Electrolux | EWT10120W | User manual | Electrolux EWT10120W Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EWT10120W Lietotāja rokasgrāmata
SATURS
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispåréji norådîjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasåkumi pret aizsalßanu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßanas laikå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u nodalîjums . . . . . . . . .
Vadîbas panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirms lietoßanas uzsåkßanas . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßana ikdienå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as ievietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmas izvéle . . . . . . . . .
Temperatüras izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as izgrießanas åtruma izvéle . . . . . . . . . . .
“Nakts reΩîms +” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija “Ve¬as atståßana üdenî” . . . . . . . . .
Papildus funkciju uzstådîßana . . . . . . . . . . . . .
Papildus skaloßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Atliktais starts” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Laika plånoßanas” funkcija . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmas izpildes aktivizéßana . . . . . . . .
Ve¬as maßînas våka atvérßana péc
programmas aktivizéßanas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as papildinåßana tvertné . . . . . . . . . . . . . . . .
Izmaiñu veikßana programmå tås
norises laikå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmas atcelßana . . . . .
Mazgåßanas programmas beigås . . . . . . . . .
Noderîgi padomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
Ve¬as ß˚iroßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piemérotas temperatüras izvéle . . . . . . . . . . .
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as maßînå . .
Maksimåli ievietojamais ve¬as daudzums
Traipu apstråde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana . . . . . . . . . . .
Ap©érbu kopßanas simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patériña lielumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atka¬˚oßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åréjå korpusa apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u nodalîjums . . . . . . . . . .
Ëdens drenåΩas sistémas filtrs . . . . . . . . . . . .
Ëdens padeves sistémas filtri . . . . . . . . . . . . . .
Ko darît, ja ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izpakoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transporta nodroßinåjumu noñemßana . .
Ierîces pievienoßana üdens vadam . . . . . . .
Pieslégßana kanalizåcijai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pievienoßana elektriskajam tîklam . . . . . . . .
Novietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vides aizsardzîbas informåcija . . . . . . . . . . . . .
Iepakojuma materiåls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokalpojusî iekårta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieteikumi apkårtéjås vides aizsardzîbai . .
10
10
10
11
11
11
12
13
14
15
15
15
15
15
16
16
16
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
22
Esiet sveicinåti Electrolux pasaulé!
Més pateicamies Jums par augståkås klases müsu piedåvåtå produkta izvéli un ceram, ka Jüs güsiet
prieku, lietojot ßo jauno iekårtu. Müsu mér˚is ir nodroßinåt Jums péc iespéjas daΩådåkus kvalitatîvus
produktus, kas atvieglos Jüsu ikdienu un padarîs to daudz komfortablåku. Lüdzu, veltiet daΩas minütes
laika, lai izlasîtu ßo lietoßanas pamåcîbu un iepazîtu savas jaunås ierîces darbîbas principus un
norådîjumus, kå to pareizi uzstådît, lietot un kopt. Més apsolåm, ka ar müsu tehniku Jüs güsiet labåko
pieredzi måjsaimniecîbas tehnikas lietoßanå.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju,
kå arî lietot instrukciju.
Droßîbas norådîjumi.
Ar ßådu simbolu apzîméto brîdinåjumu un
informåcijas stingra ievéroßana pasargås
Jüs no traumu güßanas un ierîci no
sabojåßanås.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
Ieteikumi un padomi.
Apkårtéjås vedes aizsardzîbai.
electrolux 3
JËSU DROÍÈBAI
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas
apsvérumu dé¬. Lüdzu, uzmanîgi izlasiet tos
pirms ierîces uzstådîßanas un lietoßanas
uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt
lietoßanas instrukciju kopå ar ve¬as maßînu
turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja ierîce
tiek pårdota vai pårvietota citur, vienmér
pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir
saglabåjusies kopå ar to, lai jaunais
îpaßnieks var iepazîties ar ve¬as maßînas
funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Vispåréji norådîjumi
• Nekådå gadîjumå neveiciet nekådus
pårveidojumus ierîces konstrukcijå un
tehniskajå specifikåcijå, tas var izraisît
bîstamas situåcijas, nelaimes gadîjumu vai
bojåt Jüsu îpaßumu.
• Tådi priekßmeti kå, pieméram, monétas,
adatas, skrüves, akmeñi, saspraudes un citi
cieti, asi priekßmeti nejaußi nok¬üstot ve¬as
maßînå var sabojåt to. Pirms ap©érbu
ievietoßanas ve¬as maßînå vienmér rüpîgi
pårbaudiet to.
• Rüpîgi izlasiet mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬u izgatavotåja norådes uz to
iepakojuma. Lietojiet mazgåßanas lîdzek¬us
ar pazeminåtu putu veidoßanås pakåpi,
tåtad tos, kurus ir paredzéts lietot
automåtiskajås ve¬as maßînås.
Nepårsniedziet ieteicamo mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu, jo tå pårdozéßana var
bojåt gan mazgåjamo ve¬u, gan iekårtu.
Lüdzu, ievérojiet attiecîgos norådîjumus uz
to iepakojuma un sada¬å par mazgåßanas
lîdzek¬u dozéßanu ßajå lietoßanas pamåcîbå!
• Mazus ve¬as izstrådåjumus (ze˚es, jostas,
lentîtes un tml.) mazgåßanas laikå ievietojiet
speciåli ßim nolükam paredzétå maisiñå vai
spilvendrånå, jo pretéjå gadîjumå
mazgåßanas laikå tie var iesprüst starp
ve¬as maßînas tvertni un båku.
• Péc ierîces lietoßanas atvienojiet tai stråvas
padevi un aizveriet üdens padeves krånu.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
• Pirms jebkura remonta, tehniskås apkopes
vai tîrîßanas darbu uzsåkßanas atvienojiet
ierîci no stråvas padeves avota, atvienojot
elektrisko vadu no kontaktdakßas vai
izslédzot attiecîgo droßinåtåju.
• Nekådå gadîjumå nemé©iniet ierîci remontét
paßi. Nekvalificéta meistara remonts var
izraisît nopietnus ierîces darbîbas traucéjumus
vai nodarît miesas bojåjumus tås lietotåjam.
Griezieties péc palîdzîbas autorizétajå
servisa centrå, lai ierîces remontu veiktu tikai
kvalificéts tehniskais personåls. Vienmér
izmantojiet un pieprasiet tikai ori©inålås
rezerves da¬as.
• Nemazgåjiet ierîcé izstrådåjumus ar cietåm
deta¬åm (pieméram, krüßturus ar stiprinåjuma
lokiem), neapvîlétus vai saplîsußus audumus.
Ierîces uzstådîßana
• Péc ierîces izpakoßanas pårbaudiet, vai tai
nav nekådi transporta bojåjumi. Nekådå
gadîjumå nepievienojiet bojåtu ierîci!
Bojåjumu gadîjumå nekavéjoties ziñojiet par
to ierîces pårdevéjam vai izplatîtåjam.
• Pirms ierîces lietoßanas uzsåkßanas tai
obligåti jånoñem viss transportéßanas
iepakojums un transporta skrüves. Pretéjå
gadîjumå gan ierîce, gan Jüsu îpaßums var
tikt nopietni bojåti. Lüdzu, ievérojiet
attiecîgos norådîjumus, kas sniegti ßajå
lietoßanas pamåcîbå!
• Jebkurus santehnikas darbus, kas
nepiecießami ierîces uzstådîßanai, drîkst
veikt tikai un vienîgi kvalificéts santehni˚is.
• Visus elektroapgådes darbus vai
nepiecießamos pårveidojumus elektrotîklå,
kas jåveic sakarå ar ierîces uzstådîßanu,
drîkst veikt tikai kvalificéts elektri˚is vai
autorizétå servisa centra darbinieks.
• Péc ve¬as maßînas novietoßanas tai
paredzétajå vietå pårbaudiet, vai tås
elektriskais vads nav pårlocîts vai saspiests.
• Ja ve¬as maßîna tiek novietota uz mîksta
grîdas seguma, lüdzu, sekojiet, lai ßis
segums neaizsprostotu ventilåcijas atveres
ve¬as maßînas apakßå.
• Ve¬as maßînu drîkst pievienot tikai atbilstoßi
spékå esoßajiem noteikumiem iezemétai
kontaktligzdai.
electrolux 4
• Pirms ve¬as maßînas pievienoßanas stråvas
padevei, lüdzu, uzmanîgi izlasiet visus
attiecîgos norådîjumus ßajå lietoßanas
pamåcîbå.
• Gadîjumå, ja ierîces elektriskais vads ir
bojåts, tå nomaiñu drîkst veikt tikai kvalificéti
autorizétå servisa centra darbinieki.
• Izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu
par bojåjumiem vai nelaimes gadîjumiem,
kas radußies ßo droßîbas noteikumu
neievéroßanas gadîjumå.
Pasåkumi pret aizsalßanu
Ja ierîce tiek novietota telpå, kurå temperatüra
ir zemåka par O OC, nepiecießams veikt
sekojoßo, lai ve¬as maßînå palikußais üdens
nesasaltu un nesabojåtu tås mehånismu:
• Aizgrieziet üdens padeves krånu un
noskrüvéjiet üdens padeves cauruli.
• Ievietojiet üdens padeves un drenåΩas
caurules traukå uz grîdas.
• Uzstådiet üdens atsüknéßanas programmu
un aktivizéjiet to.
• Izslédziet ierîci, uzstådot programmu izvéles
pårslégu pozîcijå „O” (izslégts).
• Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota.
• Uzskrüvéjiet atpaka¬ üdens padeves cauruli
un pievienojiet üdens drenåΩas cauruli tai
paredzétajå vietå.
Íådi no üdens padeves un drenåΩas caurulém
tiek atsüknéts üdens un lîdz ar to novérsta
iespéjamå ledus veidoßanås ierîcé.
Nåkamreiz, ieslédzot ierîci, vienmér
pårliecinieties, ka apkårtesoßå temperatüra
ir virs 0 OC.
Lietoßanas laikå
• Íî ierîce ir paredzéta tikai ve¬as mazgåßanai
måjsaimniecîbå saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu un nav izmantojama nekådiem
citiem mér˚iem. Ve¬as maßînu drîkst lietot
tikai ve¬as mazgåßanai, skaloßanai un
izgrießanai.
• Mazgåjiet ierîcé tikai to ve¬u, kuru ir
paredzéts mazgåt ve¬as maßînå. Lüdzu,
skat. norådîjumus uz katra ap©érba gabala
kopßanas eti˚etém.
• Nemazgåjiet ve¬as maßînå ap©érba gabalus,
kas ir uzsükußi petroleju, metilspirtu,
kråsu, degvielu un citas iztvaikojoßas
vielas un ß˚îdinåtåjus vai kas apstrådåti ar
iztvaikojoßiem tvaiku tîrîßanas lîdzek¬iem.
Íådos gadîjumos vispirms iztîriet traipus,
pagaidiet, lîdz tie pilnîbå iztvaiko no ve¬as
izstrådåjumiem, un tikai tad variet mazgåt ßo
ve¬u maßînå.
• Ierîce ir paredzéta tikai pieaugußo lietoßanai.
Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar to un aiztikt
ve¬as maßînas vadîbas paneli!
IERÈCES APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
Vadîbas panelis
Våka atvérßanas rokturis
DrenåΩas sükña våciñß
Ritentiñß ierîces pårvietoßanai
Reguléjamas kåjiñas
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 5
Mazgåßanas lîdzek¬u nodalîjums
Priekßmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬u
dozéßanas nodalîjums.
Pamatmazgåßanas lîdzek¬u dozéßanas
nodalîjums.
Nodalîjums ve¬as mîkstinåßanas un
cietinåßanas lîdzek¬iem (nekådå gadîjumå
nepårsniedziet atzîmi MAX
)
VADÈBAS PANELIS
1.
2.
3.
4.
Programmu izvéles pårslégs
Pårslégs ve¬as izgrießanas åtruma izvélei
Temperatüras reguléßanas taustiñß
Funkcijas „Laika plånoßana” taustiñß
5.
6.
7.
8.
Funkcijas „Papildus skaloßana” taustiñß
Programmas norises indikåcija
Poga „Starts/Pauze”
„Atliktå starta” taustiñß
PIRMS LIETOÍANAS UZSÅKÍANAS
• Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas
pårbaudiet, vai ve¬as maßînas elektriskais
un üdens savienojums ir veikti atbilstoßi
ßajå lietoßanas pamåcîbå sniegtajiem
norådîjumiem.
• Izñemiet no ve¬as maßînas tvertnes putuplasta bloku un påréjo transportéßanas
nodroßinåjumu.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
• Pirms Jüs såciet lietot ve¬as mazgåjamo
maßînu, uzstådiet mazgåßanas programmu
90 OC bez priekßmazgåßanas un bez ve¬as
ielådes ¬aujiet ierîcei tukßai darboties.
Tådéjådi Jüs iztîrîsiet no raΩoßanas paliekåm
ve¬as maßînas tilpni un tås iekßéjos
elementus. Mazgåßanas lîdzek¬u nodalîjumå,
mazgåßanas nodalîjumå, ieberiet 100g
mazgåßanas lîdzekli. Péc tam Jüs varat
uzsåkt pirmo mazgåßanu.
electrolux 6
LIETOÍANA IKDIENÅ
Ve¬as ievietoßana
Mazgåßanas programmas izvéle
• Atveriet ve¬as maßînas våku.
• Atveriet ve¬as maßînas tvertni, nospieΩot
aizslédzoßo pogu A: abas puses automåtiski
atveras.
• Ievietojiet ve¬u maßînå pa vienam gabalam,
péc iespéjas izkårtojot to vienmérîgåk.
Neburziet un neñurciet to. Sekojiet, lai
mazgåjamås ve¬as daudzums nepårsniedz
pie¬aujamo. Aizveriet ve¬as tvertni un ve¬as
maßînas våku.
Mazgåßanas programmu apraksts daΩådiem
ve¬as veidiem ir sniegts programmu tabulå
(lüdzu, skat. mazgåßanas programmu tabulu).
Pagrieziet programmu izvéles pårslégu uz
izvéléto programmu.
Pogas „Starts/Pauze” signålspuldzîte såk
mirgot za¬å kråså.
Brîdinåjums: pirms ve¬as maßînas våka
aizvérßanas vienmér pårliecinieties, vai ve¬as
tvertne ir kårtîgi aizvérta:
• abi tvertnes våciñi ir sastiprinåti savå starpå;
• aizslédzoßå poga A ir izspiestå pozîcijå.
Uzmanîbu!
Ja ve¬as maßînas darbîbas laikå programmu
izvéles pårslégs tiek pagriezts uz kådu citu
programmu, ierîce pårreguléto programmu
nesåk izpildît.
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana
Temperatüras izvéle
Jüsu jaunå ve¬as mazgåjamå maßîna ir
konstruéta tå, lai darbotos ar minimålu üdens
un mazgåßanas lîdzek¬u patériñu, tådé¬
izgatavotåja ieteikto dozéßanas daudzumu var
samazinåt.
Nomériet raΩotåja ieteikto mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu ieda¬u trauciñå, ñemot vérå
mazgåjamås ve¬as daudzumu, un ieberiet to
mazgåßanas nodalîjumå
. Ja Jüs esat
izvéléjußies programmu ar priekßmazgåßanu,
zinåmu ve¬as pulvera daudzumu iepildiet arî
nodalîjumå
. Ve¬as mîkstinåßanas lîdzeklis
jåiepilda nodalîjumå
. Nekådå ziñå
nepårsniedziet rezervuåra atzîmi MAX!
Lietojot kåda cita veida mazgåßanas lîdzek¬us,
lüdzu, ñemiet vérå norådîjumus, kas sniegti par
mazgåßanas lîdzek¬iem turpmåk ßajå lietoßanas
pamåcîbå.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
Nospiediet taustiñu
temperatüras uzstådîßanai
vienu vai vairåkas reizes, lai
palielinåtu vai pazeminåtu
temperatüru, ja vélaties, lai
ve¬a tiktu mazgåta atß˚irîgå
temperatürå nekå automåtiski
paredzéta mazgåßanas
programmå. Simbols
nozîmé, ka ve¬a tiks mazgåta
aukstå üdenî.
electrolux 7
Ve¬as izgrießanas åtruma izvéle
Pagrieziet pårslégu
ve¬as izgrießanas
åtruma izvélei uz
vajadzîgo pozîciju.
Jüs varat izvéléties arî
funkciju bez ve¬as
izgrießanas vispår
,
funkciju ar ve¬as
atståßanu üdenî
,
vai „Nakts reΩîmu+” *.
(*) atkarîbå no mode¬a.
Maksimålais ve¬as izgrießanas åtrums ir:
EWT 13120W
• kokvilnai: 1300 apgr./min.;
• dΩinsam: 1100 apgr./min.
• sintétikai, izstrådåjumiem „viegli gludinåt”,
vilnai, izstrådåjumiem „mazgåt ar rokåm”:
900 apgr./min.;
• delikåtajai ve¬ai: 700 apgr./min.
EWT 10120W
• kokvilnai: 1000 apgr./min.;
• dΩinsam: 1000 apgr./min.
• sintétikai, izstrådåjumiem „viegli gludinåt”,
vilnai, izstrådåjumiem „mazgåt ar rokåm”:
900 apgr./min.;
• delikåtajai ve¬ai: 700 apgr./min.
Gadîjumå, ja Jüs bijåt izvéléjußies funkciju ar
ve¬as atståßanu üdenî
vai „Nakts reΩîmu+”
, péc programmas izpildes un pirms ierîces
våka atvérßanas no tås ir jåizsükné üdens.
Lai iztukßotu no ierîces üdeni, uzstådiet
programmu „Ve¬as izgrießana”
vai „Ëdens
atsüknéßana”
.
Funkcija
(Ve¬as atståßana üdenî)
Izvéloties ßo funkciju, péc pédéjås ve¬as
skaloßanas reizes no ierîces netiek izsüknéts
üdens, lai novérstu lieku ve¬as burzîßanos.
Papildus funkciju izvéle
Atkarîbå no izvélétås programmas, Jüs varat
kombinét ar to daΩådas papildus funkcijas
(skat. mazgåßanas programmu tabulu).
Uzstådiet papildus funkcijas péc mazgåßanas
programmas izvéles un lîdz tås aktivizéßanai
(lîdz podziñas „Starts/Pauze” nospießanai).
Nospiediet vienu vai vairåkus vajadzîgo funkciju
taustiñus, attiecîgås signålspuldzîtes tiek
izgaismotas. Atkårtoti nospieΩot kådu taustiñu,
attiecîgå signålspuldzîte nodziest. Ja kådu no
vélamajåm papildus funkcijåm ar attiecîgo
programmu nevar savienot, pogas
„Starts/Pauze” signålspuldzîte såk mirgot
sarkanå kråså.
Papildus skaloßana
Ierîce ir konstruéta tå, lai tai
bütu minimåls üdens patériñß.
Tomér gadîjumå, ja kåds no
Jüsu ©imenes locek¬iem ir
aler©isks vai arî ja Jüsu dzîves
vietå ir ¬oti mîksts üdens, ve¬u
ieteicams skalot vairåkas reizes
un izmantot funkciju “papildus skaloßana”.
Izvéloties ßo funkciju, ve¬as maßîna izpilda vienu
vai vairåkas papildus skaloßanas, atkarîbå no
uzstådîtås mazgåßanas programmas.
„Atliktais starts”
„Nakts reΩîms +”
Íajå reΩîmå péc pédéjås ve¬as skaloßanas
reizes no ierîces netiek izsüknéts üdens, lai
novérstu lieku ve¬as burzîßanos.
Tå kå ßajå programmå tiek izslégti visi ve¬as
izgrießanas cikli, tad ßîs programmas norise ir
îpaßi klusa. Ío reΩîmu ieteicams lietot naktî,
kad parasti ir létåks arî elektroener©ijas
patériña tarifs.
Programmås kokvilnas un sintétikas ve¬ai
skaloßana noris ar lielåku üdens daudzumu.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
Ar
taustiñu Jüs varat atlikt programmas
izpildes uzsåkßanu uz 2, 4 vai 6 stundåm.
„Atliktais starts” jåuzståda péc mazgåßanas
programmas izvéles un lîdz pogas
„Starts/Pauze” nospießanai. Uzstådiet vélamo
laiku, attiecîgas reizes nospieΩot „Atliktå starta”
laiku. Stundåm atbilstoßå signålspuldzîte tiek
izgaismota.
electrolux 8
Jüs varat atcelt „atliktå starta” laiku vai to
izmainît jebkurå brîdî pirms pogas
„Starts/Pauze” nospießanas, nospieΩot atkårtoti
„Atliktå starta”
taustiñu (ja neviena no
„Atliktå starta” signålspuldzîtém nav izgaismota,
tas nozîmé, ka programmas izpilde tiks uzsåkta
nekavéjoties).
Ja poga „Starts/Pauze” ir jau nospiesta un
„Atliktå starta” laiks ir jåizmaina vai jåatce¬,
lüdzu, veiciet sekojoßos norådîjumus:
• Lai atceltu „atlikto startu” un uzsåktu
programmas izpildi nekavéjoties, nospiediet
pogu „Starts/Pauze” un péc tam „Atliktå
starta”
pogu. Nospiediet pogu
„Starts/Pauze” vélreiz, lai uzsåktu
programmas izpildi.
• Lai izmainîtu uzstådîto „Atliktå starta” laiku,
vispirms izslédziet ierîci pagrieΩot programmu izvéles slédzi pozîcijå “O” (Izslégts), bet
péc tam rîkojieties atbilstoßi augståk
sniegtajiem norådîjumiem.
Periodå, kad notiek laika skaitîßana atpaka¬,
ierîces våks ir blo˚éts. Ja tas jåatver, vispirms
pårtrauciet ve¬as maßînas darbîbu, nospieΩot
pogu „Starts/Pauze”. Péc våka aizvérßanas
nospiediet pogu „Starts/Pauze” vélreiz.
„Laika plånoßanas” funkcija
NospieΩot atkårtoti funkcijas
„Laika plånoßana” taustiñu
,
Jüs varat samazinåt
mazgåßanas cikla ilgumu.
Uzstådiet programmas ilgumu
atkarîbå no mazgåjamås ve¬as
netîrîbas pakåpes. Tradicionålå
reΩîmå neviens no indikatoriem
nav izgaismots.
• Daily: Tikai nedaudz netîra ve¬a;
• Light: Ve¬a, kas tikai jåpårmazgå vai
jåatsvaidzina;
• Super: Ve¬a, kas tikai jåpårmazgå vai
jåatsvaidzina vai nepilna (puse) no ve¬as
ielådes.
Ío daΩådo reΩîmu izvéles iespéja, pieskañojot
to ve¬as netîrîbas pakåpei, ir atkarîga no
uzstådîtås programmas.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
Programmas izpildes aktivizéßana
Lai aktivizétu programmas
izpildi, nospiediet pogu
„Starts/Pauze” -pogas
„Starts/Pauze” indikators tiek
izgaismots za¬å kråså.
Mazgåßanas cikla laikå programmu izvéles
pårslégs negrieΩas, tas ir pilnîgi normåli.
Programmas norises indikåcija
tiek izgaismots tas indikators,
kas atbilst mazgåßanas
programmas stadijai, kuru
ierîce izpilda paßreiz.
Priekßmazgåßana + Pamatmazgåßana
Skaloßana + ve¬as izgrießana
Programmas beigas
Ja esat izvéléjußies „Atliktå starta” funkciju, tiek
uzsåkta laika skaitîßana atpaka¬.
Ve¬as maßînas våka atvérßana péc
programmas aktivizéßanas
Ve¬as papildinåßana tvertné
Nospiediet pogu „Starts/Pauze”: laikå, kad
ierîces darbîba ir pårtraukta, attiecîgå signålspuldzîte mirgo za¬å kråså. Aptuveni 2 min.
péc ve¬as maßînas apstådinåßanas ierîces
våku var atvért. Péc ve¬as papildinåßanas
tvertné un våka aizvérßanas, nospiediet
pogu „Starts/Pauze” vélreiz, lai turpinåtu
programmas izpildi.
Izmaiñu veikßana programmå tås
norises laikå
Pirms jebkuru izmaiñu veikßanas nospiediet
pogu „Starts/Pauze”, lai pårtrauktu ve¬as
maßînas darbîbu. Ja vélamås izmaiñas nav
iespéjams uzstådît, pogas „Starts/Pauze”
signålspuldzîte daΩas sekundes mirgo sarkanå
kråså. Ja tomér ßîs izmaiñas vélaties veikt,
jåatce¬ uzstådîtå mazgåßanas programma
(skat. attiecîgos norådîjumus zemåk).
Mazgåßanas programmas
atcelßana
Ja ir nepiecießams atcelt mazgåßanas
programmu, Jums jåpagrieΩ programmu
izvéles pårslégs “O” pozîcijå. Tagad Jüs varat
izvélieties citu mazgåßanas programmu, kuru
jåaktivizé, nospieΩot pogu „Starts/Pauze”.
electrolux 9
Mazgåßanas programmas beigås
Péc mazgåßanas programmas izpildes ve¬as
maßîna automåtiski apståjas: pogas
„Starts/Pauze” signålspuldzîte nodziest un
programmas norises indikåcijå tiek izgaismots
programmas beigu indikators
. Aptuveni
2 min. péc ve¬as maßînas apstådinåßanas
ierîces våku var atvért.
Gadîjumå, ja Jüs esat izvéléjußies funkciju ar
ve¬as atståßanu üdenî vai „Nakts reΩîmu +”,
péc programmas izpildes un pirms ierîces
våka atvérßanas no tås ir jåizsükné üdens.
Lai iztukßotu no ierîces üdeni, uzstådiet
programmu „Ve¬as izgrießana” vai „Ëdens
atsüknéßana”.
Lai izslégtu ierîci, pagrieziet programmu izvéles
pårslégu pozîcijå „O”.
Izñemiet ve¬u no ve¬as maßînas.
Pårliecinieties, ka tå ir tukßa. Lai to izdarîtu,
pagrieziet nedaudz ve¬as tvertni ar roku, lai
izvairîtos no iespéjas, ka tajå nejaußi palicis
ap©érba gabals nåkamajå mazgåßanas reizé
var sakråsot mazgåjamo ve¬u.
Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota un
aizveriet üdens padeves krånu.
Ieteicams ve¬as maßînas våku un tvertnes
våciñus atståt atvértus, lai izgarotu mitrums,
kas sakråjies tvertné un tajå neveidotos
sasmacis gaiss.
NODERÈGI PADOMI
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as
maßînå
Ve¬as ß˚iroßana
Saß˚irojiet mazgåßanai paredzéto ve¬u
atbilstoßi tås veidam un norådîjumiem uz katra
ap©érba kopßanas eti˚etém un izgatavotåja
ieteikumiem. Saß˚irojiet ve¬u sekojoßi: baltå un
kråsainå kokvilnas un lina ve¬a, sintétika,
delikåtie un vilnas izstrådåjumi.
Piemérotas temperatüras izvéle
90O
Vidéji netîrai baltai kokvilnas un
lina ve¬ai (pieméram, galdautiem,
salvetém, dvie¬iem, palagiem un
tml.)
60O
Vidéji netîriem kråsainiem lina,
kokvilnas vai sintétiskås ß˚iedras
ap©érbiem (pieméram, krekliem,
naktskrekliem, pidΩamåm un tml.)
un nedaudz netîrai baltajai
kokvilnas ve¬ai (pieméram,
apakßve¬ai).
O
O
30 - 40
(aukstå
üdenî)
Delikåtiem izstrådåjumiem
(pieméram, aizkariem), jaukta
materiåla izstrådåjumiem, ieskaitot
sintétiku un vilnu, kam uz
kopßanas eti˚etes norådîts, ka tå
ir piemérota mazgåßanai ve¬as
maßînås.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
Kråsaino un balto ve¬u nedrîkst mazgåt kopå,
pretéjå gadîjumå baltå ve¬a k¬üst pelécîga.
Jauni kråsaini izstrådåjumi pirmajå
mazgåßanas reizé var kråsot, tådé¬ tie jåmazgå
atseviß˚i.
Pirms ap©érbu ievietoßanas ve¬as maßînå
pårbaudiet, vai visas to kabatas ir tukßas.
Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
adatas, kniedes un skrüves var izraisît
pamatîgus bojåjumus ierîcei.
Lai izvairîtos no ap©érba bojåßanas un
sasießanås, aizveriet visus råvéjslédzéjus,
aizpogåjiet segu un spilvenu pårvalkus,
aizsieniet visas lentîtes un jostiñas.
Apstrådåjiet ieståvéjußos ap©érbu traipus pirms
ievietoßanas ve¬as maßînå.
Èpaßi netîras ap©érbu vietas apstrådåjiet ar
speciåli ßim nolükam paredzétiem tîrîßanas
lîdzek¬iem vai paståm.
Aizkari jåmazgå seviß˚i uzmanîgi. Metåla un
plastmasas stiprinåßanas gredzeni obligåti
jånoñem vai jåievieto tîkliñå vai maisiñå.
electrolux 10
Maksimåli ievietojamais ve¬as
daudzums
Ieteicamais ievietojamås ve¬as daudzums ir
norådîts programmu tabulå. Lüdzu,
nepårsniedziet to!
Vispårîgi norådîjumi:
Kokvilnas, lina izstrådåjumi: tvertne pilna, bet
ne pårpildîta.
Sintétika: ne vairåk kå aptuveni puse no
tvertnes.
Delikåtie un vilnas izstrådåjumi: ne vairåk kå
treßda¬a tvertnes.
Mazgåjot maksimåli pie¬aujamo ve¬as
daudzumu, Jüs ievérojami ekonomésiet üdens
un stråvas patériñu.
Taçu mazgåjot îpaßi netîru ve¬u, ievietojamås
ve¬as daudzums ir jåsamazina.
Aptuvenais ve¬as svars:
Peldmételis
1200 g
Salvete
100 g
Segas pårvalks
700 g
Palags
500 g
Spilvendråna
250 g
Galdauts
200 g
Froté dvielis
100 g
Naktskrekls
200 g
Sievießu apakßbikses
100 g
Vîrießu virskrekls
600 g
Vîrießu îsais krekliñß
200 g
Vîrießu pidΩama
500 g
Blüze
100 g
Vîrießu apakßbikses
100 g
E¬¬as kråsas. Samitriniet traipu un, novietojot
to uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju, kam pamatå ir benzîns.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar
pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas
audumu; pirms tam novietojiet to uz mîkstas
pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñéméjam paredzétu tîrîßanas
lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi ar ilgi
noståvéjußiem rüsas traipiem, jo, iespéjams,
celulozes struktüra ir bojåta un audums var
viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi
izskalojiet (tikai baltajai ve¬ai un kråsainai ve¬a,
kuru nevar sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un
péc tam atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai,
kuru nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå
(*) un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas
pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet acetonå, kå minéts
augståk, péc tam tîriet traipu ar metilspirtu.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar tîrîßanas
lîdzekli, péc tam apstrådåjiet traipu ar citronskåbi vai eti˚skåbi un izskalojiet. Paliekas
apstrådåjiet ar balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju un rüpîgi izskalojiet.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda
apstrådei.
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas
Traipu apstråde
Ieståvéjußos traipus nevar iztîrît ar üdeni un
mazgåßanas lîdzek¬iem. Tie jåapstrådå îpaßi
pirms ievietoßanas ve¬as maßînå.
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta,
tekoßa üdens. Sakaltußus traipus nepiecießams
iemérkt uz vienu diennakti, izmantojot îpaßus
tîrîßanas lîdzek¬us. Péc tam izberzéjiet
ziepjüdenî.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
Labs mazgåßanas rezultåts ir atkarîgs arî no
mazgåßanas lîdzek¬a kvalitåtes un lietotå
daudzuma. Bez vielåm, kas biolo©iski noårdås,
mazgåßanas lîdzek¬u saståvå ir arî ˚îmiskas
vielas, kas lielos daudzumos ir videi kaitîgas.
Mazgåßanas lîdzek¬u izvéle ir atkarîga no
mazgåjamås ve¬as veida (delikåtå, vilna,
kokvilna un tml.), kråsas, mazgåßanas
temperatüras un ve¬as netîrîbas pakåpes.
electrolux 11
Ve¬as mazgåßanai Jüs varat izmantot visa
veida mazgåßanas lîdzek¬us, kas paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås:
• visa veida pulvera veida mazgåßanas
lîdzek¬us;
• pulvera veida mazgåßanas lîdzek¬us
delikåtiem izstrådåjumiem lîdz 60 OC un
vilnai;
• ß˚idros mazgåßanas lîdzek¬us, îpaßi
piemérotus mazgåßanai zemå temperatürå
(maksimåli lîdz 60 OC) visa veida ve¬ai, vai
îpaßi paredzétos vilnai.
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas jåievieto
piemérotå mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Lietojot koncentrétos vai ß˚idros mazgåßanas
lîdzek¬us jåuzståda mazgåßanas programma
bez priekßmazgåßanas.
Ve¬as mazgåjamå maßîna ir aprîkota ar üdens
recirkulåcijas sistému, kas nodroßina iespéju
optimåli izmantot koncentrétos mazgåßanas
lîdzek¬us.
Í˚idros mazgåßanas lîdzek¬us iepildiet
mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå
tießi pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Ve¬as mîkstinåßanas un cietinåßanas lîdzek¬i
jåiepilda mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå tießi pirms mazgåßanas
programmas uzsåkßanas.
Sekojiet mazgåßanas lîdzek¬u izgatavotåja
norådém uz to iepakojuma un nekådå
gadîjumå nepårsniedziet atzîmi „MAX”
uz atvilktnîtes.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana
Mazgåßanas lîdzek¬u veids un lietoßanas
daudzums ir atkarîgs no mazgåjamås ve¬as
veida, ievietotå daudzuma, netîrîbas pakåpes
un üdens cietîbas Jüsu dzîves vietå.
Ëdens cietîbu méra tå sauktajås „cietîbas
pakåpés”. Ja piegådåtå üdens cietîba Jüsu
dzîves vietå ir augsta (såkot no II pakåpes),
jålieto speciålais üdens mîkstinåßanas lîdzeklis.
Informåciju par piegådåtå üdens cietîbu Jüs
varat iegüt vietéjå üdens apgådes uzñémumå.
Lüdzu, ievérojiet lîdzek¬a izgatavotåja sniegtos
norådîjumus uz to iepakojuma!
Lietojiet mazåk mazgåßanas lîdzekli, ja:
• mazgåjat nelielu ve¬as daudzumu;
• ve¬a ir tikai nedaudz netîra;
• ja mazgåßanas procesa laikå veidojas liels
putu daudzums.
Ëdens cietîbas pakåpe
Pakåpe
Pakåpe Raksturojums
Våcu
O
dH
Françu
O
T.H.
1
Mîksts
0-7
0-15
2
Vidéji mîksts
8-14
16-25
3
Ciets
15-21
26-37
4
Òoti ciets
> 21
> 37
electrolux 12
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI
Íie simboli ir atrodami uz ap©érbu kopßanas eti˚etém un tie palîdz izvéléties ap©érbam
atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Parastå
mazgåßana
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
Drîkst Ωåvét tikai
pa vienam
EWT 13120 W • EWT 10120 W
Drîkst Ωåvét tikai
neizgrieztu ve¬u
Drîkst Ωåvét tikai
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét ve¬as
Ωåvétåjå
Nedrîkst Ωåvét
ve¬as Ωåvétåjå
electrolux 13
MAZGÅÍANAS PROGRAMMAS
Programma/Ve¬as veids
Kokvilna, Standarta: Baltå un kråsaina kokvilnas ve¬a,
pieméram, palagi, galdauti, virtuves dvie¬i, krekli, blüzes,
apakßve¬a, salvetes.
Eco (ekonomiskå)*: Baltå un kråsaina kokvilnas ve¬a, vidéji
vai tikai nedaudz netîri izstrådåjumi, krekli, blüzes, apakßve¬a,
salvetes.
Kokvilna + Priekßmazgåßana
Maksimålais
Iespéjamås papildus
ve¬as
funkcijas
ievietoßanas
daudzums
5.5 kg
5.5 kg
5.5 kg
Eco (ekonomiskå)* + Priekßmazgåßana
5.5 kg
Sintétika: Sintétika un jaukta tipa materiåli, apakßve¬a,
kråsaini ap©érbi, krekli, kas nav jågludina, blüzes.
2.5 kg
Sintétika + Priekßmazgåßana
„Viegli gludinåt”: Mazgåßana vidéjå üdens temperatürå
viegli kopjamajiem izstrådåjumiem, kuri péc apstrådes ar ßo
programmu ir tikai nedaudz jågludina vai vispår nav jågludina.
Delikåtå ve¬a: Saudzéjoßa speciålå programma sintétikas
izstrådåjumu, no slåñainåm ß˚iedråm, mikroß˚iedråm gatavotu
audumu materiålu izstrådåjumu un aizkaru mazgåßanai.
Vilna: Speciåli testéta programma vilnas izstrådåjumiem, uz
kuru kopßanas eti˚etém norådîts „Tîra vilna, neplük, drîkst
mazgåt ve¬as maßînå”.
2.5 kg
Funkcija ar
skaloßanas
apstådinåßanu
Papildus skaloßana
„Atliktais starts”
„Laika plånoßanas”
funkcija**
1.0 kg
2.5 kg
1.0 kg
„Mazgåt ar rokåm”: Speciåla programma izstrådåjumiem,
kurus paredzéts mazgåt ar rokåm.
1.0 kg
DΩinss: Programma paredzéta, lai atseviß˚i mazgåtu dΩinsa
izstrådåjumus - bikses, svårkus vai jakas, kå arî DΩersija
izstrådåjumus ar „hi-tech” materiåla apdari. Ieslédzas funkcija
„Papildus skaloßana”.
3.0 kg
Skaloßana: Atseviß˚a saudzîga ve¬as skaloßana ve¬ai, kura
izmazgåta ar rokåm.
5.5 kg
Ëdens atsüknéßana: Programma ir paredzéta, lai atsüknétu
pédéjo ve¬as skaloßanas üdeni péc funkcijas izvéles ar ve¬as
atståßanu üdenî vai „Nakts reΩîma +” izvéles.
5.5 kg
Ve¬as izgrießana: Íî ir atseviß˚a programma ar rokåm
izmazgåtas ve¬as izgrießanai vai ve¬as izgrießanai péc funkcijas
izvéles ar ve¬as atståßanu üdenî vai „Nakts reΩîma +” izvéles.
Ve¬as izgrießanas åtrums no 700 lîdz 1000/1300 apgr./min.***
5.5 kg
Funkcija ar
skaloßanas
apstådinåßanu
„Atliktais starts”
Funkcija ar
skaloßanas
apstådinåßanu
Papildus skaloßana
„Atliktais starts”
Programma kråsainu kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanai 60 OC E temperatürå ir testa programma,
kuras parametri ir uzrådîti uz mar˚éjuma, saskañå ar IEC 456 normu standartiem.
** Nav iespéjams programmai Eco (ekonomiskajai)
*** Atkarîbå no mode¬a
*
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 14
PAT‰RIˆA LIELUMI
Aptuvenie patériña rådîtåji**
Programma, Ve¬as veids
Temperatüra OC
Ëdens
patériñß
(litros)
Kokvilna, Standarta
Eco (ekonomiskå)*
Kokvilna + Priekßmazgåßana
Sintétika
Sintétika + Priekßmazgåßana
„Viegli gludinåt”
Delikåtå ve¬a
Vilna
„Mazgåt ar rokåm”
DΩinss
Skaloßana
Ëdens atsüknéßana
Ve¬as izgrießana
Aukstå üdenî – 90
40 – 90
Aukstå üdenî – 90
Aukstå üdenî – 60
Aukstå üdenî – 60
Aukstå üdenî – 60
Aukstå üdenî – 40
Aukstå üdenî – 40
Aukstå üdenî – 40
40
–
–
–
63
58
74
45
54
55
50
45
45
55
32
–
–
Stråvas Programmas
patériñß izpildes laiks
(kW)
(minütés)
2.10
1.50
2.30
0.80
1.10
0.45
0.50
0.45
0.45
0.60
0.05
0.002
0.015
135 - 145
140 - 150
160 - 170
85 - 95
105 - 115
135 - 145
60 - 70
55 - 65
55 - 65
125 - 135
50 - 60
0 - 10
10 - 20
* Programma „Kokvilnas, ekonomiskå 60 OC” ir programma, kuras parametri ir uzrådîti uz mar˚éjuma,
saskañå ar ES 92/75 direktîvu: 46l / 0.93 kW / 140 min.
** Tabulå uzrådîtie patériña lielumi ir tikai aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma un
veida, no üdens un apkårtéjås telpas temperatüras. Íie lielumi atbilst karståkajam üdenim, kas
pie¬aujams katrå programmå.
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Pirms jebkuras tîrîßanas vai tehniskås apkopes
uzsåkßanas ATVIENOJIET ierîci no stråvas
padeves avota.
Atka¬˚oßana
Lai likvidétu ka¬˚a nogulsnes ierîcé un novérstu
ka¬˚akmens veidoßanos, periodiski izmantojiet
speciålos pretkorozijas lîdzek¬us, kas paredzéti
ve¬as mazgåjamåm maßînåm. Lüdzu, ievérojiet
uz lîdzek¬a iepakojuma sniegtos norådîjumus
par ieteicamajiem ve¬as maßînas atka¬˚oßanas
termiñiem un lîdzek¬a dozéßanu.
Uzmanîbu! Neizmantojiet ve¬as maßînas
korpusa un vadîbas pane¬a apkopei abrazîvus
tîrîßanas lîdzek¬us vai lîdzek¬us, kas satur
metilspirtu, ß˚îdinåtåjus un tiem lîdzîgas vielas.
Mazgåßanas lîdzek¬u nodalîjums
Regulåri iztîriet mazgåßanas lîdzek¬u un
piedevu ve¬as mazgåßanai atliekas, kas
nogulsnéjußås mazgåßanas lîdzek¬u
nodalîjumå. Noñemiet un iztîriet nodalîjumu soli
pa solim atbilstoßi pievienotajiem attéliem:
Åréjås korpusa apkope
Notîriet ierîces korpusu ar siltå ziepjüdenî
samércétu mîkstu dråniñu un nosusiniet.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 15
Ëdens drenåΩas sistémas filtrs
Ëdens padeves sistémas filtri
Regulåri iztîriet üdens drenåΩas sistémas filtru,
kas atrodas iekårtas apakßéjå da¬å. Lai iztîrîtu
ßo filtru, lüdzu, rîkojieties sekojoßi:
Lai iztîrîtu ßos filtrus, lüdzu, rîkojieties sekojoßi:
KO DARÈT, JA ...
Ja Jüsu ve¬as mazgåjamå maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas k¬ümé
vai sîkå defektå, kuru Jüs varat novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas. Ja klientu
apkalpoßanas dienesta darbinieks tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem traucéjumiem,
izsaukums nebüs bezmaksas arî garantijas perioda laikå.
Lai novérstu darbîbas traucéjumu, sekojiet attiecîgajiem norådîjumiem tabulå.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 16
Traucéjums
Risinåjums
• Iekårta neieslédzas vai
neuzpildås ar üdeni.
• Pårbaudiet, vai iekårta ir pareizi pieslégta elektrotîklam un vai
kontaktligzdå ir stråva.
• Pårbaudiet, vai esat aktivizéjußi programmas izpildi.
• Pårbaudiet, vai Jüsu dzîves vietå nav pårtraukta stråvas padeve.
• Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens kråns.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostota atvere üdens padeves caurules
savienojumå.
• Maßîna uzpildes laikå
uzreiz iztukßojas.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir novietota pareizi un nav
påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u par iekårtas uzstådîßanu.
• Maßîna neiztukßojas
un/vai neizgrieΩ ve¬u.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule nav saliekta vai saspiesta.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots noplüdes sietiñß. Ja nepiecießams,
iztîriet to.
• Ir aktivizéta automåtiskå disbalansa kontroles sistéma. Pårbaudiet, vai
ve¬a ir tvertné izkårtota vienmérîgi.
• Pårbaudiet, vai neesat izvéléjußies funkciju ar skaloßanas
apstådinåßanu vai „Nakts reΩîmu + ”.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir novietota pareizi un nav
påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u.
• Ëdens iztek uz grîdas.
• Pårbaudiet, vai ir pareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana un vai
tas ir paredzéts lietoßanai automåtiskajås ve¬as maßînås (veidojas påråk
liels putu daudzums).
• Pårbaudiet, vai nav bojåta ߬ütene, blîvéjuma vietas savienojumos vai
pie kråna. Ne vienmér to uzreiz var pamanît, tådé¬ pårbaudiet, vai tå ir
mitra.
• Pårbaudiet, vai atsüknéßanas sietiñß péc tîrîßanas ir novietots atpaka¬
pareizi.
• Mazgåßanas rezultåts
nav apmierinoßs.
• Tika lietots par maz mazgåßanas lîdzeklis vai arî tas nebija piemérots
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
• K¬üdaina mazgåßanas temperatüras izvéle.
• Ve¬as maßînå ievietota påråk daudz ve¬a.
• Ve¬as maßîna vibré vai
strådå ¬oti ska¬i.
• Pårbaudiet, vai ir izñemti visi transportéßanas stiprinåjumi.
• Pårliecinieties, vai ve¬as maßîna ir novietota stabili un pareizi (skat.
attiecîgos. norådîjumus).
• Ve¬as maßîna ir novietota påråk tuvu sienåm vai mébelém.
• Pårbaudiet, vai ve¬a tvertné ir izvietota vienmérîgi.
• Pårbaudiet, vai tvertné nav izvietota påråk maz ve¬as.
• Mazgåßanas
programmas norise ir
påråk ilga.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots filtrs üdens padeves caurules
savienojumå.
• Iespéjams, ka programmas norises laikå ierîcei ir bijusi atslégta stråva
vai üdens padeve.
• Iespéjams, ka bija aktivizéta automåtiskå motora temperatüras kontroles
sistéma.
• Iespéjams, ka piegådåtå üdens temperatüra bija zemåka nekå parasti.
• Iespéjams, ka bija aktivizéta automåtiskå putu kontroles sistéma
(izveidojußås påråk daudz putas) un ierîce likvidéja lieko putu
daudzumu.
• Iespéjams, ka bija aktivizéta automåtiskå disbalansa kontroles sistéma
un tika veikts papildus cikls ar vienmérîgåku ve¬as izkårtojumu tvertné.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 17
Traucéjums
• Ierîce apståjas
programmas norises
laikå.
Risinåjums
• Pårbaudiet, vai ierîcei nav pårtraukta üdens padeve.
• Pårbaudiet, vai padeves avotå ir stråva, vai nav pårdedzis droßinåtåjs.
• Pårbaudiet, vai neesat izvéléjußies funkciju ar skaloßanas
apstådinåßanu.
• Ve¬as tvertnes durtuñas palikußas atvértas
• Atbilstoßais indikators displejå nav izgaismots*.
• Ëdens temperatüra ir påråk augsta.
• Ve¬as tvertni var atvért 1-2 minütes péc programmas izpildes.
• Mazgåßanas cikla
beigås ve¬as maßînas
våku nevar atvért.
• Mazgåßanas cikla
beigås netiek izgaismots
• Ve¬as tvertne nevaréja apståties vélamajå pozîcijå, jo ve¬a tvertné bija
indikators, kas informé
¬oti nevienmérîgi izkårtota; pagrieziet tvertni manuåli.
par pareizu tvertnes
pozicionéßanu.
• Pogas „Starts/Pauze”**
• Pårbaudiet, vai ierîces våks ir kårtîgi aizvérts.
signålspuldzîte mirgo
sarkanå kråså***
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots üdens noplüdes filtrs.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule nav salocîjusies vai nosprostota.
• Pogas „Starts/Pauze”** • Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir novietota pareizi un nav
signålspuldzîte mirgo
påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u par ierîces uzstådîßanu.
sarkanå kråså***
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots noplüdes sietiñß. Ja nepiecießams,
iztîriet to.
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots sifons.
• Pogas „Starts/Pauze”**
signålspuldzîte mirgo
sarkanå kråså***
• Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens kråns.
• Pårliecinieties, vai Jüsu dzîves vietå nav pårtraukta üdens padeve.
• Ir aktivizéta automåtiskå pret-pårplüßanas kontroles sistéma. Lüdzu,
rîkojieties sekojoßi:
• Pogas „Starts/Pauze”**
- aizveriet üdens krånu;
signålspuldzîte mirgo
- 2 minütes veiciet programmu üdens atsüknéßanai un atvienojiet ierîci
sarkanå kråså***
no stråvas padeves avota;
- Griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa centrå.
• Ir aktivizéta automåtiskå pret-pårplüßanas kontroles sistéma. Lüdzu,
rîkojieties sekojoßi:
• Ve¬as maßînas üdens
- aizveriet üdens krånu;
atsüknéßanas süknis
- 2 minütes veiciet programmu üdens atsüknéßanai un atvienojiet ierîci
darbojas nepårtraukti, arî
no stråvas padeves avota;
tad, ja ierîce ir izslégta.
- griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa centrå.
• Ve¬as skaloßanas vai
balinåßanas lîdzeklis
• Esat pårdozéjußi skaloßanas lîdzekli (uzpildîjußi virs atzîmes MAX uz
uzpildes laikå izlîst caur
nodalîjuma).
atveri skaloßanas lîdzek¬a • Ir nosprostotas caurulîtes mazgåßanas lîdzek¬u nodalîjuma aizmuguré.
pårpalikuma izplüdei.
* Atkarîbå no mode¬a.
** DaΩiem mode¬iem var tikt aktivizéts skañas signåls.
*** Péc traucéjumu novérßanas nospiediet pogu „Starts/Pauze”, lai turpinåtu pårtrauktås programmas
izpildi.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 18
Ja tomér radußos traucéjumus novérst
neizdodas, lüdzu, griezieties péc palîdzîbas
autorizétajå servisa centrå.
Lüdzu, norådiet precîzu ierîces modeli un
sérijas numuru. Íos datus Jüs varat atrast uz
iekårtas datu plåksnîtes. Atcerieties, ka
izsaucot meistaru maßînas garantijas apkalpes
laikå, Jums büs nepiecießams uzrådît
apliecinoßo dokumentu - klientu karti.
Ja klientu apkalpoßanas dienesta darbinieks
tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem traucéjumiem, izsaukums nebüs bezmaksas arî garantijas perioda laikå. Müsu servisa
centrå Jüs varat iegådåties arî iekårtai
nepiecießamås ori©inålås rezerves da¬as.
Lai vienmér precîzi norådîto vajadzîgo, iesakåm
aizpildît sekojoßo:
Modelis:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
RaΩojuma numurs: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sérijas numurs: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pirkuma datums: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kad un kå traucéjumi radås? –––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TEHNISKIE DATI
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
Elektriskais savienojums
Patéréjamå jauda
Ëdens spiediens
85 cm
40 cm
60 cm
230V / 50Hz
2300 W
Minimålais
Maksimålais
Savienojums ar üdens vadu
5 N/cm2
80 N/cm2
20 x 27 veids
Íî iekårta atbilst sekojoßåm • 73/23 EEG no 19/02/73 par zemspriegumu;
EEC direktîvåm:
• 89/336 EEG no 03/05/89 par elektromagnétisko atbilstîbu.
UZSTÅDÈÍANA
Izpakoßana
Viss transportéßanas nodroßinåjums un
iepakojums jånoñem lîdz ve¬as maßînas
lietoßanas uzsåkßanai. Saglabåjiet to gadîjumam,
ja kådreiz nåkotné ierîce büs jåpårvieto
(pieméram, dzîves vietas maiñas gadîjumå).
Ve¬as maßînas pårvietoßanas rezultåtå bez
attiecîgajåm fikséjoßajåm deta¬åm var tikt bojåtas
tås iekßéjås deta¬as vai trieciena rezultåtå var tikt
deforméts tås korpuss.
Lüdzu, veiciet ierîces izpakoßanu soli pa solim
atbilstoßi pievienotajiem attéliem:
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 19
Transporta nodroßinåjumu
noñemßana
Pirms ierîces lietoßanas uzsåkßanas, lüdzu,
noñemiet ve¬as maßînai visu transporta
nodroßinåjumu.
Lüdzu, veiciet transporta nodroßinåjumu
noñemßanu soli pa solim atbilstoßi
pievienotajiem attéliem:
Ja ierîce jånovieto vienå lîmenî ar blakus
esoßajåm mébelém, veiciet sekojoßås
darbîbas:
Ierîces pievienoßana üdensvadam
Nostipriniet üdens padeves cauruli ve¬as
maßînas aizmuguré, izpildot sekojoßås darbîbas:
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 20
Pievienoßana elektriskajam tîklam
Atveriet üdens padeves krånu. Pårbaudiet, vai
gar nevienu savienojumu nesücas üdens.
Ëdens padeves cauruli nekådå gadîjumå
nedrîkst pagarinåt. Ja tå ir par îsu, griezieties
autorizétajå servisa centrå, lai iegådåtos tådu
paßu, garåku.
Pieslégßana kanalizåcijai
- Ëdens drenåΩas
caurules uzgali var
pievienot pie jebkura
standarta veida sifona.
Pievienojiet uzgali pie
sifona ar savelkoßo
spaili, kas ietilpst
ierîces komplektåcijå.
Uzstådiet liekto
plastmasas deta¬u uz
drenåΩas caurules
gala.
Ievietojiet lokano
cauruli ar to galu, uz
kuras atrodas plastmasas liektå deta¬a,
kanalizåcijas atveré
(vai uz izlietnes malas) 70-100 cm attålumå
no grîdas. Lai üdens noplüdes laikå ߬ütene
nejaußi nevarétu nokrist, piestipriniet to ar
aukliñu pie sienas å˚a vai pie izlietnes kråna.
Ëdens drenåΩas caurules galå jåparedz atvere
gaisa pieplüdei, lai novérstu vakuuma raßanos.
Ierîci paredzéts pievienot vienas fåzes elektriskajam tîklam ar spriegumu 220-230 V, 50 Hz
un 10 A droßinåtåju.
Pirms ve¬as maßînas pieslégßanas pårbaudiet
måjås centrålos droßinåtåjus un vai elektroinstalåcija Jüsu dzîves vietå var nodroßinåt
ve¬as maßînas darbîbai nepiecießamo slodzi
(2,3 kW), ñemot vérå arî citu elektrisko ierîçu
darbîbu. Saskañå ar spékå esoßajiem
elektroener©ijas droßîbas noteikumiem,
ve¬as maßînu drîkst pievienot tikai iezemétai
kontaktligzdai.
Nepievienojiet ierîci stråvas padevei ar
pagarinåtåju, stråvas adapteri vai sadalîtåju.
Izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu
par bojåjumiem, kas radußies ßo droßîbas
noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
Svarîgi! Péc ierîces novietoßanas tai
paredzétajå vietå jånodroßina brîva piek¬uve
stråvas padeves vadam.
Novietoßana
Novietojiet ierîci tikai uz lîdzenas, cietas grîdas.
Vienmér pårliecinieties, vai ap ierîci ir pietiekama gaisa cirkulåcija un to neierobeΩo mîkstais
grîdas segums, paklåji un tml.. Pårliecinieties,
vai tå nesaskaras ar blakus esoßajåm mébelém
vai sienu.
Sekojiet, lai üdens padeves un drenåΩas caurules nebütu pårlocîtas vai saspiestas.
Novietojiet ierîci tå, lai tehnisko traucéjumu
gadîjumå tai brîvi varétu piek¬üt autorizétå
servisa centra darbinieki.
Lai vieglåk varétu pårvietot ierîci, tå ir aprîkota
ar pårvietoßanas ritentiñu. Pårvietojiet ve¬as
maßînas apakßå esoßo ritentiñu cik vien
iespéjams virzienå no kreisås uz labo pusi.
Péc pårvietoßanas uzstådiet ritentiñu atpaka¬
tam paredzétajå vietå.
Svarîgi! Ëdens drenåΩas cauruli nekådå
gadîjumå nedrîkst pagarinåt. Ja tå ir par îsu,
griezieties autorizétajå servisa centrå, lai
iegådåtos tådu paßu, garåku.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 21
Nekådå gadîjumå nekompenséjiet virsmas
nelîdzenumus, novietojot zem ierîces koka
klucîßus, kartona un tamlîdzîgas starplikas vai
paliktñus. Noreguléjiet ierîci tikai un vienîgi ar
reguléjamo kåjiñu palîdzîbu. Ierîcei jåbüt stabili
novietotai un lîdzenai, lai tå ve¬as izgrießanas
laikå nevibrétu un nedarbotos ska¬i. Ja
nepiecießams, pårbaudiet novietojumu ar
lîmeñrådi.
VIDES AIZSARDZÈBAS INFORMÅCIJA
Iepakojuma materiåls
Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli jåsaß˚iro
un jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus, kuri
apzîméti ar simbolu , iespéjams nodot
pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei;
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam;
>PP< polipropiléns.
Nokalpojusî iekårta
Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo iekårtu
kopå ar sadzîves atkritumiem! Konsultéjieties ar
vietéjo paßvaldîbu Jüsu dzîvesvietå, lai nodotu
iekårtu atkritumos atbilstoßi noteiktajiem
priekßrakstiem.
Uz produkta vai tå iepakojuma esoßais simbols
noråda, ka ßo produktu nedrîkst izmest
saimniecîbas atkritumos. Péc nolietoßanas
produkts jånogådå attiecîgos elektrisko un
elektronisko iekårtu savåkßanas punktos
otrreizéjai pårstrådei.
Ieteikumi apkårtéjås vides
aizsardzîbai
Lai ekonométu elektroener©iju un üdens
patériñu, kå arî lai aizsargåtu apkårtéjo vidi,
iesakåm ievérot sekojoßus nosacîjumus:
• Ierîce darbojas ekonomiskåk, ja tajå tiek
ievietots maksimåli pie¬aujamais ve¬as
daudzums.
• Priekßmazgåßanu un mércéßanu izmantojiet
tikai ¬oti netîras ve¬as mazgåßanai, vidéji
netîrai ve¬ai priekßmazgåßana nav jålieto.
Tådéjådi Jüs ne tikai ekonomésiet üdeni,
mazgåßanas lîdzekli, stråvu un laiku, bet
sniegsiet savu ieguldîjumu arî vides
aizsardzîbå.
• Ja piegådåtais üdens Jüsu dzîves vietå ir
vidéji ciets vai ciets (såkot no II üdens
cietîbas pakåpes), tam jåpievieno üdens
mîkstinåtåjs.
Péc tam mazgåßanas lîdzekli var dozét tå,
kå tas bütu jåpievieno üdenim ar I üdens
cietîbas pakåpi, t.i. mîkstam üdenim.
Uzmanîbu! Pirms ierîces izmeßanas
atkritumos padariet to nelietojamu nogrieΩot
stråvas padeves kabeli.
EWT 13120 W • EWT 10120 W
electrolux 22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising