Unknown | RF632A | User manual | Rosenlew FG3260 Uživatelský manuál

Rosenlew FG3260 Uživatelský manuál
Vestavn· trouba
ZOB 646
ZOB 646 Q
N·vod k pouûitÌ
Obsah
D˘leûitÈ bezpeËnostnÌ pokyny
3
Po prvnÌ instalaci spot¯ebiËe
4
Popis spot¯ebiËe
5
Elektrick· trouba
6
Tipy a n·vody pro pouûÌv·nÌ
vestavnÈ trouby
8
Tabulky
10
⁄drûba a ËiötÏnÌ
12
Co dÏlat, kdyû nÏco nefunguje
spr·vnÏ
14
Servis a n·hradnÌ dÌly
15
TechnickÈ informace
16
Instrukce pro instalaËnÌ techniky
17
Instrukce pro vestavbu
do kuchyÚskÈ linky
18
Z·ruËnÌ podmÌnky
19
2
23
D˘leûitÈ bezpeËnostnÌ pokyny - Vestavn· trouba
Je velice d˘leûitÈ zajistit, aby tento n·vod k pouûitÌ byl vûdy uûivateli spot¯ebiËe dostupn˝
i v budoucnosti.Toto pravidlo je nutnÈ dodrûet i v p¯Ìpadech, kdy trouba bude p¯estÏhov·na
nebo prod·na jinÈmu uûivateli. Je tak nutnÈ zajistit, aby i nov˝ majitel tak mÏl moûnost se
dostateËnÏ sezn·mit s tÏmito bezpeËnostnÌmi informacemi, funkcemi spot¯ebiËe
a ostatnÌmi uûivatelsk˝mi pokyny. Tyto pokyny jsou vyd·ny v z·jmu vaöÌ bezpeËnosti.
P¯ed instalacÌ a pouûitÌm tohoto spot¯ebiËe je nutnÈ, aby jste se s nimi d˘kladnÏ sezn·mili.
Instalace
ï Je bezpodmÌneËnÏ nutnÈ, aby vlastnÌ
instalaci prov·dÏl pouze kvalifikovan˝
elektrik·¯ nebo osoba s odpovÌdajÌcÌ
kvalifikacÌ.
ï VlastnÌ instalaci a prvotnÌ nastavenÌ MUSÕ
provÈst pracovnÌk, kter˝ je pro tuto Ëinnost
kvalifikov·n a je sezn·men se souvisejÌcÌmi
platn˝mi p¯edpisy a z·kony. Podrobn˝
popis instalace tohoto spot¯ebiËe je
souË·stÌ tohoto n·vodu.
BÏhem provozu
ï Tento spot¯ebiË je urËen pro ˙pravu potravin
a nesmÌ b˝t pouûÌv·n pro jinÈ ˙Ëely.
ï Vûdy, kdyû je trouba v provozu nebo tÏsnÏ
po jeho skonËenÌ, otevÌrejte jejÌ dve¯e velice
opatrnÏ. St˘jte v dostateËnÈ vzd·lenosti od
nÌ, aby v·s nemohla unikl· p·ra nebo
vysok· teplota poranit.
ï MÏnit nebo upravovat parametry nastavenÈ
v˝robcem trouby je velice nebezpeËnÈ.
ï BÏhem provozu se trouba oh¯Ìv· na vysokou
teplotu a jeötÏ dlouho po jejÌm vypnutÌ z˘st·v·
hork·. BuÔte zvl·ötÏ opatrnÌ, abyste se
nedotkli topn˝ch prvk˘ uvnit¯ trouby.
ï UjistÏte se, ûe vöechny ovl·dacÌ prvky jsou
v dobÏ, kdy nenÌ spot¯ebiË v provozu, v poloze
"Off" - Vypnuto.
ï Z hygienick˝ch a bezpeËnostnÌch d˘vod˘ je
nutnÈ spot¯ebiË udrûovat vûdy v ËistotÏ.
N·nosy tuku a jin˝ch zbytk˘ mohou b˝t
p¯ÌËinou poû·ru.
ï Nikdy û·dnÈ mÌsto nebo dÌl uvnit¯ trouby
nevykl·dejte hlinÌkovou fÛliÌ.
ï Je-li vaöe trouba vybaven· snadno Ëistiteln˝mi
vloûkami, tak je nikdy nemyjte niËÌm jin˝m,
neû m˝dlovou vodou.
22
ï Nikdy troubu neËistÏte pomocÌ p·ry nebo
parnÌch Ëistiˢ.
ï P¯ed ˙drûbou nebo jakoukoliv opravou
spot¯ebiËe se vûdy ubezpeËte, ûe je odpojen
od elektrickÈ sÌtÏ a dostateËnÏ ochlazen na
bezpeËnou teplotu.
ï UjistÏte se, ûe roöty vûdy zasouv·te do
spr·vn˝ch pozic.
ï Tento spot¯ebiË (i v p¯ÌpadÏ, ûe je p¯ipojena
elektrick· varn· deska) je urËen pro nap·jenÌ
1-f·zov˝m napÏtÌm 230V s nulov˝m vodiËem.
BezpeËnost dÏtÌ
ï Tento spot¯ebiË je uzp˘soben pro obsluhu
dospÏl˝mi osobami. Mal˝m dÏtem nesmÌ
b˝t umoûnÏno si hr·t s ovl·dacÌmi prvky
spot¯ebiËe nebo si hr·t v jeho blÌzkosti.
ï BÏhem provozu trouby je nutnÈ mÌt dÏti
neust·le pod dozorem a zamezit jim
p¯ÌpadnÈmu dotyku s hork˝ch povrchem
trouby nebo jejich pohybu v jejÌ blÌzkosti,
dokud trouba nevychladne.
ï NÏkterÈ dÌly spot¯ebiËe jako dv̯ka a jejÌ
okolÌ se p¯i peËenÌ nebo grilov·nÌ zah¯ÌvajÌ
na velmi vysokou teplotu. BuÔte opatrnÌ
a nenech·vejte dÏti hr·t si v blÌzkosti takto
rozp·lenÈ trouby. Jestliûe v blÌzkosti trouby
zapnete jin˝ elektrick˝ spot¯ebiË, tak se
ubezpeËte, ûe p¯ÌvodnÌ elektrick˝ kabel
nep¯ich·zÌ nikde do styku s hork˝m
povrchem nebo ûe nenÌ p¯isk¯Ìpnut do dve¯Ì
trouby.
V›ROBCE:
Electrolux Home Products Italy S.p.A.
Viale Bologna 298
47100 Forli (Italy)
3
Servis a technick· pomoc Jak pouûÌvat tento n·vod
ï Tento spot¯ebiË m˘ûe opravovat pouze k pouûitÌ
pracovnÌk autorizovanÈho servisnÌho
centra a v p¯ÌpadÏ pot¯eby je nutnÈ pouûÌvat
pouze origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly.
ï V û·dnÈm p¯ÌpadÏ se nesnaûte spot¯ebiË
opravovat sami. Opravy prov·dÏnÈ
nekvalifikovan˝mi a nezkuöen˝mi osobami
mohou zap¯ÌËinit zranÏnÌ nebo v·ûnÈ
poökozenÌ spot¯ebiËe. Vûdy se obracejte na
ServisnÌ organizaci ve vaöem okolÌ. Vûdy
trvejte na dod·nÌ origin·lnÌch n·hradnÌch
dÌl˘.
BezpeËnostnÌ pokyny
Postup ovl·d·nÌ funkce krok za
krokem
Tipy a n·vody
Po prvnÌ instalaci spot¯ebiËe
Trouba bude pracovat pouze
v p¯ÌpadÏ, ûe byly nastavenÈ hodiny.
P¯eËtÏte si n·vod pro jejich
nastavenÌ v dalöÌ Ë·sti tÈto p¯ÌruËky.
P¯ed prvnÌm pouûitÌm trouby proveÔte
n·sledujÌcÌ kroky:
a) nastavte termostat na maximum "MAX ",
b) nastavte funkci trouby na standardnÌ
oh¯ev (
),
c) nechte troubu p¯ibliûnÏ 45 minut
zapnutou,
d) otev¯ete dve¯e trouby, aby mohl volnÏ
proudit vzduch.
BÏhem tohoto procesu se mohou z trouby
uvolÚovat nep¯ÌjemnÈ pachy. Je to zcela
bÏûn˝ projev p¯i z·bÏhu, jehoû p¯ÌËinou
je vypalov·nÌ zbytk˘ materi·l˘ pouûit˝ch
k v˝robÏ.
Zopakujte tento postup i p¯i funkcÌch gril
a peËenÌ s ventil·torem.
Po skonËenÌ nechte troubu vychladnout. Pak
vnit¯ek trouby vyËistÏte mÏkkou utÏrkou
p¯edem namoËenou do horkÈ m˝dlovÈ vody.
4
Madlo dve¯Ì trouby vûdy uchopte
v jeho st¯ednÌ Ë·sti.
P¯ed prvnÌm pouûitÌm peËlivÏ umyjte
veökerÈ p¯ÌsluöenstvÌ trouby.
21
20
⁄spornÏjöÌ
Ne˙sporn·
CZ
/uûiteËn˝ objem
/uûiteËn˝ objem
/uûiteËn˝ objem
HluËnost
(dB(A)
resp. pW
RozmÏry
nejvÏtöÌ
peËÌcÌ
n·doby
- NucenÈ proudÏnÌ vzduchu
- Norm·lnÌ
»as k upeËenÌ
norm·lnÌho
pokrmu:
Velikost
- Mal·
- St¯ednÌ
- Velk·
UûiteËn˝
objem (litry)
- NucenÈ proudÏnÌ vzduchu
- P·ra
- Norm·lnÌ
Spot¯eba
energie
Oh¯ev:
- NucenÈ proudÏnÌ vzduchu
- Norm·lnÌ
Energetick·
t¯Ìda
Model
V˝robce
1130 cm²
41 min.
43 min.
53,0
0,79 kWh
0,78 kWh
ZOB646
ZOB646Q
Popis spot¯ebiËe
6 5
4
3
2
1
7
8
9
1. Ovl·dacÌ panel
2. OvladaË funkcÌ trouby
3. Program·tor nastavenÌ konec peËenÌ
4. OvladaË termostatu
5. Kontrolka zapnutÌ trouby
6. Kontrolka nastavenÌ termostatu
7. Gril
8. OsvÏtlenÌ trouby
9. Typov˝ ötÌtek
5
Elektrick· trouba
Z·ruËnÌ podmÌnky
ZamaËk·vacÌ ovladaËe
Mod. ZOB 646 Q
NÏkterÈ modely jsou vybavenÈ zamaËk·vacÌmi ovladaËi (Obr.1). Tyto typy ovladaˢ
je moûnÈ v dobÏ, kdy nenÌ trouba
v provozu, zcela zam·Ëknout dovnit¯
ovl·dacÌho panelu.
Obr. 1
OvladaËe funkcÌ trouby
a termostatu (Obr. 2)
OvladaËe umoûÚujÌ vybrat teplotu a zapojenÌ
poûadovan˝ch topn˝ch element˘, kterÈ jsou
nejvhodnÏjöÌ pro dan˝ typ peËenÌ Ëi jinou
kuchyÚskou ˙pravu.
0
Obr. 2
Pozice vypnuto (OFF)
Norm·lnÌ peËenÌ - Teplo p¯ich·zÌ jak od spodnÌho, tak i od hornÌho topnÈho
tÏlesa a zajiöùujÌcÌ tak rovnomÏrnou teplotu uvnit¯ trouby.
HornÌ topnÈ tÏleso - Teplo p¯ich·zÌ pouze z vrchu trouby.
SpodnÌ topnÈ tÏleso - Teplo p¯ich·zÌ pouze od spodu trouby.
Gril - bude zapnuto pouze topnÈ tÏleso grilu.
PeËenÌ s ventil·torem - tato funkce umoûÚuje peËenÌ masa nebo souËasnÈ
peËenÌ masa a tÏsta na r˘zn˝ch roötech bez toho, aby se p¯ipravovanÈ pokrmy
vz·jemnÏ senzoricky ovlivÚovaly.
Rozmrazov·nÌ - tato funkce pom·h· s rozmrazov·nÌm zmrzl˝ch potravin.
6
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek je
poskytov·na pouze kupujÌcÌmu spot¯ebiteli (d·le
takÈ jen "KupujÌcÌ") a jen na v˝robek slouûÌcÌ k
bÏûnÈmu pouûÌv·nÌ v dom·cnosti.
Prod·vajÌcÌ poskytuje KupujÌcÌmu spot¯ebiteli
Z·ruku v trv·nÌ dvaceti Ëty¯ mÏsÌc˘, a to od data
p¯evzetÌ prodanÈho v˝robku KupujÌcÌm.
KupujÌcÌ m· v r·mci Z·ruky pr·vo na bezplatnÈ,
vËasnÈ a ¯·dnÈ odstranÏnÌ vady, pop¯ÌpadÏ nenÌ-li to vzhledem k povaze (tzn. p¯ÌËinÏ i projevu)
vady ne˙mÏrnÈ - pr·vo na v˝mÏnu v˝robku.
Pokud nenÌ takov˝ postup moûn˝, je KupujÌcÌ
opr·vnÏn û·dat p¯imϯenou slevu z ceny v˝robku.
Pr·vo na v˝mÏnu v˝robku nebo odstoupenÌ od
kupnÌ smlouvy lze uplatnit jen p¯i splnÏnÌ vöech
z·konn˝ch p¯edpoklad˘, a to pouze tehdy, nebyl-li
v˝robek nadmÏrnÏ opot¯eben nebo poökozen.
PodmÌnkou pro uplatnÏnÌ kaûdÈho pr·va ze Z·ruky
p¯itom je, ûe:
a) v˝robek byl instalov·n a uveden do provozu
i vûdy provozov·n v souladu s n·vodem
k obsluze,
b) veökerÈ z·ruËnÌ nebo jinÈ opravy Ëi ˙pravy
v˝robku byly vûdy prov·dÏny v AutorizovanÈm
servisnÌm st¯edisku,
c) KupujÌcÌ p¯i reklamaci v˝robku p¯edloûÌ platn˝
doklad o koupi.
Pr·vo na odstranÏnÌ vady v˝robku (i vöechna
p¯Ìpadn· dalöÌ pr·va ze Z·ruky) je kupujÌcÌ povinen
uplatnit v nejbliûöÌm AutorizovanÈm servisnÌm
st¯edisku. Z·roveÚ musÌ AutorizovanÈmu
servisnÌmu st¯edisku umoûnit ovϯenÌ existence
reklamovanÈ vady, vËetnÏ odpovÌdajÌcÌho
vyzkouöenÌ (pop¯. demont·ûe) v˝robku, v provoznÌ
dobÏ tohoto st¯ediska.
KaûdÈ pr·vo ze Z·ruky je nutno uplatnit v p¯ÌsluönÈm
AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku bez
zbyteËnÈho odkladu, nejpozdÏji vöak do konce
z·ruËnÌ doby, jinak zanik·.
AutorizovanÈ servisnÌ st¯edisko posoudÌ
opr·vnÏnost reklamace a podle povahy vady
v˝robku rozhodne o zp˘sobu opravy. KupujÌcÌ je
povinen poskytnout AutorizovanÈmu servisnÌmu
st¯edisku souËinnost pot¯ebnou k prok·z·nÌ
uplatnÏnÈho pr·va na odstranÏnÌ vady, k ovϯenÌ
existence reklamovanÈ vady i k z·ruËnÌ opravÏ
v˝robku.
BÏh z·ruËnÌ doby se stavÌ po dobu od ¯·dnÈho
uplatnÏnÌ pr·va na odstranÏnÌ vady do provedenÌ
z·ruËnÌ opravy Autorizovan˝m servisnÌm
st¯ediskem, avöak jen p¯i splnÏnÌ podmÌnky
uvedenÈ v p¯edchozÌm bodu.
Po provedenÌ z·ruËnÌ opravy je AutorizovanÈ
servisnÌ st¯edisko povinno vydat KupujÌcÌmu
Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûÌ
k prokazov·nÌ pr·v KupujÌcÌho, proto ve vlastnÌm
z·jmu p¯ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peËlivÏ
uschovejte.
Jestliûe nebude reklamovan· vada zjiötÏna nebo
nejde-li o z·ruËnÌ vadu, za kterou odpovÌd·
Prod·vajÌcÌ, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku shora uvedenou
souËinnost, je KupujÌcÌ povinen nahradit
Prod·vajÌcÌmu i AutorizovanÈmu servisnÌmu
st¯edisku veökerÈ p¯ÌpadnÈ n·klady, kterÈ jim
v souvislosti s tÌm vzniknou.
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek
platÌ pouze na ˙zemÌ »eskÈ republiky. Nevztahuje
se na opot¯ebenÌ nebo poökozenÌ v˝robku (vËetnÏ
poökozenÌ zp˘sobenÈho poruchami v elektrickÈ
sÌti, pouûitÌm nevhodn˝ch n·plnÌ, nevhodn˝mi
provoznÌmi podmÌnkami aj.), p¯Ìpadn˝ nedostatek
jakosti nebo uûitnÈ vlastnosti (kter˝ nenÌ z·vadou)
ani na v˝robek pouûit˝ nad r·mec bÏûnÈho
pouûÌv·ni v dom·cnosti (nap¯. k podnikatelsk˝m
˙Ëel˘m aj.).
PoskytnutÌm z·ruky nejsou dotËena pr·va
KupujÌcÌho, kter· se ke koupi v˝robku v·ûÌ podle
kogentnÌch ustanovenÌ zvl·ötnÌch pr·vnÌch
p¯edpis˘.
Prod·vajÌcÌ je povinen p¯edat KupujÌcÌmu p¯i prodeji
v˝robku a na poû·d·nÌ KupujÌcÌho poskytnout mu
i kdykoli potÈ aktu·lnÌ seznam Autorizovan˝ch
servisnÌch st¯edisek v »eskÈ republice, vËetnÏ
jejich telefonnÌch ËÌsel.
JakÈkoli bliûöÌ informace o Z·ruce a Autorizovan˝ch
servisnÌch st¯ediscÌch poskytnou:
- prod·vajÌcÌ,
- Electrolux Service, a to buÔ na telefonu:
261126112, nebo na adrese provozovny
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service,
BudÏjovick· 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatn· telefonnÌ INFOLINKA: 800-160016.
19
Program·tor nastavenÌ
konec peËenÌ
Instrukce pro vestavbu
Toto za¯ÌzenÌ (Obr. 3) umoûÚuje automatickÈ
vypnutÌ trouby po uplynutÌ nastavenÈho Ëasu.
Z·roveÚ se ozve akustick˝ sign·l oznamujÌcÌ
uplynutÌ Ëasu. Doba peËenÌ lze nastavit aû na
dÈlku 90 minut. Po vloûenÌ potraviny do
trouby nastavte termostat na poûadovanou
teplotu. Program·tor nastavte na maxim·lnÌ
hodnotu (90 min) a potÈ ho nastavte na
poûadovanou dobu peËenÌ. Po uplynutÌ
nastavenÈho Ëasu se trouba vypne a z·roveÚ
se ozve akustick˝ sign·l.
Obr. 8
OtoËte program·tor do polohy , aby trouba
mohla pracovat v manu·lnÌm reûimu.
Kontrolka zhasne tehdy, kdyû teplota v troubÏ
dos·hne nastavenÈ hodnoty, d·le bude
zhasÌnat a rozsvÏcet se dle funkce termostatu.
Obr. 9
FO0290
Kontrolka zapnutÌ trouby
Kontrolka se vûdy rozsvÌtÌ, je-li zapnuto
jakÈkoliv topnÈ tÏleso.
BezpeËnostnÌ tepeln·
pojistka
PoûadovanÈ rozmÏry instalaËnÌho prostoru p¯i
zabudov·nÌ do sloupce jsou uvedenÈ na Obr.
9.
Zabudov·nÌ pod
kuchyÚskou linku
Obr. 10
PoûadovanÈ rozmÏry instalaËnÌho prostoru p¯i
zabudov·nÌ do kuchyÚskÈ linky pod pracovnÌ
desku jsou uvedenÈ na Obr. 10.
ZajiötÏnÌ trouby
v kuchyÚskÈ sk¯ÌÚce
18
Obr. 3
Kontrolka nastavenÌ
termostatu
RozmÏry trouby (Obr. 8)
Zabudov·nÌ do sloupce
Troubu zcela zasuÚte pod linku, otev¯ete jejÌ
dve¯e a pomocÌ 4 vrut˘ ji pevnÏ p¯imontujte
ke kuchyÚskÈ lince. Otvory pro tyto örouby
jsou jiû v r·mu trouby p¯edvrtanÈ (Obr. 11).
0
Pro zajiötÏnÌ bezchybnÈ funkce vestavn˝ch
spot¯ebiˢ je nutnÈ zajistit, aby sk¯ÌÚka pro
zabudov·nÌ spot¯ebiËe odpovÌdala
poûadovan˝m rozmÏr˘m.
Po zabudov·nÌ spot¯ebiËe do linky musÌ b˝t
jistÈ, ûe nikde nevznikly volnÈ otev¯enÈ
prostory a ûe vöechny Ë·sti trouby jsou zakryty
kuchyÚsk˝m n·bytkem. To vöe proto, aby
nemohlo dojÌt k ˙razu elektrick˝m proudem
po dotyku s "ûiv˝m" vodiËem nebo dÌly pod
napÏtÌm.
Vöechny tyto prvky a to vËetnÏ krycÌch panel˘
(nap¯Ìklad je-li spot¯ebiË instalov·n na konci
Ëi na zaË·tku kuchyÚskÈ linky), kterÈ
zabezpeËujÌ elektrickou bezpeËnost, musÌ b˝t
odstranitelnÈ pouze pomocÌ n·stroj˘.
Tento spot¯ebiË lze umÌstit svojÌ zadnÌ stÏnou
a jednou stranou k jinÈmu spot¯ebiËi nebo
stÏnÏ o vyööÌ v˝öce. OstatnÌ strany spot¯ebiËe
musÌ b˝t umÌstÏny k n·bytku nebo jin˝m
spot¯ebiˢm o stejnÈ v˝öce jako tento
spot¯ebiË.
Obr. 11
Trouba je vybavena bezpeËnostnÌ tepelnou
pojistkou. P¯i poruöe hlavnÌho termostatu
nebo nespr·vnÈm pouûÌv·nÌ trouby, kdyby
hrozilo nebezpeËÌ p¯eh¯·tÌ spot¯ebiËe, tato
bezpeËnostnÌ pojistka automaticky odpojÌ
hlavnÌ p¯Ìvod elektrickÈ energie. Provoz trouby
je opÏtovnÏ obnoven tehdy, kdyû teplota
klesne na norm·lnÌ provoznÌ hodnoty. Jestliûe
dojde k aktivaci bezpeËnostnÌ pojistky
z d˘vodu nespr·vnÈho pouûÌv·nÌ spot¯ebiËe,
tak k opÏtovnÈmu pouûÌv·nÌ trouby bude
staËit poËkat urËitou dobu pot¯ebnou na
ochlazenÌ spot¯ebiËe na norm·lnÌ provoznÌ
teplotu. Jestliûe vöak dojde k aktivaci
bezpeËnostnÌ pojistky z d˘vodu poruchy
nÏkterÈho dÌl˘ trouby, tak je nutnÈ ihned
kontaktovat ServisnÌ organizaci.
7
Tipy a n·vody pro pouûÌv·nÌ trouby
P¯i peËenÌ mÏjte dve¯e trouby vûdy
zav¯enÈ.
Trouba je vybaven· unik·tnÌm systÈmem,
kter˝ zabezpeËuje p¯irozenou cirkulaci
vzduchu a horkÈ p·ry.
Tento systÈm tak umoûÚuje peËenÌ pokrm˘
v horkÈ p·¯e, kter· zajistÌ, ûe povrch pokrmu
je k¯upav˝ a vnit¯ek z˘st·v· vl·Ën˝. Z·roveÚ
tento systÈm öet¯Ì dobu p¯Ìpravy a spot¯ebu
elektrickÈ energie. BÏhem peËenÌ se vyvÌjÌ p·ra,
kter· se p¯i otev¯enÌ trouby uvolnÌ do prostoru.
Tento stav je zcela norm·lnÌ.
Vûdy, kdyû je trouba v provozu nebo tÏsnÏ
po skonËenÌ programu, otevÌrejte jejÌ dve¯e
velice opatrnÏ. St˘jte v dostateËnÈ
vzd·lenosti od nÌ, aby v·m nemohla unikl·
p·ra nebo vysok· teplota zp˘sobit zranÏnÌ.
Norm·lnÌ peËenÌ
Teplo je do prostoru trouby p¯iv·dÏno jak od
spodu tak i od vrchu trouby. Z tohoto d˘vodu
je vhodnÈ pouûÌvat pro tento program
prost¯ednÌ pozici roötu.
Jestliûe pot¯ebujete vÏtöÌ p¯Ìsun tepla z vrchu
resp. ze spodku trouby, tak p¯esuÚte roöt buÔ
na niûöÌ nebo vyööÌ pozici.
PeËenÌ s ventil·torem
Pokrm je p¯i tomto programu oh¯Ìv·n pomocÌ
rovnomÏrnÈho proudu horkÈho vzduchu, coû
zajiöùuje ventil·tor umÌstÏn˝ v zadnÌ Ë·sti
trouby.
Z tohoto d˘vodu se stejnÏ hork˝ vzduch
rychle dostane do vöech Ë·stÌ trouby a to tak
znamen·, ûe m˘ûete v troubÏ p¯ipravovat vÌce
jak jeden druh pokrmu najednou. Roöty
zasuÚte do trouby podle obr·zku (Obr. 4).
PeËenÌ s ventil·torem zajiöùuje rychlÈ
odvedenÌ vlhkosti a tÌm i omezÌ p¯echod
r˘zn˝ch pach˘ a v˘nÌ mezi jednotliv˝mi druhy
pokrm˘.
8
Moûnost p¯ipravovat pokrmy na nÏkolika
˙rovnÌch znamen·, ûe m˘ûete p¯ipravovat
nÏkolik druh˘ pokrm˘ ve stejn˝ Ëas a to aû t¯i
formy s mouËnÌkem a mini pizzy, kterÈ m˘ûete
ihned konzumovat nebo zamrazit.
Pokrm je samoz¯ejmÏ moûnÈ p¯ipravovat
pouze na jednÈ ˙rovni. V takovÈm p¯ÌpadÏ
vyuûÌvejte pouze nejniûöÌ ˙roveÚ, protoûe
budete mÌt pokrm pod lepöÌm dozorem.
NavÌc je trouba uzp˘sobena pro zava¯ov·nÌ
a sterilizaci pokrm˘, p¯Ìpravu dom·cÌch
kompot˘ a suöenÌ hub nebo ovoce.
Grilov·nÌ
Porce masa nebo ryb p¯ed grilov·nÌm nejprve
lehce pot¯ete olejem a poloûte vûdy na
grilovacÌ roöt. ⁄roveÚ roötu je z·visl· na v˝öce
grilovanÈho pokrmu.
NezapomeÚte vûdy vloûit na nejniûöÌ ˙roveÚ
plech na zachyt·v·nÌ p¯ebyteËnÈho tuku, kter˝
grilovan˝ pokrm uvolÚuje. Do plechu nalijte
trochu vody, abyste zamezili vzniku
neû·doucÌch pach˘ a tvorbÏ d˝mu.
Tipy pro peËenÌ
Typy pro peËenÌ tÏst
TÏsta obecnÏ vyûadujÌ p¯i peËenÌ st¯ednÌ
teplotu (150-200∞C). P¯ed peËenÌm tÏst je
nutnÈ nechat troubu p¯ibliûnÏ 10 minut
p¯edeh¯·t.
Po zaË·tku peËenÌ tÏst dve¯e trouby otevÌrejte
nejd¯Ìve ve 3/4 doby urËenÈ pro p¯Ìpravu
pokrmu.
BÏûn· tÏsta k¯ehk˝ch druh˘ peËiva se peËou
ve formÏ a asi ve 2/3 celkovÈ doby p¯Ìpravy se
dle pot¯eb obloûÌ, naplnÌ a upravÌ a potÈ se
dopeËou.
Zb˝vajÌcÌ Ëas do ukonËenÌ peËenÌ je z·visl˝
na pouûitÈ n·plni (dûem, ovoce, apod.).
Je nutnÈ mÌt na pamÏti nutnost dos·hnout
spr·vnou hustotu tÏsta, protoûe p¯Ìliö ¯ÌdkÈ
tÏsto prodluûuje dobu peËenÌ.
Instrukce pro instalaËnÌ techniky
N·sledujÌcÌ informace jsou urËeny
pouze kvalifikovan˝m mont·ûnÌm
technik˘m. Je tÌm zaruËeno, ûe p¯i
vlastnÌ
mont·ûi,
nastavenÌ
a oprav·ch budou postupovat
spr·vnÏ a p¯esnÏ podle dan˝ch
pravidel a to p¯i dodrûenÌ vöech
bezpeËnostnÌch a z·konn˝ch
pravidel. DoporuËujeme, aby instalaci a jejÌ elektrickÈ p¯ipojenÌ
prov·dÏla pouze autorizovan·
a kvalifikovan· osoba a to ve shodÏ
se vöemi z·konn˝mi p¯edpisy
a normami.
P¯i zahrnutÌ konkrÈtnÌch pot¯eb, mezi vhodnÈ
druhy elektrickÈho p¯ÌvodnÌho kabelu pat¯Ì:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90) nebo H05 BB-F.
P¯ipojenÌ na svorkovnici
Tento spot¯ebiË je vybaven snadno p¯Ìstupnou
svorkovnicÌ, kter· je urËen· pro p¯ipojenÌ
jednof·zovÈho napÏtÌ 230V (Obr. 7).
V˝robce si vyhrazuje pr·vo na odmÌtnutÌ
jakÈkoliv odpovÏdnosti p¯i nedodrûenÌ
vöech bezpeËnostnÌch pokyn˘.
ElektrickÈ zapojenÌ
P¯ed zapojenÌm spot¯ebiËe se nejd¯Ìve
p¯esvÏdËte:
- zda hlavnÌ jistiË (pojistka) a instalace
umoûÚuje instalaci tohoto spot¯ebiËe
(viz informace na typovÈm ötÌtku).
- zda zemnÏnÌ dom·cÌho rozvodu odpovÌd·
danÈ legislativÏ.
- zda bude po instalaci moûn˝ voln˝ p¯Ìstup
k vypÌnaËi nebo jistiËi.
Tento spot¯ebiË je dod·v·n s p¯ÌvodnÌm
kabelem a to vËetnÏ standardnÌ z·suvky, kter·
vyhovuje parametr˘m dan˝ch na typovÈm
ötÌtku. Z·strËka musÌ b˝t zapojena do vhodnÈ
z·suvky.Je-li spot¯ebiË zapojov·n do
elektrickÈ sÌtÏ nap¯Ìmo, tak musÌ b˝t mezi
p¯Ìvodem elektrickÈho proudu a spot¯ebiËem
zapojen vypÌnaË s minim·lnÌ mezerou 3 mm
mezi spÌnacÌmi kontakty a musÌ odpovÌdat
p¯en·öenÈmu v˝konu. ZemnÌcÌ dr·t
(zelenoûlut˝) nesmÌ b˝t tÌmto vypÌnaËem
p¯eruöov·n a musÌ b˝t o 2-3 cm delöÌ neû
nulov˝ a f·zov˝ vodiË. P¯ÌvodnÌ kabel musÌ
b˝t instalov·n tak, aby û·dn· jeho Ë·st
nep¯ich·zela do kontaktu s teplotou vyööÌ
neû je 50∞C nad teplotou v mÌstnosti.
Obr. 7
17
TechnickÈ ˙daje
Proto tÏstovÈ hmoty musÌ mÌt takovou
konzistenci, aby se h˘¯e oddÏlovaly od lûÌce
nebo mÌchacÌ metly.
Jestliûe jsou t¯i pozice plech˘ zaplnÏnÈ dorty
a mouËnÌky, tak doporuËujeme zasunout dalöÌ
plech mezi spodnÌ dva roöty (Obr. 4).
VnÏjöÌ rozmÏry
V˝öka
593 mm
ä̯ka
560 mm
Hloubka
550 mm
Vnit¯nÌ rozmÏry
V˝öka
335 mm
ä̯ka
405 mm
Hloubka
400 mm
Objem
Regulace termostatu
53 l
od 50 do 250∞C
P¯Ìkony jednotliv˝ch Ë·stÌ
trouby
SpodnÌ topnÈ tÏleso
HornÌ topnÈ tÏleso
1000 W
800 W
SpodnÌ a hornÌ topnÈ tÏleso dohromady
1800 W
GrilovacÌ tÏleso
1650 W
TopnÈ tÏleso s ventil·torem
2000 W
OsvÏtlenÌ trouby
25 W
Vnit¯nÌ ventil·tor
30 W
Maxim·lnÌ p¯Ìkon trouby
2060 W
ElektrickÈ napÏtÌ (50 Hz)
230 V
16
Tento spot¯ebiË splÚuje poûadavky
tÏchto evropsk˝ch direktiv a smÏrnic:
- 73/23-90/683 (Direktiva o nÌzkÈm napÏtÌ)
- 89/336 (Direktiva o elektromagnetickÈ
shodÏ)
- 93/68 (Obecn· direktiva)
vËetnÏ n·sledn˝ch revizÌ
Tipy pro peËenÌ masa a ryb
Porce masa urËenÈ pro peËenÌ v troubÏ by
nemÏla b˝t menöÌ neû 1 kg a to z toho d˘vodu,
aby menöÌ porce nebyly p¯Ìliö vysuöenÈ. Velice
choulostiv· Ëerven· masa, kter· majÌ z˘stat
uvnit¯ öùavnat· aû krvav· a na povrchu majÌ
mÌt k¯upavou k˘rËiËku, je t¯eba p¯ipravovat p¯i
vysokÈ teplotÏ (200-250∞C).
BÌl· masa, dr˘beû a ryby vyûadujÌ teplotu
p¯Ìpravy niûöÌ (150-175∞C).
DalöÌ ingredience, kterÈ jsou urËenÈ pro
p¯Ìpravu om·Ëek nebo öù·v je vhodnÈ d·t
k masu ihned na poË·tku peËenÌ pouze tehdy,
kdyû celkov· p¯Ìprava masa bude kr·tk·.
V opaËnÈm p¯ÌpadÏ je vhodnÈ tyto ingredience
p¯id·vat k masu asi p˘l hodiny p¯ed koncem
peËenÌ. Jednoduch˝ zp˘sob jak zjistit, ûe
maso je jiû spr·vnÏ upeËenÈ je takov˝, ûe
povrch masa zm·Ëknete lûiËkou. Jestliûe se
povrch masa neprom·Ëkne, tak je jiû vhodnÈ
ho otoËit. V p¯ÌpadÏ p¯Ìpravy hovÏzÌ peËenÏ
(rostbÌfu) nebo steak˘, kde se vyûaduje, aby
vnit¯ek porce masa z˘stal r˘ûov˝, je nutnÈ
takovÈ maso pÈct pouze kr·tkou dobu.
Maso m˘ûete jednak vloûit do vhodnÈ peËÌcÌ
n·doby a nebo p¯Ìmo na roöt. V tomto p¯ÌpadÏ
nezapomeÚte vloûit na nejspodnÏjöÌ ˙roveÚ
plech s trochou vody na zachyt·v·nÌ
p¯ebyteËnÈho tuku uvolÚovanÈho z pokrmu
bÏhem p¯Ìpravy.
Jestliûe peËete maso velice tuËnÈ, tak ho
poloûte p¯Ìmo na roöt a to tÏsnÏ nad
odkap·vacÌ plech, abyste zbyteËnÏ
nezneËiöùovali vnit¯ek trouby.
Kdyû je pokrm hotov˝, tak ho p¯ed porcov·nÌm
ponechejte alespoÚ 15 minut odpoËinout, aby
z vnit¯ku masa nevyteklo zbyteËnÏ mnoho
öù·vy.
Abyste bÏhem p¯Ìpravy pokrmu zabr·nili
vzniku kou¯e a d˝m˘, tak na odkap·vacÌ plech
nalijte trochu vody, to proto abyste zabr·nili
vzniku p¯Ìliö velkÈho mnoûstvÌ p·ry. Vodu
p¯id·vejte po troök·ch i v pr˘bÏhu peËenÌ, kdyû
uû se p˘vodnÌ voda odpa¯ila.
P¯ed tÌm neû budete jednotlivÈ porce pokrm˘
servÌrovat, je moûnÈ je udrûet teplÈ a to tak
ûe teplotu snÌûÌte na minim·lnÌ hodnotu.
Varov·nÌ! Nikdy se nepokouöejte p¯i
peËenÌ vyloûit dno hlinÌkovou fÛliÌ
nebo na nÏj pokl·dat jakÈkoliv
p¯edmÏty. Mohli byste tak zniËit jak
emailovou vrstvu tak i pokrm, kter˝
pr·vÏ v troubÏ p¯ipravujete.
VeökerÈ n·dobÌ odolnÈ vysokÈ
teplotÏ a hlinÌkovÈ fÛlie pokl·dejte
pouze na roöty.
Doby peËenÌ
Doba peËenÌ pokrmu je z·visl· na druhu
potraviny, jejÌm sloûenÌm a mnoûstvÌm.
DoporuËujeme v·m, abyste si p¯i zÌsk·v·nÌ
prvnÌch zkuöenostÌ s touto troubou
zaznamen·vali provoznÌ hodnoty a ty potom
pouûÌvali i pro p¯Ìpravu jin˝ch podobn˝ch
pokrm˘.
Pouze vaöe vlastnÌ zkuöenost v·m umoûnÌ
prov·dÏt zmÏny nastavenÌ doporuËen˝ch
hodnot, popsan˝ch v n·sledujÌcÌch tabulk·ch
tak, aby v˝sledek odpovÌdal maxim·lnÏ vaöim
poûadavk˘m.
PeËenÌ s ventil·torem
Obr. 4
FO 0351
9
Tabulky
Hmotnost (g)
Norm·lnÌ peËenÌ
1000
500
500
250
1000
1200
1000
1500
1500
1500
1500
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
1200
1500
Servis a n·hradnÌ dÌly
a peËenÌ s ventil·torem
Norm·lnÌ
peËenÌ
DRUH POKRMU
⁄roveÚ
4
3
2
1
PE»IVO-SLADK…
älehan· tÏsta
Kynut· tÏsta
Tvarohov˝ kol·Ë
Jablkov˝ kol·Ë
ätr˙dl
Marmel·dovÈ ö·teËky
Ovocn˝ kol·Ë
Piökotov˝ dort
V·noËnÌ dort
ävestkov˝ kol·Ë
MalÈ kol·Ëky
Suöenky
SnÏhovÈ peËivo
Tukov· tÏsta
K¯ehkÈ peËivo
CHL…B A PIZZA
BÌl˝ chlÈb
éitn˝ chlÈb
Dalam·nek
Pizza
KOL¡»E-SLAN…
TÏstovinov˝
Zeleninov˝
PlnÏn˝ kol·Ë
Lasagne (taötiËky)
Cannelloni
MASO
HovÏzÌ
Vep¯ovÈ
TelecÌ
Anglick˝ rostbÌf
Krvav˝
St¯ednÏ propeËen˝
PropeËen˝
Vep¯ovÈ plecko
Vep¯ov· k˝ta
JehnÏËÌ
Ku¯e
Krocan
Kachna
Husa
Kr·lÌk
ZajÌc
Baûant
Sekan·
RYBY
Pstruh, Cejn
TuÚ·k, Losos
Teplota
∞C
PeËenÌ
s ventil·torem
⁄roveÚ
4
3
2
1
Doba
p¯Ìpravy
POZN¡MKA
Teplota
∞C
(min)
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
170
170
160
180
175
175
175
175
170
170
175
160
100
190
200
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
2
2 (1 a 3)*
2
2 (1 a 3)*
1
2 (1 a 3)*
1
1
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
160
160
150
170
150
160
160
160
160
160
160
150
100
180
190
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
40 ~ 60
60 ~ 80
30 ~ 40
45 ~ 60
30 ~ 40
40 ~ 60
50 ~ 60
25 ~ 35
20 ~ 30
90 ~ 120
12 ~ 20
15 ~ 25
V dortovÈ formÏ
V dortovÈ formÏ
V dortovÈ formÏ
V dortovÈ formÏ
1
1
2
1
190
190
200
210
2
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
180
180
175
190
40 ~ 60
30 ~ 45
20 ~ 35
15 ~ 30
1-2 kusy
v chlebovÈ formÏ
6-8 kus˘
V pek·Ëi
2
2
1
2
2
200
200
200
180
200
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
2
2
175
175
180
160
175
40 ~ 50
45 ~ 60
35 ~ 45
45 ~ 60
40 ~ 55
Ve formÏ
Ve formÏ
Ve formÏ
Ve formÏ
Ve formÏ
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50 ~ 70
100 ~ 130
90 ~ 120
Na roötu
Na roötu
Na roötu
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
180
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
175
160
160
160
175
175
175
160
50 ~ 60
60 ~ 70
70 ~ 80
120 ~ 150
100 ~ 120
110 ~ 130
60 ~ 80
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
150 ~ 200
90 ~ 120
40 ~ 60
Na roötu
Na roötu
Na roötu
S k˘ûÌ
2 kusy
K˝ta
CelÈ
Cel˝
Cel·
Cel·
Porcovan˝
Porcovan˝
Vcelku
V chlebovÈ formÏ
2
2
190
190
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
175
175
30 ~ 40
25 ~ 35
V chlebovÈ formÏ
V dortovÈ formÏ
V dortovÈ formÏ
V chlebovÈ formÏ
Na plechu
Na plechu
Na plechu
Na plechu
Na plechu
Jestliûe v˝öe jmenovanÈ postupy neodstranÌ
p¯ÌËinu poruchy Ëi z·vady a trouba st·le
nefunguje spr·vnÏ, kontaktujte nejbliûöÌ
ServisnÌ st¯edisko, specifikujte poruchu,
model trouby ( Mod.), ËÌslo v˝robku (Prod. No.)
a sÈriovÈ ËÌslo (Ser. No.) vyznaËenÈm na
typovÈm ötÌtku.
Typov˝ ötÌtek je umÌstÏn na levÈ hranÏ tÏla
trouby.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly, kterÈ jsou schv·leny
v˝robcem a jsou oznaËeny nÌûe uveden˝m
symbolem jsou dostupnÈ pouze v ServisnÌch
st¯ediscÌch a v
autorizovan˝ch
prodejn·ch
n·hradnÌch dÌl˘.
3-4 kusy
4-6 pl·tk˘
(*) Chcete-li vyuûÌt pro p¯Ìpravu pokrmu vÌce ˙rovnÌ najednou, doporuËujeme v·m, abyste pokrmy umÌstili na ˙rovnÏ
oznaËenÈ v z·vork·ch.
10
15
Co dÏlat, kdyû nÏco nefunguje
spr·vnÏ
Nepracuje-li trouba spr·vnÏ, tak jeötÏ p¯ed vol·nÌm do ServisnÌho st¯ediska zkontrolujte moûnÈ
p¯ÌËiny poruchy dle n·sledujÌcÌ tabulky:
PROJEV PORUCHY »I Z¡VADY
MOéN… ÿEäENÕ
n Trouba nezaËÌn· pracovat.
u Zkontrolujte, zda je nastavena trouba na
manu·lnÌ ovl·d·nÌ a jak teplota, tak funkce
trouby jsou nastavenÈ spr·vnÏ dle n·vodu
nebo
u Zkontrolujte, zda je trouba spr·vnÏ
zapojen·, zda jistiË nebo vypÌnaË jsou
zapnutÈ.
n Kontrolka teploty v troubÏ nesvÌtÌ.
u OtoËte ovladaË termostatu na nÏkterou
teplotu
nebo
u OtoËte ovladaË funkcÌ na nÏkterou pracovnÌ
funkci
n OsvÏtlenÌ trouby nefunguje.
u OtoËte ovladaË funkcÌ na nÏkterou pracovnÌ
funkci
nebo
u Kupte prost¯ednictvÌm ServisnÌho st¯ediska
novou û·rovku a namontujte ji dle
uvedenÈho postupu.
n Pokrm je p¯ipravov·n p¯Ìliö dlouho nebo
je hotov p¯Ìliö rychle.
u Ovϯte si spr·vnou obsluhu trouby a to
hlavnÏ kapitolu "Tipy a n·vody pro
pouûÌv·nÌ vestavnÈ trouby"
n Na pokrmu Ëi na vnit¯nÌm povrchu
trouby kondenzuje p·ra.
u Nenech·vejte hotovÈ pokrmy v troubÏ
dÈle neû 15-20 minut
14
Grilov·nÌ (**)
DRUH POKRMU
Ks
Steak
Biftek
P·rky
Kotlety
Rozp˘lenÈ ku¯e
Kebab
Ku¯ecÌ prsa
Hamburger
RybÌ filety
ObloûenÈ chleby
Toasty
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
Hmot⁄roveÚ
nost (g)
800
600
ó
600
1000
ó
400
600
400
ó
ó
Doba p¯Ìpravy
(min)
Grilov·nÌ
MnoûstvÌ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
1
Teplota
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
∞C
HornÌ
strana
SpodnÌ
strana
12 ~ 15
10 ~ 12
12 ~ 15
12 ~ 16
30 ~ 35
10 ~ 15
12 ~ 15
10 ~ 15
12 ~ 14
5 ~7
2~4
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
ó
2 ~3
DoporuËenÈ Ëasy uvedenÈ v tabulk·ch jsou pouze informativnÌ. P¯esnÈ Ëasy nebo pot¯ebu snÌûit nebo
zv˝öit teplotu zjistÌte aû z vlastnÌch zkuöenostÌ a individu·lnÌch pot¯eb. UvedenÈ teploty v tabulk·ch
v sobÏ nezahrnujÌ dobu pot¯ebnou na p¯edeh¯·tÌ trouby.
P¯ed peËenÌm pizzy, chleba nebo sladk˝ch mouËnÌk˘ doporuËujeme troubu asi 10 minut p¯edeh¯·t.
(**) Doba p¯Ìpravy nezahrnuje Ëas pot¯ebn˝ na p¯edeh¯·tÌ grilu. DoporuËujeme troubu asi 5 minut p¯ed
grilov·nÌm p¯edeh¯·t.
11
⁄drûba a ËiötÏnÌ
Vûdy p¯ed vlastnÌ ˙drûbou a ËiötÏnÌm
se p¯esvÏdËete, ûe trouba je vypnut·
a ûe je dostateËnÏ ochlazen·.
Nikdy k ËiötÏnÌ nepouûÌvejte p·ru
nebo parnÌ ËistiËe.
D˘leûitÈ! P¯ed jakoukoliv ˙drûbou,
opravou nebo ËiötÏnÌm se
p¯esvÏdËte, ûe trouba je odpojen·
od elektrickÈ sÌtÏ.
»istit troubu lze aû tehdy, kdyû se dostateËnÏ
ochladÌ. DoporuËujeme, abyste troubu
um˝vali po kaûdÈm pouûitÌ a to mÏkk˝m
had¯Ìkem p¯edem namoËen˝m do horkÈ
m˝dlovÈ vody. Nikdy nepouûÌvejte agresivnÌ
abrazivnÌ prost¯edky, ocelovou vlnu, dr·tÏnku
nebo bÏlÌcÌ prost¯edky-mohly by poökodit
povrch jednotliv˝ch Ë·stÌ trouby. NerezovÈ
souË·sti trouby po pouûitÌ opl·chnÏte vodou
a dob¯e je osuöte mÏkk˝m such˝m had¯Ìkem
nebo jelenicÌ.
V p¯ÌpadÏ odolnÏjöÌch skvrn bude nutnÈ
provÈst oËistu d˘kladnÏji za pouûitÌ
speci·lnÌch prost¯edk˘ jako jsou nap¯Ìklad
jemnÈ neabrazivnÌ mycÌ prost¯edky nebo
p¯Ìpravky urËenÈ pro ˙drûbu nerezovÈho
n·dobÌ. DalöÌ moûnostÌ je pouûÌt kapku
oh¯·tÈho octa.
Jestliûe ËistÌte sklenÏnÈ okÈnko dve¯Ì,
tak pouûijte pouze horkou vodu a vyvarujte
se pouûÌt jak˝koliv abrazivnÌ ËistÌcÌ prost¯edek
Ëi jinou ËistÌcÌ pom˘cku.
P¯i tepelnÈ ˙pravÏ ovoce doch·zÌ
k rozst¯ikov·nÌ ovocn˝ch öù·v s obsahem
p¯ÌrodnÌch kyselin (nap¯Ìklad citrÛny, povidla,
apod.). Tyto öù·vy pak pevnÏ ulpÌvajÌ na
emailovÈm povrchu a lze je jen velice tÏûko
odstranit. To m˘ûe zap¯ÌËinit zmÏnu lesku
v mÌstÏ poskvrnÏnÌ. Tato zmÏna nem· û·dn˝
vliv na funkci trouby.
Troubu se snaûte Ëistit po kaûdÈm pouûitÌ.
V takovÈm p¯ÌpadÏ bude odstraÚov·nÌ
takov˝ch neËistot mnohem snadnÏjöÌ
a z·roveÚ se tÌm znemoûnÌ jejich vypalov·nÌ
p¯i p¯ÌötÌm pouûitÌ trouby.
12
Modely vyrobenÈ z nerezu nebo hlinÌku:
Povrch trouby doporuËujeme om˝vat pouze
navlhËenou houbiËkou a Ëist˝ povrch potÈ
osuöit suchou mÏkkou utÏrkou.
Nikdy k ËiötÏnÌ nepouûÌvejte dr·tÏnky,
ocelovou vlnu, kyseliny nebo jinÈ abrazivnÌ
prost¯edky, protoûe by mohlo dojÌt k
poökozenÌ povrchu trouby. Ovl·dacÌ panel
oöet¯ujte stejn˝m zp˘sobem.
»iötÏnÌ dve¯Ì trouby
P¯ed vlastnÌm ËiötÏnÌm dve¯Ì doporuËujeme
dve¯e z trouby odmontovat.
Postupujte dle n·sledujÌcÌho n·vodu:
- Dve¯e trouby ˙plnÏ otev¯ete a vyt·hnÏte
malÈ p·Ëky, kterÈ jsou poloûenÈ na pantech
zatlaËte je dovnit¯ (Obr. 5).
- ChytnÏte dve¯e po levÈ a pravÈ stranÏ
a opatrnÏ je p¯iv¯ete k troubÏ do polohy,
kdy se dot˝kajÌ vysunut˝ch p·Ëek,
- Dve¯e opatrnÏ vyt·hnÏte z pant˘
- Dve¯e poloûte vodorovnÏ na pevn˝
podklad.
Po vyËiötÏnÌ dve¯e zpÏt namontujte dle
obr·cenÈho postupu.
Spr·vn· funkce dve¯Ì je zajiötÏna aû po
sklopenÌ p·Ëek zpÏt k pant˘m. Teprve potÈ
dve¯e budou dokonale p¯ilÈhat k r·mu trouby.
Obr. 5
V˝mÏna û·rovky
P¯ed vlastnÌ v˝mÏnou û·rovky se p¯esvÏdËete,
ûe je trouba odpojena od elektrickÈ sÌtÏ.
ZatlaËte a pootoËte sklenÏnou krytku û·rovky
(Obr. 6). Vyöroubujte vadnou û·rovku
a namontujte novou û·ruvzdornou û·rovku
(300∞C) o n·sledujÌcÌch parametrech:
UrËena pro napÏtÌ 230V, 50Hz
Elektrick˝ p¯Ìkon: 25W
Patice: typ E14
Troubu opÏt p¯ipojte do sÌtÏ.
Obr. 6
FO 0452
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising