Zanussi | TA522-1 | User manual | ZANUSSI TA522-1 Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI TA522-1 Lietotāja rokasgrāmata
SATURS.
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ve¬as maßînas lietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ve¬as maßînas uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vides aizsardzîbas informåcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Novietojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Lîmeñoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pårvietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Ierîces pievienoßana üdensvadam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Pieslégßana kanalizåcijai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Pieslégßana elektriskajam tîklam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Pasåkumi pret aizsalßanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kontroles panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ieslégßanas/Izslégßanas poga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Pusslodzes poga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Programmu izvéles regulators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Temperatüras izvéles regulators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Pirms lietoßanas uzsåkßanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Mazgåßanas programmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Lina un kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanas programmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Sintétikas, smalkve¬as un vilnas izstrådåjumu mazgåßanas programmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ve¬as maßînas lietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ve¬as ievietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Balinåtåja pievienoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Skaloßanas lîdzek¬a pievienoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mazgåßanas temperatüras izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mazgåßanas programmas izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Programmas aktivizéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Mazgåßanas programmas beigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Padomi un ieteikumi ve¬as mazgåßanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Ap©érbu kopßanas simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Atsüknéßanas sietiñß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Korpusa apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ve¬as maßînas tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ka¬˚akmens sietiñß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ko darît, ja... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Tehniskie parametri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér, lai
varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo broßüru. Íeit
Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un
tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju, kå arî lietot instrukciju.
Droßîbas norådîjumi.
Norådîjumi un padomi.
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
- 72/23EEG no 19/02/73 par zemspriegumu;
- 89/336EEG no 03/05/89 par elektromagnétisko atbilstîbu.
TA 1033
2
JËSU DROÍÈBAI.
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu dé¬. Lüdzu uzmanîgi izlasiet tos pirms iekårtas
uzstådîßanas un lietoßanas uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas instrukciju kopå ar
iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja iekårta tiek pårdota vai pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîbas instrukcija ir saglabåjusies kopå ar iekårtu, lai tås jaunais
îpaßnieks var iepazîties ar ve¬as maßînas funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Ve¬as maßînas lietoßana.
Ve¬as maßînas uzstådîßana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Iekårta ir paredzéta tikai pieaugußo lietoßanai.
Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar iekårtu un tås
vadîbas paneli! Neatståjiet bérnus bez
uzraudzîbas laikå, kad ve¬as maßîna darbojas.
Jebkuru izmaiñu veikßana ve¬as maßînas
tehniskajå raksturojumå vai paßå ierîcé ir bîstama.
Péc lietoßanas vienmér atvienojiet iekårtu no
elektroener©ijas padeves avota un aizveriet
üdens krånu.
Mazgåjiet tikai to ve¬u, kas ir piemérota
mazgåßanai ve¬as maßînå. Sekojiet ve¬as
raΩotåja ieteikumiem uz katra drébes gabala.
Aizkarus ar metåla vai plastmasas å˚îßiem
mazgåjot noteikti jåievieto ßim nolükam
paredzétajå maisiñå.
Pårbaudiet, vai visas kabatas ir tukßas. Tådi
priekßmeti kå monétas, droßîbas adatas,
kniedes un skrüves var izraisît pamatîgus
bojåjumus iekårtai. Aiztaisiet ap©érbu pogas
un råvéjslédzéjus.
Nemazgåjiet ve¬as maßînå ap©érba gabalus,
kas ir uzsükußi petroleju, metilspirtu, kråsu,
trihloretilénu un tml. Íådos gadîjumos
vispirms iztîriet traipus, pagaidiet, lîdz tie pilnîbå iztvaiko no ve¬as izstrådåjumiem un tikai
tad variet mazgåt ßo ve¬u maßînå.
Rüpîgi izlasiet mazgåjamo un skalojamo
lîdzek¬u izgatavotåja norådes. Lietojiet mazgåjamos lîdzek¬us ar pazeminåtu putu veidoßanås pakåpi, tåtad tos, kas ir paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
Nepårsniedziet ieteicamo mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu, jo tå pårdozéßana var
bojåt gan mazgåjamo ve¬u, gan iekårtu.
Mazus ve¬as izstrådåjumus (ze˚es, jostas,
lentîtes un tml.) mazgåßanas laikå ievietojiet
speciåli ßim nolükam paredzétå maisiñå, jo
pretéjå gadîjumå tie var iesprüst starp ve¬as
maßînas tvertni un båku.
Pirms jebkuras tîrîßanas vai tehniskås
apkopes darbu veikßanas, atvienojiet iekårtu
no elektroener©ijas padeves avota.
TA 1033
•
•
•
•
•
•
Jebkuru elektropieslégßanu, kas nepiecießama ve¬as maßînas pievienoßanai, drîkst veikt
tikai kvalificéts elektri˚is vai kompetents
speciålists.
Jebkurus santehnikas darbus, kas
nepiecießamai iekårtas uzstådîßanai, drîkst
veikt tikai kvalificéts santehni˚is vai kompetents speciålists.
Péc ve¬as maßînas uzstådîßanas pårbaudiet,
vai tå nav nejaußi novietota uz
elektroener©ijas padeves kabe¬a.
Pårliecinieties, ka üdens padeves un noteces
caurules nav nejaußi pårlocîtas vai saspiestas. Iekårtai jåbüt stabili novietotai uz lîdzenas
un gludas virsmas.
Iekårta ir smaga. Esiet uzmanîgi to
pårvietojot!
Pirms lietoßanas uzsåkßanas noñemiet visu
iepakojuma materiålu un transporta
stiprinåjuma skrüves. Pretéjå gadîjumå
iekårtas funkcionålå darbîba var tikt bojåta.
Gadîjumå, ja iekårta tiek novietota telpå, kur
temperatüra ir zem 0 OC, noteikti izsüknéjiet
no iekårtas visu üdeni, pretéjå gadîjumå
iekårta var tikt bojåta.
Iekårtas darbîbas traucéjumu gadîjumå,
nekådå gadîjumå nemé©iniet iekårtu remontét
paßi. Remontdarbi, kurus veikußi nekvalificéti
speciålisti, var izraisît nopietnus bojåjumus.
Vides aizsardzîbas informåcija.
•
Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli jåsaß˚iro
un jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus,
kuri apzîméti ar simbolu
, iespéjams nodot
pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam
>PP< polipropiléns
•
Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo
iekårtu kopå ar sadzîves atkritumiem!
Konsultéjieties ar vietéjo paßvaldîbu Jüsu
dzîvesvietå, lai nodotu iekårtu atkritumos atbilstoßi noteiktajiem priekßrakstiem.
3
UZSTÅDÈÍANA.
Uzmanîbu! Ve¬as maßînas iekßéjo da¬u
transporta nodroßinåjums ir iezîméts
sarkanå kråså. Pirms iekårtas
lietoßanas uzsåkßanas noñemiet visu
transportéßanas materiålu. Lai nebojåtu
iekårtas funkcionålo darbîbu, noñemiet
visu putuplasta iepakojumu un
izskrüvéjiet transporta skrüves ierîces
aizmuguré, ievietojiet komplektåcijå
esoßos våciñus transporta skrüvju
vietå.
Novietojums.
Novietojiet iekårtu tikai uz cietas, gludas un
sausas pamatnes. Nenovietojiet iekårtu uz grîdas, kas ir nosegta ar speciåliem grîdu
kopjoßiem, slîdoßiem lîdzek¬iem.
Nav ieteicams novietot ve¬as maßînu uz mîksta
grîdas seguma ar garu püku, jo ßinî gadîjumå
ve¬as maßîna nebüs stabila. Ja Jüs novietojiet
iekårtu uz paklåja, nodroßiniet ierîcei
nepiecießamo gaisa ventilåciju, sekojiet, lai tås
apakßéjå da¬a nebütu nosegta. Ja grîda ir nosegta ar flîzém, novietojiet zem ve¬as maßînas
nelielu gumijas paklåjiñu.
Uz dé¬u grîdas, îpaßi, ja tå nav pietiekami blîva,
pieskrüvéjiet koka palikñus vismaz 15 mm
biezumå. Novietojiet ierîci péc iespéjas tuvåk
telpas stürim, jo parasti ßinî vietå grîda ir
stabilåka un mazåk pak¬auta vibråcijai. Nekådå
gadîjumå nemé©iniet nolîmeñot ve¬as maßînu
zem tås kåjiñåm novietojot koka klucîßus,
kartonu un tml. materiålu.
Péc nolîmeñoßanas uz ierîces priekßéjåm
reguléjamåm kåjiñåm nofikséjiet speciålos
blo˚éjoßos uzgrieΩñus.
Lîmeñoßana.
Lai nodroßinåtu ierîcei teicamu funkcionålo darbîbu, ir svarîgi, lai ve¬as maßîna bütu nolîdzsvarota. Iekårtas priekßéjås kåjiñas ir reguléjamas.
Pårliecinieties, vai ierîce nesaskaras ar blakus
esoßajåm mébelém un sienåm. Tådejådi Jüs
izvairîsieties no vibråcijas un trokßña ve¬as
maßînas darbîbas laikå.
TA 1033
Péc ierîces kåjiñu noreguléßanas pievelciet
speciålos blo˚éjoßos uzgrieΩñus.
Pårvietoßana.
Lai nepiecießamîbas gadîjumå ierîci pårvietotu,
izbîdiet no labås puses uz kreiso ve¬as maßînas
apakßå esoßo ritenîti. Péc ve¬as maßînas
pårvietoßanas, ievietojiet to atpaka¬ tam
paredzétajå vietå.
Ierîces pievienoßana
üdensvadam.
Pirms ve¬as maßînas pieslégßanas
pårliecinieties, vai no üdens padeves kråna
netek karsts üdens un vai üdens ir tîrs. Pretéjå
gadîjumå noteciniet üdeni, lai iztîrîtu üdens
padeves caurules.
Griezieties péc kvalificéta santehni˚a palîdzîbas,
lai pårbaudîtu kanalizåcijas sistému sienå.
Ve¬as maßîna tiek piegådåta kopå ar üdens
padeves ߬üteni, kas piestiprinåta tås aizmuguré.
Ëdens padeves ߬utene jåpievieno üdens krånam
ar 3/4 da¬vîtnes savienojumu. Atkarîbå no tå, kur
atrodas üdens kråns, to var pagriezt gan pa labi,
gan pa kreisi. Atskrüvéjiet savienojumu un
pagrieziet ߬üteni vélamajå virzienå. Péc tam
kårtîgi pievelciet uzgriezni, lai novérstu iespéju,
ka caur savienojumu varétu sükties üdens. Arî
tad, ja nav nepiecießamas mainît caurules ståvokli, pårbaudiet, vai uzgrieznis ir kårtîgi pievilkts.
Uzskrüvéjiet savienojuma gredzenu uz üdens
padeves kråna, neaizmirstiet pievienot gumijas
blîvîti, kas ir piegådåta kopå ar iekårtu.
4
Pieslégßana kanalizåcijai.
Pasåkumi pret aizsalßanu.
Ëdens noteces cauruli iespéjams novietot divos
veidos:
• Tießi pie grîdas notekas vai pie sifona.
Piestipriniet cauruli pie sienas, 70-100 cm
augstumå no grîdas un savienojiet to ar
noplüdes ߬üteni. Notekas caurules galam
jåbüt ventiléjamam. Pårbaudiet, vai caurule ir
nofikséta kårtîgi. Raugieties, lai noplüdes
߬ütene nebütu pårlocîta. ͬütenei jåbüt brîvi
izvietotai uz grîdas un norådîtajå augstumå tå
jåpace¬ tikai pie noplüdes caurules.
• Uz izlietnes malas. Izvéloties ßo veidu,
vispirms pårliecinieties, vai izlietne ir tukßa un
tajå ir iespéjama üdens noplüde. Nostipriniet
iekårtas üdens noplüdes ߬üteni uz izlietnes
malas, izmantojot ve¬as maßînas komplektåcijå esoßo saliekto plastikåta deta¬u. Lai
noplüdes laikå ߬ütene nejaußi nevarétu
nokrist, piestiprieniet to ar aukliñu pie sienas
å˚a vai pie izlietnes kråna.
Ja iekårta atrodas telpå, kurå temperatüra ir
zemåka par O OC, nepiecießams veikt sekojoßo,
lai ve¬as maßînå palikußais üdens nesasaltu un
nesabojåtu tås mehånismu:
• Aizgrieziet üdens padeves krånu un
noskrüvéjiet üdens pievada ߬üteni;
• Izvélieties mazgåßanas programmu, ieslédziet
to un pagrieziet îså laika periodå;
• Novietojiet üdens noplüdes ߬üteni uz grîdas,
zem tås paliekot trauku, kur satecét üdenim;
• Noreguléjiet programmu regulatoru üdens
izsüknéßanas pozîcijå un uz neilgu laiku
iedarbiniet iekårtu.
• Atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas
padeves avota.
Nåkamreiz ieslédzot iekårtu, vienmér
pårliecinieties, ka apkårtesoßå temperatüra ir
virs 0 OC.
Neaizmirstiet, ka iekårta ir atkårtoti jåpievieno
üdens vadam un noplüdei kanalizåcijå.
Svarîgi! Ëdens noplüdes cauruli nekådå
gadîjumå nedrîkst pagarinåt. Augståk
minéto noteikumu neievéroßana var
izraisît iekårtas funkcionålås darbîbas
traucéjumus vai sabojåt Jüsu îpaßumu.
Pieslégßana elektriskajam
tîklam.
Jebkuru elektropieslégßanu, kas
nepiecießama ve¬as maßînas
pievienoßanai, drîkst veikt tikai kvalificéts elektri˚is vai kompetents
speciålists.
Elektroener©ijas droßîbas nolükos, iekårtu drîkst
pieslégt tikai sazemétå kontaktligzdå, saskañå ar
vispåresoßajiem noteikumiem. Ve¬as maßînas
kontaktdakßa ir sazeméta.
RaΩotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem vai ievainojumiem, kas nodarîti ßo
droßîbas noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
Ievérojiet sekojoßo;
• Iekårta jåpievieno 230 V +/-10% vienfåzes
elektroener©ijas padeves avotam;
• Jüsu dzîves vietas elektrosistémai jåspéj
nodroßinåt maksimålo iekårtai nepiecießamo
slodzi, ñemot vérå arî citu ierîçu darbîbu
(2,3 kW);
• Kontaktdakßa jåpievieno ligzdai bez
pagarinåtåja, stråvas pårveidotåja vai
adaptera. Nepiecießamîbas gadîjumå
nomainiet ligzdu.
TA 1033
5
KONTROLES PANELIS.
Ierîces darbîbas laikå nekådå gadîjumå negroziet programmu regulatoru!
1. Ieslégßanas/Izslégßanas
poga .
NospieΩot ßo podziñu, tiek uzsåkta izvélétås
programmas izpilde.
2. Pusslodzes poga
.
Izmantojiet ßo funkciju neliela daudzuma vieglas
netîrîbas pakåpes lina un kokvilnas izstrådåjumu
mazgåßanai (lîdz 2,5 kg).
3. Programmu izvéles
regulators.
Ar programmu regulatoru Jüs varat izvéléties
piemérotåko programmu mazgåjamås ve¬as
veidam un tås netîrîbas pakåpei. Pagrieziet
regulatoru pulksteña rådîtåja virzienå.
Programmas izpildes laikå programmu regulatorå
Jüs varat redzét, kura mazgåßanas cikla fåze tiek
veikta.
Péc kokvilnas un lina mazgåßanas programmu
izpildes iekårta automåtiski izslédzas, programmu regulators apståjas pozîcijå "I" vai péc
sintétikas mazgåßanas programmas pozîcijå
"Skaloßanas pauze".
Nekådå gadîjumå negrieziet programmu
izvéles regulatoru pretéji pulksteña
rådîtåja virzienam!
TA 1033
4. Temperatüras izvéles regulators.
Ar ßî regulatora palîdzîbu Jüs varat izvéléties
piemérotåko mazgåßanas temperatüru no
mazgåßanas aukstå üdenî
lîdz mazgåßanai
90 OC. Noreguléjiet uzstådîtajai mazgåßanas
programmai piemérotu temperatüru. Izvéloties
temperatüru, vadieties no programmu tabulå
sniegtajiem norådîjumiem, kuras sastådîßanå ir
ñemts vérå gan mazgåjamås ve¬as veids, gan to
kråsu noturîba.
Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîte.
I
Priekßmazgåßanas
mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
II Pamatmazgåßanas
mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
Nodalîjums, kas
paredzéts skaloßanas
lîdzek¬u dozéßanai
Nodalîjums balinåtåjam
5 Atvere skaloßanas lîdzek¬a pårpalikuma izplüdei.
Pirms lietoßanas uzsåkßanas.
Pirms Jüs såciet lietot ve¬as mazgåjamo maßînu,
noreguléjiet mazgåßanu kokvilnas un lina izstrådåjumiem 90 OC bez pirmsmazgåßanas un bez ve¬as
ielådes ¬aujiet iekårtai tukßai darboties. Tådejådi Jüs
iztîrîsiet no raΩoßanas paliekåm iekårtas tilpni un
iekßéjos elementus. Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîté,
pamatmazgåßanas nodalîjumå, ieberiet aptuveni
pusi no parasti dozéjamå mazgåßanas lîdzek¬a
daudzuma. Noreguléjiet 2. programmu, nospiediet
taustiñu Ieslégt/Izslégt , mazgåßanas process
tiek uzsåkts.
6
MAZGÅÍANAS PROGRAMMAS.
Lina un kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanas programmas.
(*) Programma kråsainu kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanai 60 OC temperatürå ar 5 kg. ve¬as ielådi ir standarta
programma, kuras parametri ir uzrådîti uz mar˚éjuma, saskañå ar EEC 92/75 normu standartiem.
Sintétikas, smalkve¬as un vilnas izstrådåjumu mazgåßanas programmas.
(*) Tabulå uzrådîtie patériña rådîtåji ir aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma un veida, no üdens un
apkårtéjås telpas temperatüras. Íie rådîtåji atbilst maksimålajai üdens temperatürai, kåds pie¬aujams katrå no programmåm.
Temperatüras rådîjums ir tikai orjentéjoßs, jo to var izmainît ar temperatüras regulatora palîdzîbu.
Uzmanîbu! Ve¬as maßînas våku var atvért tikai péc 90 sek. péc mazgåßanas programmas beigåm.
TA 1033
7
VEÒAS MAÍÈNAS LIETOÍANA.
1. Ve¬as ievietoßana.
•
•
Atveriet ve¬as maßînas våku.
Atveriet ve¬as maßînas tvertni: pieturiet to no
abåm pusém, vienlaicîgi piespieΩot podziñu A
un abas mélîtes uz tvertnes.
5. Ja nepiecießams, nospiediet
pusslodzes taustiñu .
6. Mazgåßanas temperatüras
izvéle.
Piespiediet temperatüras regulatoru un
pagrieziet, lîdz ir uzstådîta vélamå mazgåßanas
temperatüra.
7. Mazgåßanas programmas
izvéle.
•
•
•
Ievietojiet ve¬u maßînå pa vienam gabalam,
péc iespéjas izkårtojot to vienmérîgåk.
Neburziet un neñurciet to. Sekojiet, lai
mazgåjamås ve¬as daudzums nepårsniedz
pie¬aujamo.
Rüpîgi aizveriet tvertni. Våciñiem ir cießi
jåsak¬aujas savå starpå, bet pogai A jåatrodas
såkotnéjå ståvoklî.
Aizveriet ve¬as maßînas våku.
2. Mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana.
Izvelciet mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîti lîdz tås
atdurei. Nomériet raΩotåja ieteikto mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu ieda¬u trauciñå, ñemot vérå
mazgåjamås ve¬as daudzumu, un ieberiet
(ielejiet) to pamatmazgåßanas nodalîjumå . Ja
Jüs esat izvéléjußies programmu ar priekßmazgåßanu, zinåmu ve¬as pulvera daudzumu
iepildiet arî nodalîjumå .
Nekådå gadîjumå mazgåßanas lîdzek¬a
daudzums nedrîkst pårsniegt atzîmi
MAX uz atvilknîtes!
3. Balinåtåja pievienoßana.
Balinåtåju Jüs varat izmantot jebkuras
mazgåßanas programmas izpildes laikå. Iepriekß
pårliecinieties, vai balinåtåjs ir piemérots
mazgåjamajiem izstrådåjumiem.
Noreguléjiet izvéléto mazgåßanas programmu,
pieskañojot to mazgåjamås ve¬as veidam un
daudzumam. Pagrieziet programmu regulatoru
pulksteña rådîtåja virzienå.
8. Programmas aktivizéßana.
Aktivizéjiet programmas izpildi nospieΩot pogu
Ieslégt/Izslégt
.
9. Mazgåßanas programmas
beigas.
Programmas izpildes beigås iekårta automåtiski
apståjas. Péc kokvilnas un lina izstrådåjumu
programmu veikßanas, regulators apståjas
pozîcijå "I", bet péc sintétikas, smalkve¬as un
vilnas izstrådåjumu mazgåßanas programmåm pozîcijå
"skaloßanas apstådinåßana", lai
pasargåtu ap©érbus no liekas burzîßanas.
Pabeidziet mazgåßanas procesu, noreguléjot
ve¬as izgrießanu (6. programma) vai tikai
izsüknéjot üdeni no ierîces (12. programma).
Pirms Jüs uzstådiet programmu izvéles
regulatoru vélamajå pozîcijå, izslédziet ierîci ar
Ieslégßanas/Izslégßanas podziñu.
Péc jebkuras mazgåßanas programmas izpildes
izspiediet pogu Ieslégt/Izslégt
, ja
nepiecießams - arî papildfunkcijas podziñu,
aizveriet üdens krånu un atvienojiet iekårtu no
elektroener©ijas padeves avota.
Sekojiet, lai balinåtåja lîmenis
nepårsniedz rezervuåra atzîmi MAX.
4. Skaloßanas lîdzek¬a
pievienoßana.
Skaloßanas lîdzeklis jåiepilda nodalîjumå .
Nekådå ziñå nepårsniedziet rezervuåra atzîmi
MAX (sarkana atzîme). Aizveriet våciñu.
TA 1033
8
IETEIKUMI VEÒAS MAZGÅÍANAI.
Mazgåjamå ve¬a.
•
Neuzglabåjiet ilgi netîru ve¬u nemazgåtu, îpaßi, ja
tå ir mitra. Mitra ve¬a åtri sasmok un uz tås var
veidoties peléjums, kuru vélåk nav iespéjams
izmazgåt.
Mazgåjamås ve¬as ß˚iroßana.
Í˚irojot ve¬u, vadieties no ap©érbu kopßanas simboliem uz katras ve¬as izstrådåjuma un raΩotåja
sniegtajåm mazgåßanas rekomendåcijåm.
Kråsaino ve¬u un balto mazgåjiet atseviß˚i.Ve¬as
izstrådåjumi, kurus nedrîkst gludinåt, jåmazgå kå
sintétika; smalkve¬a, kå pieméram, akrila
izstrådåjumi un lielåkå da¬a aizkari jåmazgå kå
ap©érbi, kas paredzéti mazgåßanai ar rokåm.
Vilnas mazgåßanas programma ir paredzéta, lai
mazgåtu gan vilnas izstrådåjumus, kas paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås, gan
tos, kas paredzéti mazgåßani ar rokåm. Péc
mazgåßanas ieteicams ve¬u uzreiz izgriezt nelielå
centrifügas apgriezienu åtrumå.
Priekßmazgåßana.
Nelietojiet priekßmazgåßanu katrå ve¬as
mazgåßanas reizé! Jüsu jaunå ierîce kopå ar
müsdienîgiem mazgåßanas lîdzek¬iem nodroßina
lielisku mazgåßans rezultåtu arî bez ve¬as priekßmazgåßanas, tådejådi ekonoméjot elektroener©iju, üdeni, mazgåjamo lîdzekli un laiku.
Tomér mazgåjot îpaßi netîru ve¬u, pieméram,
darba kombinezonu, iesakam izmantot priekßmazgåßanas programmu un lietot biolo©iski
aktîvu mazgåßanas lîdzekli.
Maksimålais mazgåjamås ve¬as
daudzums.
Gultas ve¬u bütu ieteicams katru reizi nosvért.
Atcerieties, ka kokvilnas un lina sausas ve¬as
svars nedrîkst pårsniegt 5 kg, bet sintétikas un
smalkve¬as - 2,5 kg, savukårt vilnas izstrådåjumu
svars nedrîkst pårsniegt 1 kg. Ieteicamais ve¬as
daudzums ir norådîts mazgåßanas programmu
tabulås.
Vispåréjie noteikumi:
Kokvilna, lins - tilpne pilna, bet ne pårpildîta.
Sintétika - ne vairåk kå 2/3 ve¬as maßînas tilpnes.
Smalkve¬a un vilnas izstrådåjumi - ne vairåk
kå puse iekårtas tilpnes.
•
•
•
•
Temperatüras izvéle.
•
•
•
Balto ve¬u, kuru drîkst mazgåt 90 OC, ja tå nav
îpaßi netîra, ieteicams mazgåt 60 OC. Izmantojot müsdienîgus mazgåßanas lîdzek¬us,
mazgåßanas rezultåts büs tikpat kvalitatîvs,
kå mazgåjot ve¬u 90 OC, bet tådejådi Jüs
ekonomésiet aptuveni 30% elektroener©iju.
Kråsaino ve¬u drîkst mazgåt 60 OC, taçu, ja
ve¬a nav îpaßi netîra, ieteicams to mazgåt
40 OC. Kråsainu ve¬u, kura mazgåßanas
procesa laikå var zaudét savu spilgtumu,
jåmazgå ne augståkå par 40 OC temperatürå.
Kråsainus lina izstrådåjumus, smalkve¬u un
vilnas izstrådåjumus nekådå gadîjumå
nemazgåjiet par 40 OC augståkå temperatürå.
TA 1033
Ve¬as mazgåßana ir iespéjama arî aukstå
üdenî. Tomér ñemiet vérå, ka nopérkamie
mazgåßanas lîdzek¬i nav tam paredzéti.
Aukstå laikå, kad üdens temperatüra ir ¬oti
zema, tie üdenî neß˚îst. Íinî gadîjumå labåk
izmantojiet ß˚idro mazgåßanas lîdzekli.
•
•
•
•
Mazgåjot ar pilnu slodzi, elektroener©ijas un
üdens patériñß ir visefektîvåkais. Mazgåjot
îpaßi netîras drébes, nepiecießams samazinåt
ve¬as daudzumu.
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as maßînå, ja
nepiecießams, salåpiet drébes, pießujiet
va¬îgas pogas, aizvelciet råvéjslédzéjus,
aiztaisiet kniedîtes un å˚îßus.
Sasieniet jostiñas un citas garåkas ap©érba
lentîtes.
Rüpîgi noñemiet aizkaru å˚îßus un mazgåjot
ievietojiet aizkarus drånas maisiñå vai tîkliñå.
Pårbaudiet, vai mazgåjamå ap©érbå nav
palikußi nekådi metåla priekßmeti (pieméram,
matu adatas, droßîbas adatas, kniedîtes un
tml.), jo tie var radît traucéjumus iekårtas
funkcionålajå darbîbå un sabojåt ve¬as maßînas mehånismu.
Pårbaudiet ap©érbu kabatas.
Jaunas kråsainas drébes pirmajå
mazgåßanas reizé var nedaudz kråsot, tådé¬
tås pirmo reizi ir jåmazgå atseviß˚i.
Iztîriet uz drébém palikußos stipri ieståvéjußos
traipus ar speciåliem tîrîßanas lîdzek¬iem vai
paståm, pirms Jüs tås mazgåjiet ve¬as
mazgåjamå maßînå.
9
Pirms mazgåjamås ve¬as
ievietoßanas.
•
•
•
•
•
Traipu tîrîßana.
Nekådå gadîjumå nemazgåjiet baltu ve¬u kopå
ar kråsainu. Baltå ve¬a mazgåßanas procesa
laikå var zaudét savu baltumu.
Jaunas kråsainas drébes pirmajå
mazgåßanas reizé var nedaudz kråsot, tådé¬
tås pirmo reizi ir jåmazgå atseviß˚i.
Pårbaudiet, vai mazgåjamå ve¬å nav
palikußi nekådi metåla priekßmeti
(pieméram, matu saspraudes, droßîbas
adatas, kniedîtes un tml.).
Pirms mazgåßanas uzsåkßanas aizpogåjiet
spilvendrånas, aizvelciet ap©érba
råvéjslédzéjus, aiztaisiet kniedîtes un å˚îßus.
Sasieniet jostiñas un citas garåkas ap©érba
lentîtes. Iztîriet uz drébém palikußos stipri
nosédußos traipus ar speciålajiem tîrîßanas
lîdzek¬iem vai paståm, pirms Jüs tås
mazgåjiet ve¬as mazgåjamå maßînå.
Rüpîgi noñemiet aizskaru å˚îßus un mazgåjot
ievietojiet aizkarus drånas maisiñå vai tîkliñå.
Maksimålais mazgåjamås ve¬as
daudzums.
Ieteicamais ve¬as daudzums ir norådîts
mazgåßanas programmu tabulås.
Vispåréjie noteikumi:
Kokvilna,lins - tilpne pilna, bet ne pårpildîta.
Sintétika - ne vairåk kå puse maßînas tilpnes.
Smalkve¬a un vilna - ne vairåk kå treßå da¬a
iekårtas tilpnes.
Mazgåjot ar pilnu slodzi, üdens un
elektroener©ijas patériñß ir visefektîvåkais.
Òoti netîråm drébém nepiecießams samazinåt
ve¬as daudzumu.
Mazgåjamås ve¬as svars.
Peldmételis
Salvetîte
Segas pårvalks
Palags
Spilvendråna
Galdauts
Froté dvielis
Virtuves dvielis
Naktskrekls
Sievießu apakßbikses
Vîrießu biezais krekls
Vîrießu krekls
Vîrießu pidΩåma
Blüze
Vîrießu apakßbikses
TA 1033
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Ieståvéjußies traipi nav iztîråmi tikai ar üdeni un
mazgåjamo lîdzek¬u palîdzîbu. Tådé¬ pirms
mazgåßanas tos ir ieteicams apstrådåt.
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta, tekoßa
üdens.
Sakaltußus traipus nepiecießams iemérkt vienu
diennakti, izmantojot îpaßus tîrîßanas lîdzek¬us.
Péc tam izberzéjiet ziepjüdenî.
E¬¬as kråsas. Samitriniet traipu un, novietojot to
uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju, kam pamatå ir benzîns.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar
pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas
audumu; pirms tam novietojiet to uz mîkstas
pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñéméjam paredzétu tîråmo
lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi ar ilgi
noståvéjußiem rüsas traipiem, jo, iespéjams,
celulozes struktüra ir bojåta un audums var
viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi izskalojiet
(tikai baltajai ve¬ai un kråsainai ve¬a, kuru nevar
sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un péc
tam atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai, kuru
nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå
(*) un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas
pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet acetonå, kå minéts
augståk, péc tam tîriet traipu ar metilspirtu.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar tîrîßanas lîdzekli,
péc tam apstrådåjiet traipu ar citronskåbi vai
eti˚skåbi un izskalojiet. Paliekas apstrådåjiet ar
balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar balinåtåju un rüpîgi izskalojiet.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda apstrådei.
Ja iekårtai tiek nodarîti bojåjumi ßo noteikumu
neievéroßanas gadîjumå, ve¬as maßînas remonts
garantikas apkalpé neietilpst.
Péc ve¬as izmazgåßanas.
Péc iespéjas åtråk izΩaujiet izmazgåto ve¬u, lai tå
nesasmok. Trikotåzas un vilnas izstrådåjumus
Ωåvéjiet, izklåjot uz lîdzenas horizontålas
virsmas, izvairieties no to novietoßanas saules
apspîdétå vietå.
10
Mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬i.
Labs mazgåßanas rezultåts ir atkarîgs no
mazgåßanas lîdzek¬a kvalitåtes un tå
izmantojamå daudzuma.
Ir specializétie mazgåßanas lîdzek¬i baltai un kråsainai ve¬ai, smalkve¬ai un vilnas izstrådåjumiem.
Lietojiet tikai kvalitatîvus mazgåßanas lîdzek¬us,
kas paredzéti mazgåßanai automåtiskajås ve¬as
maßînås.
Sekojiet mazgåßanas lîdzek¬u izgatavotåja
norådém, izvélieties tos atkarîbå no mazgåjamås
ve¬as veida, kråsas, mazgåßanas temperatüras
un üdens cietîbas Jüsu dzîves vietå. Ja üdens ir
ciets, sekojiet norådém par tîrîßanu un kopßanu.
Ja Jüs neziniet üdens cietîbas pakåpi, griezieties
péc informåcijas vietéjå üdens apgådes dienestå.
Lietojot par maz mazgåßanas lîdzekli, uz drébém
var palikt neizmazgåti pelécîgi traipi,
brüngani plankumi no ve¬as maßînas tvertnes un
iekårtå var veidoties sasmacis gaiss. Mazgåßanas
lîdzek¬a pårdozéßana nelabvélîgi iedarbojas uz
apkårtéjo vidi, jo arî mazgåßanas lîdzek¬os, kas satur
vielas, kuras biolo©iski noårdås, ietilpst komponenti,
kuri ir kaitîgi vides ekolo©iskajam lîdzsvaram.
Vienmér pievérsiet uzmanîbu ap©érba eti˚etém
par norådîto mazgåßanas temperatüru. Ja Jüs
mazgåsiet drébes neatbilstoßå temperatürå, tås
var zaudét savu kråsu.
Pirms mazgåßanas uzsåkßanas, ieberiet
mazgåßanas lîdzekli mazgåjamå lîdzek¬a
atvilknîtes atbilstoßajå nodalîjumå, saskañå ar
izvéléto mazgåßanas programmu (priekßmazgåßana, pamatmazgåßana, ve¬as skaloßana
un mîkstinåßana).
Koncentrétie mazgåjamie lîdzek¬i.
Lietojot koncentrétos ve¬as pulverus vai ß˚idros
mazgåßanas lîdzek¬us, izvélieties programmu
bez priekßmazgåßanas.
Í˚idrie mazgåßanas lîdzek¬i.
Í˚idrie mazgåßans lîdzek¬i jåielej attiecîgajå
nodalîjumå tießi pirms mazgåßanas uzsåkßanas.
Izmantojiet ßåda veida lîdzek¬us mazgåjot viegli
netîru ve¬u zemå vai vidéjå mazgåßanas
temperatürå. Mazgåjot augstå temperatürå,
ieteicams lietot pulvera veida lîdzek¬us.
TA 1033
Skaloßanas lîdzeklis.
Í˚idrie skaloßanas un ve¬as mîkstinåßanas
lîdzek¬i jåielej atvilknîtes
nodalîjumå tießi pirms
mazgåßanas uzsåkßanas. Èpaßi ieteicams tos
lietot, ja ve¬a péc mazgåßanas tiek Ωåvéta ve¬as
Ωåvétåjå, lai noñemtu ve¬ai statiku.
Par nepiecießamo mîkstinåßanas un skaloßanas
lîdzek¬u daudzumu sekojiet attiecîgå produkta
izgatavotåja piezîmém.
Nekådå gadîjumå nepårsniedziet
rezervuåra atzîmi MAX.
Balinåtåjs.
Balinåtåju Jüs varat lietot ar jebkuru no
mazgåßanas programmåm. Pirms tå lietoßanas
pårliecinieties, vai balinåtåja izmantoßana ir
piemérota attiecîgås ve¬as veidam. Balinåtåjs
automåtiski ietek ve¬as maßînas tvertné. Ielejiet
no 1/4 lîdz glåzei 12% hlora balinåtåju
mazgåßanas lîdzek¬u atvilknîtes
nodalîjumå
pirms mazgåßanas procesa uzsåkßanas.
Nekådå gadîjumå nepårsniedziet atzîmi
MAX uz rezervuåra.
Mazgåßanas lîdzek¬u lietoßanas
daudzums.
Nepiecießamais mazgåjamo lîdzek¬u lietoßanas
daudzums ir atkarîgs no tå, kåda tipa auduma
ve¬a tiek mazgåta, no mazgåjamås ve¬as
daudzuma, tås netîrîbas pakåpes un
izmantojamå üdens cietîbas pakåpes.
Ëdens cietîba tiek klasificéta tå saucamajås
üdens cietîbas pakåpés. Informåciju par üdens
cietîbu Jüsu dzîvesvietå Jüs varat sañemt
attiecîgå üdens pårvaldé vai arî vietéjå
paßvaldîbas institücijå.
Sekojiet mazgåjamå lîdzek¬a izgatavotåja
norådîjumiem par tå pielietoßanas daudzumu.
Lietojiet mazåk mazgåßanas lîdzekli, ja:
• jüs mazgåjiet nelielu ve¬as daudzumu,
• mazgåjamå ve¬a ir viegli netîra,
• putu daudzums mazgåßanas procesa laikå
ievérojami pieaug.
11
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI.
Íie simboli ir atrodami uz drébju mar˚éjumiem un tie palîdz izvéléties tiem atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Parastå
mazgåßana
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
TA 1033
Drîkst Ωåvét pa
atseviß˚i
Drîkst Ωåvét
neizgrieΩot
Drîkst Ωåvét
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét
Ωåvéjamå maßînå
Nedrîkst
Ωåvét
12
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA.
Atsüknéßanas sietiñß.
Regulåri iztîriet atsüknéßanas filtru, kurß atrodas
aiz nelielå våciña ve¬as maßînas apakßéjå da¬å.
Mazgåjot pükainu ve¬u vai ve¬u, kas viegli plük,
sietiñß jåattîra péc katras mazgåßanas reizes.
Pirms filtra tîrîßanas uzsåkßanas, ievietojiet
üdens noteces cauruli grîdas atvérumå, lai
atsüknétu no iekårtas atlikußo üdeni. Péc tam
rîkojieties sekojoßi:
• Atveriet atsüknéßanas sietiña våciñu
(skat. 1. zîm.);
• Lai atsüknétu no iekårtas palikußo üdeni:
Novietojiet zem våciña trauku ar ståvåm
malåm un pagrieziet filtru vertikålå ståvoklî iekårtå esoßais üdens iztek (skat. 2. zîm.);
Lai iztîrîtu sietiñu:
Pagrieziet to pretéji pulksteña rådîtåja
virzienam un pavelciet uz sevi, lai izñemtu
(skat. 3. zîm.).
Izmazgåjiet sietiñu zem tekoßa üdens.
Ievietojiet to atpaka¬ un pievelciet pulksteña
rådîtåja virzienå. Aizveriet filtra våciñu.
Ka¬˚akmens nogulsnes.
Ja üdens cietîba Jüsu dzîves vietå ir augståka
par 7pH, aptuveni çetras reizes gadå ve¬as
maßînas tvertne un båka jåattîra no ka¬˚akmens
nogulsném. Lielas nogulsnes uz iekårtas sildelementa var ievérojami samazinåt tås kalpoßanas
laiku. Mazgåjamå lîdzek¬a vietå lietojiet citronskåbi, noreguléjiet mazgåßanas programmu ar
maksimåli augstu temperatüru (90 - 95 OC) un
bez ve¬as ielådes ¬aujiet iekårtai tukßai darboties.
Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîte.
Uzspiediet uz turétåjiem abås mazgåßanas
lîdzek¬a atvilknîtes malås un nedaudz pavelciet to
uz augßu (skat. 4. un 5. zîm.).
Ar nelielu dråniñu vai birstîti iztîriet to zem tekoßa
üdens (skat. 6. zîm.). Pårbaudiet vai atvilknîtes
aizmuguré nav aizséréjußas caurulîtes
(skat. 7. zîm.).
Ievietojiet atvilknîti atpaka¬ lîdz tås atdurei
(skat. 8. zîm.).
5. zîm
4. zîm
2. zîm
6. zîm
1. zîm
3. zîm
7. zîm
•
peléjuma un nepatîkamas smakas raßanos ve¬as
maßînå. Ieberiet ierîcé mazgåjamo lîdzekli,
noreguléjiet mazgåßanas programmu ar
maksimåli augstu temperatüru (90 - 95 OC) un
bez ve¬as ielådes ¬aujiet iekårtai tukßai darboties.
Tîriet ve¬as maßînas korpusu ar mîkstu, siltå
ziepjüdenî samércétu dråniñu. Neizmantojiet
tîrîßanas lîdzek¬us un priekßmetus, kas var
sabojåt (saskråpét) ve¬as maßînas kråsu.
Nekådå gadîjumå neizmantojiet abrazîvus
tîrîßanas lîdzek¬us un lîdzek¬us, kas satur
balinåtåju vai spirtu.
8. zîm
Korpusa apkope.
Ve¬as maßînas tîrîßana.
Regulåri notîriet iekårtu, taçu laiku pa laikam
(aptuveni reizi ménesî) tai ir nepiecießama
speciåla apkope. Tådejådi Jüs novérsîsiet
TA 1033
13
KO DARÈT, JA...
Ja iekårta pareizi nefunkcioné, pirms grießanås Zanussi servisa centrå, lüdzu, veiciet sekojoßas pårbaudes. Ja Jüs griezîsieties servisa centrå kåda zemåkminéta iemesla dé¬ vai nepareizas lietoßanas
rezultåtå, tad arî preces garantijas termiña laikå ßis meistara izsaukums büs maksas pakalpojums.
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
•
•
Mazgåßanas rezultåts nav
apmierinoßs.
•
•
•
Tika lietots par maz mazgåßanas lîdzeklis vai arî tas nebija
piemérots mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås. Lietojot
par maz mazgåßanas lîdzekli, uz ve¬as veidojas pelécîgi traipi
un nosédumi.
Stipri ieståvéjußies traipi netika apstrådåti pirms mazgåßanas.
K¬üdaina mazgåßanas programmas vai temperatüras izvéle.
Ve¬as maßînå ievietota påråk daudz ve¬a.
•
Mazgåßanas programmas norise ir
påråk ilga.
•
•
•
Pårbaudiet, vai üdens spiediens ir pietiekams.
Vai nav aizséréjis filtrs üdens noteces caurulé.
Vai nav atslégta üdens vai elektroener©ijas padeve.
•
Iekårta apståjas mazgåßanas
procesa laikå.
•
•
•
Pårbaudiet, vai üdens spiediens ir pietiekams.
Vai nav aizséréjis filtrs üdens noteces caurulé.
Pårbaudiet, vai padeves avotå ir stråva, vai nav pårdedzis
droßinåtåjs.
Pårbaudiet, vai neesat izvéléjußies papildfunkciju ar skaloßanas
apstådinåßanu.
•
•
Iekårta neieslédzas.
•
•
•
•
•
Pårbaudiet, vai iekårta ir pieslégta elektrotîklam un vai padeves
avotå ir stråva, vai nav pårdedzis droßinåtåjs.
Pårbaudiet, vai ve¬as maßînas våks ir kårtîgi aizvérts.
Pårbaudiet, vai pareizi ir noreguléts programmu regulators.
Pårbaudiet, vai esat nospiedußi podziñu Ieslégt/Izslégt, lai
aktivizétu mazgåßanas programmas izpildi.
Pårbaudiet, vai nav aizséréjis filtrs üdens pievada caurulé.
•
Maßîna neiztukßojas un/vai
neizgrieΩ ve¬u.
•
Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule nav saliekta, saspiesta
vai aizséréjusi.
•
Maßîna neuzpildås ar üdeni.
•
Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens padeves kråns un vai tajå ir
pietiekams spiediens.
Pårbaudiet, vai ve¬as maßînas våks ir kårtîgi aizvérts.
Pårbaudiet, vai üdens pievada caurule nav salocîjusies vai
saspiesta.
Pårbaudiet, vai nav atslégta üdens padeve.
•
•
•
•
Maßîna uzpildes laikå uzreiz
iztukßojas.
•
Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir novietota pareizi un
nav påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u par iekårtas
uzstådîßanu.
•
Ëdens iztek uz grîdas.
•
Pårbaudiet, vai ir pareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozåcija
un vai tas ir paredzéts lietoßanai automåtiskajås ve¬as maßînås
(veidojas påråk liels putu daudzums).
Pårbaudiet, vai nav aizséréjusi mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîte.
Pårbaudiet, vai üdens noplüdes ߬ütene ir kårtîgi nostiprinåta.
Pårbaudiet, vai nav bojåta ߬ütene, blîvéjuma vietas savienojumos vai pie kråna. Ne vienmér to uzreiz var pamanît, tådé¬ pårbaudiet, vai tå ir mitra.
•
•
•
TA 1033
14
KO DARÈT, JA...
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
•
Ëdens iztek uz grîdas.
•
Pårbaudiet, vai ir nostiprinåts filtra våciñß pie üdens noplüdes
᪁tenes.
•
Ve¬as maßîna vibré vai strådå ¬oti
ska¬i.
•
•
Pårbaudiet, vai ir izñemti visi transportéßanas stiprinåjumi.
Parliecinieties, ka ve¬as maßîna ir novietota stabili un pareizi
(skat.attiecîgo noda¬u).
Ve¬as maßîna pieskaras sienåm vai mébelém.
Pårbaudiet, vai ve¬a tvertné ir izvietota vienmérîgi.
Pårbaudiet, vai tvertné nav izvietots påråk maz ve¬as.
•
•
•
•
Skalotåjs uzreiz iztek no mazgåßanas •
lîdzek¬a atvilknîtes nodalîjuma.
Iespéjams, ka esat izmantojußi par daudz skalojamo lîdzekli.
Ja tomér neizdodas novérst iekårtå radußos
traucéjumus saviem spékiem, izmantojot tabulå
dotos norådîjumus, griezieties péc palîdzîbas pie
klientu apkalpoßanas servisa darbiniekiem, norådot precîzu ierîces modeli un sérijas nummuru.
Íos datus Jüs varat atrast uz datu plåksnîtes
ierîces aizmuguré. Atcerieties, ka, izsaucot meistaru maßînas garantijas apkalpes laikå, Jums büs
nepiecießams uzrådît apliecinoßo dokumentu garantijas talonu.
Ja klientu apkalpoßanas dienesta darbinieks tiek
izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem
traucéjumiem, izsaukums nebüs bezmaksas arî
garantijas perioda laikå.
Lai vienmér precîzi norådîto vajadzîgo, iesakam
aizpildît sekojoßo:
Modelis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RaΩojuma numurs:
_______________
Sérijas numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirkuma datums: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kad un kå traucéjumi radås? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________
__________________________
__________________________
TEHNISKIE PARAMETRI.
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
85 cm
40 cm
60 cm
Ieteicamå maksimålå slodze (sausa ve¬a):
Kokvilna, lins
5 kg
Sintétika un smalkve¬a
2.5 kg
Vilnas izstrådåjumi
1 kg
Elektriskå vada garums
Ëdens pievada ߬ütenes garums
TA 1033
2,45m
1,50m
Savienojums
Ëdens novadîßanas ߬ütenes garums
Ëdens patériñß
Apgriezienu skaits (maks.):
Elektropieslégums/frekvence:
Sildelementa jauda
Piesléguma jauda
Ëdens spiediens:
Minimålais
Maksimålais
3,4” (1/2)
1,35m
42l
500 apgr./min.
220-230 V/50 Hz
1950 W
2300 W (10 A)
5 N/cm2
80 N/cm2
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising