Zanussi | TA833V | User manual | ZANUSSI TA833V Korisnički priručnik

ZANUSSI TA833V Korisnički priručnik
PERILICA
TA 833 V
UPUTE ZA UPORABU
TEHNI»KI PODACI
DIMENZIJE
SIGURNOSNE NAPOMENE
Visina bez ploËe
850 mm
©irina
400 mm
Dubina
600 mm
Prije uporabe perilice obavezno proËitajte ove upute za uporabu. Paæljivo
slijedite sve savjete. SaËuvajte ove upute za buduÊu potrebu. Ako perilicu
prodate ili prepustite drugoj osobi, svakako uz nju proslijedite i ove upute tako
da i buduÊi korisnik bude upoznat sa djelovanjem perilice.
Ova upozorenja sluæe Vaπoj sigurnosti, stoga Vas molimo da ih prije
postavljanja i puπtanja perilice u rad pozorno proËitate.
ELEKTRI»KI
PRIKLJU»AK/FREKVENCIJA
220 - 230V/50 Hz
UKUPNA SNAGA
2300 W (10 A)
Uporaba
GRIJA»
1950 W
•
PRITISAK VODE
NAJVE∆A KOLI»INA
RUBLJA ZA PUNJENJE
Minimalni
5 N/cm2 (0,5 kg/cm2)
Maksimalni
80 N/cm2 (8 kg/cm2)
Pamuk
Sintetika
Vuna
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
5 kg
2,5 kg
1 kg
od
Opasno je na bilo koji naËin mijenjati
karakteristike stroja.
•
Uvijek nakon uporabe, izvucite
utikaË iz utiËnice i zatvorite dovod
vode.
•
Ovaj aparat je izraen u skladu sa sljedeÊim EEC normama:
72/23/EEC od 19/02/73 norma o niskom naponu
89/336/EEC od 03/05/89 norma o elektromagnetskoj usklaenosti
(ukljuËujuÊi odredbu 92/31/EEC).
•
•
Electrolux grupa je najveÊi svjetski proizvoaË elektriËnih/plinskih aparata
za kuhinje, ËiπÊenje i vanjsku uporabu. Viπe od 55 milijuna proizvoda
Electrolux grupe (kao πto su hladnjaci, πtednjaci, perilice rublja, usisivaËi,
motorne pile i kosilice) prodano je svake godine u vrijednosti od oko 14
milijardi USD u viπe od 150 zemalja diljem svijeta.
From the Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
2
Ovaj stroj izraen je tako da ga
koriste odrasle osobe. Djeci se ne
smije dozvoliti diranje upravljaËkih
elemenata ili igranje sa strojem.
•
850 o/min
•
•
jastuËnicu sa zatvaraËem ili platnenu
vreÊicu.
•
Koristite samo preporuËenu koliËinu
omekπivaËa.
•
Prije ËiπÊenja i odræavanja osigurajte
da je perilica iskljuËena.
Postavljanje
Perite samo rublje koje je
predvieno za strojno pranje. Ako
ste u nedoumici, slijedite upute koje
Êete pronaÊi na samom odjevnom
predmetu.
Male metalne ili oπtre plastiËne
kolutove smjestite u mreæu ili
vreÊicu.
Prije pranja ispraznite sve dæepove.
Bilo kakvi predmeti poput novËiÊa,
pribadaËa, Ëavala ili kamenËiÊa
mogu prouzroËiti πtetu.
Ne smije se strojno prati odjeÊa
natopljena produktima benzina. Ako
ste za ËiπÊenje uporabili takva
sredstva, uvjerite se da su ona
potpuno uklonjena sa odjeÊe, prije
nego ju smjestite u perilicu.
Manje komade rublja poput djeËjih
Ëarapa, pojaseva i sl. stavite u
3
•
Bilo kakve elektriËarske radove
potrebne pri postavljanju perilice
mora izvesti osposobljeni elektriËar
ili struËna osoba.
•
Bilo kakve vodoinstalaterske radove
potrebne pri postavljanju perilice
mora izvesti osposobljeni
vodoinstalater ili struËna osoba.
•
Stroj ne smije leæati na kabelu
mreænog napajanja.
•
Ovaj stroj je teæak. Budite oprezni
ukoliko ga pomiËete.
•
Sav materijal koriπten za pakiranje i
transport morate odstraniti prije
uporabe. Propust da to uËinite moæe
dovesti do ozbiljnog oπteÊenja stroja
ili okolnog namjeπtaja.
•
Ako je Vaπa perilica smjeπtena u
prostoriji gdje postoji moguÊnost da
temperatura bude ispod 0°C, voda
mora biti ispraænjena iz stroja.
Informacije o zaπtiti okoliπa
Zaπtite
•
•
•
•
Poklopac: Vaπa perilica je
opremljena posebnom zaπtitom,
koja sprijeËava pokretanje stroja u
sluËaju da su vrata bubnja ostala
otvorena; zatvaranje poklopca je
nemoguÊe. ElektromehaniËka
zaπtita sprijeËava otvaranje
poklopca za vrijeme rada perilice i
2 minute po zavrπetku programa.
Svi materijali oznaËeni simbolom
su biorazgradivi. Mogu se odlagati ili
spaljivati u spalionicama bez
opasnosti!
Kako bi ostvarili uπtedu vode i
energije, te zaπtitili okoliπ,
savjetujemo Vam da se pridræavate
ovih naputaka:
Motor perilice: u sluËaju
mehaniËkog preoptereÊenja,
previsokog napona, termiËka
zaπtita automatski πtiti motor.
-
Zagrijavanje: zagrijavanje moæe
zapoËeti samo ako je dovoljna
koliËina vode za pranje u bubnju.
Ova zaπtita je korisna ukoliko je
doπlo do nestanka vode ili ako ste
zaboravili otvoriti dovod vode.
Ukoliko odbacujete isluæenu
perilicu, uËinite ju neupotrebljivom
tako da prereæete mreæni kabel i
onesposobite bravu na vratima
perilice.
Uvijek kad je to moguÊe, perite
najveÊu koliËinu rublja za
odreeni program, meutim,
nemojte prepuniti bubanj.
-
Koristite program predpranja
samo kod jako zaprljanog rublja.
-
Izmjerite koliËinu sredstva za
pranje zavisno od tvrdoÊe vode,
jaËine zaprljanosti i koliËine rublja
koje perete.
POSTAVLJANJE
BUDITE OPREZNI: Dijelovi koji πtite unutarnje komponente perilice su
crvene boje. Oni moraju biti uklonjeni prije prvog ukljuËenja perilice.
Uklonite polistirensku podlogu, dva crvena opuπtena vijka sa straænjeg
dijela stroja i polistirensku udlagu (slijedite upute na priloæenom papiru).
Otvore morate zatvoriti Ëepovima koji su priloæeni sa strojem.
PreporuËamo da saËuvate sav materijal za pakiranje jer Êe Vam moæda
zatrebati pri buduÊem transportu.
Kod drvenih podova (npr. brodski
pod), potrebno je postaviti
vodootpornu drvenu podlogu, debljine
minimalno 15 mm.
Postavljanje
Pod mora biti Ëist i suh, te ne smije
biti premazan sredstvom za poliranje i
drugim masnim tvarima, kako perilica
ne bi klizala.
Ako je moguÊe, smjestite perilicu u
kut sobe, jer je tamo drvena podloga
najsigurnija i najotpornija na vibracije.
Ne koristite nikakve masnoÊe za
podmazivanje.
Manje neravnine na podu nikada
nemojte poravnavati komadima
daπÊica, kartona ili sl. materijala, veÊ
uvijek pokuπajte poravnati pomoÊu
podesive noæice.
Ne preporuËuje se postavljanje
perilice na tepih, prostirku ili sl., jer u
tom sluËaju nije zajamËena stabilnost
stroja. Ako postavljanje mora biti
izvedeno na tapisonu, osigurajte da
otvori na straænjem donjem dijelu
ostanu slobodni. Ti otvori osiguravaju
dobro kruæenje zraka Vaπeg aparata.
Prednja podesiva noæica nakon
postavljanja mora biti uËvrπÊena.
U sluËaju ploËica malog formata,
ispod perilice postavite gumeni
podloæak.
4
5
PrikljuËak vode
ElektriËki prikljuËak
Uravnoteæenje
Dovodno crijevo za vodu spojite na
slavinu sa dovodom hladne vode
pomoÊu prikljuËka s navojem 3/4”,
nakon πto ste stavili mali filter za
vodu.
Prije ukljuËenja u zidnu utiËnicu
provjerite:
Neophodno je da perilica bude
potpuno uravnoteæena. Podignite ili
spustite prednje noæice stroja;
stegnite matice pomoÊu podesivog
kljuËa.
Ako je prikljuËak vode stavljen na
novu pipu ili na pipu koja dulji period
nije koriπtena, preporuËamo da
pustite vodu da teËe izvjesno vrijeme
prije prikljuËenja stroja.
2) Provjerite da li su Vaπa kuÊna
elektriËna instalacija, osiguraËi,
brojilo i zidna utiËnica predvieni
za zahtijevanu maksimalnu snagu
stroja (2.3 kWh).
1) Da napon u domaÊinstvu ne
fluktuira za viπe od 10%, viπe ili
manje, od 220 - 230 V.
Kraj odvodnog crijeva mora biti
postavljen na visini izmeu 70 cm i
100 cm od poda ili uËvrπÊen na
umivaonik ili rub kade. Provjerite da je
odvodno crijevo dobro uËvrπÊeno da
bi sprijeËili njegovo pomicanje ili
ispadanje za vrijeme izbacivanja
vode.
Nadalje, osigurajte da perilica za
vrijeme rada ne dodiruje zid,
namjeπtaj ili dr. kako ne bi doπlo do
neæeljenih vibracija, buke i pomicanja.
Paæljivo uravnoteæite stroj
podeπavanjem noæice smjeπtene s
prednje strane podnoæja.
Vaæno:
Perilica je opremljena kablom sa
spojem za uzemljenje: on mora biti
spojen sa zidnom utiËnicom koja
ima odgovarajuÊe uzemljenje.
Zidna utiËnica mora biti lako
dostupna.
ElektriËki kabel se smije zamijeniti
samo u ovlaπtenom servisu.
Voda mora slobodno protjecati,
odvodno crijevo ne smije biti stisnuto
ili smjeπteno tako da ometa normalan
protok vode. Dovodno crijevo ne
smije se produæavati. Ako je
prekratko, a ne æelite pomaknuti
slavinu, zamijenite cijelo dovodno
crijevo sa duæim, namijenjenim za
takvu uporabu.
ProizvoaË ne prihvaÊa nikakvu
odgovornost u sluËaju nesreÊa, ako
je uzrok nepoπtivanje ovih propisa
o sigurnosti.
Pomicanje stroja
Kad pomiËete perilicu, postavite ju na
njene kotaËe okretanjem posebne
poluge s desna na lijevo, smjeπtene
na dnu stroja. Kad je stroj postavljen
na æeljeno mjesto, vratite polugu u
prvobitni poloæaj.
6
7
UPORABA PERILICE
UpravljaËka ploËa
Nikad nemojte okretati kontrolu za odabir programa za vrijeme rada stroja.
Na kraju programa, stroj se automatski zaustavlja na poloæaju “I” ili na
poloæaju zaustavljanje nakon ispiranja
(zaustavljanje sa vodom u bubnju, ako
je bila pritisnuta tipka
).
Nikada nemojte kontrolu za
odabir programa okretati obrnuto od smjera kazaljke na satu.
6. Kontrola za odabir temperature
OmoguÊuje Vam da odaberete
najprikladniju temperaturu izmeu
hladne ( ) i 90°C. Odaberite
temperaturu odreenu za odabrani
program, pomaæuÊi se programskom
tablicom, u skladu s vrstom rublja i
postojanosti boja.
4. Kontrola za odabir brzine
centrifugiranja
1. Tipka ukljuËeno/iskljuËeno
Pritiskom na tipku ukljuËeno/iskljuËeno, program zapoËinje s radom.
OmoguÊuje Vam da odaberete brzinu
centrifugiranja perilice od ispuπtanja
vode
do 850 o/min za programe za
pamuk i od ispuπtanja vode
do 700
o/min za programe za sintetiku,
osjetljive tkanine i vunu. Na taj naËin,
moæete podesiti brzinu centrifugiranja
na onu koja je najbolja za Vaπe rublje,
te prema tome kakvu vlaænost æelite
na kraju pranja.
2. Tipka za pola punjenja rublja
Ova tipka je namijenjena za pranje
male koliËine (2,5 kg) pamuËnog ili
lanenog rublja, ne jako zaprljanog
samo na programima za pamuk, pri
Ëemu se poniπti jedno ispiranje.
3. Tipka za zaustavljanje nakon
ispiranja
5. Kontrola za odabir programa
Pritiskom na ovu tipku, voda Êe ostati
u bubnju, nakon πto je zavrπio ciklus
pranja. Ova opcija moæe se koristiti za
sve programe pranja. OdjeÊa
ostavljena u vodi nakon zavrπnog
ispiranja, Ëuva se od deformacija i
guævanja.
OmoguÊuje Vam da odaberete
najprikladniji program pranja ovisno o
vrsti i zaprljanosti rublja.
Za odabir æeljenog programa, okrenite
kontrolu u smjeru kazaljki na satu.
Kontrola za odabir programa
pokazuje sve faze koje prolazi kroz
program.
8
Pretinac sredstva za pranje
1. Praπak ili tekuÊe sredstvo za
pranje za programe s predpranjem.
2. Praπak ili tekuÊe sredstvo za
pranje za programe glavnog
pranja.
3. Odjeljak za izbjeljivaË.
4. TekuÊi dodaci (omekπivaË).
5. Viπak omekπivaËa
Prije nego u perilici operete prvu
koliËinu rublja, preporuËujemo Vam
da, u svrhu odstranjivanja svih
tehnoloπkih tvorniËkih ostataka iz kade
i bubnja, pokrenete program za pranje
pamuËnog rublja na 90ºC s praznom
perilicom.
U odjeljak za glavno pranje
pretinca sredstva za pranje dodajte
pola mjerice sredstva za pranje.
Odaberite program 2.
Pritisnite tipku za
ukljuËivanje/iskljuËivanje: ciklus
pranja zapoËne.
9
PROGRAMSKA KARTA
PROGRAMSKA KARTA
Programi za pamuk/lan
Programi za sintetiku/osjetljive tkanine/vunu
Potroπnja *
N°
Program
Tempe ratura °C
Potroπnja *
Punjenje
Opis programa
(kg)
voda energija vrijeme
(litre) (kWh) (min.)
N°
Program
Temperatura °C
Predpranje na 40°
1
Bijelo sa
predpranjem
60° - 90°
Glavno pranje na
60° - 90°
88
2,3
150
7
Dugo
centrifugiranje
Glavno pranje na
60° - 90°
(•)
2
Bijelo bez
predpranja
Obojeno rublje
60° - 90° 3 ispiranja
5
72
2,1
Osjetljive boje
Glavno pranje
Sintetika sa
40° - 60° na 40° - 60°
predpranjem
3 ispiranja
8
5
40° - 60° 3 ispiranja
72
1,25
5
72
40° - 60° 3 ispiranja
(1)
Ispiranja
6
Centrifugiranje
30° - 40°
30° - 40°
Dugo centrifugiranje
Dugo centrifugiranje
0,6
93
2,5
50
0,8
78
2,5
50
0,5
68
2,5
48
0,5
63
1
50
0,4
58
Glavno pranje
na 30° - 40°
Osjetljiva
sintetika
30° - 40° 3 ispiranja
Kratko
centrifugiranje
95
)
5
56
0,2
55
5
0
0,03
8
Ovaj program na 60°C je referentan program za energetsku naljepnicu u
skladu sa EC odredbom 92/75.
1. Koristite izbjeljivaË samo ako rublje moæe podnijeti tretman.
10
1,1
Glavno pranje
na
- 40°
4 ispiranja
(-850 o/min
62
Kratko
centrifugiranje
135
9
30° - 40° 3 ispiranja
Sintetika
bez
predpranja
Dugo
centrifugiranje
5
2,5
Glavno pranje
na 40° - 60°
135
Dugo
centrifugiranje
Glavno pranje na
30° - 40°
4
voda energija vrijeme
(litre) (kWh) (min.)
Kratko
centrifugiranje
Dugo
centrifugiranje
Glavno pranje na
40° - 60°
3
(kg)
Predpranje na
40°
5
3 ispiranja
Opis programa
Punjenje
10
Osjetljive
tkanine
- 40° 3 ispiranja
Kratko
centrifugiranje
Glavno pranje
na
- 40°
11
Vuna
- 40°
3 ispiranja
Kratko
centrifugiranje
11
N°
Program
Opis programa
4. Stavljanje omekπivaËa tkanine
Stavite omekπivaË, ako je potrebno, u
odjeljak za omekπivaË.
Ne prelazite oznaku MAX.
Upute za rukovanje
Potroπnja *
Tempe ratura °C
Punjenje
(kg)
voda energija vrijeme
(litre) (kWh) (min.)
1. Smjeπtanje rublja u bubanj
5. Pritisnite tipku za pola
koliËine “
“ ili/i zaustavljanje
nakon ispiranja “
“
3 ispiranja
12
Ispiranja
Kratko
centrifugiranje
2,5
35
0,03
28
6. Odabir temperature
Odaberite temperaturu koja odgovara
vrsti rublja i stupnju vlaænosti koju
æelite na kraju pranja.
1 ispiranje
13
Ispiranje
14
Centrifugiranje
15
Odvod vode
2,5
12
0,01
12
Kratko
centrifugiranje
( -700 o/min)
2,5
0
0,02
8
Odvod vode
2,5
0
0
6
Kratko
centrifugiranje
(*) Podaci o potroπnji (sa najviπim temperaturama) u ovoj tablici sluæe kao
pokazatelj, a mogu se razlikovati zavisno o koliËini i vrsti rublja, temperaturi
ulazne vode i tlaku vode, te o temperaturi okoline.
Temperature dane u tablici programa sluæe kao vodiË. Moæete ih promijeniti
okretanjem kontrole za odabir temperature na Vaπoj perilici.
UPOZORENJE:
POKLOPAC SE MOÆE OTVORITI TEK 90 SEKUNDI NAKON ©TO SE
PERILICA ZAUSTAVILA.
7. Odabir programa
Odaberite program u skladu s vrstom
rublja i stupnjem zaprljanosti.
Okrenite kontrolu programa u smjeru
kazaljke na satu kako bi odabrali
æeljeni program.
podignite poklopac perilice.
otvorite bubanj s obje ruke,
pritiskajuÊi gumb A i dva krilca
sve dok se ne otkvaËe.
smjestite rublje u bubanj;
zatvorite bubanj i poklopac
perilice.
8. Pokretanje programa
Pritiskom na tipku ukljuËeno/iskljuËeno ukljuËit Êete perilicu.
Upozorenje: prije zatvaranja
poklopca perilice, uvjerite se da su
krilca bubnja pravilno zatvorena:
dva krilca su priËvrπÊena,
gumb A je isturen prema van.
9. Na kraju programa
Kad je odabrani program gotov,
perilica se zaustavlja automatski.
PokazivaË se kod svih programa
zaustavlja na poloæaju “I”.
Ako je odabrana opcija za
zaustavljanje nakon ispiranja,
programi pranja (pamuk i sintetika)
zavrπavaju se zaustavljanjem nakon
ispiranja (sa vodom u bubnju) kako bi
se sprijeËilo guævanje rublja.
Ove programe moæete zavrπiti
centrifugiranjem (otpuπtanjem tipke za
zaustavljanje nakon ispiranja
) ili
ispuπtanjem vode (iskljuËite perilicu
pritiskom na tipku za ukljuËivanje/iskljuËivanje i potom odaberite
program 15).
Nakon svakog pranja, otpustite tipku
ukljuËeno/iskljuËeno. IskljuËite tipke
ako je potrebno; iskljuËite perilicu iz
zidne utiËnice; zatvorite dovod vode.
2. Stavljanje deterdæenta
Odmjerite koliËinu deterdæenta,
preporuËenu od proizvoaËa i stavite
ga u odjeljak za glavno pranje.
Ukoliko æelite oprati rublje s
predpranjem, stavite deterdæent u
odjeljak za predpranje.
Ne prelazite oznaku MAX.
3. Stavljanje izbjeljivaËa
Moæete koristiti sredstvo za
izbjeljivanje u svim programima
pranja. Uvjerite se da tkanina moæe
proÊi postupak izbjeljivanja. Stavite
1/4 do 1 Ëaπe 12° chl izbjeljivaËa u
odjeljak za izbjeljivaË, prije nego
ukljuËite perilicu.
Uvjerite se da razina tekuÊine nikad
ne prelazi oznaku MAX.
12
13
SAVJETI
predpranja, Ëime se πtedi energija,
vrijeme, voda i deterdæent.
Savjeti pri pranju
Savjetujemo Vam da ne ostavljate
rublje da odstoji predugo, posebno
ako je vlaæno. Vlaæno rublje stvara
plijesan i neugodne mirise.
Ali, ako je rublje posebno prljavo,
savjetujemo Vam da koristite
predpranje sa bioloπkim
deterdæentom.
Pljesnive mrlje ne mogu se ukloniti.
Temperature
Razvrstavanje rublja
Predlaæemo da bijelo pamuËno i
laneno rublje, ako nije previπe
zaprljano, perete na 60°C umjesto na
90°C. Time se uËinak pranja neÊe
smanjiti, ali Êe uπteda energije biti
oko 30%.
Pridræavajte se uputa za odræavanje
rublja datih u obliku simbola na
priπivenim etiketama.
SljedeÊi naputci su posebno vaæni:
-
-
-
-
bijelo i πareno rublje nikad
nemojte prati zajedno;
Isto moæete primjeniti i na πarenom
rublju.
linija ispod simbola znaËi da
rublje ne moæe biti prano
koriπtenjem programa za otporne
tkanine kao πto su pamuk i lan.
ObiËno se zahtjeva pranje na 60°C,
ali ako rublje nije posebno zaprljano,
dobiti Êete zadovoljavajuÊe rezultate
pranja i na 40°C.
materijali koji se ne guævaju, kao
poliester/pamuk, trebaju se
tretirati kao sintetika;
Rublje nepostojanih boja nemojte
prati na temperaturama viπim od
40°C. Ako zajedno perete rublje
postojanih i nepostojanih boja,
trebate ga tretirati kao rublje
nepostojanih boja i temperatura ne
smije prelaziti 40°C.
nepostojane tkanine, kao akrilik i
veÊina zavjesa, trebaju se tretirati
kao osjetljivo rublje;
program za vunu, namjenjen je
iskljuËivo za preraenu vunu.
Ostale vrste vune i mjeπavine
vune mogu se stisnuti ili oπtetiti
pri strojnom pranju.
Postojana bijela i obojena sintetika
obiËno se moæe prati na 60°C, ali ako
nije jako zaprljana perite na 40°C.
Osjetljivu sintetiku, sintetiku
nepostojanih boja i vunene predmete,
nemojte prati na temperaturama iznad
40°C.
Predpranje
Predpranje obiËno nije neophodno.
Vaπa nova perilica u kombinaciji sa
modernim deterdæentima, dati Êe
savrπene rezultate pranja bez
Kao πto Vam je veÊ poznato, Vaπa
perilica takoer moæe prati sa
hladnom vodom. Trebate zapamtiti da
14
deterdæenti na træiπtu obiËno nisu
namijenjeni za hladna pranja, pa tako
u zimi, kada je voda posebno hladna
njihov uËinak moæe biti slabiji.
-
skinite kukice sa zavjesa;
-
obojeno rublje, posebno ono
nepostojanih boja, perite zasebno
kada perete prvi put. Moæe se
dogoditi da izgubi boju kada se
prvi put pere.
-
tvrdokorne mrlje kao πto su trava,
ra, boja, tinta i dr., odstranite
sredstvom za uklanjanje mrlja prije
pranja.
-
za uklanjanje mrlja od boje,
upotrebite sredstva kao πto je
terpentin. U tom sluËaju morate
priËekati da se potpuno osuπi prije
stavljanja u pranje.
-
ProizvoaË odbija odgovornost za
sva oπteÊenja uzrokovana
uporabom hlapljivih, zapaljivih ili
otrovnih tvari.
Predlaæemo uporabu tekuÊih
deterdæenata.
Koliko rublja moæete oprati u
jednom punjenju?
Izravno govoreÊi trebali bi uvijek
vagati Vaπe rublje.
U bubanj moæete staviti maksimalno
5 kg pamuËnog i lanenog rublja. Za
sintetiku i osjetljive tkanine
maksimalno punjenje je 2,5 kg te za
vunu, 1 kg.
Kako vaganje moæe biti komplicirano,
predlaæemo Vam da procjenite teæinu
prema napunjenosti bubnja:
pamuk i lan: pun bubanj, ali ne
previπe nabijen
Na kraju pranja
postojana sintetika: ne viπe od 2/3
bubnja
Nakon pranja vlaæno rublje trebate πto
prije staviti suπiti.
osjetljive tkanine i vuna: ne viπe od
1/2 bubnja.
Pleteno rublje i vunu trebate suπiti
polegnuto i dalje od izravnih sunËevih
zraka.
Prije stavljanja rublja u stroj:
-
zakrpajte sve rupe i poderotine;
-
osigurajte gumbe od gubitka i
zatvorite zatvaraËe;
-
nemojte prati izlizane predmetestavite zakrpe prije pranja;
-
ispraznite sve dæepove jer mali
predmeti poput vijaka, Ëavala i
novËiÊa, mogu ozbiljno oπtetiti
Vaπu perilicu i rublje;
Deterdæenti i dodaci
Dobri rezultati pranja zavise od
odabira sredstva za pranje i uporabe
ispravne koliËine u smislu smanjenja
otpada i zaπtite okoliπa.
Nadalje, bionerazgradivi deterdæenti,
sadræe tvari koje u veÊim koliËinama
mogu uzrokovati ekoloπki poremeÊaj
prirodne ravnoteæe.
15
Uvijek upotrebljavajte kvalitetne
deterdæente prikladne za pranje u
perilici.
TekuÊi dodaci
Svi tekuÊi dodaci za omekπavanje
rublja moraju biti stavljeni u odjeljak
za omekπivaË prije poËetka pranja.
Slijedite upute proizvoaËa o vrsti i
koliËini sredstva za pranje prema
koliËini rublja, stupnju zaprljanosti i
tvrdoÊi vode. Ako ne znate koja je
tvrdoÊa vode na Vaπem podruËju,
obratite se nadleænim osobama u
vodoprivrednoj organizaciji.
OmekπivaË je posebno koristan ako
nakon pranja rublje suπite u suπilici jer
time izbjegavate statiËki elektricitet.
IzbjeljivaË
Sredstva za izbjeljivanje moæete
koristiti u svim programima. Uvjerite
se da tkanina moæe proÊi postupak
izbjeljivanja. Stavite 1/4 do 1 Ëaπe
12° chl izbjeljivaËa u odjeljak za
izbjeljivaË, prije nego ukljuËite perilicu.
Praπak za pranje
Praπak za pranje stavlja se u
odgovarajuÊi odjeljak pretinca za
pranje prije poËetka pranja.
Na træiπtu postoje posebni deterdæenti
za obojeno i osjetljivo rublje i za vunu.
Uvjerite se da razina tekuÊine nikad
ne prelazi oznaku MAX.
ME–UNARODNA TABLICA SIMBOLA
Simboli na odjevnim predmetima uveliko olakπavaju pranje i odræavanje.
JAKO PRANJE
Kad koristite koncentrirane
deterdæente izbjegavajte odabiranje
programa koji ukljuËuju predpranje.
KEMIJSKO
»I©∆ENJE
TekuÊi deterdæenti
Upotrebom novog automatskog
pretinca za tekuÊe deterdæente,
moguÊe je upotrebljavati tekuÊe
deterdæente za faze glavnog pranja,
ako Êe perilica biti odmah ukljuËena.
Maks. temp.
pranja 40ºC
RuËno
pranje
VruÊe glaËalo
max. 200ºC
PomoÊu svih
otopina
Toplo glaËalo
max. 150ºC
Mlako glaËalo
max. 110ºC
Perklortilen, benzin,
Ëisti alkohol,
R111 i R113
SU©ENJE
Na ravnoj
podlozi
Na stalku
Na vjeπalici
17
Nemojte
prati
Nemojte izbjeljivati
Izbjeljivanje u hladnoj vodi
TekuÊi deterdæenti mogu se
upotrebljavati umjesto praπka za
pranje, pogotovo za lagano zaprljano
rublje i za programe sa srednjim i
niskim temperaturama. Za programe
sa visokim temperaturama bolje je
koristiti praπak za pranje.
16
Maks. temp.
pranja 30ºC
BIJELJENJE
Koncentrirani praπak za pranje stavite
u odjeljak za glavno pranje.
OSJETLJIVO
PRANJE
GLA»ANJE
“Koncentrirani” praπak za
pranje
Maks. temp. Maks. temp.
pranja 95ºC pranja 60ºC
Nemojte glaËati
Benzin, Ëisti
alkohol
i R113
Visoka
temperatura
Niska
temperatura
U suπilici
Zabranjeno
kemijsko
ËiπÊenje
Nemojte
suπiti u suπilici
»I©∆ENJE I ODRÆAVANJE
Prije bilo kojeg postupka odræavanja obavezno izvucite kabel mreænog
napajanja iz zidne utiËnice i zatvorite dovod vode u perilicu.
Okrenite filter obrnuto od smjera
kazaljki na satu i oËistite ga pod
mlazom vode (slika 3).
Filter vratite na mjesto tako da ga
okrenete u smjeru kazaljki na satu.
Vratite na mjesto malo crijevo i Ëep,
te potom zatvorite vrata filtera.
KuÊiπte
KuÊiπte stroja Ëistite samo pomoÊu
tople vode uz dodatak neutralnog
sredstva za pranje.
Pretinac sredstva za pranje
Pretinac sredstva za pranje lagano se
vadi.
Isperite Ëistom vodom i posuπite
mekanom krpom.
Samo okrenite dva vijka za 1/4
okreta i povucite pretinac prema
gore. (slike 4 i 5).
VAÆNO: Za ËiπÊenje nemojte koristiti
metilni alkohol, otapala ili sliËna
sredstva.
Operite pretinac sredstva za pranje
Ëetkicom pod jakim mlazom vode
(slika 6).
PrepopruËljivo je, s vremena na
vrijeme, pustiti da perilica bez rublja
opere cijeli program, dodavπi
sredstvo protiv kamenca.
Vratite pretinac na svoje mjesto i
uËvrstite dva vijka (slike 7 i 8).
Odvodni filter
Perilica ima mehaniËki filter smjeπten
na dnu sa prednje strane. Namijenjen
je za sakupljanje manjih predmeta
(kovanice, igle i dr), u sluËaju da su
ostali u odjeÊi. Neophodno je da se
ovaj filter redovito Ëisti.
UËestalost ËiπÊenja ovisi o vrsti rublja
koja se pere (ËiπÊenje treba biti ËeπÊe
ako rublje nije porubljeno ili ako je
izlizano).
Otvorite vrata filtera pritiskom na
lijevu stranu vrata filtera (slika 1).
Na pod ispred filtera smjestite
posudu.
Upotpunite praænjenje vode iz perilice
tako da uklonite Ëep i izvadite malo
crijevo smjeπteno lijevo na filteru
(slika 2).
18
19
NE©TO NIJE U REDU ?
Problemi
Rjeπenja
Provjerite:
da li je otvoren dovod vode.
Problemi
Rjeπenja
Stroj ne uzima vodu
da li je poklopac pravilno zatvoren.
Provjerite:
NezadovoljavajuÊi uËinci pranja
da li ste koristili odgovarajuÊu koliËinu
sredstva za pranje i odgovarajuÊu vrstu
sredstva za pranje ? Nedostatak sredstva za
pranje uzrokuje tzv. sivo pranje i stvaranje
naslaga kamenca u stroju. Provjerite koje su
toËne koliËine deterdæenta potrebne.
da nije doπlo do nestanka struje.
Provjerite:
da li su sve poluge i vijci za uËvrπÊenje radi
prevoæenja skinuti.
Stroj vibrira ili je buËan
da li ste prije pranja na odgovarajuÊi naËin
postupali s mrljama na odjeÊi ?
Ciklus pranja traje predugo
da li je pritisak vode dovoljan.
moæda se u bubnju nalazi vrlo mala koliËina rublja.
Stroj uzima vodu i odmah ju
izbacuje
da li je filter u dovodnoj cijevi zaËepljen.
da li je pritisak vode dovoljan.
da li je iskoËio osiguraË.
Na podu se pojavila voda
da li je poklopac pravilno zatvoren.
da li je kontrola za odabir programa u
ispravnom poloæaju.
da li je pritisnuta tipka
UKLJU»ENO/ISKLJU»ENO.
da nije doπlo do nestanka struje.
nije li odvodna cijev oπteÊena.
da li je odvodni filter pravilno zatvoren.
da li je iskoËio osiguraË.
Perilica ne zapoËinje s radom
da li je zaËepljena posuda sredstva za pranje.
provjerite brtvljenje spojeva. Teπko je uoËiti
istjecanje vode niz cijev; provjerite rukom je li
vlaæna.
da li je pritisnuta tipka za zaustavljanje nakon
ispiranja (voda na kraju ostaje u bubnju).
Provjerite:
da li je stroj prikljuËen na mreæno napajanje.
da li je kraj odvodne cijevi prenisko
postavljen.
da li je stavljena prevelika koliËina sredstva za
pranje. Prejaka pjena moæe uzrokovati
istjecanje vode.
Provjerite:
da li je filter u dovodnoj cijevi zaËepljen.
Provjerite:
Provjerite:
da nije doπlo do nestanka elektriËne energije.
Perilica stane u vrijeme trajanja
ciklusa pranja
da li su noge za uravnoteæenje stroja podeπene na
odgovarajuÊi naËin i da li su matice Ëvrsto
zategnute.
da li stroj dodiruje zidove ili namjeπtaj.
da li ste odabrali pravilnu temperaturu i
program ?
Provjerite:
da li je pritisak vode dovoljan.
OmekπivaË curi kroz otvor za
sprijeËavanje utjecanja prekomjerne koliËine omekπivaËa u
stroj
Provjerite:
da li ste poπtivali preporuËene koliËine
Ako nakon ovih provjera i dalje imate problema, pozovite ovlaπteni servis.
Vrlo je vaæno da pri tome znate model, serijski broj i datum kupnje perilice;
servis Êe zahtjevati te podatke.
Provjerite:
Stroj ne izbacuje vodu i/ili ne
centrifugira
nije li odvodna cijev savijena ili prignjeËena.
Natpisna ploËica
da li je odvodni filter zaËepljen.
Navedene podatke pronaÊi Êete na
natpisnoj ploËici stroja.
Ona je smjeπtena sa straænje strane
perilice.
20
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising