Electrolux | EUC18291W | User manual | Electrolux EUC18291W Používateľská príručka

Electrolux EUC18291W Používateľská príručka
Návod na používanie
www.electrolux.com
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/4333 4322 (55)
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
www.electrolux.sk
mraznička
EUC 19291
Zmena smeru otvárania dvierok
Vítame vás vo svete Electrolux
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre prvotriedny výrobok značky Electrolux,
ktorý vám v budúcnosti prinesie určite veľa radosti a potešenia. Cieľom Electrolux
je ponúkať široký výber kvalitných výrobkov, ktoré prinesú viac pohodlia do vášho
života. Nájdite si chvíľu času a preštudujte si túto brožúrku, aby ste mohli
v budúcnosti využívať všetky výhody, ktoré tento spotrebič ponúka. Sľubujeme
vám, že s ním budete mať vynikajúce skúsenosti a že vás zbaví mnohých
starostí.
Veľa šťastia!
OBSAH
Dôležité bezpečnostné pokyny
Ochrana životného prostredia
3
4
Pre užívateľa
Používanie
Čistenie vnútorného priestoru
Ovládací panel
Uvedenie do prevádzky
Regulácia teploty
Rýchle zmrazovanie
Výstražný svetelný ukazovateľ
Vnútorný teplomer
Zmrazovanie
Skladovanie mrazených potravín
Príprava ľadu
Rozmrazovanie
Teplotné akumulátory
Tipy
Zmrazovanie
Skladovanie mrazených potravín
Údržba
Pravidelné čistenie
Odstavenie
Odmrazovanie
Servis a náhradné diely
Hlučnosť spotrebiča
Technické údaje
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
9
9
Pre inštalatéra
Inštalácia
Umiestnenie
Zapojenie do elektrickej siete
Zmena smeru otvárania dvierok
2
10
10
10
11
V nasledujúcom texte sú použité
tieto symboly:
Dôležité bezpečnostné pokyny!
Upozornenia dôležité pre vašu
osobnú bezpečnosť a pokyny, ako
predchádzať škodám na spotrebiči.
Všeobecné informácie a praktické
tipy
Tipy a pokyny pre hospodárnu a
ekologickú prevádzku spotrebiča.
Ak si to situácia vyžaduje, môžete smer
otvárania dvierok zmeniť. Najskôr spotrebič
odpojte od elektrickej siete. Pri týchto úkonoch
budete potrebovať pomoc ďalšej osoby, ktorá
bude dvere pridržiavať.
1. Keď je spotrebič v stojatej prevádzkovej
polohe, otvorte dvierka.
2. Uvoľnite 2 skrutky a odnímte plastový kryt.
3. Odnímte diely d a pripevnite ich na
opačnej strane.
4. Spotrebič položte na zadnú stranu.
5. Odnímte plastové kryty pántu dx a sx (3).
6. Uvoľnite horný pánt a odmontujte ho (1-2).
7. Uvoľnite skrutku a odnímte zarážku dverí
(4).
8. Dvierka odnímte.
9. Odnímte ventilačnú mriežku (D).
10. Pomocou 10 mm kľúča odskrutkujte čap
dolného pántu a namontujte ho znova na
opačnú stranu pántu.
11. Dolný pánt (E) namontujte na opačnú
stranu a pripevnite ho pomocou predtým
odmontovaných skrutiek.
12. Kryt (F) vysuňte z vetracej mriežky D
a namontujte ho na opačnej strane.
13. Znovu nasaďte ventilačnú mriežku.
14. Znovu nasaďte dvierka.
15. Dbajte na to, aby boli dvere rovnobežne
s horným panelom spotrebiča.
16. Zarážku dvierok namontujte na opačnej
strane (4).
17. Horný pánt umiestnite a pripevnite na
opačnej strane (1-2).
18. 2 plastové kryty pántu (3) znovu nasaďte.
19. Spotrebič
umiestnite
znovu
do
prevádzkovej stojatej polohy.
20. Otvorte dvierka a pripevnite plastový kryt
horných dvierok skrutkami.
21. Rukoväte dvierok namontujte na opačnej
strane. Do vzniknutých otvorov nasaďte
plastové uzávery, ktoré nájdete vo vrecku
s návodom na používanie.
Spotrebič umiestnite na vybrané miesto,
vyrovnajte ho a počkajte aspoň 2 hodiny, kým
ho uvediete do prevádzky.
Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
Ak chcete, môže zmenu smeru otvárania
dvierok urobiť za poplatok servisný technik.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Po vykonaní uvedeného postupu
skontrolujte, či sú všetky skrutky
dobre dotiahnuté a či tesnenie
dvierok prilieha k spotrebiču. Ak je
teplota okolia nízka, môže sa stať,
že tesnenie nebude dokonale
priliehať k spotrebiču.
V takomto prípade buď počkajte,
kým sa tesnenie neprispôsobí,
alebo nedoliehajúcu časť mierne
zohrejte bežným fénom (max 50
°C) a ručne vytvarujte.
11
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
INŠTALÁCIA
Tento návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v budúcnosti. Ak
spotrebič predáte, darujete, alebo ho jednoducho necháte v starom byte, postarajte sa o to, aby
sa tento návod dostal do rúk ďalšieho majiteľa. Nový používateľ sa tak bude môcť oboznámiť
s funkciami spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Ak vaša nová mraznička, ktorá je vybavená magnetickým uzatváraním dverí, nahrádza spotrebič
staršieho typu s pružinovým alebo závorovým uzatváraním, skôr ako starý spotrebič definitívne
odstránite, poškoďte uzatvárací mechanizmus dverí tak, aby bol nefunkčný. Predídete tým
uviaznutiu hrajúcich sa detí vo vnútri spotrebiča alebo inej životu nebezpečnej situácii.
Tieto pokyny si z bezpečnostných dôvodov prečítajte ešte pred inštaláciou a uvedením
spotrebiča do prevádzky.
Umiestnenie
Spotrebič odporúčame umiestniť v dostatočnej
vzdialenosti od zdrojov tepla (napr. radiátora,
sporáka, bojlera) a mimo dosahu priameho
slnečného svetla.
Z bezpečnostných dôvodov treba zabezpečiť
dostatočnú ventiláciu spotrebiča. Pozri obrázok.
A - spotrebič umiestnený pod hornou
kuchynskou skrinkou
B - spotrebič bez hornej kuchynskej skrinky
Pozor: ventilačné otvory musia zostať
bezpodmienečne voľné!
Pomocou dvoch nastaviteľných nožičiek
v základni môžete prispôsobiť výšku spotrebiča.
Upozornenie!
Použitá zástrčka musí byť jednoducho
prístupná aj po inštalovaní spotrebiča.
Zadné rozpery
Vo vrecku s dokumentáciou sú priložené
dve rozpery, ktoré treba namontovať na
zadnej strane spotrebiča. Rozpery slúžia na
zabezpečenie
správnej
vzdialenosti
spotrebiča od steny.
Skrutky plášťa mierne odskrutkujte. Dištančnú
rozperu umiestnite pod hlavičku skrutky
a skrutku znovu dotiahnite.
Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič zapojte do elektrickej siete zasunutím
zástrčky do uzemnenej elektrickej zásuvky.
Najskôr sa však ubezpečte, že sa údaje na
typovom štítku spotrebiča (napätie a frekvencia)
zhodujú
s parametrami
elektrickej
siete.
Prípustná odchýlka od nominálneho napätia je
±6%.
Ak chcete pripojiť spotrebič na iné napätie, je
nutné predradiť transformátor s primeraným
výkonom.
Dôležité:
Spotrebič
musí
bezpodmienečne uzemnený.
byť
Za týmto účelom je zástrčka spotrebiča
vybavená uzemňovacím káblom. Ak
zásuvky vašej domácej elektrickej siete
nie sú uzemnené, treba poveriť
kvalifikovaného
elektrikára,
aby
v súlade s bezpečnostnými predpismi
spotrebič osobitne uzemnil.
Po inštalácii spotrebiča musí zostať
použitá zásuvka prístupná, aby bolo
možné
mrazničku
kedykoľvek
jednoducho odpojiť od elektrickej siete.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
a ujmy na zdraví spôsobené nedodržaním
bezpečnostných pokynov.
Tento spotrebič zodpovedá smernici EHS č.
87/308 z 2.6.87 ohľadne rádiovej interferencie.
•
•
•
10
Výrobok zodpovedá nasledujúcim
smerniciam:
87/308 EHS z 2.6.87 ohľadne rádiovej
interferencie
73/23 EHS z 19.2.1973, Smernica o
elektrických zariadeniach určených na
používanie v rámci určitých limitov napätia;
89/336 EHS z 3.5.1989 Smernica
o elektromagnetickej kompatibilite, vrátane
nasledujúcich úprav;
BEZPEČNOSŤ
• Tento spotrebič by mali obsluhovať výlučne
dospelí. Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom, alebo manipulovať s jeho
ovládacími prvkami.
• Je nebezpečné upravovať výrobok a jeho
vlastnosti.
• Pred čistením, údržbou alebo výmenou
žiarovky spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii s ním
buďte opatrní.
• Konzumácia kociek ľadu, zmrzliny alebo
iných potravín bezprostredne po vybratí
z mraziaceho priestoru môže mať za
následok poranenie ústnej dutiny.
• Dbajte na to, aby sa pri manipulácii so
spotrebičom nepoškodil chladiaci okruh a
neuniklo chladivo.
• Spotrebič by mal byť umiestnený v
dostatočnej vzdialenosti od ohrievacích
telies a iných zdrojov tepla.
• Spotrebič by nemal byť dlhší čas
vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
• V zadnej časti spotrebiča treba zabezpečiť
dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Treba
dbať na to, aby sa chladiaci okruh
nepoškodil.
• ideálnym
miestom
na
umiestnenie
mrazničky (s výnimkou zabudovateľných
spotrebičov) je pivnica.
• Do spotrebiča nedávajte žiadne iné
elektrické spotrebiče (napr. prístroj na
výrobu zmrzliny) s výnimkou tých, ktoré
odporúča výrobca.
OPRAVA A ÚDRŽBA
• Ak si inštalácia spotrebiča vyžaduje zásah do
domácej elektrickej inštalácie, smie takýto
zásah
vykonať
výlučne
kvalifikovaný
elektroinštalatér.
• Opravy spotrebiča smie vykonávať výlučne
autorizované servisné stredisko. Zoznam
autorizovaných
servisných
stredísk
je
priložený. Pri oprave smú byť použité výlučne
originálne náhradné diely.
• Tento spotrebič obsahuje vo svojom
chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho
dôvodu smie údržbu a dopĺňanie vykonávať
len autorizovaný odborník.
• Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové
predmety, pretože by sa spotrebič mohol
poškodiť.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte
spotrebič opraviť sami. Neodborné zásahy
môžu mať za následok úraz alebo
poškodenie spotrebiča. Obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko, ktoré disponuje
originálnymi náhradnými dielmi.
UMIESTNENIE
• Dbajte na to, aby spotrebič nestál na
prípojnom elektrickom kábli.
Dôležité: poškodený prípojný kábel treba
nechať vymeniť za špeciálny kábel v
autorizovanom servisnom stredisku.
• Počas prevádzky spotrebiča sa kondenzátor
a kompresor na zadnej strane zohrieva.
Treba dbať na to, aby mohol vzduch okolo
spotrebiča voľne cirkulovať a odvádzať teplo
(pozri príslušný obr.). Ventilačné otvory
musia
zostať
voľné.
Nedostatočná
cirkulácia vzduchu môže mať za následok
nepravidelnú
prevádzku.
znehodnotenie
skladovaných potravín alebo poškodenie
spotrebiča. Riaďte sa pokynmi v kapitole
Inštalácia.
• Zohrievajúce sa časti (kryt kompresora,
kondenzátor a potrubia) by nemali byť voľne
prístupné. Spotrebič preto odporúčame
umiestniť zadnou stranou k stene.
• Počas prepravy spotrebiča sa môže stať, že
sa olej z kompresora dostane do chladiacej
sústavy. Pred zapojením mrazničky preto
počkajte aspoň dve hodiny, aby mohol olej
natiecť späť do kompresora.
POUŽÍVANIE
• Domáce chladničky a mrazničky sú určené na
skladovanie, resp. zmrazovanie potravín.
3
• Rozmrazené
pokrmy
nikdy
znovu
nezmrazujte.
• Najlepší výkon dosahuje spotrebič pri izbovej
teplote od +18°C do +43°C /trieda T/, od
+18°C do +38°C /trieda ST/, od +16°C do
+32°C /trieda N/ a od +10°C do +32°C /trieda
SN/. Trieda, v ktorej je zaradený váš
spotrebič, je vyznačená na typovom štítku.
Upozornenie: Ak je spotrebič prevádzkovaný
pri teplote okolia, ktorá nezodpovedá
príslušnej klimatickej triede, riaďte sa
nasledujúcimi pokynmi: ak teplota okolia
klesne pod dolnú hranicu teplotnej škály, nie
je zaručené, že teplota vo vnútri mrazničky
bude dosahovať požadovanú hodnotu. Z toho
dôvodu by ste mali skladované potraviny čo
najskôr skonzumovať.
• Pri zmrazovaní a skladovaní sa riaďte
pokynmi a radami výrobcov príslušných
potravín.
• Chladiaci panel alebo police v mraziacom
priestore pozostávajú z kanálikov, cez ktoré
preteká chladivo. Porušenie kanálikov by
malo
za
následok
znehodnotenie
skladovaných potravín a nenapraviteľné
poškodenie spotrebiča. Námrazu preto nikdy
neodstraňujte kovovými, špicatými alebo
ostrými predmetmi. Ľad sa nikdy nesnažte
odstrániť zo spotrebiča násilím, ale ho
nechajte odmraziť. Pozri pokyny v kapitole
Odmrazovanie.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte kovové
predmety, pretože by ste ho mohli poškodiť.
• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
žiadne mechanické ani iné prostriedky s
výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
• V mraziacom priestore nikdy neskladujte
sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku
by mohla nádoba s nápojom explodovať.
Informácie
ohľadne
životného
prostredia
• Váš nový spotrebič neobsahuje plyny, ktoré
by mohli narušovať ozónovú vrstvu. Napriek
tomu vyradený spotrebič nepatrí do bežného
domového odpadu. Starý spotrebič dopravte
na špecializovanú skládku. Informácie
o lokalizácii
príslušných
skládok
vám
poskytne miestny úrad správy. Pri manipulácii
so spotrebičom sa postarajte o to, aby sa
nepoškodil chladiaci systém, najmä výmenník
na zadnej strane.
• Materiály, použité pri výrobe spotrebiča,
označené symbolom , sú recyklovateľné.
Ochrana zdravia a životného
prostredia
Symbol
na výrobku alebo jeho obale
upozorňuje na to, že materiál nepatrí
k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba
odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na
recyklovanie elektrických alebo elektronických
spotrebičov.
Vašou
podporou
správnej
likvidácie pomáhate chrániť prostredie a zdravie
vašich
blízkych.
V dôsledku
nesprávnej
likvidácie sa poškodzuje životné prostredie, čo
vplýva negatívne na zdravie všetkých
obyvateľov. Ďalšie informácie o recyklovaní
tohto výrobku získate na miestnom úrade, u
predajcu tohto výrobku alebo v zberni odpadu.
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obaly a pomocné obalové materiály našich elektrospotrebičov sú s výnimkou drevených materiálov
recyklovateľné a zo zásady by sa mali opätovne spracovať.
Odporúčame vám:
ƒ
Obaly z papiera, kartónu a vlnitej lepenky odhoďte do príslušných zberných nádob.
ƒ
Plastové časti takisto odhoďte do príslušných zberných nádob. Ak takéto kontajnery nie sú vo
vašej lokalite k dispozícii, pridajte tieto materiály k domácemu odpadu.
Ako pomocné obalové prostriedky sú u nás prípustné výlučne recyklovateľné plasty, napr.: PE –
polyetylén, PP – polypropylén, PS - polystyrén
Hlučnosť spotrebiča
Na nasledujúcich obrázkoch sú popísané bežné
zvuky, ktoré sa vyskytujú počas prevádzky
spotrebiča, a ktoré neovplyvňujú jeho
funkčnosť.
Zvuk pri
zmene
nastavenia
spotrebiča.
Zvuk motora
kompresora
Zvuk
spôsobený
cirkulovaním
chladiva
v chladiacom
okruhu.
Eventuálne príčiny hluku, ktoré je možné
jednoducho eliminovať:
Spotrebič nie je správne vyrovnaný.
Jednoducho nastavte nastaviteľné nožičky.
Spotrebič
sa
dotýka
susediaceho
zariadenia.
Spotrebič posuňte.
Vnútorné príslušenstvo nie je správne
pripevnené.
Príslušenstvo vyberte a vráťte na svoje miesto
tak, aby bolo správne pripevnené.
Nádoby alebo fľaše vo vnútri spotrebiča sa
dotýkajú.
Fľaše od seba oddeľte.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Čistý objem mraziaceho priestoru
Spotreba energie (kWh/24h)
Spotreba energie (kWh/rok)
Kapacita zmrazovania (kg/24h)
Maximálna doba skladovania pri výpadku energie (h) -18/-9 °C
Rozmery (výška x šírka x hĺbka v mm)
EUC 19291
164
0,660
241
20
31
1400 x 600 x 625
Ďalšie technickú údaje nájdete na typovom štítku na ľavej strane vo vnútri spotrebiča.
SÚČASTI Z PLASTU
Za účelom identifikácie materiálu pri likvidácii a/alebo recyklovaní je veľká časť použitých materiálov
tohoto spotrebiča označená.
4
9
Odmrazovanie
POUŽÍVANIE
Postupom času sa v mraziacom priestore
spotrebiča vytvorí vrstva námrazy. Ak vrstva
námrazy dosiahne hrúbku 4 mm, oškrabte ju
plastovou škrabkou. Pri oškrabovaní nie je
nutné spotrebič vypnúť, alebo vybrať potraviny.
Čistenie vnútorného priestoru
Pred prvým použitím spotrebiča umyte
vnútrajšok spotrebiča a príslušenstvo vlažnou
vodou s použitím neutrálneho čistiaceho
prostriedku, a potom ho vytrite dosucha.
Odstránite tým typický pach novoty.
Ak je vrstva ľadu veľmi hrubá, treba spotrebič
úplne odmraziť. Postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Potraviny uskladnené v mraziacom
priestore vyberte, zabaľte do novinového
papiera a uschovajte na chladnom mieste;
Dvierka spotrebiča nechajte otvorené,
plastovú škrabku, ktorá slúži ako odtokový
žliabok, umiestnite na príslušné miesto
podľa obrázku a pod škrabku položte
vhodnú nádobu na zachytávanie vody.
Odmrazenú vodu zachyťte špongiou. Po
skončení odmrazovania mraziaci priestor
vytrite
dosucha.
Plastovú
škrabku
starostlivo uschovajte pre budúcu potrebu.
Zasuňte zástrčku späť do zásuvky.
Po 2-3 hodinách prevádzky môžete
mrazené potraviny vložiť späť do
mraziaceho priestoru.
SERVIS A
NÁHRADNÉ DIELY
V prípade poruchy skontrolujte nasledovné:
•
Je zástrčka spotrebiča zasunutá v
elektrickej zásuvke?
•
Je hlavný spínač elektrického systému
v správnej polohe?
•
Ide o prerušenie dodávky elektrickej
energie?
•
Je
ovládač
termostatu
umiestnený
v správnej polohe?
Ovládací panel
Pozor
Pri odstraňovaní námrazy alebo
uvoľňovaní misky na ľad nikdy
nepoužívajte kovové predmety,
pretože by ste mohli spotrebič
nenapraviteľne poškodiť.
Na
urýchlenie
odmrazovania
nepoužívajte žiadne mechanické
alebo iné prostriedky s výnimkou
tých, ktoré odporúča výrobca.
Zvýšenie
teploty
mrazených
potravín
počas
odmrazovania
mraziaceho priestoru môže skrátiť
ich trvanlivosť.
Ak vám uvedené pokyny nepomohli problém
odstrániť a porucha pretrváva naďalej, obráťte
sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko. Zoznam autorizovaných servisných
stredísk je priložený.
Pri rozhovore so servisným technikom uveďte
model a sériové číslo spotrebiča. Tieto údaje sú
uvedené na typovom štítku, ktorý nájdete vľavo
dolu vo vnútri spotrebiča.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce spotrebiče,
poskytuje na výrobky 2-ročnú záruku. Viac
informácií o záruke nájdete na priloženom
záručnom liste.
A.
B.
C.
D.
E.
Výstražný svetelný ukazovateľ
Svetelný ukazovateľ prevádzky
Spínač rýchleho zmrazovania
Svetelný ukazovateľ rýchleho zmrazovania
Ovládač termostatu
Uvedenie do prevádzky
Zástrčku spotrebiča zapojte do najbližšej
elektrickej zásuvky. Svetelný ukazovateľ
prevádzky B sa rozsvieti, čo znamená, že
mraznička je pod napätím.
Ovládač termostatu otočte z polohy „0“.
Ak chcete spotrebič vypnúť, nastavte ovládač
termostatu do polohy „0“. Svetelný ukazovateľ
prevádzky bude naďalej svietiť.
Regulácia teploty
Teplota v mrazničke je regulovaná automaticky.
Ak chcete teplotu zvýšiť (teplejšie), otočte
ovládač termostatu na nižšie nastavenie,
a opačne, ak chcete teplotu znížiť (chladnejšie),
otočte
ovládač
termostatu
na
vyššie
nastavenie.
Pri nastavovaní termostatu berte do úvahy, že
teplota vo vnútri mrazničky závisí od:
•
vonkajšej teploty prostredia,
•
frekvencii otvárania dverí,
•
množstva uskladnených potravín,
•
umiestnenia spotrebiča.
Vo všeobecnosti sa odporúča
termostat do strednej polohy.
8
Pri čistení nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky a abrazívne
prášky, ktoré môžu poškodiť
povrch spotrebiča.
nastaviť
UPOZORNENIE
Vysoká teplota okolia a veľké
množstvo uskladnených potravín
môžu
spôsobiť
nepretržitú
prevádzku spotrebiča. Na zadnej
stene spotrebiča sa pritom môže
vytvárať námraza. V takomto
prípade nastavte termostat na
vyššiu teplotu (teplejšie), aby sa
mohla
námraza
automaticky
odmrazovať, čím sa zníži aj
spotreba elektrickej energie.
Rýchle zmrazovanie
Ak chcete zapnúť rýchle zmrazovanie, stlačte
spínač rýchleho zmrazovania C. Svetelný
ukazovateľ rýchleho zmrazovania D sa
rozsvieti. Ak funkciu rýchleho zmrazovania
nevypnete manuálne, po 52 hodinách sa
funkcia vypne automaticky a žltý svetelný
ukazovateľ
zhasne.
Funkciu
môžete
kedykoľvek vypnúť opätovným stlačením
tlačidla C. Žltý svetelný ukazovateľ zhasne.
Výstražný svetelný ukazovateľ (A)
Výstražný svetelný ukazovateľ sa rozsvieti
automaticky, keď teplota v mrazničke stúpne
nad určitú hodnotu, pri ktorej by mohli byť
skladované potraviny ohrozené.
Je úplne normálne, keď výstražný svetelný
ukazovateľ svieti nejaký čas po prvom zapnutí
spotrebiča a svieti až dovtedy, kým teplota
neklesne na optimálnu hodnotu pre skladovanie
mrazených potravín.
5
Teplotný alarm
TIPY
Spotrebič je vybavený zvukovou signalizáciou,
ktorá upozorní na zvýšenie teploty v mrazničke
a ohrozenie skladovaných potravín (teplejšie
ako -12 °C). Zvukový signál bude aktívny
dovtedy, kým červený svetelný ukazovateľ
nezhasne, alebo kým nestlačíte spínač
rýchleho zmrazovania. Keď červený svetelný
ukazovateľ zhasne, môžete rýchle zmrazovanie
vypnúť.
Zmrazovanie
•
•
•
Zmrazovanie
Mraziaci
priestor so štyrmi hviezdičkami
je určený na dlhodobé skladovanie
mrazených potravín a na zmrazovanie
čerstvých potravín.
Neprekračujte dobu trvanlivosti uvedenú na
obaloch mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín zapnite
funkciu rýchleho zmrazovania aspoň 12 hodín
pred vložením čerstvých potravín. Po vložení
čerstvých potravín nechajte rýchle zmrazovanie
zapnuté ešte 24 hodín. Potom nastavte
normálnu prevádzku.
Čerstvé potraviny umiestnite do horných
priehradiek podľa obrázku, pretože tu je teplota
najnižšia. Maximálnu zmrazovaciu kapacitu
nájdete na typovom štítku spotrebiča.
Pozor
V prípade prerušenia dodávky
elektrickej
energie
dvierka
mrazničky
neotvárajte.
Ak
prerušenie dodávky prúdu nebude
trvať dlhšie ako 31 hodín a
mraziaci priestor je plný, nie sú
skladované potraviny ohrozené
(zvýšenie
teploty
skracuje
trvanlivosť potravín).
V
opačnom
prípade
vám
odporúčame skladované potraviny
skonzumovať čo najskôr, alebo ich
tepelne upraviť a po vychladnutí
opätovne zmraziť.
Skladovanie zmrazených potravín
Po dlhšom období mimo prevádzky alebo pri
prvom spustení spotrebiča treba pred vložením
mrazených potravín nastaviť maximálnu polohu
ovládača termostatu. Približne po 2 hodinách
môžete znovu nastaviť ovládač termostatu do
strednej polohy. Ak chcete dosiahnuť optimálnu
účinnosť spotrebiča pri vkladaní veľkého
množstva potravín, môžete koše a zásuvky
z mraziaceho priestoru vybrať (s výnimkou
6
•
najnižšej zásuvky) a potraviny položiť priamo
na chladiace police. Dbajte pritom na to, aby
ste nepresiahli maximálnu kapacitu spotrebiča,
, ktorá sa
ktorá je označená značkou
nachádza na bočnej strane mraziaceho
priestoru (niektoré spotrebiče).
Príprava ľadu
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
viacerými nádobkami na ľad. Nádobky na ľad
naplňte vodou a vložte ich do mraziaceho
priestoru.
Na uvoľňovanie misiek na ľad zásadne
nepoužívajte kovové predmety.
Rozmrazovanie
Potraviny môžete rozmrazovať v chladničke
alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času,
ktorý máte k dispozícii.
Malé kusy zmrazených pokrmov sa môžu
dokonca bezprostredne po vybratí z mrazničky
variť. Doba prípravy pokrmu sa však predĺži.
•
•
•
•
Maximálne
množstvo
potravín
vyjadrené v kg, ktoré je možné zmraziť
v priebehu 24 hodín, je uvedené na
typovom štítku.
Proces zmrazovania trvá približne 24
hodín. Počas tejto doby by ste do
mraziaceho priestoru nemali pridávať
žiadne ďalšie potraviny.
Zmrazujte len vysoko kvalitné, čerstvé a
čisté potraviny.
Potraviny rozdeľte na malé porcie a
zmrazujte v malých baleniach. Jednak
preto, lebo sa zmrazia rýchlejšie a
efektívnejšie, a potom aj z praktických
dôvodov, keď potrebujete použiť len malé
množstvo.
Potraviny pred uložením do mrazničky
vzduchotesne zabaľte do polyetylénovej
fólie alebo alobalu.
Dbajte na to, aby sa čerstvé potraviny
nedotýkali potravín zmrazených. Zvýšením
teploty sa skracuje ich doba skladovania.
Berte do úvahy, že potraviny s nízkym
obsahom tuku sa vyznačujú dlhšou
trvanlivosťou ako tučné potraviny. Aj soľ
negatívne
ovplyvňuje
trvanlivosť
mrazených potravín.
Konzumácia kociek ľadu alebo zmrzliny
hneď po ich vybratí z mrazničky môže mať
za následok poranenie ústnej dutiny.
ÚDRŽBA
•
•
•
Symboly na zásuvkách označujú rôzne
druhy
mrazených
potravín.
Čísla
predstavujú dobu skladovania príslušných
potravín v mesiacoch. Platí buď horný
alebo dolný údaj, v závislosti od kvality a
spracovania mrazených potravín.
Dátum
zmrazenia
potravín
vám
odporúčame zaznačiť na lístok, ktorý treba
vložiť do balíčka, aby ste mali prehľad o
dobe skladovania.
V mrazničke nikdy neskladujte sýtené
alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku
by
mohla
nádoba
s
nápojom
explodovať, čo by mohlo spotrebič
nenapraviteľne poškodiť.
Skladovanie mrazených potravín
V záujme maximálnej doby trvanlivosti:
•
sa uistite, že zakúpené zmrazené
potraviny boli v obchode správne
uskladnené;
•
zabezpečte, aby boli zmrazené potraviny z
obchodu do mrazničky prepravené čo
najrýchlejšie;
•
neotvárajte dvierka spotrebiča zbytočne
často a nenechávajte ich otvorené dlho;
•
Dodržujte odporúčanú dobu trvanlivosti na
obale výrobku.
•
Rozmrazené potraviny sa rýchlo kazia, a
preto ich nikdy znovu nezmrazujte.
Spotrebič je vybavený dvoma chladiacimi
akumulátormi. Chladiace akumulátory by mali
byť umiestnené v hornej priehradke. V prípade
prerušenia
dodávky
elektrickej
energie
predlžujú
dobu
skladovania
mrazených
potravín.
Pozor! Tento spotrebič obsahuje vo svojom
chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu
smie údržbu a dopĺňanie vykonávať len
autorizovaný odborník.
Mnoho čistiacich prostriedkov určených na
kuchynské linky obsahuje chemické zložky,
ktoré môžu poškodiť plastové časti tohto
spotrebiča. Z toho dôvodu odporúčame čistiť
povrch spotrebiča len teplou vodou s prídavkom
malého množstva tekutého prostriedku na
umývanie riadu. Dbajte na to, aby ste
nepoškodili a nemanipulovali s rúrkami alebo
káblami vo vnútri mrazničky.
Pravidelné čistenie
Odstavenie
Zmrazovací kalendár
Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové
predmety, pretože tie môžu spotrebič poškodiť.
Vnútorný priestor vyčistite vlažnou vodou
s prídavkom bikarbonátu sódy.
Potom vnútorný priestor dôkladne vymyte
čistou vodou a vytrite dosucha.
Z času na čas vyčistite výparník (čierna
mriežka), kompresor a celú zadnú stenu
spotrebiča kefkou alebo vysávačom. Zlepší sa
tak prevádzka spotrebiča a zníži sa spotreba
elektrickej energie.
Chladiace akumulátory
Symboly predstavujú rozličné druhy pokrmov.
Čísla udávajú dobu skladovania príslušného
pokrmu v mesiacoch. Platí buď vyššia alebo
nižšia hodnota, vždy v závislosti od kvality
potravín a predbežnej úpravy pred zmrazením.
Pred každým čistením vytiahnite
zástrčku spotrebiča z elektrickej
zásuvky.
Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať,
napríklad počas dovolenky, postupujte takto:
•
vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
•
z mrazničky vyberte potraviny;
•
mrazničku odmrazte, vnútorný priestor a
príslušenstvo dobre vyčistite;
•
dvierka nechajte otvorené, aby bola
zabezpečená cirkulácia vzduchu, a tým sa
predišlo tvorbe nepríjemného zápachu;
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising