Aeg-Electrolux | AG98850-4I | User manual | Aeg-Electrolux AG98850-4I Lietotāja rokasgrāmata

Aeg-Electrolux AG98850-4I Lietotāja rokasgrāmata
ARCTIS G 98850-4i
Iebūvējams ledusskapis
Lietošanas instrukcija
ARCTIS G 98850-4i
Cienījamo pircēj,
pirms ledusskapja/saldētavas ekspluatācijas, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šajā instrukciju
rokasgrāmatā esošo informāciju. Tajā atradīsit svarīgas norādes par drošas ekspluatācijas
iespējām, uzstādīšanu un ierīces apkopi.
Saglabājiet šo instrukciju rokasgrāmatu turpmākām atsaucēm. Nododiet to nākamajiem ierīces
lietotājiem.
Šie ekspluatācijas nosacījumi paredzēti vairāku tehniski saderīgu modeļu un to dažādo piederumu izmantošanai. Lūdzu, ievērojiet norādījumus, kas paredzēti šim modelim.
! Norādes, kas svarīgas Jūsu drošībai, vai arī paredzētas ierīces pareizai ekspluatācijai, ir
apzīmētas kā brīdinājums trijstūra zīmes veidā un/vai ar vārdiem (Brīdinājums!, Uzmanību!,
Svarīgi ). Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tālāk minēto informāciju.
i
Papildinformācija, kas saistīta ar ierīces ekspluatāciju un praktiskajām programmām, ir
apzīmēta ar šo simbolu.
Padomi un norādes, kas saistītas ar ekonomisku un apkārtējai videi nekaitīgu ierīces
ekspluatāciju, ir apzīmēti ar āboliņa lapu.
Lietošanas norādījumos ietilpst instrukcijas par iespējamajām ierīces darbības kļūmēm, ar kurām
iespējams iepazīties rokasgrāmatas sadaļā „Ko darīt, ja...”. Ja šīs instrukcijas ir nepietiekamas, lai
novērstu kļūmi, lūdzu, sazinieties ar vietējo klientu atbalsta centru.
2
ARCTIS G 98850-4i
SATURS
Drošība .............................................................................................................................................................................4
Utilizācija ........................................................................................................................................................................5
Informācija par ierīces iesaiņojumu ........................................................................................................................5
Atbrīvošanās no vecās ierīces ...................................................................................................................................5
Transportēšanai paredzētā iesaiņojuma noņemšana ..............................................................................6
Uzstādīšana ...................................................................................................................................................................6
Uzstādīšanas vieta..........................................................................................................................................................6
Ledusskapja ventilācijas iespējas ............................................................................................................................7
Iebūvēšanas izmēri ....................................................................................................................................................7
Elektriskais pieslēgums ...........................................................................................................................................7
Pirms ierīces pirmās izmantošanas ....................................................................................................................7
Vadības panelis ............................................................................................................................................................7
Ieslēgšana un temperatūras regulēšana .........................................................................................................8
Pārtikas sasaldēšana un uzglabāšana ..............................................................................................................9
Ledus gabaliņu pagatavošana ...........................................................................................................................10
Uzglabājamās pārtikas apzīmējumi/sasaldēšanas kalendārs ............................................................10
Atkausēšana ................................................................................................................................................................10
Ierīces izslēgšana ......................................................................................................................................................11
Tīrīšana un apkope ..................................................................................................................................................11
Padomi elektroenerģijas ietaupīšanai ...........................................................................................................12
Ko darīt, ja ....................................................................................................................................................................12
Ierīces darbības kļūmju novēršana .......................................................................................................................12
Noteikumi, standarti, prasības ..........................................................................................................................14
3
ARCTIS G 98850-4i
!
Drošība
Mūsu ledusskapju/saldētavu drošība atbilst vispāratzītiem tehnoloģiskajiem standartiem un
sadzīves iekārtu drošības likumam. Tomēr mēs domājam, ka ir svarīgi iepazīstināt Jūs ar šādu
drošības informāciju:
Izmantošana paredzētajam mērķim
• Ledusskapis/saldētava ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecības vajadzībām. Tā ir piemērota
pārtikas produktu uzglabāšanai zemā temperatūrā. Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši iepriekš
minētajiem mērķiem vai arī tā tiek lietota nepareizi, ražotājs neuzņemsies atbildību, ja tā
rezultātā ierīcei būs radušies bojājumi.
• Drošības iemeslu dēļ nedrīkst veikt ledusskapja/saldētavas modifikācijas vai izmaiņas.
• Ja izmantojat ledusskapi/saldētavu komerciālām vajadzībām vai arī tādām, kas neatbilst
augstāk minētajām, lūdzu, iepazīstieties ar visām likumdošanas prasībām attiecībā uz iekārtu.
Pirms iekārtas pirmās izmantošanas
• Pārbaudiet vai ledusskapim/saldētavai nav bojājumu, kas radušies transportēšanas rezultātā.
Nepievienojiet elektrotīklam bojātu ierīci! Ja ierīce bojāta, lūdzu, sazinieties ar tās pārdevēju.
Dzesētājaģents
Dzesētājaģents izobutāns (R600a) atrodas ierīces dzesētājģenta kontūrā; tā ir dabiskā gāze, kurai
ir augsta savietojamība ar apkārtējo vidi, tomēr tā ir arī ugunsnedroša.
• Ierīces transportēšanas un uzstādīšanas laikā pārliecinieties, vai neviens no dzesētājaģenta
kontūra elementiem nav bojāts.
• Ja dzesētājaģenta kontūrs sabojājas:
- izvairieties no atklātām liesmām un aizdegšanās avotiem;
- rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā novietota iekārta.
Bērnu drošībai
• Iesaiņojuma materiāli (piemēram, plēves vai putuplasts) var būt bīstami bērniem. Nosmakšanas
risks! Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā!
• Pirms atbrīvoties no vecās iekārtas sabojājiet to. Nogrieziet no strāvas kabeļa kontaktdakšu,
arī pašu kabeli sagrieziet; noņemiet vai sabojājiet ierīces aizvēršanas mehānismus. Tas neļaus
bērniem nejauši iekļūt ierīcē un tur ieslēgties (nosmakšanas risks!).
• Bērni bieži neapzinās iespējamās briesmas, kuras var radīt mājsaimniecībā izmantojamās ierīces.
Lūdzu, iepazīstiniet bērnus ar nepieciešamo informāciju un neļaujiet tiem spēlēties ar ierīci!
Ikdienas ekspluatācija
• Traukos, kuros ir viegli uzliesmojošas gāzes vai šķidrumi, aukstā vidē var rasties noplūdes.
Eksploziju bīstamība! Neglabājiet ledusskapī/saldētavā traukus ar viegli uzliesmojošām vielām,
piemēram, aerosolu flakonus, uzpildāmus šķiltavu ieliktņus u.c.
• Nenovietojiet saldētavā pudeles un skārdenes. Sasalstot tās var saplīst, un dzirkstoši dzērieni
var pat eksplodēt. Neuzglabājiet saldētavā limonādi, sulas, alu, vīnu, dzirkstošu vīnu un citus
dzērienus, izņemot alkoholiskos dzērienus ar augstu spirta saturu.
• Neēdiet tikko no saldētavas izņemtu saldējumu vai ledus gabaliņus, jo var rasties lūpu un mēles
apdegumi.
• Nepieskarieties sasaldētai pārtikai ar mitrām rokām, jo tās var piesalt pie produktiem.
• Nelietojiet elektriskās ierīces ledusskapī/saldētavā (piemēram, elektriskos saldējuma ražotājus,
4
ARCTIS G 98850-4i
mikserus un citus priekšmetus).
• Pirms veikt iekārtas tīrīšanu izslēdziet to un atvienojiet no elektrotīkla vai arī izslēdziet
slēgiekārtu vai drošinātāju.
• Atvienojot ierīci no elektrotīkla, vienmēr dariet to, satverot aiz kontaktdakšas. Neraujiet aiz
vada!
Ja atgadījusies kļūme ierīces darbībā
• Ja iekārtas darbībā atgadījusies kļūme, vispirms iepazīstieties ar informāciju, kas minēta
instrukciju rokasgrāmatas sadaļā „Ko darīt, ja...”. Ja šie norādījumi nav pietiekami, lai traucējumu
novērstu, lūdzu, neveiciet ierīces remontu pašrocīgi.
• Ledusskapja/saldētājkameras remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Remonts, kuru
veic nekvalificētas personas, var radīt bīstamību. Lūdzu, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai
klientu atbalsta centru.
Utilizācija
Informācija par ierīces iesaiņojumu
Visi materiāli ir apkārtējai videi nekaitīgi! Tos bez sarežģījumiem var nogādāt izgāztuvē vai
sadedzināt, izmantojot atkritumu sadedzināšanas iekārtu!
Informācija par materiāliem: materiālus no plastmasas var nodot otrreizējai pārstrādei. Tie tiek
apzīmēti šādi:
>PE< polietilēns, piemēram, ierīces ārējā iesaiņojumā un iekšpusē izvietotajos maisiņos.
>PS< polistirola putas, piemēram, paliktņos, kuru sastāvā neietilpst hlorūdeņradis.
Kartona daļas ir izgatavotas no otrreizēji pārstrādāta izejmateriāla, un tās jānodod papīra
savākšanas un pārstrādes vietās.
Atbrīvošanās no vecās iekārtas
Apkārtējās vides aizsardzības dēļ no sasaldēšanai paredzētajām ierīcēm jāatbrīvojas atbilstošā
veidā. Tas attiecas gan uz Jūsu veco iekārtu, gan arī uz jauno, kad būs pienākušas tās darba mūža
beigas.
! Brīdinājums! Pirms atbrīvoties no vecās iekārtas sabojājiet to. Nogrieziet no strāvas kabeļa
kontaktdakšu, noņemiet vai sabojājiet ierīces aizvēršanas mehānismus. Tas neļaus bērniem
nejauši iekļūt ierīcē un tur ieslēgties (nosmakšanas bīstamība!), kā arī nokļūt citās dzīvībai
bīstamās situācijās.
Utilizācija:
• Ierīci nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības vai lielgabarīta atkritumiem.
• Nesabojājiet dzesētājaģenta kontūru un - jo īpaši - ierīces aizmugurē esošo siltuma apmaiņas
ierīci.
• Simbols
uz izstrādājuma vai tā iesaiņojuma norāda, ka šādu produktu nedrīkst izmest
mājsaimniecības atkritumos. Šādi materiāli pārstrādei ir jānodod specializētajos
elektronisko vai elektrotehnisko izstrādājumu pieņemšanas punktos. Ievērojot šos norādījumus,
Jūs palīdzēsiet izvairīties no apkārtējās vides piesārņošanas draudiem. Detalizētākas
informācijas iegūšanai sazinieties ar zinošiem vietējās pašvaldības administrācijas pārstāvjiem,
sadzīves atkritumu savācējiem vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.
5
ARCTIS G 98850-4i
Transportēšanai paredzētā iesaiņojuma
noņemšana
Transportēšanas laikā ierīce un tās iekšējās daļas tiek aizsargātas.
• Noņemiet no ledusskapja durvīm kreisajā un labajā pusē esošās līmlentas.
• Izņemiet no ierīces iekšpuses līmlentas un iesaiņojuma elementus.
Uzstādīšana
Uzstādīšanas vieta
Ierīce jāuzstāda sausā telpā ar labu ventilāciju.
Elektroenerģijas patēriņš atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras.
Tādēļ ledusskapi nedrīkst:
- novietot tiešas saules staru iedarbības zonā;
- uzstādīt tuvu radiatoriem, plītīm vai citām siltumu izdalošām ierīcēm;
- uzstādīt telpā, kuras temperatūra neatbilst tai klimatiskajai klasei, kas paredzēta šai iekārtai.
Informācija par klimatisko klasi atrodas ierīces iekšpusē uz kreisajā pusē esošās tehnisko datu
plāksnītes.
Tālāk minētā tabula norāda, kāda apkārtnes temperatūra atbilst konkrētai klimatiskajai klasei:
Klimatiskā klase Apkārtējās vides temperatūra
SN
+ 10 - + 32 °C
N
+ 16 - + 32 °C
ST
+ 18 - + 38 °C
T
+ 18 - + 43 °C
Ja tomēr ierīce jāuzstāda tuvu siltumu izstarojošiem avotiem, jāievēro šādus minimālus
attālumus abās ierīces pusēs:
- no elektriskajām plītīm - 3 cm;
- no ierīcēm, kas patērē šķidro kurināmo un ogles, - 30 cm.
Ja šādus attālumus izveidot nav iespējams, starp plīti un ledusskapi/saldētavu jāievieto siltumu
izolējošas starplikas.
Ja ledusskapis tiek uzstādīts blakus citam ledusskapim vai saldētavai, lai novērstu kondensācijas
veidošanos uz ierīces ārējām daļām, nepieciešams ievērot 5 cm attālumu abās ierīces pusēs.
Iekārtas uzstādīšana zem plīts virsmas nav pieļaujama. Augstā plīts virsmas temperatūra var
sabojāt ledusskapi.
Ja plīts virsma ir uzstādīta ierīces tuvumā, jāizmanto atbilstoši uzstādīšanas un drošības
pasākumi. Tā kā ir iespējami vismaz vairāki uzstādīšanas veidi, detalizēta informācija netiek
izklāstīta.
Nepieļaujiet ierīces pārkaršanu, ievērojot atbilstošus attālumus no siltumu izdalošiem avotiem
un izmantojot piemērotu siltumizolācijas plāksni. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
6
ARCTIS G 98850-4i
Ledusskapja ventilācijas iespējas
• Drošības apsvērumu dēļ ir jānodrošina iekārtas ventilācija (skat.
attēlā).
Uzmanību! Lai ierīce darbotos pareizi, neaizklājiet šīs ventilācijas
atveres.
Iebūvēšanas izmēri
Augstums
Dziļums
Platums
880 mm
550 mm
560 mm
Elektriskais pieslēgums
Pirms ierīces pirmās ieslēgšanas pārliecinieties, vai telpas sprieguma un strāvas piegādes raksturlielumi atbilst tiem, kas minēti uz ierīces tehnisko datu plāksnītes.
Piemēram:
maiņstrāva - 220...240 V, 50 Hz vai 220...240 V, 50 Hz
(piemēram, no 220 līdz 240 V, 50 Hz)
Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē, kreisajā pusē.
Ja pēc ierīces uzstādīšanas, veicot elektrisko pieslēgumu, ārējā kontaktligzda vairs nav sasniedzama, jānodrošina iespēja iekārtu atvienot no elektrības padeves (piemēram, ar drošinātāju,
slēgiekārtu, pastāvīgi neizmantojamu strāvas drošības slēdzi vai tamlīdzīgu ierīci ar atstarpi starp
kontaktiem vismaz 3 mm).
Uzmanību! Elektrisko strāvas kabeli drīkst mainīt tikai pieredzējis elektriķis. Ja nepieciešama
kabeļa maiņa, lūdzu, sazinieties ar savu tirgotāju vai klientu atbalsta nodaļas darbiniekiem.
Pirms ierīces pirmās izmantošanas
• Pirms ledusskapja ieslēgšanas, lūdzu, notīriet tā iekšpusi un visus piederumus (skatiet
rokasgrāmatas sadaļu „Tīrīšana un apkope”).
Vadības panelis
A Zaļā strāvas signāllampiņa
B Ledusskapja poga ON/OFF (Ieslēgt/Izslēgt)
C Temperatūras iestatīšanas poga (+)
D Temperatūras displejs
E Temperatūras iestatīšanas poga (-)
F Dzeltenā funkcijas FROSTMATIC pogas
signāllampiņa (ieslēgtā režīmā)
G Funkcija FROSTMATIC poga
H Trauksmes atiestates signāllampiņa
I Trauksmes atiestates poga
7
ARCTIS G 98850-4i
Temperatūras iestatīšanas pogas
Temperatūra tiek regulēta, izmantojot pogas C un E. Šīs pogas ir savienotas ar temperatūras
displeju.
• Temperatūras displejs tiek pārslēgts no PAŠREIZĒJĀS temperatūras (temperatūras displejs
iedegas) uz VĒLAMO temperatūru (temperatūras displejs mirgo), nospiežot vienu no divām
pogām - C vai E.
• Ikreiz, nospiežot vienu no divām minētajām pogām, VĒLAMĀ temperatūra tiek regulēta par
1 °C. VĒLAMO temperatūru var sasniegt 24 stundu laikā. Ja neviena no pogām netiek
nospiesta, temperatūras displejs pēc neilga laika (apm. 5 sek.) automātiski pārslēdzas atpakaļ
uz PAŠREIZĒJO temperatūru.
VĒLAMĀ temperatūra nozīmē:
temperatūru, kas izvēlēta ledusskapja kamerai un to var regulēt līdz displejā redzamajām
temperatūrām. VĒLAMĀ temperatūra tiek norādīta ar mirgojošiem skaitļiem.
PAŠREIZĒJĀ temperatūra nozīmē to, ka:
uz temperatūras displeja redzama pašreizējā temperatūra ledusskapja iekšpusē. PAŠREIZĒJĀ
temperatūra tiek norādīta, izmantojot pastāvīgi izgaismotus skaitļus.
Temperatūras displejs
Temperatūras displejs var norādīt dažādu informāciju.
• Tradicionālas ekspluatācijas laikā tiek rādīta aktuālā ledusskapja temperatūra (PAŠREIZĒJĀ
temperatūra).
• Regulējot temperatūru, mirgojošs displejs norāda, ka pašreiz tiek iestatīta ledusskapja
temperatūra (VĒLAMĀ temperatūra).
Ieslēgšana un temperatūras regulēšana
1. Ievietojiet strāvas kabeļa kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
2. Ja displejs ir stāvoklī OFF (IZSLĒGT), nospiediet pogu ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT). Iedegas zaļā
elektrības signāllampiņa. Sāk mirgot trauksmes signāllampiņa un atskan skaņas signāls.
3. Lai apturētu skaņas signālu, nospiediet pogu I. Kad temperatūras iestatījums ir sasniegts,
signāllampiņa vēl arvien turpina mirgot.
4. Nospiediet pogu C vai E. Temperatūras displejs pārslēdzas un sāk mirgot pašreiz iestatītā
VĒLAMĀ temperatūra.
Pārtikas drošības apsvērumu dēļ visatbilstošākā temperatūra produktu uzglabāšanai
saldētavā ledusskapī ir -18 °C.
5. Iestatiet nepieciešamo temperatūru, nospiežot pogu C vai E (skatiet rokasgrāmatas sadaļu
„Temperatūras iestatīšanas pogas”). Temperatūras displejs rāda jauno iestatījumu. Ik reizi,
nospiežot kādu no šīm divām pogām, VĒLAMĀ temperatūra mainās par 1 °C.
Ledus paketes
Vienā no ledusskapju atvilktnēm ir divas ledus paketes.
Ja rodas pārtraukums elektrības piegādē vai kļūme ierīces darbībā, šīs ledus paketes pagarinās
atdzesētās pārtikas uzglabāšanas laiku par vairākām stundām. Ledus paketes to labākai
veiktspējai ir jānovieto visaugstākajā atvilktnē, priekšpusē, virs sasaldētās pārtikas. Ledus paketes
var izmantot aukstumsomu atdzesēšanai.
8
ARCTIS G 98850-4i
Funkcija FROSTMATIC
Funkcija FROSTMATIC ir paredzēta ledusskapī ievietotās pārtikas ātrai atdzesēšanai, vienlaikus
aizsargājot jau ierīcē esošo pārtiku no sasilšanas.
1. Funkcija FROSTMATIC tiek ieslēgta, nospiežot pogu FROSTMATIC. Iedegas dzeltenā
signāllampiņa. Ja funkcija FROSTMATIC netiek pārtraukta manuāli, ierīce automātiski izslēdz to
pēc 52 stundām. Dzeltenā signāllampiņa nodziest.
2. Funkciju FROSTMATIC var izslēgt arī manuāli, nospiežot vēlreiz pogu FROSTMATIC. Dzeltenā
signāllampiņa nodziest.
Trauksmes atiestates poga
Temperatūras pārmērīgas paaugstināšanās ledusskapī gadījumā (piemēram, bijis pārtraukums
elektrības piegādē), iedegsies signāllampiņa (H) un atskanēs skaņas signāls.
Temperatūrai atgriežoties parastajā līmenī, signāllampiņa (H) turpinās mirgot, taču skaņas signāls
vairs neskanēs.
Nospiežot trauksmes pogu, displejā parādīsies un sāks mirgot ledusskapja nodalījumā esošā
augstākā temperatūra (apt. 5 sekundes).
Lai apturētu skaņas signālu, nospiediet pogu I.
Ierīces izslēgšana
Lai ierīci izslēgtu, nospiediet pogu ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT) aptuveni 3 sekundes.
Temperatūras displejā sāksies atskaite no „3” līdz „1”. Sasniedzot skaitli „1”, ledusskapis izslēgsies.
Temperatūras displejs nodzisīs.
Piezīme: Ierīci nevar ieslēgt vai izslēgt, ja tā nav pieslēgta elektrotīklam vai arī ja tīklā nav strāvas.
Kad strāvas piegāde ir atjaunota, ierīce atgriežas tajā pašā darbības fāzē, kā pirms tam.
Ja ierīci neizmantosit ilgāku laiku:
1. Izslēdziet ledusskapi, turot nospiestu pogu ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT), līdz displejs nodziest
(skatiet iepriekš minēto informāciju).
2. Atvienojiet strāvas kabeli no elektrotīkla, vai arī izslēdziet slēgiekārtu vai drošinātāju.
3. Atkausējiet ledusskapja nodalījumu un rūpīgi iztīriet iekārtu (skatiet rokasgrāmatas sadaļu
„Tīrīšana un apkope”).
4. Lai izvairītos no nepatīkama aromāta veidošanās, atstājiet ierīces durvis atvērtas.
Pārtikas sasaldēšana un uzglabāšana
Izmantojiet ledusskapi svaigas pārtikas sasaldēšanai.
Svarīgi!
• Pirms pārtikas sasaldēšanas saldētavas nodalījuma temperatūrai ir jābūt -18 °C vai aukstākai.
• Lūdzu, ievērojiet uz tehniskās plāksnītes minētos produktu sasaldēšanas apjoma parametrus. • •
Sasaldēšanas kapacitāte ir maksimālais svaigo produktu sasaldēšanas apjoms, kas tiek sasaldēts
24 stundu laikā. Ja vēlaties sasaldēt produktus vairākas dienas pēc kārtas, lūdzu, ievērojiet
maksimālo kapacitāti, kas ir 2/3 vai 3⁄4 no tehnisko datu plāksnītē minētās kapacitātes.
Produktu kvalitāti vislabāk var saglabāt, ja tos sasaldē, cik ātri vien iespējams.
• Pirms sasaldēšanas ļaujiet siltiem produktiem atdzist. Siltuma rezultātā var rasties apledojums
un elektroenerģijas patēriņa pieaugums.
• Lūdzu, ievērojiet ražotāja noteiktos maksimālos pārtikas uzglabāšanas laikus.
• Atlaidinātos pārtikas produktus nedrīkst sasaldēt atkārtoti.
9
ARCTIS G 98850-4i
• Traukos ar viegli uzliesmojošām gāzēm vai šķidrumiem zemā temperatūrā var rasties noplūdes.
Eksploziju bīstamība! Neuzglabājiet ledusskapī/saldētavā traukus, kuros ir viegli uzliesmojoši
materiāli, piemēram, aerosolus, liesmu slāpētāja atkārtotas uzpildes kasetes.
• Neuzglabājiet saldētavā pudeles un skārdenes. Šķidrumiem sasalstot, tās var saplīst vai pat
eksplodēt! Neuzglabājiet saldētavā limonādi, sulas, alu, vīnu, dzirkstošo vīnu un citus
šķidrumi, izņemot alkoholiskos dzērienus ar augstu spirta saturu.
• Pirms sasaldēšanas produkti ir rūpīgi jāiesaiņo, lai tie nezaudētu savu garšu un smaržu, kā arī to
aromāts nesajauktos ar citu produktu aromātu.
Uzmanību! Nepieskarieties sasaldētajai pārtikai ar mitrām rokām,
jo tās var piesalt pie produktiem.
1. Ievietojiet iesaiņoto pārtiku atvilktnēs. Novietojiet sasaldēšanai
paredzēto pārtiku. Atkausētā pārtika nedrīkst saskarties ar
tikko sasaldēto pārtiku, jo tas var ietekmēt sasaldētās pārtikas
temperatūru.
2. Nospiediet ātrās sasaldēšanas pogu 24 stundas pirms pārtikas
sasaldēšanas. Iedegsies dzeltenā signāllampiņa.
3. Ievietojiet sasaldēto pārtiku atvilktnēs, iepriekš to sašķirojot.
Ledus gabaliņu pagatavošana
1. Piepildiet 3⁄4 no ledus gabaliņu pagatavošanas trauciņa ar ūdeni. Novietojiet to saldētavā un
ļaujiet ūdenim sasalt.
2. Lai izņemtu ledus gabaliņus, salociet trauciņu vai paturiet to dažas sekundes zem tekoša
ūdens.
Svarīgi! Neizmantojiet saldētavā piesalušā ledus pagatavošanas trauciņa noņemšanai smailus
vai asus priekšmetus. Izmantojiet komplektācijā esošo ledus skrāpi.
Uzglabājamās pārtikas apzīmējumi/
sasaldēšanas kalendārs
• Uz atvilktnēm esošie apzīmējumi norāda dažādus sasaldētās
pārtikas veidus.
• Skaitļi norāda sasaldētās pārtikas uzglabāšanas laikus mēnešos.
Norādītā uzglabāšanas laika augšējā vai apakšējā vērtība ir
atkarīga no pārtikas kvalitātes un iepriekšējās apstrādes, kas tiek
veikta pirms sasaldēšanas. Zemākā vērtība atbilst pārtikai ar
augstu tauku saturu.
Atkausēšana
Ekspluatācijas laikā un arī tad, ja durvis ir atvērtas, saldētavas nodalījumā rodas apledojums.
Laiku pa laikam noņemiet šo apledojumu, izmantojot komplektācijā esošo plastmasas skrāpi.
Ierīce jāatkausē, ja apledojuma biezums pārsniedz 4 mm. Šīs darbības laikā nav nepieciešams
izslēgt ierīci vai izņemt pārtiku.
Taču, ja apledojums veidojas ledusskapja nodalījumā, tad veiciet atkausēšanu, kā tas minēts
tālāk:
10
ARCTIS G 98850-4i
1. Izņemiet sasaldēto pārtiku no ledusskapja. Ietiniet to vairākās
avīžu kārtas. Novietojiet vēsā vietā un rūpīgi pārklājiet.
2. Izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, vai
arī izslēdziet vai deaktivizējiet slēgierīci vai drošinātāju.
3. Atstājiet ledusskapja durvis vaļā.
4. Ievietojiet plastmasas skrāpi atkausēšanas ūdens kanāla atverē
un zem skrāpja palieciet trauku ūdens savākšanai.
5. Kad atkausēšana ir pabeigta, saglabājiet skrāpi turpmākai
izmantošanai.
6. Pagrieziet termostata regulatoru līdz vajadzīgajam iestatījumam
vai pieslēdziet ierīci elektrotīklam.
! Brīdinājums!
Apledojuma noņemšanai neizmantojiet metāla rīkus.
Atkausēšanas procesa paātrināšanai izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās mehāniskas ietaises vai
citus mākslīgus līdzekļus.
Sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā var samazināt produktu
uzglabāšanas ilgumu.
Ierīces izslēgšana
Ja ierīci neizmantosit ilgāku laiku:
1. Izņemiet no ledusskapja visus sasaldētos produktus un ledus trauciņus.
2. Izslēdziet ierīci, turot nospiestu pogu ON/OFF (IESLĒGTS/IZSLĒGTS).
3. Atvienojiet elektrības kabeļa kontaktdakšu no kontaktligzdas, izslēdziet slēgiekārtu vai
drošinātāju.
4. Atkausējiet saldētavu un rūpīgi notīriet to (skatiet rokasgrāmatas sadaļu „Tīrīšana un apkope”).
5. Atstājiet ledusskapja durvis atvērtas, lai izvairītos no nepatīkama aromāta veidošanās.
Tīrīšana un apkope
Higiēnisku iemeslu dēļ, regulāri jātīra ierīces iekšpuse un tur izvietotie piederumi.
! Brīdinājums!
• Tīrīšanas laikā iekārta nedrīkst būt pieslēgta elektrotīklam. Elektriskā šoka bīstamība! Pirms
tīrīšanas izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas vai arī izslēdziet vai
deaktivizējiet slēgierīci vai drošinātāju.
• Nekad netīriet ierīci, izmantojot tvaika tīrītāju. Mitrums var uzkrāties elektriskajos elementos un
izraisīt elektrisko šoku. Karsti izgarojumi var sabojāt plastmasas detaļas.
• Pirms uzsākt ierīces ekspluatāciju pārliecinieties, vai tā ir rūpīgi nosusināta.
Svarīgi!
• Ēteriskās eļļas un organiskie šķīdinātāji var ietekmēt plastmasas detaļas, piemēram:
- citronu sula vai sula no apelsīnu mizām;
- sviestskābe;
- tīrīšanas līdzekļi, kas satur etiķskābi.
• Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
11
ARCTIS G 98850-4i
1. Izņemiet sasaldēto pārtiku no ledusskapja. Ietiniet to vairākās avīžu kārtās. Novietojiet vēsā
vietā un rūpīgi pārklājiet.
2. Pirms tīrīšanas atkausējiet saldētavu (skatiet rokasgrāmatas sadaļu „Atkausēšana”).
3. Izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, vai arī izslēdziet vai deaktivizējiet
slēgierīci vai drošinātāju.
4. Tīriet iekārtu, tās iekšējās daļas un piederumus, izmantojot lupatiņu un remdenu ūdeni. Var
izmantot arī tirdzniecībā pieejamos trauku mazgāšanas līdzekļus.
5. Pēc tīrīšanas noslaukiet ierīci ar tīrā ūdenī samērcētu lupatiņu un rūpīgi nosusiniet.
Putekļu uzkrāšanās uz kondensatora palielina elektroenerģijas patēriņu. Tādēļ rūpīgi notīriet
ierīces aizmugurē esošo kondensatoru ar mīkstu suku vai putekļsūcēju.
Padomi elektroenerģijas ietaupīšanai
• Neuzstādiet ledusskapi plīšu, radiatoru vai citu siltumu izdalošu ierīču tuvumā. Augstas
apkārtējās vides temperatūras dēļ kompresora darbība kļūs biežāka un ilglaicīgāka.
• Nodrošiniet nepieciešamo gaisa cirkulāciju un tā izvadi ierīces pamatnē un pie aizmugurējās
sienas. Nepārklājiet ventilācijas atveres.
• Neievietojiet ledusskapī siltus pārtikas produktus. Ļaujiet vispirms tiem atdzist.
• Turiet iekārtas durvis atvērtas tikai tik ilgi, cik nepieciešams.
• Neiestatiet temperatūru zemāku, kā tas nepieciešams.
• Ievietojiet sasaldēto pārtiku ledusskapja nodalījumā atkust. Sasaldēto pārtiku var izmantot
ledusskapja iekšējā nodalījuma atdzesēšanai.
• Kondensatoram un ierīces aizmugurē esošajām metāla restēm ir jābūt tīrām.
Ko darīt, ja...
Ierīces darbības kļūmju novēršana
Iespējams, ka kļūme radusies maznozīmīga iemesla dēļ un to iespējams novērst pašiem, izmantojot risinājumu, ko sniedz tālāk minētie norādījumi. Ja izmantojot šos norādījumus neizdodas
novērst kļūmi, nemēģiniet veikt ierīces remontu.
Svarīgi! Ledusskapju/saldētavu remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Remonts,
kuru veic nekvalificētas personas, var radīt būtiskas briesmas lietotājam. Lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju vai klientu atbalsta centra darbiniekiem.
Kļūme
Ierīce nedarbojas.
Neiedegas strāvas
signāllampiņa.
12
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce nav ieslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Kontaktdakša nav ievietota
kontaktligzdā vai arī tā ievietota
nepilnīgi.
Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Bojāts drošinātājs.
Pārbaudiet drošinātāju un, ja
nepieciešams, nomainiet to.
Kontaktligzda ir bojāta.
Kontaktligzdas nomaiņa jāveic elektriķim.
ARCTIS G 98850-4i
Kļūme
Iespējamais iemesls
Risinājums
Neiedegas zaļā signāllampiņa;
aktivizējot ātrās sasaldēšanas
funkciju, neiedegas dzeltenā
signāllampiņa; ierīce ir ieslēgtā
stāvoklī.
Zaļā signāllampiņa nedarbojas
pareizi.
Lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta
centru.
Aktivizējot ātrās sasaldēšanas
funkciju, neiedegas dzeltenā
signāllampiņa; ierīce ir ieslēgtā
stāvoklī.
Dzeltenā signāllampiņa nedarbojas
pareizi.
Lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta
centru.
Ierīce atdziest pārāk daudz.
Iestatīta pārāk zema temperatūra.
Uz laiku pagrieziet temperatūras regulatoru iepretim augstākas temperatūras
iestatījumam.
Saldētavas temperatūra nav
pietiekama; iedegas sarkanās
signāllampiņas; atskan
temperatūras skaņas signāls.
Temperatūra nav pareizi noregulēta.
Lūdzu, iepazīstieties ar rokasgrāmatas
sadaļā „Ierīces ieslēgšana un temperatūras
regulēšana” minēto informāciju.
Ierīces durvis ir bijušas atvērtas
ilgāku laiku.
Durvis jāatver tikai tik ilgi, cik
nepieciešams. Nospiediet ātrās
sasaldēšanas slēdzi.
Pēdējo 24 stundu laikā tika ievietots
liels daudzums siltas pārtikas.
Nospiediet ātrās sasaldēšanas slēdzi.
Ierīce atrodas blakus siltuma avotam.
Lūdzu, iepazīstieties ar rokasgrāmatas
sadaļā „Uzstādīšanas vieta” minēto
informāciju.
Nepareiza iekārtas darbība.
Nospiediet ātrās sasaldēšanas slēdzi;
aizveriet saldētavas durtiņas; sazinieties ar
klientu atbalsta centru.
Pārmērīga apsaldējuma
veidošanās, iespējams, arī uz
durvju blīvējuma.
Durvju blīvējums nav pietiekami
hermētisks (iespējams, pēc durvju
vēršanās virziena maiņas).
Uzmanīgi sasildiet durvju blīvējuma
vietas, kas nav hermētiskas, izmantojot
matu žāvējamo ierīci (siltās gaisa strūklas
temperatūra nedrīkst pārsniegt 50 °C).
Vienlaikus manuāli izlīdziniet durvju
blīvējumu, līdz tā funkcionalitāte ir atjaunota.
Neierasti trokšņi.
Ierīce nav nolīmeņota.
Noregulējiet ierīces kājiņas vēlreiz.
Ierīce pieskaras sienai vai citiem
objektiem.
Novietojiet ierīci tā, lai tā nesaskartos ar
apkārtējiem objektiem.
Ierīces mugurpusē esošā ierīces
sastāvdaļa, piemēram, cauruļvads
saskaras ar citu ierīces elementu vai
sienu.
Atlociet cauruļvadu tā, lai tas vairs
nesaskartos ar citiem elementiem.
Tā ir normāla parādība.
Kompresors ieslēdzas pēc neilga laika.
Kompresors neieslēdzas uzreiz
pēc temperatūras iestatījuma
maiņas.
13
ARCTIS G 98850-4i
Noteikumi, standarti, prasības
Ierīce paredzēta izmantošanai tikai mājsaimniecības apstākļos, un tā izgatavota atbilstoši
attiecīgiem standartiem. Ierīces izgatavošanas procesā tika ievērotas nepieciešamās prasības, kas
attiecas uz likumdošanas noteikumiem par ierīces drošību (GSG), noteikumiem par sasaldēšanai
paredzēto ierīču aizsardzību pret negadījumiem (VBG 20) un vācu elektroinženieru apvienības
(VDE) noteikumiem.
Dzesētājaģenta kontūrs ir pārbaudīts pret noplūdēm.
CE Šī ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības prasībām:
- 73/23/EWG, 1973.19.02. – prasības attiecībā uz zemspriegumu.
- 89/336/EWG, 1989.03.05. (ieskaitot paziņojumu par izmaiņām 92/31/EWG) – prasības attiecībā
elektromagnētisko savietojamību.
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising