Electrolux EUFG28810X Brugermanual

Electrolux EUFG28810X Brugermanual
bruksanvisning
brugsanvisning
Fryser
Fryser
EUFG28810W
EUFG28810X
EUFG29800W
EUFG29800X
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Betjeningspanel
Isbeholder
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige råd og tips
2
4
7
8
8
9
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Miljøhensyn
10
11
13
13
15
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler
før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og
ulykker er det viktig at du sørger for at alle
som skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne
bruksanvisningen og pass på at den følger
med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er
forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt
fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller
instruksjon om bruken av apparatet av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og
fjern døren for å forhindre at lekende barn
kan få elektrisk støt eller kan lukke seg
selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene
ikke tildekkes.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig
husholdning, slik som beskrevet i denne
bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som
likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir
skadet under transport og installasjon av
skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
endre dette produktet på noen måte.
electrolux 3
Eventuell skade på ledningen kan medføre kortslutning, brann og/eller elektrisk
støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor)
må skiftes av en sertifisert servicerepresentant eller kvalifisert servicepersonell.
•
•
•
•
1. Ikke bruk skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak på skapet. Et sammenklemt eller skadet støpsel kan overopphetes og medføre brann.
3. Sørg for god adkomst til skapets støpsel.
4. Ikke trekk i strømledningen.
5. Hvis støpselet er løst, må det ikke plugges inn i stikkontakten. Fare for elektrisk støt eller brann.
6. Du må ikke bruke skapet uten lampedekselet. 1) innvendig belysning.
Dette skapet er tungt. Vær forsiktig når
det flyttes.
Ikke ta ut eller ta på noe i fryserommet
med fuktige eller våte hender, da dette
kan medføre frostskader.
Unngå å utsette skapet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærer 2)brukes i dette apparatet er
spesielle pærer som bare skal brukes i
husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. 3)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen
når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
1) Hvis lampedekselet skal brukes til
2) Lyspærene som
3) Hvis apparatet er FrostFree
4) Dersom apparatet er utstyrt med vanntilkopling
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan
skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim
fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Bruk aldri hårføner eller andre varmeapparater for å påskynde avrimingen. For mye
varme kan skade den indre plasten, og
fukt kan trenge inn i det elektriske systemet og gjøre det strømførende.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene
for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der
du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet
overopphetes. Følg instruksjonene som
gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside stå
inn mot en vegg, slik at det unngås at
man kan berøre eller komme i kontakt
med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Skal kun koples til drikkevannsforsyning. 4)
4 electrolux
te apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får
du hos kommunen der du bor. Unngå
at kjøleenheten blir skadet, særlig på
baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som
er merket med symbolet
, kan gjenvinnes.
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser
som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Det-
BETJENINGSPANEL
A B
C
D E
A - Apparatets PÅ/AV-knapp
D - Funksjonsknapp
B - Temperaturvelger
E - Bekreftelse-knapp
C - Temperatur- og funksjonsdisplay
Display
Ismaskinen er deaktivert.
Blinker når ismaskinen er slått på eller av.
Tidsurfunksjonen er aktivert
Temperaturalarm og "dør åpen"alarm (enkelte modeller)
Kjølefunksjonen for drikkevarer er aktivert
Tidsurfunksjonen er aktivert
Tegn for minusgrader
Hurtigfrys-funksjonen er aktivert
Temperatur
Øko-modus er aktivert
Barnesikringen er aktivert
electrolux 5
Slå på
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
Hvis displayet ikke er tent, trykker du på
knapp (A), for å starte apparatet.
For optimal matlagring, velg økomodus og
temperaturen stilles til -18°C i fryseren.
• Vent til temperaturen når -18°C, før du legger mat inn i fryseseksjonen.
• For å velge en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".
Viktig Hvis døren blir stående åpen i noen
minutter, slukkes lyset automatisk. Lyset
tennes igjen av seg selv, ved å lukke og
åpne døren.
Slå av
Apparatet slås av ved å trykke på knapp (A)
til en nedtelling fra -3 -2 -1 er ferdig.
Regulere temperaturen
Temperaturen kan endres ved å trykke på
knapp (B).
Aktuell temperaturinnstilling blinker, og hvis
du trykker en gang til på knapp (B), er det
mulig å endre den innstilte temperaturen i
trinn på én grad.
Etter noen sekunder vises oppbevaringstemperaturen igjen.
Den valgte temperaturen nås innen et døgn.
Viktig Når apparatet slås på vil ikke temperaturen som vises stemme med innstilt temperatur før temperaturen har blitt stabilisert
(i løpet av 24 timer).
Funksjonsmeny
Ved å trykke på knapp (D) aktiverer du funksjons-menyen. Bekreft hver funksjon ved å
trykke på knapp (E). Hvis valget ikke bekreftes etter et par sekunder, vil displayet slutte
å vise menyen og gå tilbake til normal drift.
Følgende funksjoner vises:
Ismaskin-funksjon
Temperaturalarm
Barnesikringsfunksjon
Økomodus-funksjon
Hurtigfrys-funksjon
Drikkevare-kjølefunksjon
Ismaskin-funksjon
Ismaskinen er aktivert fra fabrikken og starter automatisk når apparatet koples til
vann- og strømforsyning.
Følg disse trinnene for å slå ismaskinen på
og av:
1. Trykk på knapp (D) gjentatte ganger til ismaskin-symbolet blinker.
2. Bekreft valget ved å trykke på knapp (E).
Ismaskin-symbolet vises når ismaskinen
er deaktivert.
Barnesikringsfunksjon
Barnesikringsfunksjonen aktiveres ved at
man trykker gjentatte ganger på knapp (D)
til
-symbolet blinker.
Du må bekrefte valget ditt ved å trykke på
knapp (E) innen få sekunder. Du vil høre et
lydsignal, og symbolet fortsetter å lyse.
Funksjonen kan deaktiveres til enhver tid
ved å trykke gjentatte ganger på knapp (D)
til det tilhørende symbolet blinker, og deretter på knapp (E).
Økomodus-funksjon
Økomodus-funksjonen aktiveres ved å trykke på knapp D (flere ganger hvis nødvendig)
(eller
til tilsvarende symbol dukker opp
ved å stille temperaturen til -18°C).
Du må bekrefte valget ved å trykke på tasten E innen få sekunder. Det høres et lydsignal, og symbolet fortsetter å lyse.
I denne innstillingen justeres temperaturen
automatisk til (- 18°C), de beste betingelsene for å lagre mat.
Du kan deaktivere denne funksjonen til enhver tid ved å endre den valgte temperaturen i skapet.
Action Freeze-funksjonen
Hvis du vil fryse ferske matvarer, må du trykke knappen (D) gjentatte ganger til du kommer til Action Freeze-funksjonen.
Bekreft valget ved å trykke på knapp (E), og
du hører lydsignalet og displayet viser roterende linjer.
La apparatet stå på i 24 timer for å oppnå
maksimal innfrysingskapasitet. Ferske matvarer kan plasseres i hele skapet bortsett
fra nederste skuff.
Innfrysingen tar et døgn. I løpet av denne perioden må du ikke legge annen mat inn i fryseren.
6 electrolux
Denne funksjonen stopper automatisk etter
52 timer.
Funksjonen kan deaktiveres til enhver tid
ved å trykke på knapp (D) til tilsvarende symbol blinker, og deretter på knapp (E).
Drikk-kjølefunksjon
Drikk-kjølefunksjonen skal brukes som et sikkerhetsvarsel når du plasserer flasker i fryseseksjonen. Den aktiveres ved å trykke på
tast (D) (flere ganger hvis nødvendig) til tilsvarende symbol kommer til syne
.
Du må bekrefte valget ved å trykke på tast
(E) innen få sekunder. Det høres et lydsignal, og symbolet fortsetter å lyse.
I denne innstillingen er tidsuret aktivt, (det er
forhåndsinnstilt på en verdi på 30 minutter),
men du kan endre denne verdien fra 1 og
90 min ved å trykke på tast (B) og stille inn
antall minutter du vil bruke.
Når den innstilte tiden er ute, vises følgende:
• på displayet
blinker symbolet
• symbolet
blinker
• symbolet
blinker
• det høres et lydsignal til du trykker på tast
(E)
Husk å ta ut drikkevarene som befinner seg
i fryseseksjonen når disse signalene opptrer.
Du kan deaktivere funksjonen til enhver tid
ved å trykke på tast (D) til tilsvarende symbol blinker. Trykk deretter på tast (E).
Temperaturalarm
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for eksempel på grunn av strømbrudd eller fordi
døren er åpen) angis med:
• blinkende temperatur
• blinkende symbol
• lydsignal
Når normale driftsforhold er gjenopprettet:
• lydsignalet stopper
• temperaturen fortsetter å blinke
• alarm-symbolet fortsetter å blinke
Når du trykker på tast (E) for å deaktivere
alarmen, kommer den høyeste temperaturen som ble nådd i seksjonen til syne på indikator
i noen sekunder.
Deretter går apparatet tilbake til normal drift
og viser temperaturen til valgte seksjon.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås
av ved å trykke på tast (E).
Dør åpen-alarm
Hvis døren blir stående åpen i noen minutter starter en alarm Dør åpen-alarmen vises
ved:
• blinkende symbol
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet (døren
er lukket), stopper alarmen.
Mens alarmen går, kan lydsignalet slås av
ved å trykke på knappen (E).
electrolux 7
ISBEHOLDER
1
1
2
3
4
5
6
2
Indikator for barnesikring
Låsefunksjonsknapp
Natt-/belysningsknapp
Fotoelektrisk sensor
Trykkarm
Belysning
Barnesikring
Barnesikringen er aktivert fra fabrikken.
Midlertidig deaktivering
Hold knapp 2 inne i ca. tre sekunder, inntil
indikatorlampen for barnesikringen (1) slokkes.
Barnesikringen aktiveres automatisk igjen etter ca. tre sekunder.
Permanent deaktivering
Hold knappene 2 og 3 inne samtidig i ca.
tre sekunder.
Knapp 2 eller 3 tennes for å vise at funksjonen er deaktivert, og kontrollampen for barnesikringen (1) slokker.
5
6
3
4
Aktivere barnesikringen
Hold knappene 2 og 3 inne samtidig i ca.
tre sekunder.
Kontrollampen for barnesikring lyser for å angi at funksjonen er aktivert.
Belysning
Isdispenser-belysningen (6) tennes automatisk når isdispenseren brukes.
For vedvarende belysning
1. Pass på at isdispenseren ikke er låst.
2. Hold knapp (3) inne inntil belysningen tennes (ca. tre sekunder).
Lysstyrken er nå ca. 50 % inntil beholderen
brukes.
Slå av belysningen
1. Pass på at isdispenseren ikke er låst.
2. Hold knapp (3) inne inntil belysningen
slukkes (ca. tre sekunder).
8 electrolux
Uttak av is
Uttak av is starter når trykkarmen (5) trykkes helt inn og fortsetter til trykkarmen slippes.
Stopp uttaket ved å ta begeret bort fra trykkarmen.
Slå av ismaskinen
Se "Ismaskin-funksjon" på betjeningspanelet.
Nattmodus
Denne funksjonen slår av de støyende delene av ismaskinen om natten
2. Trykk og slipp knapp (3), og belysningen
vil komme på.
Slå av nattmodus
1. Pass på at isdispenseren ikke er låst.
2. Trykk og slipp knapp (3), og belysningen
vil slukkes.
Hvis du ønsker å øke isproduksjonen
kan du med fordel trykke inn innfrysningsknappen på toppanelet.
Innfrysningsfunksjonen stopper automatisk.
For å aktivere nattmodus
1. Pass på at isdispenseren ikke er låst.
FØRSTE GANGS BRUK
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for
å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade overflaten.
DAGLIG BRUK
Bruke fryseseksjonen
betyr at fryseren er egSymbolet
net til å fryse inn ferske matvarer og til langtidsoppbevaring. Temperaturen kan reguleres mellom -15°C og -24°C. Vi foreslår at
temperaturen settes til -18 ° C, som er best
for energibruk og lagring av frosne matvarer.
Viktig Når apparatet slås på vil ikke
temperaturen som vises stemme med
innstilt temperatur før temperaturen har blitt
stabilisert (i løpet av 24 timer).
Det er normalt at temperaturen som vises
er forskjellig fra den innstilte temperaturen.
Særlig dersom:
• du nettopp har valgt en ny innstilling
• døren har stått åpen en stund
• du har lagt romtemperert mat inn i seksjonen.
Ved normal drift viser displayet den høyeste
temperaturen inne i seksjonen.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når fryseren slås på for første gang eller etter en periode der den ikke har vært i bruk,
må du la den stå på i minst 2 timer før du
legger inn matvarer.
Frysekurvene sikrer at du enkelt og raskt finner det du leter etter. Hvis du skal lagre store mengder mat, fjern alle hyller og isbeholderen, unntatt den nederste kurven, som
må være på plass for å gi god luftsirkulasjon. How can you store large quantities of
food if you remove all draweres? På alle hyllene, unntatt den øverste, kan du la matvarene stikke ut fram til markeringen på siden
av midtseksjonen
Viktig Dersom matvarene tiner ved et uhell,
for eksempel på grunn av strømbrudd, og
hvis strømmen er borte lenger enn tiden
som er oppført i tabellen over tekniske
egenskaper under “stigetid”, må den tinte
maten brukes opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så fryses på nytt
(etter avkjøling).
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før
electrolux 9
de skal brukes i forhold til hvor mye tid du
har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall
tar tilberedningen lengre tid.
Hyllen over ismaskinen
Viktig Hyllen over ismaskinen kan ikke
fjernes.
Ta ut frysekurvene av fryseren
Frysekurvene har en stopper som hindrer
dem i å bli trukket ut ved en feiltakelse eller
å falle ut. Hvis de skal tas ut av fryseren, trekker du dem mot deg og før du når endepunktet tar du ut kurven ved å vippe den
opp foran.
Når kurvene skal settes tilbake igjen, vipper
du dem forsiktig opp foran for å sette dem
inn i fryseren. Så snart du er over hakket,
skyves kurvene inn i fryseren.
Fjerne isbeholderen
Isbeholderen kan fjernes.
1. Vipp opp og dra isbeholderen utover for
å fjerne den.
Når isbeholderen er tatt ut, stopper alle
funksjonene i ismaskinen.
2. Når du setter beholderen på plass igjen
skal (ved behov) isbeholderens mateskrue justeres inn mot den bakre kanten.
2
1
NYTTIGE RÅD OG TIPS
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn. er oppført på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne
perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
10 electrolux
•
•
•
•
•
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse;
magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden;
det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
• døren må ikke åpnes for ofte, og ikke stå
åpen lenger enn nødvendig.
• Når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
STELL OG RENGJØRING
Obs Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du starter enhver
rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert
tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig og
vask dem rene for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver,
sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av apparatet med en børste eller en støvsuger. Dette bedrer apparatets ytelse, og du sparer energi.
Viktig Unngå skader på kjølesystemet.
Viktig Når du skal flytte kjøleskapet, løfter
du det etter fremre kant for ikke å skrape
opp gulvet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet.
Derfor bør du bruke en myk klut oppvridd i
varmt vann tilsatt litt nøytralt vaskemiddel
for rengjøring av de utvendige flatene.
Viktig Ikke bruk vanlige rengjøringsmidler
eller skuremiddel, for dette ødelegger
lakken eller anti fingeravtrykk-belegget på
overflater av rustfritt stål.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Rengjøring av ismaskinen
Ved behov rengjøres de utvendige overflatene på dispenseren og isbeholderen med en
myk klut og varmt vann.
Pass på at isbeholderen er helt tørr før den
settes på plass igjen.
Viktig Ikke bruk vaskemidler eller
skuremiddel.
Rengjøre ventilasjonsgitteret
Ventilasjonsgitteret kan fjernes for rengjøring.
Påse at døren er åpen, deretter:
1. løsner du den øvre kanten på gitteret
ved å trekke det utover/nedover.
2. Trekk gitteret rett ut for å ta det helt av.
3. Støvsug under kabinettet.
electrolux 11
Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er en
"no frost" type. Dette betyr at det ikke danner seg rim under bruk, hverken på de indre
veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av kald luft inne i seksjonen, som drives av en vifte som
reguleres automatisk.
Perioder uten bruk
Hvis apparatet ikke skal brukes på lenge,
må du ta følgende forholdsregler:
1. Slå av ismaskinen
2. Steng vanntilførselen
3. Tøm isbeholderen
4. Trekk støpselet ut av stikkontakten
5. Fjern alle matvarer
6. Rengjør apparatet og alt tilbehøret
7. La døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det dannes ubehagelig lukt.
For å være sikker på å få frisk smak på isen
når ismaskinen starter igjen, må du ikke bruke isen som blir produsert den første dagen.
Viktig Hvis du lar kjøleskapet stå på, bør
du be noen om å kontrollere det fra tid til
annen for å unngå at matvarene blir ødelagt
ved et eventuelt strømbrudd.
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Under bruk av apparatet kan det oppstå
noen mindre, men irriterende feil som ikke
krever at du tilkaller en tekniker. I tabellen nedenfor finner du opplysninger om hvordan
du kan unngå unødvendige service-utgifter.
Viktig Bruk av apparatet medfører visse
lyder (kompressor- og sirkuleringslyder).
Problem
Dette er helt vanlig under normal drift, og
betyr ikke at det er feil på apparatet.
Viktig Kompressoren går ikke hele tiden,
så selv om den stopper betyr det ikke at
strømmen er brutt. Det er derfor du ikke må
berøre de elektriske delene på apparatet før
du har koplet fra strømmen.
Mulig årsak
Løsning
Skapet står ikke støtt.
Kontroller at skapet står stabilt (alle føttene og hjulene skal være i
kontakt med gulvet). Se "Plan oppstilling".
Avstandsstykkene som sitter
mellom baksiden av kabinettet
og rørene har løsnet.
Sett dem på plass igjen.
En raslende lyd.
Isbitene beveges for å hindre
sammenfrysing.
Krever ingen tiltak, denne lyden er
normal.
Se også "Aktivere nattmodus"
Lydsignalet aktiveres.
Alarmsymbolet blinker.
Temperaturen i fryseren er for
høy.
Se ""Høy temperatur"-alarm".
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Dør åpen-alarm".
det vises en firkant
øverst eller nederst i temperaturdisplayet.
Det har oppstått en feil i temperaturmålingen.
Ring serviceverksted (kjølesystemet fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være mulig
å justere temperaturen).
Kompressoren går hele
tiden.
Termostaten kan være feil innstilt. Still inn en høyere temperatur.
Skapet støyer.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
12 electrolux
Problem
Mulig årsak
Løsning
Døren har blitt åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn
nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøles til romtemperatur før du legger den inn.
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Dørpakningen er deformert eller
skitten.
Se "Lukke døren".
Temperaturen i skapet er
for lav.
Termostatbryteren kan være feil
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Temperaturen i skapet er
for høy.
Termostatbryteren kan være feil
innstilt.
Still inn en lavere temperatur.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Se "Lukke døren".
Maten er for varm.
La maten avkjøles til romtemperatur før du legger den inn.
Det er for mye rim.
Temperaturen i fryseren
er for høy.
Matvarene ligger for tett inntil hve- Plasser matvarene slik at den kalrandre.
de luften kan sirkulere.
For mye matvarer som skal fryses, ble lagt inn samtidig.
Legg inn mindre mengder matvarer som skal fryses, samtidig.
Skapet er avslått .
Slå på skapet.
Støpselet sitter ikke skikkelig i
stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten.
Skapet har ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Koble et annet elektrisk apparat til
stikkontakten for å sjekke. Kontroller sikringene. Kontakt en autorisert elektriker.
Ismaskinen er ikke slått på.
Se "Slå ismaskinen på og av".
Ingen vanntilførsel.
Sørg for vanntilførsel.
Lekkasje i tilkoblingsboksen.
Kontakt service.
Iskanalen i døren er blokkert.
Fjern hinderet.
Ingen vanntilførsel.
Sørg for vanntilførsel.
Tilbakestill systemet ved å trykke
på knapp 2 på isbeholderen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Døren har stått åpen for lenge.
Lukk døren.
Døren berører ventilasjonsgitteret.
Apparatet står ikke plant.
Se "Plan oppstilling".
Døren er ikke justert skikkelig.
Apparatet står ikke plant.
Se "Plan oppstilling".
Produktet virker ikke.
Ingen is.
Lampen til isbeholderen
og indikatoren for barnesikringen blinker.
Lampen lyser ikke.
Hvis rådene ikke hjelper, må du kontakte nærmeste serviceverksted.
Skifte lyspære
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Demonter lampen ved å bruke en skrutrekker i sporet på lampeinnsatsen.
3. Sett inn den nye pæren ved å føre den
inn i midten og trykke til den klikker på
plass. Bruk en halogenpære av samme
type spesielt beregnet på husholdnings-
electrolux 13
apparater og med en maksimal styrke
på 20 W
4. Sette støpselet i stikkontakten igjen.
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i
"Montering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt kundeservice.
TEKNISKE DATA
EUFG28810W
EUFG28810X
EUFG29800W
EUFG29800X
Mål
Høyde
1800 mm
1800 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
650 mm
650 mm
12 t
12 t
Tid for temperaturøkning
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av skapet
og på energietiketten.
Vanntrykkområde
Vanntrykket må være minst 1 bar (100kPa)
Rådfør deg med installatøren hvis vanntrykket er
under 1 bar.
Høyest tillatt vanntrykk er 10 bar (1000kPa).
Ved vanntrykk over 10 bar må det monteres en
reduksjonsventil (fås hos din fagforhandler).
Skapet må kun kobles til drikkevannsforsyning.
Skapet må kun kobles til kaldt vann.
Advarsel Ikke koble til skapet i rom
hvor romtemperaturen kan synke under
frysepunktet.
MONTERING
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av
apparatet, før apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
14 electrolux
Plassering
For å oppnå best ytelse når apparatet er
plassert under et overskap, må avstanden
mellom toppen av apparatet og skapet være minst 40 mm. Ideelt sett burde apparatet
ikke plasseres under overskap.
Dersom kabinettet plasseres i et hjørne og
med siden med hengslene mot veggen, må
avstanden mellom veggen og kabinettet være minst 230 mm, slik at døren kan åpnes tilstrekkelig til at hyller og utstyr kan tas ut.
Ventilasjonsavstanden kan være:
• direkte over fryseren
• bak og over overskapet.
I så fall må avstanden bak overskapet være minst 50 mm.
50mm
1. Åpne døren.
2. Fjern transportsikringen fra dørsidene.
3. Fjern transportsikringen fra den nedre
hengselen (på enkelte modeller).
Viktig Noen modeller er utstyrt med en
vibrasjonspute under kabinettet. Ikke fjern
denne puten.
3
2
Avstandsstykker bak
Monter avstandsstykkene som følger med i
posen med tileggsutstyr som vist på bildet.
Hvis to apparater plasseres ved siden av hverandre, skal de selvklebende avstandsstykkene festes mellom apparatene.
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer
med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiver.
Fjerne transportsikringene
Dette apparatet er utstyrt med transportsikringer for å skire døren under transporten.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
Monter to avstandsstykker på baksiden av
platen og to selvklebende avstandsstykker
på den nedre delen.
electrolux 15
Plan oppstilling
Pass på at skapet står i vater. Ved behov justeres føttene med vedlagte justeringsnøkkel.
Tilkopling av vannslange.
Vanntilførselen skal skje ved hjelp av en
kran og 3/4" hannkopling maks. 1,5 m fra
apparatet.
Dette arbeidet skal utføres av en faglært rørlegger.
Det finnes ulike typegodkjente kraner og
kransett på markedet.
Det må ikke være knekk på vannslangen,
og den må ikke ligge i klem eller ha skarpe
bøyer.
Før kjøleskapet plasseres der det skal, må
du passe på at vanntilkoplingen er korrekt
utført og at det ikke er lekkasje ved tilkoplingen til vannkranen.
Stram skruen tilstrekkelig for hånd.
Pass på at pakningen er riktig plasser i koplingen.
Vi anbefaler at apparatet plasseres på en plate beregnet for kjøle-/fryseskap, slik at det
er enklere å oppdage eventuelle lekkasjer.
Starte ismaskinen for første gang.
Sørg for korrekt tilkopling til vanntilførselen,
se "Kople til vannslangen".
1. Åpne kranen på vanntilkoplingen.
2. Når du starter fryseren, vil ismaskinen
starte automatisk.
Vannet vil fylles i når temperaturen har blitt
tilstrekkelig lav.
For å være sikker på at isen smaker friskt,
må du ikke bruke is som blir produsert den
første dagen.
Omhengsling av døren
Det er ikke mulig å endre dørhengslingen.
Vanntilførselen går gjennom hengselen til
vannbeholderen. Kontakt forhandleren hvis
du ønsker flere opplysninger.
MILJØHENSYN
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
16 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
INDHOLD
Om sikkerhed
Betjeningspanel
Isdispenser
Ibrugtagning
Daglig brug
Praktiske oplysninger og råd
16
18
21
22
22
23
Vedligeholdelse og rengøring
Når der opstår fejl
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
24
25
27
27
29
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er
fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg
for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først
har instrueret dem eller har kontrolleret,
at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås
med låsetunge) på døren eller i låget:
Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det.
Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må
ikke blokeres.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de
er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport
og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
electrolux 17
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør.
•
•
•
•
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er
let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk
stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet ikke sidder på 5)
den indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Lamper 6) I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 7)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus')
i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
5) Hvis der er lampedæksel på
6) Hvis pæren er aktuel
7) Hvis apparatet er af Frost Free-typen
8) Hvis beregnet til tilslutning til vand
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Sluk
på ejendommens el-tavle, hvis du ikke
kan komme til stikkontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
• Brug aldrig en hårtørrer eller andre elektriske apparater til at fremskynde afrimningen. Overdreven varme kan beskadige
skabets indvendige plastdele, og fugt kan
trænge ind i det elektriske system, så det
bliver strømførende.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen
for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så
man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 8)
18 electrolux
tet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved
siden af varmeveksleren. De materialer
i apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Appara-
BETJENINGSPANEL
A B
C
D E
A - Apparatets TÆND-/SLUK-knap
D - Funktionsknap
B - Knap til temperaturregulering
E – Bekræftelsesknap
C – Temperatur- og funktionsindikator
Display
Ismaskinen er deaktiveret.
Blinker, når ismaskinen tændes eller
slukkes.
Timerfunktionen er slået til
Temperaturalarm og alarm for åben
dør (visse modeller)
Afkøling af drikkevarer er aktiveret
Timerfunktionen er aktiveret
Symbol for negativ temperatur
Aktiv frysning er aktiveret
Temperatur
Økofunktionen er aktiveret
Børnesikringen er aktiveret
Sådan tændes der
Sæt stikket helt ind i kontakten. Hvis displayet ikke lyser: Tryk på knap (A) for at starte
apparatet.
Vælg Eco Mode for optimal opbevaringstemperatur. Temperaturen i fryseren indstilles til
-18°C.
electrolux 19
• Vent med at lægge madvarer i fryseren,
indtil temperaturen er nede på -18°C.
• Se afsnittet "Temperaturindstilling" for at
ændre temperaturen.
Vigtigt Hvis døren står åben i nogle
minutter, slukker lyset automatisk. Når
døren lukkes og åbnes igen, tænder lyset
igen.
Sådan slukkes der
Der slukkes for apparatet ved at trykke på
knap (A), til nedtællingen fra -3 -2 -1 er færdig.
Temperaturindstilling
Tryk på knap B for at indstille temperaturen.
Den aktuelle temperaturindstilling blinker,
og når du trykker på knap B igen, kan du
ændre den indstillede temperatur med én
grad ad gangen.
Opbevaringstemperaturen vises igen efter
nogle sekunder.
Den valgte temperatur nås inden for 24 timer.
Vigtigt Ved start af fryseren stemmer den
viste temperatur ikke overens med den indstillede temperatur (denne nås inden for 24
timer).
Funktionsmenu
Ved at trykke på knappen (D) aktiveres funktionsmenuen. Bekræft hver funktion med
tryk på knap (E). Hvis den valgte funktion ikke bekræftes i løbet af nogle sekunder, skifter displayet fra menuen til normal visning.
Følgende funktioner kan indstilles:
Ismaskinefunktion
Temperaturalarm
Børnesikringsfunktion
Økofunktion
Aktiv fryserfunktion
Afkøling af drikkevarer
Ismaskinefunktion
Ismaskinen er slået til ved levering og starter automatisk, når produktet tilsluttes
vand- og elforsyning.
Udfør de følgende trin for at tænde og slukke for ismaskinen:
1. Tryk gentagne gange på knap (D), indtil
symbolet for ismaskinen blinker.
2. Bekræft valget ved at trykke på knap (E).
Symbolet for ismaskinen vises, når ismaskinen er deaktiveret.
Børnesikringsfunktionen
Børnesikringsfunktionen aktiveres ved at
trykke på knap (D) gentagne gange, indtil
symbolet
blinker.
Bekræft indstillingen ved at trykke på knap
(E) inden for få sekunder. Alarmen lyder, og
symbolet lyser.
Du kan når som helst slå funktionen fra ved
at trykke på knap (D) gentagne gange, til
det tilhørende symbol blinker, og derefter
på knap (E).
Eco Mode (økofunktion)
Eco Mode aktiveres ved at trykke på knap
(D) (flere gange om nødvendigt), indtil symbolet
vises (eller ved at indstille temperaturen til -18°C).
Bekræft indstillingen ved at trykke på knap
E inden for få sekunder. Alarmen lyder, og
symbolet lyser.
I denne tilstand indstilles de valgte temperaturer automatisk (-18°C), så der opnås de
bedste betingelser for opbevaring af madvarer.
Funktionen kan deaktiveres ved at ændre
temperaturen i køle- eller fryseskabet.
Action Freeze-funktionen
Før indfrysning af friske madvarer trykkes
gentagne gange på knappen (D) for at starte Action Freeze-funktionen.
Bekræft valget ved at trykke på knappen
(E). Alarmen lyder, og displayet viser roterende linjer.
For at opnå maksimal indfrysningskapacitet
skal du påregne en forudgående nedkøling
på 24 timer, før du lægger friske madvarer i
hele rummet undtagen i nederste skuffe.
Indfrysningen tager 24 timer. I løbet af dette
tidsrum må der ikke anbringes andre madvarer i fryseren.
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på knappen (D), indtil
det tilhørende symbol blinker, og derefter
på knappen (E).
20 electrolux
Drinks Chill (afkøling af drikkevarer)
Drinks Chill-funktionen fungerer som en sikkerhedsadvarsel, når der anbringes flasker i
fryseren. Du slår den til ved at trykke på
knap D (evt. flere gange), til det tilhørende
.
symbol kommer frem
Du skal bekræfte indstillingen ved at trykke
på knap E inden for få sekunder. Alarmen lyder, og symbolet lyser.
Denne funktion er automatisk indstillet til at
køre i 30 min. Dette kan ændres fra 1 min til
90 min ved at trykke på knap B, til det ønskede antal minutter vises.
Ved afslutningen af det valgte tidsrum er
der følgende visninger:
• på indikatoren
blinker -symbolet
• symbolet
blinker
• symbolet
blinker
• der lyder en alarm, indtil der trykkes på
knap E.
Husk på dette tidspunkt at fjerne drikkevarerne fra fryseren.
Du kan når som helst slå funktionen fra ved
at trykke på knap D, til det tilhørende symbol blinker, og derefter på knap E.
Temperaturalarm
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt eller en åben dør) vises
ved at:
• temperaturen blinker
• blinkende symbol
• lydalarm
Når de normale forhold genoprettes:
• vil lydalarmen standse
• bliver temperaturen ved med at blinke
• bliver Alarm-symbolet ved med at blinke
Tryk på funktionsknappen (E) for at slå alarmen fra. Den højeste temperatur, der er
målt i afdelingen, bliver vist i indikatoren
i nogle sekunder.
Derefter skifter den til normal funktion, hvor
den viser temperaturen i den valgte afdeling.
Mens alarmen lyder, kan den afbrydes ved
at trykke på knap (E).
Alarm for åben dør
Der lyder en alarm, hvis døren står åben i
mere end et par minutter. Alarmen for åben
dør vises på følgende måde:
• blinkende symbol
• lydalarm
Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved at
trykke på knappen (E).
electrolux 21
ISDISPENSER
1
1
2
3
4
5
6
2
Børnesikringsindikator
Knap til låsefunktion
Knap til nattilstand/belysning
Fotocelle
Pal
Belysning
Børnesikring
Børnesikringen er aktiveret som fabriksindstilling.
Midlertidig deaktivering
Tryk på knap 2 i ca. tre sekunder, indtil indikatorlampen for børnesikringen (1) bliver
slukket.
Børnesikringen aktiveres automatisk igen efter ca. 3 sekunder.
Permanent oplåsning
Tryk på knapperne 2 og 3 samtidigt i ca. tre
sekunder.
Knappen 2 eller 3 lyser for at angive oplåsning, og børnesikringsindikatoren (1) slukkes.
5
6
3
4
Sådan aktiveres børnesikringen:
Tryk på knapperne 2 og 3 samtidigt i ca. tre
sekunder.
Aktiveringen angives ved, at børnesikringsindikatoren lyser.
Belysning
Belysningen for isdispenseren (6) tændes
automatisk ved betjening.
Permanent belysning
1. Kontroller, at isdispenseren er åben.
2. Tryk på knap (3), indtil belysningen forbliver tændt (i ca. 3 sekunder).
Lysstyrken er nu ca. 50 %, indtil dispenseren anvendes.
Slukke for belysningen
1. Kontroller, at isdispenseren er åben.
2. Tryk på knap (3), indtil belysningen bliver
slukket (i ca. 3 sekunder).
22 electrolux
Tapning af is
Tapning af is starter, når dispenseren (5) trykkes helt ind, og fortsætter, indtil dispenseren slippes.
Tapningen stoppes ved at fjerne glasset fra
dispenseren.
Sluk for ismaskinen
Se "Ismaskinefunktion" under Betjeningspanel.
Nattilstand
Med denne funktion deaktiveres de dele af
ismaskinen, der udsender lyde, om natten
2. Tryk på og slip knappen (3), hvorved belysningen tændes.
Deaktivering af nattilstand
1. Kontroller, at isdispenseren er åben.
2. Tryk på og slip knappen (3), hvorved belysningen slukkes.
Hvis isproduktionskapaciteten skal
øges, kan man med fordel trykke på aktiv frys-knappen i toppanelet.
Aktiv frysfunktionen standser automatisk.
Sådan aktiveres nattilstand
1. Kontroller, at isdispenseren er åben.
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Brug af fryseskabet
betyder, at fryseren
Symbolet
er egnet til nedfrysning af friske madvarer
og langtidsopbevaring. Temperaturen kan
indstilles til mellem -15 °C og -24 °C. Det anbefales at indstille temperaturen til -18 °C,
som er energirigtig optimal opbevaring af
frosne fødevarer.
Vigtigt Ved start af skabet stemmer den
viste temperatur ikke overens med den
indstillede temperatur (denne nås inden for
ca. 24 timer).
Det er normalt, at der forekommer uoverensstemmelser mellem vist og indstillet temperatur. Det sker især, når
• der for nylig er blevet valgt en ny indstilling
• døren har stået åben i længere tid
• der er blevet anbragt varme madvarer i fryseskabet.
Under normale forhold viser indikatoren den
højeste temperatur inde i fryseskabet.
Opbevaring af frosne madvarer
Ved første start eller efter længere tids stilstand skal apparatet køre i mindst 2 timer,
før der lægges madvarer i.
Frysekurvene gør, at du hurtigt og nemt kan
finde de madvarer, du skal bruge. Hvis der
skal opbevares store mængder mad, tages
alle skuffer og isbeholderen ud, undtagen nederste kurv, der skal blive siddende for at
sikre god luftcirkulation. På alle hylder undtagen den øverste kan du lægge mad, der
rager ud til den grænse, der er markeret på
siden af midterste sektion.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne optøningstid, er det
nødvendigt at spise madvarerne eller at
tilberede dem og derefter fryse dem ned
igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer
skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen
eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
electrolux 23
Hylde over ismaskine
Vigtigt Hylden over ismaskinen kan ikke
fjernes.
Udtagning af fryserens frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan
glide ud ved et uheld eller falde ned. Hvis
en kurv skal tages ud af fryseren, trækker
du den mod dig selv, og når du har nået endestoppet, vipper du forenden af kurven opad, til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du
lidt op i kurvens forende, mens du sætter
den ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven skubbes på plads.
Fjernelse af isbeholderen
Ismaskinen kan fjernes.
1. Vip ismaskinen op og træk den ud for at
fjerne den.
Når ismaskinen trækkes ud, stopper dette alle ismaskinens funktioner.
2. Ved afmontering skal (efter behov) isbeholderens snegl passes ind mod medbringeren i bagstykket.
2
1
PRAKTISKE OPLYSNINGER OG RÅD
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også
•
•
•
•
hurtigt optø netop den mængde, du skal
bruge;
Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
24 electrolux
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden;
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
skab, skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren;
• Åbne døren så lidt som muligt, og ikke lade den stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Rengøring af ismaskinen
Rengør efter behov dispenserens og isbeholderens yderside, dvs. de dele der er tilgængelige, med en blød klud og varmt vand.
Kontroller, at isbeholderen er helt tør, inden
den monteres igen.
Vigtigt Der må ikke bruges vaskemidler
eller slibemidler.
Rengøring af ventilationsristen
Ventilationsristen kan tages af inden vask.
Luk først døren op, og:
1. Løsn ristens overkant ved at trække udad/nedad i den.
2. Træk risten lige frem for at tage den helt
ud.
3. Støvsug under skabet.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer energi.
Vigtigt Undgå at beskadige kølesystemet.
Vigtigt Når du flytter skabet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Brug derfor en blød klud opvredet i
varmt vand med neutral sæbe til udvendig
rengøring.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller
skurepulver. Det vil skade lakken eller antifingerprint-belægningen på rustfrit stål.
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No
Frost"-typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Sluk for ismaskinen
electrolux 25
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Luk for vandet
Tøm isbeholderen
Tag stikket ud af stikkontakten
Tag al maden ud
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør
Lad døren/dørene stå åben for at forebygge ubehagelig lugt.
Når ismaskinen starter igen, må der ikke bruges is, der er fremstillet den første dag, for
at sikre en frisk smag.
Vigtigt Hvis der skal være tændt for
skabet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været strømsvigt.
NÅR DER OPSTÅR FEJL
Når apparatet er i brug, kan der opstå nogle små, men irriterende problemer, der kan
løses uden assistance fra en tekniker. Problemerne er beskrevet i følgende oversigt,
så du ikke risikerer unødvendige udgifter til
tekniker.
Vigtigt Der optræder bestemte lyde, når
køleskabet kører (fra kompressor og
Fejl
kølekreds). Det er normale driftslyde og
betyder ikke, at der er noget galt.
Vigtigt Køleskabet kører ikke konstant, så
hvis kompressoren standser, betyder det
ikke, at strømmen er afbrudt. Derfor må du
heller aldrig røre apparatets strømførende
dele uden først at tage stikket ud af
kontakten.
Mulig årsag
Løsning
Apparatet står ikke stabilt.
Kontroller, om apparatet står stabilt (alle ben og hjul skal hvile på
gulvet). Se under "Nivellering".
Afstandsstykkerne mellem skabets bagvæg og rørene er gået
løs.
Sæt dem på plads igen.
Der høres en raslelyd.
Isen omrøres for at modvirke
sammenfrysning.
Ingen foranstaltning. Lyden er normal.
Se eventuelt under "Sådan aktiveres nattilstand".
Lydalarmen lyder. Alarmsymbolet blinker.
Temperaturen i fryseren er for høj. Se under "Alarm for høj temperatur".
Apparatet støjer.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Alarm for åben dør".
Den øverste og nederste firkant vises i temperaturdisplayet.
Der er sket en fejl under temperaturmålingen.
Kontakt serviceværkstedet (kølesystemet fortsætter med at holde
madvarerne kolde, men det er ikke muligt at regulere temperaturen).
Kompressoren kører hele
tiden.
Termostatknappen står muligvis
forkert.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for tit.
Lad ikke døren stå åben længere
end nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Der er for meget rim.
26 electrolux
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Dørpakningen er defekt eller
snavset.
Se under "Lukning af døren".
Temperaturen i skabet er
for lav.
Termostatknappen står muligvis
forkert.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Termostatknappen står muligvis
forkert.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur er for
høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Madvarerne ligger for tæt på hinanden.
Læg madvarerne, så den kolde
luft kan cirkulere.
Der er lagt store mængder mad
til indfrysning på én gang.
Læg mindre mængder mad i ad
gangen.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Temperaturen i fryseren
er for høj.
Apparatet virker ikke.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontak- Sæt stikket helt ind i kontakten.
ten.
Der er ingen is.
Isdispenserlampen og
børnesikringen blinker.
Pæren lyser ikke.
Der er ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat i den pågældende stikkontakt. Kontroller sikringen. Kontakt
en autoriseret installatør.
Ismaskinen er ikke slået til.
Se under "Aktivering og deaktivering af ismaskinen".
Ingen vandtilførsel.
Tilslut til vandtilførsel.
Der er lækage i tilslutningsboksen.
Kontakt Electrolux Service A/S.
Ispassagen i døren er blokeret.
Fjern forhindringen.
Ingen vandtilførsel.
Tilslut til vandtilførsel.
Nulstil systemet ved at trykke på
knappen 2 på isdispenseren.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af pæren".
Døren har stået åben i for lang tid. Luk døren.
Døren støder på ventilationsristen.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Døren flugter ikke med
kabinettet.
Apparatet er ikke i vater.
Se under "Nivellering".
Kontakt nærmeste mærkeværksted, hvis ovenstående råd ikke løser problemet.
Udskiftning af pære
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Adskil lampen ved at sætte en skruetrækker ind i fordybningen på lampeindsatsen.
3. Saml en ny lampe ved at føre den ind i
en centreret position og trykke, indtil
den klikker på plads. Brug en halogenpære af samme type på maks. 20 W
4. Sæt netstikket i stikkontakten.
electrolux 27
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt.
Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret.
TEKNISKE DATA
EUFG28810W
EUFG28810X
EUFG29800W
EUFG29800X
Mål
Højde
1800 mm
1800 mm
Bredde
595 mm
595 mm
Dybde
650 mm
650 mm
12 t
12 t
Temperaturstigningstid
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg,
samt af energimærket.
Vandtryksinterval
Vandtrykket skal være på mindst 1 bar (100 kPa)
Kontakt installatøren, hvis vandtrykket er under 1
bar.
Det maksimale tilladte vandtryk er 10 bar (1000
kPa).
Ved vandtryk over 10 bar skal der monteres en
reduktionsventil (fås i specialforretninger)
Advarsel Tilslut ikke produktet i
lokaler, hvor den omgivende
temperatur kan falde til under
frysepunktet.
Apparatet må kun tilsluttes drikkevandsforsyningen.
Apparatet må kun tilsluttes koldtvandsforsyningen.
INSTALLATION
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres
for at forebygge ulykker, og sikre at det
bruges korrekt.
Placering
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Placering
Hvis apparatet skal stå under et overskab,
skal der mindst være 40 mm mellem apparatets topplade og overskabets underside.
Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe.
Hvis skabet skal stå i et hjørne, med hængselsiden mod væggen, skal der mindst være
230 mm til væggen. Så kan døren åbnes så
meget, at hylder og skuffer kan tages ud.
Luftspalten kan være
• lige over apparatet
• bag ved og over overskabet
I så fald skal rummet bag overskabet være mindst 50 mm dybt.
28 electrolux
50mm
3
2
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i
h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
Afstandsstykker, bagpå
Montér afstandsstykkerne (ligger i posen
med tilbehørsdele) som vist på figuren.
Hvis to apparater skal stå ved siden af hinanden, sættes de selvklæbende afstandsstykker fast mellem apparaterne.
Fjerne transportbeslag
Apparatet leveres med transportbeslag, der
holder døren på plads under transport.
De fjernes på følgende måde:
1. Åbn døren.
2. Fjern transportbeslaget fra dørens sider.
3. Fjern transportbeslaget fra det nederste
hængsel (visse modeller).
Vigtigt Nogle modeller har en
lyddæmpende plade under kabinettet. Fjern
ikke denne plade.
Montér to afstandsstykker på bagsiden af
panelet og to selvklæbende afstandsstykker
på den nederste del.
electrolux 29
be, for at gøre det nemmere at opdage eventuelle utætheder.
Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i vater. Juster evt. benene med den
medfølgende fastnøgle.
Tilslutning af vandslangen.
Vandforsyningen skal tilsluttes en stophane
med 3/4" udvendigt gevind inden for 1,5 m
fra apparatet.
Arbejdet bør udføres af en kyndig VVS-installatør.
På markedet findes der forskellige typegodkendte haner og muffer.
Vandslangen må ikke være knækket, klemt
eller bøjet.
Inden køleskabet tages i brug og placeres
på sin endelige plads, skal du sørge for, at
vandtilslutningen er korrekt udført, og at der
ikke er utætheder i tilslutningen til skabets
vandventil eller til vandhanen.
Stram skruen med fingrene.
Sørg for, at pakningen er korrekt placeret i
tilslutningsstykket.
Det anbefales, at apparatet placeres på en
drypbakke, der er beregnet til køle-/fryseska-
Start af ismaskinen første gang.
Sørg for korrekt tilslutning af vandforsyningen. Se "Tilslutning af vandslangen".
1. Åbn for hanen til vandtilslutningen.
2. Start fryseren, og ismaskinen starter
automatisk.
Den vil begynde at lukke vand, ind, når der
er nået en tilstrækkelig lav temperatur.
Der må ikke bruges is, som er fremstillet
den første dag, for at sikre en frisk smag.
Vending af dør
Det er ikke muligt at ændre dørens åbningsretning.
Vandledningen går via hængslet til vanddispenseren. Kontakt forhandleren for at få
yderligere oplysninger.
SKÅN MILJØET
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
855808001-00-052010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement