AEG | LAV41020 | User manual | Aeg LAV41020 Používateľská príručka

Aeg LAV41020 Používateľská príručka
LAVAMAT 41020
Automatická práèka, ktorá je oh¾aduplná k
životnému prostrediu.
Návod na používanie
Vážená zákazníèka, vážený zákazník,
dôkladne si, prosím, preèítajte tento návod na používanie.
Osobitnú pozornost' venujte bezpeènostným pokynom na prvých
stranách návodu. Návod na používanie starostlivo uchovajte, aby
ste ho mohli použit' aj v budúcnosti. V prípade potreby odovzdajte
túto návod na používanie ïalšiemu vlastníkovi spotrebièa.
Výstražným trojuholníkom a/alebo slovne (Pozor!, Dôležité
upozornenie!) sú zvýraznené pokyny, ktoré sú dôležité pre vašu
bezpeènost' alebo funkènost' spotrebièa. Tieto pokyny
bezpodmieneène dodržujte.
Tento symbol vás bude krok za krokom sprevádzat' pri obsluhe
spotrebièa.
symbol vás upozorní na doplòujúce informácie a praktické
F Tento
tipy pre používanie spotrebièa.
Trojlístok oznaèuje tipy a informácie pre úspornú a ekologickú
prevádzku spotrebièa.
Tento návod na používanie obsahuje pokyny pre samostatné
odstránenie problémov, pozri kapitolu “Èo robit', keï...”.
Ak vám tieto pokyny nepomôžu, obrát'te sa na autorizované
servisné stredisko AEG. Zoznam adries autorizovaných servisných
stredísk je priložený. Najprv si však preèítajte kapitolu “Servis” na
konci príruèky.
2
Vytlaèené na ekologicky vyrobenom papieri.
Kto ekologicky myslí, ten tak aj koná...
OBSAH
Pokyny pre užívate¾a ............................. 5
Dôležité bezpeènostné pokyny .............................. 5
Pred prvým použitím.......................................................... 5
Používanie ......................................................................... 5
Inštalácia ............................................................................ 6
Bezpeènostné opatrenia .................................................... 7
Ochrana životného prostredia ............................... 8
Opis spotrebièa .................................................. 9
Poh¾ad spredu ................................................................... 9
Násypka ............................................................................ 9
Používanie práèky ............................................. 10
Ovládací panel ................................................................. 10
Èasomer .......................................................................... 10
Ostatné tlaèidlá a ich funkcie .......................................... 11
Termostat ........................................................................ 12
Ovládaè rýchlosti odstreïovania ...................................... 12
Spotreba a trvanie programu ............................... 13
Pokyny pre pranie ............................................. 1 4
Pracie prostriedky ............................................. 18
Medzinárodné symboly ošetrovania ....................... 20
Ako prat ' .......................................................... 21
Tabu¾ka programov ............................................ 2 4
Èistenie a údržba............................................... 26
Odstraòovanie porúch ........................................ 28
3
Obsah
Pokyny pre inštaláciu a zapojenie ............ 30
Bezpeènostné pokyny pre inštalatéra ..................... 30
Rozmery spotrebièa ........................................... 31
Inštalácia spotrebièa .......................................... 32
Umiestnenie ...................................................... 3 4
Vyrovnanie a premiestòovanie práèky..................... 3 4
Zapojenie do elektrickej siete .............................. 35
Pripojenie na vodovodnú a kanalizaènú siet' ............ 36
Technické údaje ................................................ 38
Záruka a servis ................................... 38
4
POKYNY PRE UŽÍVATE¾A
Dôležité bezpeènostné pokyny
Z bezpeènostných dôvodov by si mali tieto pokyny preèítat'
všetci užívatelia spotrebièa.
Pred prvým použitím
Riaïte sa pokynmi v kapitole „Pokyny pre inštaláciu a
zapojenie“.
Používanie
Spotrebiè by mali používat' výluène dospelí. Dbajte na to, aby
sa deti so spotrebièom nehrali, a aby nemanipulovali s jeho
ovládacími prvkami.
Spotrebiè vyba¾te bezprostredne po dodaní. Praèku dôkladne
skontrolujte. V prípade potreby vyplòte dodací list a jeho
kópiu uschovajte.
Praèka je urèená výhradne na pranie bežnej bielizne v
domácnosti. Spotrebiè v žiadnom prípade nepoužívajte na
priemyselné, komerèné alebo iné úèely.
Za žiadnych okolností spotrebiè neupravujte, ani sa o to
nepokúšajte. Je to nebezpeèné.
Po skonèení prania spotrebiè odpojte od elektrickej siete a
zatvorte príslušný vodovodný kohútik.
Perte len takú bielizeò, ktorá je urèená na pranie v automatickej
práèke. Riaïte sa pokynmi na príslušnom štítku.
V práèke zásadne neperte bielizeò s kosticami, odevy bez
lemu alebo roztrhané odevy.
Pred vložením do práèky z odevov nezabudnite vyòat'
mince, špendlíky, spinky, skrutky atd'. Tieto predmety by
mohli práèku vážne poškodit'.
Do práèky nedávajte bielizeò predbežne ošetrenú
prostriedkom na odstraòovanie škvàn s obsahom benzínu,
alkoholu, trichlóretylénu atï. V prípade potreby poèkajte, kým
sa podobný prostriedok z látky úplne odparí.
5
Pokyny pre užívate¾a
Drobné kusy bielizne, ako sú ponožky, opasky a pod., vložte
do špeciálneho vrecka alebo oblieèky na vankúš, aby sa pri praní
nedopatrením nedostali medzi nádrž a bubon.
Ak spotrebiè nepoužívate, nechajte veko práèky a bubna
otvorené, aby vzduch v nádrži mohol vo¾ne cirkulovat', a aby ste
zabránili vzniku nepríjemného zápachu a tvorbe plesní.
Pred èistením a údržbou spotrebiè vždy odpojte od elektrickej
siete.
Používajte len také pracie prášky, ktoré sú vhodné na použitie
v automatickej praèke. Dodržujte pokyny výrobcu pracieho
prášku.
Ak je práèka umiestnená na mieste, v ktorej hrozí nebezpeèenstvo
mrazu, vodu z práèky úplne odèerpajte, odpojte prívodnú hadicu
a položte ju na podlahu.
Obalové materiály (napr. plastové sáèky alebo polystyrén)
môžu byt' pre deti nebezpeèné. Obalové materiály odstráòte z
dosahu detí.
Dbajte na to, aby sa do spotrebièa nedostali zvieratá alebo deti.
Spotrebiè nikdy nepoužívajte, ak je poškodený prívodný
elektrický kábel, ovládací panel, pracovná plocha alebo
podstavec.
Inštalácia
Ak si zapojenie spotrebièa do elektrickej siete vyžaduje zásah
do domácej elektrickej inštalácie, smie zmenu vykonat' výluène
kvalifikovaný elektrikár.
Pred zapojením spotrebièa do elektrickej siete si preèítajte
pokyny v kapitole „Zapojenie do elektrickej siete“.
Zapojenie spotrebièa do vodovodnej a kanalizaènej siete smie
vykonat' výluène kvalifikovaný inštalatér.
Po definitívnom umiestnením spotrebièa skontrolujte, èi práèka
nestojí na prívodnom elektrickom kábli.
Spotrebiè je t'ažký. Pri manipulácii s ním buïte preto opatrní.
Pred prvým použitím treba zo spotrebièa odstránit' všetky
ochranné prepravné prvky a obaly. Ak tieto zo spotrebièa
zabudnete odstránit', môže sa práèka a okolitý nábytok poškodit'.
6
Pokyny pre užívate¾a
Pri odstraòovaní obalov a ochranných prvkov musí byt' spotrebiè
odpojený od elektrickej siete.
Opravu spotrebièa smie vykonat' len kvalifikovaný odborník.
V prípade poruchy sa obrát'te na autorizované servisné stredisko.
Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Bezpeènostné opatrenia
Veko: Vaša práèka je vybavená bezpeènostným zariadením,
ktoré zabraòuje zatvoreniu veka, keï sú dvierka bubna otvorené.
Ak sú dvierka bubna otvorené, spotrebiè nie je možné spustit'.
Elektromechanická poistka zabraòuje otvoreniu veka poèas
prevádzky spotrebièa a 2 minúty po skonèení pracieho programu.
Motor: Teplotné bezpeènostné zariadenie chráni motor spotrebièa
pred mechanickým pret'ažením a príliš nízkym alebo vysokým
napätím.
Ohrev: Ohrievanie sa nezaène dovtedy, kým do práèky nenateèie
potrebné množstvo vody. Toto bezpeènostné zariadenie je
úèinné predovšetkým pri prerušení dodávky vody, alebo keï
zabudnete otvorit' vodovodný kohútik.
Systém proti penivosti: Vïaka elektronicky ovládanému cyklu
odstreïovania s priebežným odstreïovaním po hlavnom praní a
troma cyklami odstreïovania pri praní bielej a farebnej bielizne je
spotreba vody v tejto práèke ve¾mi nízka. Cyklus odstreïovania
po skonèení hlavného prania sleduje detekèný systém penivosti.
V prípade potreby sa cyklus odstreïovania zastaví dovtedy, kým
sa pena neodstráni.
Systém kontroly nerovnováhy: Tento bezpeènostný systém
zabezpeèuje stabilitu práèky poèas priebežného a koneèného
odstreïovania tým, že zaznamená nevhodné rozmiestnenie bielizne
v bubne (malé množstvo bielizne alebo zamotané kusy) a problém
odstráni.
Systém automatického zastavenia bubna: elektronický systém
zabezpeèuje, že sa dvierka bubna po skonèení pracieho programu
zastavia v hornej polohe, aby ste mohli bielizeò bez problémov
vyberat' a vkladat'. Ak nie je bielizeò v bubne rovnomerne
rozmiestnená, bubon sa zastaví v nesprávnej polohe. V takomto
prípade treba bubon otoèit' manuálne dvierkami nahor.
7
Pokyny pre užívate¾a
Ochrana životného prostredia
Všetky materiály oznaèené symbolom
sú vhodné na recykláciu.
Hoïte ich do príslušnej zbernej nádoby urèenej pre tento úèel, aby
ich bolo možné recyklovat' a opätovne použit'. Potrebné informácie
získate na miestnom úrade správy.
Plasty sú oznaèené nasledovne: :
>PE< polyetylén, napr. obal výrobku a obal dokumentácie;
>PS< penový polystyrén, napr. výplò, bez freónov;
Kartónový obal je vyrobený z recyklovaného papiera. Treba ho
odhodit' do príslušnej zbernej nádoby.
Nasledujúce pokyny vám odporúèame dodržiavat' v záujme ochrany
životného prostredia a úspory vody a energie:
-
Ak je to možné, perte vždy maximálne prípustné množstvo
bielizne (bubon však nikdy nepreplòujte).
Programy s predpieraním používajte len na pranie ve¾mi zneèistenej
bielizne.
Množstvo pracieho prostriedku prispôsobte tvrdosti vody,
množstvu bielizne a stupòu jej zneèistenia.
Pri likvidácii starého spotrebièa sa postarajte o to, aby nebol pre
nikoho nebezpeèný. Práèku odpojte od elektrickej siete, odrežte
prívodný kábel a poškoïte príchytku veka tak, aby sa nedalo
zavriet'.
Automatické prispôsobenie spotreby vody
Tento automatický systém prispôsobí spotrebu vody množstvu a
druhu bielizne.
V prípade problémov si preèítajte kapitolu „Odstránenie poruchy“.
Ak vám uvedené pokyny nepomôžu a závada pretrváva naïalej,
obrá•te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných
servisných stredísk je priložený.
8
Pokyny pre užívate¾a
Opis spotrebièa
Ovládací panel
Poh¾ad spredu
Veko
Rukovät' na
otváranie veka
Príklop filtra
Páka na zdvíhanie
spotrebièa na na
kolieska
Nastavite¾né nožièky
Predpieranie (priehradka 1).
Práškový alebo tekutý prací prostriedok na
hlavné pranie (priehradka 2).
Bielidlo (priehradka 3).
34
1
2
5
Tekuté prídavné prostriedky (aviváž, prostriedok proti krèeniu,
škrob atï.) (priehradka 4).
5
Odtok pre aviváž
9
Pokyny pre užívate¾a
Používanie práèky
Ovládací panel
Svetelný ukazovate¾
prevádzky
Tlaèidlá
Ovládaè programov s ukazovate¾om
priebehu programu
Ovládaè rýchlosti
odstreïovania
Termostat
Ovládaè programov
Ovládaè riadi prací cyklus (napríklad hladinu
vody, pohyb bubna, poèet plákaní)
v závislosti od druhu bielizne, stupòa jej
zneèistenia a teploty vody pri praní.
Upozornenie: Ovládaè programov
nikdy neotáèajte proti smeru
hodinových ruèièiek.
Programy
, ,
a
zaèínajú krátkym odèerpaním. za ktorým
nasleduje automatické posunutie ovládaèa programov do polohy
pre napåòanie.
- BIELE S PREDPIERANÍM
Predpieranie pri teplote 40°C – hlavné pranie vyvárate¾nej / farebnej
bielizne pri teplote od 60°C do 95°C.
- BIELE BEZ PREDPIERANIA
Hlavné pranie vyvárate¾nej / farebnej bielizne pri teplote od 60°C do 95°C.
10
- RESISTANT COLOUREDS
Wash for resistant coloureds from cold "
" to 60°C.
- DELICATE COLOUREDS
Wash for delicate coloureds from cold "
" to 40°C.
Pokyny pre užívate¾a
- ZMIEŠANÉ S PREDPIERANÍM
Predpieranie pri teplote 40°C – hlavné pranie nenároènej bielizne pri
teplote od " " do 60°C.
- RESISTANT SYNTHETICS
Hlavné pranie nenároènej bielizne pri teplote od "
" do 60°C.
- DELICATE SYNTHETICS
Hlavné pranie nenároènej bielizne pri teplote od " " do 40°C.
- VLNA
Hlavné pranie so studenou vodou " " alebo pri teplote do 40°C; pre
vlnu urèenú na pranie v práèke.
- JEMNÉ
Hlavné pranie citlivej bielizne so studenou vodou "
do 40°C.
" alebo pri teplote
- PLÁKANIE (3 plákania)
- JEMNÉ PLÁKANIE (1 plákanie)
Osobitné plákanie napríklad plákanie bielizne vypranej ruène – plákanie
a šetrné odstredenie.
- ODSTREÏOVANIE
- KRÁTKE ODSTREÏOVANIE
Odèerpanie vody po plákaní bez odstreïovania a odstredenie alebo
osobitné odstreïovanie bielej alebo farebnej bielizne vypranej ruène.
- ODÈERPANIE
Odèerpanie vody po zastavení s plnou nádržou (bez následného
odstredenia).
Ostatné tlaèidlá a ich funkcie
Ostatné tlaèidla slúžia na prispôsobenie pracieho
programu v závislosti od stupòa zneèistenia
bielizne. Ak bielizeò nie je zneèistená viac než je
normálne, netreba stláèat' žiadne prídavné tlaèidlo.
Ostatné funkcie môžete kombinovat' v závislosti
na programe.
ZAPNÚT / VYPNÚT
Toto tlaèidlo slúži na spustenie a zastavenie práèky. Pri zapnutí sa
rozsvieti svetelný ukazovate¾ prevádzky.
11
Pokyny pre užívate¾a
KRÁTKO
Toto tlaèidlo umožòuje skrátenie èasu prania malého množstva
bielizne alebo mierne zneèistenej bielizne z bavlny alebo syntetického
materiálu. Toto tlaèidlo nie je kompatibilné s programom na pranie
jemnej bielizne a vlny.
EXTRA PLÁKANIE
Táto funkcia zabezpeèuje zvýšenie množstva vody pri plákaní
bavlnenej bielizne.
Priebeh programu
Ovládaè sa postupne otáèa a informuje o priebehu programu.
Termostat
Termostatom nastavíte teplotu vody pri praní.
Teplotu môžete zvolit' v škále od studenej " "
do 95°C.
Teploty uvedené v tabu¾ke (str. 24) slúžia pre
orientáciu. Teplotu si môžete prispôsobit'
pomocou termostatu. Vždy sa riaïte pokynmi
uvedenými na štítku každého kusu bielizne
alebo odevu.
Ovládaè rýchlosti odstreïovania
Umožòuje vo¾bu rýchlosti odstreïovania bielizne:
n od 300 do 1000 ot./min pre programy na
pranie bavlny,
n od 300 do 850 ot./min pre programy na pranie
syntetickej bielizne a vlny;
n od 300 do 650 ot./min pre programy na pranie
jemnej bielizne.
Okrem toho ponúka voliè odstreïovania nasledujúce vo¾by:
n polohu " "(odèerpanie) za úèelom vynechania odstreïovania;
n polohu "
12
" (plákanie stop), aby sa bielizeò nepokrèila.
Pokyny pre užívate¾a
Spotreba a trvanie programu
Množstvo
bielizne
Spotreba
vody
Spotreba
energie v
v kg
v litroch
kWh
4,5
55
1,80
130
4,5
49
0,85
125
FAREBNÉ 40
4,5
49
0,45
110
ZMIEŠANÉ 60
2,0
46
0,60
70
JEMNÉ 40
2,0
41
0,40
43
VLNA 40
1,0
43
0,45
55
Èasomer / teplota
BIELE 95
BIELE 60
1
Trvanie v
min
1 Odporúèaný program pre testovanie pod¾a normy IEC 456. Termostat na 60°.
Predpieranie pri praní bavlny alebo syntetickej bielizne trvá približne
25 minút.
Uvedené údaje pre trvanie prania sú len orientaèné. Skutoèné
hodnoty závisia od teploty a tlaku pritekajúcej vody a napätia
elektrickej siete.
13
Pokyny pre užívate¾a
Pokyny pre pranie
Rozdelenie bielizne pod¾a druhu
V záujme optimálnej úèinnosti prania vám odporúèame bielizeò
rozdelit' nasledovne:
bielizeò odolná voèi intenzívnemu praniu a odstreïovaniu;
jemná bielizeò, ktorú treba citlivo ošetrovat'.
Ak hodláte vložit' do práèky rôzne druhy bielizne z rôznych
materiálov, zvo¾te program, ktorý zodpovedá najcitlivejšej bielizni.
Teploty a symboly
Pokyny pre správne ošetrovanie bielizne sú uvedené na štítku.
Pod¾a symbolov zvo¾te vhodný prací program. Pri triedení
bielizne vám odporúèame prezerat' symboly na štítku.
Údaje o teplote uvedené na štítkoch predstavujú maximálne
prípustné hodnoty.
Vyvárate¾ná bielizeò
Bavlnená a ¾anová bielizeò oznaèená týmto symbolom nie je citlivá
na vysoké teploty a mechanické pôsobenie. Pre tento druh bielizne
sa hodí program BIELE.
Farebná bielizeò
Bavlnená a ¾anová bielizeò oznaèená týmto symbolom nie je citlivá
na mechanické pôsobenie. Pre tento druh bielizne sa hodí program
FAREBNÉ.
Nenároèná bielizeò
Bielizeò z upravenej bavlny, zmiešaného materiálu založeného na
bavlne a syntetická bielizeò oznaèená týmto symbolom si vyžadujú
jemnejšie mechanické pôsobenie. Pre tento druh bielizne sa hodí
program ZMIEŠANÉ.
14
Pokyny pre užívate¾a
Jemná bielizeò
Textílie ako sú vrstvené materiály, mikrovlákno, syntetické
materiály a siet'ové záclony oznaèené týmto symbolom si
vyžadujú osobitne jemné zaobchádzanie. Pre tento druh
bielizne sa hodí program JEMNÉ.
Vlna a mimoriadne citlivá bielizeò
Textílie z vlny, zmesi s vlnou alebo hodváb oznaèené týmto
symbolom sú mimoriadne citlivé na mechanické pôsobenie.
Pre tento druh bielizne sa hodí program VLNA.
Vlnené odevy so symbolom
(vlna) je možné prat' v práèke
len za predpokladu, že sú oznaèené ako „nezráža sa“ alebo
„vhodné na pranie v práèke“.
Bielizeò oznaèená symbolom
(ruèné pranie) alebo
(neprat') sa nesmie prat' v automatickej práèke.
Riaïte sa pokynmi „prat' oddelene“ alebo „nieko¾ko krát prat'
oddelene“.
Pranie farebnej bielizne
Pri prvom praní môže farebná bielizeò pustit' farbu a zafarbit'
ostatnú bielizeò.
Odstránenie škvàn
Odolné škvrny (najmä, keï sú už staré) treba ošetrovat' zo
stredu škvrny smerom von, aby ste zabránili vzniku zosvetlených
kruhov.
Tráva. F¾ak dôkladne vydrhnite mydlom a použite zriedené
tekuté bielidlo (12% chlórnan sodný). Pri vlne môže pomôct'
alkohol zohriaty na 90°C.
15
Pokyny pre užívate¾a
Náplò z gu¾ôèkového pera – zvýrazòovaè. Na škvrnu naneste
èistou handrièkou alkohol zohriaty na 90°C. Dbajte na to, aby sa
f¾ak nerozšíril.
Hrdza. Použite prípravok na odstraòovanie hrdze. Riaïte sa
pokynmi výrobcu.
Spálený materiál. Ak je materiál len mierne poškodený, a ak
farby znesú ošetrenie, ponorte bielizeò do vody s prídavkom
malého množstva tekutého bielidla (12% chlórnan sodný).
V opaènom prípade materiál ponorte do 10% hydrogén peroxidu
a nechajte ho pôsobit' 10-15 minút.
Žuvaèka. Žuvaèku rozpustite pomocou odlakovaèa na nechty a
potom ju odstráòte èistou handrièkou. Ubezpeète sa, že materiál
znesie pôsobenie odlakovaèa.
Decht. Na f¾ak naneste trochu èerstvého masla, nechajte ho
pôsobit' a potom naò aplikujte terpentín.
Rúž. Zneèistenú èast' odevu položte na pijavý papier a rubovú
èast' materiálu navlhèite odlakovaèom na nechty. Pijavý papier
pod f¾akom èasto vymieòajte. Ubezpeète sa, že odlakovaè
bielizeò nepoškodí.
Farba. Dbajte na to, aby farba nezaschla. F¾ak odstráòte
okamžite vhodným rozpúšt'adlom uvedeným na obale farby
(voda, terpentín, biely alkohol). Potom použite mydlo a látku
vyplákajte.
Vosk . Tupým nožom z povrchu odstráòte èo najviac vosku.
Potom na f¾ak položte kus hodvábneho papiera a látku cez papier
vyžehlite.
Kontrola bielizne
Vyprázdnite vrecká odevov.
Zapnite zipsy a cvoky.
Zo záclon a závesov odstráòte háèky alebo ich vložte do
ochranného vrecka.
Odstráòte gombíky, skoby a cvoky, ktoré nie sú pevne prišité.
Záclony vložte do vrecka, napr. oblieèky na vankúš, aby boli
chránené.
Prišite alebo odstráòte všetky gombíky, ktoré nedržia pevne.
16
Pokyny pre užívate¾a
Maximálne množstvo bielizne v závislosti od druhu
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut' maximálnu
kapacitu práèky. Táto kapacita sa líši v závislosti od druhu
bielizne.
Ak je bielizeò ve¾mi zneèistená alebo materiál absorbuje ve¾a
vody, perte menšie množstvo.
Maximálne množstvo bielizne
Bielizeò sa vzájomne líši objemom a kapacitou absorbovania
vody.
Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit':
- doplna (bielizeò by však nemala byt' natlaèená) pri praní
bavlny, ¾anu a zmiešaného materiálu;
- do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického
materiálu;
- približne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon a vlny.
Pri praní bielizne zo zmiešaného materiálu naplòte bubon ako
pri jemnej bielizni.
V nasledujúcom preh¾ade sú uvedené priemerné hmotnosti
bežne praných kusov bielizne.
Uterák .................................................................. 1200
Uterák na ruky ....................................................... 180
Ve¾ká plachta ....................................................... 1300
Malá plachta ........................................................... 800
Oblieèka na vankúš ................................................ 200
Noèný úbor ............................................................. 180
Mužské pyžamo ..................................................... 500
Detské pyžamo ...................................................... 200
Mužská koše¾a ....................................................... 250
Blúzka .................................................................... 150
Utierka .................................................................... 100
Pracovná bunda ......................................... 300 až 600
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
17
Pokyny pre užívate¾a
Pracie prostriedky
Vo¾ba pracieho prostriedku
Výrobcovia udávajú na obaloch vždy maximálne množstvo pracieho
prostriedku v závislosti od množstva bielizne.
Riaïte sa pokynmi pre používanie a dávkovanie na obaloch pracích
prostriedkov.
Dávkovanie
Škála tvrdosti
Tvrdost' vody v mol
Správne množstvo pracieho
vody
na liter
prostriedku
závisí
od
množstva bielizne, tvrdosti
I -mäkká
do 1,3
vody a stupòa zneèistenia.
Ak je voda vo vašej lokalite
II -stredná
1,3-2,5
mäkká, môžete dávkovanie
mierne znížit'. Ak je voda
III -tvrdá
2,5-3,8
tvrdá, alebo je bielizeò ve¾mi
zneèistená, resp. s f¾akmi,
IV-ve¾mi tvrdá
treba dávkovanie mierne
viac ako 3,8
zvýšit'. Údaj o tvrdosti vody
vo vašej lokalite získate v miestnej vodohospodárskej organizácii
alebo na kompetentnom úrade.
Poznámka: Používajte len pracie prostriedky s nízkou penivos•ou,
bežne dostupné v obchodnej sieti, ktoré sú urèené na použitie
v automatických práèkach. Na pranie vlny použite neutrálny prací
prostriedok.
Ak používate tekuté pracie prostriedky, vložte dávkovaè
priamo do bubna a zvo¾te prací program bez predpierania. Ak
hodláte bielizeò vysušit' v sušièke, nezabudnite dávkovaè vybrat'. Za
predpokladu, že zvolíte prací program bez predpierania a program
spustíte okamžite, môžete tekutý prací prostriedok naliat' priamo na
bielizeò.
Tekuté pracie prostriedky sú vhodné na pranie pri nízkych teplotách
(30°C a 40°C). Práškový prací prostriedok odporúèame použit' pri
vyšších teplotách od 60°C do 90°C.
18
Pokyny pre užívate¾a
Aviváž
Vïaka násypke sa tekutá aviváž pridá do vody automaticky poèas
posledného plákania. Riaïte sa pokynmi pre dávkovanie uvedenými
na nádobe v závislosti od druhu aviváže (normálna alebo
koncentrovaná).
Nikdy nepridávajte väèšie množstvo aviváže, než je prípustné
(80 ml). Ak pridáte prive¾a aviváže, otvor predávkovania pod
okienkom displeja pre aviváž vás na to upozorní.
Aviváž vám odporúèame používat' v záujme urýchlenia sušenia a
zjemnenia bielizne. Avivážou sa tiež eliminuje statická elektrina
bielizne.
Bielidlo
Bielidlo môžete použit' pri všetkých pracích programoch. Vždy sa
však vopred ubezpeète, že prané textílie vydržia takéto ošetrenie.
Bielidlo sa spláchne do bubna automaticky. Do priehradky násypky
oznaèenej " " pridajte 1/4 až 1 pohár bielidla 12° chl ešte pred
zapnutím práèky.
Hladina tekutiny však nikdy nesmie presiahnut' znaèku MAX.
19
20
S
C
È
Ž
B
I
p
C
v
C
N
M
M
9
H
I
a
h
B
a
° C
Z
e
.
M
k
C
v
b E
a lS k
I
a.
6 0 °
á
š
Ua
x E
Mx
n
o
m
a
i
o
h
Mx
05 4
o
e
l
N
x
0
a.
a
i
s
e
.
°
3
a
e
Š
y
h
C
c
vM
e
,T a
L M
r
Mx
S
x
a.
C
t
.
k
zN
aí
V
E
l
v
k
N
R
°
x
u
E
a
e
h é
NIn
l
.
t
k
š NE
v
N E
k
N
e e
m
e
be C z
oN
p
Medzinárodné symboly ošetrovania
n
ee L
C
u
ý
h
Pokyny pre užívate¾a
sie
Pokyny pre užívate¾a
Ako prat'
Pred prvým praním odporúèame v práèke spustit' jeden prací
program naprázdno, ako opatrenie v záujme vyèistenia bubna,
nádrže a násypky.
1. Do násypky pridajte jednu dávku pracieho prostriedku.
2. Zvo¾te program
– BIELE 95°C.
3. Stlaète tlaèidlo zapnút' / vypnút' " ".
1. Naplnenie práèky
• otvorte veko práèky;
• stlaète tlaèidlo A a klapky bubna sa
automaticky otvoria;
• bielizeò vložte do bubna; zatvorte bubon
a veko práèky.
A
Upozornenie: Pred zatvorením veka práèky
skontrolujte, èi sú klapky bubna správne
zablokované:
• klapky sú správne prichytené;
• tlaèidlo A nie je stlaèené.
Elektronický systém zabezpeèuje, že sa dvierka bubna po skonèení
pracieho programu zastavia v hornej polohe, aby ste mohli bielizeò
bez problémov vyberat' a vkladat'. Ak nie je bielizeò v bubne
rovnomerne rozmiestnená, bubon sa zastaví v nesprávnej polohe.
V takomto prípade treba bubon otoèit' ruène dvierkami nahor.
Maximálne množstvo bielizne v suchom stave
Stredne zneèistená biela / farebná bielizeò ...... 4,5
Syntetická bielizeò ............................................ 2,0
Jemná bielizeò ................................................... 2,0
Záclony .............................................................. 2,0
Vlna ................................................................... 1,0
kg
kg
kg
kg
kg
21
Pokyny pre užívate¾a
2. Dávkovanie pracieho prostriedku
Potrebné množstvo pracieho prostriedku nasypte do priehradky
" " , resp. aj do priehradky " ", ak hodláte spustit' program
s predpieraním. V prípade potreby pridajte aj aviváž.
Ak používate tekutý prací prostriedok, riaïte sa pokynmi v kapitole
„Vo¾ba pracieho prostriedku“.
3. Pridanie pracích prostriedkov
V prípade potreby pridajte do priehradky oznaèenej ( ) aviváž a do
nádobky ( ) bielidlo.
Vaša práèka bola skonštruovaná za úèelom redukcie spotreby
vody a pracieho prostriedku. Z toho dôvodu by množstvo
pracích prostriedkov (prací prášok a aviváž) v priehradkách
násypky nemalo presiahnut' úroveò MAX (po strane násypky).
4. Pod¾a potreby stlaète tlaèidlo EXTRA PLÁKANIE "
alebo KRÁTKO " ".
" a/
5. Vo¾ba teploty
Zvo¾te teplotu, vhodnú pre požadovaný program a zodpovedajúcu
pokynom v tabu¾ke programov.
6. Vo¾ba rýchlosti odstreïovania
Rýchlost' odstreïovania zvo¾te v závislosti od druhu bielizne a od
toho, na aký stupeò vlhkosti chcete mat' bielizeò na konci pracieho
cyklu odstredenú, pod¾a toho akým spôsobom hodláte bielizeò
sušit'. Rýchlosti odstreïovania sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke:
Biele
300
450
550
650
800
900
1000
Syntetické/Vlna
300
400
450
550
650
750
850
Jemné
300
350
400
450
550
600
650
7. Vo¾ba programu
Pod¾a druhu bielizne a stupòa zneèistenia zvo¾te vhodný prací
program. Ovládaè programov otoète v smere hodinových ruèièiek
na požadovaný program.
22
Pokyny pre užívate¾a
8. Spustenie programu
Skontrolujte, èi je otvorený príslušný vodovodný kohútik.
Práèku spustíte stlaèením tlaèidla zapnút'/vypnút' " ". Po stlaèení
tohto tlaèidla sa program spustí a svetelné ukazovatele sa rozsvietia.
9. Po skonèení programu
Po skonèení nastaveného programu sa práèka automaticky zastaví.
Program skonèí:
n odstredením pri zvolenej rýchlosti odstreïovania;
n odèerpaním, ak ste volièom rýchlosti odstreïovania zvolili vo¾bu
odèerpanie " " ;
n plákaním stop (voda v nádrži), ak ste volièom rýchlosti
odstreïovania zvolili vo¾bu plákanie stop " ".
V takomto prípade môžete nechat' bielizeò odstredit' (zvo¾te
rýchlost' odstreïovania) alebo vodu odèerpat' (ovládaè programov
nastavte do polohy odèerpanie).
Na konci pracieho cyklu práèku vypnite uvo¾nením tlaèidla zapnút'/
vypnút' " ". Aj ostatné stlaèené tlaèidla uvo¾nite. Zástrèku spotrebièa
odpojte od elektrickej zásuvky a zatvorte vodovodný kohútik.
Ubezpeète sa, že je bubon prázdny. Zabudnutá bielizeò by sa mohla
poèas ïalšieho pracieho cyklu znièit' (zrazit') alebo zafarbit' ostatné
kusy bielizne.
UPOZORNENIE:
VEKO PRÁÈKY NIE JE MOŽNÉ OTVORIt' EŠTE PRIBLIŽNE 2
MINÚTY PO ZASTAVENÍ PRÁÈKY.
Ak vaša bielizeò na konci pracieho cyklu nebola odstredená,
pred spustením odstreïovania skontrolujte, èi je bielizeò
v bubne dobre rozmiestnená (pozri „Systém kontroly
nerovnováhy“).
Poznámka:
Veko a bubon práèky odporúèame nechat' otvorené, aby sa nádrž
vetrala.
23
Pokyny pre užívate¾a
Tabu¾ka programov
Pranie
Táto tabu¾ka neobsahuje všetky možné nastavenia, len tie
najlepšie a v praxi najbežnejšie možnosti.
Druh bielizne,
symbol na štítkul
Max.
množstvo
bielizne
Ovládaè programov
Teplota
Ostatné
možné
funkcie
(v suchom stave)
Vyvárate¾ná
4,5 kg
BIELE S PREDPIERANÍM
60 - 95
BIELE BEZ PREDPIERANÍM
60 - 95 (1)
Farebná
4,5 kg
- FAREBNÉ
- 60
- FAREBNÉ
- 40
SYNTETICKÉ S PREDPIERANÍM
- 60
Nenároèná
2,0 kg
SYNTETICKÉ
- 60
SYNTETICKÉ
- 40
Vlna
Jemná
1 kg
2,0 kg (alebo
15-20 m2
záclon)
VLNA
- 40
JEMNÉ
- 40
1. Odporúèaný program pre testovanie pod¾a normy IEC 456. Termostat na 60°.
24
Pokyny pre užívate¾a
Samostatné zmäkèovanie avivážou / škrobenie
Programmov
Druh bielizne
Max. množstvo bielizne
(v suchom stave)
Vyvárate¾né
Farebné
4,5 kg
4,5 kg
Nenároèné
2,0 kg
Jemné
Vlna
2,0 kg
1,0 kg
Ovládaè
programov
Samostatné plákanie
Programmov
Druh bielizne
Max. množstvo bielizne
(v suchom stave)
Vyvárate¾né
Farebné
4,5 kg
4,5 kg
Nenároèné
2,0 kg
Jemné
Vlna
2,0 kg
1,0 kg
Ovládaè
programov
Samostatné odstreïovanie
Programmov
Druh bielizne
Max. množstvo bielizne
(v suchom stave)
Vyvárate¾né
Farebné
4,5 kg
4,5 kg
Nenároèné
2,0 kg
Jemné
2,0 kg
Vlna
1,0 kg
Ovládaè
programov
25
Pokyny pre užívate¾a
Èistenie a údržba
Pred èistením práèku vždy odpojte od elektrickej siete.
Odstraòovanie vodného kameòa
F
Ak pridávate správne množstvo pracieho prostriedku, spravidla
nie je potrebné odstraòovat' vodný kameò.
V prípade potreby použite špeciálny nekorozívny prípravok na
odstraòovanie vodného kameòa urèený pre automatické
práèky, ktorý si môžete zakúpit' v obchodnej sieti. Riaïte sa
pokynmi oh¾adne dávkovania a frekvencie používania na obale
výrobku.
Po každom pracom cykle
F
Veko a bubon práèky odporúèame nechat' po každom pracom
cykle otvorené, aby sa nádrž vetrala, a aby nedošlo k tvorbe
plesní a vzniku nepríjemného zápachu.
Vnútornú stranu veka a okolie otvoru nádrže vyèistite vlhkou
špongiou (nepoužívajte abrazívne prostriedky).
Plášt' spotrebièa
Plášt' práèky vyèistite vlažnou vodou a šetrným èistiacim
prostriedkom. Potom ho opláchnite a dôkladne vysušte.
Upozornenie: nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšt'adlá alebo
podobné prípravky, abrazívne prostriedky, drsné špongie a
drôtenky.
Ovládací panel
Ovládací panel vyèistite vlažnou vodou a vlhkou handrièkou.
26
Pokyny pre užívate¾a
Násypka
Vybratie násypky
obr.1
obr.2
obr.3
obr.4
obr.5
Stlaète príchytky po oboch stranách násypky a posuòte ich
smerom nahor (obr. 1 a 2).
Násypku umyte pod teèúcou vodou s použitím kefy alebo handrièky
(obr. 3). Skontrolujte, èi otvory na zadnej strane násypky nie sú
upchaté (obr. 4).
Vrátenie násypky na svoje miesto
Násypku nasuòte spät' do drážok tak, aby zapadla (obr. 5).
Odtokový filter
Filter v dolnej èasti práèky pravidelne èistite. Ak sa z vašej bielizne
uvo¾òuje ve¾a vlákien, èistite filter po každom praní. Koncovku
odtokovej hadice vložte do ve¾kej nádoby
umiestnenej na podlahe, aby zvyšok vody v práèke
odtiekol, a potom postupujte nasledovne:
odteèenie zostávajúcej vody:
F a.
b.
Otvorte príklop (obr. 1).
Pod príklop umiestnite plytkú nádobu
s rovným krajom. Odtekanie ukonèite
otoèením zátky odtokového filtra do
vertikálnej polohy tak, aby všetka voda
vytiekla (obr. 2).
èistenie filtra:
a. Filter otoète proti smeru hodinových
ruèièiek a vyberte ho (obr.3).
b. Filter dôkladne vyèistite pod teèúcou
vodou.
c. Filter vrát'te na svoje miesto a zaskrutkujte
ho v smere hodinových ruèièiek.
d. Príklop zatvorte.
F
obr.1
obr.2
obr.3
27
Pokyny pre užívate¾a
Odstraòovanie porúch
Vaša práèka bola poèas výroby ve¾a krát testovaná.
Napriek tomu sa niekedy môžu vyskytnút' problémy. V prípade potreby sa
obrát'te na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných
servisných stredísk je priložený.
Problém
Odstránenie
V práèke nie je voda.
Skontrolujte, èi:
- je vodovodný kohútik úplne otvorený;
- tnie je zanesený filter.
Do práèky nepriteká voda.
Skontrolujte, èi:
- èi je otvorený vodovodný kohútik, a èi
je tlak vody dostatoène vysoký;
- je veko práèky správne zatvorené;
- nejde o prerušenie dodávky elektrickej
energie.
Bielizeò nie je èistá.
Skontrolujte, èi:
- je prací prostriedok vhodný pre
automatické práèky;
- ste do práèky nevložili naraz príliš
ve¾ké množstvo bielizne;
- ste zvolili vhodný prací program.
Prací cyklus je príliš dlhý.
Skontrolujte, èi:
- je tlak vody dostatoène vysoký;
- filter prítokovej hadice nie je zanesený;
- nejde o prerušenie dodávky elektrickej
energie.
Práèka sa zastaví poèas pracieho cyklu.
Skontrolujte, èi:
- je tlak vody dostatoène vysoký;
- filter prítokovej hadice nie je zanesený;
- sú poistky v poriadku a nie sú vypálené;
Do práèky priteèie voda a hneï nato sa Skontrolujte, èi:
zase odèerpá.
- nie je odtoková hadica pripojená príliš
nízko.
28
Pokyny pre užívate¾a
Problém
Odstránenie
Práèka sa nespustí.
Skontrolujte, èi:
- sú v poriadku poistky;
-je práèka správne zapojená;
- je veko práèky správne zatvorené;
- ste zvolili požadovaný prací program;
- ste program spustili (stlaèili ste tlaèidlo
zapnút'/vypnút');
-nejde o prerušenie dodávky elektrickej
energie;
- je vodovodný kohútik úplne otvorený;
-filter prítokovej hadice nie je zanesený.
Práèka neodstreïuje a neodèerpáva
vodu.
Skontrolujte, èi:
-odtoková hadica nie je zablokovaná
alebo zalomená;
- filter odtokového èerpadla nie je
zanesený;
- je bielizeò v bubne správne
rozmiestnená.
Práèka sa nenapåòa.
Skontrolujte, èi:
- èi je otvorený vodovodný kohútik, a èi
je tlak vody dostatoène vysoký;
-je veko práèky správne zatvorené;
- nejde o prerušenie dodávky elektrickej
energie.
Práèka vibruje a je ve¾mi hluèná.
Skontrolujte, èi:
- ste odstránili všetky prepravné
zabezpeèovacie prvky;
-je práèka správne vyrovnaná a
inštalovaná;
- práèka nie je umiestnená príliš blízko
pri stene alebo nábytku;
-je bielizeò v bubne správne
rozmiestnená;
- je množstvo bielizne dostatoèné.
29
Problém
Odstránenie
Okolo práèky je voda.
Skontrolujte, èi:
- èi ste nepoužili prive¾a pracieho
prostriedku;
-je použitý prací prostriedok vhodný pre
automatické práèky (nadmerná penivos•);
- je odtoková hadica správne
umiestnená;
- ste odtokový filter po vyèistení vrátili
správne na svoje miesto;
-prítoková hadica neprepúš•a vodu.
Aviváž pri napåòaní preteká cez
prietokový otvor.
Skontrolujte, èi:
- ste nepoužili prive¾a aviváže;
- otvory na zadnej strane násypky nie sú
zablokované.
POKYNY PRE INŠTALÁCIU A ZAPOJENIE
Bezpeènostné pokyny pre inštalatéra
Práèku nenakláòajte na prednú alebo ¾avú stranu práèky (pri
poh¾ade spredu), pretože by sa mohli namoèit' elektrické
súèasti spotrebièa.
Pred zapojením spotrebièa si dôkladne preèítajte pokyny
v kapitole „Zapojenie do elektrickej siete“.
30
Pokyny pre inštaláciu a zapojenie
Rozmery spotrebièa
Poh¾ad spredu a zboku
Poh¾ad zozadu
31
Pokyny pre inštaláciu a zapojenie
Inštalácia spotrebièa
Odstránenie prepravných zabezpeèovacích prvkov.
Upozornenie!
Pred prvým použitím treba zo spotrebièa odstránit' všetky
zabezpeèovacie prvky, ktoré slúžia na ochranu vnútorných
èastí práèky poèas prepravy. Tieto ochranné prvky a príchytky
uschovajte pre prípad ïalšej prepravy spotrebièa.
1. Najprv odstráòte vonkajšie obaly. Spotrebiè
nakloòte dozadu a otoète o štvrt' otáèky na jednom
zo zadných rohov, aby ste ho sòali z prepravnej
podložky. Podložka sa od práèky prirodzene oddelí.
2. Otvorte veko práèky a vyberte držiak bubna a
èervený plastový klin. Veko práèky zatvorte.
3. Pomocou skrutkovaèa odstráòte na zadnej
strane práèky dva èervené uvo¾nené rozpery (A).
A
C45Q001
B
32
4. Do uvo¾nených otvorov nezabudnite vložit'
priložené uzávery (B) a zátku umiestnit' spät' do
stredu.
Pokyny pre inštaláciu a zapojenie
5. Ubezpeète sa, že ste z práèky odstránili
všetky prepravné zabezpeèovacie prvky a
starostlivo ich uschovajte, aby ste ich mohli
použit' v prípade ïalšej prepravy (napríklad pri
st'ahovaní).
6. Ak chcete práèku umiestnit' zarovno s okolitým
nábytkom, môžete odrezat' držiak hadice na
zadnej strane práèky. Ušetríte tým 2 až 3
centimetre håbky.
Dva boèné uzávery umiestnite do správnej
polohy.
33
Pokyny pre inštaláciu a zapojenie
Umiestnenie
Inštalácia práèky si vyžaduje:
zdroj elektrickej energie (pozri kapitolu „Zapojenie do elektrickej
siete“);
prípojku pre prítok vody 20 x 27 mm;
prípojku pre odtok vody;
vetranú miestnost'.
Práèku umiestnite na tvrdú plochú podlahu.
Ubezpeète sa, že sa práèka nedotýka steny alebo okolitého
zariadenia.
Upozornenie: Ak je práèka umiestnená na podlahe s kobercom,
ubezpeète sa, že koberec neblokuje niektorý otvor v dolnej èasti
práèky, ktorý slúži na ventiláciu spotrebièa.
Zdroj elektrickej energie a prípojka pre odtok a prívod vody musia
byt' umiestnené v blízkosti spotrebièa.
Práèku neinštalujte v priestoroch, kde môže teplota klenút' pod bod
mrazu.
Vyrovnanie a premiestòovanie práèky
Práèku vyrovnajte nastavením nožièiek.
Precíznym vyrovnaním spotrebièa predídete vibráciám, hluku a
pohybu práèky poèas prevádzky.
Po vyrovnaní spotrebièa zafixujte nastavite¾né nožièky
dotiahnutím krúžkov manuálne alebo s použitím skrutkovaèa.
Ak chcete práèku presunút', zdvihnite ju na kolieska posunutím
páèky v dolnej èasti spotrebièa z ¾avej strany na pravú. Po
premiestnení spotrebièa na zvolené miesto vrát'te páèku do pôvodnej
polohy.
34
Pokyny pre inštaláciu a zapojenie
Zapojenie do elektrickej siete
Informácie o zdroji elektrickej energie,
prípojnom napätí, druhu prúdu a poistkách
sú uvedené na typovom štítku, ktorý sa
nachádza na zadnej strane spotrebièa.
V prípade priameho pevného zapojenia do
elektrickej siete, treba medzi spotrebiè a
zdroj inštalovat' dvojpólový spínaè so vzdialenost'ou otvorených
kontaktov aspoò 3 mm.
Spotrebiè pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie s napätím
230 V.
Skontrolujte, èi sú elektromer, poistky a inštalácia dimenzované pre
dané zat'aženie a umožòujú súèasné zapojenie ïalších elektrických
spotrebièov.
Poistky (jedna na každú fázu):
10 A, 230 V, jednofázový prúd.
Dôležité upozornenie
Inštalácia spotrebièa musí zodpovedat' všeobecným
požiadavkám, regionálnym normám a platným predpisom.
Na zapojenie použite zásuvku s uzemòovacím kontaktom,
ktorá musí byt' inštalovaná v súlade s platnými predpismi.
Výmenu elektrického prívodného kábla smie vykonat' výluène
autorizované servisné stredisko.
Ubezpeète sa, že uzemnenie zodpovedá platným predpisom.
Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené
nesprávnym alebo neexistujúcim uzemnením.
35
Pokyny pre inštaláciu a zapojenie
Pripojenie na vodovodnú a kanalizaènú siet'
Vaša práèka je v súlade s platnými prepismi vybavená
ochranným zariadením, ktoré zabraòuje vtekaniu použitej vody
spät' do vodovodného potrubia. Z toho dôvodu pri inštalácii nie
je potrebné použit' ïalšie prídavné ochranné zariadenie.
Upozornenie! Práèky urèené na prívod studenej vody sa
nesmú pripájat' na zdroj teplej vody!
Prípustný tlak vody
Tlak vody by nemal byt' menší ako 0,1 MPa (= 1 bar) a väèší ako
1 MPa (= 10 bar).
Ak je tlak väèší ako 10 barov, je potrebné inštalovat' redukèné
tlakové zariadenie.
Ak je tlak nižší ako 1 bar, odskrutkujte prítokovú hadicu na
magnetickom vstupnom ventile na práèke a odnímte regulátor
prietoku (najprv treba pomocou klieští odòat' filter a potom
gumené tesnenie pod ním). Filter potom vrát'te na svoje
miesto. Tento pracovný postup smie vykonat' výluène
kvalifikovaný inštalatér.
Prívod vody
K práèke je priložená prítoková hadica s dåžkou 1,5 m.
Ak potrebujete dlhšiu prítokovú hadicu, použite výluène
kompletnú sadu hadíc opatrených skrutkovacími koncovkami,
ktorú si môžete objednat' v autorizovanom servisnom stredisku
AEG.
Upozornenie! Na predåženie nikdy nepoužívajte pospájané
kusy hadice!
Tesniace krúžky sú dodávané buï v plastových maticiach,
alebo ako príslušenstvo dodávané spolu s práèkou. Zásadne
nepoužívajte iné tesniace krúžky!
36
Pokyny pre inštaláciu a zapojenie
Do objímky hadice vložte tesniaci podložku a
potom prítokovú hadicu pripojte na vodovodný
kohútik s prítokom studenej vody so závitom 3/
4“. Ak prítokovú hadicu pripájate na nové potrubie
alebo ste potrubie dlhšiu dobu nepoužívali,
nechajte vodu najprv nieko¾ko minút odtekat' a až
potom naò pripojte hadicu. Na opaènom konci pri
práèke môžete prítokovú hadicu otoèit'
¾ubovo¾ným smerom. Mierne odskrutkujte upínací krúžok, koncovku
hadice umiestnite do požadovanej polohy a krúžok opät' pevne
dotiahnite.
Odtok vody
Odtokovú hadicu odporúèame pripojit' na sifón umývadla.
V prípade potreby odtok umiestnite do umývadla, prípadne
vane.
Na predåženie používajte len originálne hadice. Hadicu treba
umiestnit' na podlahu. Nesmie byt' dlhšia ako 3 m a výška
nesmie presiahnut' 1 m.
F
Odtok vody do sifónu
Koncovku odtokovej hadice môžete pripojit'
na akýko¾vek typ štandardného sifónu.
Na prichytenie koncovky hadice použite
upínaciu svorku.
F
Odtok vody do umývadla
Ak hodláte nechat' vodu odtekat' do
umývadla, použite držiak dodávaný spolu
s práèkou, ktorý zabraòuje vykåznutiu.
Hadica môže z umývadla vykåznut' pôsobením
tlaku odtekajúcej vody.
Odtokovú hadicu nevešajte na malé
umývadlo!
Problémom je možné zabránit' prichytením držiaku
k vodovodnému kohútiku alebo k stene pomocou dodávanej
svorky.
37
Pokyny pre inštaláciu a zapojenie
Technické údaje
Rozmery
výška s panelom
výška bez panelu
šírka
håbka
Napätie / frekvencia
Celkový príkon
Ohrev
Poistka
895 mm
850 mm
397 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
1950 W
10 A
Tlak vody
minimum
maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Rýchlost' odstreïovania
bavlna
syntetické/vlna
jemné
od 300 do 1000 ot./min
od 300 do 850 ot./min
od 300 do 650 ot./min
Práèka zodpovedá smernici CEE 89-336 oh¾adne elektrickej
kompatibility a smernici CEE 73-23 oh¾adne bezpeènosti.
ZÁRUKA A SERVIS
V prípade poruchy sa obrát'te na autorizované servisné stredisko
AEG. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
146 3666 00
VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA TECHNICKÉ ZMENY
VÝROBKU A TOHTO NÁVODU NA POUŽÍVANIE.
38
39
AEG Domácí spotøebièe
Budìjovická 5
140 21 Praha 4
ã
Copyright by AEG
146 3666 00 - 02/02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising