Electrolux EWT13921W Uživatelský manuál

Electrolux EWT13921W Uživatelský manuál
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Pralka automatyczna
Automatická pračka
EWT 13921 W
We were thinking of you
when we made this product
32 obsah
Obsah
Upozornění ..................................... 33
Popis spotřebiče ............................. 35
Osobní nastavení ........................... 37
Jak prát ? ....................................... 39
Návod k praní ................................. 46
Tabulka programů .......................... 48
Spotřeba ......................................... 49
Údržba a čištění ............................. 50
V případě poruchy
chodu ............................................. 51
Technické parametry ...................... 54
Instalace ......................................... 54
Životní prostředí ............................. 57
Záruka ............................................ 58
V tomto návodu k použití se používají
následující symboly :
Důležité upozornění týkající se
vaší bezpečnosti, nebo informace bránící poškození spotřebiče.
Všeobecné informace.
Informace týkající se životního
prostředí.
upozornění 33
Upozornění
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti
dalších osob.
Doporučujeme vám, abyste si před
instalací a použitím spotřebiče tato
upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za pozornost. Tento
návod k použití si uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič prodáte nebo
darujete jiné osobě, předejte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se
tak bude moci seznámit s chodem
pračky i s důležitými upozorněními.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Neměňte, ani se nesnažte měnit
technické údaje tohoto spotřebiče.
Je to pro vás nebezpečné.
• Před každým praním odstraňte z
prádla zapomenuté mince, zavírací
špendlíky, brože, šroubky apod.
Tyto předměty by mohly vážně
pračku poškodit.
• Používejte prací prostředek v
množství doporučeném v části
“Dávkování pracích prostředků”.
• Malé kousky oděvů jako ponožky,
pásky apod. perte v malém
plátěném sáčku nebo povlaku.
• Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
• Před každou údržbou nebo čištěním
vždy odpojte pračku od sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi, nezaobroubené nebo potrhané prádlo.
Instalace
• Po dodávce spotřebič ihned vybalte,
nebo ho nechte vybalit. Zrakem
zkontrolujte, zda je v pořádku. Případné připomínky zapište na dodací
list, který dostanete při dodání spotřebiče.
• Před zapojením spotřebiče do sítě
nebo jeho použitím je nutné odstranit všechny ochranné přepravní
prvky.
Neúplné
odstranění
ochranných přepravních prvků by
mohlo poškodit spotřebič nebo
sousedící nábytek.
• Vodovodní připojení při instalaci
nechte provést kvalifikovaným instalatérem.
• Pokud je pro připojení spotřebiče
nutné provést úpravu elektrické instalace, obrat’te se na kvalifikovaného elektrikáře.
• Po provedení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na
napájecím kabelu.
• Jestliže pračku instalujete na koberec, je nutné zkontrolovat, zda
koberec nezakrývá dolní otvory
pračky určené pro větrání.
• Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s uzemněním podle
předpisů.
• Před připojením pračky k elektrické
síti si pozorně přečtěte pokyny uvedené v části “Elektrické připojení”.
• Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
• Výrobce odmítá odpovědnost za
jakoukoli škodu vzniklou nesprávnou instalací.
34 upozornění
Ochrana proti mrazu
Pokud je spotřebič vystaven teplotám
nižším než 0°C, proveďte následující
kroky :
• Zavřete kohoutek a odpojte přívodní
hadici.
• Konec přívodní hadice a vypouštěcí
hadice vložte do nádoby na
podlaze.
• Zvolte program Vypouštění a
nechte ho proběhnout až do konce.
• Vypněte pračku nastavením voliče
programů do polohy “Stop”.
• Odpojte pračku od sítě.
• Přívodní hadici opět přišroubujte a
vypouštěcí hadici vrat’te na místo.
Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou
v hadicích a zabráníte tak jejímu
zamrznutí a následnému poškození
pračky.
Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte, zda je umístěná v místnosti s teplotou nad 0°C.
Použití
• Tato pračka je určená k běžnému
domácímu používání. Nepoužívejte
ji k obchodním nebo průmyslovým
účelům, nebo k jinému účelu, než
ke kterému byla zkonstruována, k
praní, máchání a ždímání.
• V pračce perte pouze oděvy určené
k praní v pračce. Řiďte se pokyny
na visačce oděvu.
• V pračce neperte oděvy se skvrnami od benzínu, alkoholu, trichloretylenu apod. Jestliže použijete
přípravky na odstraňování skvrn,
počkejte, až se vypaří, a teprve
potom vložte oděvy do bubnu.
• Tento spotřebič smí používat pouze
dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti
nedotýkaly a nehrály si s ním.
popis spotřebiče / osobní nastavení 35
Popis spotřebiče
1
2
1 Ovládací panel
2 Držadlo k otevření víka
3 Dvířka filtru
4 Páka k přemístění spotřebiče
5 Vyrovnávací nožičky
3
4
5
Přihrádka na prací prostředky
Předpírka
Praní
Aviváž (nepřekračujte značku
MAX M )
36 popis spotřebiče / osobní nastavení
Ovládací panel
1 Volič programů
2 Displej pro zprávy a animace
3 Tlačítko "Teplota"
4 Tlačítko "Odstředění"
1
2
5
6
7
8
3
Tlačítko "Nahoru/dolů"
Tlačítko "OK"
Tlačítko "Start/Pauza"
Tlačítka "Time manager"
4
5
6
7
Tlačítko "Nahoru/dolů" umožňuje přístup k následujícím nabídkám :
• Předpírka
•
Skvrny
•
Extra máchání
•
Snadné žehlení
•
Poloviční náplň
•
Návod k praní
•
Nastavení
•
Konec
•
Dětská pojistka
•
Uložit oblíbené
•
Zpět
•
•
•
•
•
•
Návod k teplotám
Návod k rychlosti odstředění
Návod k funkcím
Návod ke skvrnám
Návod k ukázce
Zpět
•
•
•
•
•
•
•
Jazyk
Hlasitost
Čas
Jas
Kontrast
Obnovit výchozí nastavení
Zpět
8
popis spotřebiče / osobní nastavení 37
Osobní nastavení
První zapojení do sítě
Poté musíte zvolit jazyk.
Zvolte požadovaný jazyk stisknutím
nebo
, a potom stiskněte tlačítko
"OK" k potvrzení.
Press
and
to select language.
Press OK to confirm it
Objeví se požadavek potvrzení : stisknutím tlačítka "OK" svou volbu potvrdíte.
Stiskněte OK k potvrzení jazyka.
Stiskněte
nebo
ke změně volby.
Nyní musíte na přístroji nastavit čas
stisknutím nebo , a potom stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení.
Stiskněte
a
k nastavení času.
Stiskněte OK k aktivaci.
jazyk blikají (text se objeví v příslušném jazyku). Zvolte jazyk stisknutím
nebo , pak stiskněte "OK" k potvrzení.
Zpět
Jazyk
Hlasitost
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
Hlasitost zvuku
Po skončení cyklu, v případě poruchy
nebo jako znělka při uvedení spotřebiče do chodu zazní zvukové signály.
Při seřízení hlasitosti zvukových signálů postupujte takto.
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Hlasitost" , a pak
stiskněte "OK": stupeň hlasitosti bliká
(od 0 pro vypnuto až do 9). Seřiďte hlasitost stisknutím
nebo , a potom
stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení.
Jazyk
Hlasitost
Čas
Jazyk
Když připojíte spotřebič poprvé k síti, je
nakonfigurován na angličtinu. Chcete-li
změnit jazyk, postupujte takto.
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Jazyk" , a potom
stiskněte "OK". písmena symbolizující
CZ
5
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
38 popis spotřebiče / osobní nastavení
Čas
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Čas" , a potom
stiskněte "OK": hodiny začnou blikat
(24 hodinový formát). Seřiďte hodiny
stisknutím nebo , a potom stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení.
Hlasitost
Čas
Jas
11:12
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
Jas
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Jas" , a pak stiskněte "OK": stupeň jasu bliká (od 0 do
9). Seřiďte jas stisknutím
nebo , a
potom stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení.
Čas
Jas
Kontrast
5
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
Kontrast
Stiskněte tlačítko nebo k otevření
nabídky "Nastavení" , a potom stiskněte "OK". Zvolte "Kontrast" , a pak
stiskněte "OK": stupeň kontrastu bliká
(od 0 do 9). Nastavte kontrast stisknutím
nebo
, a potom stiskněte
tlačítko "OK" k potvrzení.
Jas
Kontrast
Obnovit výchozí nastavení
5
Chcete-li provést další změnu, objeví
se zpráva "Stiskněte OK". Za několik
vteřin se opět objeví hlavní zobrazení.
jak prát 39
Jak prát ?
První použití
•
•
•
Přesvědčte se, že jsou elektrické a
vodovodní přípojky v souladu s instalačními pokyny.
Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další díly.
Proveďte předběžný prací cyklus
při 90°C bez prádla, ale s mycím
prostředkem, abyste vyčistili nádrž.
Denní použití
Vkládání prádla
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben stiskem blokovacího
tlačítka A : protilehlé části dvířek
bubnu se automaticky otevřou.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko
pračky.
prášků byla co nejnižší, snižte proto
dávky pracího prostředku předepsané
výrobci.
Nasypte příslušnou dávku práškového
pracího prostředku do komor pro praní
i pro předpírku
v případě, že jste
vybrali funkci “předpírka”. V případě potřeby nalijte aviváž do komory .
Jestliže používáte jiný typ pracího
prostředku, řiďte se částí
“Prací
prostředky a přísady” návodu k praní.
Volba požadovaného programu
Vhodný program pro daný druh prádla
najdete v tabulce programů (viz část
Tabulka programů a nabídku Návod k
praní).
A
Otočte voličem programů na požadovaný program. Objeví se logo značky
doprovázené zvukovou znělkou.
Před
zavřením
víka
pračky
zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu
správně zavřená :
• obě části dvířek jsou zaklapnuté,
• blokovací tlačítko A vystupuje.
Dávkování pracích prostředků
Tato pračka byla zkonstruována tak,
aby vaše spotřeba vody a pracích
Na několik vteřin se objeví popis
programu a kontrolka tlačítka "Start/
Pauza" začne blikat zeleně.
40 jak prát
BAVLNA
1:50
Pro bílou nebo barevnou bavlnu
najdete v tabulce spotřeby). Symbol
odpovídá studenému praní.
Volba rychlosti odstředění
1200
Hodnoty uvedené v poznámce jsou
pouze orientační.
Zobrazí se výchozí teplota, rychlost
odstředění
a
délka
zvoleného
programu.
1:50
60
1200
20:15
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude
na tento nově zvolený program reagovat.
Volba teploty
60
Opakovaným
stiskem
tlačítka
"Teplota" můžete teplotu zvýšit nebo
snížit, jestliže si přejete, aby se prádlo
vypralo při jiné teplotě, než je teplota
navržená pračkou (možné teploty
Opakovaným stiskem tlačítka "Odstředění"
můžete otáčky odstřed’ování
zvýšit nebo snížit, jestliže si přejete,
aby se prádlo odstředilo při jiných
otáčkách než které jsou navržené
pračkou. Můžete také zvolit funkce
"Bez odstředění" , "Noční klid plus"
*
nebo "Zastavení s vodou v bubnu"
*.
Maximální rychlosti jsou :
pro bavlnu : 1300 ot/min,
pro džíny : 1200 ot/min,
pro syntetické prádlo, vlnu, ruční praní
a dámské spodní prádlo : 900 ot/min,
pro hedvábí : 700 ot/min
Pokud jste zvolili funkci "Zastavení s
vodou v bubnu" nebo "Noční klid plus",
je nyní nutné zvolit program
"Odstředění" nebo "Vypouštění" k
ukončení cyklu.
“Bez odstředění”
Voda se vypustí bez odstředění.
“Noční klid plus”
Pračka nevypustí vodu z posledního
máchání a prádlo se tak nezmačká.
Tím, že se zruší všechny fáze
*podle modelu
jak prát 41
odstředění, bude prací cyklus velmi
tichý a můžete ho nastavit i v noci. U
programu Bavlna a Syntetické se
máchání provádí s větším množstvím
vody.
“Zastavení s vodou v bubnu”
Pračka nevypustí vodu z posledního
máchání a prádlo se tak nezmačká.
Time Manager
Pračka je z výroby nastavena na
cyklus "Normálně špinavé prádlo".
Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit
pomocí tlačítka "Time manager" . Je
uveden i stupeň znečištění prádla.
Velmi špinavé prádlo
Normálně špinavé prádlo
Málo špinavé prádlo
Málo špinavé prádlo nebo
poloviční náplň prádla
Nabídka těchto různých stupňů se liší
podle zvoleného typu programu.
Volba funkce
Různé funkce se volí po volbě programu a před spuštěním tlačítka "Start/
Pauza" (viz část Tabulka programů a
nabídka Návod k praní).
Stiskněte tlačítko
nebo
k volbě
požadované funkce.
Předpírka
Extra máchání
Snadné žehlení
Vyp
Nápisy "Zap" nebo "Vyp" označují, zda
je funkce zapnutá nebo ne (jestliže se
zobrazí "Vyp", symbol funkce je
přeškrtnutý). Stiskněte tlačítko "OK" k
jejímu zapnutí nebo vypnutí. Jestliže
nestiskněte tlačítko "OK", objeví se
pomocná zpráva. Počkejte několik
vteřin, až se opět objeví hlavní
zobrazení.
Objevují se symboly odpovídající
zvoleným funkcím.
Funkce "Skvrny"
Tato funkce zesiluje prací účinek. U
této funkce je možné přidat do komory
na předpírku v pračce prostředek k
odstraňování skvrn.
Funkce “Extra máchání”
Pračka přidá během cyklu jedno nebo
dvě máchání.
Tato funkce se doporučuje pro osoby s
citlivou pokožkou nebo v oblastech s
velmi měkkou vodou.
• Příležitostně :
Funkce je aktivní pouze pro zvolený
program.
42 jak prát
Funkce “Předpírka”
V pračce je možné prádlo předeprat při
maximálně 30°C. Předpírka končí
krátkým odstředěním u programů
bavlna, syntetické prádlo a vypuštěním
vody u programů pro jemné prádlo.
Funkce "Snadné žehlení"
Volbou této funkce se prádlo šetrně
vypere a vyždímá, aby se nezmačkalo.
Žehlení je pak jednodušší.
Použijete-li tuto funkci s programy Bavlna, rychlost odstředění bude automaticky 900 ot/min.
Funkce "Poloviční náplň"
/
Tato funkce umožňuje úsporné praní
menšího množství málo zašpiněného
bavlněného prádla (max 2,5 kg).
"Konec"
Nastavení
Konec
Dětská pojistka
konce cyklu je nastavena, pokud už
neprovedete další seřízení (funkce, časový spínač...).
Konec cyklu můžete kdykoli změnit
nebo zrušit před stisknutím tlačítka
"Start/Pauza" stejným postupem jako
předtím.
Jestliže jste už stiskli tlačítko "Start/
Pauza", a přejete si konec cyklu změnit
nebo zrušit, postupujte takto :
• Ke zrušení odložení konce cyklu a
okamžitému spuštění spotřebiče stiskněte tlačítko "Start/Pauza", a pak
seřiďte konec cyklu jako předtím. Stiskněte "Start/Pauza" ke spuštění cyklu.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Chcete-li ho otevřít,
musíte pračku uvést do stavu pauzy
stisknutím tlačítka "Start/Pauza". Po
opětovném zavření víka stiskněte
tlačítko "Start/Pauza".
19:18
Tato funkce umožňuje zvolit hodinu
ukončení cyklu pracího programu.
Odložení je možné po 30 minutách a
pak po 1 hodině až do maximálního
odložení 23 hodin a 59 minut.
Stiskněte
nebo
k volbě funkce
"Konec". Chcete-li změnit hodinu ukončení cyklu, stiskněte tlačítko "OK".
Jestliže nestisknete tlačítko "OK", objeví se pomocná zpráva. Stiskněte
nebo
k nastavení hodiny ukončení
cyklu. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení. Hlavní zobrazení se zobrazí s novou hodinou konce cyklu. Hodina
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje zablokovat
spotřebič, aby nemohlo dojít k
náhodné
změně
probíhajícího
programu.
Stiskněte
nebo
k volbě "Dětská
pojistka" , a potom stiskněte tlačítko
"OK" k jejímu zapnutí.
Zablokování se zapne, jakmile
stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ke
spuštění cyklu.
Konec
Dětská pojistka
Uložit oblíbené
Vyp
jak prát 43
Volba funkce se uloží do paměti.
Dětskou pojistku vypnete stisknutím
tlačítek nebo na nejméně 5 vteřin.
Spuštění programu
Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ke
spuštění cyklu ; příslušná kontrolka se
rozsvítí zeleně.
1:56
Praní
Přerušení
20:33
Otevření víka je signalizováno dvojím
klapnutím blokovacího zařízení. Opět
stiskněte tlačítko “Start/Pauza” ke
spuštění probíhajícího programu.
20:33
Volič programů se během cyklu neotáčí, to je normální jev.
Probíhající fáze se ukáže na displeji
(střídavě s názvem programu), jakož i
zbývající čas a hodina konce cyklu.
Jestliže jste odložili start cyklu, objevuje se zpráva "Odložený start" a odpočítávání odloženého startu.
1:56
Odložený start
1:56
21:33
Jestliže během cyklu stisknete tlačítko
"Teplota", "Odstředění",
,
nebo
"OK", objeví se na displeji za několik
vteřin podrobnosti o programu.
Přerušení probíhajícího programu
Během prvních deseti minut cyklu se
objevuje zpráva "Dvířka lze otevřít".
Stiskněte tlačítko "Start/Pauza" : příslušná kontrolka během pauzy zeleně
bliká a zobrazuje se zpráva "Přerušení".
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího
programu je nutné uvést pračku do stavu pauzy stisknutím tlačítka "Start/Pauza". Jestliže požadovaná změna není
možná, je nutné zrušit právě probíhající program (viz ní.e).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte ukazatelem voliče programů do polohy "Stop"
. Když pračku opět
spustíte, zobrazená zpráva udává postup, který musíte provést ke zrušení
nebo pokračování programu.
Stiskněte
k pokračování
programu. Stiskněte OK ke zrušení.
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví ;
tlačítko "Start/Pauza" zhasne a objeví
se zpráva "Hotovo". Zazní zvukový signál.
44 jak prát
Oblíbené programy
00:00
Hotovo
21:33
Otevření víka je signalizováno dvojím
klapnutím blokovacího zařízení. Objeví
se symbol .
Můžete si uložit 2 oblíbené programy.
Budou pak k dispozici pomocí voliče
programů.
K uložení programu :
Zvolte program a požadované parametry (mimo odložení konce cyklu).
Stiskněte
nebo
k volbě "Uložit
oblíbené", a potom stiskněte tlačítko
"OK" k uložení nastavení.
00:00
Hotovo
21:33
Otočte ukazatelem voliče programů do
polohy “Stop” .
Vyjměte prádlo.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.
Doporučujeme ponechat víko a buben
pračky po skončení praní otevřené,
aby se nádrž vyvětrala.
Klidový stav
Jestliže pračka zůstane 10 min před
spuštěním cyklu nebo na konci cyklu
beze změny, uvede se do klidového
stavu. Displej zhasne a tlačítko “Start/
Pauza” začne pomalu blikat.
Chcete-li klidový stav zrušit, stiskněte
nějaké tlačítko nebo pootočte ukazatelem programátoru.
Dětská pojistka
Uložit oblíbené
Zpět
OK
Jestliže nestiskněte tlačítko "OK", objeví se pomocná zpráva. Zobrazí se potvrzovací zpráva a po ní opět hlavní
zobrazení.
Dětská pojistka
Uloženo
Zpět
OK
Jestliže je pamět’ plná, zpráva vás
požádá o zrušení jednoho oblíbeného
programu, abyste mohli uložit další.
Ke zrušení jednoho oblíbeného programu otočte voličem do požadované polohy. Stiskněte
nebo
k volbě
"Zrušit oblíbený", a potom stiskněte
tlačítko "OK" k jeho zrušení.
jak prát 45
Dětská pojistka
Smazat oblíbené
Zpět
OK
Potvrďte zrušení dalším stisknutím
"OK".
Dětská pojistka
Smazáno
Zpět
OK
46 návod k praní
Návod k praní
Třídění a příprava prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část
Mezinárodní symboly): normální
praní pro odolné prádlo, které snese
energické praní a ždímání; šetrné
praní pro jemné prádlo, které se
musí prát opatrně. Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin,
zvolte program a teplotu vhodné pro
nejjemnější tkaninu.
• Bílé a barevné prádlo perte
odděleně. Bílé prádlo by se mohlo
obarvit, nebo zešednout.
• Nové barevné prádlo často pouští
nadbytečnou barvu. Vyperte ho
proto poprvé raději samostatně.
Dodržujte pokyny k péči o prádlo
“perte samostatně” a “vyperte několikrát samostatně”.
• Vyprázdněte kapsy a prádlo
rozložte.
• Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy,
zavažte tkaničky i pásky.
• Obrat’te naruby oděvy z více vrstev
(větrovky, spací pytle apod.), barevné pletené kusy i vlněné a textilní
oděvy s ozdobami.
• Malé choulostivé kousky perte ve
speciální prací sít’ce
(ponožky,
punčochy, podprsenky).
• Záclony perte obzvlášt’ opatrně.
Odstraňte připevňovací háčky a
záclony vložte do sít’ky nebo sáčku.
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Množství prádla vloženého do bubnu
nesmí překročit maximální kapacitu
pračky. Tato kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V případě velmi špinavého prádla nebo savé tkaniny
snižte množství prádla.
Všechny tkaniny nemají stejný objem a
stejnou schopnost zadržování vody.
Proto je možné naplnit buben v zásadě
takto :
• plný buben bez nadměrného
stlačení v případě prádla z bavlny,
lnu, směsi,
• poloviční objem bubnu pro upravenou bavlnu a syntetická vlákna,
• třetinový objem bubnu pro velmi
choulostivé prádlo jako záclony a
vlněné látky.
V případě smíšené náplně prádla naplňte buben podle nejchoulostivější
tkaniny.
Prací a přídavné prostředky
Používejte pouze prací a přídavné
prostředky, které jsou vhodné pro
použití v pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v části Přihrádka na prací
prostředky a Dávkování pracích prostředků.
Současné použití různých druhů
pracích prostředků nedoporučujeme,
mohlo by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku
závisí na množství praného prádla, tvrdosti vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte
dávky. Je-li voda vápenitá (doporučujeme použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či
se skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního
návod k praní 47
vodárenského podniku nebo u jiného
kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít
bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí
používat, chcete-li zvolit předpírku. U
cyklu bez předpírky je můžete nalít buď
do koule, kterou umístíte přímo v bubnu, nebo do komory pro praní; v obou
případech je nutné okamžitě spustit
prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo
dávkách je nutné vložit do dávkovače
na prací prostředky přímo do pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím
cyklem se řiďte pokyny k použití a
dávkování výrobce daného prostředku.
Jestliže použijete prací prostředek k
ošetření skvrn, je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
Mezinárodní symboly
NORMÁLNÍ
PRANÍ
Praní při 95°C
Praní při 60°C
Praní při40°C
Praní při 30°C
Šetrné praní v
ruce
ŠETRNÉ
PRANÍ
Neprat
CHLÓROVÁNÍ
Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za
studena a s ředěným roztokem)
Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno
ŽEHLENÍ.
Vysoká teplota žehlení
(max. 200°C)
Střední teplota žehlení
(max. 150°C)
Nízká teplota žehlení
(max. 100°C)
Nežehlit
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
Chemické čištění
(všechna obvyklá rozpouštědla)
Chemické čištění
(všechna rozpouštědla
mimo trichloretylen)
Chemické čištění
(pouze těžkým benzínem a R113)
Nečistit chemicky
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Sušit rozložené
Sušit zavěšené
Sušit na
ramínku
Sušení
v bubnové sušičce
dovoleno
Nesušit v bubnové
sušičce
48 tabulka programů / spotřeba
Tabulka programů
Program / Druh prádla
Množs
tví
prádla
Možné funkce
Normální bavlna : Bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo,
spodní prádlo, ubrousky.
5,5 kg
Eco* : Bílá nebo barevná, např. normálně
zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo, ubrousky.
5,5 kg
Syntetické : Syntetické tkaniny, spodní prádlo, barevné tkaniny, nežehlící košile, blůzy.
2,5 kg
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Předpírka
Máchání plus
Skvrny **
Snadné žehlení
Odložený start
Time manager***
Vlna : Vlna vhodná k praní v pračce s označením
“čistá střižní vlna určená pro praní v pračce, nesráží
se”.
1,0 kg
Ruční praní : Velmi jemné prádlo s visačkou “ruční
praní”.
1,0 kg
Dámské spodní prádlo : Pro velmi jemné prádlo
jako dámské spodní prádlo.
1,0 kg
Hedvábí : Látky určené pro praní v pračce při 30°C.
1,0 kg
Džíny : K praní džínových oděvů. Funkce Máchání
plus je aktivní.
3,0 kg
Namáčení : Namáčení pro velmi špinavé prádlo se
zastavením s vodou v bubnu.
5,5 kg
Máchání : S tímto programem lze vymáchat prádlo
prané v ruce.
5,5 kg
Vypouštění : Provede vypouštění po zastavení s
vodou v bubnu (nebo noční klid plus).
5,5 kg
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Předpírka
Snadné žehlení
Odložený start
Noční klid plus
Zastavení s vodou v bubnu
Máchání plus
Snadné žehlení
Odložený start
tabulka programů / spotřeba 49
Program / Druh prádla
Množs
tví
prádla
Odstředění : Provede odstředění od 500 do 1300
ot/min po zastavení s vodou v bubnu (nebo noční klid
plus).
5,5 kg
Možné funkce
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program bavlna 60° E).
** Není k dispozici pro teploty pod 40°C.
*** Neplatí s programy Eco.
Spotřeba
Teploty
Spotřeba
orientačně**
°C
litry
kWh
studená - 90
58
2,00
40 - 90
58
1,50
Syntetické
studená - 60
44
0,85
Vlna
studená - 40
50
0,45
Ruční praní
studená - 40
50
0,45
Dámské spodní prádlo
40
50
0,45
Hedvábí
30
40
0,30
Džíny
40
44
0,70
Namáčení
30
20
0,20
Máchání
-
44
0,07
Vypouštění
-
-
0,002
Odstředění
-
-
0,02
Normální bavlna
Eco*
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Eco 60° E) :
44 L / 0,93 kWh / 140 min
** Orientační údaje, které se mohou měnit v závislosti na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.
Délka
Viz displej
Program
Druh prádla
50 údržba a èištìní
Údržba a čištění
Před každým čištěním odpojte pračku
od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene
používejte speciální nekorozivní prostředek určený pro pračky. Dodržujte
dávkování a intervaly odvápnění uvedené na obalu.
Plášt’ pračky
Zevní plochy pračky omývejte vlažnou
vodou a jemným čisticím prostředkem.
Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází
v dolní části pračky.
1
2
3
4
5
6
Přihrádka na prací prostředky
Při čištění přihrádky postupujte takto :
1
2
7
3
4
Filtry přívodu vody
Při čištění filtrů postupujte takto :
1
5
6
2
v případě poruchy 51
V případě poruchy
Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát testován. Pokud ale přesto zjistíte
provozní poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými radami, a teprve potom
zavolejte servisní službu.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespustila,
nebo se neplní vodou :
• pračka není správně zapojená do zásuvky,
elektrická instalace nefunguje,
• víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou
správně zavřená,
• nespustili jste program,
• došlo k výpadku proudu,
• došlo k výpadku přívodu vody,
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• filtry přívodu vody jsou zanesené,
• na přívodní hadici se objeví červený puntík.
Pračka se naplní vodou a
hned se vypustí :
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš
nízko (viz část Instalace).
Pračka
neodstřeďuje,
nebo nevypouští :
• vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá.
• vypouštěcí filtr je ucpaný.
• zareagovala pojistka proti špatnému rozložení
prádla: špatné rozložení prádla v bubnu,
• zvolili jste program “Vypouštění” nebo funkci
“Noční provoz plus”,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku.
Okolo pračky je voda :
• nadměrné množství pracího prostředku vyplavilo pěnu,
• prací prostředek není vhodný pro praní v
pračce,
• vypouštěcí oblouk není správně zavěšený,
• nevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr,
• přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní
uspokojivé :
• prací prostředek není vhodný pro praní v
pračce
• v bubnu je příliš mnoho prádla,
• prací program není správně zvolený,
• málo pracího prostředku.
nejsou
52 v případě poruchy
Problémy
Příčiny
Pračka vibruje, je hlučná :
• ze spotřebič nebyly odstraněny všechny
ochranné přepravní prvky),
• spotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný,
• spotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku,
• prádlo není v bubnu dobře rozložené,
• málo prádla.
Prací cyklus
dlouhý :
•
•
•
•
•
je
příliš
filtry přívodu vody jsou zanesené,
došlo k výpadku proudu nebo přívodu vody,
zásah tepelné pojistky motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zásah bezpečnostního systému zjištění pěny
(příliš pracího prostředku), pračka zareagovala vypuštěním pěny,
• zásah pojistky proti špatnému rozložení
prádla : pračka přidala další fázi k lepšímu
rozložení prádla v bubnu.
Pračka se během pracího
cyklu zastavuje :
• porucha přívodu vody nebo elektrického
napájení,
• naprogramovali jste zastavení s vodou v
bubnu,
• dvířka bubnu nejsou správně zavřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít :
• kontrolka “okamžité otevření”* nesvítí,
• nadměrná teplota pracího roztoku,
• víko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení
programu*.
Po ukončení
nerozsvítila
“správné
bubnu”:
• Buben se nezastavil ve správné poloze dvířky
nahoru kvůli nerovnoměrnému rozložení
prádla; otočte buben ručně.
cyklu se
kontrolka
zastavení
Na displeji** se objeví
zpráva "Zkontrolujte, zda
jsou
dvířka
správně
zavřená
a
stiskněte
START." a tlačítko "Start/
Pauza" bliká červeně*** :
• víko není správně zavřené.
v případě poruchy 53
Problémy
Příčiny
Na displeji** se objeví
zpráva "Nečerpá vodu.
Zkontrolujte prosím, zda je
filtr čistý a stiskněte
START." a tlačítko "Start/
Pauza" bliká červeně*** :
• vypouštěcí filtr je ucpaný,
• vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá,
• vypouštěcí hadice je příliš vysoko (viz “Instalace”),
• vypouštěcí čerpadlo je ucpané,
• sifon instalace je ucpaný.
Na displeji** se objeví
zpráva "Nenapouští se
voda. Zkontrolujte prosím,
zda je kohout otevřený a
stiskněte
START"
a
tlačítko "Start/Pauza" a
tlačítko
"Start/Pauza"
červeně bliká*** :
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• došlo k výpadku ve vodovodní síti.
Vypouštěcí
čerpadlo
pračky je stále v provozu, i
když je spotřebič vypnutý :
• zásah ochranného zařízení proti vyplavení,
postupujte prosím následujícím způsobem :
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a
pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.
Při plnění komory na prací
prostředky steče aviváž
okamžitě do bubnu :
• Překročili jste značku MAX.
* Podle modelu
**U některých modelů může znít zvukový signál.
*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko “Start/Pauza” ke
spuštění přerušeného programu.
54 technické parametry / instalace
Technické parametry
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
NAPĚTÍ / FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
Připojení k vodovodní síti
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou kompatibilitu a směrnici 73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.
Instalace
Před prvním uvedením do provozu je
bezpodmínečně
nutné
odstranit
ochranné přepravní prvky. Uschovejte
si je pro případnou další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může
poškodit vnitřní díly a způsobit prosakování a poruchy chodu, může mít
za následek i deformace vzniklé nárazem.
Vybalení
1
2
3
4
5
6
technické parametry / instalace 55
Odstranění ochranných přepravních
prvků
4
4
3
5
2
1
Chcete-li
pračku
vyrovnat
se
sousedícím nábytkem, postupujte
takto :
5
1
2
Přívod vody
Přívodní hadici instalujte na zadní stranu pračky takto :
1
2
3
4
3
Otevřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat.
Jestliže je příliš krátká, obrat’te se na
servisní službu.
56 technické parametry / instalace
Vypouštění
- Nástavec na kon1
ci hadice je vhodný
pro všechny běžné
typy sifonu.
Nástavec
připevněte k sifonu pomocí
upevňovacího kroužku, který
se dodává se spotřebičem*.
- Na vypouštěcí
2
hadici namontujte
oblouk ve tvaru U.
Celou
sestavu
umístěte do vypouštěcího potrubí
(nebo
do
umyvadla)
ve
výšce mezi 70 a 100 cm. Dbejte na to,
aby oblouk nevypadl. Na konci vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu, aby nedocházelo k případnému
sifonovému efektu.
Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká,
obrat’te se na odborníka.
Elektrické připojení
Tato pračka smí být připojena pouze k
jednofázovému napětí 230 V.
Zkontrolujte technické údaje pojistky
vedení : 10 A při 230 V.
Spotřebič nesmí být připojen pomocí
prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.
Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.
* podle modelu
Umístění
Pračku postavte na rovnou a pevnou
podlahu do větrané místnosti. Ověřte
si, zda se pračka nedotýká stěny nebo
jiného nábytku v místnosti.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte
takto :
K
přemístění
1
pračky stačí zatáhnout za páku u dna
pračky a otočit ji
zprava doleva; tím
se pračka postaví
na kolečka. Po
přemístění pračky
na zvolené místo páku opět vrat’te do
původní polohy.
Přesné vyrovnání pračky zabraňuje vibracím, hluku a posunům při praní.
2
3
ž ivotní prostředí 57
Životní prostředí
Ochrana životního prostředí
Likvidace
Všechny spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte
je do sběrného dvora (bližší informace
zjistíte na místním úřadě), aby mohly
být znovu zpracovány a recyklovány.
V případě likvidace je nutné spotřebič
znehodnotit
odstraněním
nebezpečných prvků: odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho
do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Doporučujeme vám dodržovat následující pokyny, které slouží k úspoře
vody a energie, a tím přispívají k
ochraně životního prostředí :
• Perte pokud možno vždy plnou
náplň prádla, ne malá množství.
• Funkci předpírky nebo namáčení
používejte pouze pro velmi špinavé
prádlo.
• Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část “Dávkování pracích prostředků”), náplni
prádla a stupni jeho znečištění.
58 záruční podmínky
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř
měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na
bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady, popřípadě - není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou
slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní
smlouvy lze uplatnit jen při splnění
všech zákonných předpokladů, a to
pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze
Záruky přitom je, že :
– výrobek byl instalován a uveden do
provozu i vždy provozován v souladu s
návodem k obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i
všechna případná další práva ze
Záruky) je kupující povinen uplatnit v
nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření existence reklamované vady,
včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní
době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno
uplatnit v příslušném Autorizovaném
servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce
záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen
poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k
prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence
reklamované vady i k záruční opravě
výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od
řádněho uplatnění práva na odstranění
vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem,
avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je
Autorizované
servisní
středisko
povinno vydat Kupujícímu čitelnou
kopii Opravního listu. Opravní list
slouží k prokazování práv Kupujícího,
proto ve vlastním zájmu před
podpisem Opravního listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii Opravního listu
pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada
zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu,
za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li
Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku
shora uvedenou součinnost, je
Kupující,
povinen
nahradit
Prodávajícímu
i
Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné
záruční podmínky 59
náklady, které jim v souvislosti s tím
vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek platí pouze na území České
republiky. Nevztahuje se na opotřebení
nebo poškození výrobku (včetně
poškození způsobeného poruchami v
elektrické síti, použitím nevhodných
náplní,
nevhodnými
provozními
podmínkami aj.), případný nedostatek
jakosti nebo užitné vlastnosti ( který
není závadou) ani na výrobek použitý
nad rámec běžného používáni v
domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena
práva Kupujícího, která se ke koupi
výrobku váží podle kogentních
ustanovení
zvláštních
právních
předpisů.
Prodávající
je
povinen
předat
Kupujícímu při prodeji výrobku a na
požádání Kupujícího poskytnout mu i
kdykoli
poté
aktuální
seznam
Autorizovaných servisních středisek v
České
republice,
včetně
jejich
telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a
Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou :
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA:
800-160016.
Evropská Záruka
Společnost
Electrolux
poskytuje
záruku na spotřebič ve všech zemích
uvedených v přiloženém dokumentu
(European Address Services) a na
dobu stanovenou zárukou, popřípadě
platnými
zákony.
Jestliže
se
přestěhujete z jedné uvedené země do
jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za
následujících podmínek :
• Záruka na spotřebič platí ode dne
prvního zakoupení spotřebiče, které
je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného
prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro
stejné období a na stejný rozsah
práce a dílů, jako platí v nové zemi
Vašeho pobytu pro tento určitý
model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na
osobu původního kupce spotřebiče a
není přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný
v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se
pouze v domácnosti, tzn. spotřebič
není využíván ke komerčním
účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu
se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají
vliv na žádná závazná práva, která se
na Vás vztahují podle zákona.
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
www.electrolux.cz
108 1828 00 - 08/06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement