Electrolux | EWT1021 | User manual | Electrolux EWT1021 Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EWT1021 Lietotāja rokasgrāmata
SATURS.
Jüsu droßîbai ..........................................................................................................................................
Ve¬as maßînas uzstådîßana .................................................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana ......................................................................................................................
Tehniskå apkope ..................................................................................................................................
Vides aizsardzîbas informåcija...............................................................................................................
Elektroener©ijas un üdens ekonomija ...................................................................................................
Iekårtas apraksts ....................................................................................................................................
Mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîte ..............................................................................................................
Kontroles panelis.....................................................................................................................................
Informåcija par mazgåßanas programmåm...........................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana .........................................................................................................................
Ve¬as ievietoßana ................................................................................................................................
Mazgåjamå lîdzek¬a dozéßana ............................................................................................................
Skaloßanas lîdzek¬a pievienoßana .......................................................................................................
Mazgåßanas programmas izvéle..........................................................................................................
Ve¬as izgrießanas åtruma noreguléßana ..............................................................................................
Nepiecießamo papildfunkciju izvéle .....................................................................................................
Padomi un ieteikumi ve¬as mazgåßanai ................................................................................................
Tehniskie parametri.................................................................................................................................
Ap©érbu kopßanas simboli ....................................................................................................................
Mazgåßanas programmu tabulas ...........................................................................................................
Tîrîßana un kopßana ...............................................................................................................................
Atsüknéßanas sietiñß ...........................................................................................................................
Korpusa apkope ..................................................................................................................................
Ve¬as maßînas tîrîßana .........................................................................................................................
Ka¬˚akmens nogulsnes.........................................................................................................................
Mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîte ...............................................................................................................
Ja kautkas nedarbojas ...........................................................................................................................
Iekårtas uzstådîßana................................................................................................................................
Droßîbas nolükos .................................................................................................................................
Uzstådîßana..........................................................................................................................................
Iekårtas novietoßana ............................................................................................................................
Nolîmeñoßana.......................................................................................................................................
Iekårtas pårvietoßana ...........................................................................................................................
Ierîces pievienoßana üdensvadam .......................................................................................................
Pieslégßana kanalizåcijai......................................................................................................................
Pieslégßana elektriskajam tîklam..........................................................................................................
Pasåkumi pret aizsalßanu.....................................................................................................................
3
3
3
3
4
4
5
5
6
9
10
10
10
10
10
10
11
12
13
14
15
17
17
17
17
17
17
18
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér, lai
varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakåm pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo broßüru. Íeit
Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Droßîbas norådîjumi.
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå, un
tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo
informåciju.
Norådîjumi un padomi.
EWT 1021
2
JËSU DROÍÈBAI.
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu dé¬. Lüdzu uzmanîgi izlasiet tos pirms iekårtas
uzstådîßanas un lietoßanas uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas instrukciju kopå ar
iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja iekårta tiek pårdota vai pårvietota, vienmér
pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir nodota kopå ar iekårtu, lai tås jaunais îpaßnieks var
iepazîties ar ve¬as maßînas funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Ve¬as maßînas uzstådîßana.
•
•
Ve¬as maßînu uzstådît un pieslégt elektroener©ijas padeves avotam, kå arî nepiecießamîbas gadîjumå atvért un labot tås mehånismu, drîkst tikai kvalificéts speciålists.
Iekårtas darbîbas traucéjumu gadîjumå,
nekådå ziñå nemé©iniet iekårtu remontét paßi.
Remontdarbi, kurus veikußi nekvalificéti
speciålisti, var izraisît nopietnus bojåjumus.
Péc ve¬as maßînas uzstådîßanas, pårbaudiet,
vai tå nav nejaußi novietota uz
elektroener©ijas padeves kabe¬a.
Pårliecinieties, ka üdens padeves un
noteces caurules nav nejaußi pårlocîtas vai
saspiestas. Iekårtai jåbüt stabili novietotai uz
lîdzenas un gludas virsmas.
Ve¬as maßînas lietoßana.
•
•
•
•
•
•
•
Ve¬as maßîna ir paredzéta tikai lietoßanai
måjsaimniecîbå, saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu. Neizmantojiet iekårtu nekådiem
citiem nolükiem, jo tas var izraisît nelaimes
gadîjumu vai bojåt Jüsu îpaßumu.
BieΩi vien bérni neapjauß briesmas, kådas var
rasties saskaré ar elektroierîcém. Uzmaniet
bérnus, ne¬aujiet tiem rota¬åties ar ierîci un tås
kontrolpogåm.
Neievietojiet ve¬as maßînå ve¬u, lîdz neesat
pårliecinåjußies, ka tås tvertne ir tukßa.
Nepårsniedziet pie¬aujamo ve¬as daudzumu
iekårtas tilpné. Ievérojiet instrukcijas, kas
sniegtas ßîs pamåcîbas noda¬å par maksimålo
ve¬as ielådi.
Ve¬as maßînå nedrîkst mazgåt krüßturus ar
stiprinåjuma lokiem. Mazgåßanas procesa
laikå tie var sabojåt påréjo ve¬u vai ve¬as
maßînas mehånismu.
Pårbaudiet, vai visas kabatas ir tukßas. Tådi
priekßmeti kå monétas, droßîbas adatas,
kniedes un skrüves var izraisît nopietnus
bojåjumus iekårtai. Aiztaisiet ap©érbu pogas
un råvéjslédzéjus.
Mazus ve¬as izstrådåjumus (ze˚es, jostas,
lentîtes un tml.) mazgåßanas laikå ievietojiet
speciåli ßim nolükam paredzétå maisiñå, jo
pretéjå gadîjumå mazgåßanas laikå tie var
iesprüst starp ve¬as maßînas tvertni un båku.
EWT 1021
•
•
Rüpîgi izlasiet mazgåjamo un skalojamo
lîdzek¬u izgatavotåja norådes. Lietojiet
mazgåjamos lîdzek¬us ar pazeminåtu putu
veidoßanås pakåpi, tåtad tos, kas ir paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
Nepårsniedziet ieteicamo mazgåjamå lîdzek¬a
daudzumu, jo tå pårdozéßana var bojåt gan
mazgåjamo ve¬u, gan iekårtu.
Neizmantojiet ve¬as maßînu ap©érba ˚îmiskai
tîrîßanai. Nebaliniet un nekråsojiet ve¬u ierîcé.
Gadîjumå, ja ap©érba traipi pirms
mazgåßanas ir ˚îmiski apstrådåti, rüpîgi
izskalojiet tos pirms ievietoßanas ve¬as
mazgåjamå maßînå.
Saskañå ar likumu par patérétåju aizsardzîbu,
ßo iekårtas uzstådîßanas un lietoßanas
noteikumu neievéroßanas gadîjumå,
izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem.
Tehniskå apkope.
•
•
Iekårtas remontu uzticiet tikai sertificétiem
klientu apkalpoßanas servisa darbiniekiem.
Pieprasiet tikai ori©inålås rezerves da¬as.
Nekådå gadîjumå nemé©iniet iekårtu remontét
paßi.
Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas rüpîgi
noñemiet transportéßanas un iepakojuma
materiålu (arî ve¬as maßînas tvertné).
Pårbaudiet, vai iekårtai nav nekådu bojåjumu.
Ja ve¬as maßînai ir kåds transportéßanas
bojåjums, nekavéjoties ziñojiet par to pårdevéjam, nekådå gadîjumå nesåciet to lietot.
Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar
iepakojuma materiålu!
3
Jüsu jaunå iekårta ir aprîkota ar
sekojoßiem droßîbas
aizsardzîbas mehånismiem:
•
Ve¬as maßînas våks - iekårta ir aprîkota ar
mehånismu, kas nepie¬auj aizvért tås våku,
kamér nav kårtîgi aizvérta ve¬as maßînas
tvertne. Íådå gadîjumå nav iespéjams
aktivizét iekårtas darbîbu. Programmas
izpildes laikå våks ir blo˚éts un to nevar
atvért. Programmas cikla beigås tiek izgaismots simbols
, kas informé pat to, ka programma ir izpildîta un Jüs varat atvért ve¬as
maßînu. Brîdî, kad, programmu uzsåkot vai
pabeidzot, iekårtas våks tiek blo˚éts vai
atblo˚éts, atskan signåls, kas informé par
droßîbas mehånisma aktivizåciju vai deaktivizåciju.
Uzmanîbu! Gadîjumå, ja iekårtai ir pårtraukta elektroener©ijas padeve, tås
våku var atvért péc 2 min.
•
•
•
•
•
Dzinéjs - droßîbas termoelements nodroßina
ve¬as maßînas motora aizsardzîbu pret
mehånisku pårslodzi, pazeminåtu vai
paaugstinåtu spriegumu.
Sildîßanas sistéma - tå tiek aktivizéta tikai tad,
kad ve¬as maßînas tvertne ir uzpildîta ar
mazgåßanai pietiekamu üdens daudzumu. Íî
sistéma ir îpaßi nozîmîga gadîjumå, ja pékßñi
iekårtai tiek pårtraukta üdens padeve vai arî
nejaußi esat aizmirsußi atvért üdens padeves
krånu.
Putu veidoßanås kontrole - automåtiska ve¬as
izgrießana péc pamatmazgåßanas un trim
skaloßanas reizém baltås un kråsainås ve¬as
mazgåßanas programmås tiek veikta ar ¬oti
nelielu üdens patériñu. Péc mazgåßanas cikla
ve¬a tiek izgriezta ar paståvîgu putu veidoßanås kontroli. Nepiecießamîbas gadîjumå
ve¬as izgrießana tiek pårtraukta lîdz putas tiek
likvidétas.
Elektroniskå lîdzsvara kontrole - nodroßina
iekårtas stabilitåti ve¬as izgrießanas laikå gan
mazgåßanas programmas izpildes (péc ve¬as
pamatmazgåßanas un starp skaloßanas
reizém), gan programmas izpildes beigås.
Ve¬as maßînas tvertnes automåtiskå kontrole
(DSP) - péc programmas izpildes iekårtas
tvertne vienmér tiek atståta pozîcijå ar durtiñåm uz augßu, lai no tås érti varétu izñemt
ve¬u. Gadîjumå, ja tomér péc elektroniskås
lîdzsvara kontroles ve¬a nav izkårtota vienmérîgi, tvertne var apståties nepareizå pozîcijå. Tådå gadîjumå pagrieziet to manuåli.
VIDES AIZSARDZÈBAS INFORMÅCIJA.
•
Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli jåsaß˚iro
un jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus,
kuri apzîméti ar simbolu
, iespéjams nodot
pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
•
Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo
iekårtu kopå ar sadzîves atkritumiem!
Konsultéjieties ar vietéjo paßvaldîbu Jüsu
dzîvesvietå, lai nodotu iekårtu atkritumos
atbilstoßi noteiktajiem priekßrakstiem.
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam
>PP< polipropiléns
ELEKTROENERÌIJAS UN ËDENS EKONOMIJA.
Lai ekonométu elektroener©ijas un üdens
patériñu, kå arî lai aizsargåtu apkårtéjo vidi,
iesakåm ievérot sekojoßus nosacîjumus:
• Iekårta darbojas ekonomiskåk, ja mazgå
maksimåli pie¬aujamo ve¬as daudzumu, taçu
neievietojiet tajå par daudz ve¬as.
• Priekßmazgåßanu izmantojiet tikai ¬oti netîras
ve¬as mazgåßanai.
• Sabalanséjiet izmantojamo mazgåjamå
lîdzek¬a daudzumu ar üdens cietîbu Jüsu
dzîvesvietå, ar mazgåjamås ve¬as daudzumu
un tås netîrîbas pakåpi.
EWT 1021
•
•
•
Ja ve¬a ir tikai nedaudz netîra, jåizvélas
programma “Paåtrinåtå mazgåßana”.
Ja tiek mazgåts tikai neliels ve¬as daudzums,
jålieto puse vai divas treßda¬as no ieteiktå
mazgåßanas lîdzek¬a daudzuma.
Ja ve¬u pirms mazgåßanas pareizi apstrådå,
iespéjams efektîvi izmazgåt traipus. Péc tam
ve¬u var mazgåt zemåkå temperatürå.
4
IEKÅRTAS APRAKSTS.
Mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîte.
1. Priekßmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
2. Pamatmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
3. Nodalîjums, kas paredzéts skaloßanas
lîdzek¬a dozéßanai
4. Atvere skaloßanas lîdzek¬a pårpalikuma
izplüdei.
Pateicoties tam, ka iekårta ir aprîkota ar "Direct
spray" (tießås, dußveida üdens iesmidzinåßanas)
sistému, kas ievérojami samazina üdens un
mazgåjamå lîdzek¬a patériñu, Jüs varat izmantot
trîs reizes mazåk mazgåjamo lîdzekli, nekå to ir
rekomendéjis tå izgatavotåjs.
EWT 1021
5
KONTROLES PANELIS.
1. Programmu izvéles regulators.
Izvélieties piemérotu mazgåßanas programmu
mazgåjamås ve¬as veidam un netîrîbas pakåpei.
Programmu izvéles regulators ir sadalîts divås
sekcijås:
- mazgåßanas programmas kokvilnas , sintétikas , smalkve¬as
un vilnas, kå arî
izstrådåjumu mazgåßanai, kas paredzéti
mazgåt ar rokåm .
- papildprogrammas un funkcija "stop"
.
Regulatoru ir iespéjams pagriezt abos virzienos gan pa labi, gan pa kreisi. Tas ir pilnîgi normåli,
ka programmas izpildes laikå regulators nepagrieΩas.
NospieΩot papilfunkciju pogas, pie katras no tåm
iedegas atbilstoßå signålspuldzîte, apliecinot
funkcijas izvéli. Atkårtoti nospieΩot podziñu, signålspuldzîte nodziest un attiecîgå papildfunkcija tiek
atcelta.
Ja papildfunkcijas izvéle ir k¬üdaina vai nav
savienojama ar attiecîgo programmu, aptuveni
3 sek. signålspuldzîte mirgo.
2. Poga ve¬as izgrießanas
åtruma izvélei .
Péc mazgåßanas programmas izvéles displejå
tiek uzrådîts maksimålais programmå iek¬autais
centrifügas apgriezienu skaits attiecîgajam ve¬as
veidam. Ar ßîs podziñas palîdzîbu Jüs varat
samazinåt ve¬as izgrießanas apgriezienu skaitu
vai vispår atslégt centrifügu, izvéloties tikai üdens
atsüknéßanas funkciju.
Papildfunkciju podziñas.
Izgrießanas åtrums ir atkarîgs no mazgåjamås
ve¬as auduma veida. Paståv sekojoßas iespéjas:
Kokvilnas un lina izstrådåjumiem
- 500/700/900 un 1000 apgr./min.;
Sintétikas,vilnas un izstrådåjumiem, kas
paredzéti mazgåßanai ar rokåm
- /500/700 un 900 apgr./min.;
Smalkve¬ai
- /500 un 700 apgr./min.
Atkarîbå no tå, kåda programma ir izvéléta, Jüs
varat izvéléties papildus funkcijas. Izvélieties
papildfunkcijas péc mazgåßanas programmas
izvéles un lîdz tås aktivizåcijai (lîdz podziñas
START/PAUSE nospießanai)
.
Pozîcijå
ve¬a netiek izgriezta, tiek veikta tikai
üdens izsüknéßana. Ío papildfunkciju nevar
savienot ar kokvilnas mazgåßanas programmu.
Funkcija ir îpaßi piemérota smalkve¬as mazgåßanai.
Péc programmas izpildes noreguléjiet
regulatoru "stop" pozîcijå.
EWT 1021
6
3. Priekßmazgåßanas poga
.
Mazgåjot ¬oti netîru ve¬u, izvélieties programmu
ar priekßmazgåßanu. Pirms pamatmazgåßanas
ve¬a tiek izmazgåta 30 OC temperatürå.
Priekßmazgåßanas cikls tiek noslégts ar îslaicîgu
ve¬as izgrießanu, ja Jüs esat izvéléjußies kokvilnas, lina vai sintétikas mazgåßanas programmu.
Ja Jüs esat izvéléjußies smalkve¬as mazgåßanas
programmu, üdens tiek izsüknéts bez ve¬as
izgrießanas.
Ío funkciju nevar savienot ar vilnas un
izstrådåjumu, kas paredzéti mazgåßanai ar
rokåm, programmåm.
4. Poga "skaloßanas
apstådinåßana"
.
Ío funkciju var kombinét ar visåm mazgåßanas
un skaloßanas programmåm. Izvéloties ßo
reΩîmu, ve¬a péc pédéjås skaloßanas tiek atståta
üdenî, lai tå neburzîtos gadîjumå, ja tå kådu laiku
netiek izñemta no ve¬as maßînas tvertnes.Ío
papildfunkciju Jüs varat izvéléties jebkurå
mazgåßanas programmas izpildes brîdî lîdz
skaloßanas uzsåkßanai. Lai to aktivizétu, no
såkuma nospiediet pogu Start/Pause.
Programmas beigås Start/Pause signålspuldzîte
mirgo un displejå tiek izgaismots simbols "O".
Ío funkciju nevar savienot ar vilnas un
izstrådåjumu, kas paredzéti mazgåßanai ar
rokåm, programmåm un to ir ieteicams izmantot
viegli netîras ve¬as mazgåßanai.
6. Papildus skaloßanas funkcija .
Ío funkciju var izvéléties lîdz mazgåßanas
programmas izpildes uzsåkßanai un mazgåßanas
cikla beigåm. NospieΩot ßo pogu, kokvilnas, sintétikas un smalkve¬as mazgåßanas programmås
tiek iek¬auta papildus skaloßana.
7. Programmas izpildes starta
aizkavéßanas poga .
Íî funkcija paredz iespéju atlikt mazgåßanas programmas aktivizéßanu no 1 lîdz 24 stundåm. Jüs
varat ieprogrammét ve¬as mazgåßanu naktî,
pieméram, ja naktî un dienå atß˚iras elektroener©ijas patériña tarifs vai arî lai nenoslogotu
stråvas patériñu Jüsu dzîves vietå.
Starta aizkavéßanas laika
noreguléßana:
•
•
•
Izvélieties mazgåßanas programmu;
Ievadiet laika periodu, par kådu jåaizkavé
mazgåßanas programmas izpildes såkums;
Nospiediet pogu Start/Pause.
Ir iespéjami trîs üdens izsüknéßanas veidi:
• Izvélieties programmu
(üdens noplüde).
Ëdens tiek izsüknéts bez ve¬as izgrießanas.
Pirms üdens noplüdes programmas izvéles,
noreguléjiet programmu regulatoru "stop"
pozîcijå.
• Nospiediet pogu
(Start/Pause). Ëdens tiek
izsüknéts un ve¬a tiek izgriezta ar maksimålo
centrifügas apgriezienu skaitu atkarîbå no
ve¬as veida.
• Noreguléjiet ve¬as izgrießanas åtrumu.
Noreguléjiet izvéléto ve¬as izgrießanas åtrumu
ar attiecîgo podziñu un péc tam nospiediet
pogu Start/Pause.
Displejå tiek uzrådîts ieprogrammétais laiks
stundås. Íajå laikå, nospieΩot pogu Start/Pause
ve¬as maßînas våku var atvért, lai, pieméram,
papildinåtu ve¬u tilpné. Kad noregulétais laiks ir
pagåjis, programmas izpilde tiek uzsåkta.
Uzmanîbu! Ja 18 stundu laikå üdens no ve¬as
maßînas tvertnes netiek atsüknéts, tå
noplüde notiek automåtiski.
•
5. Paåtrinåtås mazgåßanas
poga .
Izvéloties ßo papildfunkciju, programmas izpildes
laiki sekojoßi samazinås:
• kokvilnas mazgåßana 90 OC - par 52 min.;
• kokvilnas mazgåßana 60 OC - par 64 min.;
• sintétikas mazgåßana - par 24 min.;
• smalkve¬as mazgåßana - par 8 min.
EWT 1021
Lai izmainîtu starta aizkavéßanas
laiku:
•
•
Nospiediet pogu Start/Pause;
Spiediet pogu "aizkavétais starts", lîdz displejå
parådås laika uzrådîjums, par kådu Jüs vélaties
atlikt programmas izpildes såkumu. Ja Jüs
vélaties atcelt atliktå starta funkciju, uzstådiet
programmu regulatoru "Stop" pozîcijå.
Nospiediet podziñu Start/Pause, lai
apstiprinåtu izlaboto atliktå starta laiku vai
uzreiz uzsåktu programmas izpildi (ja esat
atcélußi atliktå starta funkciju).
Izmantojot ßo funkciju, nelietojiet ve¬as
mazgåßanai ß˚idros mazgåßanas lîdzek¬us, jo tie
izlîst ve¬å, atståjot uz tås traipus.
8. Displejs.
Displejå tiek uzrådîta sekojoßa informåcija:
Programmas atcelßana - programmas izpildes
laiks - programmas izpildes starta aizkavéßana nepareiza izvéle - k¬üdas kods.
7
Programmas atcelßana.
KŸdas kods.
Ja Jüs vélaties izmainît mazgåßanas programmu,
uzstådiet programmu regulatoru "stop" pozîcijå.
Tagad Jüs varat noregulét citu programmu.
Ja ve¬as maßînas funkcionålajå darbîbå ir
radußies traucéjumi, par to informé speciåls
bojåjuma kods, kas tiek izgaismots displejå. Tå ir
nenovértéjama palîdzîba gan ve¬as maßînas
lietotåjiem, gan klientu apakalpoßanas servisa
darbiniekiem. Kods ir burta un cipara
kombinåcija, pieméram "E40".
Programmas izpildes laiks.
Programmas izpildes laiks tiek uzrådîts
automåtiski, vadoties péc laika, kas
nepiecießams, lai ar attiecîgo programmu
izmazgåtu maksimåli pie¬aujamo ve¬as daudzumu. Laika uzrådîjums ir stundås un minütés un
tas pakåpeniski samazinås pa minütém.
9. Start/Pause podziña
Programmas ilgums ir atkarîgs no üdens temperatüras un spiediena üdens padeves caurulé, no
sprieguma elektroener©ijas padeves avotå, no
putu veidoßanås daudzuma ve¬as skaloßanas
laikå un tås izvietojuma vienmérîguma ve¬as
izgrießanas laikå. Péc programmas izpildes
displejå tiek izgaismots simbols "O".
.
Íai pogai ir trîs funkcionålås nozîmes:
Starts - Pauze - mazgåßanas cikla turpinåßana
péc skaloßanas apturéßanas un péc ve¬as mércéßanas beigåm.
Programmas izpildes starta
aizkavéßana.
Programmas izpildes
starta aizkavéßanas
laiku (maksimåli lîdz
24 stundåm) aktivizé
ar podziñu .
Ieprogrammétais laiks
tiek uzrådîts displejå
un pakapeniski pa
stundai tiek
samazinåts.
Nepareiza izvéle.
Péc mazgåßanas programmas izvéles, nospiediet ßo podziñu, lai aktivizétu programmu.
Attiecîgå signålspuldzîte pårståj mirgot. Ja esat
izvéléjußies programmas izpildes starta
aizkavéßanas funkciju, iekårta uzsåk laika
atskaitîßanu. Displejå tiek uzrådîts programmas
izpildes ilgums vai ieprogrammétais atliktå starta
laiks.
Pauze.
Ja Jüs esat
izvéléjußies papildfunkciju, kuru nav
iespéjams savienot ar
noreguléto
mazgåßanas programmu, displejå tiek
izgaismots simbols
"Err" (kŸda).
EWT 1021
Starts.
NospieΩot ßo podziñu, programmas izpilde tiek
apturéta un iekårtas darbîba pårtraukta. Atkårtoti
nospieΩot pogu, programmas izpilde turpinås.
Darbîbas apturéßanas laikå Start/Pauses signålspuldzîte mirgo.
Izsüknéßana.
NospieΩot pogu Start/Pause:
• Péc mércéßanas beigåm no iekårtas tiek
izsüknéts üdens;
• Péc skaloßanas apturéßanas no iekårtas tiek
izsüknéts üdens un ve¬a tiek izgriezta.
8
10. Mazgåßanas programmas
ciklu indikåcija.
Péc mazgåßanas programmas izvéles iedegas signålspuldzîtes
pie tiem mazgåßanas
cikliem, kuri ir iek¬auti
konkrétajå programmå. Péc programmas
aktivizéßanas paliek
izgaismotas tikai iekårtas våka un tå programmas cikla signålspuldzîte, kuru iekårta izpilda konkrétajå brîdî.
Gadîjumå, ja kåda signålspuldzîte mirgo un vienlaicîgi displejå tiek izgaismots k¬üdas kods, tas
nozîmé sekojoßo:
• E10 + skaloßanas signålspuldzîte un DSP
(tvertnes automåtiskå kontrole) nozîmé, ka
iekårta nepienåk üdens;
• E20 + mazgåßanas signålspuldzîte un DSP
(tvertnes automåtiskå kontrole) nozîmé, ka no
iekårtas netiek izsüknéts üdens;
• E40 + priekßmazgåßanas signålspuldzîte un
DSP (tvertnes automåtiskå kontrole) nozîmé,
ka iekårtas våks nav kårtîgi aizvérts.
Skat. noda¬u "Ko darît, ja...".
INFORMÅCIJA PAR MAZGÅÍANAS PROGRAMMÅM.
Mazgåßana ar rokåm
Skaloßana
Ío programmu Jüs varat izmantot, lai mazgåtu
vilnas izstrådåjumus, uz kuru eti˚etém
izgatavotåjs norådîjis " Tîra vilna. Drîkst mazgåt
automåtiskajås ve¬as maßînås, neplük.", vilnas
izstrådåjumus, kurus parasti mazgå ar rokåm, kå
arî jebkura cita veida ve¬u, kas paredzéta
mazgåßanai ar rokåm.
Íî ir atseviß˚a programma, lai ar rokåm izmazgåtu ve¬u izskalotu ar ve¬as mîkstinåtåju. Ve¬a tiek
skalota tikai vienu reizi.
Ve¬as mércéßana
Íî ir atseviß˚a programma, péc kuras izvéles
jånospieΩ Start/Pause podziña. Ío programmu
iesakåm izmantot ¬oti netîras ve¬as mazgåßanai.
Ieberiet mazgåjamo lîdzekli mazgåßanas lîdzek¬u
atvilknîtes priekßmazgåßanas nodalîjumå. Ve¬a
tiek mércéta 30 OC temperatürå un péc mércéßanas beigåm tiek atståta skalojamå üdenî.
Lai izsüknétu üdeni, rîkojieties sekojoßi:
• Tikai üdens izsüknéßana - nospiediet pogu
Start/Pause. Ëdens tiek izsüknéts.
• Ëdens izsüknéßana un ve¬as izgrießana uzstådiet programmu regulatoru "stop" pozîcijå, izvélieties un noreguléjiet ve¬as izgrießanu
(vajadzîbas gadîjumå arî ve¬as izgrießanas
åtrumu) un nospiediet pogu Start/Pause.
Uzmanîbu!
• Ja üdens no iekårtas 24 stundu laikå netiek
izsüknéts, tas notiek automåtiski.
• Péc üdens izsüknéßanas ir iespéjams
izvéléties mazgåßanas programmu. Uzstådiet
programmu regulatoru "stop" pozîcijå, péc
tam noreguléjiet mazgåßanas programmu un
nospiediet pogu Start/Pause.
Skaloßana
Íî ir atseviß˚a programma, lai ar rokåm izmazgåtu ve¬u tikai izskalotu un izgrieztu centrifügå. Ve¬a
tiek skalota trîs reizes un izgriezta ar åtrumu
1000 apgr./min.
EWT 1021
Ëdens izsüknéßana
Íî ir atseviß˚a programma üdens izsüknéßanai
no iekårtas, kuru var izmantot péc skaloßanas
apstådinåßanas izmantoßanas. No såkuma
uzstådiet programmu regulatoru "stop" pozîcijå,
péc tam izvélieties programmu "Ëdens
izsüknéßana" un nospiediet pogu Start/Pause.
Ve¬as izgrießana
Íîs programmas ietvaros ve¬a tiek izgriezta maksimålajå ve¬as izgrießanas åtrumå. Atkarîbå no
ve¬as veida, åtrumu var izmainît ar podziñu
"ve¬as izgrießana".
Paåtrinåtå mazgåßana
Íî ir pilna mazgåßanas programma, kuru var
izmantot ar sekojoßåm funkcijåm: ve¬as
izgrießana, bez izgrießanas (tikai üdens
izsüknéßana), skaloßanas pauzes apturéßana un
programmas izpildes starta atlikßana. Ío
programmu iesakåm izmantot viegli netîras ve¬as
mazgåßanai, vai lai tikai ve¬u atsvaidzinåtu.
Maksimålå sausas ve¬as ielåde - 2 kg;
Mazgåßanas temperatüra - 30 OC;
Programmas ilgums - 30 min.;
Ve¬as izgrießanas åtrums - 700 apgr./min.
Stop
Ja Jüs vélaties atcelt jau uzstådîtas programmas
izpildi, uzstådiet programmu regulatoru "stop"
pozîcijå, bet péc tam varat izvélieties citu
mazgåßanas programmu.
9
VEÒAS MAÍÈNAS LIETOÍANA.
Pirms Jüs såkat lietot ve¬as mazgåjamo
maßînu, noreguléjiet mazgåßanu 90 OC bez
pirmsmazgåßanas un bez ve¬as ielådes ¬aujiet
iekårtai tukßai darboties. Tådejådi Jüs iztîrîsiet no raΩoßanas paliekåm iekårtas tilpni un
iekßéjos elementus. Mazgåßanas lîdzek¬a
atvilknîté, pamatmazgåßanas nodalîjumå,
ieberiet 100g mazgåjamo lîdzekli. Péc tam Jüs
varat uzsåkt pirmo mazgåßanu.
3. Skaloßanas lîdzek¬a
pievienoßana.
Skaloßanas lîdzeklis jåiepilda nodalîjumå
.
Nekådå ziñå nepårsniedziet rezervuåra atzîmi
MAX (sarkana atzîme). Aizveriet atvilknîti.
4. Mazgåßanas programmas
izvéle.
A
1. Ve¬as ievietoßana.
•
•
•
•
•
Atveriet ve¬as maßînas våciñu.
Atveriet ve¬as maßînas tvertni, pieturiet to no
abåm pusém, vienlaicîgi piespieΩot podziñu (A).
Ievietojiet ve¬u maßînå pa vienam gabalam,
péc iespéjas izkårtojot to vienmérîgåk.
Neburziet un neñurciet to. Sekojiet, lai mazgåjamås ve¬as daudzums nepårsniedz
pie¬aujamo.
Rüpîgi aizveriet tvernes våciñus. Tiem ir cießi
jåsak¬aujas savå starpå, bet pogai (A) jåatrodas såkotnéjå ståvoklî.
Aizveriet ve¬as maßînas våku.
Bojåjumi, kas radußies nerüpîgas iekårtas
aizvérßanas rezultåtå, neietilpst garantijas
apkalpé.
Noreguléjiet izvéléto mazgåßanas programmu.
Pie tiem mazgåßanas cikliem, kuri ir iek¬auti programmå, attiecîgås signålspuldzîtes tiek izgaismotas. Ja Jüs pagriezîsiet programmu regulatoru
mazgåßanas izpildes laikå, 4 sek. displejå tiek
izgaismots simbols "Err" (kŸda). Programmas
izpilde neatkarîgi no tå tiek turpinåta. Displejå
atkal tiek uzrådîts izpildåmås programmas
ilgums. K¬üdainas izvéles gadîjumå, lai atceltu
uzstådîto programmu un noregulétu citu, no
såkuma regulators jåuzståda "stop" pozîcijå.
5. Ve¬as izgrießanas åtruma
noreguléßana.
2. Mazgåjamå lîdzek¬a dozéßana.
Izvelciet mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîti lîdz tås
atdurei. Nomériet raΩotåja ieteikto mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu ieda¬u trauciñå, ñemot vérå
mazgåjamås ve¬as daudzumu, un ieberiet to
pamatmazgåßanas nodalîjumå
. Ja Jüs esat
izvéléjußies programmu ar priekßmazgåßanu,
zinåmu ve¬as pulvera daudzumu iepildiet arî
nodalîjumå
.
EWT 1021
Programmas izvéles brîdî vai gadîjumå, ja iekårtas darbîba ir apturéta, iedegas maksimålå
izgrießanas åtruma signålspuldzîte. Jüs varat
noregulét izgrießanas åtrumu, atkarîbå no
mazgåjamås ve¬as veida un vélamås mitruma
pakåpes. Iespéjams arî izvéléties funkciju bez
ve¬as izgrießanas.
10
6. Nepiecießamo papildfunkciju
izvéle.
ta laika atskaitîßana. Atkarîbå no tå, displejå tiek
uzrådîts vai nu izvélétås programmas ilgums vai
laiks lîdz programmas aktivizéßanas såkumam.
9. Programmas izmainîßana.
Nospiediet nepiecießamo pogu vai pogas,
attiecîgås signålspuldzîtes tiek izgaismotas. Ja
kåda no izvélétajåm papildfunkcijåm nav
savienojama ar noreguléto mazgåßanas programmu, 4 sek. attiecîgå signålspuldzîte mirgo,
bet displejå tiek izgaismots simbols "Err" (k¬üda).
7. Programmas izpildes starta
laika atlikßana.
Ja Jüs vélaties uzsåkt mazgåßanas programmas
izpildi vélåkå laikå, spiediet attiecîgo taustiñu, lîdz
displejå tiek uzrådîts izvélétais laika periods
(maksimåli lîdz 24 stundåm).
8. Programmas aktivizéßana.
Lai izmainîtu noreguléto mazgåßanas programmu, no såkuma apstådiniet iekårtu, nospieΩot
pogu Start/Pause. Ja esat izvéléjußies citu
mazgåßanas programmu, uzstådiet programmu
regulatoru "stop" pozîcijå, bet péc tam noreguléjiet vélamo programmu un nospiediet pogu
Start/Pause vélreiz.
10. Programmas pårtraukßana.
Nospiediet pogu Start/Pause, attiecîgå signålspuldzîte mirgo. Lai atsåktu programmas izpildi,
nospiediet ßo pogu vélreiz.
11. Ve¬as maßînas våka
atvérßana.
- Lai atvértu våku programmas izpildes laikå:
Våku ir iespéjams atvért (péc podziñas
Start/Pause nospießanas) visas mazgåßanas
programmas izpildes laikå, ja üdens temperatüra
nepårsniedz 40 OC. Ierîces våka atvérßanas
signålspuldzîte tiek izgaismota.
- Lai atvértu våku péc programmas izpildes:
Péc programmas izpildes beigåm dzirdams
klikß˚is, kas informé, ka iekårtas våks ir atblo˚éts.
Ierîces våka atvérßanas signålspuldzîte nodziest
un ir izgaismota tikai DSP signålspuldzîte.
12. Programmas atcelßana.
Uzstådiet programmu regulatoru "stop" pozîcijå.
13. Mazgåßanas programmas
beigas.
Pirms mazgåßanas uzsåkßanas pårliecinieties, vai:
• iekårtai ir nodroßinåta elektroener©ijas padeve;
• üdens padeves kråns ir atvérts;
• üdens noteces caurule ir pareizi novietota;
• mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîte un iekårtas
durtiñas ir aizvértas.
Nospiediet Start/Pause pogu. Attiecîgå signålspuldzîte pårståj mirgot, tiek izgaismota tikai
attiecîgå mazgåßanas programmas cikla signålspuldzîte, kuru iekårta izpilda un Start/Pause
signålspuldzîte. Ja esat izvéléjußies programmas
izpildes starta laika atlikßanas funkciju, tiek uzsåk-
EWT 1021
Programmas izpildes beigås iekårta automåtiski
apståjas.
Ja esat izvéléjußies funkciju ar skaloßanas pårtraukßanu, Start/Pause signålspuldzîte mirgo,
kas nozîmé, ka iekårtas våku drîkst atvért tikai
péc üdens izsüknéßanas (skat. norådîjumus par
skaloßanas pårtraukßanu).
Uzstådiet programmu regulatoru "stop" pozîcijå.
Izñemiet ve¬u no iekårtas tvertnes. Pårliecinieties,
ka tå ir tukßa. Lai to izdarîtu, pagrieziet nedaudz
ve¬as tvertni ar roku.
Atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas padeves
avota un aizveriet üdens padeves krånu.
Uzmanîbu! Péc lietoßanas ieteicams ve¬as
maßînas våku atståt va¬å, lai izgarotu
mitrums, kas sakråjies tvertné un tajå
neveidotos sasmacis gaiss.
11
PADOMI UN IETEIKUMI VEÒAS MAZGÅÍANAI.
Mazgåjamås ve¬as ß˚iroßana.
Neuzglabåjiet ilgi netîru ve¬u nemazgåtu, îpaßi, ja
tå ir mitra. Mitra ve¬a åtri sasmok un uz tås var
veidoties peléjums, kuru nav iespéjams
izmazgåt.
Í˚irojot ve¬u, vadieties no ap©érbu kopßanas
simboliem uz katra ve¬as izstrådåjuma un
raΩotåja sniegtajåm mazgåßanas
rekomendåcijåm.
Kråsaino ve¬u un balto mazgåjiet atseviß˚i.Ve¬as
izstrådåjumi, kurus nedrîkst gludinåt, jåmazgå kå
sintétika; smalkve¬a, kå pieméram, akrila
izstrådåjumi un lielåkå da¬a aizkaru jåmazgå kå
ap©érbi, kas paredzéti mazgåßanai ar rokåm.
Vilnas mazgåßanas programma ir paredzéta, lai
mazgåtu gan vilnas izstrådåjumus, kas paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås, gan
tos, kas paredzéti mazgåßanai ar rokåm. Péc
mazgåßanas ieteicams ve¬u izgriezt nelielå
centrifügas apgriezienu åtrumå.
Temperatüras izvéle.
O
Balto ve¬u, kuru drîkst mazgåt 90 C, ieteicams
mazgåt 60 OC. Izmantojot müsdienîgus
mazgåßanas lîdzek¬us, mazgåßanas rezultåts
büs tikpat kvalitåtîvs, kå mazgåjot ve¬u 90 OC, un
tådéjådi Jüs ekonomésiet elektroener©iju.
Kråsaino ve¬u drîkst mazgåt 60 OC, taçu, ja ve¬a
nav îpaßi netîra, ieteicams to mazgåt 40 OC.
Kråsainus lina izstrådåjumus un smalkve¬u
nekådå gadîjumå nemazgåjiet par 40 OC
augståkå temperatürå.
Maksimålais mazgåjamås ve¬as
daudzums.
Ieteicamais ve¬as daudzums ir norådîts
mazgåßanas programmu tabulås.
Vispåréjie noteikumi:
Kokvilna, lins - tilpne pilna, bet ne pårpildîta.
Sintétika - ne vairåk kå 2/3 ve¬as maßînas tilpnes.
Smalkve¬a un vilnas izstrådåjumi - ne vairåk
kå puse iekårtas tilpnes.
Mazgåjot ar pilnu slodzi, elektroener©ijas un
üdens patériñß ir visefektîvåkais. Mazgåjot îpaßi
netîras drébes, nepiecießamas samazinåt ve¬as
daudzumu.
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as maßînå, ja
nepiecießams, salåpiet drébes, pießujiet va¬îgas
pogas, aizvelciet råvéjslédzéjus, aiztaisiet
kniedîtes un å˚îßus. Sasieniet jostiñas un citas
garåkas ap©érba lentîtes. Rüpîgi noñemiet
aizkaru å˚îßus un mazgåjot ievietojiet aizkarus
EWT 1021
drånas maisiñå vai tîkliñå. Pårbaudiet, vai
mazgåjamå ap©érbå nav palikußi nekådi metåla
priekßmeti (pieméram, matu adatas, droßîbas
adatas, kniedîtes un tml.), jo tie var radît traucéjumus iekårtas funkcionålajå darbîbå un sabojåt
ve¬as maßînas mehånismu. Pårbaudiet ap©érbu
kabatas.
Ja iekårtai tiek nodarîti bojåjumi ßo noteikumu neievéroßanas gadîjumå, ve¬as maßînas
remonts garantijas apkalpé neietilpst.
Jaunas kråsainas drébes pirmajå mazgåßanas
reizé var nedaudz kråsot, tådé¬ tås pirmo reizi ir
jåmazgå atseviß˚i.
Iztîriet uz drébém palikußos stipri ieståvéjußos
traipus ar speciåliem tîrîßanas lîdzek¬iem vai
paståm, pirms Jüs tås mazgåjiet ve¬as mazgåjamå maßînå.
Apstrådåjiet traipus sekojoßi:
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta, tekoßa
üdens. Sakaltußus traipus ieteicams vienu
diennakti mércét, izmantojot îpaßus tîrîßanas
lîdzek¬us. Péc tam izberzéjiet ziepjüdenî.
E¬¬as kråsa. Samitriniet traipu un, novietojot to
uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar
pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas
audumu, péc tam novietojiet to uz mîkstas
pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñéméjam paredzéto tîråmo
lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi ar ilgi noståvéjußiem rüsas traipiem, jo iespéjams, ka
auduma celulozes struktüra ir bojåta un tas var
viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi izskalojiet
(tikai baltajai ve¬ai, kuru nevar sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un péc
tam ar ar atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai,
kuru nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå
un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas pamatnes.*
(*) - nelietojiet acetonu zîda apstrådei.
12
Lüpu kråsa. Samitriniet traipu acetonå, kå
minéts augståk, péc tam apstrådåjiet ar metilspirtu. Paliekas uz baltiem audumiem notîriet ar balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar mazgåjamo
lîdzekli, péc tam apstrådåjiet traipu ar citronskåbi
vai eti˚skåbi un izskalojiet. Paliekas uz baltiem
audumiem apstrådåjiet ar balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem apstrådåjiet ar
balinåtåju.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
Mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬i.
Labs mazgåßans rezultåts ir atkarîgs no
mazgåjamå lîdzek¬a kvalitåtes un tå
izmantojamå daudzuma.
Ir specializétie mazgåßanas lîdzek¬i baltai un kråsainai ve¬ai, smalkve¬ai un vilnas izstrådåjumiem.
Lietojiet tikai kvalitatîvus mazgåßanas lîdzek¬us,
kas paredzéti mazgåßanai automåtiskajås ve¬as
maßînås.
Sekojiet mazgåjamo lîdzek¬u izgatavotåja
norådém, izvélieties to atkarîbå no mazgåjamås
ve¬as veida, kråsas, mazgåßanas temperatüras
un üdens cietîbas Jüsu dzîves vietå. Ja üdens ir
ciets, sekojiet norådém par tîrîßanu un kopßanu.
Ja Jüs nezinat üdens cietîbas pakåpi, griezieties
péc informåcijas vietéjå üdens apgådes dienestå.
Lietojot par maz mazgåjamo lîdzekli, uz drébém
var palikt neizmazgåti pelécîgi traipi,
brüngani plankumi no ve¬as maßînas tvertnes un
iekårtå var veidoties sasmacis gaiss. Mazgåjamå
lîdzek¬a pårdozéßana nelabvélîgi iedarbojas uz
apkårtéjo vidi, jo arî mazgåßanas lîdzek¬os, kas
satur vielas, kuras biolo©iski noårdås, ietilpst
komponenti, kuri ir kaitîgi vides ekolo©iskajam
lîdzsvaram.
Vienmér pievérsiet uzmanîbu ap©érba eti˚etém
par norådîto mazgåßanas temperatüru. Ja Jüs
mazgåsiet drébes neatbilstoßå temperatürå, tås
var zaudét savu kråsu.
Pirms mazgåßanas uzsåkßanas, ieberiet mazgåjamo lîdzekli mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîtes
atbilstoßajå nodalîjumå, saskañå ar izvéléto
mazgåßanas programmu (priekßmazgåßana,
pamatmazgåßana, ve¬as skaloßana un
mîkstinåßana).
Koncentréti mazgåjamie lîdzek¬i.
Lietojot koncentrétos ve¬as pulverus vai ß˚idros
mazgåßanas lîdzek¬us, izvélieties programmu
bez priekßmazgåßanas.
Í˚idrie mazgåßanas lîdzek¬i.
Í˚idrie skaloßanas un ve¬as mîkstinåßanas
lîdzek¬i jåielej atvilknîtes
nodalîjumå tießi pirms
mazgåßanas uzsåkßanas.
Par nepiecießamo mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬u daudzumu sekojiet attiecîgå produkta
izgatavotåja piezîmém.
TEHNISKIE PARAMETRI.
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
Elektropieslégums/frekvence
Kopéjais elektroener©ijas patériñß
Ëdens spiediens
Ieteicamå maksimålå slodze (sausa ve¬a):
Minimålais
Maksimålais
Kokvilna, lins
Sintétika
Smalkve¬a
Vilnas izstrådåjumi
Apgriezienu skaits (maksimålais):
85 cm
39.7 cm
60 cm
220-230 V/50 Hz
2300 W (10 A)
5 N/cm2
80 N/cm2
4.5 kg
2.0 kg
2.0 kg
1.0 kg
1000 apgr./min.
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
72/23/EEC
89/336/EEC (un to sekojoßo papildinåjumu 92/31/EEC).
EWT 1021
13
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI.
Íie simboli ir atrodami uz drébju mar˚éjumiem un tie palîdz izvéléties tiem atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
EWT 1021
Drîkst Ωåvét tikai
atseviß˚i
Drîkst Ωåvét
neizgrieΩot
Drîkst Ωåvét
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét
Ωåvéjamå maßînå
Nedrîkst
Ωåvét
14
MAZGÅÍANAS PROGRAMMU TABULAS.
Mazgåßanas programmas
(•) Programma kråsainu kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanai 60 OC temperatürå ar 5 kg ve¬as ielådi ir
standarta programma, kuras parametri ir uzrådîti uz mar˚éjuma, saskañå ar CEI 456 normu standartiem.
(*) Tabulå uzrådîtie patériña rådîtåji ir aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma un veida,
no üdens un apkårtéjås telpas temperatüras. Íie rådîtåji atbilst maksimålajai üdens temperatürai, kåds
pie¬aujams katrå no programmåm.
EWT 1021
15
MAZGÅÍANAS PROGRAMMU TABULAS.
Speciålås programmas.
(*) Tabulå uzrådîtie patériña rådîtåji ir aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma un veida,
no üdens un apkårtéjås telpas temperatüras. Íie rådîtåji atbilst maksimålajai üdens temperatürai, kåds
pie¬aujams katrå no programmåm.
** Nav uzstådîta funkcija skaloßanas pårtraukßana: tiek veikta ve¬as skaloßana tåpat kå kokvilnas
mazgåßanas programmå. Ir uzstådîta funkcija skaloßanas pårtraukßana: tiek veikta ve¬as skaloßana tåpat kå
sintétikas un smalkve¬as mazgåßanas programmå.
EWT 1021
16
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA.
Atsüknéßanas sietiñß.
Regulåri iztîriet atsüknéßanas filtru, kurß atrodas
aiz nelielå våciña ve¬as maßînas apakßéjå da¬å.
Mazgåjot pükainu ve¬u vai ve¬u, kas viegli plük,
sietiñß jåattîra péc katras mazgåßanas reizes.
Pirms filtra tîrîßanas uzsåkßanas, ievietojiet
üdens noteces cauruli grîdas atvérumå, lai
atsüknétu no iekårtas atlikußo üdeni. Péc tam
rîkojieties sekojoßi:
• Atveriet atsüknéßanas sietiña våciñu
(skat. 1. zîm.);
• Lai atsüknétu no iekårtas palikußo üdeni:
Novietojiet zem våciña trauku ar ståvåm
malåm un pagrieziet filtru vertikålå ståvoklî iekårtå esoßais üdens iztek (skat. 2. zîm.);
Lai iztîrîtu sietiñu:
Pagrieziet to pretéji pulksteña rådîtåja
virzienam un pavelciet uz sevi, lai izñemtu
(skat. 3. zîm.).
Izmazgåjiet sietiñu zem tekoßa üdens.
Ievietojiet to atpaka¬ un pievelciet pulksteña
rådîtåja virzienå. Aizveriet filtra våciñu.
Ka¬˚akmens nogulsnes.
Ja üdens cietîba Jüsu dzîves vietå ir augståka
par 7pH, aptuveni çetras reizes gadå ve¬as maßînas tvertne un båka jåattîra no ka¬˚akmens
nogulsném. Lielas nogulsnes uz iekårtas sildelementa var ievérojami samazinåt tås kalpoßanas
laiku. Mazgåjamå lîdzek¬a vietå lietojiet citronskåbi, noreguléjiet mazgåßanas programmu ar
maksimåli augstu temperatüru (90 - 95 OC) un
bez ve¬as ¬aujiet iekårtai tukßai darboties.
Mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîte.
Uzspiediet uz turétåjiem abås mazgåjamå
lîdzek¬a atvilknîtes malås un nedaudz pavelciet to
uz augßu (skat. 4. un 5. zîm.).
Ar nelielu dråniñu vai birstîti iztîriet to zem tekoßa
üdens (skat. 6. zîm.). Pårbaudiet vai atvilknîtes
aizmuguré nav aizséréjußas caurulîtes
(skat. 7. zîm.).
Ievietojiet atvilknîti atpaka¬ lîdz tås atdurei
(skat. 8. zîm.).
5. zîm
4. zîm
2. zîm
6. zîm
1. zîm
3. zîm
7. zîm
•
peléjuma un nepatîkamas smakas raßanos ve¬as
maßînå. Ieberiet ierîcé mazgåjamo lîdzekli,
noreguléjiet mazgåßanas programmu ar maksimåli augstu temperatüru (90 - 95 OC) un bez
ve¬as ¬aujiet iekårtai tukßai darboties.
Tîriet ve¬as maßînas korpusu ar mîkstu, siltå
ziepjüdenî samércétu dråniñu. Neizmantojiet
tîrîßanas lîdzek¬us un priekßmetus, kas var
sabojåt (saskråpét) ve¬as maßînas kråsu.
Nekådå gadîjumå neizmantojiet abrazîvus
tîrîßanas lîdzek¬us un lîdzek¬us, kas satur
balinåtåju vai spirtu.
8. zîm
Korpusa apkope.
Ve¬as maßînas tîrîßana.
Regulåri notîriet iekårtu, taçu laiku pa laikam
(aptuveni reizi ménesî) tai ir nepiecießama
speciåla apkope. Tådéjådi Jüs novérsîsiet
EWT 1021
17
JA KAUT KAS NEDARBOJAS.
Ja Jüsu ve¬as mazgåjamå maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas k¬ümé vai
sîkå defektå, kuru Jüs varat novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas.
Iekårtas darbîbas laikå var tikt izgaismotas (mirgot) tås iekårtas darbîbas cikla signålspuldzîtes, kuras
iek¬autas konkrétajå programmå (skat. 9.lpp.), vienlaicîgi displejå var tikt izgaismots viens no sekojoßiem
darbîbas traucéjumu k¬üdas kodiem:
• E10 +
un tvertnes automåtiskå kontrole: üdens padeves traucéjumi;
• E20 +
un tvertnes automåtiskå kontrole: üdens noplüdes traucéjumi;
• E40 +
un tvertnes automåtiskå kontrole: atvérts ve¬as maßînas våks;
• Err - nepareiza programmas izvéle
Péc k¬ümes novérßanas nospiediet pogu START/PAUSE
, lai aktivizétu pårtraukto mazgåßanas programmu. Gadîjumå, ja Jums neizdodas likvidét k¬ümi ve¬as maßînas darbîbå, griezieties péc palîdzîbas servisa
centrå.
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
•
•
•
•
Iekårta neieslédzas.
•
•
•
Maßîna neuzpildås ar üdeni.
•
•
•
Pårbaudiet, vai ir kårtîgi aizvértas ve¬as maßînas durtiñas (E40).
Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens padeves kråns.
Pårbaudiet, vai iekårta ir pieslégta elektrotîklam un vai padeves
avotå ir stråva, vai nav pårdedzis droßinåtåjs.
Pårbaudiet, vai ir nospiesta poga Start/Pause.
Pårbaudiet, vai nav aizséréjis filtrs üdens pievada caurulé.
Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens padeves kråns un vai tajå ir
pietiekams spiediens.
Pårbaudiet, vai üdens pievada caurule nav salocîjusies vai
saspiesta.
Pårbaudiet, vai nav atslégta üdens padeve.
•
Maßîna uzpildes laikå uzreiz
iztukßojas.
•
Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir novietota pareizi un
nav påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u par iekårtas
uzstådîßanu.
•
Maßîna neiztukßojas un/vai
neizgrieΩ ve¬u.
•
Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule nav saliekta vai
saspiesta (E20).
Pårbaudiet, vai nav aizséréjis noplüdes sietiñß. Ja
nepiecießams, iztîriet to (filtra signålspuldzîte tiek izgaismota).
Pårbaudiet, vai ve¬a ir tvertné izkårtota vienmérîgi.
Pårbaudiet, vai neesat izvéléjußies programmu bez ve¬as
izgrießanas vai ar skaloßanas apstådinåßanu.
•
•
•
•
Ëdens iztek uz grîdas.
•
•
•
Mazgåßanas rezultåts nav
apmierinoßs.
•
•
•
•
EWT 1021
Pårbaudiet, vai ir pareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozåcija
un vai tas ir paredzéts lietoßanai automåtiskajås ve¬as maßînås
(veidojas påråk liels putu daudzums).
Pårbaudiet, vai nav bojåta ߬ütene, blîvéjuma vietas savienojumos vai pie kråna. Ne vienmér to uzreiz var pamanît, tådé¬ pårbaudiet, vai tå ir mitra.
Tika lietots par maz mazgåßanas lîdzeklis vai arî tas nebija
piemérots mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
Stipri ieståvéjußies traipi netika apstrådåti pirms mazgåßanas.
K¬üdaina mazgåßanas temperatüras izvéle.
Ve¬as maßînå ievietots påråk liels daudzums ve¬as.
18
JA KAUT KAS NEDARBOJAS.
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
•
•
•
Ve¬as maßîna vibré vai strådå ¬oti
ska¬i.
•
•
•
Pårbaudiet, vai ir izñemti visi transportéßanas stiprinåjumi.
Parliecinieties, ka ve¬as maßîna ir novietota stabili un pareizi
(skat. attiecîgo noda¬u).
Ve¬as maßîna pieskaras sienåm vai mébelém.
Pårbaudiet, vai ve¬a tvertné ir izvietota vienmérîgi.
Pårbaudiet, vai tvertné nav ievietots påråk daudz ve¬as.
•
Ve¬as maßînas våku nevar atvért.
•
•
Iekårta silda üdeni.
Ve¬as maßînas våks péc programmas izpildes vél nav atblo˚éts.
•
Mazgåßanas programmas norise ir
påråk ilga.
•
•
•
Pårbaudiet, vai üdens spiediens ir pietiekams.
Vai nav aizséréjis filtrs üdens padeves caurulé.
Vai nav atslégta üdens padeve.
•
Iekårta apståjas mazgåßanas
procesa laikå.
•
•
•
Pårbaudiet, vai üdens spiediens ir pietiekams.
Vai nav aizséréjis filtrs üdens padeves caurulé.
Pårbaudiet, vai padeves avotå ir stråva, vai nav pårdedzis
droßinåtåjs.
Pårbaudiet, vai neesat izvéléjußies programmu ar skaloßanas
apstådinåßanu.
•
•
Ve¬a nav pietiekami izgriezta vai arî
iekårtas tvertné paliek üdens (E20).
•
•
•
•
Ve¬as skalojamais lîdzeklis izlîst pa •
atveri mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîté, •
kas paredzéta tikai tå pårpalikuma
izplüdei.
Pårbaudiet, vai nav salocîta vai saspiesta üdens noplüdes
caurule.
Pårliecinieties, ka üdens noplüdes caurule nav izvietota augståk
par 1 metru.
Pårliecinieties, vai nav aizséréjis filtrs üdens noplüdes caurulé
(tiek izgaismota filtra signålspuldzîte).
Pårbaudiet, vai ir pareizi veikta tå dozåcija.
Vai nav aizséréjußas caurulîtes mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîtes
aizmuguré.
Ja tomér neizdodas novérst iekårtå radußos
traucéjumus saviem spékiem, izmantojot tabulå
dotos norådîjumus, griezieties péc palîdzîbas pie
klientu apkalpoßanas servisa darbiniekiem, norådot precîzu ierîces modeli un sérijas nummuru.
Íos datus Jüs varat atrast uz datu plåksnîtes
(skat. zîméjumu). Atcerieties, ka, izsaucot meistaru maßînas garantijas apkalpes laikå, Jums büs
nepiecießams uzrådît apliecinoßo dokumentu garantijas talonu.
Ja klientu apkalpoßanas dienesta darbinieks tiek
izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem
traucéjumiem, izsaukums nebüs bezmaksas arî
garantijas perioda laikå.
EWT 1021
Lai vienmér precîzi varétu nosaukt nepiecießamo
informåciju servisa darbiniekiem, iesakåm
aizpildît sekojoßo tabuliñu:
Modelis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mode¬a nummurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sérijas nummurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirkßanas datums: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kad un kådi traucéjumi radås? _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________
__________________________
19
IEKÅRTAS UZSTÅDÈÍANA.
Droßîbas nolükos.
•
•
•
•
•
•
•
•
Iekårta ir smaga. Esiet uzmanîgi to pårvietojot!
Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas pilnîbå
noñemiet tås iepakojumu un izskrüvéjiet
transportéßanas stiprinåjuma skrüves. Ja
transportéßanas stiprinåjums netiek noñemts,
var tikt bojåta iekårta un apkårt esoßås
mébeles. Kamér neesat to izdarîjußi, nekådå
gadîjumå nepievienojiet iekårtu
elektroener©ijas padeves avotam.
Uzticiet kanalizåcijas un üdens apgådes
darbus, kas nepiecießami iekårtas
funkcionéßanas nodroßinåßanai, kvalificétam
santehni˚im.
Lai veiktu jebkådas izmaiñas elektroener©ijas
padeves avotå, griezieties péc sertificéta
elektri˚a palîdzîbas. Gan santehnikas, gan
elektri˚a darbu var veikt arî vietéjå Electrolux
servisa darbinieki.
Pievienojot iekårtu elektroener©ijas padeves
avotam, ievérojiet norådîjumus, kas sniegti
noda¬å par elektropieslégßanu.
Péc novietoßanas pårbaudiet, vai iekårta
nejaußi nav novietota uz elektroener©ijas
padeves kabe¬a.
Ja iekårta tiek novietota uz grîdas ar paklåja
segumu, pårliecinieties, ka netiek nosegts
ventilåcijai paredzétais atvérums ve¬as
maßînas priekßéjås da¬as apakßå.
Gadîjumå, ja ierîcei jåmaina elektroener©ijas
padeves kabelis, uzticiet to tikai vietéjå
Electrolux servisa centra darbiniekiem.
4. Skrüvju vietå ievietojiet plastmasas våciñus
(B), kas ir piegådåti kopå ar iekårtu.
5. Pårbaudiet, vai esat noñémußi visus transporta nodroßinåjumus. Saglabåjiet tos
gadîjumam, ja iekårta jåpårtransporté.
6. Uzmanîbu! Gadîjumå, ja iekårta ir novietota uz
grîdas ar paklåja segumu, pårliecienieties, ka
netiek nosegts ventilåcijai paredzétais atvérums
ve¬as maßînas priekßéjås da¬as apakßå.
1. zîm
3. zîm
2. zîm
4. zîm
Uzstådîßana.
Noñemiet transporta stiprinåßanas skrüves!
Pirms ve¬as maßînas lietoßanas
uzsåkßanas, noñemiet iepakojuma
materiålu, kas paredzétas iekårtas
iekßéjo deta¬u nodroßinåjumam
transportéßanas laikå.
5. zîm
6. zîm
Iekårtas novietoßana.
Saglabåjiet transporta nodroßinåjuma deta¬as
gadîjumam, ja iekårta ir jåpårtransporté.
Iekårta jånovieto uz lîdzenas, cietas virsmas.
Pårliecinieties, ka ve¬as maßîna nesaskaras ar
sienåm vai blakus esoßajåm mébelém. Ëdens
padeves kråns, üdens noplüdes vieta un ligzda
elektroener©ijas padeves avotam jåizvieto iekårtas tuvumå.
1. Palieciet ve¬as maßînu atpaka¬ un pagrieziet
tå, lai varétu noñemt iepakojuma materiålu tås
apakßå.
2. Atveriet iekårtas våku un izñemiet putuplastu
un sarkano plastikåta ielikni. Aizveriet våku.
3. Izskrüvéjiet transporta nodroßinåjuma skrüves
(A) ierîces aizmuguré un noñemiet sarkanos
stiprinåjumus.
Lai iekårtu uzstådîtu, Jums nepiecießams:
• Sprieguma padeve (skat. noda¬u par elektropieslégßanu);
• Ëdens padeves vada atzars ar 20x2,7
diametra savienotåju;
• Ëdens noplüde kanalizåcijå, kas izvietota ne
zemåk par 70 cm;
• Telpa ar pietiekamu ventilåciju.
EWT 1021
20
Nolîmeñoßana.
Iekårtu var nolîmeñot ar reguléjamu kåjiñu
palîdzîbu (tås atskrüvéjot vai pieskrüvéjot
cießåk). Precîza iekårtas nolîmeñoßana kalpo kå
nodroßinåjums pret ve¬as maßînas troksni un
vibréßanu tås darbîbas laikå. Péc kåjiñu
nolîmeñoßanas noblo˚éjiet tås, pievelkot cießåk
fiksatorus (skat. zîm.).
Iekårtas pårvietoßana.
Uzskrüvéjiet savienojuma gredzenu uz üdens
padeves kråna (atzara diametrs - 20 x 2,7),
neaizmirstiet pievienot gumijas blîvîti (A), kas ir
piegådåta kopå ar iekårtu. Ëdens padeves cauruli nedrîkst pagarinåt. Ja tå ir par îsu, tå jåapmaina pret tådu paßu spiedienizturîgu garåku.
Pieslégßana kanalizåcijai.
Ëdens noteces cauruli iespéjams novietot divos
veidos:
• Tießi pie grîdas notekas vai pie sifona.
Piestipriniet cauruli pie sienas, 70-100 cm
augstumå no grîdas un savienojiet to ar
noplüdes ߬üteni. Notekas caurules galam
jåbüt ventiléjamam. Pårbaudiet, vai caurule ir
nofikséta kårtîgi. Raugieties, lai noplüdes
߬ütene nebütu pårlocîta. Noteküdens ߬ütenei
jåbüt brîvi izvietotai uz grîdas un norådîtajå
augstumå tå jåpace¬ tikai pie noplüdes caurules.
Lai iekårtu értåk varétu pårvietot, tå ir aprîkota ar
ritenîti. Lai to varétu izmantot, pårvietojiet ritenîti,
kas atrodas iekårtas priekßéjås da¬as apakßå, no
labås uz kreiso pusi. Péc ve¬as maßînas novietoßanas vélamajå vietå, nolociet riteni atpaka¬.
Ierîces pievienoßana
üdensvadam.
Pirms ve¬as maßînas pieslégßanas pårliecinieties, vai no üdens padeves kråna netek karsts
üdens un vai üdens ir tîrs. Pretéjå gadîjumå
noteciniet üdeni, lai iztîrîtu üdens padeves caurules.
•
Uz izlietnes malas. Izvéloties ßo veidu,
vispirms pårliecinieties, vai izlietne ir tukßa un
tajå ir iespéjama üdens noplüde. Nostipriniet
iekårtas üdens noplüdes ߬üteni uz izlietnes
malas, izmantojot ve¬as maßînas komplektåcijå esoßo saliekto plastikåta deta¬u. Lai
noplüdes laikå ߬ütene nejaußi nevarétu
nokrist, piestipriniet to ar aukliñu pie sienas
å˚a vai pie izlietnes kråna.
Noplüdes
caurule
Griezieties péc kvalificéta santehni˚a palîdzîbas,
lai pårbaudîtu kanalizåcijas sistému sienå.
Ve¬as maßîna tiek piegådåta kopå ar üdens
padeves ߬üteni, kas piestiprinåta tås aizmuguré.
Atkarîbå no tå, kur atrodas üdens kråns, to var
pagriezt gan pa labi, gan pa kreisi. Atskrüvéjiet
savienojumu un pagrieziet ߬üteni vélamajå
virzienå. Péc tam kårtîgi pievelciet uzgriezni, lai
novérstu iespéju, ka caur savienojumu varétu
sükties üdens. Arî tad, ja nav nepiecießams
mainît caurules ståvokli, pårbaudiet, vai uzgrieznis ir kårtîgi pievilkts.
EWT 1021
Svarîgi! Ëdens noplüdes cauruli nekådå
gadîjumå nedrîkst pagarinåt. Augståk
minéto noteikumu neievéroßana var
izraisît iekårtas funkcionålås darbîbas
traucéjumus vai sabojåt Jüsu îpaßumu.
21
Pieslégßana elektriskajam
tîklam.
Jebkuru elektropieslégßanu, kas
nepiecießama ve¬as maßînas
pievienoßanai, drîkst veikt tikai
kvalificéts elektri˚is vai kompetents
speciålists.
Elektroener©ijas droßîbas nolükos, iekårtu drîkst
pieslégt tikai iezemétå kontaktligzdå, saskañå ar
vispåresoßajiem noteikumiem. Ve¬as maßînas
kontaktdakßa ir sazeméta.
RaΩotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem vai ievainojumiem, kas nodarîti ßo
droßîbas noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
Ievérojiet sekojoßo;
• Iekårta jåpievieno 230V - 240V/10A, 50Hz
vienfåzes elektroener©ijas padeves avotam;
• Jüsu dzîves vietas elektrosistémai jåspéj
nodroßinåt maksimålo iekårtai nepiecießamo
slodzi, ñemot vérå arî citu ierîçu darbîbu;
• Kontaktdakßa jåpievieno ligzdai bez pagarinåtåja, stråvas pårveidotåja vai adaptera.
Nepiecießamîbas gadîjumå nomainiet ligzdu.
Pasåkumi pret aizsalßanu.
Ja iekårta atrodas telpå, kurå temperatüra ir
zemåka par O OC, nepiecießams veikt sekojoßo,
lai ve¬as maßînå palikußais üdens nesasaltu un
nesabojåtu tås mehånismu:
• Aizgrieziet üdens padeves krånu un
noskrüvéjiet üdens pievada ߬üteni;
• Izvélieties mazgåßanas programmu, ieslédziet
to un pagrieziet îså laika periodå;
• Novietojiet noplüdes ߬üteni uz grîdas, zem
tås paliekot trauku, kur satecét üdenim;
• Noreguléjiet programmu regulatoru üdens
izsüknéßanas pozîcijå un uz neilgu laiku
iedarbiniet iekårtu.
• Atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas
padeves avota.
Nåkamreiz ieslédzot iekårtu, vienmér pårliecinieties, ka apkårtesoßå temperatüra ir virs 0 OC.
Neaizmirstiet, ka iekårta ir atkårtoti jåpievieno
üdensvadam un noplüdei kanalizåcijå.
EWT 1021
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising