AEG | L6TFI722G | User manual | Aeg L6TFI722G Ohjekirja

Aeg L6TFI722G Ohjekirja
L6TFI722G
FI
SV
USER
MANUAL
Käyttöohje
Pesukone
Bruksanvisning
Tvättmaskin
2
32
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 6
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................7
5. OHJELMATAULUKKO.................................................................................................9
6. KULUTUSARVOT........................................................................................................14
7. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................15
8. ASETUKSET................................................................................................................17
9. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................17
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ......................................................................................... 18
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 22
12. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 23
13. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 26
14. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 28
15. PIKAOPAS............................................................................................................... 29
16. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN
TIETOLOMAKE...............................................................................................................30
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
4
www.aeg.com
henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö
liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö
– kerrostalojen tai pikapesuloiden yleiset tilat.
Maksimitäyttömäärää 7 kg ei saa ylittää (ks. kappale
“Ohjelmataulukko”).
Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien
liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun
lattiapäällysteen peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä
tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun
huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan
mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
Asennuksessa on
noudatettava asiaankuuluvia
paikallisia määräyksiä.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit, mukaan lukien
kumiholkki välilevyllä.
• Säilytä kuljetuspultit varmassa
paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää
tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee
asentaa takaisin rummun
lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden
välttämiseksi.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Älä asenna tai käytä laitetta tilassa,
jossa se voi altistua alle 0 °C
lämpötilalle tai sääolosuhteille.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
SUOMI
• Kun laite on asetettu lopulliseen
asennuspaikkaan, tarkista, että se on
oikein tasapainossa vesivaakaa
käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen
säätöjalkoja.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
lattiaviemärin päälle.
• Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja
liialliselta kosteudelta.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen kantta ei voida avata
kokonaan.
• Älä aseta suljettua astiaa laitteen
alapuolelle mahdollisten vesivuotojen
varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
2.3 Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
5
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
• Älä käytä jatkoletkua, jos
vedenottoletku on liian lyhyt. Ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun vedenottoletkun
vaihtoa varten.
• Tyhjennysletkusta tulee vettä. Tämä
johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista
laitetesteistä.
• Voit pidentää tyhjennysletkua
enintään 400 cm. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun
tyhjennysletkun vaihtamiseksi ja
jatkeen saamiseksi.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
• Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Varmista, että kaikki metalliosat on
poistettu pyykistä.
• Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti
öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita.
Muutoin pesukoneen kumiosat voivat
vaurioitua. Esipese kyseiset tekstiilit
käsin ennen niiden pesemistä
koneessa.
2.5 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota laite sähköverkosta ja
vedenjakelusta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
6
www.aeg.com
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni
rummun sisälle.
• Hävitä laite paikallisten kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
(WEEE) koskevien määräyksien
mukaisesti.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Erikoistoiminnot
Uusi pesukoneesi pesee pyykit
hellävaraisesti käyttäen mahdollisimman
vähän vettä, energiaa ja pesuainetta.
• ProSense-tekniikka säätää ohjelman
keston automaattisesti koneessa
olevan pyykkimäärän mukaan
täydellisten pesutuloksien
saavuttamiseksi mahdollisimman
lyhyessä ajassa.
• Soft Plus-lisätoiminnon ansiosta
huuhteluaine jakautuu tasaisesti
pyykkeihin imeytyen niihin syvälle
täydellistä pehmeyttä varten.
3.2 Laitteen kuvaus
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Käyttöpaneeli
Kansi
Kannen kahva
Tyhjennyspumpun sihti
Vipu laitteen siirtämistä varten
Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
Arvokilpi
SUOMI
7
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
3
4
5
6
7
12 11 10
8
8 Tahrat/Esipesu Ohitusvaiheen
kosketuspainike
• Tahrat -lisätoiminto
• Esipesu -lisätoiminto
1 Päällä/Pois -painike
2 Ohjelmanvalitsin
3 Näyttö
4
9
Eco -kosketuspainike
5 Ajansäästö -kosketuspainike
6 Huuhtelu Ohitusvaiheen
kosketuspainike
• Lisähuuhtelu -lisätoiminto
• Vain huuhtelu -lisätoiminto
9 Ajastin -kosketuspainike
10 Nestemäinen pesuaine kosketuspainike
11 Linkous alennus -kosketuspainike
12 Lämpötila -kosketuspainike
7 Käynnistä/Tauko -painike
4.2 Näyttö
MIX
Merkkivalo
vilkkuu, kun pyykkien määrää arvioidaan.
8
www.aeg.com
Luukku lukittu -merkkivalo.
Ajastimen merkkivalo.
Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat:
• Ohjelman kesto (esim.
• Viiveaika (esim.
tai
).
).
• Ohjelman loppu ( ).
• Varoituskoodi (
).
Pesuvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu esipesun ja pesuvaiheen aikana.
Huuhteluvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu huuhteluvaiheen aikana.
Soft Plus -lisätoiminto. Merkkivalo
lisätoiminnon.
syttyy valinnan
ylle, kun asetat
Linkous- ja tyhjennysvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu linkous- ja
tyhjennysvaiheen aikana.
Lapsilukon merkkivalo.
Energiansäästön merkkivalot. Merkkivalo
laohjelman 40 °C tai 60 °C.
Lämpötilan merkkivalo. Merkkivalo
syttyy, kun valitset puuvil-
syttyy, kun asetat kylmäpesun.
Linkousnopeuden merkkivalo.
Ei linkousnopeutta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä, laite
suorittaa vain tyhjennysvaiheen.
Rypistymisen esto -merkkivalo.
Extra Silent -merkkivalo.
Ajansäästö-merkkivalo.
SUOMI
9
5. OHJELMATAULUKKO
Pesuohjelmat
Ohjelma
Puuvilla
Oletuslämpötila
Lämpötilaväli
ViitteelliMaksimi- Ohjelman kuvaus
nen lintäyttö
kousnopeus
Linkousnopeuden asteikko
1200 kierrosta mi40 °C
nuutissa
95 °C - kyl1200 - 400
mä
kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla hyvin likaiset ja normaalilikaiset puuvillatekstiilit.
Energiamerkin kulutusarvojen
standardit ohjelmat. Määräyksen
1061/2010 mukaisesti ohjelma Puuvilla lämpötilassa 60 °C ja ohjelma
7 kg
Puuvilla lämpötilassa 40 °C
-lisätoiminnolla ovat "Standardi 60 °C
puuvillaohjelma" ja "Standardi 40 °C
puuvillaohjelma". Ne ovat energianja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista
puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden
lämpötila voi poiketa
valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
Synteettiset
Hienopesu
Villa/Silkki
1200 kierrosta mi40 °C
nuutissa
60 °C - kyl1200- 400
mä
kierrosta
minuutissa
1200 kierrosta mi30 °C
nuutissa
40 °C - kyl1200 - 400
mä
kierrosta
minuutissa
1200 kierrosta mi40 °C
nuutissa
40 °C - kyl1200- 400
mä
kierrosta
minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
3 kg
2,5 kg
Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka
edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaalilikainen.
Konepestävä villa, käsinpestävä
villa ja muut tekstiilit, joissa on
1 kg
merkintä «käsinpesu»1).
10
www.aeg.com
Ohjelma
Antiallergia
20 min. - 3 kg
Oletuslämpötila
Lämpötilaväli
ViitteelliMaksimi- Ohjelman kuvaus
nen lintäyttö
kousnopeus
Linkousnopeuden asteikko
60 °C
1200 kierrosta minuutissa
7 kg
1200 400kierrosta
minuutissa
30 °C
40 °C - 30
°C
1200 kierrosta minuutissa
3 kg
1200 400kierrosta
minuutissa
Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma
poistaa mikro-organismit, sillä sen
pesuvaiheen aikana lämpötila on
useiden minuuttien ajan yli 60 °C.
Tämä auttaa poistamaan mikrobit,
bakteerit, mikro-organismit ja hiukkaset. Lisähuuhteluvaihe varmistaa,
että pesuainejäämät ja siitepölyt/
allergeenit poistuvat tehokkaasti.
Pesu on täten tehokkaampi.
Puuvillapyykki ja tekokuitu, vähän
likaiset tai kerran käytetyt.
SUOMI
Ohjelma
Oletuslämpötila
Lämpötilaväli
11
ViitteelliMaksimi- Ohjelman kuvaus
nen lintäyttö
kousnopeus
Linkousnopeuden asteikko
Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei
pesuainelokerossa ole
huuuhteluainejäämiä.
Outdoor
1200 kierrosta mi30 °C
nuutissa
40 °C - kyl1200 -400
mä
kierrosta
minuutissa
2,5 kg2)
1 kg3)
Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät
takit, irrotettavalla fleece-paidalla
tai sisäosalla varustetut ulkoilutakitSuositeltu täyttömäärä on 2,5 kg.
Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös
vettä hylkivän pinnan käsittelyohjelmana, suunniteltu erityisesti hydrofobisen pinnoitteen omaavien tekstiilien käsittelyyn. Suorita vettä hylkivän pinnan käsittely seuraavasti:
.
• Lisää pesuaine lokeroon
• Lisää erityistä vettä hylkivän tekstiilin pintakäsittelyainetta huuhte.
luainelokeroon
• Vähennä pyykkiä niin, että täyttömäärä on 1 kg.
Voit parantaa vettä hylkivän pinnan
käsittelyä edelleen kuivaamalla pyykit kuivausrummussa ohjelmalla Outdoor (jos käytettävissä ja jos vaatteen hoito-ohjemerkintä sallii rumpukuivauksen).
Peitot
800 kierrosta minuutis40 °C
sa
60 °C - kyl2 kg
800 - 400
mä
kierrosta
minuutissa
Yksittäinen tekokuitupeitto, topatut vaatteet, peitot, untuvatakit ja
vastaavat tekstiilit.
www.aeg.com
Ohjelma
Helposti siliävät
Oletuslämpötila
Lämpötilaväli
ViitteelliMaksimi- Ohjelman kuvaus
nen lintäyttö
kousnopeus
Linkousnopeuden asteikko
800 kierrosta minuutissa
40 °C
800 kierros60 °C - kylta minuutismä
sa - 400
kierrosta
minuutissa
1200 kierrosta minuutissa
1200 kierrosta minuutissa 400 kierrosta minuutissa
Tyhjennys/
Linkous
-
Tekokuitupyykit, jotka vaativat
hellävaraisen pesun. Normaalilikainen ja likainen pyykki.4)
1 kg
Kaikki tekstiilit villaa ja arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta.
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta.
7 kg
1) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa, että rumpu
ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjelmassa.
2) Pesuohjelma.
3) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.
4) Ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.
Villa/Silkki
Antiallergia
20 min. - 3 kg
Outdoor
Peitot
Helposti siliävät
Tyhjennys/Linkous
Rypistymisen esto
Hienopesu
Linkous
Synteettiset
Ohjelman lisätoimintojen
yhteensopivuus
Puuvilla
12
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
Esipesu
■
■
■
■
Lisähuuhtelu
■
■
■
Vain huuhtelu
■
■
■
Eco2)
■
■
■
Ajansäästö3)
■
■
■
Ajastin
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tahrat
Nestemäinen pesuaine
Soft Plus
■
■
■
■
■
■
13
Tyhjennys/Linkous
Helposti siliävät
■
Peitot
■
Outdoor
Hienopesu
■
Antiallergia
Synteettiset
Extra Silent
Villa/Silkki
Puuvilla
20 min. - 3 kg
SUOMI
■
■
■
■
■
■
■
1) Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.
2) Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 30 °C:n ohjelmissa.
3) Jos asetat lyhimmän keston, suosittelemme vähentämään pyykkimäärää. Laite voidaan täyttää kokonaan, pesutulos voi kuitenkin heikentyä.
5.1 Woolmark Apparel Care - Sininen
Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The
Woolmark Company -yhtiön hyväksymä merkillä «käsinpesu» varustettujen villatekstiilien
pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Noudata tekstiilin kuivamisen hoito-ohjemerkintöjä sekä muita pyykinpesuohjeita. M1145
Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden
sertifiointimerkki.
14
www.aeg.com
6. KULUTUSARVOT
Annetut arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standardien mukaisesti. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi sekä ympäristölämpötila. Pesuohjelman kestoon vaikuttavat
myös vedenpaine, syöttöjännite ja syöttöveden lämpötila.
Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoituksetta tuoteparannuksia varten.
Prosense-tekniikka voi säätää pesun kestoa sekä kulutusarvoja pesuohjelman aikana. Katso lisätietoa kohdasta "ProSense-täyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".
Ohjelma
Täyttö
(kg)
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulutus (litroina)
LikimääJäännösräinen oh- kosteus
jelman
(%)1)
kesto (minuutteina)
Puuvilla 60 °C
7
1,16
58
197
53
Puuvilla 40 °C
7
0,61
56
192
53
Synteettiset 40 °C
3
0,45
46
105
35
Hienopesu 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
Villa/Silkki 30 °C
1
0,35
50
65
30
Standardi 60 °C puuvilla
7
0,95
47
255
53
Standardi 60 °C puuvilla
3,5
0,65
39
188
53
Standardi 40 °C puuvilla
3,5
0,59
39
187
53
Standardit puuvillaohjelmat
1) Linkousvaiheen päättyessä.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,48
0,48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
SUOMI
15
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Johdanto
Lisätoimintoja/toimintoja ei
voi valita kaikissa
pesuohjelmissa. Tarkista
lisätoimintojen/toimintojen
ja pesuohjelmien
yhteensopivuus kappaleesta
"Ohjelmataulukko".
Lisätoiminto/toiminto voi
poissulkea toisen toiminnon,
laite ei tällöin mahdollista
yhteensopimattomien
lisätoimintojen/toimintojen
asettamista samanaikaisesti.
Varmista, että näyttö ja
kosketuspainikkeet ovat aina
puhtaita ja kuivia.
7.2 Päällä/Pois
Laite voidaan kytkeä toimintaan tai pois
toiminnasta painamalla tätä painiketta
muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista
äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään
toimintaan tai pois toiminnasta.
Koska Valmiustila-toiminto kytkee
laitteen joissakin tapauksissa
automaattisesti pois toiminnasta
energiankulutuksen vähentämiseksi,
laitteen kytkeminen uudelleen
toimintaan voi olla tarpeen.
Katso lisätietoa kohdasta "Valmiustila"
luvusta "Päivittäinen käyttö".
7.3 Lämpötila
Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa
automaattisesti oletuslämpötilaa.
Voit muuttaa oletuslämpötilaa
asettamalla tämän lisätoiminnon.
Merkkivalo
= asetetun lämpötilan
kylmä vesi syttyy (laite ei lämmitä vettä).
7.4 Linkous
Kun ohjelma asetetaan, laite asettaa
automaattisesti ohjelman
maksimilinkousnopeuden.
Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kun
haluat:
• Laskea linkousnopeutta.
Näytössä näkyy vain
asetetun ohjelman
tarjoamat
linkousnopeudet.
• Kytke Rypistymisen estolisätoiminto toimintaan.
Viimeistä linkousta ei suoriteta.
Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä
koneesta pyykin rypistymisen
estämiseksi. Pesuohjelma päättyy ja
vesi jää rumpuun.
. Kansi
Näytössä näkyy merkkivalo
on lukittuna ja rumpu pyörii
säännöllisesti rypistymisen
estämiseksi. Kannen lukitus voidaan
avata vasta sitten, kun vesi on
tyhjennetty.
Jos Käynnistä/Tauko-painiketta
kosketetaan, laite suorittaa
linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta
veden.
Laite tyhjentää veden
automaattisesti noin 18
tunnin kuluttua.
• Kytke Extra Silent -lisätoiminto
toimintaan.
Ohjelman väli- ja loppulinkousvaiheet
ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen
veden koneeseen. Tämä auttaa
vähentämään ryppyjä.
Näytössä näkyy merkkivalo . Kansi
on edelleen lukittu. Rumpu pyörii
säännöllisesti ryppyjen
vähentämiseksi. Kannen lukitus
voidaan avata vasta sitten, kun vesi on
tyhjennetty.
Koska ohjelman äänitaso on erittäin
alhainen, sitä voidaan käyttää öisin
hyödyntäen edullisempaa yösähköä.
Joissakin ohjelmissa huuhteluissa
käytetään enemmän vettä.
Jos Käynnistä/Tauko-painiketta
kosketetaan, laite suorittaa vain
tyhjennysvaiheen.
Laite tyhjentää veden
automaattisesti noin 18
tunnin kuluttua.
16
www.aeg.com
7.5 Tahrat/Esipesu
7.7 Ajansäästö
Kytke toinen lisätoiminnoista toimintaan
painamalla tätä painiketta toistuvasti.
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
ohjelman kestoa.
• Tahrat
Valitse tämä lisätoiminto, kun haluat
lisätä ohjelmaan tahranpoistovaiheen
erittäin likaisten tai tahraantuneiden
pyykkien käsittelemiseksi
tahranpoistoaineella.
Annostele tahranpoistoaine lokeroon
• Jos pyykit ovat normaali- tai vähän
likaisia, pesuohjelman lyhentäminen
voi olla kannattavaa. Kosketa tätä
painiketta kerran keston
lyhentämiseksi.
• Jos pyykkiä on vähemmän, kosketa
tätä painiketta kaksi kertaa
pikaohjelman asettamiseksi.
. Kone annostelee
tahranpoistoaineen vastaavan
pesuohjelman vaiheen aikana.
Tämä lisätoiminto voi
lisätä ohjelman kestoa ja
se ei ole käytettävissä alle
40 °C:n ohjelmissa.
• Esipesu
Lisää tämän lisätoiminnon avulla
ohjelmaan esipesuvaihe 30 °C ennen
pesuvaihetta.
Tämän lisätoiminnon käyttöä
suositellaan, kun pyykit ovat erittäin
likaisia (erityisesti jos niissä on
hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita
kiinteitä hiukkasia).
Lisätoiminto voi pidentää
ohjelman kestoa.
Vastaava merkkivalo syttyy
kosketuspainikkeen yläpuolella.
7.6 Huuhtelu
Voit valita jonkin seuraavista
lisätoiminnoista tätä painiketta
painamalla:
• Lisätoiminto Lisähuuhtelu
Tämä lisätoiminto lisää valittuun
pesuohjelmaan muutaman huuhtelun.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos
pesuainejäämille ollaan allergisia tai
jos alueen vesi on pehmeää.
Tämä lisätoiminto
pidentää hiukan ohjelman
kestoa.
• Pesuvaiheen ohitus - Vain huuhtelu
Laite suorittaa vain valitun ohjelman
huuhtelu-, linkous- ja
tyhjennysvaiheet.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Näytössä näkyy merkkivalo
.
7.8 Eco
Aseta tämä lisätoiminto vähän likaisille tai
normaalilikaisille pyykeille, jotka on
pestävä 30 °C tai sitä korkeimmissa
lämpötiloissa.
Laite laskee pesulämpötilaa ja pidentää
pesuaikaa tehokasta pesua ja energian
säästöä varten. Näytössä näkyy
merkkivalo
.
7.9 Nestemäinen pesuaine
Paina tätä painiketta ohjelman
mukauttamiseksi, jos käytät nestemäistä
pesuainetta.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.10 Ajastin
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida ohjelman käynnistymään
parempana ajankohtana.
Aseta vaadittu viive koskettamalla
painiketta toistuvasti. Aika kasvaa 30
minuutin portain 90 minuuttiin saakka ja
2 tunnista 20 tuntiin.
Kun olet koskettanut Käynnistä/Taukopainiketta,
-merkkivalo ja valittu
viiveaika syttyvät näyttöön ja laite
käynnistää ajanlaskennan.
7.11 Käynnistä/Tauko
Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä
oleva ohjelma koskettamalla Käynnistä/
Tauko-painiketta.
SUOMI
17
8. ASETUKSET
8.1 Äänimerkit
8.3 Soft Plus
Voit kytkeä äänimerkit pois käytöstä
koskettamalla painiketta Ajastin ja
Tahrat/Esipesu samanaikaisesti noin
kuuden sekunnin ajan, kun ohjelma on
päättynyt.
Aseta Soft Plus-lisätoiminto
huuhteluaineen jakautumisen
optimoimiseksi ja tekstiilien
pehmentämiseksi.
Äänimerkit toimivat edelleen
laitteen toimintahäiriön
yhteydessä.
8.2 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
Suositellaan huuhteluainetta käyttäessä.
Tämä lisätoiminto pidentää
hiukan ohjelman kestoa.
Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä koskettamalla samanaikaisesti
painiketta Lämpötila ja Linkous, kunnes
-merkkivalo syttyy/sammuu
yläpuolella.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä koskettamalla samanaikaisesti
painiketta Linkous ja Tahrat/Esipesu,
merkkivalon
-merkkivalo syttyy/
kunnes
sammuu näyttöön.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen
ohjelmaan.
• Kun olet koskettanut Käynnistä/
Tauko-painiketta: kaikki painikkeet ja
ohjelmanvalitsin poistuvat käytöstä
(painiketta Päällä/Pois lukuun
ottamatta).
• Ennen Käynnistä/Tauko-painikkeen
koskettamista: laite ei voi käynnistyä.
Laite säilyttää tämän lisätoiminnon
valinnan, kun kytket sen pois toiminnasta.
• Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä
toimintaan / pois toiminnasta
koskettamalla painiketta Tahrat/
Esipesu ja Huuhtelu. Vastaava
merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen
vieressä.
8.4 Pysyvä lisähuuhtelu
9. KÄYTTÖÖNOTTO
Voit huomata laitteessa
hiukan vettä asennuksen
aikana tai ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Vesi on jäänyt tehtaalla
suoritetusta täydellisestä
toimintatestistä, jonka avulla
taataan koneen täydellinen
kunto ja virheetön toiminta
ennen sen toimitusta
asiakkaalle.
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kaada 2 litraa vettä
pesuainelokeroon pesuvaihetta
varten.
Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
4. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
5. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
18
www.aeg.com
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
10.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta Päällä/Pois.
Lyhyt äänimerkki kuuluu.
HUOMIO!
Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa,
että rumpu on suljettu
oikein.
10.2 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
A
10.3 Pesuainelokerot.
Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
1. Mittaa pesukoneeseen tarkoitettu
pesu- ja huuhteluaine.
2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine
vastaaviin lokeroihin.
Noudata aina
pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Kun asetat ohjelman tahranpoistolla, lisää pesuaine (jauhe tai
neste).
Pesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
Pesujauheen tai nestemäisen
pesuaineen läppä.
SUOMI
19
Kun asetat Esipesu-lisätoiminnon, lisää esipesun pesuaine suoraan rumpuun.
10.4 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
B
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Älä lisää nestettä maksimitason yli.
10.5 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
• Vastaavan pesuohjelman
merkkivalo syttyy.
• Käynnistä/Tauko-painikkeen
merkkivalo vilkkuu.
• Näytössä näkyy: oletuslämpötila,
linkousnopeus, ohjelmavaiheiden
merkkivalot sekä ohjelman kesto.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa,
linkousnopeutta, ohjelman kestoa tai
lisää käytettävissä olevia
lisätoimintoja. Kun kytket jonkin
lisätoiminnon päälle, asetetun
lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Jos valinta ei ole
mahdollinen, merkkivalo ei
syty ja laitteesta kuuluu
äänimerkki.
10.6 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Käynnistä ohjelma painamalla painiketta
Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja
jää palamaan.
20
www.aeg.com
Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo
alkaa vilkkua näytössä.
Ohjelma käynnistyy, kansi on lukittu.
Näytössä näkyy merkkivalo
.
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
10.7 Ohjelman keston
uudelleen laskenta
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää
automaattisesti
pesuohjelman ajan
rumpuun asetetun pyykin
mukaan täydellisten
pesutuloksien
saavuttamiseksi
mahdollisimman lyhyessä
ajassa.
• Uusi aika-arvo näkyy
näytössä.
10.8 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina Ajastin-painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy ajastimen
minuutit tai tunnit.
Vastaava merkkivalo syttyy.
2. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Laite käynnistää ajastimen ajanlaskennan.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Ennen kuin käynnistät
laitteen painamalla
painiketta Käynnistä/Tauko,
voit peruuttaa tai muuttaa
ajastimen asetusta.
10.9 Ajastuksen
peruuttaminen
Ajastuksen peruuttaminen:
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko
laitteen asettamiseksi taukotilaan.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina painiketta Ajastin, kunnes
näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästä
painamalla painiketta Käynnistä/
Tauko uudelleen.
10.10 Ohjelman
keskeyttäminen ja
lisätoiminnon muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoiminnon asetusta.
3. Paina uudelleen painiketta Käynnistä/
Tauko.
Ohjelma jatkuu.
10.11 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta painamalla painiketta
Päällä/Pois.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta Päällä/Pois uudelleen.
Sen jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
10.12 ProSensetäyttömääräntunnistus
Kosketa sen jälkeen painiketta Käynnistä/
Tauko:
vilkkuu.
1. Merkkivalo
2. ProSense aktivoi pyykkimäärän
tunnistuksen todellisen ohjelman
keston laskemiseksi. Merkkivalo
ja
aikapisteet vilkkuvat.
3. Näytössä näkyy uusi ohjelman keston
noin 15 minuutin kuluttua: merkkivalo
sammuu ja aikapisteet lakkaavat
vilkkumasta.
Laite säätää ohjelman keston
automaattisesti pyykkimäärän
mukaan täydellisten pesutuloksien
saavuttamiseksi mahdollisimman
SUOMI
lyhyessä ajassa. Ohjelman kesto voi
kasvaa tai laskea.
ProSense-tunnistus
suoritetaan vain täydellisissä
pesuohjelmissa (ei valittuja
ohitusvaiheita).
10.13 Luukun avaaminen
ohjelman ollessa käynnissä
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita,
luukun lukon merkkivalo
palaa edelleen ja luukkua ei
voida avata.
Avaa luukku seuraavasti:
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta Päällä/Pois
joidenkin sekuntien ajan.
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen luukku varoen.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Kytke laite päälle ja aseta ohjelma
uudelleen.
10.14 Luukun avaaminen
ajastimen ollessa toiminnassa
Laitteen luukku on lukittu ajastimen
ollessa toiminnassa.
Laitteen luukun avaaminen:
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Luukun lukon merkkivalo
sammuu
näytössä.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Sulje luukku ja paina painiketta
Käynnistä/Tauko.
Ajastin jatkaa toimintaa.
10.15 Ohjelman loppu
Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy
automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos
se on toiminnassa).
Näyttö
syttyy ja kannen lukon
merkkivalo
sammuu.
Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo
sammuu.
21
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta Päällä/Pois.
Kun ohjelman päättymisestä on kulunut
viisi minuuttia, energian säästötoiminto
kytkee laitteen automaattisesti pois
toiminnasta.
Kun kytket laitteen
uudelleen toimintaan,
näytössä näkyy edellisen
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma
kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
2. Poista pyykit laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku raollaan homeen ja
hajujen muodostumisen estämiseksi.
10.16 Veden tyhjentäminen
ohjelman päättymisen jälkeen
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Kannen lukon merkkivalo
Kansi on edelleen lukittu.
palaa.
Kansi voidaan avata vasta sitten, kun vesi
on tyhjennetty:
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
2. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
Laite tyhjentää veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
luukun lukon merkkivalo
sammuu, luukku voidaan avata.
4. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta Päällä/Pois joidenkin
sekuntien ajan.
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua.
10.17 AUTO Stand-by lisätoiminto
AUTO Stand-by-toiminto deaktivoi
automaattisesti laitteen
energiankulutuksen vähentämiseksi
seuraavissa tilanteissa:
• Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen
painikkeen Käynnistä/Tauko
painamista.
22
www.aeg.com
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta Päällä/Pois.
• 5 minuutin kuluttua pesuohjelman
päättymisestä
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta Päällä/Pois.
Näytössä näkyy viimeksi asetetun
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
Jos asetat ohjelman tai
lisätoiminnon, jonka
päätyttyä vesi jää rumpuun,
AUTO Stand-by-toiminto ei
kytke laitetta toimintaan
veden tyhjentämisen
muistuttamiseksi.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Pyykit
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
• Poista vaikeat tahrat
erikoispesuaineella.
• Pese ja esikäsittele vaikeat tahrat
ennen pyykkien asettamista rumpuun
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut ja aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese saumaamattomia tai
leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai
arkalaatuiset pyykit pesupussissa
(esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
• Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä
pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
• Vältä pesemästä vaatteita, joissa on
paljon pitkiä eläinten karvoja tai
huonolaatuisia vaatteita, joissa irtoaa
huomattavasti nukkaa. Muutoin
tyhjennysputkeen voi muodostua
tukoksia, joiden poistaminen vaatii
huoltopalvelua.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
esikäsitellään ennen tekstiilien
asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
• Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja villalle
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
SUOMI
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
• Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina sallitulla
maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan
pesuohjelman.
23
• Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta. Katso kohta "Veden
kovuus".
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
12.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneiseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide
erillään pyykinpesusta.
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
• Poista kaikki pyykit koneesta.
• Valitse puuvillaohjelma, suurin
lämpötila ja lisää pieni määrä
pesuainetta.
24
www.aeg.com
12.4 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
3.
12.5 Vedenpoiston sihdin puhdistaminen
Älä puhdista vedenpoiston sihtiä, jos laitteen vesi on kuumaa.
1
2
SUOMI
3
4
5
12.6 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
25
26
www.aeg.com
3.
4.
90˚
12.7 Hätätyhjennys
Laite ei voi tyhjentää vettä
toimintahäiriön vuoksi.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita
toimenpiteen 'Nukkasihdin
puhdistaminen' vaiheet (1) - (5). Puhdista
pumppu tarvittaessa.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
12.8 Suojeltava jäätymiseltä
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista.
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista
jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käynnistä/Tauko-painiketta. Luukun
lukitus avautuu 10 sekunnin kuluttua.
•
- Koneeseen jää vettä.
•
- Laitteen kansi on auki tai se on
suljettu virheellisesti. Tarkista kansi!
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman.
•
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Jos ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
•
- Ylivuotosuoja on käytössä.
Irrota laite sähköverkosta ja sulje
vesihana. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
13.1 Johdanto
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
- Laitteeseen ei tule vettä.
Käynnistä laite uudelleen painamalla
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
SUOMI
27
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, että laitteen kansi ja rummun luukut on suljettu oikein.
• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palaPesuohjelma ei käynnisty.
nut.
• Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko on kosketettu.
• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
• Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
• Tarkista, että vesihana on auki.
• Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Laitteeseen ei tule vettä. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita
tai taittumia.
• Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
• Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Laite täyttyy vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
• Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku
voi olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".
Koneeseen jää vettä.
• Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
• Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
• Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
• Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
• Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole
tyhjennysvaihetta.
• Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi
jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai
pesuohjelma kestää normaalia pitempään.
• Aseta linkousohjelma.
• Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
• Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen.
Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
• Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole.
• Varmista, ettei vedenotto- ja tyhjennysletkussa ole vaurioita.
• Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu.
• Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
• Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos altaassa on vettä.
28
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
• Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue osio
"Asennusohjeet".
Laitteesta kuuluu poikke• Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on
avia ääniä ja se tärisee.
poistettu. Lue osio "Asennusohjeet".
• Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelman kesto pitenee
tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.
• ProSense-toiminto säätää ohjelman kestoa pyykkien tyypin
ja määrän mukaan. Katso kohta "ProSense-täyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".
• Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Pesutulos ei ole tyydyttä- • Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
vä.
• Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
• Vähennä pyykkiä.
Liikaa vaahtoa rummussa
pesuohjelman aikana.
Pesuainelokerikossa on
pesuainejäämiä pesuohjelman aikana.
• Vähennä pesuaineen määrää.
• Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (vasemmalla
pesujauhetta käyttäessä - oikealla pesunestettä käyttäessä).
• Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden IPX4
suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
Energialuokka
Linkousnopeus
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
7 kg
A+++
Maksimilinkousnopeus
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4'' kierteitys.
1151 kierrosta minuutissa
SUOMI
15. PIKAOPAS
15.1 Päivittäinen käyttö
Lisää pyykki koneeseen.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Lisää pesuaine ja muut lisäaineet
pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.
Avaa vesihana.
1
2
3
1
2
1. Kytke laite toimintaan painamalla
Päällä/Pois-painiketta. Käännä
ohjelmanvalitsinta haluamasi
ohjelman asettamiseksi.
2. Aseta haluamasi lisätoiminnot (1)
painamalla vastaavia
kosketuspainikkeita. Käynnistä
ohjelma koskettamalla painiketta
Käynnistä/Tauko
3. Laite käynnistyy.
Poista pyykit ohjelman päätyttyä.
Kytke laite pois toiminnasta painamalla
Päällä/Pois-painiketta.
(2).
15.2 Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistaminen
1
2
3
Puhdista suodatin säännöllisesti ja
erityisesti silloin, kun näytössä näkyy
hälytyskoodi
.
15.3 Ohjelmat
Ohjelmat
Täyttömäärä
Laitteen kuvaus
Puuvilla
7 kg
Valkoinen ja värillinen puuvilla.
Synteettiset
3 kg
Siliävät tai sekapyykki.
29
30
www.aeg.com
Ohjelmat
Hienopesu
Täyttömäärä
Laitteen kuvaus
2,5 kg
Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
1 kg
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki.
Antiallergia
7 kg
Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma auttaa poistamaan mikrobit ja bakteerit.
20 min. - 3 kg
3 kg
Tekokuidut tai sekapyykki. Vähän likainen ja raikastettava pyykki.
Villa/Silkki
Outdoor
2,5 kg 1)
1 kg 2)
Peitot
2 kg
Helposti siliävät
1 kg
Tyhjennys/Linkous
7 kg
Nykyaikaiset ulkoiluvaatteet.
Yksi keinokuitu-, päivä- tai untuvapeite.
Tekokuitupyykit, jotka vaativat hellävaraisen
pesun. Normaalilikainen ja likainen pyykki.3)
Kaikki tekstiilit villaa ja erittäin arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Linkousohjelma ja veden tyhjennysohjelma.
1) Pesuohjelma.
2) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.
3) Ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.
16. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017
MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE
Tuotteen tietolomake
Tavaramerkki
Malli
Nimelliskapasiteetti kiloina
Energiatehokkuusluokka
AEG
L6TFI722G, PNC913123622
7
A+++
Energiankulutus ’X’ kWh:a vuodessa, kun huomioon otetaan 220 vakiopesuohjelmaa 60 °C:n ja 40 °C:n puuvillaohjelmilla täydellä koneella ja puolitäytöllä sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus
riippuu laitteen käyttötavasta.
175
energiankulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä
koneella, kWh
0,95
SUOMI
energiankulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä, kWh
0,65
energiankulutus 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä, kWh
0,59
tehonkulutus pois päältä -tilassa
0,48
tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa
0,48
Vedenkulutus ’X’ litraa vuodessa, kun huomioon otetaan
220 vakiopesuohjelmaa 60 °C:n ja 40 °C:n puuvillaohjelmilla täydellä koneella ja puolitäytöllä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.
9990
Linkoustehokkuusluokka ’X’ asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)
B
suurin linkousnopeus, rpm
31
1151
jäännöskosteus (%)
53
60 °C:n vakiopuuvillaohjelma” ja ”40 °C:n vakiopuuvillaohjelma” ovat vakiopesuohjelmat, joita merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että nämä ohjelmat sopivat normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja
ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa kannalta
tehokkaimmat ohjelmat.
-
ohjelman kesto minuutteina 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella
255
ohjelman kesto minuutteina 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä
188
ohjelman kesto minuutteina 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä
187
päälle jätettynä -tilan kesto minuutteina
5
Ilman akustinen melutaso db(A) pesun aikana
56
Ilman akustinen melutaso db(A) pesun aikana
77
Integroitu laite K/E
Ei
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset
direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
17. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
32
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................33
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 34
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 36
4. KONTROLLPANELEN............................................................................................... 37
5. PROGRAMÖVERSIKT................................................................................................ 39
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN........................................................................................ 43
7. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................45
8. INSTÄLLNINGAR....................................................................................................... 47
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................47
10. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................48
11. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 52
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 54
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 56
14. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 59
15. SNABBGUIDE......................................................................................................... 59
16. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL
1369/2017........................................................................................................................61
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
33
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
34
www.aeg.com
av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med
de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med
andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
Installationen måste
överensstämma med
gällande nationella
bestämmelser.
• Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.
• Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om produkten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen
för att låsa trumman för att förhindra
skador på produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
SVENSKA
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
• Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
• Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
• Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
• Installera inte produkten direkt över
en golvbrunn.
• Spruta inte vatten på apparaten och
utsätt den inte för mycket fuktighet.
• Installera inte produkten där locket
inte kan öppnas helt.
• Placera inte en stängd behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
35
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta
det auktoriserade servicecentret för
byte av tilloppsslang.
• Det kan finnas vatten i
tömningsslangen. Detta beror på
vattentesterna som utförts på
produkten på fabriken.
• Du kan förlänga tömningsslangen till
högst 400 cm. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter för den
andra tömningsslangen och
förlängningen.
2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
• Tvätta inga tyger som är starkt
nedsmutsade med olja, fett eller
andra feta ämnen. Det kan skada
gummidelarna i tvättmaskinen.
Förtvätta sådana tyger för hand innan
du stoppar in dem i tvättmaskinen.
36
www.aeg.com
2.5 Underhåll
• Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
• Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment).
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Specialfunktioner
Din nya tvättmaskin uppfyller alla
moderna krav för en effektiv behandling
av din tvätt med låg vatten-, energi- och
tvättmedelsförbrukning samtidigt som
kläderna hanteras varsamt.
efter tvättmängden i trumman för att
få perfekt tvättresultat på minsta
möjliga tid.
• Tack vare Soft Plus-alternativet
sprids sköljmedlet jämt över tvätten
och tränger djupt in i fibrerna, vilket
ger en perfekt mjukhet.
• ProSense-tekniken justerar
automatiskt programmets varaktighet
3.2 Produktöversikt
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollpanel
Lucka
Luckhandtag
Filter till tömningspump
Spak för att flytta produkten
Fötter för att få maskinen i nivå
Typskylt
SVENSKA
37
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
6
7
12 11 10
9
8
8 Tahrat/Esipesu touch-knapp för
hoppa över
• Tahrat funktion
• Esipesu funktion
1 Päällä/Pois tryckknapp
2 Programväljare
3 Display
4
Eco touch-knapp
5 Ajansäästö touch-knapp
6 Huuhtelu touch-knapp för hoppa
över
• Lisähuuhtelu funktion
• Vain huuhtelu funktion
9 Ajastin touch-knapp
10 Nestemäinen pesuaine touch-knapp
11 Linkous minskning touch-knapp
12 Lämpötila touch-knapp
7 Käynnistä/Tauko tryckknapp
4.2 Display
MIX
Indikatorlampan
blinkar under uppskattningen av tvättmängd.
38
www.aeg.com
Indikatorlampa för lucklås.
Indikatorlampa för Fördröjd Start.
Den digitala indikatorn kan visa:
• Programlängd (t.ex.
).
• Fördröjd tid (t.ex.
eller
).
• Programslut ( ).
• Varningskod (
).
Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätts- och tvättfasen.
Indikator för sköljfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
Soft Plus-funktion. Indikatorlampan
har ställts in.
visas ovanför
när alternativet
Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
Indikatorlampa för barnlås.
Indikatorer för energispar.
-indikatorn visas genom att välja ett program för bomull vid 40 °C eller 60 °C.
Temperaturdisplay.
-indikatorn visas när en kall tvätt har ställts in.
Indikator för centrifugeringshastighet.
Indikator för igen centrifugeringshastighet. Centrifugeringsfasen är avstängd, maskinen utför bara en tömningsfas.
Indikator för Sköljstopp.
Indikator för Extra Tyst.
Indikatorn för Spara tid.
SVENSKA
39
5. PROGRAMÖVERSIKT
Tvättprogram
Program
Standardtemperatur
Temperaturvariation
ReferenMax.
shastighet tvättför centrimängd
fugering
Centrifugeringshastighetsintervall
Programbeskrivning
Vit och färgad bomull hårt och normalt smutsade bomullsplagg.
Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt
bestämmelsen 1061/2010 är programmet Puuvilla vid 60 °C och programmet Puuvilla vid 40 °C med al-
Puuvilla
1200 varv/
40 ℃
minut
95 ℃ - Kall 1200 - 400
varv/minut
7 kg
ternativet
"Standardprogram
60 °C vit-/kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C vit-/kulörtvätt". De är
de mest effektiva programmen vad
gäller kombinationen energi- och
vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i
tvättfasen kan skilja
sig från temperaturen
som anges för valt
program.
Synteettiset
Hienopesu
Villa/Silkki
1200 varv/
40 ℃
minut
60 ℃ - Kall 1200 - 400
varv/minut
1200 varv/
30 ℃
minut
40 ℃ - Kall 1200 - 400
varv/minut
1200 varv/
40 ℃
minut
40 ℃ - Kall 1200 - 400
varv/minut
3 kg
2,5 kg
1 kg
Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material måste
fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Ylle som går att tvätta i maskinen,
handtvättbar ylle och andra material med symbolen "handtvätt".1)
40
www.aeg.com
Program
Antiallergia
20 min. - 3 kg
Standardtemperatur
Temperaturvariation
ReferenMax.
shastighet tvättför centrimängd
fugering
Centrifugeringshastighetsintervall
60 ℃
1200 varv/
minut
1200 - 400
varv/minut
7 kg
30 ℃
40 ℃ – 30
℃
1200 varv/
minut
1200 - 400
varv/minut
3 kg
Programbeskrivning
Vita bomullsplagg. Detta program
tar bort mikroorganismer tack vare
en tvättfas med en temperatur över
60 °C under några minuter. Detta
hjälper till att ta bort bakterier, mikroorganismer och partiklar. En ytterligare sköljningsfas säkerställer avlägsnande av tvättmedelsrester och
pollen/allergiframkallande ämnen.
Tvättfasen blir på det sättet mer effektiv.
Bomulls- och syntetplagg som är
lätt smutsade och bara använts en
gång.
SVENSKA
Program
Standardtemperatur
Temperaturvariation
ReferenMax.
shastighet tvättför centrimängd
fugering
Centrifugeringshastighetsintervall
41
Programbeskrivning
Använd inte sköljmedel och se till att det
inte finns någon sköljmedelsrest kvar i
tvättmedelsfacket.
Outdoor
1200 varv/
30 ℃
minut
40 ℃ - Kall 1200 - 400
varv/minut
2,5 kg2)
1 kg3)
Ytterkläder, tekniska jackor, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.Den
rekommenderade tvättmängden är
2,5 kg. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger,
speciellt anpassad för behandling av
kläder med en hydrofob beläggning. För detta återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger,
gör enligt följande:
• Häll tvättmedel i facket
.
• Häll ett speciellt impregneringsåterställare för tyg i facket för
.
sköljmedel
• Minska tvättmängden till 1 kg.
För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten, torka i torktumlaren med torkprogram Outdoor
(om det finns tillgängligt och om
plagget får torktumlas).
Peitot
Helposti siliävät
800 varv/
40 ℃
minut
60 ℃ - Kall 800 - 400
varv/minut
800 varv/
minut
40 ℃
800 varv/
60 ℃ - Kall
minut - 400
varv/minut
2 kg
Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor och liknande.
Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och lätt smutsad
1 kg
tvätt.4)
www.aeg.com
Program
Standardtemperatur
Temperaturvariation
Tyhjennys/
Linkous
-
ReferenMax.
shastighet tvättför centrimängd
fugering
Centrifugeringshastighetsintervall
Programbeskrivning
1200 varv/
minut
1200 varv/
minut - 400
varv/minut
Alla material, förutom ylle och ömtåliga tyger. För att centrifugera
och tömma ut vattnet i trumman.
7 kg
1) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
2) Programöversikt.
3) Tvättprogram och program för vattentäta material.
4) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar.
Synteettiset
Hienopesu
Villa/Silkki
Antiallergia
20 min. - 3 kg
Outdoor
Peitot
Helposti siliävät
Tyhjennys/Linkous
Programfunktioner kompatibilitet
Puuvilla
42
Linkous
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Sköljstopp
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Esipesu
■
■
■
■
Lisähuuhtelu
■
■
■
Vain huuhtelu
■
■
■
Eco2)
■
■
■
Extra Tyst (Extra Silent)
Tahrat
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ajastin
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Nestemäinen pesuaine
Soft Plus
43
Tyhjennys/Linkous
Helposti siliävät
■
Peitot
■
Outdoor
Hienopesu
■
Antiallergia
Synteettiset
Ajansäästö3)
Villa/Silkki
Puuvilla
20 min. - 3 kg
SVENSKA
■
■
■
1) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 30 °C.
3) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att
fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.
5.1 Woolmark Apparel Care - Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av maskintvätt
av ylleplagg märkta som "handtvätt", under
förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten
för torkning och andra tvättanvisningar.
M1145
Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta
standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av
tvätt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspänningen och
temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka tvättprogrammets
varaktighet.
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra kvaliteten på produkten.
44
www.aeg.com
Under själva tvättprogrammen kan Prosense-tekniken variera tvättiden
och förbrukningsvärdena. Mer information finns i avsnittet "Prosenseviktberäkning i avsnittet "Daglig användning".
Program
Tvättmängd
(kg)
Energiför- Vattenför- Ungefärbrukning brukning lig pro(kWh)
(liter)
gramtid
(minuter)
Återstående fukt
(%)1)
Puuvilla 60 °C
7
1,16
58
197
53
Puuvilla 40 °C
7
0,61
56
192
53
Synteettiset 40 °C
3
0,45
46
105
35
Hienopesu 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
Villa/Silkki 30 °C
1
0,35
50
65
30
7
0,95
47
255
53
3,5
0,65
39
188
53
3,5
0,59
39
187
53
Standardprogram vit-/kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/Kulörtvätt
Standard 40 °C Vit-/Kulörtvätt
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
Lämnat på-läge (W)
0.48
0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
SVENSKA
45
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Inledning
Funktionerna går inte att
välja med alla tvättprogram.
Kontrollera kompatibiliteten
mellan funktionerna och
tvättprogrammen i
"Programöversikt". En
funktion kan utesluta en
annan, i det här fallet låter
inte maskinen dig ställa in
inkompatibla funktioner
tillsammans.
Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och
torra.
7.2 Päällä/Pois
Om du trycker på den här knappen i
några sekunder slås maskinen på eller
stängs av. Två olika ljud hörs när man slår
på eller stänger av maskinen.
Eftersom Standby-funktionen i vissa fall
automatiskt stänger av maskinen för att
minska energiförbrukningen kan du
behöva slå på den igen.
För mer information, se Standbyavsnittet i kapitlet Daglig användning.
7.3 Lämpötila
När du väljer ett tvättprogram föreslår
maskinen automatiskt den förinställda
temperaturen för programmet.
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Indikatorlampan
= kallt vatten för den
inställda temperaturen tänds (maskinen
värmer inte vattnet).
7.4 Linkous
När du ställer in ett program ställer
maskinen automatiskt in maximal
centrifugeringshastiget.
Tryck upprepade gånger på den här
knappen för att:
• Minska centrifugeringshastigheten.
Displayen visar endast
tillgängliga
centrifugeringshastigheter
för inställt program.
• Aktivera funktionen Sköljstopp.
Den sista centrifugeringen utförs ej.
Maskinen tömmer inte det sista
sköljvattnet för att tvätten inte ska
skrynklas. Tvättprogrammet stannar
med vatten i trumman.
På displayen visas indikatorn
.
Locket är låst och trumman snurrar
med jämna mellanrum för att tvätten
ska bli mindre skrynklig. Du måste
tömma ut vattnet för att kunna låsa
upp locket.
Om du trycker på Käynnistä/Taukoknappen utför maskinen
centrifugeringsfasen och tömmer ut
vattnet.
Maskinen tömmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
• Aktivera funktionen Extra Tyst.
De mellanliggande och slutliga
centrifugeringsfaserna utesluts och
programmet avslutas med vatten i
trumman. Detta gör att tvätten blir
mindre skrynklig.
På displayen visas indikatorn .
Locket förblir låst. Trumman snurrar
runt då och då för att minska
uppkomsten av skrynklor. Du måste
tömma ut vattnet för att kunna låsa
upp locket.
Eftersom programmet är väldigt tyst
kan man tvätta under natten när
elpriserna är lite billigare. I vissa
program utförs sköljningarna med
mer vatten.
Om du trycker på Käynnistä/Taukoknappen utförs endast
tömningsfasen.
Maskinen tömmer ut
vattnet automatiskt efter
cirka 18 timmar.
46
www.aeg.com
7.5 Tahrat/Esipesu
7.7 Ajansäästö
Tryck på den här knappen upprepade
gånger för att aktivera ett av de två
alternativen.
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.
• Tahrat
Välj denna funktion för att lägga till en
anti-fläckfas till ett program för att
behandla hårt smutsad eller smutsad
tvätt med fläckborttagningsmedel.
Häll fläckborttagningsmedlet i fack
. Fläckborttagningsmedlet
kommer att läggas till under lämplig
fas i tvättprogrammet.
Den här funktionen kan
öka programlängden och
är inte tillgänglig med
temperaturer lägre än 40
°C.
• Esipesu
Använd den här funktionen för att
lägga till en förtvättsfas i 30 °C före
tvättfasen.
Det här alternativet rekommenderas
för hårt smutsad tvätt, särskilt om den
innehåller sand, damm, lera och andra
fasta partiklar.
Funktionen kan lägga till
tid till programlängden.
Motsvarande indikatorlampa ovanför
knapparna tänds.
7.6 Huuhtelu
Med den här knappen kan du välja
någon av följande funktioner:
• Funktion Lisähuuhtelu
Denna funktion lägger till några
sköljningar enligt valt tvättprogram.
Använd den här funktionen för
personer som är allergiska mot
tvättmedelsrester och i områden där
vattnet är mjukt.
Funktionen lägger till lite
tid till programlängden.
• Hoppa över tvättfas - Vain huuhtelu
Produkten utför endast sköljfasen,
centrifugeringsfasen och
tömningsfasen för det valda
programmet.
Indikatorn tänds.
• Om tvätten är normalt eller lite
smutsad kan man med fördel förkorta
tvättprogrammet. Tryck på den här
knappen en gång för att minska
tvättiden.
• Vid mindre tvättmängder trycker du
på den här knappen två gånger för
att ställa in ett extra kort program.
På displayen visas indikatorn
.
7.8 Eco
Välj detta alternativ för lätt och normalt
smutsad tvätt som ska tvättas i 30 °C eller
högre temperaturer.
Produkten minskar tvättemperaturen och
förlänger tvättiden för att erhålla en
effektiv tvättning samt minska
energiförbrukningen. På displayen visas
indikatorn
.
7.9 Nestemäinen pesuaine
Tryck på knappen för att anpassa
programmet om du använder flytande
tvättmedel.
Indikatorn tänds.
7.10 Ajastin
Med det här alternativet kan du fördröja
programstarten till en bättre lämpad
tidpunkt.
Tryck upprepade gånger på knappen för
att ställa in önskad fördröjning. Tiden
ökar i steg om 30 minuter upp till 90
minuter och med 2 timmar upp till 20
timmar.
När du har tryckt på Käynnistä/Taukoknappen visar displayen kontrollampan
och vald fördröjningstid samtidigt
som produkten börjar nedräkningen.
7.11 Käynnistä/Tauko
Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen för
att starta, pausa eller avbryta ett
program.
SVENSKA
47
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Ljudsignaler
För att avaktivera ljudsignalerna när
programmet är klart, tryck på Ajastin och
Tahrat/Esipesu-knapparna samtidigt i sex
sekunder.
Ljudsignalerna fortsätter när
produkten har en
felfunktion.
8.2 Barnlås
Detta är bra när man använder
sköljmedel.
Funktionen lägger till lite tid
till programlängden.
Aktivera/avaktivera funktionen genom
att trycka på Lämpötila- och Linkousknappen samtidigt tills
indikatorlampan för
släcks.
-knappen tänds/
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
8.4 Permanent inställning av
extra sköljning
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på Linkous- och
Tahrat/Esipesu-knapparna samtidigt
Med det här alternativet kan du ha
funktionen för extra sköljning på
permanent när du ställer in ett nytt
program.
tills indikatorlampan för -knappen
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
• Innan du rör vid knappen Käynnistä/
Tauko: alla knapparna och
programvredet är avaktiverade
(förutom Päällä/Pois-knappen).
• Innan du rör vid knappen Käynnistä/
Tauko: produkten startar inte.
Produkten bibehåller detta val även när
du stängt av.
• För att aktivera/avaktivera det här
alternativet, tryck på Tahrat/Esipesuknappen och Huuhtelu. Motsvarande
indikatorlampa bredvid touchknapparna tänds.
8.3 Soft Plus
Ställ in Soft Plus-alternativen för att
optimera sköljmedelsdistributionen och
därmed få mjukare tvätt.
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Under installationen eller
före första användning kan
det finnas lite vatten i
maskinen. Detta är vatten
som finns kvar i maskinen
efter ett fullständigt
funktionstest på fabriken för
att säkerställa att maskinen
fungerar som den ska innan
den levereras till kunden.
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för tvättfasen.
Då aktiveras tömningssystemet.
4. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
5. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
48
www.aeg.com
10. DAGLIG ANVÄNDNING
10.1 Aktivera produkten
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem
i maskinen.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen Päällä/Pois för att
sätta på produkten.
En kort signal hörs.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till
produkten.
10.2 Lägga i tvätt
1. Öppna produktens lock.
2. Tryck på knappen A.
A
10.3 Tvättmedelsfack.
Använda tvättmedel och andra
medel
1. Mät upp specifika tvättmedel för
tvättmaskinen och rengöringsmedlet.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i rätt
fack.
Följ alltid anvisningarna på
tvättmedelsprodukternas
förpackning.
SVENSKA
49
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel
(pulver eller flytande).
När du ställer in ett fläckprogram ska du hälla i tvättmedel
(pulver eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel
(pulver eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).
Markeringen M är den högsta
nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller
flytande tvättmedel.
När du ställer in ett program med förtvätt lägger du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.
10.4 Flytande eller
pulvertvättmedel
CLICK
1.
2.
A
50
www.aeg.com
CLICK
B
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
10.5 Inställning av program
1. Vrid programväljaren till önskat
diskprogram:
• Motsvarande programlampa
tänds.
• Indikatorn för Käynnistä/Tauko
blinkar.
• På displayen visas:
standardtemperatur,
centrifugeringshastighet,
kontrollampor för programfaser
och programlängd.
2. Ändra vid behov temperaturen,
centrifugeringshastigheten,
programlängden eller lägg till
tillgängliga funktioner. När du
aktiverar en funktion visas indikatorn
för inställd funktion.
Om ett val inte är möjligt,
tänds ingen lampa och inget
ljud hörs.
10.6 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på knappen Käynnistä/Tauko för
att starta programmet.
Tillhörande kontrollampa slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
Kontrollampan för fasen som är igång
börjar blinka på displayen.
Programmet startar och luckan låses. På
displayen visas kontrollampan
.
Tömningspumpen kan vara
igång en kort tid när
produkten fyller på vatten.
10.7 Omberäkning av
programtid
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
automatiskt
programtiden efter
tvätten du har lagt in i
trumman så att du får
perfekt tvättresultat på
minsta möjliga tid.
• På displayen visas det nya
värdet.
10.8 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Ajastin-knappen flera
gånger tills antalet minuter eller
timmar för fördröjningen visas på
displayen.
Kontrollampan tänds.
2. Tryck på Käynnistä/Tauko.
Produkten startar nedräkningen för
fördröjd start.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
SVENSKA
Innan du trycker på
Käynnistä/Tauko-knappen
för att starta produkten kan
du avbryta eller ändra
inställningen av den
fördröjda starten.
10.9 Avbryta fördröjd start
Avbryta den fördröjda starten:
1. Ställ produkten i pausläge genom att
trycka på knappen Käynnistä/Tauko.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på knappen Ajastin flera
gånger tills visas på displayen.
3. Tryck på knappen Käynnistä/Tauko
en gång till för att starta programmet
direkt.
10.10 Avbryta ett program
och ändra ett alternativ
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på Käynnistä/Tauko.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra det inställda alternativet.
3. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen
igen.
Programmet fortsätter.
10.11 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på Päällä/Pois-knappen för att
avbryta programmet och stänga av
produkten.
2. Tryck på Päällä/Pois-knappen igen
för att slå på produkten.
Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera
att det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
51
10.12 ProSense detektion av
tvättmängd
När du har trycks på Käynnistä/Taukoknappen:
1. Indikatorn
blinkar.
2. ProSense startar avkänningen av
tvättmängden för att räkna ut
programtiden. Indikatorn
och
prickarna för tiden blinkar.
3. Efter ca 15 minuter visar displayen
den nya programtiden: Indikatorn
släcks och prickarna för tiden slutar
blinkar.
Produkten justerar automatiskt
programtiden för tvättmängden för
att få perfekt tvättresultat på minsta
möjliga tid. Programtiden kan minska
eller öka.
ProSense-detektionen
genomförs endast med
kompletta tvättprogram
(ingen fas har valts bort).
10.13 Öppna luckan när
programmet är aktiverat
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög förblir symbolen för låst
lucka
tänd och du kan
inte öppna luckan.
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Tryck på Päällä/Pois-knappen i några
sekunder för att inaktivera
produkten.
2. Vänta några minuter innan du
försiktigt öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Aktivera produkten och ställ in
programmet igen.
10.14 Öppna luckan när
fördröjd start är aktiverat
Produktens lucka är låst medan fördröjd
start pågår.
Så här öppnar du luckan:
1. Tryck på Käynnistä/Tauko.
52
www.aeg.com
Kontrollampan för låst lucka
släcks
på displayen.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng luckan och tryck på Käynnistä/
Tauko-knappen.
Startfördröjningen fortsätter.
10.15 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. En ljudsignal
hörs (om den är aktiverad).
tänds på displayen och kontrollampan
för låst lucka
släcks.
Indikatorn för knapp Käynnistä/Tauko
slocknar.
1. Tryck på knappen Päällä/Pois för att
stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programväljaren för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt
10.16 Tömma ut vatten efter
ett program är klart
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Kontrollampan för lucklåset
Luckan förblir låst.
är tänt.
Du måste tömma ut vattnet för att kunna
öppna luckan:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på knappen Käynnistä/Tauko.
Produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på Päällä/Pois i några sekunder
för att avaktivera produkten.
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar.
10.17 AUTO-standbyfunktionen
Funktionen AUTO-standby stänger
automatiskt av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
• Du inte använder produkten under 5
minuter innan du trycker på knappen
Käynnistä/Tauko.
Tryck på knappen Päällä/Pois för att
slå på produkten igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
Tryck på knappen Päällä/Pois för att
slå på produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast
inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in
ett nytt program.
Om du ställer in ett program
eller ett tillval som avslutas
med vatten i trumman,
AUTO-standby-funktionen
stänger inte av maskinen för
att du ska komma ihåg att
tömma ut vattnet.
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle.
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
SVENSKA
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första
gångerna.
• Knäpp knapparna på örngott och
tryckknappar och stäng dragkedjor
och hakar. Knyt skärp.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar med ett
specialmedel.
• Tvätta och förbehandla svåra fläckar
innan plagget läggs in i trumman
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
• Undvik att tvätta kläder som är fulla av
långa djurhår eller plagg av dålig
kvalitet som släpper ut mycket fluff
som kan blockera avloppskretsen och
därmed kräver servicehjälp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
53
11.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle,
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med flik tillsätter du
det flytande tvättmedlet med en
doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig.
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
11.5 Vattenhårdhet
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
11.2 Svåra fläckar
54
www.aeg.com
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
12.3 Underhållstvätt
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
Vid programmen med låg temperatur
kan det hända att det blir kvar lite
tvättmedel i trumman. Gör en
underhållstvättning regelbundet. För att
göra detta:
12.2 Avkalkning
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Välj bomullsprogrammet med högsta
temperaturen med en liten mängd
tvättmedel.
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
3.
2.
SVENSKA
12.5 Rengöring av tömningsfiltret
Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.
1.
2.
3.
4.
5.
55
56
www.aeg.com
12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Nödtömning
Produkten kan inte tömma ut vattnet på
grund av ett fel.
Om detta händer, gå igenom stegen (1)
till (5) i "Rengöring av tömningsfiltret".
Rengör pumpen vid behov.
12.8 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen.
1. Koppla bort produkten från
eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under
drift.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta
SVENSKA
57
auktoriserat servicecenter om problemet
fortsätter.
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
Vid vissa problem hörs en ljudsignal
och displayen visar en larmkod:
•
- Översvämningsskyddet är
aktiverat. Koppla från produkten och
stäng vattenkranen. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt. Slå på produkten igen
genom att trycka på Käynnistä/Taukoknappen. Efter 10 sekunder låses
luckan.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka är öppen
eller är inte ordentligt stängd.
Kontrollera locket!
VARNING!
Avaktivera produkten innan
du utför kontrollerna.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att locket och trumluckorna är stängda ordentligt.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdoProgrammet startar inte.
san.
• Säkerställ att Käynnistä/Tauko inte har vidrörts.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
• Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten.
• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller
snodd.
• Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Produkten fylls med vat- • Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangten och töms omedelbart
en kan vara för låg. Se "Installationsanvisningar".
• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Maskinen inte tömmer ut
• Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
vattnet.
• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömning.
• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
58
www.aeg.com
Problem
Möjlig lösning
• Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Centrifugeringsfasen fun• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
gerar inte eller tvättprovid behov. Se "Underhåll och rengöring".
grammet varar längre än
• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugenormalt.
ringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.
• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är
skadade.
• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Du kan inte öppna locket • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsfunktionen om det
finns vatten i trumman.
• Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar".
Produkten avger ett
• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
konstigt ljud och vibrerar.
borttagna. Se "Installationsanvisningar".
• Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programtiden ökar eller
minskar under programmets förloppstid.
• ProSense-funktionen kan anpassa programtiden efter typ av
och mängd tvätt. Se avsnittet "ProSense detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".
• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Tvättresultaten är inte till- • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan
fredsställande.
du tvättar tvätten.
• Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
• Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.
• Reducera tvättmedelsmängden.
• Se till att spaken är i rätt läge (vänster för pulvertvättmedel Det finns tvättmedelsreshöger för flytande tvättmedel).
ter i tvättmedelsfacket ef• Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med inter tvätt.
struktionerna i den här användarmanualen.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
SVENSKA
59
14. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Vit/Kulörtvätt
7 kg
Energiklass
Centrifugeringshastighet
A+++
Max. centrifugeringshastighet
1151 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
15. SNABBGUIDE
15.1 Daglig användning
Lägg in tvätt i maskinen.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Häll tvättmedlet och andra medel i sina
respektive fack.
Öppna vattenkranen.
1
2
3
1
2
1. Tryck på Päällä/Pois-knappen för att
slå på produkten. Vrid
programvredet för att ställa in önskat
program.
2. Ställ in önskade funktioner (1) med
respektive touch-knappar. För att
starta programmet, tryck på
Käynnistä/Tauko
(2)-knappen.
3. Produkten startar.
När programmet är slut ska tvätten tas
ut.
Tryck på Päällä/Pois-knappen för att
stänga av produkten.
60
www.aeg.com
15.2 Rengöra tömningspumpens filter
1
2
3
Rengör filtret regelbundet och särskilt
om larmkod
visas på displayen.
15.3 Program
Program
Stoppa in i
maskinen
Produktbeskrivning
Puuvilla
7 kg
Vit och färgad bomull.
Synteettiset
3 kg
Syntetplagg eller blandade material.
2,5 kg
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
1 kg
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Antiallergia
7 kg
Vit bomull. Detta program hjälper till att ta bort
bakterier.
20 min. - 3 kg
3 kg
Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt
och plagg som ska fräschas upp.
Hienopesu
Villa/Silkki
Outdoor
2,5 kg 1)
1 kg 2)
Peitot
2 kg
Helposti siliävät
1 kg
Tyhjennys/Linkous
7 kg
Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Lakan, överkast eller täcke för enkelsäng.
Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och lätt smutsad tvätt.3)
Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga
material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
1) Programöversikt.
2) Tvättprogram och program för vattentäta material.
3) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar.
SVENSKA
16. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED
HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke
Modell
AEG
L6TFI722G, PNC913123622
Nominell kapacitet i kg
7
Energieffektivitetsklass
A+++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standard
tvättcykler för bomull vid 60 °C och 40 °C vid full och halv
maskin, och förbrukning av lågt effektsläge. Den faktiska
energiförbrukningen beror på hur apparaten används.
175
Energiförbrukning i standard 60°C bomullsprogram vid
full maskin i kWh
0,95
Energiförbrukning i standard 60°C bomullsprogram vid
halv maskin i kWh
0,65
Energiförbrukning i standard 40°C bomullsprogram vid
halv maskin i kWh
0,59
Effektförbrukning i frånläge i W
0,48
Effektförbrukning i viloläge i W
0,48
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standard
tvättcykler för bomull vid 60°C och 40°C vid full och halv
maskin. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur
apparaten används.
9990
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst
effektiv) till A (mest effektiv)
B
Maximal centrifugeringshastighet i rpm
Restfuktighet i %
Standard 60°C bomullsprogram' och 'standard 40°C bomullsprogram" är standard tvättprogrammen som informationen på etiketten och etiketten avser, dessa program är lämpliga för att rengöra normalsmutsig bomullstvätt och de är de mest effektiva när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
1151
53
-
Programtid för standard 60°C bomulstvätt med full maskin i minuter
255
Programtid för standard 60°C bomulstvätt med halv maskin i minuter
188
61
62
www.aeg.com
Programtid för standard 40°C bomulstvätt med halv maskin i minuter
187
Vilolägets varaktighet (min)
5
Luftburet akustiskt buller i dB(A), tvätt
56
Luftburet akustiskt buller i dB(A), centrifugering
77
Inbyggd maskin J/N
Nej
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
17. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
63
192939921-A-452018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising