Zanussi | ZU9120F | User manual | ZANUSSI ZU9120F Kasutusjuhend

ZANUSSI ZU9120F Kasutusjuhend
Integreeritav sügavkülmik
ZU 9120F
KASUTUSJUHEND
Sisukord
Olulised soovitused ja näpunäited............................3
Üldised ohutusnõuded ..........................................3
Hooldus ja remont.................................................3
Kasutamine ...........................................................3
Paigaldamine ........................................................4
Keskkonnakaitse nõuded......................................4
Külmkapi kirjeldus.....................................................4
Kasutamine...............................................................4
Sisemuse puhastamine ........................................4
Juhtpaneel ............................................................5
Kasutuselevõtt ja temperatuuri reguleerimine ......5
Kiirkülmutamise režiim..........................................5
Hoiatusnäidik ........................................................5
Värskete toiduainete külmutamine .......................5
Külmutatud toiduainete säilitamine......................6
Külmutatud toiduainete ülessulatamine...............6
Jääkuubikute valmistamine...................................6
Sügavkülmiku lahtisulatamine ..............................6
Hooldamine...............................................................7
Regulaarne puhastamine......................................7
Põhjalik puhastamine............................................7
Kui sügavkülmikut ei kasutata ..............................7
Tehniline hooldamine ja teeninduskeskused............8
Tehnilised andmed ...............................................8
Paigaldusjuhend .......................................................8
Seadme paigaldamine ..........................................8
Elektritoite ühendamine ........................................8
Ventilatsioonivõre paigaldamine...........................9
Ukse avanemissuuna muutmine ..........................9
Sügavkülmiku paigaldamine tööpinna alla .........10
Soklipaneeli paigaldamine ..................................12
2
Olulised soovitused ja näpunäited
Enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. See sisaldab
ohutusnõudeid, näpunäiteid, informatsiooni ja ideid kasutamise kohta. Kui kasutate külmkappi
vastavuses käesoleva juhendiga, töötab see korralikult ja pakub Teile suurt rahuldust.
On väga tähtis, et käesolev kasutusjuhend hoitaks koos vastava seadmega alles. Kui seade müüakse
või antakse teisele isikule edasi, tuleb ka juhend kaasa anda, et uus omanik oleks informeeritud
seadme kasutamise ja sellega kaasnevate hoiatuste kohta. Need hoiatused on välja töötatud Teie ja
teiste kasutajate ohutuse huvides. Seetõttu palume enne uue seadme kasutamist need hoolikalt läbi
lugeda.
puhastamist või hooldamist tuleb alati pistik
Üldised ohutusnõuded
seinakontaktist välja tõmmata. Hoidke kinni
pistiku korpusest, mitte toitejuhtmest. Kui
ƒ Kui Teie sügavkülmikul on tavaline lukk, aga mitte
pistikule on raske juurde pääseda, lülitage välja
magnettihend, soovitame enne sügavkülmiku
kaitselüliti või keerake välja kaitsekork.
utiliseerimist lukk lõhkuda. Sellega väldite
ƒ Ärge kasutage seadme puhastamiseks, lahtiõnnetusjuhtumite ohtu, kus lapsed võiksid end
sulatamiseks või külmunud toiduainete väljakülmkappi lukustada ja lämbuda.
võtmiseks sügavkülmikust teravaid või kõvu
ƒ Enne seadme puhastamist seest- või väljastpoolt
esemeid; need võivad seadet kahjustada.
või elektripirni vahetamist (kui seadmel on see
olemas) tuleb seade vooluvõrgust välja lülitada.
ƒ Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks
Kasutamine
täiskasvanute poolt. Tingimata on tarvis jälgida, et
lapsed seda ei katsuks ega kasutaks mänguƒ Kodumajapidamises kasutatavad külmkapid ja
asjana.
sügavkülmikud on ette nähtud ainult toiduƒ Veenduge, et pärast paigaldamist külmkapp ei
ainete säilitamiseks ja/või külmutamiseks
seisa toitejuhtme peal.
koduse majapidamise tingimustes vastavalt
ƒ Ärge mingil juhul tehke külmkapi konstruktsioonis
kasutusjuhendile.
mingeid muudatusi.
ƒ Kõigis külmikutes on pindu, mis töötamise
käigus
kattuvad
härmatisega.
Sõltuvalt
ƒ Kandke hoolt selle eest, et seadme liigutamisel
külmkapi mudelist võib selle eemaldamine
selle külmaagendi tsirkulatsioonisüsteem ei
toimuda automaatselt (automaatne lahtisaaks vigastatud.
sulatamine) või käsitsi. Ärge mingil juhul
ƒ Ärge paigaldage seadet vahetult küttekehade
proovige eemaldada härmatist teravate
või muude soojusallikate lähedusse.
esemetega – see võib soojusvahetit pöörduƒ Vältige seadme paigaldamist kohta, kuhu
matult kahjustada.
ulatub otsene päikesekiirgus.
ƒ Ärge
pange
sügavkülmiku
kambrisse
ƒ Tuleb tagada õhu piisav tsirkulatsioon seadme
gaseeritud jooke, pudelitesse või muudesse
tagaküljel. Külmaagendi tsirkulatsioonisüsteem
anumatesse kinnipitseeritud jooke või puuvilju.
ei tohi mingil juhul saada viga.
ƒ Ärge pange külmkappi kuumi jooke või
ƒ AINULT SÜGAVKÜLMIKUTE PUHUL (v.a.
toiduaineid ning ärge täitke kaanega anumaid
sisseehitatud seadmed): parim paigalduskoht
vedelikuga kuni lõpuni.
on kelder.
ƒ Seade on raske. Olge ettevaatlik, kui tõstate
ƒ Külmkapi sisse ei tohi asetada mingeid elektriseda ümber!
seadmeid, nt elektrilisi jäävalmistajaid.
ƒ Kandke hoolt selle eest, et temperatuuriregulaatorisse või sisevalgustuse lambikarpi ei
Hooldus ja remont
satuks vedelikke.
ƒ
Ülessulanud
toiduaineid ei tohi uuesti
ƒ Hooldus- ja remonditöid, k.a. toitejuhtme
külmutada.
Need
tuleb kasutada ära nii kiiresti,
parandamine ja vahetamine, peaksid tegema ainult
kui võimalik.
tootja poolt volitatud spetsialiseeritud kliendiƒ Ärge asetage kuumi toidunõusid seadme
teenindusfirmad. Nende poolt tarnitavaid varuosi
plastmassosadele.
võib kasutada üksnes remondiks. Vastasel korral
ƒ Külmkapi või sügavkülmiku kambrites ei tohi
võib seade saada viga või põhjustada vigastusi
hoida süttivaid gaase ega vedelikke; need
inimestele või materiaalseid kahjusid.
võivad plahvatada.
ƒ Seade on elektrivõrgust lahti ühendatud ainult siis,
kui pistik on seinakontaktist välja tõmmatud. Enne
3
Paigaldamine
ƒ
ƒ
Seadme töö ajal lähevad selle tagaküljel olevad
kondensaator ja kompressor kuumaks. Ohutuse
huvides tuleb tagada õhu vajalik tsirkulatsioon.
Tähelepanu:
ärge
kunagi
katke
kinni
ventilatsiooniavasid.
Seadme
transportimisel
võib
juhtuda,
et
kompressori mootoriõli voolab külmaagendi
tsirkulatsioonisüsteemi. Sellisel juhul tuleb enne
seadme kasutamist oodata vähemalt 2 tundi, kuni
õli voolab kompressorisse tagasi.
Kui nihutate seadet või tõstate seda ümber,
tõmmake pistik seinakontaktist välja.
Kandke hoolt selle eest, et seade ei seisaks
elektrijuhtmete peal.
Need seadme osad, mis lähevad kuumaks (nt
kompressori kate, kondensaator ja nende juurde
kuuluvad torud), ei
tohi olla vabalt juurdepääsetavad. Kus iganes võimalik, paigaldage
seade tagaküljega vastu seina.
Keskkonnakaitse nõuded
ƒ
Käesoleva seadme külmaagendi tsirkulatsioonisüsteem
ja
soojusisolatsioonisüsteem ei sisalda osooni kahjustavaid
gaase. Seadet ei tohi utiliseerida koos
olmeprügi või vanametalliga. Külmaagendi
tsirkulatsioonisüsteemi,
eriti
seadme
tagaküljel oleva soojusvaheti kahjustusi
tuleb vältida. Teavet jäätmekäitlusettevõtete
tööaegade või asukohtade kohta saab
kohalikest omavalitsustest.
Käesolevas
seadmes kasutatud ning märgiga
tähistatud
materjalid
on
uueks
kasutamiseks ümbertöödeldavad.
Pidage tingimata kinni käesolevatest
ohutusnõuetest; see on Teie elu ja omandi
ohutuse huvides. Tootja ei vastuta
ohutusnõuete eiramise tõttu tekkinud
kahjude eest.
Külmkapi kirjeldus
Toiduainete külmutamise kalender
Väljuva õhu ava
Juhtpaneel
Siseneva õhu filter
Lahtrid külmutatud toiduainetele
Kasutamine
Käesolevat sügavkülmikut külmutusklassiga
saab kasutada värskete toiduainete külmutamiseks,
külmutatud toiduainete hoidmiseks ja jääkuubikute valmistamiseks.
Sisemuse puhastamine
Enne, kui hakkate seadet kasutama, kõrvaldage selle tüüpiline nn „uue asja lõhn“. Kõige parem on seadme
sisemus keemiliselt neutraalse puhastusvahendi ja leige veega puhtaks pesta. Seejärel tuleb seade hoolikalt
kuivaks pühkida. Palume mitte kasutada puhastusvahendeid või küürimispulbreid, mis võiksid seadet
kahjustada.
4
Juhtpaneel
Temperatuuriregulaatori nupp
Sisse- ja väljalülitamise nupp
Roheline töörežiimi näidik
Punane hoiatusnäidik
Kiirkülmutamise režiimi näidik (kollane)
Kiirkülmutamise režiimi nupp
Kasutuselevõtt ja temperatuuri
reguleerimine
Värskete toiduainete
külmutamine
Torgake pistik seinakontakti. Süttib roheline töörežiimi
, mis osutab, et seade on ühendatud
näidik
elektrivõrku.
vastu
Pöörake temperatuuriregulaatori nupp
kellaosuti
suunda
keskmisesse
asendisse.
Külmutatud toiduainete hoidmiseks peaks temperatuur
sügavkülmiku kambris olema alla -180 C. et seda
temperatuuri vähendada, keerake temperatuuriregulaatori nuppu kellaosuti suunas suurematele
temperatuurinäitudele. Kui soovite temperatuuri
sügavkülmiku kambris tõsta, keerake temperatuuriregulaatori nuppu vastu kellaosuti suunda.
Kui ruumitemperatuur muutub, hakkate sügavkülmiku
ust avama sagedamini või harvemini või paigaldate
sügavkülmiku teise kohta, võib tekkida vajadus selle
temperatuuri muutmiseks.
Sügavkülmiku väljalülitamiseks keerake temperatuuriregulaatori nupp asendisse „0“.
Kui sügavkülmik oli välja lülitatud, siis toiduainete
kiiremaks külmutamiseks lülitage see sisse ja laske
töötada kiirkülmutuse režiimis tühjalt vähemalt
kolm tundi. Kui sügavkülmik oli sisse lülitatud ja
töötas, siis peab see olema enne värskete soojade
toiduainete
asetamist
külmutusse
töötanud
vähemalt 24 tundi. Värsked toiduained on
külmutatud 24 tunni pärast seda, kui olete need
pannud sügavkülmikusse.
Pärast värskete toiduainete külmutamist lülitage
sügavkülmik tavalisse töörežiimi.
Külmutatavad
toiduained
tuleb
panna
külmutuskambri kahte ülemisse lahtisse. Kui neid
on vähe, kasutage ainult kõige ülemist lahtrit.
Maksimaalne toiduainete hulk, mida saab 24
tunniga külmutada, on näidatud seadme
andmesildil, mis asub vasaku külgseina allosas.
Ärge kunagi külmutage korraga rohkem
toiduaineid, kui on märgitud lõigus „Tehnilised
andmed“. Vastasel korral ei külmu toiduained
korralikult läbi ja pärast sügavkülmiku
lahtisulatamist võib esineda mitmesuguseid
ebasoovitavaid nähtusi (nt maitse ja lõhna
kadumine vms).
Kasulikud nõuanded külmutamise kohta:
Külmutage ainult värskeid ja hästi pestud
toiduaineid.
Toiduained peavad asetsema üksteisest eraldi nii,
et õhk saaks nende vahel vabalt liikuda.
Kiirkülmutamise režiim
Vajutage kiirkülmutamise režiimi nuppu
kollane näidik .
. Süttib
Hoiatusnäidik
Hoiatusnäidik
süttib siis, kui temperatuur sügavkülmiku kambris tõuseb liiga kõrgele ja toiduainete
säilimine on ohus. Kui lülitate sügavkülmiku sisse
esmakordselt või asetate sellesse värskeid toiduaineid,
põleb see näidik nii kaua, kuni temperatuur
sügavkülmiku kambris saavutab normaalse taseme.
See
võib
toimuda
kiiremini,
kui
vajutate
kiirkülmutamise režiimi nuppu .
Kui hoiatusnäidik jääb põlema kauemaks kui kaks
päeva ning sügavkülmiku uks on normaalselt kinni,
pöörduse klienditeenindusse.
5
Külmutatavad toiduained ei tohi puudutada juba
külmunud toiduaineid, kuna need võivad seejuures
osaliselt üles sulada.
Pärast seda, kui värsked toiduained on täielikult
külmunud, tuleb need asetada võimalikult tihedalt
üksteise ligi või peale. Sellega välditakse nende
soovimatut ülessulamist nt elektrikatkestuste ajal.
Kui 24 tunni jooksul külmutatakse ainult väikest
toiduainete kogust, pole kiirkülmutamise nuppu tarvis
vajutada. Vastasel korral, kui külmutatavaid toiduaineid
on palju, tuleks seda nuppu vajutada umbes ööpäev
enne seda, kui panete suurema koguse toiduaineid
sügavkülmikusse.
Ärge pange sügavkülmikusse sooje toite või auravaid
vedelikke.
Lõhna levitavad toiduained peavad olema kinni kaetud
või sisse pakitud.
Sügavkülmiku ukse siseküljel asub tabel, milles on
kujutatud mitmesugused toiduained ja nende
maksimaalne hoidmise aeg kuudes.
Külmutatud toiduainete säilitamine
Kui sügavkülmik oli pikemaks ajaks välja lülitatud, siis
lülitage see sisse ja laske töötada kiirkülmutuse
režiimis tühjalt vähemalt kolm tundi.
Et säilitada toiduaineid parimal viisil, pidage kinni
järgmistest soovitustest:
Kui ostate külmutatud toiduaineid, pidage kinni nende
pakenditele märgitud säilitusaegadest. Kodustes
oludes külmutatud toiduainete säilitamisel pidage kinni
sügavkülmiku uksel olevatest juhistest. Märgid
tähistavad erinevaid toiduaineid, numbrid tähendavad
nende maksimaalset säilitusaega kuudes.
Pärast toiduainete külmutamist on mõistlik asetada
need säilituskambrite traadist korvidesse. Sellega loote
külmutuskambris
ruumi
uute
toiduainete
külmutamiseks. Uute toiduainete külmutamine sügavkülmikus ei mõjuta juba külmutatud toiduainete
kvaliteeti.
Külmutatud toiduaineid võib rahulikult säilitada
sügavkülmikus ainult siis, kui nad pole eelnevalt kasvõi
lühikeseks ajaks üles sulanud. Kui see on juhtunud, ei
tohi toiduaineid teistkordselt külmutada; need tuleb ära
tarvitada nii kiiresti kui võimalik.
Tähtis!
Kui toimus elektrikatkestus ja külmutuskambris on toiduaineid, ärge avage selle ust.
Kui elektrikatkestus kestab lühemat aega (6
– 8 tundi), siis ei juhtu midagi halba ja
toiduained säilivad. Vastasel korral püüdke
need kiiresti ära tarvitada.
Külmutatud toiduainete
ülessulatamine
Külmutatud või sügavkülmutatud toiduaineid võib
sulatada üles tavalises külmkapis või toatemperatuuril
sõltuvalt sellest, kui palju on aega. Väiksemaid
toiduainete koguseid võib valmistada toiduks ka
külmunud kujul, kohe pärast sügavkülmikust väljavõtmist. Sel juhul pikeneb toidu valmistamise aeg.
6
Jääkuubikute valmistamine
Valage komplektis olevasse jääkuubikute nõusse
vett
ja
asetage
see
külmutuskambrisse.
Jääkuubikud valmivad kiiremini, kui keerata
termostaadi nupp äärmisesse asendisse. Pärast
jääkuubikute valmistamist ärge unustage keerata
termostaadi nupp tagasi.
Kui jääkuubikud on valmis, võtke need nõust välja
voolava vee all, painutades seda või tagudes selle
vastu. Kui jääkuubikute nõu külmub külmutuskambrisse kinni, ärge kasutage selle kättesaamisel
nuga või mõnda metallist tööriista; külmutussüsteem võib saada viga.
Ärge
valmistage
jääkuubikuid
toiduainete
intensiivse külmutamise ajal; see vähendab
sügavkülmiku külmutusvõimet.
Sügavkülmiku lahtisulatamine
Jää ja härmatise tekkimine seadme sees kuulub
seadme normaalse töörežiimi hulka. Paks jää või
härmatise kiht toimib soojusisolaatorina; kui
temperatuur seadme kambrites tõuseb, vähendab
see jahutamise või külmutamise efektiivusust;
elektrienergia tarbimine kasvab ja lõpuks läheb
jääkiht nii paksuks, et külmutuskambri uks ei tule
enam lahti. Kui jää või härmatise kihi paksus
ületab 4 mm, tuleb see maha kraapida seadme
komplektis oleva plastmasskaabitsa abil.
Ärge kunagi kasutage selleks teravaid
metallesemeid, need võivad sügavkülmikut
vigastada.
Kui jää või härmatise kiht läheb liiga paksuks, tuleb
sügavkülmik lahti sulatada. Toimige järgmisel viisil:
Keerake
temperatuuriregulaatori
nupp
asendisse „0“ või tõmmake pistik seinakontaktist
välja.
Võtke külmunud toiduained sügavkülmikust välja,
keerake mitme ajalehepaberi kihi sisse või
asetage need korvi, mis on vooderdatud paberi või
riidetükiga ja pange korv võimalikult külma kohta,
soovitav teise külmkappi.
Võtke sügavkülmikust välja kolm suurt toiduainete
hoidmise lahtrit (kui need on olemas).
Jätke uks lahti.
Kui lahtikülmutamine on lõppenud, pühkige
alumisse lahtrisse kogunenud vesi lapi või
käsnaga ära ja pühkige sügavkülmiku põhi ja
metallriiulid kuivaks.
Pange plastmasskaabits hoiule, seda läheb
veelkord tarvis.
Keerake temperatuuriregulaatori nupp
soovitud
asendisse torgake pistik seinakontakti.
Kui sügavkülmik on töötanud kiirkülmutuse režiimis
ja
tühjalt vähemalt kolm tundi, vajutage nuppu
lülitage see tavalisse töörežiimi.
Tähtis!
Kui külmunud toiduainete temperatuur vahepeal tõusis, on nende säilitusaeg vähenenud.
Püüdke need kiiremini ära tarvitada.
Hooldamine
Enne igasuguseid hooldustöid või puhastamist
lülitage sügavkülmik välja, tõmmake pistik
seinakontaktist välja, lülitage kaitselüliti välja või
keerake kaitsekork välja.
Hoiatus!
Käesoleva seadme külmaagendi tsirkulatsioonisüsteem sisaldab süsivesinikku. Selle
hooldamist ja gaasi lisamist võivad teostada
ainult kvalifitseeritud spetsialistid tootja
poolt volitatud teeninduskeskustest.
Regulaarne puhastamine
Sügavkülmikul on ventilatsioonivõre koos filtriga (1) ja
õhu väljavooluavaga (2).
Jälgige, et võre ja väljavooluava oleksid puhtad ja
õhuvahetus töötaks korralikult.
Filtrit saab välja võtta ja pesta veega:
- Vajutage klambritele (a) ja (b);
- Keerake filter allapoole;
- Tõmmake filter välja.
Et panna filter tagasi, toimige vastupidises järjekorras.
Põhjalik puhastamine
Sügavkülmik on tehtud nii, et selle all ja taga saab
korraldada põhjaliku puhastuse. Kasutage selleks
tolmuimejat.
- Võtke ära põrandapaneel (1) ja selle järel
ventilatsioonivõre (2).
- Tõmmake ettevaatlikult välja kondensaatoriosa (3).
Kui sügavkülmikut ei kasutata
Kui sügavkülmikut pikemat aega ei kasutata, tehke
järgmist:
Lülitage see välja, tõmmake pistik seinakontaktist
välja, lülitage kaitselüliti välja või keerake kaitsekork
välja.
Võtke kõik toiduained välja.
Puhastage sügavkülmik ja sulatage see lahti nii, nagu
vastavas lõigus kirjeldatud.
Jätke uks lahti, et õhk saaks sees vabalt liikuda ega
tekiks ebameeldivat lõhna.
7
Tehniline hooldamine ja teeninduskeskused
Kui märkate sügavkülmiku töös tõrkeid, tehke järgmist:
Kui sügavkülmik üldse ei tööta:
Kontrollige, kas see on ühendatud elektrivõrku
(seinakontakti);
Kontrollige mõne teise seadmega, kas seinakontaktis
on pinget.
Kui ei tööta kompressor:
Kontrollige, kas temperatuuriregulaatori nupp pole
nullasendis „0“.
Kui eelnevad toimingud ei andnud tulemusi,
pöörduge volitatud teeninduskeskusse, teatades
oma seadme mudeli ja tehasenumbri. Need on
toodud andmesildil.
Tehnilised andmed
Seadme tehnilised andmed on toodud andmesildil sügavkülmiku sees vasakul pool.
Kõrgus (mm)
815
Laius (mm)
560
Sügavus (mm)
538
Külmutusvõimus (kg/24 h)
18
Nõutava temperatuuri saavutamise aeg elektrikatkestuse korral 18 tundi.
Paigaldusjuhend
Kui Te paigaldate uue sügavkülmiku vana asemele,
millel oli tavaline lukk, aga mitte magnettihend,
soovitame enne sügavkülmiku utiliseerimist lukk
lõhkuda. Sellega väldite õnnetusjuhtumite ohtu,
kus lapsed võiksid end külmkappi lukustada ja
lämbuda.
Seadme paigaldamine
Ümbritsev temperatuur avaldab olulist mõju seadme
elektritarbimisele ja õigele tööle. Pidage seadmele
paigalduskoha valikul silmas seda, et seadet on
mõistlik
kasutada
ümbritsevate
temperatuuride
vahemikus, mis vastavad selle kliimaklassile.
+18 … +430 C (klass T);
+18 … +380 C (klass ST);
+16 … +320 C (klass N);
+10 … +320 C (klass SN).
Kliimaklass on märgitud seadme andmesildil.
Elektritoite ühendamine
Tähtis!
Seade tuleb tingimata eeskirjadekohaselt maandada.
Seadme toitejuhtmel on spetsiaalne maanduskontakt.
Kui koduses elektrisüsteemis puudub maandusjuhe,
tuleb seade ühendada eraldi paigaldatud maandusjuhtmega, eeskirjade kohaselt ning elektriku abiga.
8
Valmistajatehas ei kanna vastutust
õnnetusjuhtumite eest, mis toimusid selle nõude
eiramise tõttu.
Käesolev seade vastab järgmistele EEC
direktiividele:
- EMÜ 87/308, 02.06.87 – raadiohäirete
vastased meetmed;
- EMÜ
73/23,
19.02.1973
“Madalpingedirektiiv” koos järgnenud
muudatustega;
- EMÜ 89/336, 03. 05. 1989 “Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv”
koos järgnenud muudatustega.
Ventilatsioonivõre paigaldamine
Tõmmake ventilatsioonivõret kätega enda poole ja
võtke see maha.
Kui uks avaneb paremale:
- Lõigake võre vasakpoolne osa tagant ära (A);
Kui uks avaneb vasakule:
- Lõigake võre parempoolne osa tagant ära (B).
Seejärel tehke järgmist:
Suruge ventilatsioonivõre külmkapi vastu, kuni
klambrid (a) kinnituvad kuuldava klõpsuga.
Märkus: ventilatsioonivõre paigaldatakse pärast seda,
kui sügavkülmik on oma nišis kinnitatud selleks
ettenähtud klambritega.
Ukse avanemissuuna muutmine
Enne töö alustamist tõmmake pistik seinakontaktist
välja või lülitage kaitselüliti välja või keerake kaitsekork
välja.
Toimige järgnevalt, juhindudes joonisest:
- Võtke ülemine uksehing (1) maha, hoides uksest
kinni, et see ei kukuks;
- Võtke alumine uksehing (2) maha;
- Tõmmake korgid (3) aukudest (F) välja ja pange
need seadme teisel pool olevatesse akudesse
(F1);
- Kinnitage ülemine uksehing (1) seadme teisele
poole alla (asend A);
- Kinnitage uks ülemise uksehinge külge (1)
asendisse A;
- Asetage alumise, veel kinnitamata uksehinge (2)
tihvt ukse ülemisse avausse (G) ja kinnitage
uksehing asendisse B.
9
Sügavkülmiku paigaldamine
tööpinna alla
Paigaldusniši mõõtmed peavad vastama joonisel
näidatud mõõtmetele.
Seadme võib paigaldada kahe mööblieseme vahele
(a) või mööblirea lõppu (b).
Kaitsekontaktiga pistikupesa, mis on vajalik seadme
ühendamiseks vooluvõrku, peab olema paigaldatud nii,
et sellele saaks juurde pääseda.
Kinnitage külgpaneelid kinnitusklambrite abil seadme
tagumise paneeli külge.
Kinnitage seade lauaplaadi või külgpaneelide külge
kinnitusklambrite abil (E). Seejärel paigaldage seadme
ja paneelide vahele tihend.
Seade on varustatud reguleeritavate jalgadega,
millega saab seda sobitada soovitud kõrgusele
(maksimaalselt 870 mm); jalad asuvad seadme neljal
alumisel nurgal.
10
Võtke osad A, B, C ja D ära, nagu joonisel näidatud.
Paigaldage juhtlatt (A) mööblikapi ukse siseküljele,
üles ja alla (vt joonist), ning märkige ära välimiste
puurimisaukude asukohad.
Kui augud on puuritud, kinnitage juhtlatid komplektis
olevate kruvidega.
Vajutage kate (C) juhtlatile (A), kuni see klõpsatab
kinni.
Avage mööblikapi ja seadme uksed umbes 900 võrra.
Asetage kinnitusnurk (B) juhtlatile (A). Hoidke seadme
ja mööblikapi uksi koos ning märkige ära
puurimisaugud (vt joonist). Võtke kinnitusnurgad ära
ja puurige augud, läbimõõduga 2 mm ja kaugusega
ukse välisservast 8 mm. Asetage kinnitusnurk
juhtlatile tagasi ja kinnitage komplektis olevate
kruvidega.
Mööblikapi ukse asendi lõplikuks reguleerimiseks
saate seda nihutada reguleerimispilude ulatuses.
Pärast töö lõpetamist kontrollige, et seadme uks
sulguks korralikult.
11
Vajutage kate (D) juhtlatile (B), kuni see klõpsatab
kinni.
Soklipaneeli paigaldamine
Tähelepanu
Et seade toimiks efektiivselt, on tarvis
kasutada originaal-ventilatsioonivõret.
-
-
-
Kui paigaldusniši kõrgus on A = 820 mm ja
soklipaneeli kõrgus on a = 100 mm, saab
soklipaneeli paigaldada ilma seda muutmata.
Täpselt samuti on lood paigaldusniši kõrgusega B
= 870 mm ja soklipaneeli kõrgusega b = 150 mm.
Kui soklipaneeli kõrgus on suurem kui a = 100 mm
või b = 150 mm, tuleb paneelis teha väljalõige
laiusega 580 mm. Paneeli kõrguseks väljalõike
kohal peab jääma a = 100 mm või b = 150 mm.
Kinnitage soklipaneel oma kohale.
Tähtis
Soklipaneel tuleb paigaldada vähemalt 25
mm kaugusele seadme uksest.
12
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising