Electrolux | EC1005AOW | User manual | Electrolux EC1005AOW Brugermanual

Electrolux EC1005AOW Brugermanual
EC1005AOW
DA
EN
ET
FI
FR
EL
LT
NO
SV
TR
IT
Kummefryser
Chest freezer
Sügavkülmkirst
Säiliöpakastin
Congélateur coffre
Οριζοντιος καταψυκτης
Šaldymo dėžė
Fryseskap
Frysbox
Sandik tipi dondurucu
Congelatore a pozzo
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 1
Brugervejledning
User manual
Kasutusjuhend
Käyttöohje
Notice d'utilisation
Εγχειριδιο χρηστη
Naudotojo instrukcija
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Kullanma kilavuzu
Libretto di istruzioni
2
14
26
38
50
62
74
86
98
110
122
2015-09-08 10:13:00
2 www.electrolux.com
INDHOLD
1. OM SIKKERHED................................................................................................3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER .............................................................................4
3. BETJENING.......................................................................................................6
4. FØR IBRUGTAGNING........................................................................................6
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................6
6. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD.....................................................................7
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING .............................................................8
8. FEJLFINDING.....................................................................................................9
9. INSTALLATION.................................................................................................11
10.STØJ................................................................................................................12
11.TEKNISK INFORMATION..................................................................................13
12.MILJØHENSYN................................................................................................13
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for at have valgt dette produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet
med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får
fantastiske resultater hver gang.
Besøg vores websted for at:
Få råd om brug, brochurer, adgang til fejlfindingsfunktion og serviceinformation:
www.electrolux.com
Få bedre service ved at registrere dit produkt:
www.electrolux.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Retten til ændringer uden varsel forbeholdes.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 2
2015-09-08 10:13:01
DANSK
3
OM SIKKERHED
Læs brugervejledningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert, og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugervejledningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt
forstår de medfølgende farer.
•Lad ikke børn lege med apparatet.
•Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
•Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden opsyn.
Generelt om sikkerhed
•Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende
anvendelse, som f.eks.:
––Gæstehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
––Af kunder på hoteller, moteller, overnatningssteder med Bed
and Breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen
•Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i
apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
•Brug ikke mekanisk udstyr eller andre midler til at fremskynde
afrimningen, bortset fra de midler, der anbefales af
producenten.
•Undgå at beskadige kølekredsløbet.
•Brug ikke el-apparater indvendigt i køleskabet, medmindre det
anbefales af producenten.
•Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
•Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 3
2015-09-08 10:13:01
4 www.electrolux.com
•Der må ikke opbevares eksplosive stoffer, såsom spraydåser
med brandfarlige drivmidler, i apparatet.
•Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en
tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
•Hvis apparatet er udstyret med en ismaskine eller en
vanddispenser, må denne udelukkende fyldes med drikkevand.
•Hvis apparatet kræver en vandtilslutning, må den udelukkende
sluttes til drikkevandforsyningen.
•Trykket for indløbsvandet (min. og maks.) skal være mellem
1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa)
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres af en
sagkyndig.
• Fjern al emballage.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen. Således
kan olien løbe tilbage i kompressoren.
• Installer ikke apparatet tæt på radiatorer
eller komfurer, ovne eller kogeplader.
• Apparatets bagside skal anbringes mod
væggen.
• Installer ikke apparatet i direkte sollys.
• Apparatet må ikke installeres i områder
med for høj fugtighed eller kulde. Det
kan f.eks. være tilbygninger, garager
eller vinkældre.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte op
i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 4
Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes jord.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere eller
forlængerledninger.
• Sørg for, at du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt
servicecenteret eller en elektriker for at
skifte de elektriske komponenter.
• Netledningen skal være under niveauet
for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved
at trække i ledningen. Tag altid selve
netstikket ud.
2015-09-08 10:13:01
DANSK
Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller
brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre det
er angivet på apparatet som egnet af
producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at
forårsage skade på kølekredsløbet.
Det indeholder isobutan (R600a),
en naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at der
ikke er åben ild eller antændelseskilder i
rummet. Luft ud i rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke læskedrikke i frostrummet.
Dette vil skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker
i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Overhold opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 5
5
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller skader
på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet person
må udføre vedligeholdelse og opladning
af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af apparatet.
Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og bortskaf den.
• Fjern låget, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
2015-09-08 10:13:01
6 www.electrolux.com
BETJENING
Sådan tændes apparatet
A) TEMPERATURVÆLGER
B) DRIFT
C) ALARM
D) STRØM
A
B
C
D
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej temperaturvælgeren til positionen
for hel fyldning, og lad apparatet være
tændt i 24 timer, så den korrekte
temperatur nås, inden der lægges
mad deri.
Kontrollampen blinker.
3. Juster temperaturvælgeren i henhold
til mængden af opbevaret mad.
Sådan slukkes apparatet
Sluk for apparatet ved at dreje
temperaturvælgeren til stillingen FRA.
Indstilling af temperatur
Temperaturen i apparatet reguleres med
temperaturvælgeren på betjeningspanelet.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej temperaturvælgeren mod lavere
indstillinger for at vælge minimum
køling.
• Drej temperaturvælgeren mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL!
Se kapitler om sikkerhed.
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug, vaskes det
indvendigt (inkl. alt tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke sulfosæbe eller
skuremiddel. Det vil skade
overfladen.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitler om sikkerhed.
Nedfrysning af friske madvarer
Frostrummet er velegnet til indfrysning af
friske madvarer og til opbevaring af frosne
og dybfrosne madvarer i lang tid.
Den maksimale mængde madvarer,
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 6
2015-09-08 10:13:01
DANSK
der kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.1
dannes undertryk i fryseren). Vent nogle
minutter med at åbne det igen.
Indfrysningen varer 24 timer: I løbet af
denne periode bør du ikke lægge nye
madvarer til indfrysning.
Frysekurve
7
Opbevaring af frosne madvarer
Når apparatet startes op for første gang
eller tændes efter en længere periode
uden drift, skal det være tændt i mindst
24 timer med temperaturvælgeren på
positionen for hel fyldning, inden du
lægger produkterne i rummet.
FORSIGTIG!
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og tidsrummet for
strømafbrydelsen har været
længere end den angivne tid for
optøning, skal madvarerne enten
spises eller tilberedes og derefter
fryses ned igen (efter afkøling).
Følgende tegning viser, hvor mange
kurve der kan sættes ned i fryseren.
Kurvene sættes ned i hinanden.
520mm
233mm
Åbning og lukning af låget
FORSIGTIG!
Træk aldrig meget kraftigt i grebet.
Låget er forsynet med en tætsluttende
pakning, og derfor er det svært at åbne
igen, hvis det lige er blevet lukket (fordi der
Ekstra kurve kan bestilles hos Electrolux
Service A/S.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
ADVARSEL!
Se kapitler om sikkerhed.
Råd om frysning
For at du kan få mest ud af fryseprocessen,
har vi nogle vigtige råd til dig:
• Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typeskiltet.
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind.
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde,
du skal bruge.
1 Se under "Tekniske specifikationer".
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 7
2015-09-08 10:13:02
8 www.electrolux.com
• Pak maden ind i aluminiumsfolie eller
plast, og sørg for, at indpakningen er
lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne
madvarer røre ved frostvarer, så
temperaturen stiger i dem.
• Magre madvarer holder sig bedre
og længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Hvis frosne væsker drikkes direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Råd om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du gøre følgende:
• Sørg for, at købte frostvarer har været
korrekt opbevaret i forretningen.
• Sørg for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• Åbn låget så lidt som muligt, og lad
det ikke stå åbent længere end højst
nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitler om sikkerhed.
Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
vedligeholdelse.
Brug ikke opvaskemiddel,
skurepulver/skuresvampe, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel
eller voksprodukter til indvendig
rengøring af apparatet. Undgå
at beskadige kølesystemet. Det
er ikke nødvendigt at rengøre
kompressorområdet.
1. Sluk for apparatet.
2. Rengør jævnligt apparatet og tilbehør
med varmt vand og neutral sæbe.
Rengør lågets pakning omhyggeligt.
3. Tør apparatet grundigt af.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Tænd for køleskabet.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 8
Afrimning af fryseren
FORSIGTIG!
Brug aldrig skarpe metalgenstande
til at skrabe rim af fryseren. Det
kan beskadige den. Brug ikke
mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen, medmindre
det er anbefalet af producenten.
Hvis dybfrostvarernes temperatur er
steget under afrimningen, kan det
forkorte deres holdbarhed.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
10-15 mm tykt.
Mængden af rim på apparatets vægge
øges med et højt niveau af fugt i
udemiljøet, og hvis de frosne fødevarer
ikke pakkes korrekt ind.
Det er mest praktisk at afrime, når fryseren
er tom eller kun indeholder få madvarer.
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
3. Lad låget stå åbent, tag proppen ud af
afløbet til afrimningsvand, og opsaml
afrimningsvandet i en bakke. Brug en
plastik skraber (ikke skarpe genstande)
til at fjerne rimen hurtigt.
2015-09-08 10:13:02
DANSK
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig. Luk låget.
5. Tænd for køleskabet.
6. Sæt temperaturvælgeren på højeste
trin, og lad apparatet stå på denne
indstilling i to-tre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
9
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim og rengør apparatet og alt
tilbehør.
4. Lad låget stå åbent for at forebygge
ubehagelig lugt.
Pause i brug
Når apparatet ikke bruges i lange
perioder, skal du tage følgende
forholdsregler:
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til det
en gang imellem, så maden ikke
bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitler om sikkerhed.
Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet virker slet
ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk
apparat til den pågældende
stikkontakt. Kontakt en autoriseret
elektriker.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontroller, om apparatet står
stabilt.
Afstandsstykkerne mellem
skabets bagvæg og rørene er
gået løs.
Sæt dem på plads igen.
Lågets pakninger er
snavsede eller klæbrige.
Rengør lågets pakninger.
Der er for meget rim.
Fjern rim, der blokerer låget.
Madvarer blokerer låget.
Flyt rundt på madvarerne. Se
mærkaten i apparatet.
Lågets pakninger er
snavsede eller klæbrige.
Rengør lågets pakninger.
Apparatet støjer.
Låget lukker ikke helt.
Låget er svært at
åbne.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 9
2015-09-08 10:13:04
10 www.electrolux.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Kompressoren kører
hele tiden.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Der er lagt mange madvarer
til indfrysning på én gang.
Vent nogle timer, og kontroller så
temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se tabellen over klimaklasser, der
er angivet på produktets typeskilt.
Madvarerne var for varme, da
de blev lagt i.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de lægges i.
Låget er blevet åbnet for tit.
Lad ikke låget stå åbent længere
end nødvendigt.
Låget er ikke lukket rigtigt.
Kontroller, at låget slutter tæt, og
at pakningen er intakt og ren.
Låget er ikke lukket rigtigt,
eller pakningen er deformeret/beskidt.
Se "Lukning af låget".
Proppen til afløbet er ikke sat
rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak maden rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se kapitlet "Betjening".
Låget er ikke rigtigt lukket
eller slutter ikke tæt.
Kontroller, at låget slutter tæt, og
at pakningen er intakt og ren.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Låget er ikke lukket rigtigt.
Se "Lukning af låget".
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de lægges i.
Der er lagt for store mængder
mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Rimens tykkelse er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Låget er blevet åbnet for tit.
Åbn kun låget, når det er nødvendigt.
Der cirkulerer ikke kold luft i
apparatet.
Kontroller, at der cirkulerer kold luft
i apparatet.
Der er for meget rim.
Temperaturen i apparatet er for lav/høj.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 10
2015-09-08 10:13:04
DANSK
Kundeservice
Hvis apparatet stadig ikke virker, som det
skal, når du har undersøgt ovenstående:
Kontakt nærmeste servicecenter.
11
For at få hurtig service er det vigtigt,
at du opgiver apparatets model
og serienummer. Det finder du på
garantibeviset eller på typepladen,
der sidder udvendigt på højre side af
apparatet.
INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitler om sikkerhed.
Tilslutning, el
Opstilling
FORSIGTIG!
Hvis du kasserer et ældre apparat
med fjederlås (lås med låsetunge)
på låget: Sørg for at ødelægge
den, så børn ikke kan komme til at
smække sig inde.
Apparatet skal installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Der skal være adgang til stikket efter
installationen.
Omgivelsestemperatur
SN
+10 ºC to +32 ºC
N
+16 ºC til +32 ºC
ST
+16 ºC til +38 ºC
T
+16 ºC til +43 ºC
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse typer
modeller, når de betjenes uden
for dette interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift inden for
det specifikke temperaturinterval.
Hvis du er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes du
henvende dig til sælgeren, vores
kundeservice eller til det nærmeste
serviceværksted
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 11
• Inden tilslutning til lysnettet skal
det kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på typeskiltet svarer til
boligens strømforsyning.
• Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord
på stikkontakten, tilsluttes apparatet
en særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler
ikke overholdes.
• Dette apparat opfylder gældende
EU-direktiver.
Krav til lufttilførsel
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
1. Placer fryseren vandret på et fast
underlag. Alle fire fødder skal hvile på
gulvet.
2. Sørg for, at apparatets bagside er
mindst 5 cm fra væggen.
3. Sørg for, at apparatets sider er mindst
5 cm fra vægge/skabe.
2015-09-08 10:13:04
12 www.electrolux.com
STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 12
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
!
ICK
CL
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:05
DANSK
13
TEKNISK INFORMATION
Tekniske data
Højde
mm
837
Bredde
mm
562
Dybde
mm
526
Temperaturstigningstid
timer
30
Spænding
volt
220-240
Frekvens
Hz
50
De tekniske specifikationer fremgår af
typeskiltet udvendigt på apparatets højre
side samt af energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater.
Bortskaf ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet til
din lokale genbrugsplads, eller kontakt din
kommune.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 13
2015-09-08 10:13:05
14 www.electrolux.com
Contents
1. SAFETY INFORMATION...................................................................................15
2. SAFETY INSTRUCTIONS ................................................................................16
3. OPERATION.....................................................................................................18
4. BEFORE FIRST USE........................................................................................18
5. DAILY USE.......................................................................................................18
6. HINTS AND TIPS..............................................................................................19
7. CARE AND CLEANING ...................................................................................20
8. TROUBLESHOOTING......................................................................................21
9. INSTALLATION.................................................................................................23
10.NOISES............................................................................................................24
11.TECHNICAL INFORMATION.............................................................................25
12.ENVIRONMENTAL CONCERNS.......................................................................25
WE ARE THINKING OF YOU
Thank you for choosing this Electrolux product. You have chosen a product that brings with
it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been
designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that
you will get great results every time.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data
available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information.
General information and tips
Environmental information.
Subject to change without notice.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 14
2015-09-08 10:13:05
ENGLISH
15
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the
appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
•This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
•Do not let children play with the appliance.
•Keep all packaging away from children.
•Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
General Safety
•This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
––Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
––By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
•Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or
in the built-in structure, clear of obstruction.
•Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
•Do not damage the refrigerant circuit.
•Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer.
•Do not use water spray and steam to clean the appliance.
•Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 15
2015-09-08 10:13:05
16 www.electrolux.com
•Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
•If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarlyqualified persons in order to avoid a hazard.
•If the appliance is equipped with an Ice maker or a water
dispenser, fill them with potable water only.
•If the appliance requires a water connection, connect it
to potable water supply only.
•The inlet water pressure (minimum and maximum)must
be between 1 bar (0,1 MPa) and 10 bar (1 MPa)
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
W
ARNING!
Only a qualified person must install
this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before connecting
the appliance to the power supply. This
is to allow the oil to flow back in the
compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds, such
as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 16
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with
the power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Service or an electrician to change the
electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
2015-09-08 10:13:05
ENGLISH
Use
W
ARNING!
Risk of injury, burns, electrical
shock or fire.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by the
manufacturer.
• Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level
of environmental compatibility. This gas
is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames
and sources of ignition in the room.
Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure
on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are
wet or damp.
• Do not freeze again food that has been
thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 17
17
Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to the
appliance.
• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the
drain is blocked, defrosted water collects in the bottom of the appliance.
Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the lid to prevent children and
pets to be closed inside of the appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
• The insulation foam contains flammable
gas. Contact your municipal authority
for information on how to discard the
appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
2015-09-08 10:13:05
18 www.electrolux.com
OPERATION
Switching on
A) TEMPERATURE REGULATOR
B) RUNNING
C) ALARM
D) POWER
A
B
C
D
1. Insert the electrical plug into a wall
socket.
2. Turn the Temperature Regulator to
the Full Loaded position and let the
appliance run for 24 hours to allow
the correct temperature to be reached
before placing food inside.
The pilot light will light up.
3. Adjust the Temperature Regulator
according to the quantity of the stored
foods.
Switching off
Temperature regulation
The temperature within the appliance is
controlled by the Temperature Regulator
situated on the control panel.
To operate the appliance, proceed as
follows:
• To obtain the minimum coldness, turn
the Temperature Regulator toward
lower settings.
• To obtain the maximum coldness, turn
the Temperature Regulator toward
higher settings.
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the OFF position.
BEFORE FIRST USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal accessories should be washed with lukewarm
water and some neutral soap to remove
the typical smell of a brandnew product,
then dried thoroughly.
CAUTION!
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the
finish.
DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 18
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
2015-09-08 10:13:06
ENGLISH
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate. 1
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to
be frozen.
19
seal, it is not easy to reopen it shortly after
closing (due to the vacuum formed inside).
Wait for few minutes before reopening the
appliance.
Storage baskets
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
24 hours Temperature Regulator to the
Full Loaded position.
CAUTION!
In the event of accidental defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off
for longer than the value shown in
the technical characteristics chart
under “rising time”, the defrosted
food must be consumed quickly
or cooked immediately and then
refrozen (after cooling).
The following picture shows how many
baskets can be placed inside the freezer.
The baskets will slide into each other.
520mm
233mm
Opening and closing the lid
CAUTION!
Never pull the handle with immense
force.
As the lid is equipped with a tightly closing
You can purchase additional baskets from
your local Service Centre.
HINTS AND TIPS
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Hints for freezing
To help you make the most of the
freezing process, here are some
important hints:
• The maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hours is shown on
the rating plate.
• The freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should be
added during this period.
• Only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs.
• Prepare food in small portions to enable
it to be rapidly and copletely frozen and
to make it possible subsequently to
thaw only the quantity required.
• Wrap up the food in aluminium foil or
plastic and make sure that the packages are airtight.
1 Refer to “Technical data”
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 19
2015-09-08 10:13:06
20 www.electrolux.com
• Do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the
latter.
• Lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life
of food.
• Frozen liquids, if consumed immediately
after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be
freeze burnt.
• It is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• Make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by
the retailer.
• Be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer
in the shortest possible time.
• Do not open the lid frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
Periodic cleaning
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
Do not use detergents, abrasive
products, highly perfumed cleaning
products or wax polishes to clean
the inner side of the appliance.
Prevent damage to the cooling
system. There is no need to clean
the compressor area.
1. Switch off the appliance.
2. Regularly clean the appliance and the
accessories with lukewarm water and
neutral soap.
Clean the lid seal carefully.
3. Fully dry the appliance.
4. Connect the mains plug to the mains
socket.
5. Switch on the appliance.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 20
Defrosting the freezer
CAUTION!
Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator
as you could damage it. Do not use
a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing
process other than those recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may
shorten their safe storage life.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 10-15 mm.
The amount of frost on the walls of the appliance will be increased by high levels of
outer humidity and if the frozen food is not
wrapped properly.
The best time to defrost the freezer when
it contains no or only a little food.
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put it
in a cool place.
3. Leave the lid open, remove the plug
from the defrost water drain and collect all defrost water on a tray. Use a
scraper to remove ice quickly.
2015-09-08 10:13:06
ENGLISH
4. When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly. Close the lid.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the
appliance for two or three hours using
this setting.
7. Reload the previously removed food
into the compartment.
21
1. Disconnect the appliance from electricity supply.
2. Remove all food.
3. Defrost and clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the lid open to prevent unpleasant smells.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
If the cabinet will be kept on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a power
failure.
TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected to the mains socket
correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket. Contact
a qualified electrician.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
The cushion spacers located
between the back of the
cabinet and the pipes come
loose.
Put them back in place again.
The lid gaskets are dirty or
sticky.
Clean the lid gaskets.
There is excessive frost.
Eliminate excess frost.
Food packages are blocking
the lid.
Arrange the packages in the right
way, see the sticker on the appliance.
The lid gaskets are dirty or
sticky.
Clean the lid gaskets.
The appliance is noisy.
The lid does not close
completely.
The lid is difficult to
open.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 21
2015-09-08 10:13:06
22 www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
The compressor operates continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to “Operation” chapter.
Many food products, to be
frozen, were put in at the
same time.
Wait some hours and then check
the temperature again.
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart on the
rating plate.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The lid has been opened too
frequently.
Do not leave the lid open longer
than necessary.
The lid is not closed correctly.
Check if the lid closes well and
the gaskets are undamaged and
clean.
The lid is not closed correctly
or the gasket is deformed/
dirty.
Refer to “Closing the lid”.
The water drainage plug is
not correctly positioned.
Position the water drainage plug in
the correct way.
Food products are not
wrapped properly.
Wrap the food products better.
Temperature is set incorrectly.
Refer to “Operation” chapter.
The lid is not shut properly or
do not close tightly.
Check if the lid closes well and
the gaskets are undamaged and
clean.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The lid is not closed correctly.
Refer to “Closing the lid”.
The food products temperature is too high.
Let the food products temperature
decrease to room temperature
before storage.
Many products are stored at
the same time.
Store less products at the same
time.
The thickness of the frost is
greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
The lid has been opened
often.
Open the lid only if necessary.
There is no cold air circulation
in the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
There is too much
frost and ice.
The temperature in the
appliance is too low/
too high.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 22
2015-09-08 10:13:06
ENGLISH
Customer Service
If your appliance is still not working
properly after making the above checks,
contact the nearest service centre.
23
To obtain fast service, it is essential that
when you apply for it you specify the
model and serial number of your appliance which can be found either on the
guarantee certificate or on the rating plate
located on the external right side of the
appliance.
INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
The appliance shall have the plug
accessible after installation.
Electrical connection
Positioning
CAUTION!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on
the lid, you must ensure that it is
made unusable to prevent young
children being trapped inside.
This appliance should be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate class Ambient temperature
SN
+10ºC to +32ºC
N
+16ºC to +32ºC
ST
+16ºC to +38ºC
T
+16ºC to +43ºC
Some functional problems might
occur for some types of models
when operating outside of that
range. The correct operation can
only be guaranteed within the
specified temperature range. If you
have any doubts regarding where
to install the appliance, please turn
to the vendor, to our customer
service or to the nearest Service
Centre
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 23
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your domestic
power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided with
a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed,
connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
• The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
1. Put the freezer in horizontal position
on a firm surface. The cabinet must be
on all four feet.
2. Make sure that the clearance between
the appliance and rear wall is 5 cm.
3. Make sure that the clearance between
the appliance and the sides is 5 cm.
2015-09-08 10:13:07
24 www.electrolux.com
NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 24
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
!
ICK
CL
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:07
ENGLISH
25
TECHNICAL INFORMATION
Technical data
Height
mm
837
Width
mm
562
Depth
mm
526
Rising Time
Hours
30
Voltage
Volts
220-240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated in
the rating plate, on the external orinternal
side of the appliance and in the energy
label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
.
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances.
Do not dispose appliances marked with
the symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 25
2015-09-08 10:13:07
26 www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSTEAVE...............................................................................................27
2. OHUTUSJUHISED ..........................................................................................28
3. KASUTAMINE..................................................................................................30
4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.........................................................................30
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................30
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID...............................................................................31
7. PUHASTUS JA HOOLDUS ..............................................................................32
8. VEAOTSING.....................................................................................................33
9. PAIGALDAMINE...............................................................................................35
10. HELID..............................................................................................................36
11. TEHNILISED ANDMED.....................................................................................37
12. JÄÄTMEKÄITLUS.............................................................................................37
MÕELDES TEILE
Täname teid selle Electroluxi toote valimise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on
rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini
kõrval ei ole unustatud ka teid. Seadet kasutades võite olla alati kindel suurepärastes
tulemustes.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Registreerige oma toode, et saada paremat teenindust:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS
Kasutage ainult originaalvaruosi.
Meie volitatud hoolduskeskusesse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: mudel, PNC, seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine teave ja näpunäited.
Keskkonnateave.
Võib muutuda ilma ette teatamata.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 26
2015-09-08 10:13:07
EESTI KEEL
27
OHUTUSTEAVE
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste
ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka
edaspidi kasutada.
Laste ja haavatavate isikute turvalisus
•Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete
võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud võivad
seadet kasutada vaid järelevalve all ja tingimusel, et neid
juhendatakse, kuidas seadet turvaliselt kasutada, ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
•Ärge lubage lastel seadmega mängida.
•Hoidke pakendid lastele kättesaamatus kohas.
•Ilma järelevalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Üldine ohutus
•See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
––taludes, poodide, kontorite jms juurde kuuluvates personalile mõeldud köökides;
––hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades
klientide käsutuses olevates ruumides.
•Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka
sisseehitatud seadme puhul.
•Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehhaanilisi
seadmeid või muid kunstlikke vahendeid peale tootja
poolt soovitatute.
•Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
•Ärge kasutage toiduainete säilitamise osas elektriseadmeid, v.a tootja poolt soovitatud seadmed.
•Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.
•Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ega küürimissvamme, lahusteid ega metallesemeid.
•Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks
tuleohtlikku propellenti sisaldavad aerosoolipurgid.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 27
2015-09-08 10:13:07
28 www.electrolux.com
•Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal, tootja volitatud hoolduskeskusel või kvalifitseeritud isikul.
•Kui seade on varustatud jäävalmistaja või veedosaatoriga, täitke neid ainult joogiveega.
•Kui seade vajab veeühendust, ühendage see ainult joogiveevarustusega.
•Sisselaske veesurve (minimaalne ja maksimaalne) peab
olema vahemikus 1 baar (0,1 MPa) kuni 10 baari (1 MPa)
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
• Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske. Kasutage
alati kaitsekindaid.
• Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
• Enne seadme elektrivõrku ühendamist
oodake vähemalt 4 tundi. See on vajalik
selleks, et õli saaks kompressorisse
tagasi valguda.
• Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
• Seadme tagakülg tuleb paigutada vastu
seina.
• Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
• Ärge paigaldage seadet väga niiskesse
ja külma ruumi, näiteks lisahoonesse,
garaaži või veinikeldrisse.
• Seadme teisaldamisel tõstke seda
esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 28
Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad elektrivõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke
ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks
elektrilisi osi (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade vahetamiseks pöörduge hoolduskeskusse või
elektriku poole.
• Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
• Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitejuhtmest. Haarake alati toitepistikust.
2015-09-08 10:13:07
EESTI KEEL
Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või elektrilöögi
oht!
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange seadmesse muid elektriseadmeid (nt jäätisemasinat), kui see
pole tootja poolt ette nähtud.
• Olge ettevaatlik külmutusagensi süsteemiga – see on õrn. Külmutusagensi
süsteem sisaldab isobutaani (R600a),
mis on looduslik, suhteliselt keskkonnaohutu gaas. See on siiski tuleohtlik.
• Kui külmutusagensi süsteem on kahjustatud, siis veenduge, et ruumis ei ole
lahtist tuld ega süttimisallikaid. Õhutage
ruum korralikult.
• Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks
vastu seadme plastpindu.
• Ärge pange karastusjooke sügavkülmikusse. See tekitab joogipudelis rõhku.
• Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedale ega peale.
• Ärge puudutage kompressorit ega kondensaatorit. Need on kuumad.
• Ärge võtke märgade või niiskete kätega
sügavkülmikust toiduaineid ega puudutage neid.
• Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
• Järgige külmutatud toiduainete pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 29
29
Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuste või seadme kahjustamise oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada
ja täita ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Kontrollige regulaarselt seadme sulamisvee äravooluava; vajadusel puhastage. Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
• Ühendage seade elektrivõrgust lahti.
• Lõigake toitejuhe seadme küljest lahti ja
visake ära.
• Eemaldage kaas, et vältida laste ja
loomade lõksujäämist seadmesse.
• Selle seadme külmutusagensi süsteem
ja isolatsioonimaterjalid on osoonisõbralikud.
• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
• Ärge kahjustage soojusvaheti läheduses
paiknevat jahutusüksust.
2015-09-08 10:13:07
30 www.electrolux.com
KASUTAMINE
Sisselülitamine
A) Temperatuuriregulaator
B) TÖÖTAB
C) ALARM
D) TOIDE
A
B
C
D
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Enne toiduainete sissepanekut keerake temperatuuriregulaator asendisse
„täis” ja jätke seade 24 tunniks ootele,
et saavutada õige temperatuur.
Märgutuli süttib.
3. Reguleerige temperatuuriregulaatorit
vastavalt säilitatava toidu hulgale.
Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuriregulaator väljalülitatud asendisse.
Temperatuuri reguleerimine
Seadme sisetemperatuuri juhitakse juhtpaneelil asuva temperatuuriregulaatoriga.
Seadme tööle rakendamiseks toimige
järgmiselt.
• Keerake temperatuuriregulaatorit madalama seadistuse suunas, et saavutada
minimaalne külmutustase.
• Keerake temperatuuriregulaatorit kõrgema seadistuse suunas, et saavutada
maksimaalne külmutustase.
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid jaotisi.
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga üle
seadme sisemus ja kõik sisetarvikud, et
eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid või abrasiivpulbreid, mis võivad seadme
viimistluskihti kahjustada.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid jaotisi.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 30
Värske toidu külmutamine
Sügavkülmikuosa sobib värske toidu külmutamiseks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks.
2015-09-08 10:13:08
EESTI KEEL
31
24 tunni jooksul külmutatava toidu maksimaalne kogus on näidatud andmeplaadil. 1
kumi tõttu). Enne seadme uuesti avamist
oodake mõni minut.
Külmutamine kestab 24 tundi. Ärge selle
aja jooksul muid toiduaineid külmutamiseks lisage.
Säilituskorvid
Külmutatud toidu säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske seadmel
enne toiduainete sissepanemist vähemalt
24 tundi töötada, seades temperatuuriregulaatori asendisse „täis”.
ETTEVAATUST!
Sulatamisprotsessi tahtmatul käivitumisel, näiteks elektrikatkestuse
tõttu, kui seade on olnud toiteta
kauem, kui tehniliste andmete
tabelis toodud „temperatuuri tõusu
aeg” seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või kohe
küpsetada ja seejärel uuesti külmutada (pärast jahtumist).
Kaane avamine ja sulgemine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake käepidet jõuga.
Kuna kaas on varustatud tihedalt sulguva
tihendiga, on selle avamine kohe pärast
sulgemist raskendatud (sees tekkiva vaa-
Järgmisel pildil on näidatud, mitu korvi
mahub sügavkülmikusse.
Korvid libisevad üksteise sisse.
520mm
233mm
Lisakorve saate osta oma kohalikust teeninduskeskusest.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid jaotisi.
Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
Sügavkülmutamise kõige tõhusamaks
kasutamiseks järgige paari olulist
soovitust.
• Maksimaalne toidu kogus, mida võib
24 tunni jooksul külmutada, on märgitud seadme andmesildile.
• Külmutamisprotsess kestab 24 tundi.
Selle aja vältel ei tohi külmutatavaid
toiduaineid lisada.
• Külmutage ainult kvaliteetset, värsket ja
korralikult puhastatud toitu.
• Jagage toiduained väiksemateks portsjoniteks, et need kiiresti läbi külmuks
ja saaksite hiljem ainult vajaliku koguse
üles sulatada.
• Mähkige toit fooliumisse või kilesse ja
veenduge, et pakendid on õhukindlad.
1 Vt jaotist „Tehnilised andmed”
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 31
2015-09-08 10:13:08
32 www.electrolux.com
• Ärge pange värsket külmutamata toitu
külmutatud toidu vastu, kuna vastasel
korral külmutatud toidu temperatuur
tõuseb.
• Lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased toiduained; sool
lühendab toidu säilitusaega.
• Külmunud vedelike tarbimine kohe
pärast sügavkülmikust väljavõtmist võib
põhjustada naha külmakahjustusi.
• Säilitusaja jälgimiseks on soovitatav igale säilitatavale toidule märkida külmutamiskuupäev.
äpunäiteid külmutatud toidu
N
säilitamiseks
Seadme parima tööjõudluse tagamiseks
toimige järgmiselt.
• Veenduge, et külmutatud toiduaineid
säilitati poes vastavalt suunistele.
• Pange külmutatud toit pärast ostmist
esimesel võimalusel sügavkülmikusse.
• Ärge avage kaant sageli ega jätke seda
lahti kauemaks, kui on hädavajalik.
• Ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja
seda ei tohi enam uuesti külmutada.
• Ärge ületage toidu tootja poolt määratletud säilitusaega.
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid jaotisi.
Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Eemaldage seade vooluvõrgust
enne igasuguste hooldustööde
tegemist.
Ärge kasutage seadme sisemuse
puhastamiseks pesuvahendeid,
söövitavaid tooteid, tugevalt lõhnastatud puhastusvahendeid või
poleerimisvaha. Vältige jahutussüsteemi kahjustusi. Kompressorit ei
ole vaja puhastada.
1. Lülitage seade välja.
2. Puhastage seadet ning selle tarvikuid
regulaarselt leige vee ja neutraalse
seebiga.
Puhastage kaane tihend ettevaatlikult.
3. Kuivatage seade täielikult.
4. Lükake toitepistik pistikupessa.
5. Lülitage seade sisse.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 32
Sügavkülmuti sulatamine
ETTEVAATUST!
Aurusti kahjustamise vältimiseks
ärge kasutage sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid metallist
tööriistu. Ärge kasutage sulatamise
kiirendamiseks mehhaanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahendeid
peale tootja poolt soovitatute. Külmutatud toiduainete temperatuuri
tõus sulatamise ajal võib lühendada
nende säilimisaega.
Sulatage külmik, kui härmatisekihi paksus
on jõudnud 10-15 millimeetrini.
Seadme seintele koguneva härmatise hulk
suureneb, kui välisõhu niiskusesisaldus
on suur või juhul, kui külmutatav toit ei ole
korralikult pakitud.
Parim aeg külmiku sulatamiseks on siis, kui
seal on vähe või üldse mitte toiduaineid.
1. Lülitage seade välja.
2. Võtke säilitatavad toiduained välja,
pakkige mitme ajalehekihi sisse ja
asetage jahedasse kohta.
3. Jätke kaas lahti, eemaldage sulatusvee äravoolu kork ja koguge kogu
sulatusvesi kandikule. Kasutage kaabitsat, et jää kiiresti eemaldada.
2015-09-08 10:13:08
EESTI KEEL
4. Kui sulatamine on lõppenud, kuivatage
seadme sisemust hoolikalt. Sulgege
kaas.
5. Lülitage seade sisse.
6. Seadke temperatuuriregulaator maksimaalsele külmale ja laske seadmel
selle seadistusega kaks või kolm tundi
töötada.
7. Pange eelnevalt väljavõetud toit sektsiooni tagasi.
33
eadme mittekasutamise peS
rioodid
Kui seadet ei kasutata pikemat aega,
rakendage järgmisi ettevaatusabinõusid.
1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage kõik toiduained.
3. Sulatage ja puhastage seade ja kõik
tarvikud.
4. Jätke kaas lahti, et vältida ebameeldivate lõhnade teket.
Kui kapp jääb sisselülitatuks, siis
paluge kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et vältida säilitatava toidu
riknemist elektrikatkestuse korral.
VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid jaotisi.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole korralikult
pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Pistikupesas ei
ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade. Võtke ühendust
kvalifitseeritud elektrikuga.
Seade ei ole paigutatud
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade seisab
stabiilselt.
Seadme tagakülje ja torude
vahel asuvad vahetihendid
on lahti tulnud.
Pange need tagasi oma kohale.
Kaane tihendid on määrdunud või kleepuvad.
Puhastage tihendid.
Härmatist on liiga palju.
Eemaldage liigne härmatis.
Toiduained blokeerivad kaant.
Paigutage toiduained õigesti;
vt seadmel olevat kleebist.
Kaane tihendid on määrdunud või kleepuvad.
Puhastage tihendid.
Seade teeb liiga valju
müra.
Kaas ei sulgu täielikult.
Kaant on raske avada.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 33
2015-09-08 10:13:08
34 www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kompressor töötab
pidevalt.
Temperatuur on valesti seadistatud.
Vt jaotist „Kasutamine”.
Seadmesse paigutati külmutamiseks korraga liiga suur
kogus toiduaineid.
Oodake paar tundi, seejärel kontrollige uuesti temperatuuri.
Toa temperatuur on liiga
kõrge.
Vt andmesildil olevat kliimaklassi
tabelit.
Seadmesse paigutatud toit
oli liiga soe.
Enne toidu hoiulepanekut laske
sel toatemperatuurini jahtuda.
Kaant on avatud liiga tihti.
Ärge hoidke kaant lahti kauem
kui vaja.
Kaas ei ole korralikult suletud.
Veenduge, et kaas sulguks
korralikult ning tihendid oleksid
kahjustamata ja puhtad.
Kaas ei ole korralikult suletud
või tihend on deformeerunud/
määrdunud.
Vt jaotist „Kaane sulgemine”.
Vee väljalaske kork ei ole
korralikult paigas.
Paigutage vee väljalaske kork
õigesti.
Toiduained ei ole korralikult
pakendatud.
Pakendage toiduained paremini.
Temperatuur on valesti
seadistatud.
Vt jaotist „Kasutamine”.
Kaas ei ole korralikult suletud
või ei sulgu tihedalt.
Veenduge, et kaas sulguks
korralikult ning tihendid oleksid
kahjustamata ja puhtad.
Temperatuuriregulaator ei ole
õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam temperatuur.
Kaas ei ole korralikult suletud.
Vt jaotist „Kaane sulgemine”.
Toiduainete temperatuur on
liiga kõrge.
Laske toiduainetel enne hoiulepanekut toatemperatuurini jahtuda.
Samaaegselt on külmikusse
pandud liiga palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse samaaegselt liiga palju toiduaineid.
Härmatise paksus on üle
4-5 mm.
Sulatage seade.
Kaant on avatud tihti.
Avage kaas ainult vajaduse korral.
Seadmes ei ole külma õhu
ringlust.
Veenduge, et seadmes on tagatud
külma õhu ringlus.
Härmatist ja jääd
on liiga palju.
Temperatuur seadmes
on liiga madal/kõrge.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 34
2015-09-08 10:13:08
EESTI KEEL
Klienditeenindus
Kui seade ei hakka tööle ka pärast
loetletud punktide kontrollimist, pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
35
Kiire teeninduse saamiseks on oluline,
et abi küsimisel teaksite oma seadme
mudelit ja seerianumbrit, mille leiate kas
garantiisertifikaadilt või seadme paremal
välisküljel asuvalt andmesildilt.
PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid jaotisi.
Elektriühendus
Koha valik
ETTEVAATUST!
Vana seadme kõrvaldamisel, mille
kaanel on lukk või riiv, tuleb see
muuta kasutamatuks, et vältida
laste lõksujäämist seadmesse.
Selle seadme peaks paigaldama kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Kliimaklass
Seadme pistik peab olema pärast
paigaldust ligipääsetav.
Õhutemperatuur
SN
+10...+32 ºC
N
+16...+32 ºC
ST
+16...+38 ºC
T
+16...+43 ºC
Kui temperatuur jääb sellest vahemikust väljapoole, võivad mõne mudeli töös tekkida probleemid. Õige
töö on tagatud ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui te pole
kindel, kuhu seade paigaldada, siis
pöörduge müüja, klienditeeninduse
või lähima teeninduskeskuse poole.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 35
• Enne elektrivõrguga ühendamist veenduge, et andmesildil olevad elektriandmed
vastavad teie kohalikule elektrivõrgule.
• Seade peab olema maandatud. Toitejuhtme pistikul on selle jaoks vastav
kontakt. Kui pistikupesa ei ole maandatud, konsulteerige pädeva elektrikuga ja
ühendage seade eraldi maandusjuhiga,
mis vastab kehtivatele normidele.
• Seadme ohutusmeetmete eiramisel keeldub tootja mis tahes vastutusest.
• See seade vastab ELi direktiivide nõuetele.
Ventilatsiooninõuded
Seadme taga tuleb tagada piisav õhuringlus.
1. Asetage sügavkülmik kindlale pinnale
horisontaalasendisse. Kapp peab
toetuma kõigile neljale jalale.
2. Jälgige, et seadme ja tagaseina vahele
jääb 5 cm vaba ruumi.
3. Jälgige, et seadme ja küljeseinade
vahele jääb 5 cm vaba ruumi.
2015-09-08 10:13:08
36 www.electrolux.com
HELID
Tavakasutusel võib seade tuua kuuldavale mõningaid helisid (kompressor, külmutusagensi süsteem).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 36
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
!
ICK
CL
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:08
EESTI KEEL
37
TEHNILISED ANDMED
Tehnilised andmed
Kõrgus
mm
837
Laius
mm
562
Sügavus
mm
526
Temperatuuri tõusu aeg
Tunnid
30
Pinge
volt
220-240
Sagedus
Hz
50
Tehnilised andmed on kirjas andmesildil,
mis asub seadme sise- või välisküljel, ja
energiasildil.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid tuleb
taaskasutada. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida
keskkonda ja inimeste tervist ning suunake
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake märgiga tähistatud seadmeid majapidamisjäätmete hulka. Viige
seade kohalikku jäätmejaama või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 37
2015-09-08 10:13:08
38 www.electrolux.com
SISÄLLYS
1. TIETOJA TURVALLISUUDESTA........................................................................39
2. TURVALLISUUSOHJEET .................................................................................40
3. KÄYTTÖ...........................................................................................................42
4. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................42
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...................................................................................42
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA....................................................................................43
7. HOITO JA PUHDISTUS ...................................................................................44
8. VIANMÄÄRITYS...............................................................................................45
9. ASENNUS........................................................................................................47
10.ÄÄNET.............................................................................................................48
11.TEKNISET TIEDOT...........................................................................................49
12.YMPÄRISTÖNSUOJELU..................................................................................49
WE ARE THINKING OF YOU
Kiitos, että valitsit tämän Electrolux-tuotteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite,
joka on suunniteltu sinua ajatellen. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista
tuloksista.
Vieraile verkkosivullamme:
Käyttövinkit, esitteet, vianmääritys, huoltotiedot:
www.electrolux.com
Saat parempaa huoltoa, jos rekisteröit tuotteen:
www.electrolux.com/productregistration
Osta lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Käytä aina alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla, kun otat yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun: malli,
tuotenumero (PNC) ja sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 38
2015-09-08 10:13:09
SUOMI
39
TIETOJA TURVALLISUUDESTA
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä,
aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus
ja tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä on
valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja
he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
•Älä anna lasten leikkiä laitteella.
•Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
•Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
Yleiset turvallisuusohjeet
•Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
––maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
––hotellien, motellien, majoitus ja aamiainen -ympäristöjen ja
muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
•Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
•Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
•Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
•Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
•Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
•Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 39
2015-09-08 10:13:09
40 www.electrolux.com
•Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten
aerosolitölkkejä.
•Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
•Jos laitteessa on jääpalakone tai vesiautomaatti, täytä se
juomavedellä.
•Jos laitteessa on oltava vesiliitäntä, liitä se vesiverkkoon.
•Tulovedenpaineen on oltava välillä 1 bar (0,1 MPa) ja 10 bar
(1 MPa) (minimi- ja maksimiarvo)
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin
kytket laitteen sähköverkkoon. Täten
öljy virtaa takaisin kompressoriin.
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.
• Laitteen takaosa on asetettava seinää
kohden.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Älä asenna laitetta liian kosteaan tai
kylmään paikkaan, kuten vajaan,
autotalliin tai viinikellariin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 40
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Käytä aina oikein asennettua
iskunkestävää pistorasiaa.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2015-09-08 10:13:09
SUOMI
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammojen
tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
Se sisältää isobutaania (R600a), joka
on hyvin ympäristöön yhteensopiva
maakaasu. Kyseinen kaasu on syttyvää.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta hiilihappoa sisältäviä juomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 41
41
Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
• Ennen kuin aloitat huollon tai
puhdistuksen, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen sulamisveden
poistoaukko säännöllisesti ja puhdista
se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen
pohjalle.
Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se.
• Irrota kansi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua.
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
2015-09-08 10:13:09
42 www.electrolux.com
KÄYTTÖ
Kytkeminen toimintaan
A) Lämpötilan säädin
B) TOIMII
C) HÄLYTYS
D) VIRTA
A
B
C
D
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädin Täysiasentoon ja anna laitteen käydä
24 tuntia oikean lämpötilan
saavuttamiseksi ennen ruokien
asettamista laitteeseen.
Merkkivalo syttyy.
3. Säädä lämpötilan säädintä
säilytettävän ruokamäärän mukaan.
Laitteen virran katkaiseminen
Laitteen virta katkaistaan kääntämällä
lämpötilan säädin asentoon OFF.
Lämpötilan säätäminen
Laitteen lämpötilaa säädetään
käyttöpaneelissa sijaitsevan lämpötilan
säätimen avulla.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään lämpimämmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä
pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä
suurempia asetusarvoja kohti.
KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön,
pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä
ja käsitiskiaineella, jotta uudelle laitteelle
tyypillinen haju häviää. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita tai
hankaavia jauheita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastin soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 42
2015-09-08 10:13:09
SUOMI
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen. 1
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
43
tiiviste, se ei avaudu helposti uudelleen
heti sulkemisen jälkeen (sisäpuolelle
muodostuvan imun vuoksi) Odota muutama
minuutti, ennen kuin avaat kannen uudelleen.
Säilytyskorit
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään
24 tunnin ajan lämpötilan säädin Täysiasennossa ennen ruokien asettamista
pakastusosastoon.
HUOMIO!
Jos pakasteet sulavat vahingossa,
esimerkiksi kun virta on ollut
sähkökatkon vuoksi pois päältä
pitempään kuin teknisten tietojen
kohdassa Lämpötilan nousuaika
mainitun ajan, sulaneet ruoat on
käytettävä välittömästi tai valmistettava
ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan
pakastaa uudelleen (jäähtyneenä)
Seuraavasta kuvasta näet, kuinka monta
koria pakastimeen voi sijoittaa.
Korit liukuvat toistensa sisään.
520mm
233mm
Kannen avaaminen ja sulkeminen
HUOMIO!
Älä koskaan vedä kahvasta kovalla
voimalla
Koska kannessa on tiukasti sulkeutuva
Voit hankkia lisäkoreja valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Pakastusohjeita
Jotta pakastaminen on tehokasta,
tässä on joitakin
tärkeitä vinkkejä:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty
arvokilpeen.
• Pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain laadukkaita, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se
pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi
määrän.
• Pakkaa elintarvikkeet alumiinifolioon tai
muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
1 Katso Tekniset tiedot
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 43
2015-09-08 10:13:09
44 www.electrolux.com
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät
paremmin ja pitempään rasvaisiin ruokiin
verrattuna. Suola vähentää elintarvikkeiden
säilytysaikaa.
• Jos pakastettuja nesteitä nautitaan suoraan
pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa
kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Varmista elintarvikkeiden säilyvyys
noudattamalla seuraavia ohjeita:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen
• Älä avaa kantta usein äläkä pidä sitä auki
pitempään kuin on tarpeen
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
minkäänlaisten puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Älä käytä pakastimen sisäpuolen puhdistukseen voimakkaita
tai hankaavia puhdistusaineita,
voimakastuoksuisia tuotteita tai kiillotusaineita. Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää. Kompressorialuetta ei tarvitse puhdistaa.
1. Katkaise kodinkoneesta virta.
2. Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat
lisätarvikkeet säännöllisesti ja haalealla
vedellä ja käsitiskiaineella.
Puhdista kannen tiiviste huolellisesti.
3. Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
4. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
5. Kytke laite toimintaan.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 44
Pakastelokeron sulattaminen
HUOMIO!
Älä koskaan käytä teräviä metalliesineitä huurteen poistamisessa
höyrystimestä, sillä se voi vahingoittua. Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään. Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen aikana voi
lyhentää niiden turvallista säilytysaikaa.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen
paksuus on noin 10 - 15 mm.
Laitteen seinissä on enemmän huurretta,
jos ulkopuolen ilmankosteus on suuri ja jos
pakasteita ei ole pakattu oikein.
Pakastin on paras sulattaa tyhjänä tai
silloin, kun siinä on vain vähän ruokaa.
1. Katkaise kodinkoneesta virta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen
ja laita viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, irrota sulamisveden
poistoputken tulppa ja anna kaiken
sulamisveden kertyä alustalle Poista
jää nopeasti kaapimen avulla.
2015-09-08 10:13:09
SUOMI
4. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa
sisäpinnat hyvin. Sulje kansi.
5. Kytke laite toimintaan.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja anna laitteen
käydä 2 - 3 tuntia tällä asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastelokeroon.
45
1. Irrota laite verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois
3. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen
varusteet
4. Jätä kansi auki, jotta pakastimeen ei
jää epämiellyttäviä hajuja
Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan
Jos jätät laitteen käyntiin, pyydä
jotakin toista henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika
ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
Kun laite on pitkään käyttämättömänä,
suorita seuraavat toimenpiteet:
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laite toimintaan.
Pistoketta ei ole kiinnitetty
kunnolla pistorasiaan.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite. Ota yhteyttä
sähköasentajaan.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Laitteen takaosan ja putkien
välillä olevat vaimentimet ovat
irronneet.
Aseta ne takaisin paikoilleen.
Kannen tiivisteet ovat likaiset
tai tahmeat.
Puhdista kannen tiivisteet.
Kodinkoneessa on liikaa
huurretta ja jäätä.
Poista liika huurre.
Elintarvikepakkaukset estävät
kannen sulkeutumisen
Järjestä pakasteet oikealla tavalla,
tarkista ohjeet laitteeseen kiinnitetystä tarrasta.
Kannen tiivisteet ovat likaiset
tai tahmeat.
Puhdista kannen tiivisteet.
Kodinkoneen käyntiääni on kova.
Kansi ei sulkeudu
kunnolla.
Kantta on vaikea
avata.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 45
2015-09-08 10:13:09
46 www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kompressori käy
jatkuvasti.
Lämpötila on asetettu väärin.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Pakastimeen on laitettu
suuria määriä elintarvikkeita
samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen
Huoneenlämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokitus laitteen
arvokilvestä.
Ruoka on pantu laitteeseen
liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huonelämpötilaan ennen pakastamista.
Kantta on avattu liian usein
Älä pidä kantta auki pitempään
kuin on tarpeen.
Kantta ei ole suljettu kunnolla.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja tiiviste on ehjä ja puhdas
Kantta ei ole suljettu kunnolla,
tai tiiviste on vioittunut tai
likainen.
Lue ohjeet kohdasta Kannen
sulkeminen.
Veden poistoputken tulppaa
ei ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken tulppa
oikein.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa elintarvikkeet oikein.
Lämpötila on asetettu väärin.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Kantta ei ole suljettu kunnolla
tai se ei sulkeudu tiiviisti.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja tiiviste on ehjä ja puhdas
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/
alhaisemmaksi.
Kantta ei ole suljettu kunnolla.
Lue ohjeet kohdasta Kannen
sulkeminen.
Elintarvikkeet ovat liian
lämpimiä.
Anna elintarvikkeiden lämpötilan
laskea huoneen lämpötilaan ennen
pakastamista.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Huurteen paksuus on yli
4–5 mm.
Sulata laite.
Kantta on avattu liian usein.
Avaa kansi vain tarvittaessa.
Laitteen kylmän ilman kierto
ei toimi.
Varmista, että laitteen kylmän
ilman kierto toimii.
Kodinkoneessa on
liikaa huurretta ja jäätä.
Laitteen lämpötila
on liian alhainen tai
korkea.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 46
2015-09-08 10:13:10
SUOMI
Kuluttajaneuvonta
Jos kodinkone ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys
lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
47
Jotta saisit laitteen huolletuksi mahdollisimman nopeasti, on ehdottoman tärkeää,
että kerrot laitteen mallin ja sarjanumeron,
jotka löytyvät joko takuutodistuksesta
tai laitteen ulkopinnassa oikealla puolella
olevasta arvokilvestä
ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Sähköliitäntä
Sijoittaminen
HUOMIO!
Jos poistat käytöstä vanhan
laitteen, jonka kansi on varustettu
lukolla tai salvalla, riko lukko, jotta
pikkulapset eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua
ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen
Ympäristön lämpötila
SN
10–32 ºC
N
16–32 ºC
ST
16–38 ºC
P
16–43 ºC
Joissain malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä lämpötilavälillä. Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on epäselvyyksiä,
käänny jälleenmyyjän, asiakaspalvelumme tai lähimmän huoltopalvelun
puoleen.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 47
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite
erilliseen maadoitusliittimeen voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Ilmanvaihtovaatimukset
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen
takana.
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle Laitteen kaikkien neljän
jalan tulee olla tukevasti lattiassa
2. Varmista, että laitteen ja takana olevan
seinän välinen rako on 5 cm
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla
olevien seinien välinen rako on 5 cm
2015-09-08 10:13:10
48 www.electrolux.com
ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen
kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 48
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
!
ICK
CL
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:10
SUOMI
49
TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot
Säädettävä
mm
837
Leveys
mm
562
Syvyys
mm
526
Käyttöönottoaika
tuntia
30
Jännite
V
220–240
Taajuus
Hz
50
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulko- tai
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
. Kierrätä pakkaus asettamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota
yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 49
2015-09-08 10:13:10
50 www.electrolux.com
SOMMAIRE
1. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ................................................................51
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ............................................................................52
3. FONCTIONNEMENT........................................................................................54
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.................................................................54
5. UTILISATION QUOTIDIENNE............................................................................54
6. CONSEILS.......................................................................................................55
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ..........................................................................56
8. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES EN CAS D'ANOMALIE
DE FONCTIONNEMENT...................................................................................57
9. INSTALLATION.................................................................................................59
10.BRUITS............................................................................................................60
11.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES...............................................................61
12.EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.................................61
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines
d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu
sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : informations sur la sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 50
2015-09-08 10:13:10
FRANÇAIS
51
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice
avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
•Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
•Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
•Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Sécurité générale
•Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des utilisations telles que :
––dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées
aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de
travail ;
––Pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et
autres lieux de séjour
•Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte
de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
•N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour
accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés
par le fabricant.
•N'endommagez pas le circuit frigorifique.
•N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf
s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
•Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
•Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 51
2015-09-08 10:13:10
52 www.electrolux.com
•Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
•Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter tout risque.
•Si l'appareil est équipé d'un appareil à glaçons ou un d'un
distributeur d'eau, remplissez-les uniquement d'eau potable.
•Si l'appareil nécessite un raccordement à une arrivée d'eau,
raccordez-le à une source d'eau potable uniquement.
•La pression de l'eau à l'arrivée (minimale et maximale) doit être
comprise entre 1 bar (0,1 MPa) et 10 bar (1 MPa)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
ATTENTION !
L'appareil doit être installé
uniquement par un professionnel
qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• L'appareil est lourd, soyez toujours
prudent lorsque vous le déplacez.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant de
brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre un mur.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit trop humide ou trop froid,
comme une dépendance extérieure, un
garage ou une cave.
• Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez
à le soulever par l'avant pour éviter de
rayer le sol.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 52
Branchement électrique
ATTENTION !
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
• Utilisez toujours une prise antichoc
correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation ou
le compresseur. Contactez le service
après-vente ou un électricien pour
changer les composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d'alimentation
à la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
2015-09-08 10:13:10
FRANÇAIS
Usage
ATTENTION !
Risque de blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le
circuit frigorifique. Il contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel
ayant un niveau élevé de compatibilité
environnementale. Ce gaz est
inflammable.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons gazeuses
dans le compartiment congélateur.
Cela engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment congélateur
avec les mains mouillées ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de stockage
figurant sur l'emballage des aliments
surgelés.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 53
53
Entretien et Nettoyage
ATTENTION !
Risque de blessure corporelle ou
de dommages matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit de réfrigération.
L'entretien et la recharge du circuit de
réfrigération doivent être effectués par
un professionnel qualifié.
• Vérifiez régulièrement l'orifice
d'écoulement d'eau de dégivrage de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le.
Si l'orifice est bouché, l'eau provenant
du dégivrage s'écoulera en bas de
l'appareil.
Mise au rebut
ATTENTION !
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le couvercle pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations
sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
2015-09-08 10:13:10
54 www.electrolux.com
FONCTIONNEMENT
Mise en marche
A) THERMOSTAT
B) EN SERVICE
C) ALARME
D) ALIMENTATION
A
B
C
D
1. Branchez l'appareil sur une prise
murale.
2. Placez le thermostat sur la position
Charge pleine et attendez 24 heures
pour que la température à l'intérieur de
l'appareil soit bonne avant d'y placer
les aliments.
Le voyant lumineux clignote.
3. Ajustez le thermostat selon la quantité
d'aliments entreposés dans l'appareil.
Désactivation
Pour mettre l'appareil à l'arrêt, tournez le
thermostat sur la position OFF.
Réglage de la température
La température à l'intérieur de l'appareil
est contrôlée par un thermostat situé sur
le bandeau de commande.
Pour utiliser l'appareil, procédez comme
suit :
• Tournez le thermostat sur la position
minimale pour obtenir le moins de froid
possible.
• Tournez le thermostat sur la position
maximale pour obtenir plus de froid.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
ATTENTION !
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les acces-
soires avec de l'eau tiède savonneuse
(pour supprimer toute odeur de neuf), puis
séchez-les soigneusement.
ATTENTION !
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques car ils pourraient
endommager le revêtement.
UTILISATION QUOTIDIENNE
ATTENTION !
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 54
Congeler les aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver à long terme des aliments
congelés ou surgelés.
2015-09-08 10:13:11
FRANÇAIS
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique. 1
Le processus de congélation dure 24 heures :
vous ne devez ajouter aucun autre aliment à
congeler pendant cette période.
Conservation d'aliments congelés et surgelés
55
Le couvercle est équipé d'un joint d'étanchéité qui empêche l'humidité de pénétrer
dans la cuve et de nuire à la production de
froid. Le couvercle est alors difficile à ouvrir
juste après que vous l'ayez refermé (création
d'un vide d'air) Attendez quelques minutes
et le couvercle s'ouvrira sans difficulté.
Paniers de rangement
Lorsque vous allumez l'appareil pour la
première fois, ou après une période de
non-utilisation, laissez l'appareil fonctionner au moins 24 heures avec le thermostat
sur la position Charge pleine avant de
placer les aliments dans le compartiment.
ATTENTION !
En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une
coupure de courant, si la coupure
a duré plus de temps qu'indiqué au
paragraphe « Autonomie de fonctionnement » du chapitre « Caractéristiques techniques », consommez
rapidement les aliments décongelés
ou cuisez-les immédiatement avant
de les recongeler (une fois refroidis).
La figure suivante vous indique le nombre
de paniers pouvant être placés à l'intérieur
du congélateur.
Les paniers s'emboîtent l'un dans l'autre.
520mm
Ouverture et fermeture du couvercle
233mm
ATTENTION !
Ne tirez jamais violemment sur la
poignée
Vous pouvez acheter des paniers
supplémentaires auprès de votre service
après-vente local.
CONSEILS
ATTENTION !
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Conseils pour la congélation
Voici quelques conseils importants pour obtenir un
processus
de congélation optimal :
• Respectez la quantité maximale de denrées
fraîches que vous pouvez congeler par
tranche de 24 heures figurant sur la plaque
signalétique.
• Le temps de congélation est de 24 heures.
N'ajoutez pas d'autres aliments à congeler
pendant cette période.
• Congelez uniquement des aliments de bonne
qualité, frais et nettoyés.
• Préparez la nourriture en petites quantités pour
une congélation rapide et uniforme, adaptées à
l'importance de la consommation.
• Enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou des sachets en plastique et assurez-vous que les emballages sont étanches.
• Ne laissez pas des aliments frais, non conge-
1 Consultez le paragraphe « Caractéristiques techniques »
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 55
2015-09-08 10:13:11
56 www.electrolux.com
lés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces
derniers.
• Les aliments maigres se conservent mieux et
plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments.
• La température très basse des produits liquides
glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie
du compartiment congélateur, peut provoquer
des gelures.
• L'identification des emballages est importante :
indiquez la date de congélation du produit et
respectez la durée de conservation indiquée
par le fabricant.
Conseils pour le stockage des
aliments surgelés
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• Assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont été correctement
entreposées par le revendeur.
• Prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile.
• Évitez d'ouvrir trop souvent le couvercle du
congélateur et ne le laissez ouvert que le temps
nécessaire.
• Une fois décongelés, les aliments se détériorent
rapidement et ne peuvent être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION !
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Nettoyage périodique
ATTENTION !
Débranchez l'appareil avant toute
opération d'entretien et de nettoyage.
N'utilisez jamais de détergents, de
produits abrasifs, de produits de
nettoyage très parfumés ni d'encaustiques pour nettoyer l'intérieur
de votre appareil. Veillez à ne pas
endommager le système de réfrigération. Il n'est pas nécessaire de
nettoyer la zone du compresseur.
1. Mettez à l'arrêt l'appareil.
2. Nettoyez l'appareil et les accessoires
régulièrement avec de l'eau tiède et un
détergent doux.
Nettoyez soigneusement les joints du
couvercle.
3. Séchez soigneusement l'appareil.
4. Branchez l'appareil sur le secteur.
5. Mettez l'appareil en marche.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 56
Dégivrage du congélateur
ATTENTION !
N'utilisez en aucun cas d'objets
métalliques ou tranchants pour
gratter la couche de givre sur l'évaporateur, car vous risqueriez de le
détériorer. N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen artificiel
pour accélérer le processus de dégivrage hormis ceux recommandés
par le fabricant. Une élévation de la
température des denrées congelées, pendant le dégivrage, peut
réduire leur durée de conservation.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de
la couche de givre est d'environ 10-15 mm
La quantité de givre sur les parois de l'appareil augmente si l'humidité ambiante est
élevée et si les aliments surgelés ne sont
pas bien emballés.
Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu chargé (ou vide).
1. Mettez à l'arrêt l'appareil.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Maintenez le couvercle ouvert et ôtez le
bouchon de la gouttière d'évacuation de
l'eau de dégivrage. Placez un récipient
dessous pour récupérer l'eau de dégivrage.
2015-09-08 10:13:11
FRANÇAIS
4.
5.
6.
7.
Vous pouvez accélérer le dégivrage en
retirant la couche de glace avec précaution
à l'aide d'une spatule en plastique.
Une fois le dégivrage terminé, séchez bien
l'intérieur. Fermez le couvercle.
Mettez l'appareil en marche.
Réglez le thermostat pour obtenir le plus de
froid possible et faites fonctionner l'appareil
pendant deux ou trois heures en utilisant ce
réglage.
Replacez les denrées dans le compartiment.
57
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez et nettoyez l'appareil et tous les
accessoires
4. maintenez le couvercle ouvert pendant toute
la durée de non-utilisation pour éviter la
formation d'odeurs.
En cas de non-utilisation prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement le bon
fonctionnement de celui-ci et ceci en
tenant compte de sa charge et de son
autonomie de fonctionnement.
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES EN CAS D'ANOMALIE DE
FONCTIONNEMENT
ATTENTION !
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Que faire si ...
Symptôme
Cause probable
Solution
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement
insérée dans la prise de
courant.
Branchez correctement la fiche du
câble d'alimentation dans la prise
de courant.
La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant.
Contactez un électricien qualifié.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Les entretoises tampon
situées entre l'arrière de
l'appareil et les tuyaux sont
desserrées.
Remettez-les en place.
Les joints du couvercle sont
sales ou collants.
Nettoyez les joints du couvercle.
Il y a trop de givre.
Éliminez l'excédent de givre.
Des emballages d'aliments
bloquent le couvercle.
Placez correctement les paquets
en vous reportant à l'autocollant
sur l'appareil.
L'appareil est bruyant.
Le couvercle ne ferme
pas complètement.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 57
2015-09-08 10:13:11
58 www.electrolux.com
Symptôme
Cause probable
Solution
Le couvercle est difficile
à ouvrir.
Les joints du couvercle sont
sales ou collants.
Nettoyez les joints du couvercle.
Le compresseur fonctionne en permanence.
La température n'est pas
correctement réglée.
Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
Trop de produits à congeler ont
été introduits en même temps
dans l'appareil.
Attendez quelques heures et vérifiez
de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Consultez le tableau des classes
climatiques sur la plaque signalétique
de l'appareil.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de les
mettre dans l'appareil.
Le couvercle a été ouvert trop
souvent.
Ne laissez pas le couvercle ouvert
plus longtemps que nécessaire.
Le couvercle n'est pas correctement fermé.
Vérifiez que le couvercle se ferme
correctement et que le joint est
propre et en bon état.
Le couvercle n'est pas fermé
correctement ou le joint est
déformé ou sale.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture du couvercle ».
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé.
Placez correctement le bouchon de
la gouttière d'évacuation de l'eau.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Emballez les produits de façon plus
adaptée.
La température n'est pas
correctement réglée.
Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».
Le couvercle n'est pas correctement fermé ou ne se ferme
pas de façon hermétique.
Vérifiez que le couvercle se ferme
correctement et que le joint est
propre et en bon état.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
Le couvercle n'est pas correctement fermé.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture du couvercle ».
La température des aliments
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de les
placer dans l'appareil.
Trop de denrées ont été introduites simultanément.
Placez moins de denrées en même
temps dans l'appareil.
L'épaisseur du givre dépasse
4-5 mm.
Dégivrez l'appareil.
Le couvercle a été ouvert trop
souvent.
Ne laissez le couvercle ouvert que si
c'est nécessaire.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid circule
dans l'appareil.
Il y a trop de givre et de
glace.
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop basse/élevée.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 58
2015-09-08 10:13:11
FRANÇAIS
Service après-vente
Si, malgré toutes les vérifications ci-dessus, le problème persiste et une intervention s'avère nécessaire, contactez
le service après-vente de votre magasin
vendeur.
59
Pour obtenir un service rapide, il est
essentiel qu'au moment où vous appelez
le service après-vente vous communiquiez
le modèle et le numéro de série de votre
appareil. Ces numéros se trouvent sur
la plaque signalétique, située sur le côté
extérieur droit de l'appareil
INSTALLATION
ATTENTION !
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Branchement électrique
Mise en place
ATTENTION !
Lors de la mise au rebut de votre
appareil, veillez à détruire le systéme de verrouillage et fermeture,
ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans le congélateur et
de mettre ainsi leur vie en danger
Cet appareil doit être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe climatique
La prise de l'appareil doit être
facilement accessible après son
installation.
Température
ambiante
SN
+10 ºC à +32 ºC
N
+16 ºC à +32 ºC
ST
+16 ºC à +38 ºC
T
+16 ºC à +43 ºC
Des problèmes fonctionnels peuvent
se produire sur certains types de
modèles fonctionnant hors de
cette plage de températures. Seul
le respect de la plage de températures spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil. En cas
de doute concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil, veuillez
contacter le vendeur, notre service
après-vente ou le centre de maintenance le plus proche.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 59
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau
électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à la
terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de non-respect de ces consignes
de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux directives
de la C.E.E.
Exigences en matière de ventilation
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.
1. Placez l'appareil parfaitement
d'aplomb sur une surface plane et
solide. L'appareil doit reposer sur ses
quatre pieds
2. Laissez un espace de 5 cm entre
l'appareil et le mur arrière
3. Laissez un espace de 5 cm entre
l'appareil et les côtés
2015-09-08 10:13:11
60 www.electrolux.com
BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 60
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
!
ICK
CL
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:11
FRANÇAIS
61
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques
Hauteur
mm
837
Largeur
mm
562
Profondeur
mm
526
Temps de montée en
température
heures
30
Tension
Volts
220-240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté à l'extérieur ou à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole
. Déposez les emballages dans
les conteneurs prévus à cet effet. Merci
d'aider à protéger l'environnement et la
santé de tous en recyclant les déchets
issus d'appareils électriques et électroniques.
Ne jetez pas les appareils portant le
symbole avec les ordures ménagères.
Apportez le produit à un recycleur local ou
contactez le service municipal.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 61
2015-09-08 10:13:11
62 www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.........................................................................63
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ . .....................................................................64
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ....................................................................................................66
4. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ....................................................................66
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ...................................................................................66
6. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....................................................................67
7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ........................................................................68
8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................................69
9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ................................................................................................71
10.ΘΟΡΥΒΟΙ........................................................................................................72
11.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ........................................................................................73
12.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ..........................................................................73
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το
οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό,
έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να
αισθάνεστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.electrolux.com
καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.electrolux.com/productregistration
αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, κωδικός προϊόντος (PNC), αριθμός σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον.
Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 62
2015-09-08 10:13:12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
63
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη
εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες
μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν
τους κινδύνους που ενέχονται.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
––Αγροικίες, χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
––Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν (για ύπνο και
πρωινό) και άλλα περιβάλλοντα στέγασης.
• Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού
στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώματος
από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν ο
τύπος τους συνιστάται από τον κατασκευαστή.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα
της συσκευής.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 63
2015-09-08 10:13:12
64 www.electrolux.com
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε
λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες
ή μεταλλικά αντικείμενα.
• Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες στη συσκευή, όπως μεταλλικά δοχεία αερολύματος με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
• Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
• Εάν η συσκευή διαθέτει παγομηχανή ή παροχή νερού, γεμίστε τη θήκη μόνο με πόσιμο νερό.
• Εάν η συσκευή απαιτεί σύνδεση νερού, συνδέστε την μόνο με
παροχή πόσιμου νερού.
• Η πίεση του νερού παροχής (ελάχιστη και μέγιστη) πρέπει να
είναι μεταξύ 1 bar (0,1 MPa) και 10 bar (1 MPa)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη
μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι
βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας.
Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν
συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι
να επιστρέψει στο συμπιεστή.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή
εστίες μαγειρέματος.
Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την
πλάτη στον τοίχο.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου
εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 64
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους
με μεγάλη υγρασία ή πολύ κρύο, όπως
εργοτάξια, γκαράζ ή κελάρια.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος για
να μη χαράξετε το δάπεδο.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά
με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με
την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν,
επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.
2015-09-08 10:13:12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής).
Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή με ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του φις
τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε
ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις
τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε
πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
Π
ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ.
παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή, εκτός
αν αναφέρονται ως κατάλληλες για το
σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα
ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο
(R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Αυτό
το αέριο είναι εύφλεκτο.
• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών ανάφλεξης στο
χώρο. Αερίστε το χώρο.
• Μην αφήνετε καυτά αντικείμενα να έρθουν
σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο
θάλαμο καταψύκτη. Στο θάλαμο καταψύκτη
αναπτύσσεται πίεση στα δοχεία αυτών των
ποτών.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.
• Μην αγγίζετε το συμπιεστή ή το συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι καυτά.
• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,
μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα από
το θάλαμο καταψύκτη.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 65
65
• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε ξεπαγώσει.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης στη
συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων.
Φροντίδα και καθάρισμα
Π
ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν κάνετε συντήρηση, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα. Η συντήρηση
και η αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της
μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο από εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση της
συσκευής και, αν απαιτείται, καθαρίζετέ
την. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη,
το νερό απόψυξης συσσωρεύεται στο
κάτω μέρος της συσκευής.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε το καπάκι για να μην
παγιδευτούν παιδιά ή ζώα μέσα στη
συσκευή.
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής
είναι φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
μονάδας ψύξης που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
2015-09-08 10:13:12
66 www.electrolux.com
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ενεργοποίηση της συσκευής
A) ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
B) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
C) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
D) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
A
B
C
D
1. Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα.
2. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη
θέση πλήρους φορτίου και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 24 ώρες ώστε
να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία πριν
τοποθετήσετε τρόφιμα.
Θα ανάψει η λυχνία λειτουργίας.
3. Προσαρμόστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
ανάλογα με την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, στρέψτε
το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση OFF.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής
ελέγχεται μέσω του ρυθμιστή θερμοκρασίας
που βρίσκεται στο χειριστήριο.
Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία,
ενεργήστε ως εξής:
• Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις χαμηλότερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη ελάχιστης ψύξης.
• Περιστρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
προς τις υψηλότερες ρυθμίσεις για την
επίτευξη μέγιστης ψύξης.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με
την ασφάλεια.
Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη
φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα
εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε τη συνηθισμένη μυρωδιά του καινούργιου προϊόντος
και, στη συνέχεια, στεγνώστε τα καλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά
ή σκόνες που χαράσσουν, καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με
την ασφάλεια.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 66
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς
και για τη μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων βαθιάς
κατάψυξης.
2015-09-08 10:13:12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να
καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. 1
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Σε
αυτό το διάστημα, δεν πρέπει να προσθέσετε
άλλα τρόφιμα για κατάψυξη.
ποθήκευση κατεψυγμένων τροφίΑ
μων
67
Το καπάκι διαθέτει λάστιχο για ερμητική σφράγιση και συνεπώς δεν μπορείτε να το ανοίξετε εύκολα αμέσως μόλις το κλείσετε (λόγω του κενού
που σχηματίζεται στο εσωτερικό). Περιμένετε
λίγα λεπτά πριν ανοίξετε ξανά το καπάκι
της συσκευής.
Καλάθια αποθήκευσης
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια
περίοδο εκτός λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η συσκευή πρέπει
να λειτουργήσει για τουλάχιστον 24 ώρες με
το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση πλήρους
φορτίου.
Π
ΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση ακούσιας απόψυξης, για
παράδειγμα σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο
για περισσότερο από την τιμή που εμφανίζεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα "Χρόνος ανόδου",
τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν
αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν και πάλι (αφού κρυώσουν).
Άνοιγμα και κλείσιμο καπακιού
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην τραβάτε ποτέ τη λαβή με
υπερβολική δύναμη.
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια.
Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να έχετε τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα από τη διαδικασία κατάψυξης, δείτε μερικές σημαντικές συμβουλές:
• Η μέγιστη ποσότητα των τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί μέσα σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται πόσα
καλάθια μπορούν να τοποθετηθούν στον καταψύκτη.
Τα καλάθια ολισθαίνουν το ένα μέσα στο άλλο.
520mm
233mm
Μπορείτε να προμηθευτείτε επιπλέον καλάθια από
το κέντρο σέρβις της περιοχής σας.
• Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα
πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα για
κατάψυξη.
• Καταψύχετε μόνο καλής ποιότητας, φρέσκα
και καλά πλυμένα τρόφιμα.
• Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες
ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και πλήρης
κατάψυξή τους και το ξεπάγωμα μόνο της
απαιτούμενης ποσότητας.
1 Ανατρέξτε στα "Τεχνικά χαρακτηριστικά"
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 67
2015-09-08 10:13:12
68 www.electrolux.com
• Τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι οι
συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
• Μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα
να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα
τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της
θερμοκρασίας των δεύτερων.
• Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα
και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά,
το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των
τροφίμων.
• Οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως μετά
την έξοδό τους από την κατάψυξη, μπορούν να
προκαλέσουν στο δέρμα εγκαύματα από πάγο.
• Συνιστάται να γράφετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε το χρόνο αποθήκευσης.
υμβουλές για την αποθήκευση κατεΣ
ψυγμένων τροφίμων
Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από τη συσκευή σας:
• Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες συντήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου ήταν κατάλληλες
στο κατάστημα αγοράς.
• Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν
μεταφερθεί στο μικρότερο δυνατό χρόνο από το
κατάστημα αγοράς στον καταψύκτη.
• Μην ανοίγετε το καπάκι συχνά και μην το αφήνετε
ανοικτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι
είναι απολύτως απαραίτητο.
• Μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά.
• Μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τους παρασκευαστές των τροφίμων.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια.
Περιοδικός καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέετε τη συσκευή από
την πρίζα.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λειαντικά προϊόντα, ιδιαίτερα αρωματισμένα
προϊόντα καθαρισμού ή γυαλιστικά με
κερί για τον καθαρισμό του εσωτερικού
της συσκευής. Προστατεύστε το σύστημα
ψύξης από τυχόν ζημιά. Ο χώρος του
συμπιεστή δεν χρειάζεται καθαρισμό.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ουδέτερο σαπούνι.
Καθαρίστε προσεκτικά το λάστιχο στο καπάκι.
3. Στεγνώστε πλήρως τη συσκευή.
4. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 68
Απόψυξη του καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά
μεταλλικά εργαλεία για την απόξεση
του πάγου από τον εξατμιστήρα, καθότι
μπορεί να του προκαλέσετε ζημιά. Μη
χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή
άλλα τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση
της διαδικασίας απόψυξης εκτός από
αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
Η άνοδος της θερμοκρασίας των
συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων
κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί
να μειώσει τη διάρκεια της ασφαλούς
αποθήκευσής τους.
Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν το
στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 10-15 mm.
Η ποσότητα πάγου στα τοιχώματα της συσκευής αυξάνεται όταν το επίπεδο υγρασίας
του εξωτερικού χώρου είναι υψηλό, καθώς και
όταν τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν είναι σωστά
συσκευασμένα.
Ιδανικά, η απόψυξη πρέπει να γίνεται όταν ο
καταψύκτης περιέχει λίγα ή καθόλου τρόφιμα.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και τοποθετήστε
τα σε δροσερό μέρος.
2015-09-08 10:13:13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, αφαιρέστε
το πώμα από την αποστράγγιση νερού
απόψυξης και συλλέξτε το νερό σε ένα
δίσκο. Χρησιμοποιήστε μια ξύστρα για να
αφαιρέσετε γρήγορα τον πάγο.
4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, σκουπίστε
καλά το εσωτερικό. Κλείστε το καπάκι.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στην
κατάλληλη θέση ώστε να επιτευχθεί μέγιστη
ψύξη και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου δύο ή τρεις ώρες σε αυτή
τη ρύθμιση.
7. Τοποθετήστε ξανά στο θάλαμο τα τρόφιμα
που είχατε αφαιρέσει.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
69
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Κάντε απόψυξη και καθαρίστε τη συσκευή
και όλα τα εξαρτήματα.
4. Αφήστε το καπάκι ανοικτό, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες οσμές.
Εάν ο θάλαμος πρόκειται να παραμείνει
ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιο άτομο να ελέγχει το θάλαμο κατά διαστήματα,
ώστε να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτερικό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά το
φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
τάσης προς την πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε
με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
σταθερή.
Τα διαχωριστικά μαξιλαράκια
που βρίσκονται στο πίσω
μέρος του θαλάμου και οι
σωλήνες έχουν χαλαρώσει.
Τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.
Το λάστιχο στο καπάκι έχει
ακαθαρσίες ή κολλάει.
Καθαρίστε το λάστιχο στο καπάκι.
Υπάρχει υπερβολικός πάγος.
Απομακρύνετε τον υπερβολικό
πάγο.
Οι συσκευασίες των τροφίμων
εμποδίζουν το καπάκι.
Τοποθετήστε τις συσκευασίες
σωστά - ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο
που υπάρχει στη συσκευή.
Το λάστιχο στο καπάκι έχει
ακαθαρσίες ή κολλάει.
Καθαρίστε το λάστιχο στο καπάκι.
Η συσκευή κάνει
θόρυβο.
Δεν κλείνει καλά το
καπάκι.
Το καπάκι ανοίγει
δύσκολα.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 69
2015-09-08 10:13:13
70 www.electrolux.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.
Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Λειτουργία".
Τοποθετήσατε ταυτόχρονα
πολλά τρόφιμα για κατάψυξη.
Περιμένετε μερικές ώρες και ελέγξτε
ξανά τη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματικής
τάξης στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Τα τρόφιμα που τοποθετήθηκαν στη συσκευή είχαν πολύ
υψηλή θερμοκρασία.
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να
αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου
πριν τα αποθηκεύσετε.
Ανοίγετε πολύ συχνά το
καπάκι.
Μην αφήνετε το καπάκι ανοικτό
για περισσότερο χρόνο από όσο
χρειάζεται.
Δεν έχει κλείσει σωστά το
καπάκι.
Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι κλείνει
καλά και ότι τα λάστιχα είναι καθαρά
και σε καλή κατάσταση.
Δεν έχει κλείσει σωστά το
καπάκι ή το καλάθι έχει παραμορφωθεί/είναι βρώμικο.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Κλείσιμο
καπακιού".
Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το
πώμα αποστράγγισης νερού.
Τοποθετήστε σωστά το πώμα αποστράγγισης νερού.
Τα τρόφιμα δεν είναι συσκευασμένα σωστά.
Συσκευάστε σωστά τα τρόφιμα.
Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Λειτουργία".
Το καπάκι δεν έχει κλείσει καλά
ή δεν κλείνει ερμητικά.
Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι κλείνει
καλά και ότι τα λάστιχα είναι καθαρά
και σε καλή κατάσταση.
Δεν έχει προσαρμοστεί σωστά
ο ρυθμιστής θερμοκρασίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη
θερμοκρασία.
Δεν έχει κλείσει σωστά το
καπάκι.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Κλείσιμο
καπακιού".
Η θερμοκρασία των τροφίμων
είναι πολύ υψηλή.
Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να
αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου
πριν τα αποθηκεύσετε.
Αποθηκεύετε ταυτόχρονα
μεγάλο αριθμό προϊόντων.
Αποθηκεύστε λιγότερα προϊόντα
ταυτόχρονα.
Το πάχος του πάγου ξεπερνάει
τα 4-5 mm.
Πραγματοποιήστε απόψυξη της
συσκευής.
Ανοίγετε συχνά το καπάκι.
Αν χρειάζεται, ανοίξτε το καπάκι.
Δεν υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία
κρύου αέρα στη συσκευή.
Υπάρχει υπερβολικός
πάγος.
Η θερμοκρασία στη
συσκευή είναι πολύ
χαμηλή/πολύ υψηλή.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 70
2015-09-08 10:13:13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σέρβις
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη λειτουργεί
σωστά μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
71
Για ταχύτερη εξυπηρέτηση, δηλώστε το
μοντέλο και τον αριθμό σειράς της συσκευής
σας. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο
πιστοποιητικό εγγύησης ή στην πινακίδα χαρακτηριστικών στην εξωτερική δεξιά πλευρά
της συσκευής.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με
την ασφάλεια.
Ηλεκτρική σύνδεση
Τοποθέτηση
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν από την απόρριψη μιας παλιάς
συσκευής με κλειδαριά ή μάνδαλο στο
καπάκι, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα αυτά δεν λειτουργούν, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος παγίδευσης
παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής.
Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε
εσωτερικό, καλά εξαεριζόμενο μέρος χωρίς
υγρασία, όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική τάξη που υποδεικνύεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής:
Κλιματική
κατηγορία
Μετά την εγκατάσταση της συσκευής,
πρέπει να έχετε εύκολα πρόσβαση στο
φις της συσκευής.
Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
SN
+10ºC έως +32ºC
N
+16ºC έως +32ºC
ST
+16ºC έως +38ºC
T
+16ºC έως +43ºC
Μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας σε ορισμένους
τύπους μοντέλων όταν λειτουργούν
εκτός αυτού του εύρους. Η σωστή
λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί
μόνο εντός του καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε αμφιβολίες
σχετικά με το μέρος τοποθέτησης της
συσκευής, απευθυνθείτε στον πωλητή,
την εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο
πλησιέστερο Κέντρο σέρβις
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 71
• Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της
παροχής σας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το
φις του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν
είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε
μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
• Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
οδηγίες της ΕΟΚ.
Απαιτήσεις αερισμού
Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα πίσω
από τη συσκευή.
1. Τοποθετήστε τον καταψύκτη σε οριζόντια
θέση και σε σταθερή επιφάνεια.
Ο θάλαμος πρέπει να στηρίζεται και στα
τέσσερα πόδια.
2. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη
συσκευή και τον πίσω τοίχο είναι 5 cm.
3. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα
στη συσκευή και τα πλαϊνά τμήματα είναι
5 cm.
2015-09-08 10:13:13
72 www.electrolux.com
ΘΟΡΥΒΟΙ
Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας (συμπιεστής, κυκλοφορία
ψυκτικού υγρού).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 72
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
73
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ύψος
mm
837
Πλάτος
mm
562
Βάθος
mm
526
Χρόνος ανόδου
Ώρες
30
Τάση
Volt
220-240
Συχνότητα
Hz
50
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εξωτερική ή εσωτερική πλευρά της συσκευής
και στην ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και
της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας
τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές.
Μην απορρίπτετε συσκευές που φέρουν το
σύμβολο μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 73
2015-09-08 10:13:13
74 www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................75
2. SAUGOS NURODYMAI .................................................................................76
3. NAUDOJIMAS.................................................................................................78
4. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART.................................................................78
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................78
6. PATARIMAI......................................................................................................79
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA ..............................................................................80
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS......................................................................................81
9. ĮRENGIMAS....................................................................................................83
10.TRIUKŠMAS...................................................................................................84
11.TECHNINĖ INFORMACIJA.............................................................................85
12.APLINKOS APSAUGA....................................................................................85
MES GALVOJAME APIE JUS
Ačiū, kad pasirinkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote dešimtmečius profesionalios patirties atspindintį ir naujoves įkūnijantį originalų ir stilingą gaminį, sukurtą galvojant
apie jus. Galite neabejoti, kad kaskart jį naudodami pasieksite puikių rezultatų.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje!
Ieškokite patarimų, kaip naudoti gaminį, lankstinukų, informacijos apie trikčių
šalinimą ir techninę priežiūrą:
www.electrolux.com
Užregistruokite gaminį ir naudokitės aukštos kokybės paslaugomis:
www.electrolux.com/productregistration
Įsigykite priedų, naudojimo reikmenų ir originalių prietaiso atsarginių dalių:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotą techninės priežiūros centrą, būtinai nurodykite šiuos duomenis:
modelį, gaminio kodą ir serijos numerį.
Šiuos duomenis rasite techninių duomenų lentelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai iš anksto neįspėjus.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 74
2015-09-08 10:13:13
LIETUVIŲ K.
75
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite
pridėtą naudotojo instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ir naudojimo. Visada laikykite šią naudotojo instrukciją šalia
prietaiso, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.
Vaikų ir žmonių su negalia sauga
• Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys psichinę,
jutiminę ar protinę negalią arba stokojantys patirties ar
žinių, šį prietaisą gali naudoti, jeigu jie yra prižiūrimi arba
instruktuojami, kaip tai daryti saugiai, ir supranta atitinkamus
pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams valyti ar taisyti šio prietaiso
neprižiūrimiems.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje; jį galima
naudoti, pavyzdžiui:
––ūkiniuose pastatuose, parduotuvių ar biurų darbuotojų
valgomuosiuose ir kitoje darbo aplinkoje;
––klientams viešbučiuose, svečių namuose ir kitoje
gyvenamoje aplinkoje.
• Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos vėdinimo angos,
esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje konstrukcijoje.
• Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių
mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus tas, kurias
rekomenduoja gamintojas.
• Nepažeiskite šaltnešio schemos.
• Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto produktų laikymo
skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.
• Nevalykite prietaiso garais ir nepurkškite ant jo vandens.
• Valykite prietaisą drėgna minkšta šluoste, naudokite tik
neutralius valiklius. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių,
šveistukų, tirpiklių ar metalinių priemonių.
• Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pavyzdžiui,
aerozolio skardinių su degiuoju propelentu.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 75
2015-09-08 10:13:13
76 www.electrolux.com
• Pažeistą maitinimo laidą keisti leidžiama tik gamintojui,
gamintojo klientų aptarnavimo atstovui arba panašios
kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti pavojus.
• Jeigu prietaise įrengtas ledukų generatorius ar vandens
skirstytuvas, pastarajam užpildyti naudokite tik išpilstytą
vandenį.
• Jeigu prietaisą reikia prijungti prie vandens tiekimo šaltinio,
rinkitės tik išpilstyto vandens tiekimo šaltinį.
• Įleidžiamo vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias) turi būti
nuo 1 baro (0,1 MPa) iki 10 barų (1 MPa).
SAUGOS NURODYMAI
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą privalo įrengti tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės kartu su prietaisu
pateikta naudotojo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus – kelkite
atsargiai. Visada mūvėkite apsaugines
pirštines.
• Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
• Prieš jungdami prietaisą prie maitinimo
tinklo, bent 4 valandas palaukite.
Per tą laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
• Neįrenkite prietaiso šalia radiatoriaus,
viryklės, orkaitės arba kaitlentės.
• Galinė šio prietaiso pusė turi būti
atremta į sieną.
• Neįrenkite prietaiso tiesioginiais saulės
spinduliais apšviečiamoje vietoje.
• Neįrenkite prietaiso pernelyg drėgnoje
ar šaltoje vietoje, pavyzdžiui,
statybiniame priestate, garaže ar vyno
rūsyje.
• Prireikus kelkite prietaisą už priekinio
krašto, kad nesubraižytumėte grindų.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 76
rijungimas prie maitinimo
P
tinklo
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Prietaisą prie maitinimo tinklo turi
prijungti kvalifikuotas elektrikas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje, atitinka jūsų maitinimo tinklo duomenis.
Jei neatitinka, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą,
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektrinių dalių (pvz., kištuko, maitinimo laido, kompresoriaus). Iškvieskite
techninės priežiūros centro atstovą
arba elektriką, kad pakeistų elektrines
dalis.
• Maitinimo laidas turi būti žemiau
kištuko.
• Maitinimo laido kištuką į elektros lizdą
junkite tik įrengę prietaisą iki galo. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą maitinimo
laido kištuką bus lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, traukite ne
maitinimo laidą, o kištuką.
2015-09-08 10:13:13
LIETUVIŲ K.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti, gauti
elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Nedėkite į prietaisą gamintojo nenurodytų elektrinių prietaisų (pvz., ledų
gaminimo aparatų).
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
šaltnešio schemos. Joje yra izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
nedaro beveik jokios žalos aplinkai.
Šios dujos lengvai užsiliepsnoja.
• Jeigu šaltnešio schema pažeista, patalpoje nedekite liepsnos ir saugokite
prietaisą nuo uždegimo šaltinių. Gerai
išvėdinkite patalpą.
• Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
• Nelaikykite šaldiklyje gazuotų gėrimų,
nes gėrimo indas bus veikiamas
slėgio.
• Nelaikykite prietaise degių dujų ir
skysčių.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nelieskite kompresoriaus arba kondensatoriaus – dažniausiai jie būna
karšti.
• Nelieskite šaldiklyje esančių produktų
drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
• Neužšaldykite atšildyto maisto pakartotinai.
• Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 77
77
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba sugadinti
prietaisą.
• Prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
lizdo.
• Šio prietaiso aušinimo įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir pripildymo darbus turi
atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
• Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jei reikia, išvalykite jį. Išleidimo kanalui užsikimšus,
tirpsmo vanduo kaupsis prietaiso
apačioje.
Prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros lizdo.
• Maitinimo laidą nupjaukite ir išmeskite.
• Nuimkite dangtį, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsitrenktų prietaiso viduje.
• Šio prietaiso šaltnešio schema ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
• Izoliaciniame putplastyje yra degių
dujų. Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga.
• Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
2015-09-08 10:13:14
78 www.electrolux.com
NAUDOJIMAS
Įjungimas
A. TEMPERATŪROS REGULIATORIUS
B. ĮJUNGIMAS
C. SIGNALAS
D. MAITINIMAS
A
B
C
D
1. Įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą.
2. Pasukite temperatūros reguliatorių į
visiškai prikrauto šaldiklio padėtį ir,
prieš dėdami maistą į vidų, palikite
prietaisą veikti 24 valandas, kad būtų
pasiekta reikiama temperatūra.
Užsidegs atitinkama kontrolinė lemputė.
3. Temperatūros reguliatorių nustatykite
pagal laikomo maisto kiekį.
Išjungimas
Norėdami išjungti prietaisą, pasukite temperatūros reguliatorių į padėtį „išjungti“
(angl. „OFF“).
Temperatūros reguliavimas
Prietaiso vidaus temperatūra reguliuojama valdymo skydelyje esančiu temperatūros reguliatoriumi.
Toliau aprašyta, kaip tai daryti:
• Kad būtų šaldoma mažiau, temperatūros reguliatorių sukite link mažesnių
nuostatų.
• Kad būtų šaldoma daugiau, temperatūros reguliatorių sukite link didesnių
nuostatų.
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrius, kuriuose aprašoma
sauga.
Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo išplaukite prietaiso vidų
ir nuvalykite visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO!
Nenaudokite valiklių ar šveičiamųjų miltelių, nes jie pažeis dangą.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrius, kuriuose aprašoma
sauga.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 78
viežių maisto produktų užšalŠ
dymas
Šaldiklyje galima užšaldyti šviežius maisto produktus ir ilgai juos laikyti.
2015-09-08 10:13:14
LIETUVIŲ K.
Didžiausias maisto produktų kiekis, kurį
galima užšaldyti per 24 valandas, nurodytas techninių duomenų lentelėje 1.
Užšaldymas trunka 24 valandas – tuo
metu į šaldiklį daugiau negalima dėti
jokių kitų produktų.
79
uždarymo tarpiklis, vos jį uždarius sunku
iš naujo atidaryti (dėl viduje susidariusio
vakuumo). Prieš atidarydami prietaisą,
keletą minučių palaukite.
Produktų laikymo krepšiai
žšaldytų produktų
U
laikymas
Į pirmą kartą arba po ilgos pertraukos
įjungto prietaiso šaldiklį produktus galima
dėti tik praėjus 24 valandoms, per kurias
temperatūros reguliatorius turi būti nustatytas į visiškai prikrauto šaldiklio padėtį.
DĖMESIO!
Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui, nutrūkus elektros tiekimui
ilgesniam negu techninių charakteristikų lentelės eilutėje „Produktų
išsilaikymo trukmė“ nurodytam
laikui, atitirpusius produktus reikia
nedelsiant suvartoti arba iš karto
išvirti / iškepti ir užšaldyti pakartotinai (ataušinus).
Toliau paveikslėlyje pavaizduota, kiek
krepšių galima įdėti į šaldiklį.
Krepšiai įsistatys vienas į kitą.
520mm
233mm
angčio atidarymas ir
D
uždarymas
DĖMESIO!
Niekada netraukite rankenos jėga.
Kadangi dangtyje įtaisytas sandaraus
Papildomus krepšius galite įsigyti vietos
aptarnavimo centre.
PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrius, kuriuose aprašoma
sauga.
Patarimai, kaip užšaldyti
Toliau pateikti svarbūs patarimai,
kaip kuo geriau užšaldyti maisto produktus.
• Didžiausias leistinas maisto produktų,
kuriuos galima užšaldyti per 24 valandas, kiekis nurodytas techninių
duomenų lentelėje.
• Užšaldymo procesas trunka 24 valandas. Tuo metu į šaldiklį daugiau
negalima dėti jokių kitų produktų.
• Užšaldykite tik aukščiausios kokybės
šviežius ir gerai nuvalytus maisto
produktus.
• Paruoškite nedideles maisto porcijas,
kad jos greitai ir visiškai užšaltų ir kad
vėliau galėtumėte atitirpinti tik reikiamą
kiekį produktų.
• Maisto produktus sandariai įvyniokite į
aliuminio foliją arba polietileno plėvelę.
1 Žr. „Techniniai duomenys“.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 79
2015-09-08 10:13:14
80 www.electrolux.com
• Pasirūpinkite, kad švieži, neužšaldyti maisto produktai nesiliestų su jau
užšaldytais produktais, kitaip gali pakilti
pastarųjų produktų temperatūra.
• Liesus maisto produktus šaldiklyje galima laikyti ilgiau nei riebų maistą; sūdytų
produktų laikymo trukmė yra trumpesnė.
• Jeigu valgysite ką tik iš šaldiklio išimtus
vaisinius ledus, galite nusišaldyti odą.
• Rekomenduojame ant kiekvieno paketo
nurodyti užšaldymo datą, kad žinotumėte laikymo trukmę.
atarimai, kaip laikyti
P
užšaldytą maistą
Toliau aprašyta, ką turite daryti,
kad prietaisas veiktų kuo geriau.
• Įsitikinkite, kad pramoniniu būdu užšaldyti maisto produktai buvo tinkamai
laikomi parduotuvėje.
• Pasirūpinkite, kad užšaldyti maisto produktai iš parduotuvės į šaldiklį patektų
per kuo trumpesnį laiką.
• Dažnai neatidarinėkite dangčio ir nepalikite jo atviro ilgiau nei būtina.
• Atitirpę maisto produktai greitai genda;
draudžiama užšaldyti juos pakartotinai.
• Nelaikykite maisto produktų ilgiau nei
rekomenduoja jų gamintojas.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrius, kuriuose aprašoma
sauga.
Reguliarus valymas
DĖMESIO!
Prieš atlikdami techninę priežiūrą,
atjunkite prietaisą nuo maitinimo
tinklo.
Nenaudokite valomųjų, šveičiamųjų,
stipraus kvapo priemonių arba poliravimo vaško prietaiso vidui valyti.
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos. Kompresoriaus valyti nebūtina.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Reguliariai valykite prietaisą ir jo
priedus drungnu vandens ir neutralaus
muilo tirpalu.
Gerai nuvalykite dangčio tarpiklį.
3. Palaukite, kol prietaisas visiškai
išdžius.
4. Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
5. Įjunkite prietaisą.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 80
Šaldiklio atitirpinimas
DĖMESIO!
Nenaudokite metalinių įrankių
šerkšnui grandyti nuo garintuvo, nes
galite jį pažeisti. Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus tas, kurias
rekomenduoja gamintojas. Dėl atitirpinimo metu pakilusios užšaldytų
maisto produktų temperatūros gali
sutrumpėti jų tinkamumo naudoti
laikas.
Šaldiklį atitirpinkite, kai šerkšno sluoksnio
storis yra 10–15 mm.
Šerkšno ant prietaiso sienelių padaugės
dėl didelės išorinės aplinkos drėgmės
ir jeigu šaldytas maistas nėra tinkamai
suvyniotas.
Geriausia šaldiklį atitirpinti, kai jis yra
tuščias arba jame yra nedidelis maisto
produktų kiekis.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite jame laikomus maisto produktus, suvyniokite juos į kelis laikraščio
sluoksnius ir padėkite vėsioje vietoje.
3. Palikite dangtį atvirą, iš atitirpusio vandens nutekėjimo vamzdžio ištraukite
kamštį ir leiskite vandeniui subėgti į
padėklą. Norėdami greičiau pašalinti
ledą, naudokite grandiklį.
2015-09-08 10:13:14
LIETUVIŲ K.
4. Baigę šalinti šerkšną, kruopščiai nusausinkite vidų. Uždarykite dangtį.
5. Įjunkite prietaisą.
6. Nustatykite temperatūros reguliatorių
ties didžiausia galima nuostata ir palikite prietaisą taip veikti dvi tris valandas.
7. Sudėkite atgal į šaldiklį prieš tai išimtą
maistą.
81
1. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
2. Išimkite iš jo visus maisto produktus.
3. Atitirpinkite ir nuvalykite prietaisą ir jo
priedus.
4. Kad nesusidarytų nepageidaujamas
kvapas, dangtį palikite atvirą.
Nenaudojamas prietaisas
Toliau aprašyta, kokių veiksmų turite imtis,
jeigu ketinate ilgai nenaudoti prietaiso.
Jeigu prietaisą ketinate palikti
įjungtą, ko nors paprašykite, kad
kartkartėmis patikrintų, ar nebuvo
nutrūkęs elektros tiekimas ir jame
laikomi maisto produktai negenda.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrius, kuriuose aprašoma
sauga.
Ką daryti, jeigu...
Triktis
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neveikia.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Maitinimo laido kištukas
netinkamai įkištas į elektros
lizdą.
Tinkamai įkiškite maitinimo laido
kištuką į elektros lizdą.
Elektros lizde nėra įtampos.
Prijunkite prie elektros lizdo kitą
prietaisą. Kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Prietaisas netinkamai pastatytas.
Patikrinkite, ar prietaisas stovi
stabiliai.
Atsilaisvino apsauginiai tarpikliai, kurie yra tarp galinės
spintelės dalies ir vamzdelių.
Pritvirtinkite juos.
Nešvarūs arba glitūs dangčio tarpikliai.
Nuvalykite dangčio tarpiklius.
Susiformuoja pernelyg daug
šerkšno ir ledo.
Pašalinkite šerkšno perteklių.
Dangčio nepavyksta uždaryti
dėl išsikišusių maisto produktų pakuočių.
Teisingai sudėkite pakuotes
(žr. lipduką ant prietaiso).
Nešvarūs arba glitūs dangčio tarpikliai.
Nuvalykite dangčio tarpiklius.
Prietaisas veikia
triukšmingai.
Tinkamai neužsidaro
dangtis.
Sunkiai atsidaro
dangtis.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 81
2015-09-08 10:13:14
82 www.electrolux.com
Triktis
Galima priežastis
Sprendimas
Kompresorius veikia
be perstojo.
Nustatyta netinkama temperatūra.
Žr. skyrių „Naudojimas“.
Vienu metu įdėta pernelyg
daug maisto produktų,
kuriuos reikia užšaldyti.
Kelias valandas palaukite ir vėl
patikrinkite temperatūrą.
Per aukšta patalpos temperatūra.
Žr. techninių duomenų plokštelėje
nurodytą klimato klasę.
Į prietaisą įdėti maisto produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produktus į
prietaisą palaukite, kol jie atvės
iki patalpos temperatūros.
Per dažnai atidarinėjamas
dangtis.
Nepalikite dangčio atviro ilgiau
nei būtina.
Netinkamai uždarytas
dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai
užsidaro ir ar tarpikliai nepažeisti
ir švarūs.
Netinkamai uždarytas dangtis arba pažeisti / nešvarūs
tarpikliai.
Žr. skyrių „Dagčio uždarymas“.
Neteisingai įstatytas vandens nutekėjimo vamzdžio
kamštis.
Teisingai įstatykite vandens nutekėjimo vamzdžio kamštį.
Maisto produktai netinkamai
suvynioti.
Geriau suvyniokite maisto produktus.
Nustatyta netinkama temperatūra.
Žr. skyrių „Naudojimas“.
Netinkamai arba nesandariai
uždarytas dangtis.
Patikrinkite, ar dangtis gerai
užsidaro ir ar tarpikliai nepažeisti
ir švarūs.
Netinkamai nustatytas temperatūros reguliatorius.
Nustatykite aukštesnę arba
žemesnę temperatūrą.
Netinkamai uždarytas
dangtis.
Žr. skyrių „Dagčio uždarymas“.
Per aukšta maisto produktų
temperatūra.
Prieš sudėdami maistą palaukite,
kol jis atvės iki patalpos temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu laikykite mažiau
maisto produktų.
Šerkšno sluoksnis yra storesnis nei 4–5 mm.
Atitirpinkite prietaisą.
Dažnai atidarinėjamas
dangtis.
Dangtį atidarykite tik tada, kai
reikia.
Prietaise nevyksta šalto oro
cirkuliacija.
Pasirūpinkite, kad prietaise vyktų
šalto oro cirkuliacija.
Susiformuoja pernelyg daug šerkšno ir
ledo.
Per aukšta / žema
prietaiso vidaus temperatūra.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 82
2015-09-08 10:13:14
LIETUVIŲ K.
Klientų aptarnavimas
Jeigu atlikus aprašytas patikras prietaisas vis vien veikia netinkamai, susisiekite su artimiausiu techninės priežiūros
centru.
83
Siekiant greito aptarnavimo, kreipiantis
būtina nurodyti turimo prietaiso modelį ir
serijos numerį, kuris nurodytas garantijos
kortelėje arba techninių duomenų lentelėje, esančioje išorinėje prietaiso pusėje
dešinėje.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrius, kuriuose aprašoma
sauga.
Padėties parinkimas
DĖMESIO!
Jeigu išmetate seną prietaisą,
kurio dangtyje yra užraktas arba
skląstis, privalote sugadinti šiuos
įtaisus, kad viduje negalėtų užsitrenkti mažamečiai vaikai.
Prietaisą įrenkite sausoje gerai vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitiktų klimato klasę, nurodytą
prietaiso techninių duomenų lentelėje.
Klimato klasė Aplinkos oro temperatūra
Įrengus prietaisą, kištukas turi būti
pasiekiamas.
rijungimas prie maitinimo
P
tinklo
• Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo patikrinkite, ar techninių
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinklo įtampą
ir dažnį.
• Prietaisą būtina įžeminti. Šiuo tikslu
maitinimo laido kištuke įrengtas specialus kontaktas. Jeigu buitinės paskirties
elektros lizdas nėra įžemintas, prijunkite
prietaisą prie atskiro įžeminimo – paisykite galiojančių reglamentų ir pasitarkite
su kvalifikuotu elektriku.
• Jeigu nesilaikoma anksčiau išvardytų
saugos nurodymų, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
Reikalavimai ventiliacijai
ST
16–38 °C
S
16–43 °C
Už prietaiso turi būti pakankamas oro
srautas.
1. Pastatykite šaldiklį horizontaliai ant
tvirto pagrindo. Prietaisas turi stovėti
ant visų keturių kojelių.
2. Tarp prietaiso ir galinės sienos palikite 5 cm tarpą.
3. Prietaiso šonuose palikite po 5 cm
tarpą.
Viršijus nustatytas temperatūros
ribas, kai kurių modelių prietaisai
gali pradėti veikti netinkamai. Tinkamas veikimas garantuojamas,
tik jeigu neviršijamos nustatytos
temperatūros ribos. Kilus abejonių
dėl to, kur įrengti prietaisą, kreipkitės į pardavėją, mūsų klientų aptarnavimo tarnybą arba artimiausią
techninės priežiūros centrą.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 83
2015-09-08 10:13:14
84 www.electrolux.com
TRIUKŠMAS
Įprastai naudojant prietaisą gali būti girdimi tam tikri garsai (kompresoriaus veikimo,
šaldomosios medžiagos cirkuliavimo).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 84
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
K!
IC
CL
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:15
LIETUVIŲ K.
TECHNINĖ INFORMACIJA
85
Techniniai duomenys
Aukštis
mm
837
Plotis
mm
562
Gylis
mm
526
Temperatūros kilimo
laikas
val.
30
Įtampa
voltai
220–240
Dažnis
Hz
50
Techninė informacija pateikta energijos
klasės etiketėje ir techninių duomenų
lentelėje, esančioje išorinėje prietaiso
pusėje dešinėje.
APLINKOS APSAUGA
Medžiagas, pažymėtas ženklu
, atiduokite perdirbti. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą – rinkite ir atiduokite perdirbti elektros
ir elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite ženklu pažymėtų prietaisų
kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
Atiduokite šį prietaisą į vietos atliekų
surinkimo skyrių arba susisiekite su vietos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 85
2015-09-08 10:13:15
86 www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..........................................................................87
2. SIKKERHETSANVISNINGER ...........................................................................88
3. BRUK...............................................................................................................90
4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...........................................................................90
5. DAGLIG BRUK.................................................................................................90
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................91
7. STELL OG RENGJØRING ...............................................................................92
8. FEILSØKING....................................................................................................93
9. MONTERING....................................................................................................95
10.STØY...............................................................................................................96
11.TEKNISK INFORMASJON................................................................................97
12.MILJØHENSYN................................................................................................97
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du valgte dette Electrolux-produktet. Du har valgt et produkt som har flere tiår
med erfaring og innovasjon med seg. Produktet er genialt og stilig, og det er designet med
deg i tankene. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker det.
Gå inn på nettstedet vårt for:
råd om bruk, brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter et autorisert servicesenter, må du sørge for å ha følgende informasjon
tilgjengelig: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/forsiktig – sikkerhetsinformasjon.
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 86
2015-09-08 10:13:15
NORSK
87
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader
som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover
og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom
de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet
og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
•Ikke la barn leke med produktet.
•Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
•Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
Generelt om sikkerhet
•Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og
liknende bruk som:
––gårdshus, personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
––av gjester på hoteller og moteller og beboere i andre
boligtyper
•Hold ventilasjonsåpningene, i produktets kabinett eller
innebygde struktur, fri for hindringer.
•Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
•Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
•Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke
er av en type som anbefales av produsenten.
•Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
•Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 87
2015-09-08 10:13:15
88 www.electrolux.com
•Ikke lagre eksplosjonsfarlige stoffer, som spraybokser
med brennbar drivgass, i dette produktet.
•Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun
skiftes av et autorisert serviceverksted.
•Hvis apparatet har en ismaskin eller vanndispenser, må
disse kun fylles med vann som er drikkelig.
•Hvis apparatet skal kobles til vann, må du kun koble det
til en vannforsyning med drikkelig vann.
•Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 1 bar (0,1 MPa) og 10 bar (1 MPa)
SIKKERHETSANVISNINGER
Montering
ADVARSEL!
Dette produktet må monteres av en
kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Vent minst 4 timer før du kobler
produktet til strømforsyningen. Dette
er for at oljen skal kunne renne tilbake i
kompressoren.
• Ikke installer produktet i nærheten
av radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Baksiden av produktet må stå mot
veggen.
• Ikke monter produktet i direkte sollys.
• Ikke monter dette produktet i for fuktige
eller for kalde områder, for eksempel i
tilbygg, garasjer eller vinkjellere.
• Når du skal flytte produktet, må du løfte
det etter fronten for ikke å skrape opp
gulvet.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 88
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Alle elektriske tilkoplinger skal utføres av
en kvalifisert elektriker.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det
ikke er det, må du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
strømkabel, kompressor). Ta kontakt
med servicesenteret eller en elektriker
for å endre de elektriske komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
2015-09-08 10:13:15
NORSK
Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) inn i produktet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke forårsaker
skade på kjølemiddelkretsen. Den
inneholder isobutan (R600a), en naturgass uten innvirkning på miljøet. Denne
gassen er brannfarlig.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at
det ikke er flammer og antenningskilder
i rommet. Ventiler rommet godt.
• Ikke la varme artikler komme i nærheten
av plastdelene til produktet.
• Ikke legg kullsyreholdig drikke i fryseren.
Dette vil skape press på beholderen.
• Ikke oppbevar lett antennelig gass eller
væske i produktet.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av
produktet.
• Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
• Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Ikke frys mat om igjen som er tinet.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 89
89
Rengjøring og vedlikehold
ADVARSEL!
Fare for personskade eller skade
på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikehold.
• Dette produktet inneholder hydrokarbon
i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en
kvalifisert person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret
til produktet, og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er blokkert, vil vann
som har tinet, samle seg i bunnen av
produktet.
Kassering
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern lokket for å hindre at barn eller dyr
blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for
å få informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær varmeveksleren.
2015-09-08 10:13:15
90 www.electrolux.com
BRUK
Slå på
A) TEMPERATURREGULATOR
B) KJØRER
C) ALARM
D) STRØM
A
B
C
D
1. Sett støpslet i en stikkontakt.
2. Drei termostatbryteren til Full mengde-posisjonen og la produktet gå i
24 timer slik at det når riktig temperatur før du setter inn mat.
Kontrollampen tennes.
3. Juster termostatbryteren i henhold til
mengden matvarer.
Slå av
Regulere temperaturen
Temperaturen inne i produktet kontrolleres
av termostatbryteren som er plassert på
betjeningspanelet.
Gå frem som følger for å betjene produktet:
• Drei termostatbryteren mot lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøleeffekt.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå større kjøleeffekt.
Drei termostatbryteren til posisjonen OFF
for å slå av produktet.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må innsiden
samt alt utstyr vaskes i lunkent vann tilsatt
et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne
den typiske lukten som sitter i flunkende
nye produkter. Husk å tørke nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade
overflaten.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 90
Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen
og dypfryst mat over lengre tid.
2015-09-08 10:13:15
NORSK
91
Fryseprosessen tar 24 timer: ikke legg
annen mat til nedfrysing i løpet av denne
perioden.
Siden lokket er utstyrt med en tettlukkende pakning, er det ikke lett å åpne
lokket igjen like etter at det ble lukket
(dette skyldes vakuum som dannes inne i
fryseren). Vent et par minutter før du åpner
apparatet igjen.
Oppbevaring av frosne matvarer
Oppbevaringskurver
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer, er angitt på typeskiltet. 1
Når produktet slås på for første gang, eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la det stå på i minst 24 timer
med termostatbryteren i Full mengde-posisjon før du legger inn matvarer.
FORSIKTIG!
Dersom det oppstår tining, f.eks.
på grunn av strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger enn den
verdien som er oppført i tabellen
over tekniske egenskaper under
“stigetid”, må den tinte maten
brukes opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så fryses
inn igjen (etter avkjøling).
Følgende bilde viser hvor mange kurver
som kan plasseres inne i fryseren.
Kurvene vil gli inn i hverandre.
520mm
Åpne og lukke lokket
FORSIKTIG!
Du må aldri bruke makt for å åpne
lokket.
RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips
som gir best mulig frysing:
• Maksimal mengde mat som kan fryses
på ett døgn, er spesifisert på typeplaten.
233mm
Ekstra kurver kan skaffes hos
forhandleren.
• Innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere ufrosne matvarer inn i fryseren i denne perioden.
• Kun ferske matvarer av høy kvalitet som
er godt renset, bør innfryses.
• Pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de fryses raskt og helt til kjernen, og slik
at det senere blir enklere å tine kun den
mengden du vil bruke.
• Pakk maten inn i aluminiumsfolie
eller plast, og sørg for at pakkene er
lufttette.
1 Se Tekniske data
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 91
2015-09-08 10:13:15
92 www.electrolux.com
• Ikke la ferske, ufrosne matvarer komme
i kontakt med matvarer som allerede
er frosne, for å hindre at temperaturen
stiger i disse.
• Magre matvarer har lengre holdbarhet
enn fete, mens salt reduserer matvarenes oppbevaringstid.
• Frossen væske som spises like etter at
den er tatt ut av fryseren, kan forårsake
frostskader på huden.
• Det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
ips til oppbevaring av frosne
T
matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
• Påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken.
• Påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest
mulig tid.
• Ikke åpne døren for ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Når maten er tint bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Trekk støpselet ut av stikkontakten
før du skal vedlikeholde produktet.
Ikke bruk rengjøringsmidler, skureprodukter, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspolish til
rengjøring inne i apparatet. Unngå
skader på kjølesystemet Det er ikke
nødvendig å rengjøre kompressorområdet.
1. Slå av produktet.
2. Rengjør apparatet og tilbehøret med
lunkent vann og nøytral såpe.
Rengjør pakningen på lokket nøye
3. La apparatet tørke fullstendig.
4. Sett støpselet inn i stikkontakten.
5. Slå på produktet.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 92
Avriming av fryseren
FORSIKTIG!
Ikke bruk skarpe metallredskaper
til å skrape rim av fordamperen,
da det kan skade den. Ikke bruk
redskaper eller utstyr som ikke
produsenten har anbefalt for å
gjøre avrimingsprosessen raskere.
En temperaturstigning i pakkene
med frossen mat under tining, kan
redusere matens holdbarhetstid.
Rim av fryseren når rimlaget har blitt ca.
10–15 mm tykt.
Mengden av frost på veggene i produktet
økes med det høye nivået av luftfuktighet utenfor produktet og hvis den frosne
maten ikke er pakket godt.
Avrim fryseren når den er tom eller bare
inneholder små mengder med mat
1. Slå av produktet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt
inn i flere lag avispapir og legg dem på
et kaldt sted.
3. La lokket stå åpent, fjern pluggen
fra smeltevannsavløpet og samle alt
smeltevannet på et brett. Bruk en myk
skrape for å fjerne is raskt.
2015-09-08 10:13:16
NORSK
4. Tørk innsiden av skapet grundig når
avrimingen er ferdig. Lukk lokket.
5. Slå på produktet.
6. Still termostatbryteren på maksimal
kjøling, og la produktet gå i to eller tre
timer med denne innstillingen.
7. Legg matvarene tilbake i rommet.
93
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer
3. Avrim og rengjør apparatet og alt
tilbehøret
4. La lokket stå åpent for å hindre at det
danner seg ubehagelig lukt
Perioder uten bruk
Når apparatet ikke er i bruk på en lang
periode, må du ta følgende forholdsregler:
Dersom du lar produktet være i
drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å unngå
at matvarene blir ødelagt ved et
eventuelt strømbrudd.
FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Hva må gjøres, hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer
ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke ordentlig
i stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten.
Stikkontakten er uten strøm.
Koble et annet elektrisk produkt til
stikkontakten. Kontakt en autorisert elektriker.
Skapet står ikke støtt.
Kontroller at produktet står stabilt.
Avstandsstykkene som sitter
mellom baksiden av kabinettet og rørene har løsnet.
Sett dem på plass igjen.
Pakningene på lokket er
skitne eller klebrige.
Rengjør pakningene på lokket.
Det er for mye rim.
Fjern noe av rimet.
Lokket blokkeres av pakker
med matvarer.
Plassere beholderne på riktig
måte, se etiketten på produktet.
Pakningene på lokket er
skitne eller klebrige.
Rengjør pakningene på lokket.
Produktet støyer.
Jeg får ikke lukket
lokket helt.
Det er vanskelig å
åpne lokket.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 93
2015-09-08 10:13:16
94 www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kompressoren
arbeider uavbrutt.
Temperaturen er innstilt feil.
Se betjeningskapittelet.
Større mengder av mat som
skal fryses ble lagt i samtidig.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for høy.
Se indikasjonen på
klimaklassifiseringen på
merkeplaten.
Maten som ble lagt ned i
fryseren var for varm.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den i
fryseren.
Lokket har vært åpnet for ofte.
Ikke la lokket stå åpent lenger enn
nødvendig.
Lokket er ikke ordentlig lukket.
Kontroller at lokket lukker skikkelig
og at pakningen er uskadde og
rene.
Lokket er ikke ordentlig lukket,
eller pakningen er ødelagt/
skitten.
Se Lukke lokket.
Vannavløpspluggen er ikke
riktig plassert.
Sett vannavløpspluggen inn på
riktig måte.
Matvarene er ikke pakket
skikkelig inn.
Pakk maten bedre inn.
Temperaturen er innstilt feil.
Se betjeningskapittelet.
Lokket er ikke lukket skikkelig
eller lukker ikke tett.
Kontroller at lokket lukker skikkelig
og at pakningen er uskadde og
rene.
Temperaturregulatoren er ikke
riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere
temperatur.
Lokket er ikke ordentlig lukket.
Se Lukke lokket.
Maten har for høy temperatur.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger til
oppbevaring.
Det er lagt mange matvarer
inn i produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i produktet
på samme tid.
Frosten er tykkere enn
4–5 mm.
Avrim produktet.
Lokket har vært åpnet for ofte.
Åpne kun lokket når det er
nødvendig.
Det sirkulerer ikke kald luft i
produktet.
Pass på at den kalde luften kan
sirkulere i produktet.
Det er for mye rim.
Temperaturen i
produktet er for høy/
lav.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 94
2015-09-08 10:13:16
NORSK
Kundeservice
Hvis produktet fremdeles ikke fungerer tilfredsstillende etter at ovennevnte
kontroller er utført, kontakter du nærmeste
serviceverksted.
95
For å oppnå rask service er det viktig
at du oppgir modell- og serienummer til
apparatet ditt som du finner på typeskiltet
som befinner seg til høyre på utsiden av
apparatet
MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhet-kapitlene.
Plassering
Elektrisk tilkopling
FORSIKTIG!
Dersom du vraker et gammelt
apparat som er utstyrt med lås eller
smekklås på lokket, må du passe
på at den blir gjort ubrukelig for å
forhindre at barn kan stenge seg
inne
Monter dette skapet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på typeskiltet:
Klimaklasse
Apparatets støpsel må være tilgjengelig også etter at apparatet er
installert.
Omgivelsestemperatur
SN
+10 ºC til +32 ºC
N
+16 ºC til +32 ºC
ST
+16 ºC til +38 ºC
T
+16 ºC til +43 ºC
Noen funksjonelle problemer kan
oppstå for enkelte typer modeller når de opererer utenfor dette
området. Korrekt drift kan bare
garanteres innenfor det angitte
temperaturområdet. Hvis du er i tvil
om hvor du skal montere produktet, må du kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller nærmeste
servicesenter
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 95
• Før du setter støpselet inn i stikkontakten, må du forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på
typeskiltet, samsvarer med strømnettet i
hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke
er jordet, skal produktet koples til en
separat jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EU- direktiver.
Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
1. Plassere fryseren vannrett på et stabilt
underlag. Kabinettet skal hvile på alle
fire føttene.
2. Påse at det er en avstand på 5 cm
mellom apparatet og veggen bak.
3. Påse at det er en avstand på 5 cm
mellom apparatet og sidene.
2015-09-08 10:13:16
96 www.electrolux.com
STØY
Fryseren lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 96
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
!
ICK
CL
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:16
NORSK
97
TEKNISK INFORMASJON
Tekniske data
Justerbar
mm
837
Bredde
mm
562
Dybde
mm
526
Lagringstid ved
strømbrudd.
timer
30
elektrisk spenning
Volt
220-240
frekvens
Hz
50
Tekniske data finner du på typeskiltet
utvendig på produktet, og på energietiketten.
MILJØHENSYN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det. Hjelp til
med å beskytte miljø og mennesker ved å
resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske apparater.
Ikke kast produkter som er merket med
symbolet , sammen med husholdningsavfall. Ta med produktet til ditt lokale
resirkuleringsanlegg, eller kontakt noen i
kommunen din for å få hjelp.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 97
2015-09-08 10:13:16
98 www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................99
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ........................................................................100
3. ANVÄNDNING................................................................................................102
4. INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN......................................102
5. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................102
6. RÅD OCH TIPS..............................................................................................103
7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING ..................................................................104
8. FELSÖKNING.................................................................................................105
9. INSTALLATION...............................................................................................107
10.BULLER.........................................................................................................108
11.TEKNISK INFORMATION................................................................................109
12.MILJÖSKYDD................................................................................................109
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du valt denna produkt från Electrolux. Du har valt en produkt som formats av
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den geniala och snygga produkten har utformats med dig i åtanke. När du använder den kan du känna dig trygg i vetskapen att du får
fantastiska resultat varje gång.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Använd endast originalreservdelar.
När du kontaktar det auktoriserade servicecentret, se till att ha följande uppgifter tillgängliga:
modell, produktnummer (PNC) och serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation.
Med reservation för ändringar.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 98
2015-09-08 10:13:16
SVENSKA
99
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•Denna produkt kan användas av barn över 8 år och
personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om
de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
•Låt inte barn leka med produkten.
•Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
•Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Allmän säkerhet
•Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
––Bondgårdar, personalkök i affärer, på kontor och i andra arbetsmiljöer
––Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer
•Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
•Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att
påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
•Var noga med att inte skada kylkretsen.
•Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas
av tillverkaren.
•Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
•Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 99
2015-09-08 10:13:16
100 www.electrolux.com
•Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med
lättantändligt drivmedel i produkten.
•Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
•Om produkten är utrustad med en ismaskin eller vattendispenser, får de bara fyllas med dricksvatten.
•Om produkten behöver vattentillförsel, anslut den bara till
en anslutning med dricksvatten.
•Inloppsvattentrycket (minimum och maximum) måste
vara mellan 1 bar (0,1 MPa) och 10 bar (1,0 MPa)
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
Elektrisk anslutning
VARNING!
Endast en behörig person får installera den här produkten.
VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
• Vänta minst 4 timmar innan du ansluter
produkten till eluttaget. Detta för att
oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
• Installera inte produkten nära element,
spisar, ugnar eller hällar.
• Produktens bakre yta måste ställas mot
väggen.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Placera inte produkten i utrymmen där
det är fuktigt eller kallt, till exempel i
baracker, garage och vinkällare.
• Undvik att repa golvet genom att lyfta
produktens framkant om du vill flytta den.
• Produkten måste vara jordad.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla.
I annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn).
Kontakta service eller en elektriker för
att ersätta skadade komponenter.
• Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 100
2015-09-08 10:13:16
SVENSKA
Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det är
lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är miljöanpassad i hög grad. Denna gas är
lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor
eller antändningskällor finnas i rummet.
Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läsk i frysdelen. Detta skapar tryck i flaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
• Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från
frysdelen med våta eller fuktiga händer.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frusna maten.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 101
101
Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och skador
på produkten föreligger.
• Stäng av enheten och dra ur kontakten
från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna vara innehåller
kolväten. Endast behöriga personer får
utföra underhåll och ladda produkten.
• Undersök regelbundet produktens
tömningskanal och rengör den vid
behov. Om tömningskanalen täpps igen
samlas vatten från avfrostningen på
produktens botten.
Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket så att barn och djur inte
kan stängas in i produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den
här produkten är ozonfria.
• Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för
information om hur produkten kasseras
korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära värmeväxlaren.
2015-09-08 10:13:17
102 www.electrolux.com
ANVÄNDNING
Slå på
A) TEMPERATURREGLAGE
B) IGÅNG
C) LARM
D) STRÖM
A
B
C
D
1. Sätt i stickkontakten i ett eluttag.
2. Vrid temperaturreglaget till välfyllt läge
och lämna produkten igång i 24 timmar för att låta den nå rätt temperatur
innan du placerar mat inuti.
Nätindikatorn tänds.
3. Justera temperaturreglaget efter hur
mycket livsmedel som lagras.
Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida temperaturreglaget till OFF-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen inuti produkten kontrolleras av temperaturreglaget som sitter på
kontrollpanelen.
Gör följande för att använda produkten:
• För att få lägsta möjliga temperatur,
vrid temperaturreglaget mot den lägsta
inställningen.
• För att få högsta möjliga temperatur,
vrid temperaturreglaget mot den högsta
inställningen.
INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se Säkerhetskapitlen.
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången ska insidan och alla invändiga tillbehör
tvättas med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
OBS!
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se Säkerhetskapitlen.
Infrysning av färska livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
Den största mängden matvaror som kan fry-
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 102
2015-09-08 10:13:17
SVENSKA
sas inom 24 timmar anges på typskylten. 1
Infrysningsprocessen varar i 24 timmar:
lägg inte in andra livsmedel som ska frysas
under denna period.
Förvaring av fryst mat
103
tätning är det inte så lätt att öppna locket
direkt efter stängning (på grund av vakuumet som bildas på insidan). Vänta i några
minuter innan du öppnar produkten igen.
Förvaringskorgar
När produkten startas för första gången
efter att inte ha använts under en tid ska
du låta produkten stå på i åtminstone
24 timmar med temperaturreglaget i läget
Välfyllt innan du lägger in några matvaror.
OBS!
I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott, och
avbrottet varar längre än den tid
som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in
igen (när maten har kallnat).
Öppna och stänga locket
Följande bild visar hur många korgar som
kan placeras inuti frysen.
Korgarna glider in i varandra.
520mm
233mm
OBS!
Dra aldrig väldigt hårt i handtaget.
Eftersom locket har en tätt åtsittande
Du kan köpa ytterligare korgar hos vår
lokala serviceavdelning.
RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se Säkerhetskapitlen.
Tips för infrysning
För att få ut mesta av möjliga av
frysprocessen följer här några viktiga tips:
• Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar.
Ytterligare livsmedel som skall frysas in
bör inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rena matvaror
av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning.
Sedan kan du dessutom plocka ut och
tina endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie eller
plast och se till att förpackningarna
är lufttäta.
1 Se avsnittet "Tekniska data"
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 103
2015-09-08 10:13:17
104 www.electrolux.com
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat för att
temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.
• Magra matvaror håller sig bättre och
längre än feta. Salt minskar livslängden
på matvaror.
• Frysta vätskor kan, om de konsumeras
direkt från frysfacket, orsaka frysskador
på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning så
att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips för förvaring av fryst mat
För att få bästa resultat med den här
produkten bör du:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären
till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte locket för ofta och låt det inte
stå öppet längre än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se Säkerhetskapitlen.
Regelbunden rengöring
OBS!
Dra ut kontakten ur eluttaget innan
du utför någon form av underhåll.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten
invändigt. Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet. Kompressorområdet behöver inte rengöras.
1. Stäng av produkten.
2. Rengör regelbundet produkten och
tillbehören med ljummet vatten och
neutral såpa.
Rengör locktätningen noga.
3. Torka produkten noga.
4. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
5. Sätt på produkten.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 104
Avfrostning av frysen
OBS!
Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av frost från
förångaren, eftersom den då kan
skadas. Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för att
påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av
tillverkaren. En temperaturökning
hos frysta matförpackningar kan
förkorta tiden som de kan förvaras
utan säkerhetsrisk.
Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 10–15 mm.
Mängden frost på väggarna i produkten
ökar om det är höga nivåer av yttre luftfuktighet och om de frusna matvarorna inte
förpackats ordentligt.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den
innehåller lite eller ingen mat alls.
1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera
lager med tidningspapper och lägg
dem på en sval plats.
3. Låt locket stå öppet, lossa pluggen
från tömningshålet och samla upp allt
avfrostningsvatten på en bricka. Använd
en skrapa för att snabbt ta bort is.
2015-09-08 10:13:17
SVENSKA
4. När avfrostningen är klar, torka av
insidan noga. Stäng locket.
5. Sätt på produkten.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta
kyleffekt och låt produkten stå i två
eller tre timmar med denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du
tidigare plockade ut.
105
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta och rengör produkten och alla
tillbehör.
4. Låt locket stå öppet för att undvika
obehagliga lukter.
Långa uppehåll
När produkten inte används under en
längre tid, vidta följande försiktighetsåtgärder:
Om produkten lämnas påslagen,
be någon titta till den då och då
så att inte varorna i den förstörs i
händelse av strömavbrott.
FELSÖKNING
VARNING!
Se Säkerhetskapitlen.
Om produkten inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar
inte.
Produkten har stängts av.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat
till eluttaget. Kontakta en behörig
elektriker.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Distanshållarna som sitter
mellan produktens baksida
och rörledningarna lossnar.
Sätt tillbaka dem på plats.
Lockets tätningar är smutsiga
eller klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Det har bildats för mycket
frost.
Avlägsna överflödig frost.
Matförpackningar blockerar
locket.
Lägg förpackningarna på rätt sätt.
Se dekalen på produkten.
Lockets tätningar är smutsiga
eller klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Produkten bullrar.
Locket stängs
inte helt.
Locket är svårt
att öppna.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 105
2015-09-08 10:13:17
106 www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Kompressorn är kontinuerligt i drift.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift".
Många matvaror har lagts in
samtidigt för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
Rumstemperaturen är för hög.
Läs klimatklassningen på typskylten.
Alltför varma matvaror har
lagts in.
Låt matvarorna svalna till rumstemperatur före infrysning.
Locket har öppnats för ofta.
Låt inte locket stå öppet längre än
nödvändigt.
Locket är inte stängt på
rätt sätt.
Kontrollera att locket stängs
ordentligt och att tätningarna är
oskadda och rena.
Locket är inte korrekt stängt
eller packningen är deformerad/smutsig.
Se avsnittet ”Stängning av locket”.
Vattentömningspluggen är
inte korrekt placerad.
Placera vattentömningspluggen på
rätt sätt.
Matvaror är inte ordentligt
förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift".
Locket stängs inte ordentligt
eller sluter inte tätt.
Kontrollera att locket stängs
ordentligt och att tätningarna är
oskadda och rena.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Locket är inte stängt på rätt sätt.
Se avsnittet ”Stängning av locket”.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka
till rumstemperatur innan du lägger
in dem.
Många produkter har lagts in
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre produkter för förvaring samtidigt.
Frostlagret är tjockare än
4–5 mm.
Avfrosta produkten.
Locket har öppnats för ofta.
Öppna bara locket om det är
nödvändigt.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Det har bildats för
mycket frost och is.
Temperaturen i produkten är för låg/hög.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 106
2015-09-08 10:13:17
SVENSKA
Kundtjänst
Kontakta vår lokala serviceavdelning om
produkten fortfarande inte fungerar korrekt
efter ovanstående kontroller.
107
För att erhålla snabb service är det viktigt
att du uppger frysboxens modellbeteckning och serienummer. Dessa uppgifter finner du på garantisedeln eller på
typskylten som sitter på höger sida utanpå
produkten.
INSTALLATION
VARNING!
Se Säkerhetskapitlen.
Elektrisk anslutning
Placering
OBS!
Om du kasserar en gammal frysbox
som har ett lås eller spärr i locket
måste du göra låsanordningen oanvändbar för att förhindra att barn
blir instängda i produkten.
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
När kylskåpet har installerats ska
stickkontakten vara åtkomlig.
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32ºC
N
+16 till +32ºC
ST
+16 till +38ºC
T
+16 till +43ºC
Vissa funktionsproblem kan uppstå
för vissa modelltyper vid användning utanför ett sådant område.
Korrekt funktion kan endast
garanteras inom angivet temperaturområde. Om du är osäker på var
du ska installera produkten kan du
kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta servicecenter
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 107
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett eluttag.
• Produkten måste vara jordad. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta
en kvalificerad elektriker för att ansluta
produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna hushållsapparat uppfyller kraven
enligt EEG- direktiven.
Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
1. Placera frysboxen i horisontell position
på en plan och stabil yta. Frysboxen
måste stå stadigt på alla fyra fötterna.
2. Se till att det finns minst 5 cm fritt
utrymme bakom produkten.
3. Se till att det finns minst 5 cm fritt
utrymme på produktens sidor.
2015-09-08 10:13:17
108 www.electrolux.com
BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 108
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
!
ICK
CL
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:18
SVENSKA
109
TEKNISK INFORMATION
Tekniska data
Höjd
mm
837
Bredd
mm
562
Djup
mm
526
Temperaturökningstid
Timmar
30
Nätspänning
Volt
220-240
Frekvens
Hz
50
Teknisk information finns på typskylten
som sitter utanpå eller inuti produkten och
på energimärkningen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda
vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter.
Släng inte produkter märkta med
symbolen i hushållsavfallet. Lämna
in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 109
2015-09-08 10:13:18
110 www.electrolux.com.tr
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.................................................................................. 111
2. GÜVENLİK TALİMATLARI ........................................................................... 112
3. ÇALIŞTIRMA................................................................................................. 114
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE........................................................................... 114
5. GÜNLÜK KULLANIM.................................................................................... 114
6. PRATİK BİLGİLER........................................................................................ 115
7. BAKIM VE TEMİZLİK ................................................................................... 116
8. SORUN GİDERME........................................................................................ 117
9. MONTAJ........................................................................................................ 119
10.SESLER........................................................................................................120
11.TEKNİK BİLGİLER........................................................................................121
12.ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER.......................................................................121
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bu Electrolux ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yılların profesyonel deneyimini
ve yeniliği içinde barındıran bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve
şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin
olabilirsiniz.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com.tr
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.electrolux.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Her zaman orijinal yedek parçalar kullanın.
Yetkili Servis Merkeziniz ile iletişim sırasında, şu verilerin hazır bulunduğunu kontrol edin:
Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve tavsiyeler.
Çevre ile ilgili bilgiler.
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 110
2015-09-08 10:13:18
TÜRKÇE
111
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın yaralanma ve hasara neden olması durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha sonra kullanmak
için daima cihazın yakınında bulundurun.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
• Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim ve bilgi verilmesi
halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal
veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi
olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
• Gözetim altında bulunmadıkları sürece temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz.
Genel Güvenlik
• Bu cihaz aşağıdaki gibi, ev ve benzeri alanlarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır:
––Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki
mutfak bölümleri
––Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki
müşteriler tarafından
• Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıdaki havalandırma
menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
• Eritme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından önerilenin
dışında mekanik bir alet veya başka suni bir yöntem kullanmayınız.
• Soğutucu devresine zarar vermeyin.
• Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları sürece, cihazın
yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayınız.
• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
• Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme
bezlerini, çözücüleri veya metal cisimleri kullanmayın.
• Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda saklamayın.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 111
2015-09-08 10:13:18
112 www.electrolux.com.tr
• Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın
meydana gelmesine engel olmak için ilgili değişim üretici,
servis merkezi veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Cihazda Buzmatik veya su sebili bulunuyorsa bunları yalnızca içilebilir suyla doldurun.
• Cihaz için su bağlantısı gerekiyorsa cihazı yalnızca içilebilir
su kaynağına bağlayın.
• Giriş suyu basıncı (minimum ve maksimum) 1 bar (0,1 MPa)
ve 10 bar (1 MPa) arasında olmalıdır
GÜVENLİK TALİMATLARI
Montaj
UYARI!
Cihazın montajı sadece kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
• Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman güvenlik
eldivenleri kullanın.
• Cihaz çevresinde hava sirkülasyonu
olduğundan emin olun.
• Cihazı elektrik beslemesine
bağlamadan önce en az 4 saat
bekleyin. Bu işlem, yağın kompresöre
geri akmasını sağlar.
• Cihazı, radyatörler, fırınlar, ankastre
fırın ya da ocakların yakınına monte
etmeyin.
• Cihazın arkası duvara dönük olmalıdır.
• Doğrudan güneş ışığı alan yerlere
cihazı monte etmeyin.
• Bu cihazı yapı ekleri, garajlar veya
şarap mahzenleri gibi çok nemli veya
çok soğuk alanlara monte etmeyin.
• Cihazı hareket ettirirken ön kenarından
kaldırarak zeminin çizilmesini önleyin.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 112
Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması riski
vardır.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin
elektrik beslemesine uygun olduğundan emin olun. Aksi durumda, bir
elektrik teknisyenini arayın.
• Her zaman doğru monte edilmiş, şok
korumasına sahip bir priz kullanın.
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
• Elektrik aksamlarına (örn., fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar vermemeye özen gösterin. Elektrik aksamını
değiştirmek için yetkili servise ya da
bir elektrikçiye başvurun.
• Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.
• Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın. Montajdan sonra
elektrik fişine erişilebildiğinden emin
olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her
zaman fişten tutarak çekin.
2015-09-08 10:13:18
TÜRKÇE
Kullanım
113
Bakım ve temizlik
U
YARI!
Yaralanma, yanık, elektrik çarpması ya da yangın riski vardır.
U
YARI!
Yaralanma ve cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
• Üretici tarafından önerilmediği sürece
elektrikli cihazları (örn., dondurma
makineleri) cihaz içine koymayın.
• Soğutucu devreye zarar vermemeye
dikkat edin. Yüksek düzeyde çevresel uyumluluğa sahip bir doğal gaz
olan izobütan (R600a) içerir. Bu gaz
yanıcıdır.
• Soğutucu devrede hasar olursa odada
alevlerin ve ateşleme kaynaklarının
olmadığından emin olun. Odayı iyice
havalandırın.
• Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.
• Meşrubatları dondurucu bölmesine
koymayın. Bu durum içecek kutusunda
basınç oluşturacaktır.
• Yanıcı gaz ve sıvıyı cihazda saklamayın.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.
• Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
• Elleriniz ıslak ya da nemli ise dondurucu bölmesinden yiyecekleri çıkarmayın
ya da bunlara dokunmayın.
• Çözülmüş olan yiyeceği yeniden
dondurmayın.
• Dondurulmuş yiyeceğin paketi üstündeki saklama talimatlarına uyun.
• Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
• Bu cihaz, soğutma ünitesinde hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım ve şarj
işlemleri sadece kalifiye bir personel
tarafından yapılmalıdır.
• Cihazın tahliyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tahliye kısmı tıkalıysa buzu çözülmüş
su cihazın alt kısmında toplanır.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 113
Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapağı
çıkarın.
• Bu cihazın soğutucu devresi ve yalıtım
maddeleri ozon dostudur.
• Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı nasıl doğru şekilde elden çıkaracağınıza ilişkin bilgi için belediyenize
başvurun.
• Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye
dikkat edin.
2015-09-08 10:13:18
114 www.electrolux.com.tr
ÇALIŞTIRMA
Cihazın açılması
A) SICAKLIK AYAR DÜĞMESİ
B) ÇALIŞIYOR
C) ALARM
D) GÜÇ
A
B
C
D
1. Elektrik fişini prize takın.
2. Sıcaklık Ayar Düğmesini Tam Yüklü
konumuna çevirin ve içerisine yiyecek koymadan önce doğru sıcaklığa
ulaşabilmesi için cihazın 24 saat
çalışmasına izin verin.
Pilot ışık yanacaktır.
3. Sıcaklık Ayar Düğmesini, saklanmakta olan yiyecek miktarına göre
ayarlayın.
Cihazın kapanması
Cihazı kapamak için Sıcaklık ayar düğmesini KAPALI konumuna getirin.
Sıcaklığın ayarlanması
Cihazın içerisindeki sıcaklık, kontrol panelinde yer alan Sıcaklık Ayar Düğmesi
tarafından kontrol edilir.
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri
yapın:
• Minimum soğukluk elde etmek için Sıcaklık Ayar Düğmesini düşük ayarlara
getirin.
• Maksimum soğukluk elde etmek için
Sıcaklık Ayar Düğmesini yüksek ayarlara getirin.
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni
bir ürünün sahip olduğu tipik kokuyu
gidermek için cihazın iç kısmını ve dahili
GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 114
aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr sabun
kullanarak yıkayın ve daha sonra iyice
kurulayın.
DİKKAT!
Cihazın kaplamasına zarar verdiklerinden dolayı, deterjan veya
aşındırıcı toz temizlik ürünleri
kullanmayın.
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin
dondurulması, dondurulmuş ve derin
dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli
muhafazası için uygundur.
24 saatte dondurulabilecek maksimum
2015-09-08 10:13:18
TÜRKÇE
yiyecek miktarı bilgi etiketinde yazılıdır. 1
Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre boyunca dondurmak üzere başka bir yiyecek
koymayın.
Dondurulmuş yiyeceklerin muhafazası
115
miyle donatılmış olduğundan, kapattıktan
hemen sonra geri açmak kolay değildir
(içinde oluşan vakum nedeniyle). Cihazın
kapağını tekrar açmadan önce birkaç
dakika bekleyin.
Saklama sepetleri
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli
bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden önce
Sıcaklık Ayar Düğmesi Tam Yüklü konumdayken cihazı en az 24 saat çalıştırın.
DİKKAT!
Elektrik kesintisi gibi kazara bir buz
çözme işlemi uygulanması durumunda, elektrik kesintisi teknik özellikler
bölümündeki "başlatma süresi"
başlığı kısmında belirtilen süreden
daha uzun sürerse buzu çözülen
yiyecek hemen tüketilmelidir veya
derhal pişirilmeli ve sonra yeniden
dondurulmalıdır (soğuduktan sonra).
Kapağın açılması ve
kapatılması
DİKKAT!
Kulpu asla aşırı güç uygulayarak
çekmeyin.
Kapak çok sıkı kapanan bir conta siste-
Aşağıdaki resim, dondurucuya kaç tane
sepet yerleştirilebileceğini gösteriyor.
Sepetler birbirinin içine kayacaktır.
520mm
233mm
Yetkili servisinizden başka sepetler satın
alabilirsiniz.
PRATİK BİLGİLER
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Dondurma tavsiyeleri
Aşağıda dondurma işleminden en iyi
şekilde faydalanmanızı sağlayacak birkaç
önemli ipucu verilmiştir:
• 24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, bilgi etiketinde belirtilmektedir.
• Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir
yiyecek konulmamalıdır.
• Sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlenmiş yiyecekleri dondurun.
• Hızlı ve tamamen donmasını ve buzu
eridikten sonra sadece tüketilecek
miktarda tüketilebilmesini sağlamak için
yiyecekleri küçük porsiyonlara bölün.
• Yiyecekleri alüminyum folyoya veya
plastiğe sarın ve paketlerin hava geçirmez olduğundan emin olun.
1 "Teknik veriler" bölümüne bakın
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 115
2015-09-08 10:13:19
116 www.electrolux.com.tr
• Cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini
önlemek için taze veya donmamış yiyeceklerin önceden donmuş yiyeceklere
temas etmesine izin vermeyin.
• Yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere oranla
daha iyi ve daha uzun süre saklanabilir;
tuz, yiyeceklerin saklama ömrünü kısaltır.
• Dondurulmuş sıvılar dondurucu bölmesinden çıkarıldıktan hemen sonra
tüketilirse ciltte soğuk yanıklarına neden
olabilir.
• Yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol
edebilmek amacıyla, her bir yiyecek
paketinin üzerine dondurucuya konulma
tarihini yazmanız tavsiye edilir.
BAKIM VE TEMİZLİK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Periyodik temizlik
DİKKAT!
Herhangi bir bakım işlemi yapmadan
önce, cihazın fişini prizden çekin.
C
ihazın iç kısmını temizlemek için
asla deterjanlar, yüksek derecede
parfümlü temizlik ürünleri veya cilalama ürünleri kullanmayın. Soğutma
sistemine zarar vermemeye dikkat
edin. Kompresör bölgesini temizlemeye gerek yoktur.
1. Cihazı kapayın.
2. Cihazı ve aksesuarlarını ılık su ve nötr
sabunla düzenli olarak temizleyin.
Kapak contasını dikkatlice temizleyin.
3. Cihazın her yerini iyice kurulayın.
4. Elektrik fişini prize takın.
5. Cihazı açın.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 116
onmuş yiyeceklerin muhafaD
zasıyla ilgili tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek
için şunları yapmalısınız:
• Piyasada donmuş halde satılan yiyeceklerin satıcı tarafından uygun şekilde muhafaza edilmiş olduğundan emin olun.
• Donmuş yiyeceklerin, yiyeceğin satıldığı
mağazadan dondurucunuza mümkün olan
en kısa sürede aktarılmasını sağlayın.
• Cihazın kapağını sıkça açmayın veya
kesinlikle gerekmedikçe açık bırakmayın.
• Buz çözme işlemi uygulandığında, yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz.
• Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza
sürelerini aşmayın.
Dondurucunun buzunun çözülmesi
DİKKAT!
Buharlaştırıcıdaki buz oluşumlarını
kesinlikle sivri uçlu metal nesnelerle
kazımayın, aksi halde buharlaştırıcıya zarar verebilirsiniz. Eritme
sürecini hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında mekanik
bir alet veya başka bir suni yöntem
kullanmayın. Buz çözme sırasında
dondurulmuş yiyecek paketlerinin
sıcaklığının artması, bunların güvenli
muhafaza ömrünü kısaltabilir.
Buz katmanının kalınlığı yaklaşık
10-15 mm'ye ulaştığında dondurucunun
buzunu çözün.
Dış ortam nem oranı yüksek olduğunda ve
donmuş gıda düzgün paketlenmediğinde
cihazın duvarlarındaki buzlanma artar.
Dondurucunun buzunu eritmek için en iyi
zaman, içinde hiç yiyecek olmadığı veya çok
az olduğu zamandır.
1. Cihazı kapayın.
2. Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın, birkaç
kat gazete kağıdına sarın ve serin bir
yere koyun.
3. Kapağı açık bırakın, eritilmiş su tahliyesi
kanalının kapağını çıkarın ve eriyen
buzun suyunu bir kapta toplayın. Buzları
çabuk çıkarmak için bir kazıyıcı kullanın.
2015-09-08 10:13:19
TÜRKÇE
4. Buz çözme işlemi tamamlandığında, iç
kısmı iyice kurulayın. Kapağı kapatın.
5. Cihazı açın.
6. Sıcaklık ayar düğmesini maksimum
soğukluk elde edecek şekilde ayarlayın
ve cihazı bu ayarda iki veya üç saat
çalıştırın.
7. Çıkarmış olduğunuz yiyecekleri tekrar
yerleştirin.
117
1. Cihazın elektrik beslemesini kesin.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın.
3. Buz çözme işlemini yapıp, cihazı ve tüm
aksesuarlarını temizleyin.
4. Kötü kokuların oluşmasını önlemek için
kapağı açık bırakın.
Kullanım dışı olan süreler
Cihaz uzun süre kullanılmayacağında
aşağıdaki önlemleri alın:
Kabin çalıştırılmaya devam edecekse elektrik kesintisi durumunda
içindekilerin bozulmasını önlemek için
birilerinden ara sıra kontrol etmesini
isteyin.
SORUN GİDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Servisi aramadan önce
Sorun
Muhtemel neden
Çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Cihaz kapalıdır.
Cihazı açın.
Cihazın fişi prize doğru
şekilde takılı değildir.
Fişi prize doğru bir şekilde takın.
Prizde elektrik yoktur.
Prize başka bir elektrikli cihaz takın. Kalifiye bir elektrikçi çağırın.
Cihaz düzgün şekilde desteklenmemiştir.
Cihazın sağlam durup durmadığını kontrol edin.
Kabinin arka kısmı ile borular arasında bulunan lastik
tamponlar gevşemiştir.
Bunları tekrar yerine takın.
Kapak contaları kirli veya
yapışkanımsı hal almıştır.
Kapak contalarını temizleyin.
Aşırı karlanma vardır.
Aşırı karlanmayı temizleyin.
Yiyecek paketleri kapağın
kapanmasını engelliyordur.
Paketleri doğru bir şekilde yerleştirin, cihazdaki etikete bakın.
Kapak contaları kirli veya
yapışkanımsı hal almıştır.
Kapak contalarını temizleyin.
Cihaz gürültülü
çalışıyor.
Kapak tam olarak
kapanmıyor.
Kapak zor açılıyor.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 117
2015-09-08 10:13:19
118 www.electrolux.com.tr
Sorun
Muhtemel neden
Çözüm
Kompresör devamlı
çalışıyor.
Sıcaklık yanlış ayarlanmıştır.
"Çalıştırma" bölümüne bakın.
Dondurmak için dondurucuya aynı anda çok fazla
yiyecek konulmuştur.
Birkaç saat bekleyin ve sıcaklığı
tekrar kontrol edin.
Oda sıcaklığı çok yüksektir.
Bilgi etiketindeki iklim sınıfı tablosuna bakın.
Cihaza konulan gıda ürünleri
çok sıcakken konulmuştur.
Dondurucuya koymadan önce
gıda ürünlerinin oda sıcaklığına
kadar soğumasını bekleyin.
Kapak çok sık açılıyordur.
Kapağı gerektiğinden daha uzun
süre açık bırakmayın.
Kapak doğru kapatılmamıştır.
Kapağın doğru kapanıp kapanmadığını ve contanın hasarsız
ve temiz olup olmadığını kontrol
edin.
Kapak doğru kapatılmamıştır
ve ya conta deforme olmuştur/kirlidir.
"Kapağın kapatılması" bölümüne
bakın.
Su tahliye tıpası doğru bir
şekilde yerleştirilmemiştir.
Su tahliye tıpasını doğru bir şekilde yerleştirin.
Yiyecekler doğru şekilde
paketlenmemiştir.
Yiyecekleri daha iyi paketleyin.
Sıcaklık yanlış ayarlanmıştır.
"Çalıştırma" bölümüne bakın.
Kapak doğru şekilde kapatılmamıştır veya sıkı bir
şekilde oturmamıştır.
Kapağın doğru kapanıp kapanmadığını ve contanın hasarsız
ve temiz olup olmadığını kontrol
edin.
Sıcaklık ayar düğmesi doğru
ayarlanmamıştır.
Daha yüksek/düşük bir sıcaklık
ayarlayın.
Kapak doğru kapatılmamıştır.
"Kapağın kapatılması" bölümüne
bakın.
Gıda ürünlerinin sıcaklığı
çok yüksektir.
Dondurucuya koymadan önce
gıda ürünlerinin sıcaklığının oda
sıcaklığına düşmesini bekleyin.
Aynı anda çok fazla yiyecek
saklanıyordur.
Aynı anda daha az yiyecek
koyun.
Buzun kalınlığı 4-5 mm'den
daha fazladır.
Cihazın buzunu çözün.
Kapak çok sık açılıyordur.
Kapağı yalnızca gerektiğinde
açın.
Cihazda soğuk hava dolaşımı yoktur.
Cihazda soğuk hava dolaşımı
olduğundan emin olun.
Aşırı karlanma ve
buz var.
Cihazın içindeki
sıcaklık çok düşük/
yüksek.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 118
2015-09-08 10:13:19
TÜRKÇE
Müşteri Hizmetleri
Yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra
cihazınız hala düzgün çalışmıyorsa size
en yakın yetkili servise başvurun.
119
Servisin en hızlı şekilde verilmesi için
garanti sertifikasında veya cihazın dış
sağ tarafında bulunan bilgi etiketinde
yazılı cihaz modelini ve seri numarasını
yetkili servise başvurduğunuzda vermeniz önem arz etmektedir.
MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Konumlandırma
DİKKAT!
Kapısında bir kilit veya kilit dili
olan eski bir cihazı elden çıkarıyorsanız küçük çocukların cihazın
içinde kilitli kalmasını önlemek için
bu kilidi kullanılamaz hale getirin.
Bu cihaz, cihaz üzerindeki bilgi etiketinde
belirtilen iklim sınıfına uygun ortam sıcaklığına sahip, kuru ve iyi havalandırılan bir
iç mekana kurulmalıdır. Bilgi etiketinde şu
bilgiler yer alır:
İklim sınıfı
Ortam sıcaklığı
Cihaz monte edildikten sonra fişi
erişilebilir konumda olmalıdır.
Elektrik bağlantısı
• Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi
etiketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin evinizin elektrik beslemesininki
ile aynı olduğundan emin olunuz.
• Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun fişi bu amaca yönelik olarak bir
kontak ile donatılmıştır. Evin elektrik
prizi topraklı değilse yürürlükteki
kanunlara uygun olarak ve kalifiye bir
elektrikçiye danışarak cihazı ayrı bir
toprak hattına bağlayın.
• Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik
önlemlerine uyulamaması halinde
sorumluluk kabul etmez.
• Bu cihaz, E.E.C. direktifleri ile uyumludur.
SN
+10ºC - +32ºC
N
+16ºC - +32ºC
Havalandırma gereksinimleri
ST
+16ºC - +38ºC
T
+16ºC - +43ºC
Cihazın arkasındaki hava akışı yeterli
olmalıdır.
1. Dondurucuyu sağlam bir zemin üzerine yatay konumda yerleştirin. Kabin,
dört ayağının hepsinden destek alıyor
olmalıdır.
2. Cihaz ile arkasındaki duvar arasındaki mesafe 5 cm olmalıdır.
3. Cihaz ile yan duvarlar arasındaki
mesafe 5 cm olmalıdır.
Bu aralığın dışında çalıştırılan
bazı modellerde bir takım işlev
sorunları yaşanabilir. Doğru çalışma, yalnızca belirtilen sıcaklık
aralığında garanti edilebilir. Cihazı
nereye monte etmeniz gerektiği
hakkında şüpheleriniz varsa lütfen
satıcıya, müşteri hizmetlerimize
veya en yakındaki yetkili servise
başvurun.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 119
2015-09-08 10:13:19
120 www.electrolux.com.tr
SESLER
Normal çalışma sırasında bazı sesler gelebilir (kompresör, soğutucu devresi).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 120
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
K!
IC
CL
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:19
TÜRKÇE
TEKNİK BİLGİLER
121
Teknik veriler
Yükseklik
mm
837
Genişlik
mm
562
Derinlik
mm
526
Başlatma Süresi
Saat
30
Voltaj
Volt
220-240
Frekans
Hz
50
Teknik bilgiler; bilgi etiketinde, cihazın dış
veya iç tarafında ve de enerji etiketinde
bulunmaktadır.
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
simgesine sahip malzemeleri geri
dönüştürün. Ambalajı geri dönüşüm için
uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve
elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.
simgesi bulunan cihazları ev atığıyla atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 121
2015-09-08 10:13:19
122 www.electrolux.com
SOMMARIO
1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA..................................................................123
2. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA ..............................................................124
3. FUNZIONAMENTO.......................................................................................126
4. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO........................................................126
5. UTILIZZO QUOTIDIANO...............................................................................126
6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI.....................................................................127
7. PULIZIA E CURA .........................................................................................128
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI...................................................................129
9. INSTALLAZIONE...........................................................................................132
10.RUMORI........................................................................................................133
11.DATI TECNICI...............................................................................................134
12.ASPETTI AMBIENTALI.................................................................................134
PENSATO PER VOI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed
elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desideriate
utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati.
Visitate il nostro sito Web per:
Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,
ottenere informazioni sull'assistenza:
www.electrolux.com
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.electrolux.com/productregistration
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.electrolux.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA
Utilizzare sempre ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: modello, PNC, numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta matricola.
Avvertenza / Attenzione - Informazioni di sicurezza.
Informazioni e consigli generali.
Informazioni sull'ambiente.
Con riserva di modifiche senza obbligo di preavviso.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 122
2015-09-08 10:13:20
ITALIANO
123
INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare
l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile di lesioni e danni derivanti da un'installazione e un uso non corretti dell'apparecchiatura. Tenere
sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8
anni di età e da adulti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o
con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solo
se sorvegliati o istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno capito i rischi associati.
• Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
• Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti
da bambini senza supervisione.
Avvertenze di sicurezza generali
• L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e usi simili, ad esempio:
–– fattorie, cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
–– da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali
• Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchiatura che
nella struttura da incasso, non siano ostruite.
• Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali non raccomandati
dal produttore allo scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei comparti di
conservazione degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal
costruttore.
• Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
• Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare
solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive,
solventi od oggetti metallici.
• Non conservare in questa apparecchiatura sostanze esplosive come
bombolette spray contenenti un propellente infiammabile.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per
evitare situazioni di pericolo.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 123
2015-09-08 10:13:20
124 www.electrolux.com
• Se l'apparecchiatura è dotata di un fabbricatore di ghiaccio o un dispenser dell'acqua, riempirlo esclusivamente con acqua potabile.
• Se l'apparecchiatura richiede un collegamento alla rete idrica, collegarla
solo a una sorgente d'acqua potabile.
• La pressione dell'acqua in ingresso (minima e massima) deve essere
compresa tra 1 bar (0,1 MPa) e 10 bar (1 MPa).
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA!
L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da
personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare né utilizzare
l'apparecchiatura se danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Considerato il peso
dell'apparecchiatura, prestare sempre
attenzione in fase di spostamento
della stessa. Indossare sempre guanti
di sicurezza.
• Assicurarsi che l'aria possa
circolare liberamente attorno
all'apparecchiatura.
• Attendere almeno 4 ore prima
di collegare l'apparecchiatura
all'alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire nuovamente
nel compressore.
• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani cottura.
• La superficie posteriore
dell'apparecchiatura deve essere
appoggiata alla parete.
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in luoghi troppo umidi o freddi, come
aggiunte strutturali, garage o cantine.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla per il bordo anteriore per
evitare di graffiare il pavimento.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 124
Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scosse
elettriche.
• L'apparecchiatura deve essere soggetta a una messa a terra.
• Tutti i collegamenti elettrici devono
essere realizzati da un elettricista
qualificato.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta matricola corrispondano a quelli dell'impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione correttamente installata.
• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina
di alimentazione, il cavo di alimentazione, il compressore). Contattare il
Centro di assistenza o un elettricista
per sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve rimanere
sotto il livello della spina di alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
2015-09-08 10:13:20
ITALIANO
Uso dell'apparecchiatura
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, scottature o
scosse elettriche.
• Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere) nell'apparecchiatura se non specificamente
consentito dal produttore.
• Fare attenzione a non danneggiare
il circuito refrigerante. Esso contiene
isobutano (R600a), un gas naturale
con un alto livello di compatibilità ambientale; tuttavia il gas è infiammabile.
• Nel caso di danno al circuito refrigerante, assicurarsi che non si sviluppino
fiamme libere e scintille nel locale.
Aerare bene l'ambiente.
• Non appoggiare oggetti incandescenti
sulle parti in plastica dell'apparecchiatura.
• Non introdurre bevande analcoliche
nel vano congelatore, in quanto si
verrebbe a creare una pressione nel
contenitore della bevanda.
• Non conservare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchiatura.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate
vicinanze.
• Non toccare il compressore o il condensatore. Sono incandescenti.
• Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani bagnate
o umide.
• Non ricongelare del cibo precedentemente scongelato.
• Attenersi alle istruzioni per la conservazione riportate sulla confezione del
cibo surgelato.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 125
125
Pulizia e cura
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa apparecchiatura contiene idrocarburi. L'unità
deve essere ricaricata ed ispezionata
esclusivamente da personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario, pulirlo. L'ostruzione dello scarico
può causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo dell'apparecchiatura.
Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere il coperchio per evitare che
bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su
come smaltire correttamente l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti dell'unità refrigerante che si trovano vicino
allo scambiatore di calore.
2015-09-08 10:13:20
126 www.electrolux.com
FUNZIONAMENTO
Accensione
A) Regolatore di temperatura
B) IN FUNZIONE
C) ALLARME
D) ALIMENTAZIONE
A
B
C
D
1. Inserire la spina elettrica nella presa
a parete.
2. Ruotare il regolatore di temperatura
in posizione Pieno carico e lasciare
l'apparecchiatura in funzione per 24
ore affinché raggiunga la corretta
temperatura prima di conservare gli
alimenti all'interno.
La spia di controllo si accende.
3. Regolare la temperatura in base alla
quantità di alimenti introdotti.
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchiatura, ruotare
il regolatore di temperatura in posizione
OFF.
Regolazione della temperatura
La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è controllata dal regolatore della
temperatura che si trova sul pannello dei
comandi.
Per mettere in funzione l'apparecchiatura, procedere come segue:
• Per ottenere il raffreddamento minimo,
ruotare il regolatore di temperatura sul
livello più basso.
• Per ottenere il raffreddamento massimo, ruotare il regolatore di temperatura sul livello più alto.
PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli acces-
sori con acqua tiepida e sapone neutro
per eliminare il tipico odore dei prodotti
nuovi, quindi asciugare accuratamente.
ATTENZIONE!
Non usare detergenti corrosivi
o polveri abrasive che possano
danneggiare la finitura.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 126
ongelamento di alimenti freC
schi
Lo scomparto congelatore è adatto al
congelamento di alimenti freschi e alla
conservazione a lungo termine di alimenti congelati e surgelati.
2015-09-08 10:13:21
ITALIANO
La quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 ore è riportata sulla
targhetta del modello. 1
Il processo di congelamento dura 24 ore:
finché non è concluso, non aggiungere
altro cibo da congelare.
Conservazione dei surgelati
127
forza eccessiva
Poiché il coperchio è provvisto di una guarnizione ermetica, è difficile riaprirlo poco dopo
la chiusura (a causa del vuoto che si forma
all'interno). Attendere alcuni minuti prima di
riaprire l'apparecchiatura.
Cestelli
Al primo avvio o dopo un periodo di inutilizzo, prima di introdurre gli alimenti nel vano,
si consiglia di lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 24 ore con il regolatore
di temperatura in posizione di Pieno carico.
ATTENZIONE!
In caso di sbrinamento accidentale,
per esempio a causa di un'interruzione dell'alimentazione elettrica, se
l'alimentazione manca per un periodo
superiore al valore indicato nella
tabella dei dati tecnici sotto "Tempo di
risalita", il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente o cucinato
immediatamente e quindi ricongelato
(dopo il raffreddamento).
Apertura e chiusura del coperchio
ATTENZIONE!
Non tirare la maniglia con una
La figura seguente mostra il numero di cestelli che è possibile collocare nel congelatore. I cestelli possono scorrere l'uno nell'altro.
520 mm
233 mm
È possibile acquistare cestelli aggiuntivi
presso il Centro di assistenza locale.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Consigli per il congelamento
Consigli importanti per un congelamento
ottimale:
• La quantità massima di alimenti
congelabile in 24 ore è riportata sulla
targhetta matricola.
1
• Il processo di congelamento dura
24 ore. Finché non è concluso, non
aggiungere altro cibo da congelare.
• Congelare solo alimenti freschi, di
ottima qualità e accuratamente lavati.
• Dividere gli alimenti in piccole porzioni,
in modo da accelerare il congelamento e scongelare, poi, solo la quantità
necessaria.
• Avvolgere gli alimenti in pellicola di
alluminio o plastica in modo da evitare
il contatto con l'aria.
Vedere la sezione "Dati tecnici"
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 127
2015-09-08 10:13:21
128 www.electrolux.com
• Non disporre gli alimenti freschi a
contatto con quelli già congelati, per
evitare l'innalzamento della temperatura di questi ultimi.
• Gli alimenti magri si conservano
meglio e più a lungo di quelli ricchi
di grassi. Il sale riduce la durata di
conservazione dell'alimento.
• I liquidi congelati, se consumati appena prelevati dal vano congelatore,
possono causare ustioni da freddo.
• Si consiglia di riportare su ogni confezione la data di congelamento, in
modo da poter controllare il tempo di
conservazione.
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Pulizia periodica
ATTENZIONE!
Prima di qualsiasi intervento di
manutenzione, estrarre la spina
dalla presa.
Non usare detersivi, prodotti abrasivi, prodotti con forti profumazioni
o cere lucidanti per pulire l'interno
dell'apparecchiatura. Evitare di
danneggiare il sistema refrigerante.
Non è necessario pulire l'area del
compressore
1. Spegnere l'apparecchiatura.
2. Pulire regolarmente l'apparecchiatura
e gli accessori con acqua tiepida e
sapone neutro.
Pulire accuratamente la guarnizione del
coperchio.
3. Asciugare perfettamente l'apparecchiatura.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 128
onsigli per la conservazione
C
dei surgelati
Per ottenere risultati ottimali è consigliabile:
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo.
• Accertarsi che il tempo di trasferimento dei surgelati dal punto vendita al
congelatore domestico sia il più breve
possibile.
• Non aprire frequentemente il coperchio e limitare il più possibile i tempi di
apertura.
• Una volta scongelati, gli alimenti si
deteriorano rapidamente e non possono
essere ricongelati.
• Non superare la durata di conservazione
indicata sulla confezione.
4. Inserire la spina nella presa.
5. Accendere l'apparecchiatura.
Sbrinamento del congelatore
ATTENZIONE!
Per rimuovere la brina dall'evaporatore, non usare utensili metallici
appuntiti che possano danneggiarlo. Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali non
raccomandati dal produttore allo
scopo di accelerare il processo di
sbrinamento. Un aumento della
temperatura dei surgelati durante
lo sbrinamento può ridurre la loro
durata di conservazione.
Quando tale strato raggiunge uno spessore di circa 10-15 mm, il vano congelatore deve essere sbrinato.
Il quantitativo di accumulo di ghiaccio
sulle pareti interne dell'apparecchiatura
è destinato ad aumentare in funzione
del livello elevato dell'umidità ambiente
esterna e se il cibo non è avvolto accuratamente.
2015-09-08 10:13:21
ITALIANO
Preferibilmente, sbrinare il congelatore quando il contenuto di surgelati è
minimo.
1. Spegnere l'apparecchiatura.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in alcuni strati di carta di giornale e riporli
in un luogo fresco.
3. Lasciare il coperchio aperto, rimuovere il tappo dal canale di scarico
dell'acqua di sbrinamento e raccogliere quest'ultima in una bacinella.
Usare un raschietto per rimuovere il
ghiaccio più velocemente
4. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno.
Chiudere il coperchio.
5. Accendere l'apparecchiatura.
6. Impostare il regolatore di temperatura
al livello massimo di raffreddamento
e lasciare in funzione l'apparecchiatura per due o tre ore.
7. Reintrodurre nel congelatore gli alimenti precedentemente rimossi.
129
Periodi di inutilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla
rete elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti.
3. Sbrinare e pulire l'apparecchiatura e
tutti gli accessori.
4. Lasciare il coperchio aperto per evitare la formazione di odori sgradevoli.
Se l'apparecchiatura rimane accesa, farla controllare periodicamente per evitare che gli alimenti si
deteriorino in caso di interruzione
della corrente elettrica.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Cosa fare se…
Problema
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura
non funziona.
L'apparecchiatura è
spenta.
Accendere l'apparecchiatura.
La spina non è inserita
correttamente nella presa
di alimentazione.
Inserire correttamente la spina
nella presa di alimentazione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
Collegare alla presa di alimentazione un'altra apparecchiatura elettrica. Rivolgersi ad un
elettricista qualificato.
L'apparecchiatura non
è appoggiata in modo
corretto.
Controllare se l'apparecchiatura è appoggiata in modo
stabile.
I distanziatori a cuscinetto
situati tra il retro del mobile e i tubi si allentano.
Rimetterli in posizione.
L'apparecchiatura è
rumorosa.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 129
2015-09-08 10:13:22
130 www.electrolux.com
Problema
Possibile causa
Soluzione
Il coperchio non
si chiude correttamente.
Le guarnizioni del coperchio sono sporche.
Pulire le guarnizioni del coperchio.
Lo strato di brina è troppo
spesso.
Eliminare la brina in eccesso.
Le confezioni di surgelati
impediscono la chiusura
del coperchio.
Disporre i surgelati in modo
appropriato, in base alle
indicazioni fornite sull'adesivo
interno.
Il coperchio si apre
con difficoltà.
Le guarnizioni del coperchio sono sporche.
Pulire le guarnizioni del coperchio.
Il compressore
rimane sempre in
funzione.
La temperatura non è
impostata correttamente.
Fare riferimento al capitolo
"Funzionamento".
Sono stati introdotti molti
alimenti da congelare
contemporaneamente.
Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.
La temperatura ambiente
è troppo alta.
Fare riferimento alla tabella
delle classi climatiche sulla
targhetta matricola.
Gli alimenti introdotti
nell'apparecchiatura erano troppo caldi.
Prima di introdurre alimenti
caldi, lasciarli raffreddare a
temperatura ambiente.
Il coperchio viene aperto
troppo frequentemente.
Limitare il più possibile il tempo di apertura del coperchio.
Il coperchio non è chiuso
correttamente.
Controllare che il coperchio si
chiuda perfettamente e che
le guarnizioni siano integre e
pulite.
Il coperchio non è chiuso
correttamente oppure la
guarnizione è deformata/
sporca.
Consultare la sezione "Chiusura del coperchio".
Il tappo dello scarico
dell’acqua non è posizionato correttamente.
Posizionare il tappo correttamente.
Gli alimenti non sono
avvolti correttamente.
Avvolgere correttamente gli
alimenti.
La temperatura non è
impostata correttamente.
Fare riferimento al capitolo
"Funzionamento".
Il coperchio non è perfettamente chiuso.
Controllare che il coperchio si
chiuda perfettamente e che
le guarnizioni siano integre e
pulite.
Presenza di brina
eccessiva.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 130
2015-09-08 10:13:22
ITALIANO
131
Problema
Possibile causa
Soluzione
La temperatura
all'interno dell'apparecchiatura è troppo
bassa/troppo alta.
Il regolatore della temperatura non è impostato
correttamente.
Impostare una temperatura
superiore/inferiore.
Il coperchio non è chiuso
correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura del coperchio".
La temperatura degli
alimenti è troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti poco alla
volta.
Lo spessore dello strato di
brina è maggiore di 4 - 5
mm.
Sbrinare l'apparecchiatura.
Il coperchio viene aperto
frequentemente
Aprire il coperchio solo se
necessario.
L'aria fredda non circola
correttamente all'interno
dell'apparecchiatura.
Adottare le misure necessarie per garantire una corretta
circolazione dell'aria fredda.
Servizio di assistenza
Se le soluzioni precedentemente indicate
non consentono di risolvere il problema,
rivolgersi al Centro di assistenza più
vicino.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 131
Per accelerare i tempi di intervento, è
essenziale specificare al momento della
richiesta il modello e il numero di serie
dell'apparecchiatura, riportati sul certificato di garanzia o sulla targhetta del
modello applicata sul lato esterno destro.
2015-09-08 10:13:22
132 www.electrolux.com
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli sulla
sicurezza.
Posizionamento
ATTENZIONE!
Qualora occorra ritirare dall'uso
un'apparecchiatura con serratura, si raccomanda di rendere
quest'ultima inservibile per evitare
che i bambini possano chiudersi
all'interno
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, la cui temperatura ambiente
corrisponda alla classe climatica indicata
sulla targhetta del modello:
Classe
climatica
Temperatura
ambiente
SN
Da +10 ºC a +32 ºC
N
Da +16 ºC a +32 ºC
ST
Da +16 ºC a +38 ºC
T
Da +16 ºC a +43 ºC
In alcuni modelli potrebbero verificarsi delle anomalie se non si
rispettano le temperature indicate.
Il corretto funzionamento può
essere garantito solo nel rispetto delle temperature indicate.
In caso di dubbi sul luogo di
installazione dell'apparecchiatura,
contattare il venditore, il nostro
Centro di assistenza o il rivenditore più vicino
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 132
La spina dell'apparecchiatura deve
essere accessibile dopo l'installazione.
Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare
che la tensione e la frequenza riportate
sulla targhetta dei dati corrispondano a
quelle dell'impianto domestico.
• L'apparecchiatura deve essere soggetta a una messa a terra. La spina del
cavo di alimentazione è dotata di un apposito contatto. Se la presa di corrente
dell'impianto domestico non è collegata
a terra, allacciare l'apparecchiatura a
una presa di terra separata in conformità alle norme in vigore, rivolgendosi a
un elettricista qualificato.
• Il produttore declina ogni responsabilità qualora le suddette precauzioni di
sicurezza non vengano rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
Requisiti di ventilazione
Il flusso dell'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
1. Posizionare il congelatore in piano su
una pavimentazione solida. L'apparecchiatura deve essere in appoggio
su tutti i piedini.
2. Lasciare una distanza libera di almeno 5 cm tra il lato posteriore dell'apparecchiatura e la parete.
3. Lasciare una distanza libera di almeno 5 cm ai lati dell'apparecchiatura.
2015-09-08 10:13:22
ITALIANO
133
RUMORI
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del
circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 133
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
!
ICK
CL
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
2015-09-08 10:13:23
134 www.electrolux.com
DATI TECNICI
Dati tecnici
Altezza
mm
837
Larghezza
mm
562
Profondità
mm
526
Tempo di risalita
Ore
30
Tensione
Volt
220-240
Frequenza
Hz
50
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
matricola, applicata sul lato esterno o
interno dell'apparecchiatura, e nell'etichetta energetica.
ASPETTI AMBIENTALI
Riciclare i materiali con il simbolo
.
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Contribuire a
proteggere l'ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo con i normali rifiuti
domestici. Portare il prodotto al punto di
riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 134
2015-09-08 10:13:23
ITALIANO
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 135
135
2015-09-08 10:13:23
Multilignual_UM-Electrolux_NEW_2015-09-07.indd 136
222370905-A-472014
electrolux.com/shop
2015-09-08 10:13:23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising