Zanussi | TA833V | User manual | ZANUSSI TA833V Používateľská príručka

ZANUSSI TA833V Používateľská príručka
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
AUTOMATICKÁ
PRÁÈKA
TA 833 V
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery
výška bez panelu
šírka
håbka
850 mm
397 mm
600 mm
Prípojné napätie / frekvencia
Celkový príkon
Výkon ohrievacieho telesa
220-230 V / 50 Hz
2300 W (10 A)
1950 W
Tlak vody
minimum
maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Maximálne množstvo bielizne
bavlny
syntetickej bielizne
vlna
5,0 kg
2,5 kg
1,0 kg
Rýchlosž odstreïovania
od
do 850 ot./min
Tento spotrebiè zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU:
- 72/23/EHS z 19.2.1973 – Smernica pre nízke napätie
- 89/336/EHS z 3.5.1989 (vrátane upravujúcej smernice 92/31/EHS) – Smernica EMV.
BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY
Tento návod na používanie si pozorne preèítajte ešte pred prvým
použitím spotrebièa. Návod na používanie starostlivo uschovajte,
aby ste ho mohli použiž aj v budúcnosti. V prípade zmena majite¾a
spotrebièa odovzdajte návod na používanie ïalšiemu užívate¾ovi.
Tieto bezpeènostné pokyny si dôkladne preèítajte ešte pred
inštalovaním a prvým použitím spotrebièa.
PouŽívanie
Spotrebiè by mali obsluhovaž výluène dospelí. Dbajte na to, aby
sa deti so spotrebièom nehrali, a aby nemanipulovali s jeho
ovládacími prvkami.
Upravovaž a pozmeòovaž spotrebiè alebo jeho vlastnosti je
nebezpeèné.
Po každom použití zatvorte vodovodný kohútik a spotrebiè
odpojte od elektrickej siete.
V práèke perte len textílie, ktoré sú urèené na pranie v automatickej
práèke. V prípade pochybností sa riaïte pokynmi výrobcu na
štítku so symbolmi ošetrovania.
Drobné kovové krúžky alebo plastové príchytky pred praním
umiestnite do siežky alebo vrecka.
Pred vložením odevu do práèky sa ubezpeète, že sú vrecká
prázdne. Tvrdé ostré predmety, ako sú mince, špendlíky, klince,
skrutky alebo kamienky, môžu práèku závažne poškodiž.
V práèke neperte bielizeò ošetrenú napr. benzínom a pod. Ak ste
na odev aplikovali nejakú tekutú prchavú èistiacu látku, pred
vložením do práèky ju nechajte z tkaniny úplne odpariž.
Drobné kusy bielizne ako napr. detské ponožky a panèuchy
perte vo vrecku na bielizeò, v oblieèke na podušku so zipsom,
resp. vo ve¾kej ponožke, aby sa náhodou nedostali medzi bubon
a nádrž praèky.
Dodržujte predpísané dávkovanie zmäkèujúceho prostriedku
(aviváže).
Pred èistením, ošetrovaním a údržbou spotrebiè odpojte od
elektrickej siete.
Inštalácia
Všetky práce spojené so zapojením spotrebièa do elektrickej
siete smie vykonaž výluène kvalifikovaný elektrikár.
Inštalatérske práce smie vykonaž výluène kvalifikovaný inštalatér.
Po inštalácii sa uistite, že spotrebiè nestojí na elektrickom kábli.
Spotrebiè je žažký. Pri manipulácii s ním buïte preto opatrní.
Pred prvým použitím zo spotrebièa odstráòte všetok obalový
materiál a zabezpeèovacie prepravné prvky. V opaènom prípade
by ste mohli spotrebiè závažne poškodiž.
Ak je práèka umiestnená v priestoroch, kde hrozí nebezpeèenstvo
mrazu, treba z nej predvídavo vypúšžaž všetku vodu.
Ochranné opatrenia
Veko : vaša práèka je vybavená ochranným zariadením, ktoré
zabraòuje zapnutiu práèky pri otvorenom bubne; veko spotrebièa
sa v takomto prípade totiž nedá zavriež. Elektromechanická
poistka okrem toho zabraòuje otvoreniu veka práèky poèas
prevádzky a 2 minúty po skonèení programu.
Motor : V prípade mechanického prežaženia alebo nadmerného
napätia motor automaticky chráni tepelná poistka.
Zohrievanie : Zohrievanie sa zaháji až vtedy, keï sa v
nádrži práèky nachádza voda v potrebnom množstve. Toto
ochranné zariadenie je užitoèné najmä pri prerušení dodávky
vody, alebo ak zabudnete otvoriž vodovodný kohútik.
Systém ochrany proti nerovnováhe : Toto ochranné opatrenie
umožòuje spotrebièu zachovaž perfektnú stabilitu poèas
priebežného aj závereèného odstreïovania. Ak zistíte, že bielizeò
nie je dostatoène odstredená, systém ochrany proti nerovnováhe
zistil nesprávne rozmiestnenie bielizne poèas závereèného
odstreïovania; bielizeò treba najprv manuálne rozmiestniž a
- 1 - potom spustiž nové odstreïovanie.
INSTALACE
BUDTE OPATRNÍ:
Ochranné prvky, ktoré chránia vnútorné casti prácky pocas prepravy, sú cervené. Všetky zabezpecovacie prvky treba
bezpodmienecne odstránit ešte pred prvým použitím spotrebica. Z prácky treba v každom prípade odstránit polystyrénovú
podložku, dve cervené rozpery v zadnej casti spotrebica a polystyrénový klin (riadte sa priloženými pokynmi). V opacnom
prípade by mohlo dôjst k závažnému poškodeniu spotrebica. Dva otvory po cervených rozperách treba bezpodmienecne
uzavriet priloženými zátkami; nezabudnite namontovat stredný kryt.
Inštalácia
Voda by mala plynulo odtekaž, odtoková hadica nesmie
byž zalomená, stlaèená alebo umiestnená tak, aby hrozilo
prerušenie odtekania. Ak si situácia vyžaduje predåženie
hadice, berte do úvahy, že môže dôjsž k poruche èerpadla,
predovšetkým vtedy, ak je predåžená hadica dlhšia ako 1
meter, alebo ak je priemer predåženej èasti menší ako
priemer originálnej odtokovej hadice.
10 A
Zapojenie do elektrickej siete
Zvolená plocha musí byž èistá a suchá, bez podlahových
voskov a iných mastnôt, aby sa spotrebiè nešmýkal. Pri
premiestòovaní praèky nepoužívajte žiadne mazivá.
Inštalácia na hrubom koberci alebo na podlahovej krytine
s mäkkým povrchom sa neodporúèa, nako¾ko v takomto
prípade nie je množné zabezpeèiž stabilitu spotrebièa. Ak
sa inštalácii na koberec nedá vyhnúž, musia zostaŽ otvory
v dolnej èasti práèky vo¾né. Tieto otvory zabezpeèujú
ventiláciu spotrebièa. Pri inštalácii na podlahu s malými
dlaždicami položte pod spotrebiè gumenú rohož.
Na pružnú podlahu, najmä na podlahu pokrytú parketami
s poddajnými doskami, priskrutkujte vodevzdorný drevený
panel s hrúbkou aspoò 15 mm tak, aby prekrýval aspoò 2
podlahové dosky. Ak je to možné, umiestnite spotrebiè do
kúta miestnosti – v týchto miestach sú parkety najpevnejšie
a majú najmenší sklon vibrovaž.
Nikdy nevyrovnávajte nerovnosti podlahy podkladaním
dreva, kartónových dosiek a podobného materiálu.
Predné nastavite¾né nožièky treba po inštalovaní
spotrebièa zablokovaž poistnými maticami.
Pripojenie na vodovodné a kanalizaèné potrubie
Do koncovky prítokovej hadice
spotrebièa vložte tesnenie a
potom ju pripojte na vodovodný
kohútik pre prítok studenej vody
s 3/4" závitom.
Ak hodláte práèku pripojiž na
nové potrubie alebo na potrubie,
ktoré sa dlho nepoužívalo, mali
by ste nechaž vodu chví¾u
odtekaž, a až potom pripojiž prítokovú hadicu. Toto
opatrenie slúži ako ochrana pred usadeninami v potrubí.
Zakrivenú koncovku odtokovej hadice pripojte na
kanalizaèné potrubie vo výške od 70 do 100 cm od podlahy
alebo ju preveste cez umývadlo. Hadicu treba dobre
prichytiž, aby neskåzla alebo nezmenila polohu.
Skôr, ako zástrèku spotrebièa zapojíte do elektrickej
zásuvky, skontrolujte nasledovné:
1) Siežové napätie domácej elektrickej inštalácie sa nesmie
odchy¾ovaž od hodnoty 220-230 V o viac ako ±10%.
2) Elektromer, poistky, inštalácia a zásuvka sú dimenzované
pre dané maximálne zažaženie spotrebièa (2,3 kW).
DôleŽité upozornenie:
Práèka je vybavená prívodným káblom s uzemnením.
Zástrèku spotrebièa preto zapojte do elektrickej
zásuvky so správnym uzemnením. PouŽitá elektrická
zásuvka musí byŽ ¾ahko dostupná.
V prípade
potreby
prenechajte
výmenu
elektrického prívodného kábla autorizovanému
servisnému stredisku.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené
nerešpektovaním bezpeènostných pokynov.
Vyrovnanie
IVaša práèky musí byž dokonale vyrovnaná. Nastavite¾né
nožièky prispôsobte tak, aby stál spotrebiè rovno a matice
dotiahnite nastavite¾ným k¾úèom.
Okrem toho sa ubezpeète, že sa spotrebiè poèas
prevádzky nedotýka steny, nábytku atï., aby ste predišli
vzniku vibrácií, hluku alebo posunu práèky.
Premiestòovanie spotrebièa
Ak chcete práèku presunúž, zdvihnite ju na kolieska
posunutím páèky v dolnej èasti spotrebièa z pravej strany
na ¾avú. Po premiestnení spotrebièa na zvolené miesto
vrážte páèku do pôvodnej polohy.
-2-
POUŽITIE SPOTREBIÈA
Ovládací panel
Nikdy nehýbte volièom programov, keï práèka perie.
1
2
3
4
5
1. Tlaèidlo zapnúŽ/ vypnúŽ " "
6
Nikdy neotáèajte volièom programov proti
smeru hodinových ruèièiek!
Stlaète tlaèidlo zapnúž/ vypnúž. Program zaèína.
2. Tlaèidlo polovièneý náplne " "
Toto tlaèidlo umožòuje praž malé množstvá bielizne nie
ve¾mi zneèistenej (2,5 kg) iba na programoch «bavlna»
zrušením jedného plákania.
3. Tlaèidlo pozdrŽania plákania " "
Stlaète toto tlaèidlo, aby sa voda po dokonèení pracieho
cyklu udržala v bubne. Toto funguje vo všetkých
programoch. Šatstvo sa po závereènom odstredení
nachádza vo vode, aby sa nepokrèilo.
Tieto programy môžete ukonèiž odstredením (vypnutím
tohto tlaèidla) alebo vypustením (nastavením èasovaèa na
program 15). Vypnite prosím tlaèidlo zapnúž/vypnúž " ",
skôr než sa rozhodnete.
6. Voliè teploty
Umožòuje zvoliž najvhodnejšiu teplotu medzi studenou ( )
a 90° C.
Zvo¾te teplotu, ktorá zodpovedá vybranému programu s
pomocou zobrazenia alebo tabu¾ky programov pod¾a
typu vlákien a stálosti farieb.
Násypka na prací prášok
1
2
4
3
4. Meniè rýchlosti otáèok odstredenia
Umožòuje zvoliž rýchlosž otáèok odstredenia práèky od " "
(iba vypúšžanie) do 850 otáèiek za minútu pre programy
«bavlna», a od " " (iba vypúšžanie) do 700 otáèiek za
minútu pre programy «syntetika». Takto si môžete vybraž
rýchlosž odstredenia, ktorá sa najlepšie hodí k povahe
bielizne a k stupòu vlhkosti, ktorú si želáte dosiahnuž na
konci prania.
5. Voliè programov
Umožòuje vybraž si najvhodnejší program pre povahu a
stupne zneèistenia bielizne.
Otáèajte volièom programov v smere hodinových ruèièiek,
aby ste zvolili vybraný program.
Voliè programov ukazuje každú fázu programu, keï sa
uskutoèòuje.
Na konci programu sa spotrebiè automaticky zastaví v
polohe vypnuté "I".
5
1. Prací prášok pre programy s
predpieraním ( )
2. Prací prášok alebo tekutý prací
prípravok na hlavné pranie ( )
3. Èasž na bielidlo ( )
4. Tekuté prísady (zmäkèovaè látok
a aviváž...) ( )
5. Otvor na pretekanie
Pred prvým praním v práèke Vám doporuèujeme, aby ste
práèku spustili najprv bez prádla. Týmto spôsobom dôjde
k odstráneniu prípadných neèistôt vo vnútri bubna, nádrže
a zásuvky na pracie prostriedky.
1. Do priehradky pre HLAVNÉ PRANIE zásobníka nasypte
jednu dávku pracieho prášku.
2. Zvo¾te program 2 "BIELE" 90°C.
3. Stlaète tlaèítko ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ
-3-
.
Tabul'ka programov
Programy pro bavlnu / l'an
Druh bielizne
Programy
Tep lota
°C
Op is p rogramu
Sp otøeba *
Max.
mnoŽstv o
bielizne
(kg)
v ody
(litrù)
energie
(kWh)
èasu
(min.)
5,0
88
2 ,30
150
Biela + predpieranie
60° - 90°
Predpieranie pri 40° C
Pranie pri 60-90° C
3 plákania
Odstred'ovanie
Biela
60° - 90°
Pranie pri 60-90° C
3 plákania
Odstred'ovanie
5,0
72
2 ,10
135
3
Farebne stála
40° - 60°
Pranie pri 40-60° C
3 plákania
Odstred'ovanie
5,0
72
1,2 5
135
4
Jemná fabebná
30° - 40°
Pranie pri 30-40° C
3 plákania
Odstred'ovanie
5,0
72
0,60
95
5
Plákanie
4 plákania
Odstred'ovanie
5,0
56
0,2
55
6
Odstred'ovania
Odstøeïování
pri - 850 ot./min.
5,0
0
0,03
8
1
2
( )
( ) Odporúèaný program pre porovnanie pod¾a normy IEC 456 (energetický štítok):
termostat na 60°: 72 litrov–135 minút–1,25 kWh).
Po skonèení nastaveného programu sa práèka automaticky zastaví s ovládaèom programov v polohe
“I“.
Programy na syntetickú / jemnú bielizeò / vlnu
40° - 60°
Predpieranie pri 40° C
Pranie pri 40-60° C
3 plákania
Krátke odstred'ov anie
2 ,5
62
1,10
93
8
Syntetická
40° - 60°
Pranie pri 40-60° C
3 plákania
Krátke odstred'ov anie
2 ,5
50
0,80
78
9
Syntetická
30° - 40°
Pranie pri 30-40° C
3 plákania
Krátke odstred'ov anie
2 ,5
50
0,50
68
10
Jemná
- 40°
Pranie pri
- 40° C
3 plákania
Krátke odstred'ov anie
2 ,5
48
0,50
63
11
V lna
- 40°
Pranie pri
- 40° C
3 plákania
Krátke odstred'ov anie
1,0
50
0,40
58
12
Plákania
3 plákania
Krátke odstred'ov anie
2 ,5
35
0,03
28
13
Plákania
1 plákania
Krátke odstred'ov anie
2 ,5
12
0,01
12
14
Krátke odstred'ov anie
Krátke odstred'ov anie
pri - 7 00 ot./min.
2 ,5
0
0,02
8
15
Odèerpanie
Odèerpanie v ody
2 ,5
0
0
6
7
Syntetická +
predpieranie
(*) Hodnoty spotreby uvedené v tabu¾ke (pre najvyššiu teplotu) sú len orientaèné a závisia na teplote a tlaku pritekajúcej vody a napätí
vo vašej elektrickej sieti.
Teploty uvedené v tabu¾ke programov sú len orientaèné. Môžete ich zmeniž volièom teploty. Vždy však svedomito dodržujte teploty
uvedené na štítku na každom kuse bielizne.
UPOZORNENIE:
Veko práèky je možné otvoriž až po uplynutí 90 sekúnd od skonèenia pracieho programu.
-4-
naplnenia pracími prostriedkami neprekroèila maximálne
znaèky, ktoré sa nachádzajú pri zobrazovacom okienku
schránky pre pracie prostriedky.
Návod na pouŽívanie
1. VloŽte bielizeò do bubna
A
Zdvihnite veko práèky.
Otvorte bubon obidvomi rukami
stlaèením tlaèidla A a dvoch
zaklápacích dvierok, kým sa
uvo¾nia.
Vložte bielizeò do bubna; zavrite
bubon a veko práèky.
Buïte opatrní: predtým než zavriete veko práèky, uistite
sa, že zaklápacie dvierka bubna sú správne zatvorené:
dve zaklápacie dvierka sú upevnené,
tlaèidlo A je vytlaèené.
2. Odmerajte mnoŽstvo pracieho prášku
Dajte prací prášok v množstve odporúèanom výrobcom
do priehradky pre hlavné pranie ( ).
Ak si želáte aj predpieranie, dajte požadované množstvo
do priehradky pre predpieranie ( ).
3. Pridajte bielidlo, ak je to potrebné
Bielidlo môžete používaž vo všetkých pracích programoch.
Uistite sa však, èi je tkanina odolná voèi takémuto praniu.
Bielidlo sa automaticky zmyje do bubna. Nalejte ýednu
štvrtinupohára 12° chl bielidla do èasti oznaèenej ( ) ,
predtým než zapnete práèku.
4. Pridajte zmäkèovaè tkanín
Ak je to potrebné, nalejte zmäkèovaè do èasti oznaèenej
( ). Neprekroète maximálnu úroveò.
Práèka bola navrhnutá tak, aby šetrila vodou a pracími
prostriedkami. Prosím dávajte si pozor, aby úroveò
5. Ak je to potrebné stlaète tlaèidlo polovièneý
náplne " " alebo tlaèidlo pozdrŽania plákania " ".
6. Zvo¾te teplotu
Vyberte teplotu, ktorá zodpovedá zvolenému programu.
7. Zvo¾te rýchlosŽ otáèok odstredenia
Zvo¾te rýchlosž odstredenia, ktorá sa najlepšie hodí k
povahe bielizne a stupòu vlhkosti, ktorý si želáte na konci
prania.
8. Zvo¾te program
Zvo¾te program pod¾a povahy a stupòa zneèistenia bielizne.
Otáèajte volièom programov v smere hodinových ruèièiek,
aby ste zvolili vybraný program.
9. Spustenie programu
Tlaèidlo ZAPNUTÉ/ VYPNUTÉ " " umožòuje zapnúž práèku.
10. Na konci programu
Na konci programu sa spotrebiè automaticky zastaví. Voliè
programu sa zastaví na polohe "I" pre programy pre
bavlnu.
Keï zvolíte tlaèidlo " ", zvolený program skonèí
pozdržaným plákaním. Tento program môžete ukonèiž
odstredením, vypnutím tlaèidla " " alebo vypustením
(program 15). Vypnite tlaèidlo zapnuté/vypnuté " " skôr
ako sa rozhodnete.
Po ukonèení prania stlaète tlaèidlo zapnuté/vypnuté.
Stlaèenie tlaèidla je nevyhnutné. Odpojte práèku zo siete
vytiahnutím zástrèky zo zásuvky. Uzavrite prívod vody.
RADY A TIPY
Pokyny pre pranie
Bielizeò nenechávajte v práèke pridlho, najmä keï je vlhká, aby ste sa
vyhli tvorbe plesní a nepríjemného zápachu.
Škvrny od plesne sa nedajú odstrániž.
Triedenie bielizne
Pozorne si preštudujte tabu¾ku symbolov pre ošetrovanie na štítkoch
jednotlivých kusov odevov.
Dôležité sú nasledujúce body:
- èiara pod nádobou znamená, že odev sa nesmie praž s programom
pre odolné textílie, ako sú bavlna a ¾an;
- nemiešajte farebnú bielizeò s bielou;
- nekrèivé materiály ako je zmes polyestru a bavlny treba ošetrovaž ako
syntetickú bielizeò;
- citlivé látky, ako sú napr. akryl a väèšina záclonových materiálov,
ošetrujte ako jemnú bielizeò;
- program na vlnu je urèený špeciálne pre èistú novú vlnu. Iné druhy
vlny a zmesi vlny by sa mohli pri praní v práèke zraziž alebo
splstnatiež. Vlnené odevy treba odstrediž bezprostredne po praní.
Predpieranie
Za normálnych okolností nie je predpieranie potrebné. Vaša nová práèka
v kombinácii s modernými pracími prostriedkami zaruèuje vysokú
úèinnosž aj bez predpierania a s úsporou energie, èasu, vody a pracieho
prostriedku.
Predpieranie s biologickým pracím prostriedkom odporúèame použiž
pri praní ve¾mi zneèistenej bielizne (napr. montérok alebo mäsiarskej
zástery).
Teploty
Bielu bavlnu a ¾an, ak nie sú prive¾mi zneèistené, môžete praž pri
teplote 60° namiesto 90°C. Nedôjde k redukcii výkonu, nižšia teplota
však predstavuje úsporu energie o približne 30%.
To isté v menšej miere platí aj farebne stále odevy.
Bežne si vyžadujú teplotu 60°C, ak však nie sú nadmerne zneèistené,
dosiahnete uspokojivé výsledky aj pri teplote 40°C.
Odevy s nestálymi farbami by ste nemali praž pri teplote vyššej ako
40°C. Ak periete textílie so stálymi a nestálymi farbami spolu, mali by
ste ich ošetrovaž ako textílie s nestálymi farbami a teplota pri praní by
preto nemala presiahnuž 40°C.
Odolná biela a farebná syntetická bielizeò sa za normálnych okolností
môže praž pri teplote 60°C. Ak bielizeò nie je ve¾mi zneèistená, postaèí aj
teplota 40°C.
Pri praní jemnej syntetickej bielizne, syntetickej bielizne s nestálymi
farbami a vlny nesmie teplota presiahnuž 40°C.
Ako už urèite viete, vo vašej práèke je možné praž aj so studenou vodou.
Musíte však braž na vedomie, že bežné pracie prostriedky nie sú urèené
na pranie v studenej vode a v zime, keï je voda ve¾mi studená sa môže
staž, že sa prací prostriedok primerane nerozpustí.
Odporúèame vám použiž tekutý prací prostriedok.
Ko¾ko bielizne je moŽné praŽ naraz?
V podstate by ste mali bielizeò odvážiž pred každým praním.
Bubon pojme maximálne 5 kg bavlny a ¾anu. Pre syntetickú a
jemnú bielizeò je maximálne množstvo 2,5 kg a pre vlnu 1 kg.
Váženie bielizne môže byž komplikované, preto vám navrhujeme
urèovaž hmotnosž pod¾a stupòa naplnenia bubna:
bavlna a ¾an: bubon naplòte, bielizeò však nesmie byž stlaèená;
odolná syntetická bielizeò: maximálne 2/3 bubna;
jemná bielizeò a vlna: maximálne 1/2 bubna.
-5-
Skôr, ako bielizeò vloŽíte do práèky:
Práškové pracie prostriedky
- na odevoch opravte všetky diery, oèká atï.;
- upevnite uvo¾nené gombíky a zatvorte zipsy a uzávery;
- neperte rozstrapkané odevy – kraje treba pred praním olemovaž;
- z vreciek odstráòte všetky predmety. Klince, špendlíky, spinky a podobné
veci môžu práèku a bielizeò závažne poškodiž.
- odstráòte príchytky záclon;
- farebnú bielizeò a predovšetkým bielizeò s nestálymi farbami perte po
prvý raz samostatne. Pri pravom praní totiž pravdepodobne pustia
farbu.
- odolné škvrny, spôsobené napr. trávou, hrdzou, dechtom, farbou,
atramentom atï., odstráòte ešte pred praním pomocou vhodného
prípravku na odstraòovanie škvàn.
Práškový prací prostriedok pridajte do príslušnej priehradky násypky
ešte pred spustením programu. Na farebnú, jemnú bielizeò a vlnu sú
urèené špeciálne pracie prostriedky.
“Koncentrované” práškové pracie prostriedky
Koncentrované práškové pracie prostriedky do priehradky na hlavné
pranie ( ).
Ak pridávate koncentrované pracie prostriedky, nepouŽívajte
programy s predpieraním.
Tekuté pracie prostriedky
S novým automatickým dávkovaèom pre tekuté pracie prostriedky
môžete v hlavnom praní používaž aj tekuté pracie prostriedky. Prací
program však musíte spustiž okamžite po jeho pridaní.
Tekuté pracie prostriedky môžete používaž namiesto práškových najmä
pri praní mierne zneèistenej bielizni s nízku až strednou teplotou. Pri
programoch s vysokou teplotou odporúèame používaž práškové pracie
Na odstránenie farby použite prchavú èistiacu látku, akou je napr.
terpentín: pred praním sa však bezpodmieneène ubezpeète, že látka
úplne vyprchala (odev je suchý). Výrobca vašej práèky nezodpovedá za
škody spôsobené použitím prchavých, hor¾avých alebo toxických látok.
prostriedky.
Na konci prania
Vlhkú bielizeò treba nechaž vysušiž èo možno najskôr po skonèení
pracieho cyklu.
Pletené a vlnené odevy treba sušiž vo vodorovnej polohe a mimo dosahu
slneèného svetla.
Tekuté ošetrujúce prostriedky
Všetky tekuté prídavné pracie prípravky na zjemnenie bielizne treba
naliaž do príslušnej priehradky násypky bezprostredne pred spustením
pracieho programu. Pridávanie aviváže je užitoèné predovšetkým vtedy,
ak bielizeò po praní sušíte v sušièke. Aviváž v takomto prípade zabraòuje
vzniku statického náboja.
Pracie a ošetrujúce prostriedky
Úèinnosž prania tiež závisí na vo¾be pracieho prostriedku a dávkovaní
správneho množstva v záujme predchádzania plytvaniu a ochrany
životného prostredia. Ak keï sú pracie prostriedky biologicky odbúrate¾né,
obsahujú zložky, ktoré vo ve¾kých množstvách môžu narušiž ekologickú
rovnováhu prírody.
Hladina tekutiny však nikdy nesmie presiahnuž znaèku MAX.
Bielidlo
Bielidlo môžete použiž pri všetkých pracích programoch. Vždy sa však
vopred ubezpeète, že prané textílie vydržia takéto ošetrenie. Bielidlo sa
spláchne do bubna automaticky. Do priehradky násypky oznaèenej " "
pridajte 1/4 až 1 pohár bielidla 12° chl ešte pred zapnutím práèky.
Hladina tekutiny však nikdy nesmie presiahnuž znaèku MAX.
Prací proces so vstrekovaním redukuje spotrebu vody a
pracieho prostriedku. Preto by ste mali pouŽívaŽ len dve tretiny
mnoŽstva pracieho prostriedku, ktoré je uvedené na obale
výrobku.
PouŽívajte vŽdy kvalitné pracie prostriedky urèené
na pouŽívanie v automatických práèkach
Riaïte sa pokynmi výrobcu oh¾adne správneho dávkovania pod¾a
hmotnosti, stupòa zneèistenia bielizne a tvrdosti vody vo vašej lokalite.
Informácie o tvrdosti vody získate v miestnej vodohospodárskej
organizácii.
SYMBOLY PRANIA
Tieto symboly sa objavujú na etiketách šatstva, aby vám pomohli vybraž si najlepší spôsob na ošetrenie bielizne.
Silné pranie
PRANIE
Maximálna
teplota prania
95° C
Maximálna
teplota prania
60° C
Maximálna
teplota prania
40° C
Maximálna
teplota prania
30° C
Ruèné
pranie
Vôbec
neperte
Jemné pranie
BIELENIE
Bielenie v studenej vode
ŽEHLENIE
Horúca žehlièka
max. 200° C
CHEMICKÉ
ÈISTENIE
Chemické èistenie
vo všetkých
rozpúšžadlách
Nebie¾te
Teplá žehlièka
max. 150° C
Vlažná žehlièka
max 110° C
Chemické èistenie v
Chemické èistenie v
perchlóretylénovom benzíne,
benzíne, èistom alkohole
èistom alkohole,
a R 113
R 111 & R 113
Nežehlite
Neèistite chemicky
Vysoká teplota
Nízka teplota
SUŠENIE
Rovné
Na šnúre
Na vešiaèikoch na
bielizeò
-6-
Sušiž v bubnovej Nesušiž v bubnovej
sušièke
sušièke
ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
Skøíò
Vnìjší povrch praèky se mùže èistit teplou vodou a
neutrálním a neabrasivním èisticím prostøedkem pro
domácnost. Povrch opláchnìte èistou vodou a
vytøete do sucha.
Dùležité: nepoužívejte methylalkohol, øedidla, líh,
nebo podobné výrobky.
Doporuèuje se èas od èasu provést úplný cyklus
praní bez náplnì prádla s pøidáním odvápòovacího
pøípravku.
Pøed jakoukoli údrŽbou se ujistìte, Že je
praèka odpojena ze zásuvky a vodovodní ventil
na pøívodu je zavøený.
Odtokový filter
Prácka je v prednej casti vybavená filtrom na
zachytávanie vlákien a drobných predmetov
(špáradlá, mince, sponky atd.), ktoré nedopatrením
zostali v odevoch. Filter treba pravidelne cistit.
Frekvencia cistenia závisí od druhu pranej bielizne
(filter treba cistit castejšie, ak zvyknete prat odevy
bez lemu alebo so sklonom k strapkaniu). Otvorte
príklop filtra potlacením jeho lavej strany (obr. 1).
obr. 2
obr. 1
Na podlahu k prácke položte vhodnú nádobu na
zachytávanie vody. V závislosti od modelu prácku
vyprázdnite. Odnímte uzáver a vytiahnite hadicku
na lavej strane od filtra (obr. 2).
obr. 3
Filter otocte proti smeru hodinových ruciciek a
dôkladne ho vycistite pod tecúcou vodou (obr. 3).
Filter vrátte na svoje miesto a otocte ho v smere
hodinových ruciciek. Hadicku zasunte do prácky,
namontujte uzáver a zatvorte príklop filtra.
Násypka
Násypku je možné velmi jednoducho vybrat. Dve
skrutky otocte o 1/4 otácky a násypku posunte
smerom k hornej casti spotrebica (obr. 4 a 5).
Násypku vycistite pod tecúcou vodou pomocou
kefy alebo handricky (obr. 6).
obr. 4
obr. 5
obr. 7
obr. 8
Násypku vrátte na svoje miesto na veku a upevnite
otocením dvoch príslušných skrutiek (obr. 7 a 8).
obr. 6
-7-
KEÏ NIEÈO NEFUNGUJE
Problém
Výsledok p rania nie je usp okojiv ý.
Odstránenie
Skontrolujte:
èi ste nepouili nesprávne mnostvo prostriedku alebo nekvalitný prací prostriedok;
Nedostatoè né mnostv o prac ieho prostriedku môe zaprí è ini šednutie bielizne
alebo tvorbu vápenatých usadenín v práèke.
èi ste ošetrili odolné škvrny ešte pred praním?
èi ste zvolili správny program a teplotu?
Prac í c yklus trv á p ríliš dlho.
Skontrolujte:
èi je tlak vody dostatoèný;
èi filter nie je zablokovaný;
èi nejde o prerušenie dodávky elektrickej energie.
Práèka sa zastav í p oèas p rac ieho c yklu.
Skontrolujte:
èi je tlak vody dostatoèný;
tèi filter nie je zablokovaný;
èi sa nevypálila poistka;
èi sa program neskonèil plákaním bez odstreïovania (pozri tabu¾ku programov ).
Práèka sa nesp ustí.
Skontrolujte:
èi sa nevypálila poistka;
èi je spotrebiè zapojený do elektrickej siete;
èi je veko dobre zatvorené;
èi je ovládaè programov nastavený v správnej polohe;
èi ste program spustili (stlaèili ste tlaèidlo zapnú / vypnú);
èi nejde o prerušenie dodávky elektrickej energie.
Práèka neodèerp áv a v odu alebo
neodstreïuje.
Skontrolujte:
èi odtoková hadica nie je zalomená alebo stlaèená;
èi filter nie je zanesený;
èi program neskonèil plákaním bez odstreïovania.
Práèka sa nenap åòa.
Skontrolujte:
èi je vodovodný ventil otvorený, a èi je tlak vody dostatoèný;
èi je veko spotrebièa zatvorené;
èi nedošlo k prerušeniu dodávky vody.
Práèka v ibruje a je hluèná.
Skontrolujte:
èi ste odstránili všetky zabezpeèovacie prepravné prvky a obaly;
èi všetky noièky spoèívajú na zemi a poistné matice sú dotiahnuté;
èi sa práèka nieèo nedotýka;
èi je v práèke dostatoèné mnostvo bielizne.
Ak vám uvedené pokyny nepomohli s riešením problému,
obrážte sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam
autorizovaných servisných stredísk je priložený. Na
rozhovor s kompetentným servisným technikom sa
pripravte a poznaète si prevedenie, model a dátum kúpy
spotrebièa – servisné stredisko bude tieto informácie
požadovaž.
Typový štítok
Tieto informácie nájdete na typovom štítku (na zadnej
strane spotrebièa) a na nálepke na zadnej strane
príklopu.
-8-
146 ???? 00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising