelta, corrija la
situación colocando las dos bisagras de la parte
inferior y presione la tapa de nuevo hasta que los dos
botones se ajusten en su posición.
esp
6. Depois do filtro ter sido substituído, deverá
empurrar a tampa do filtro até que os dois
botões emitam um estalido.
7. Se a tampa do filtro ficar solta, prenda-a novamente
posicionando as duas articulações existentes na parte
inferior e premindo a tampa do filtro até que os dois
botões emitam um estalido.
por
26
de
1.
Replacing the motor filter
Tauschen Sie den Motorfilter aus oder waschen Sie ihn, wenn
er verschmutzt ist oder nach jedem 5. s-bag. Filterhalterung
nach unten drücken und herausziehen. Tauschen Sie den Filter
aus oder waschen Sie ihn, siehe Schritt 2.
2. Spülen Sie den Schwammfilter mit
lauwarmem Leitungswasser aus.
Hinweis: Keine Reinigungsmittel verwenden und die Filteroberfläche nicht
berühren. Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen lassen
(mind. 12 Std. bei Zimmertemperatur). Wir empfehlen, den waschbaren Filters
ebenfalls mindestens einmal im Jahr bzw. bei sehr starker Verschmutzung oder
bei Beschädigung auszutauschen.
1. Replace or wash the motor filter when dirty or after
every 5th s-bag. Push the filter holder down and pull
it out. Exchange the filter or wash it, see step 2.
2. Rinse the sponge filter in lukewarm tap
water.
1. Αντικαταστήστε ή πλύνετε το φίλτρο κινητήρα,
όταν είναι βρώμικο ή κάθε πέμπτη σακούλα s-bag.
Σπρώξτε τη θήκη φίλτρου προς τα κάτω και τραβήξτε την
προς τα έξω. Αλλάξτε το φίλτρο ή πλύντε το, βλ. βήμα 2.
1. Remplacez ou lavez le filtre moteur si celui-ci est
sale ou lorsque le s-bag a été remplacé 5 fois.
Poussez la grille du filtre vers le bas et retirez le filtre.
Changez le filtre ou lavez-le (voir étape 2).
2. Ξεπλύνετε το σπογγώδες φίλτρο με χλιαρό
νερό βρύσης.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μην αγγίζετε την επιφάνεια του φίλτρου. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς (τουλάχιστον 12 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου) πριν το τοποθετήσετε πάλι. Συνιστάται η αλλαγή του φίλτρου με δυνατότητα πλύσης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν είναι πολύ βρώμικο ή κατεστραμμένο.
2. Rincez le filtre éponge à l’eau tiède.
ned
1. Vervang of reinig het motorfilter als het vies is of na
iedere 5e s-bag. Duw de filterhouder naar beneden
en trek eraan. Vervang of was het filter, zie stap 2.
2. Spoel het sponsfilter met lauwwarm
kraanwater.
Remarque: N’utilisez pas de produits de nettoyage et évitez de toucher la surface
du filtre. Assurez-vous que le filtre est complètement sec (minimum 12 h à
température ambiante) avant de le replacer dans l’aspirateur! En outre, il est
recommandé de remplacer le filtre lavable au moins une fois par an ou dès lors qu’il
est sale ou endommagé.
Opmerking: gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het filteroppervlak niet
aan. Laat het filter volledig drogen (minimum 12 uur op kamertemperatuur)
voordat u het terugplaatst! We raden aan om het uitwasbare filter ook minstens
eenmaal per jaar of als het erg vuil of beschadigd is te vervangen.
esp
1. Cambie o lave el filtro del motor cuando esté sucio
o cada 5 sustituciones de la s-bag. Presione el
soporte del filtro y tire de él. Cambie el filtro o lávelo
(consulte el paso 2).
2. Enjuague el filtro de esponja con agua
templada del grifo.
Nota: No utilice ningún producto de limpieza y evite tocar la superficie del filtro.
Deje que el filtro se seque bien (mínimo 12 h a temperatura ambiente) antes
de colocarlo de nuevo. Recomendamos también cambiar el filtro lavable como
mínimo una vez al año o cuando está muy sucio o deteriorado.
por
1. Substitua ou lave o filtro do motor quando estiver
sujo ou após 5 substituições do s-bag. Pressione
o suporte do filtro para baixo e retire-o. Substitua o
filtro ou lave-o. Consulte o passo 2.
2. Lave o filtro de esponja em água corrente
morna.
Importante: Não utilize agentes de limpeza no filtro e evite tocar na superfície do filtro.
Deixe o filtro secar completamente ao ar (mín. de 12 h à temperatura ambiente)
antes de voltar a instalá-lo! (Evitar a exposição directa ao sol ou colocação sobre fontes
de calor) Recomendamos que o filtro lavável seja substituído pelo menos uma vez por ano
ou quando estiver muito sujo ou danificado.
eng
gre
fra
Note: Do not use cleaning agents. Avoid touching the filter surface.
Let the filter dry completely (at least 12 h in room temperature) before
putting it back. We recommend changing the washable filter at least once a
year or when it is very dirty or damaged.
Cleaning the AeroPro Silent nozzle
27
1. Die Düse vom Rohr abnehmen. Mit dem Schlauchgriff
die Düse reinigen.
2. Wenn die Räder blockiert sind, zum Reinigen die
Radabdeckung mit einem kleinen Schraubendreher
abhebeln.
3. Die Radachse abschrauben und alle Teile reinigen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
de
1. Disconnect the nozzle from the tube. Use the hose
handle to clean the nozzle.
2. If the wheels are stuck, clean them by removing the
wheel cap with a small screwdriver.
3. Unscrew the wheel axis and clean all parts. Refit in
reverse order.
eng
1. Αποσυνδέστε το ακροφύσιο από το σωλήνα.
Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή του εύκαμπτου
σωλήνα, για να καθαρίσετε το ακροφύσιο.
2. Εάν οι τροχοί κολλήσουν, καθαρίστε τους
αφαιρώντας το κάλυμμά τους με ένα μικρό κατσαβίδι.
3. Ξεβιδώστε τον άξονα και καθαρίστε όλα τα μέρη.
Τοποθετήστε τα ξανά ακολουθώντας τη διαδικασία
αντίστροφα.
1. Enlevez le suceur du tube. Pour nettoyer la brosse,
utilisez la poignée du flexible.
2. Si les roues sont bloquées, nettoyez-les en retirant
leur cache à l’aide d’un petit tournevis.
3. Dévissez l’axe de la roue et nettoyez toutes les pièces.
Remontez ensuite dans l’ordre inverse.
fra
1. Haal het mondstuk los van de buis. Gebruik de
slanggreep om het mondstuk te reinigen.
2. Als de wieltjes klem zitten, verwijdert u met een
kleine schroevendraaier de wieldop om het wieltje
schoon te maken.
3. Schroef de wielas los en maak alle onderdelen schoon.
Plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde terug.
ned
1. Desconecte la boquilla del tubo. Utilice el asa del tubo
flexible para limpiar la boquilla.
2. Si las ruedas se bloquean, quite la tapa de las ruedas
con un destornillador pequeño para limpiarlas.
3. Desatornille el eje de la rueda y limpie todas las
piezas. Realice el montaje en orden inverso.
esp
1. Separe a escova do tubo. Utilize a pega da mangueira
para limpar a escova.
2. Se as rodas estiverem presas, limpe-as removendo a capa
da roda com a ajuda de uma chave de fendas pequena.
3. Desaparafuse o eixo da roda e limpe todas as peças.
Volte a montar pela ordem inversa.
por
gre
28
Cleaning the AeroPro Turbo and Mini Turbo nozzles
Changing battery in remote handle
1. Reinigung der Turbobürste. (nur bestimmte Modelle) Düse vom Staubsaugerrohr
entfernen und in der Düse verwickelte Fäden etc. zum Entfernen mit einer Schere
durchschneiden. Mit dem Schlauchgriff die Düse reinigen. *
1. Batterie wechseln, wenn
Anzeigeleuchte nicht auf Drücken der
Knöpfe reagiert. *
2.
1. Cleaning the Turbo nozzle: (certain models only) Disconnect the nozzle from the
vacuum cleaner tube and remove entangled threads, etc. by snipping them away with
scissors. Use the hose handle to clean the nozzle. *
1. Change battery when light indicator
is not responding when pressing any
button. *
2. Use only LITHIUM CR1632 batteries.
eng
1. Καθαρισμός του ακροφυσίου Turbo. (ορισμένα μόνο μοντέλα) Αποσυνδέστε το
ακροφύσιο από το σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας και αφαιρέστε τις μπλεγμένες
κλωστές κ.λπ. κόβοντάς τις με κάποιο ψαλίδι. Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή του
εύκαμπτου σωλήνα, για να καθαρίσετε το ακροφύσιο. *
1.
2. Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες τύπου
gre
1. Nettoyage des suceurs Turbo (suivant les modèles):
Retirez le suceur du tube de l’aspirateur, puis enlevez les fils emmêlés ou autres en les
coupant avec des ciseaux. Utilisez la poignée du flexible pour nettoyer la brosse.*
1. Remplacez la pile si aucun témoin
lumineux ne s’allume lorsque vous
appuyez sur les boutons.*
2. Utilisez uniquement des piles de type
fra
1. Het turbomondstuk reinigen (alleen bepaalde modellen): Maak het mondstuk los van
de zuigbuis en verwijder alle verwarde draadjes, enzovoort, door deze met een schaar
los te knippen. Gebruik de slanggreep om het mondstuk te reinigen.*
1. Vervang de batterij indien het
indicatielampje op geen enkele knop
reageert. *
2. Gebruik alleen batterijen van het type
ned
1. Limpieza de la boquilla turbo (solo algunos modelos): Desconecte la boquilla del
tubo de la aspiradora y retire los hilos u otras fibras enredadas cortándolos con tijeras.
Utilice el asa del tubo flexible para limpiar la boquilla.*
1. Cambie la pila cuando el indicador
luminoso no responda al pulsar
cualquier botón. *
2. Utilice solo pilas de tipo LITHIUM CR1632. Se
esp
1. Limpeza da escova Turbo (apenas em determinados modelos): Separe a escova do
tubo do aspirador e remova fios que possam estar presos, etc, cortando-os com uma
tesoura. Utilize a pega da mangueira para limpar a escova.*
1. Substitua as pilhas quando o indicador
luminoso não responder à pressão de
qualquer um dos botões. *
2. Utilize apenas pilhas do tipo LITHIUM
por
de
Αλλάξτε μπαταρία όταν η φωτεινή
ένδειξη δεν ανταποκρίνεται, όταν
πατάτε οποιοδήποτε κουμπί. *
Nur Batterien des Typs LITHIUM CR1632
verwenden. Vor dem Entsorgen des
Geräts die Batterien entfernen und sicher
entsorgen. *
Batteries must be removed from the
appliance before it is scrapped, and are
to be disposed of safely. *
LITHIUM CR1632. Πριν απορρίψετε τη
συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες
και να τις απορρίψετε με ασφάλεια. *
LITHIUM CR1632. La pile doit être retirée
de l’appareil avant que ce dernier ne soit
jeté pour un recyclage en toute sécurité.*
LITHIUM CR1632. Voordat u het apparaat
wegdoet, moet u de batterijen eruit halen
en deze op verantwoorde wijze afvoeren. *
deben quitar las pilas del aparato antes de
desecharlo y se deben desechar de forma
segura. *
CR1632. As pilhas devem ser removidas do
aparelho antes de este ser deitado fora e
devem ser eliminadas de um modo seguro. *
Troubleshooting
29
Der Staubsauger startet nicht
• Prüfen, ob das Netzkabel an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Prüfen, ob der Stecker und das Kabel nicht beschädigt sind.
• Prüfen, ob eine Sicherung durchgebrannt ist.
• Prüfen, ob Batterieanzeige reagiert (nur bestimmte Modelle).
The vacuum cleaner does not start
• Check that the cable is connected to the mains.
• Check that the plug and cable are not damaged.
• Check for a blown fuse.
• Check if the battery indicator lamp responds (certain models only).
Die s-bag®-Anzeige leuchtet (nur bei bestimmten Modellen)
• Prüfen, ob s-bag® voll oder blockiert ist.
• Falls Sie den s-bag® bereits ausgetauscht haben, den Motorfilter wechseln.
The s-bag® indicator light is illuminated (only applies to certain models)
• Check if the s-bag® is full or blocked.
• If you have already changed the s-bag®, change the motor filter.
Die Filteranzeige leuchtet (nur bei bestimmten Modellen)
• Abluftfilter austauschen.
The filter indicator light is illuminated (only applies to certain models)
• Change the exhaust filter.
Der Staubsauger stoppt
Staubsauger ist möglicherweise überhitzt. Vom Stromnetz trennen; Düse, Rohr oder
Schlauch auf Verstopfung prüfen. Vor erneuter Verwendung den Staubsauger 30 Minuten
abkühlen lassen.
The cleaner stops
The cleaner might be overheated. Disconnect it from the mains; check if the nozzle, tube
or hose are blocked. Let the cleaner cool down for 30 minutes before plugging it in again.
Falls der Staubsauger danach immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an ein
autorisiertes AEG Kundendienstzentrum.
Clearing the hose
Clear the hose by gently squeezing it. Be careful in case the obstruction is caused by glass
or needles caught inside the hose.
Schlauchverstopfung beseitigen
Verstopfung des Schlauchs durch ”Massieren” lösen. Dabei jedoch vorsichtig vorgehen,
falls die Blockierung durch Glas oder Nadeln im Schlauch verursacht wurde.
Hinweis: Die Garantie deckt keinerlei durch Reinigung verursachte Schäden an den Schläuchen ab.
Wasser ist in den Staubsauger eingedrungen.
Es ist notwendig, den Motor in einem autorisierten AEG-Servicezentrum auszutauschen.
Schäden am Motor, die durch eingedrungenes Wasser verursacht wurden, werden nicht
durch die Garantie abgedeckt.
If the cleaner still does not work, contact an authorized AEG service centre.
Water has been sucked into the vacuum cleaner
It will be necessary to replace the motor at an authorized AEG service centre.
Damage to the motor caused by penetration of water is not covered by the warranty.
fra
ned
L’aspirateur ne se met pas en marche
• Vérifiez que le câble est branché au secteur.
• Vérifiez que la prise et le câble ne sont pas endommagés.
• Vérifiez qu’aucun fusible n’a sauté.
• Vérifiez que le témoin des piles fonctionne (suivant les modèles).
Η φωτεινή ένδειξη της σακούλας s-bag® είναι αναμμένη (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)
• Ελέγξτε εάν η σακούλα s-bag® είναι γεμάτη ή φραγμένη.
• Εάν έχετε ήδη αλλάξει τη σακούλα s-bag®, αλλάξτε το φίλτρο κινητήρα.
Le témoin lumineux du sac à poussière s-bag® est allumé (suivant les modèles)
• Vérifiez si le sac à poussière s-bag® est plein ou colmaté.
• Si vous avez déjà remplacé le sac à poussière s-bag®, remplacez le filtre moteur.
Η φωτεινή ένδειξη του φίλτρου είναι αναμμένη (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)
• Αλλάξτε το φίλτρο εξαγωγής.
Le témoin lumineux du filtre est allumé (suivant les modèles)
• Remplacez le filtre de sortie d’air.
Η λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας διακόπτεται
Η σκούπα ίσως έχει υπερθερμανθεί: αποσυνδέστε την από το ρεύμα και ελέγξτε εάν έχει
φράξει το ακροφύσιο, ο σωλήνας ή ο εύκαμπτος σωλήνας. Αφήστε τη σκούπα να κρυώσει
για 30 λεπτά, πριν να τη συνδέσετε πάλι.
L’aspirateur s’arrête
Surchauffe potentielle de l’appareil : débranchez-le du secteur ; vérifiez si le suceur, le tube
ou le flexible sont obstrués. Laissez l’appareil refroidir pendant 30 minutes avant de le
brancher à nouveau. Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, contactez un Centre Service
Agréé AEG.
Σημείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους εύκαμπτους σωλήνες
ως αποτέλεσμα του καθαρισμού τους.
Έχει μπει νερό στην ηλεκτρική σκούπα
Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του κινητήρα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης της AEG. Τυχόν βλάβες του κινητήρα που προκαλούνται από διείσδυση
νερού δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Για τυχόν άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης της AEG.
gre
If you encounter any further problems, contact an authorized AEG service centre.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα.
• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και το καλώδιο δεν παρουσιάζουν βλάβη.
• Ελέγξτε για καμένη ασφάλεια.
• Ελέγξτε εάν η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας ανταποκρίνεται (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).
Καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα
Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα «πιέζοντάς» τον. Ωστόσο, προσέξτε μην τυχόν πρόκειται
για γυαλιά ή βελόνες που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο σωλήνα.
eng
Note: The warranty does not cover any damage to the hose caused by cleaning it.
Falls weitere Probleme auftreten, wenden Sie sich an ein autorisiertes
AEG-Servicezentrum.
Εάν η σκούπα εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο εξυπηρέτησης της AEG.
de
Débouchage du flexible
Débouchez le flexible en appuyant sur ce dernier. Cependant, restez vigilant car
l’obstruction peut avoir été provoquée par du verre ou des aiguilles coincées dans le
flexible.
Remarque : la garantie ne couvre pas les dommages portés au flexible lors de son nettoyage.
De l’eau ou des liquides ont été aspirés
Le moteur doit être remplacé par un Centre Service Agréé AEG. Les dommages portés au
moteur par l’aspiration de liquides ne sont pas couverts par la garantie.
Pour tout autre problème, contactez un Centre Service Agréé AEG.
esp
por
30
de
Stofzuiger doet het niet
• Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
• Controleer of de stekker en het snoer niet zijn beschadigd.
• Controleer of de zekeringen niet zijn doorgebrand.
• Controleer of het indicatielampje van de batterij reageert (alleen bepaalde modellen).
La aspiradora no se pone en funcionamiento
• Compruebe que el cable de alimentación está enchufado a la toma de corriente.
• Asegúrese de que el enchufe y el cable no están dañados.
• Compruebe si se ha fundido algún fusible.
• Compruebe si responde la luz del indicador de la pila (solo en algunos modelos).
Het indicatielampje s-bag® brandt (alleen bij specifieke modellen)
• Controleer of de s-bag® vol of verstopt is.
• Als u de s-bag® al hebt vervangen, vervangt u ook het motorfilter. Zie pagina 9
La luz del indicador s-bag® está encendida (solo en determinados modelos)
• Compruebe si la bolsa s-bag® está llena o bloqueada.
• Si ya ha cambiado la bolsa s-bag®, cambie el filtro del motor.
Het indicatielampje FILTER brandt (alleen bij specifieke modellen)
• Vervang het uitlaatfilter.
La luz del indicador del filtro está encendida (solo en determinados modelos)
• Cambie el filtro de salida de aire
De stofzuiger houdt ermee op
Mogelijk is de stofzuiger oververhit. Haal de stekker uit het stopcontact en controleer of
het mondstuk, de buis of de slang verstopt zijn. Laat de stofzuiger een half uur afkoelen
voordat u deze weer inschakelt.
Als het apparaat nog steeds niet werkt, raadpleegt u een erkend AEG Service Centre.
La aspiradora deja de funcionar
Tal vez la aspirador se ha sobrecalentado: desconéctela de la red eléctrica; compruebe si
la boquilla, el tubo o el tubo flexible están bloqueados. Deje que la aspiradora se enfríe
durante 30 minutos antes de volver a enchufarla.
Si la aspiradora sigue sin funcionar, póngase en contacto con un centro técnico
autorizado de AEG.
eng
De slang leegmaken
Knijp in de slang om verstoppingen te verwijderen. Wees echter voorzichtig voor het
geval de blokkering wordt veroorzaakt door glas of scherpe voorwerpen die in de slang
vast zijn geraakt.
gre
Opmerking: de garantie geldt niet voor beschadigingen die zijn ontstaan tijdens het reinigen
van de slang.
fra
Er is water in de stofzuiger gekomen
De motor moet door een erkend AEG Service Centre worden vervangen.
Schade aan de motor veroorzaakt door binnendringend water valt niet onder de garantie.
ned
por
Nota: la garantía no cubre ningún daño ocasionado en los tubos flexibles durante la limpieza.
Ha entrado agua en la aspiradora
En este caso es necesario cambiar el motor en un centro técnico autorizado de AEG.
Los daños en el motor causados por la entrada de agua no están cubiertos por la garantía.
Si surgen más problemas, póngase en contacto con un centro técnico autorizado de AEG.
Voor alle verdere problemen raadpleegt u een erkend AEG Service Centre.
esp
Limpieza del tubo flexible
Para limpiar el tubo flexible, “apriételo”. No obstante, tenga cuidado si la obstrucción
se debe a que hay trozos de cristal o agujas atascados dentro del tubo.
O aspirador não arranca
• Verifique se o cabo está ligado à corrente.
• Verifique se a ficha e o cabo não estão danificados.
• Verifique se há algum fusível queimado.
• Verifique se a luz indicadora das pilhas responde (apenas determinados modelos).
A luz indicadora do saco s-bag® está acesa (apenas em modelos específicos)
• Verifique se o saco s-bag® está cheio ou bloqueado.
• Se já tiver substituído o saco s-bag®, substitua o filtro do motor.
A luz indicadora do filtro de saída ar está acesa (apenas em modelos específicos)
• Substitua o filtro de saída de ar.
O aspirador pára
O aspirador poderá ter sobreaquecido: desligue-o da corrente; verifique se a escova, o
tubo ou a mangueira estão bloqueados. Deixe o aspirador arrefecer durante 30 minutos
antes de voltar a ligá-lo.
Se o aspirador continuar a não funcionar, contacte um centro de assistência
AEG autorizado.
Desobstrução da mangueira
Desobstrua a mangueira ”apertando-a“. Contudo, tenha cuidado no caso de a obstrução
ter sido causada por vidros ou agulhas presas no interior da mangueira.
Nota: A garantia não cobre quaisquer danos às mangueiras provocados pela limpeza das mesmas.
Entrou água no aspirador
Será necessário proceder à substituição do motor num centro de assistência
AEG autorizado.
Os danos causados no motor pela entrada de água não estão cobertos pela garantia.
No caso de detectar outros problemas, contacte um centro de assistência
AEG autorizado.
Deutsch
English
Ελληνικά
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health and
to recycle waste of electrical and electronic appliances.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
.
Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal office.
Français
Nederlands
Español
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez
les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l’environnement et à votre
sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de
verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het
te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el
material de embalaje en los contenedores adecuados
para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y
la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos
met het symbool
niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het milieustation bij u in
de buurt of neem contact op met de gemeente.
marcados con el símbolo
junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje
local o póngase en contacto con su oficina municipal.
Ne jetez pas les appareils portant le symbole
avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre
local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
Português
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados para
reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública
através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos.
Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o
produto num ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο
.
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
A04894704
Consumables & Accessories
s-bag® classic long performance
Ref: GR 201
Part nr: 9002564723
s-bag® anti-odour
Ref: GR 203
2 Motor filters
Ref: AEF 54
Part nr: 9001669333
Part nr: 9001660399
s-bag® hygiene anti-allergy
Ref: GR 206
Part nr: 9002564731
Allergy Kit
Ref: AKIT 11
Part nr: 900167962/1
360 Home&Car Kit
Ref: AKIT 12
VX8 Starter Kit
Ref: AUSK 9
Part nr: 900167963/9
Part nr: 9001670950
Animal Kit
Ref: AKIT 13
Part nr: 900167964/7
s-fresh™ Evening Rose
Ref: AS RO
Part nr: 900167781/5
s-fresh™ Citrus Burst
Ref: AS MA
AeroPro™
TurboBrush
Ref: AZE 119
Part nr: 900167785/6
s-filter®
Ref: AFS 1W / AEF 12
Part nr: 900167801/1
Part nr: 9001677690/
9001966697
AeroPro™
FlexPro
Ref: AZE 112
Part nr: 900167787/2
s-fresh™ Brown Sugar & Fig
Ref: AS FI
Part nr: 900167783/1
s-fresh™ Tropical Breeze
Ref: AS CO
Part nr: 900167784/9
s-fresh™ Crispy Bamboo
Ref: AS BA
Part nr: 900167782/3
www.aeg.com/shop
www.aeg-home.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement