Electrolux | EWT811 | User manual | Electrolux EWT811 Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EWT811 Lietotāja rokasgrāmata
SATURS.
Jüsu droßîbai ..........................................................................................................................................
Ve¬as maßînas uzstådîßana .................................................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana ......................................................................................................................
Tehniskå apkope ..................................................................................................................................
Vides aizsardzîbas informåcija ............................................................................................................
Izpakoßana ...........................................................................................................................................
Iekårtas apraksts ....................................................................................................................................
Kontroles panelis.....................................................................................................................................
Mazgåßanas programmu tabulas ...........................................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana .........................................................................................................................
Ve¬as ievietoßana ................................................................................................................................
Mazgåjamå lîdzek¬a dozéßana ............................................................................................................
Skaloßanas lîdzek¬a pievienoßana .......................................................................................................
Papildfunkciju izmantoßana .................................................................................................................
Mazgåßanas temperatüras izvéle ........................................................................................................
Ve¬as izgrießanas åtruma noreguléßana ..............................................................................................
Mazgåßanas programmas izvéle..........................................................................................................
Programmas aktivizéßana ....................................................................................................................
Mazgåßanas programmas beigas ........................................................................................................
Padomi un ieteikumi ve¬as mazgåßanai ................................................................................................
Ap©érbu kopßanas simboli ....................................................................................................................
Tîrîßana un kopßana ...............................................................................................................................
Atsüknéßanas sietiñß ...........................................................................................................................
Korpusa apkope ..................................................................................................................................
Ve¬as maßînas tîrîßana .........................................................................................................................
Ka¬˚akmens nogulsnes.........................................................................................................................
Mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîte ...............................................................................................................
Ja kautkas nedarbojas ...........................................................................................................................
Tehniskie parametri.................................................................................................................................
Iekårtas uzstådîßana................................................................................................................................
Droßîbas nolükos .................................................................................................................................
Uzstådîßana..........................................................................................................................................
Nolîmeñoßana.......................................................................................................................................
Iekårtas pårvietoßana ...........................................................................................................................
Ierîces pievienoßana üdensvadam .......................................................................................................
Pieslégßana kanalizåcijai......................................................................................................................
Pieslégßana elektriskajam tîklam..........................................................................................................
Pasåkumi pret aizsalßanu.....................................................................................................................
3
3
3
3
3
4
4
5
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
10
11
11
11
11
11
11
12
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér, lai
varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo broßüru. Íeit
Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Droßîbas norådîjumi.
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un
tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju, kå arî lietot instrukciju.
Norådîjumi un padomi.
EWT 811
Dabas aizsardzîbas informåcija.
2
JËSU DROÍÈBAI.
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu dé¬. Lüdzu uzmanîgi izlasiet tos pirms iekårtas
uzstådîßanas un lietoßanas uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas instrukciju kopå ar
iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja iekårta tiek pårdota vai pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîbas instrukcija ir saglabåjusies kopå ar iekårtu, lai tås jaunais
îpaßnieks var iepazîties ar ve¬as maßînas funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Ve¬as maßînas uzstådîßana.
•
•
Ve¬as maßînu uzstådît un pieslégt elektroener©ijas padeves avotam, kå arî nepiecießamîbas
gadîjumå atvért un labot tås mehånismu,
drîkst tikai kvalificéts speciålists. Iekårtas darbîbas traucéjumu gadîjumå, nekådå ziñå
nemé©iniet iekårtu remontét paßi.
Remontdarbi, kurus veikußi nekvalificéti
speciålisti, var izraisît nopietnus bojåjumus.
Péc ve¬as maßînas uzstådîßanas pårbaudiet,
vai tå nav nejaußi novietota uz
elektroener©ijas padeves kabe¬a.
Pårliecinieties, ka üdens padeves un noteces
caurules nav nejaußi pårlocîtas vai saspiestas. Iekårtai jåbüt stabili novietotai uz lîdzenas
un gludas virsmas.
Ve¬as maßînas lietoßana.
•
•
•
•
•
•
•
Ve¬as maßîna ir paredzéta tikai lietoßanai måjsaimniecîbå, saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu. Neizmantojiet iekårtu nekådiem
citiem nolükiem, jo tas var izraisît nelaimes
gadîjumu vai bojåt Jüsu îpaßumu.
BieΩi vien bérni neapjauß briesmas, kådas var
rasties saskaré ar elektroierîcém. Uzmaniet
bérnus, ne¬aujiet tiem rota¬åties ar ierîci un tås
kontrolpogåm.
Neievietojiet ve¬as maßînå ve¬u, lîdz neesat
pårliecinåjußies, ka tås tvertne ir tukßa.
Nepårsniedziet pie¬aujamo ve¬as daudzumu
iekårtas tilpné. Ievérojiet instrukcijas, kas
sniegtas ßîs pamåcîbas noda¬å par maksimålo
ve¬as ielådi.
Ve¬as maßînå nedrîkst mazgåt krüßturus ar
stiprinåjuma lokiem. Mazgåßanas procesa
laikå tie var sabojåt påréjo ve¬u vai ve¬as
maßînas mehånismu.
Pårbaudiet, vai visas kabatas ir tukßas. Tådi
priekßmeti kå monétas, droßîbas adatas,
kniedes un skrüves var izraisît pamatîgus
bojåjumus iekårtai. Aiztaisiet ap©érbu pogas
un råvéjslédzéjus.
Mazus ve¬as izstrådåjumus (ze˚es, jostas,
lentîtes un tml.) mazgåßanas laikå ievietojiet
speciåli ßim nolükam paredzétå maisiñå, jo
pretéjå gadîjumå mazgåßanas laikå tie var
iesprüst starp ve¬as maßînas tvertni un båku.
EWT 811
•
•
Rüpîgi izlasiet mazgåjamo un skalojamo
lîdzek¬u izgatavotåja norådes. Lietojiet mazgåjamos lîdzek¬us ar pazeminåtu putu veidoßanås pakåpi, tåtad tos, kas ir paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
Nepårsniedziet ieteicamo mazgåjamå lîdzek¬a
daudzumu, jo tå pårdozéßana var bojåt gan
mazgåjamo ve¬u, gan iekårtu.
Neizmantojiet ve¬as maßînu ap©érba ˚îmiskai
tîrîßanai. Nebaliniet un nekråsojiet ve¬u ierîcé.
Gadîjumå, ja ap©érba traipi pirms
mazgåßanas ir ˚îmiski apstrådåti, rüpîgi
izskalojiet tos pirms ievietoßanas ve¬as
mazgåjamå maßînå.
Saskañå ar likumu par patérétåju aizsardzîbu,
ßo iekårtas uzstådîßanas un lietoßanas
noteikumu neievéroßanas gadîjumå,
izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem.
Tehniskå apkope.
•
Iekårtas remontu uzticiet tikai sertificétiem
klientu apkalpoßanas servisa darbiniekiem.
Pieprasiet tikai ori©inålås rezerves da¬as.
Nekådå gadîjumå nemé©iniet iekårtu remontét
paßi.
Vides aizsardzîbas informåcija.
•
Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli jåsaß˚iro
un jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus,
kuri apzîméti ar speciålu simbolu, iespéjams
nodot pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei;
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam;
>PP< polipropiléns.
•
Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo
iekårtu kopå ar sadzîves atkritumiem!
Konsultéjieties ar vietéjo paßvaldîbu Jüsu
dzîvesvietå, lai nodotu iekårtu atkritumos atbilstoßi noteiktajiem priekßrakstiem.
3
Izpakoßana.
•
Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas rüpîgi
noñemiet transportéßanas un iepakojuma
materiålu (arî ve¬as maßînas tvertné).
Pårbaudiet, vai iekårtai nav nekådu bojåjumu.
Ja ve¬as maßînai ir kåds transportéßanas
bojåjums, nekavéjoties ziñojiet par to pårdevéjam, nekådå gadîjumå nesåciet to lietot.
Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar
iepakojuma materiålu!
Iekårtas komplektåcijå ietilpst:
2 plastmasas våciñi, kas paredzéti ievietoßanai
transporta skrüvju vietå;
1 plastmasas starplika;
1 gumijas starplika;
1 påreja ar vîtni 3/4 " uz 1/2" .
IEKÅRTAS APRAKSTS.
1. Kontroles panelis.
2. Regulators ve¬as izgrießanas åtruma izvélei.
3. Programmu izvéles regulators.
4. Temperatüras regulators.
5. Ëdens atsüknéßanas izslégßana.
6. Paåtrinåtås mazgåßanas poga.
7. Start/Stop poga izvélétajai
mazgåßanas programmai.
8. Signålspuldzîte.
9. Programmu kartîte.
10. Våka aizdare.
11. Priekßéjå riteña fiksators.
12. Atsüknéßanas sietiñß.
13. Reguléjamas kåjiñas.
Mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîte.
Priekßmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
Pamatmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
Nodalîjums, kas paredzéts skaloßanas
lîdzek¬a dozéßanai
EWT 811
4
KONTROLES PANELIS.
A Programmu izvéles regulators.
•
•
Izvélieties piemérotu mazgåßanas programmu
mazgåjamås ve¬as veidam un netîrîbas
pakåpei.
Pagrieziet programmu regulatoru pulksteña
rådîtåja virzienå, lîdz vélamå programma ir
uzstådîta.
B Temperatüras regulators.
•
•
Pagrieziet temperatüras regulatoru, lîdz esat
uzstådîjußi izvéléto mazgåßanas temperatüru.
Mazgåßanas programmu tabulås ir sniegta
rekomendéjamå temperatüra daΩådiem ve¬as
veidiem. Regulatoru iespéjams pagriezt abos
virzienos.
Izvéloties
pozîciju, mazgåßana noris
aukstå üdenî.
C Regulators ve¬as izgrießanas
åtruma izvélei.
Ja nepiecießams, Jüs varat izmainît mazgåßanas
programmå paredzéto centrifügas apgriezienu
skaitu vai izvéléties tikai üdens izsüknéßanas
funkciju
.
Izgrießanas åtrums ir atkarîgs no mazgåjamås
ve¬as auduma veida. Paståv sekojoßas iespéjas:
Kokvilnas un lina izstrådåjumiem - no
(tikai
üdens izsüknéßana) lîdz 800 apgr./min.;
Sintétikas un vilnas izstrådåjumiem - no
(tikai
üdens izsüknéßana) lîdz 800 apgr./min.;
Smalkve¬ai - no
(tikai üdens izsüknéßana) lîdz
650 apgr./min.
Pozîcijå
ve¬a netiek izgriezta, tiek veikta tikai
üdens izsüknéßana.
D Pogas.
Start/Stop.
NospieΩot ßo pogu, tiek uzsåkta mazgåßanas
programmas izpilde. Ja iekårtas darbîbas laikå
Jüs vélaties papildinåt ve¬as maßînas tvertné
ve¬u, izspiediet ßo podziñu. Péc atkårtotas podziñas nospießanas programmas izpilde tiek
turpinåta. Péc mazgåßanas programmas beigåm
izspiediet Start/Stop pogu, lai iekårtu izslégtu.
Paåtrinåtås mazgåßanas poga.
NospieΩot ßo pogu kokvilnas un kråsainås ve¬as
programmas izpildes laiks samazinås aptuveni
par 35 min., bet sintétikas mazgåßanas programmas - par 20 min.
Ëdens atsüknéßanas
izslégßana.
Ío funkciju var kombinét ar kokvilnas un sintétikas mazgåßanas programmåm. Izvéloties ßo
reΩîmu, ve¬a péc pédéjås skaloßanas tiek atståta
üdenî, lai tå neburzîtos. Lai atsüknétu üdeni, ßo
podziñu jånospieΩ vélreiz (ve¬a tiek izgriezta).
Uzmanîbu! Ja Jüs vélaties samazinåt
ve¬as izgrießanas apgriezienus, no
såkuma noreguléjiet vélamo
apgriezienu skaitu un tikai péc tam
nospiediet attiecîgo podziñu.
Ve¬as izgrießanas åtrums apgr./min.
Kokvilna/kråsainå ve¬a 300 400 500 600 700 750 800
Sintétika/vilna
300 - 400 550 650 - 800
Smalkve¬a
300 - 400 - 550 - 650
EWT 811
5
MAZGÅÍANAS PROGRAMMU TABULAS.
Kokvilnas un lina izstrådåjumiem.
Sintétikas, vilnas izstrådåjumiem un smalkve¬ai.
Tabulå uzrådîtie patériña rådîtåji ir apré˚inåti aukstam üdenim (15 OC temperatürai) lîdz tå uzsilßanai lîdz
maksimålajai uzrådîtajai temperatürai. Pirms üdens atsüknéßanas vai beidzot programmas izpildi bez ve¬as
mércéßanas, iekårta tiek papildus uzpildîta vél ar nelielu üdens daudzumu.
(*) - Mazgåßanas programma B ar 60 OC üdens temperatüru tiek izmantota ßîs ve¬as maßînas mode¬a elektroener©ijas patériña klases noteikßanai (135 min./1.03 kW, 54l).
Mazgåßanas programmu B, C, J un K såkumå üdens tiek atsüknéts, taçu péc tam programmators
automåtiski pårslédzas, lai üdeni atkal uzpildîtu.
Programma D - 4 skaloßanas; programma A-C - tikai 3 skaloßanas.
EWT 811
6
VEÒAS MAÍÈNAS LIETOÍANA.
Pirms Jüs såciet lietot ve¬as mazgåjamo maßînu, noreguléjiet mazgåßanu 90 OC bez pirmsmazgåßanas un
bez ve¬as ielådes ¬aujiet iekårtai tukßai darboties. Tådejådi Jüs iztîrîsiet no raΩoßanas paliekåm iekårtas tilpni
un iekßéjos elementus. Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîté, pamatmazgåßanas nodalîjumå, ieberiet 100 g
mazgåjamo lîdzekli. Péc tam Jüs varat uzsåkt pirmo mazgåßanu.
1. Ve¬as ievietoßana.
•
•
•
•
•
Atveriet ve¬as maßînas våciñu.
Atveriet ve¬as maßînas tvertni, pieturot to no
abåm pusém, vienlaicîgi nospieΩot podziñu A.
Ievietojiet ve¬u maßînå pa vienam gabalam,
péc iespéjas izkårtojot to vienmérîgåk.
Neburziet un neñurciet to. Sekojiet, lai mazgåjamås ve¬as daudzums nepårsniedz
pie¬aujamo.
Rüpîgi aizveriet tvernes våciñus. Tiem ir cießi
jåsak¬aujas savå starpå, bet pogai A jåatrodas
såkotnéjå ståvoklî.
Aizveriet ve¬as maßînas våku.
Bojåjumi, kas radußies nerüpîgas
iekårtas aizvérßanas rezultåtå, neietilpst
garantijas apkalpé.
2. Mazgåjamå lîdzek¬a dozéßana.
Izvelciet mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîti lîdz tås
atdurei. Nomériet raΩotåja ieteikto mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu ieda¬u trauciñå, ñemot vérå
mazgåjamås ve¬as daudzumu, un ieberiet to
pamatmazgåßanas nodalîjumå . Ja Jüs esat
izvéléjußies programmu ar priekßmazgåßanu,
zinåmu ve¬as pulvera daudzumu iepildiet arî
nodalîjumå .
3. Skaloßanas lîdzek¬a
pievienoßana.
Skaloßanas lîdzeklis jåiepilda nodalîjumå .
Nekådå ziñå nepårsniedziet rezervuåra atzîmi
MAX (sarkana atzîme). Aizveriet atvilknîti.
4. Ja vélaties izmantot kådu no
iespéjamåm papildfunkcijåm,
nospiediet attiecîgo podziñu.
5.Mazgåßanas temperatüras
izvéle.
Pagrieziet temperatüras regulatoru lîdz izvélétås
temperatüras atzîmei.
EWT 811
6. Ve¬as izgrießanas åtruma
noreguléßana.
Jüs varat noregulét ve¬as izgrießanas åtrumu no
(tikai üdens izsüknéßana) lîdz 800 apgr./min.
kokvilnas izstrådåjumiem, no
(tikai üdens
izsüknéßana) lîdz 800 apgr./min. sintétikai un
vilnas izstrådåjumiem un smalkve¬ai - no
(tikai
üdens izsüknéßana) lîdz 650 apgr./min.
7
7. Mazgåßanas programmas
izvéle.
Piespiediet un pagrieziet mazgåßanas programmas izvéles regulatoru pulksteña rådîtåja virzienå
un noreguléjiet Jums nepiecießamo mazgåßanas
programmu.
8. Programmas aktivizéßana.
Pirms mazgåßanas uzsåkßanas pårliecinieties, ka:
• iekårtai ir nodroßinåta elektroener©ijas padeve;
• üdens padeves kråns ir atvérts;
• üdens noteces caurule ir pareizi novietota;
• mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîte un iekårtas
durtiñas ir aizvértas.
Nospiediet Start/Stop pogu. Iedegas signålspuldzîte un tiek uzsåkta programmas izpilde.
9. Mazgåßanas programmas
beigas.
Programmas izpildes beigås iekårta automåtiski
apståjas. Programmu izvéles regulators atrodas
"I" (stop) pozîcijå.
Programma var beigties ar:
• ve¬as izgrießanu (visåm mazgåßanas programmåm);
• üdens atsüknéßanu (visåm mazgåßanas programmåm), ja Jüs esat izvéléjußies ßådu
funkciju (ve¬as izgrießanas åtruma regulators
ir uzstådîts
pozîcijå);
• ve¬as atståßanu üdenî (visåm mazgåßanas
programmåm), ja ve¬as izgrießanas åtruma
regulators ir noreguléts
pozîcijå. Péc tam
Jüs varat pabeigt mazgåßanas programmu,
izslédzot iekårtu ar podziñu Start/Stop un
izvéloties ve¬as izgrießanas åtrumu vai tikai
üdens izsüknéßanu (pozîcija
).
Ve¬as maßînas tvertne ir blo˚éta un to
var atvért tikai 1-2 min. péc mazgåßanas programmas izpildes beigåm.
Izñemiet ve¬u no iekårtas tvertnes.
Pårliecinieties, ka tå ir tukßa. Lai to izdarîtu,
pagrieziet nedaudz ve¬as tvertni ar roku.
Atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas padeves
avota un aizveriet üdens padeves krånu.
PADOMI UN IETEIKUMI VEÒAS MAZGÅÍANAI.
Mazgåjamås ve¬as ß˚iroßana.
Neuzglabåjiet ilgi netîru ve¬u nemazgåtu, îpaßi ja
tå ir mitra. Mitra ve¬a åtri sasmok un uz tås var veidoties peléjums, kuru nav iespéjams izmazgåt.
Í˚irojot ve¬u, vadieties no ap©érbu kopßanas simboliem uz katras ve¬as izstrådåjuma un raΩotåja
sniegtajåm mazgåßanas rekomendåcijåm.
Kråsaino ve¬u un balto mazgåjiet atseviß˚i.Ve¬as
izstrådåjumi, kurus nedrîkst gludinåt, jåmazgå kå
sintétika; smalkve¬a, kå pieméram, akrila
izstrådåjumi un lielåkå da¬a aizkari jåmazgå kå
ap©érbi, kas paredzéti mazgåßanai ar rokåm.
Vilnas mazgåßanas programma ir paredzéta, lai
mazgåtu gan vilnas izstrådåjumus, kas paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås, gan
tos, kas paredzéti mazgåßani ar rokåm. Péc
mazgåßanas ieteicams ve¬u izgriezt nelielå centrifügas apgriezienu åtrumå.
Temperatüras izvéle.
Balto ve¬u, kuru drîkst mazgåt 90 OC, ieteicams
mazgåt 60 OC. Izmantojot müsdienîgus
mazgåßanas lîdzek¬us, mazgåßanas rezultåts
büs tikpat kvalitåtîvs, kå mazgåjot ve¬u 90 OC, bet
tådejådi Jüs ekonomésiet elektroener©iju.
Kråsaino ve¬u drîkst mazgåt 60 OC, taçu ja ve¬a
nav îpaßi netîra, ieteicams to mazgåt 40 OC.
Kråsainus lina izstrådåjumus un smalkve¬u
nekådå gadîjumå nemazgåjiet par 40 OC
augståkå temperatürå.
EWT 811
Maksimålais mazgåjamås ve¬as
daudzums.
Ieteicamais ve¬as daudzums ir norådîts
mazgåßanas programmu tabulås.
Vispåréjie noteikumi:
Kokvilna, lins - tilpne pilna, bet ne pårpildîta.
Sintétika - ne vairåk kå 2/3 ve¬as maßînas tilpnes.
Smalkve¬a un vilnas izstrådåjumi - ne vairåk
kå puse iekårtas tilpnes.
Mazgåjot ar pilnu slodzi, elektroener©ijas un
üdens patériñß ir visefektîvåkais. Mazgåjot îpaßi
netîras drébes, nepiecießamas samazinåt ievietojamås ve¬as daudzumu.
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as maßînå, ja
nepiecießams, salåpiet drébes, pießujiet va¬îgas
pogas, aizvelciet råvéjslédzéjus, aiztaisiet
kniedîtes un å˚îßus. Sasieniet jostiñas un citas
garåkas ap©érba lentîtes. Rüpîgi noñemiet
aizkaru å˚îßus un mazgåjot ievietojiet aizkarus
drånas maisiñå vai tîkliñå. Pårbaudiet, vai
mazgåjamå ap©érbå nav palikußi nekådi metåla
priekßmeti (pieméram, matu adatas, droßîbas
adatas, kniedîtes un tml.), jo tie var radît traucéjumus iekårtas funkcionålajå darbîbå un sabojåt
ve¬as maßînas mehånismu. Pårbaudiet ap©érbu
kabatas.
8
Ja iekårtai tiek nodarîti bojåjumi ßo noteikumu
neievéroßanas gadîjumå, ve¬as maßînas
remonts garantijas apkalpé neietilpst.
Jaunas kråsainas drébes pirmajå mazgåßanas
reizé var nedaudz kråsot, tådél tås pirmo reizi ir
jåmazgå atseviß˚i.
Iztîriet uz drébém palikußos stipri ieståvéjußos
traipus ar speciåliem tîrîßanas lîdzek¬iem vai
paståm, pirms Jüs tås mazgåjiet ve¬as mazgåjamå maßînå.
Apstrådåjiet traipus sekojoßi:
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta, tekoßa
üdens. Sakaltußus traipus ieteicams vienu diennakti mércét, izmantojot îpaßus tîrîßanas
lîdzek¬us. Péc tam izberzéjiet ziepjüdenî.
E¬¬as kråsa. Samitriniet traipu un, novietojot to
uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas
audumu, péc tam novietojiet to uz mîkstas
pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñéméjam paredzéto tîråmo
lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi ar ilgi noståvéjußiem rüsas traipiem, jo iespéjams, ka auduma celulozes struktüra ir bojåta un tas var viegli
saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi izskalojiet
(tikai baltajai ve¬ai, kuru hlors nevar sabojåt).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un péc
tam ar ar atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai,
kuru nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå
(*) un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas
pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet traipu acetonå, kå
minéts augståk, péc tam apstrådåjiet ar metilspirtu. Paliekas uz baltiem audumiem notîriet ar
balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar mazgåjamo
lîdzekli, péc tam apstrådåjiet traipu ar citronskåbi
vai eti˚skåbi un izskalojiet. Paliekas uz baltiem
audumiem apstrådåjiet ar balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem apstrådåjiet ar
balinåtåju.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
Mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬i.
Labs mazgåßans rezultåts ir atkarîgs no mazgåjamå lîdzek¬a kvalitåtes un tå izmantojamå
daudzuma.
Ir specializétie mazgåßanas lîdzek¬i baltai un kråsainai ve¬ai, smalkve¬ai un vilnas izstrådåjumiem.
Lietojiet tikai kvalitatîvus mazgåßanas lîdzek¬us,
kas paredzéti mazgåßanai automåtiskajås ve¬as
maßînås.
Sekojiet mazgåjamo lîdzek¬u izgatavotåja
norådém, izvélieties to atkarîbå no mazgåjamås
ve¬as veida, kråsas, mazgåßanas temperatüiras
un üdens cietîbas Jüsu dzîves vietå. Ja üdens ir
ciets, sekojiet norådém par tîrîßanu un kopßanu.
Ja Jüs neziniet üdens cietîbas pakåpi, griezieties
péc informåcijas vietéjå üdens apgådes dienestå.
Lietojot par maz mazgåjamo lîdzekli, uz drébém
var palikt neizmazgåti pelécîgi traipi, brüngani
plankumi no ve¬as maßînas tvertnes un iekårtå
var viedoties sasmacis gaiss. Mazgåjamå
lîdzek¬a pårdozéßana nelabvélîgi iedarbojas uz
apkårtéjo vidi, jo arî mazgåßanas lîdzek¬os, kas
satur vielas, kuras biolo©iski noårdås, ietilpst
komponenti, kuri ir kaitîgi vides ekolo©iskajam
lîdzsvaram.
Vienmér pievérsiet uzmanîbu ap©érba eti˚etém
par ieteicamo mazgåßanas temperatüru. Ja Jüs
mazgåsiet drébes neatbilstoßå temperatürå, tås
var zaudét savu kråsu.
Pirms mazgåßanas uzsåkßanas, ieberiet mazgåjamo lîdzekli mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîtes atbilstoßajå nodalîjumå, saskañå ar izvéléto mazgåßanas programmu (priekßmazgåßana, pamatmazgåßana, ve¬as skaloßana un mîkstinåßana).
Koncentréti mazgåjamie lîdzek¬i.
Lietojot koncentrétos ve¬as pulverus vai ß˚idros
mazgåßanas lîdzek¬us, izvélieties programmu
bez priekßmazgåßanas.
Í˚idrie mazgåßanas lîdzek¬i.
Í˚idrie skaloßanas un ve¬as mîkstinåßanas
lîdzek¬i jåielej atvilknîtes
nodalîjumå tießi pirms
mazgåßanas uzsåkßanas.
Par nepiecießamo mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬u daudzumu sekojiet attiecîgå produkta
izgatavotåja piezîmém.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda apstrådei.
EWT 811
9
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI.
Íie simboli ir atrodami uz drébju mar˚éjumiem un tie palîdz izvéléties tiem atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Parastå
mazgåßana
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
EWT 811
Drîkst Ωåvét pa
atseviß˚i
Drîkst Ωåvét
neizgrieΩot
Drîkst Ωåvét
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét
Ωåvéjamå maßînå
Nedrîkst
Ωåvét
10
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA.
Atsüknéßanas sietiñß.
Regulåri iztîriet atsüknéßanas filtru, kurß atrodas
aiz nelielå våciña ve¬as maßînas apakßéjå da¬å.
Mazgåjot pükainu ve¬u vai ve¬u, kas viegli plük,
sietiñß jåattîra péc katras mazgåßanas reizes.
Pirms filtra tîrîßanas uzsåkßanas, ievietojiet
üdens noteces cauruli grîdas atvérumå, lai
atsüknétu no iekårtas atlikußo üdeni. Péc tam
rîkojieties sekojoßi:
• Atveriet atsüknéßanas sietiña våciñu
(skat. 1. zîm.);
• Lai atsüknétu no iekårtas palikußo üdeni:
Novietojiet zem våciña trauku ar ståvåm
malåm un pagrieziet filtru vertikålå ståvoklî iekårtå esoßais üdens iztek (skat. 2. zîm.);
Lai iztîrîtu sietiñu:
Pagrieziet to pretéji pulksteña rådîtåja
virzienam un pavelciet uz sevi, lai izñemtu
(skat. 3. zîm.).
Izmazgåjiet sietiñu zem tekoßa üdens.
Ievietojiet to atpaka¬ un pievelciet pulksteña
rådîtåja virzienå. Aizveriet filtra våciñu.
Ka¬˚akmens nogulsnes.
Ja üdens cietîba Jüsu dzîves vietå ir augståka
par 7pH, aptuveni çetras reizes gadå ve¬as maßînas tvertne un båka jåattîra no ka¬˚akmens
nogulsném. Lielas nogulsnes uz iekårtas sildelementa var ievérojami samazinåt tås kalpoßanas
laiku. Mazgåjamå lîdzek¬a vietå lietojiet citronskåbi, noreguléjiet mazgåßanas programmu ar
maksimåli augstu temperatüru (90 - 95 OC) un
bez ve¬as ielådes ¬aujiet iekårtai tukßai darboties.
Mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîte.
Uzspiediet uz turétåjiem abås mazgåjamå
lîdzek¬a atviklnîtes malås un nedaudz pavelciet to
uz augßu (skat. 4. un 5. zîm.).
Ar nelielu dråniñu vai birstîti iztîriet to zem tekoßa
üdens (skat. 6. zîm.). Pårbaudiet vai atvilknîtes
aizmuguré nav aizséréjußas caurulîtes
(skat. 7. zîm.).
Ievietojiet atvilknîti atpaka¬ lîdz tås atdurei
(skat. 8. zîm.).
5. zîm
4. zîm
2. zîm
6. zîm
1. zîm
3. zîm
7. zîm
•
ma un nepatîkamas smakas raßanos ve¬as
maßînå. Ieberiet ierîcé mazgåjamo lîdzekli,
noreguléjiet mazgåßanas programmu ar maksimåli augstu temperatüru (90 - 95 OC) un bez
ve¬as ielådes ¬aujiet iekårtai tukßai darboties.
Tîriet ve¬as maßînas korpusu ar mîkstu, siltå
ziepjüdenî samércétu dråniñu. Neizmantojiet
tîrîßanas lîdzek¬us un priekßmetus, kas var
sabojåt (saskråpét) ve¬as maßînas kråsu.
Nekådå gadîjumå neizmantojiet abrazîvus
tîrîßanas lîdzek¬us un lîdzek¬us, kas satur
balinåtåju vai spirtu.
8. zîm
Korpusa apkope.
Ve¬as maßînas tîrîßana.
Regulåri notîriet iekårtu, taçu laiku pa laikam
(aptuveni reizi ménesî) tai ir nepiecießama
speciåla apkope. Tådejådi Jüs novérsîsiet peléju-
EWT 811
11
JA KAUT KAS NEDARBOJAS.
Ja Jüsu ve¬as mazgåjamå maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas
k¬ümé vai sîkå defektå, kuru Jüs variet novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas.
Izskatiet rüpîgi tabulu un iespéjamos vienkårßåkos funkcionålos traucéjumus, pirms griezieties
servisa centrå. Gadîjumå, ja Jums neizdodas likvidét k¬ümi ve¬as maßînas darbîbå, griezieties péc
palîdzîbas servisa centrå.
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
•
•
Ve¬as maßîna neieslédzas.
•
•
•
•
•
Maßîna neiztukßojas un/vai
neizgrieΩ ve¬u.
•
•
•
•
Iekårta neuzpildås ar üdeni.
•
•
•
•
Ve¬as maßîna vibré vai strådå ¬oti
ska¬i.
•
•
•
•
•
Pårbaudiet, vai iekårtai ir nodroßinåta stråvas padeve un vai tå
ir pieslégta elektroener©ijas padeves avotam.
Pårbaudiet, vai ve¬as maßînas våks ir kårtîgi aizvérts.
Pårbaudiet, vai ir pareizi uzstådîta mazgåßanas programma.
Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens padeves kråns.
Pårbaudiet, vai Start/Stop podziña ir nospiesta.
Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule nav salocîta vai
saspiesta.
Pårbaudiet, vai üdens noplüdes sietiñß ir pareizi ievietots un vai
tas nav aizséréjis. Ja nepiecießams, iztîriet to.
Pårbaudiet, vai neesat izvéléjußies mazgåßanas programmu
bez üdens atsüknéßanas.
Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens padeves kråns, vai tajå ir üdens
padeve un tam ir nepiecießamais spiediens.
Pårbaudiet, vai üdens padeves caurule ir kårtîgi pievienota.
Pårbaudiet, vai nav aizséréjis filtrs üdens padeves caurulé.
Pårbaudiet, vai ir izñemti visi transportéßanas stiprinåjumi.
Pårbaudiet, vai ve¬as maßînas kåjiñu augstums ir pareizi
noreguléts.
Pårbaudiet, vai ve¬as maßîna nesaskaras ar sienåm vai blakus
esoßajåm mébelém.
Pårbaudiet, vai neesat ievietojußi påråk daudz ve¬as.
Pårbaudiet, vai ve¬a tvertné ir izkårtota vienmérîgi.
•
Iekårta uzpildes laikå uzreiz
iztukßojas.
•
Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir novietota pareizi un
nav påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u par iekårtas
uzstådîßanu.
•
Ëdens iztek uz grîdas.
•
Pårbaudiet, vai ir pareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozåcija
un vai tas ir paredzéts lietoßanai automåtiskajås ve¬as maßînås
(veidojas påråk liels putu daudzums).
Pårbaudiet, vai mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîte nav aizséréjusi.
Pårbaudiet, vai ir pareizi uzstådîta üdens padeves caurule.
Pårbaudiet, vai péc tîrîßanas esat ievietojußi vietå filtru.
Pårbaudiet, vai nav bojåta ߬ütene, blîvéjuma vietas savienojumos vai pie kråna. Ne vienmér to uzreiz var pamanît, tådé¬ pårbaudiet, vai tå ir mitra.
•
•
•
•
•
Ve¬as maßînas våku nav iespéjams
atvért.
EWT 811
•
Péc mazgåßanas programmas izpildes 1-2 min. ve¬as maßînu
nevar atvért, jo tås våks ir noblo˚éts droßîbas apsvérumu dé¬.
12
JA KAUT KAS NEDARBOJAS.
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
•
Ve¬as maßînå ir sasmacis gaiss.
•
•
Tiek lietots par maz mazgåjamå lîdzek¬a.
Iespéjams, ka ¬oti bieΩi tiek izmantota programma ar zemu
mazgåßanas temperatüru (ap 40 OC), bet reti - ar augstu
(60/90 OC).
•
Iekårta kådu laiku nav lietota.
•
Ieteikums - noreguléjiet mazgåßanas programmu ar 90/95 OC
temperatüru un ¬aujiet iekårtai tukßai, bez ve¬as ielådes, darboties.
•
Ëdens uzpildes laikå mazgåjamais
lîdzeklis iztek pa üdens pårplüdes
vårstu.
•
•
Pårbaudiet, vai tika veikta pareiza mazgåjamå lîdzek¬a dozåcija.
Pårbaudiet, vai mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîtes aizmuguré nav
aizséréjußas caurulîtes.
Ja tomér neizdodas novérst iekårtå radußos
traucéjumus saviem spékiem, izmantojot tabulå
dotos norådîjumus, griezieties péc palîdzîbas pie
klientu apkalpoßanas servisa darbiniekiem, norådot precîzu ierîces modeli un sérijas nummuru.
Íos datus Jüs varat atrast uz datu plåksnîtes .
Atcerieties, ka, izsaucot meistaru maßînas garantijas apkalpes laikå, Jums büs nepiecießams
uzrådît apliecinoßo dokumentu - garantijas
talonu.
Ja klientu apkalpoßanas dienesta darbinieks tiek
izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem
traucéjumiem, izsaukums nebüs bezmaksas arî
garantijas perioda laikå.
TEHNISKIE PARAMETRI.
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
Elektropieslégums/frekvence
Kopéjais elektroener©ijas patériñß
Ëdens spiediens
Ieteicamå maksimålå slodze (sausa ve¬a):
Minimålais
Maksimålais
Kokvilna, lins
Sintétika
Smalkve¬a
Vilnas izstrådåjumi
Apgriezienu skaits (maksimålais):
85 cm
40 cm
60 cm
220-230 V/50 Hz
2300 W (10 A)
5 N/cm2
80 N/cm2
4.5 kg
2.0 kg
2.0 kg
1 kg
800 apgr./min.
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
- 72/23/EEG;
- 89/336/EEG;
- 92/31/EEG.
EWT 811
13
IEKÅRTAS UZSTÅDÈÍANA.
Droßîbas nolükos.
•
•
•
•
•
•
•
•
Iekårta ir smaga. Esiet uzmanîgi to pårvietojot!
Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas, pilnîbå
noñemiet tås iepakojumu un izskrüvéjiet
transportéßanas stiprinåjuma skrüves. Ja
transportéßanas stiprinåjums netiek noñemts,
var tikt bojåta iekårta un apkårt esoßås mébeles. Kamér neesat to izdarîjußi, nekådå
gadîjumå nepievienojiet iekårtu
elektroener©ijas padeves avotam.
Uzticiet kanalizåcijas un üdens apgådes darbus, kas nepiecießami iekårtas
funkcionéßanas nodroßinåßanai, kvalificétam
santehni˚im.
Lai veiktu kådas izmaiñas elektroener©ijas
padeves avotå, griezieties péc sertificéta elektri˚a palîdzîbas. Gan santehnikas, gan elektri˚a darbu var veikt arî vietéjå Electrolux
servisa darbinieki.
Pievienojot iekårtu elektroener©ijas padeves
avotam, ievérojiet norådîjumus, kas sniegti
noda¬å par elektropieslégßanu.
Péc novietoßanas pårbaudiet, vai iekårta
nejaußi nav novietota uz elektroener©ijas
padeves kabe¬a.
Ja iekårta tiek novietota uz grîdas ar paklåja
segumu, pårliecienieties, ka netiek nosegts
ventilåcijai paredzétais atvérums ve¬as maßînas priekßéjås da¬as apakßå.
Gadîjumå, ja ierîcei jåmaina elektroener©ijas
padeves kabelis, uzticiet to tikai vietéjå
Electrolux servisa centra darbiniekiem.
4. Skrüvju vietå ievietojiet plastmasas våciñus
(B), kas ir piegådåti kopå ar iekårtu.
5. Pårbaudiet, vai esat noñémußi visus transporta nodroßinåjumus. Saglabåjiet tos
gadîjumam, ja iekårta jåpårtransporté.
6. Uzmanîbu! Gadîjumå, ja iekårta ir novietota uz
grîdas ar paklåja segumu, pårliecienieties, ka
netiek nosegts ventilåcijai paredzétais atvérums
ve¬as maßînas priekßéjås da¬as apakßå.
1. zîm
3. zîm
2. zîm
4. zîm
Uzstådîßana.
Noñemiet transporta stiprinåßanas skrüves!
Pirms ve¬as maßînas lietoßanas
uzsåkßanas, noñemiet iepakojuma
materiålu, kas paredzétas iekårtas
iekßéjo deta¬u nodroßinåjumam
transportéßanas laikå.
5. zîm
6. zîm
Iekårtas novietoßana.
Saglabåjiet transporta nodroßinåjuma deta¬as
gadîjumam, ja iekårta ir jåpårtransporté.
Iekårta jånovieto uz lîdzenas, cietas virsmas.
Pårliecinieties, ka ve¬as maßîna nesaskaras ar
sienåm vai blakus esoßajåm mébelém. Ëdens
padeves kråns, üdens noplüdes vieta un ligzda
elektroener©ijas padeves avotam jåizvieto iekårtas tuvumå.
1. Palieciet ve¬as maßînu atpaka¬ un pagrieziet
tå, lai varétu noñemt iepakojuma materiålu tås
apakßå.
2. Atveriet iekårtas våku un izñemiet putuplastu
un sarkano plastikåta ielikni. Aizveriet våku.
3. Izskrüvéjiet transporta nodroßinåjuma skrüves
(A) ierîces aizmuguré un noñemiet sarkanos
stiprinåjumus.
Lai iekårtu uzstådîtu, Jums nepiecießams:
• Sprieguma padeve (skat. noda¬u par elektropieslégßanu);
• Ëdens padeves vada atzars ar 20x2,7
diametra savienotåju;
• Ëdens noplüde kanalizåcijå, kas izvietota ne
zemåk par 70 cm.
• Telpa ar pietiekamu ventilåciju.
EWT 811
14
Nolîmeñoßana.
Iekårtu var nolîmeñot ar reguléjamu kåjiñu
palîdzîbu (tås atskrüvéjot vai pieskrüvéjot
cießåk). Precîza iekårtas nolîmeñoßana kalpo kå
nodroßinåjums pret ve¬as maßînas troksni un
vibréßanu tås darbîbas laikå. Péc kåjiñu
nolîmeñoßanas noblo˚éjiet tås, pievelkot cießåk
fiksatorus (skat. zîm.).
Iekårtas pårvietoßana.
Uzskrüvéjiet savienojuma gredzenu uz üdens
padeves kråna (atzara diametrs - 20 x 2,7),
neaizmirstiet pievienot gumijas blîvîti (A), kas ir
piegådåta kopå ar iekårtu. Ëdens padeves cauruli nedrîkst pagarinåt. Ja tå ir par îsu, tå jåapmaina pret tådu paßu spiedienizturîgu garåku.
Pieslégßana kanalizåcijai.
Ëdens noteces cauruli iespéjams novietot divos
veidos:
• Tießi pie grîdas notekas vai pie sifona.
Piestipriniet cauruli pie sienas, 70-100 cm
augstumå no grîdas un savienojiet to ar
noplüdes ߬üteni. Notekas caurules galam
jåbüt ventiléjamam. Pårbaudiet, vai caurule ir
nofikséta kårtîgi. Raugieties, lai noplüdes
߬ütene nebütu pårlocîta. Noteküdens ߬ütenei
jåbüt brîvi izvietotai uz grîdas un norådîtajå
augstumå tå jåpace¬ tikai pie noplüdes caurules.
Lai iekårtu értåk varétu pårvietot, tå ir aprîkota ar
ritenîti. Lai to varétu izmantot, pårvietojiet ritenîti,
kas atrodas iekårtas priekßéjås da¬as apakßå, no
labås uz kreiso pusi. Péc ve¬as maßînas novietoßanas vélamajå vietå, nolociet riteni atpaka¬.
Ierîces pievienoßana
üdensvadam.
Pirms ve¬as maßînas pieslégßanas pårliecinieties, vai no üdens padeves kråna netek karsts
üdens un vai üdens ir tîrs. Pretéjå gadîjumå
noteciniet üdeni, lai iztîrîtu üdens padeves caurules.
•
Uz izlietnes malas. Izvéloties ßo veidu,
vispirms pårliecinieties, vai izlietne ir tukßa un
tajå ir iespéjama üdens noplüde. Nostipriniet
iekårtas üdens noplüdes ߬üteni uz izlietnes
malas, izmantojot ve¬as maßînas komplektåcijå esoßo saliekto plastikåta deta¬u. Lai
noplüdes laikå ߬ütene nejaußi nevarétu
nokrist, piestipriniet to ar aukliñu pie sienas
å˚a vai pie izlietnes kråna.
Noplüdes
caurule
Griezieties péc kvalificéta santehni˚a palîdzîbas,
lai pårbaudîtu kanalizåcijas sistému sienå.
Ve¬as maßîna tiek piegådåta kopå ar üdens
padeves ߬üteni, kas piestiprinåta tås aizmuguré.
Atkarîbå no tå, kur atrodas üdens kråns, to var
pagriezt gan pa labi, gan pa kreisi. Atskrüvéjiet
savienojumu un pagrieziet ߬üteni vélamajå
virzienå. Péc tam kårtîgi pievelciet uzgriezni, lai
novérstu iespéju, ka caur savienojumu varétu
sükties üdens. Arî tad, ja nav nepiecießams
mainît caurules ståvokli, pårbaudiet, vai uzgrieznis ir kårtîgi pievilkts.
EWT 811
Svarîgi! Ëdens noplüdes cauruli nekådå
gadîjumå nedrîkst pagarinåt. Augståk
minéto noteikumu neievéroßana var
izraisît iekårtas funkcionålås darbîbas
traucéjumus vai sabojåt Jüsu îpaßumu.
15
Pieslégßana elektriskajam
tîklam.
Jebkuru elektropieslégßanu, kas
nepiecießama ve¬as maßînas
pievienoßanai, drîkst veikt tikai
kvalificéts elektri˚is vai kompetents
speciålists.
Elektroener©ijas droßîbas nolükos, iekårtu drîkst
pieslégt tikai iezemétå kontaktligzdå, saskañå ar
vispåresoßajiem noteikumiem. Ve¬as maßînas
kontaktdakßa ir sazeméta.
RaΩotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem vai ievainojumiem, kas nodarîti ßo
droßîbas noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
Ievérojiet sekojoßo;
• Iekårta jåpievieno 230V - 240V/10A, 50Hz
vienfåzes elektroener©ijas padeves avotam;
• Jüsu dzîves vietas elektrosistémai jåspéj
nodroßinåt maksimålo iekårtai nepiecießamo
slodzi, ñemot vérå arî citu ierîçu darbîbu;
• Kontaktdakßa jåpievieno ligzdai bez pagarinåtåja, stråvas pårveidotåja vai adaptera.
Nepiecießamîbas gadîjumå nomainiet ligzdu.
Pasåkumi pret aizsalßanu.
Ja iekårta atrodas telpå, kurå temperatüra ir
zemåka par O OC, nepiecießams veikt sekojoßo,
lai ve¬as maßînå palikußais üdens nesasaltu un
nesabojåtu tås mehånismu:
• Aizgrieziet üdens padeves krånu un
noskrüvéjiet üdens pievada ߬üteni;
• Izvélieties mazgåßanas programmu, ieslédziet
to un pagrieziet îså laika periodå;
• Novietojiet noplüdes ߬üteni uz grîdas, zem
tås paliekot trauku, kur satecét üdenim;
• Noreguléjiet programmu regulatoru üdens
izsüknéßanas pozîcijå un uz neilgu laiku
iedarbiniet iekårtu.
• Atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas
padeves avota.
Nåkamreiz ieslédzot iekårtu, vienmér pårliecinieties, ka apkårtesoßå temperatüra ir virs 0 OC.
Neaizmirstiet, ka iekårta ir atkårtoti jåpievieno
üdensvadam un noplüdei kanalizåcijå.
EWT 811
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising