Zanussi | ZVF190R | User manual | ZANUSSI ZVF190R Handleiding

ZANUSSI ZVF190R Handleiding
GEFRIERSCHRANK
CONGELATEUR
DIEPVRIEZER
FREEZER
ZVF 190 R
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTION BOOKLET
2222 213-24/1
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN
NL
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instraktieboekje bewaard blijft. Zou
het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in
het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het
instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze
gelezen te hebben, alvorens u het apparuat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
■
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt yoor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk
om kinderen het apparaat te laten bedienen
of als speelgoed te laten gebruiken.
■
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook,
dit apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
■
Neem vóór u aan ontdooien,
schoonmaakwerkzaamheden of het
verwisselen van het, eventueel aanwezige,
verlichtingslampje begint altijd de steker uit
het stopkontakt.
■
Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn.
Wees voorzichtig bij het tillen.
■
Plaats NOOIT explosieve stoffen in het
apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether
aceton enzovoorts.
■
Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte
of vriezer konsumeren van ijslollies en
dergelijke, kan verbranding van de mondhuid
tot gevolg hebben; wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel
en knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting
van wegbrengen of weghalen, spelende
kinderen er zich niet in op kunnen sluiten of aan
een elektrische schok bloot kunnen staan.
Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen,
dat de delen van het koelcircuit niet zodanig
worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar
buiten zou kunnen lekken.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van
een centrale verwarming of een gasfornuis.
Laat het apparaut niet langdurig in direkt
zonlicht staan.
Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebonwde): het apparaat kan zeer goed in
de kelder geplautst worden.
Plaats elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) nooit in de kast, tenzij dat door
de fabrikant goedgekeurd is.
Onderhoud / Reparatie
■
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer,
ten behoeve van de installatie van dit
apparaat, mag uitsluitend door een daartoe
bevoogd persoon uitgevoerd worden. Het
betreffende stopkontakt dient, ook na
eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk
bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke
door personen zonder de noodzakelijke
kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of
letsel tot gevolg hebben.
■
Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door de servicedienst van de
fabrikant of door een door de fabrikant
bevoegd verklaarde servicedienst en laat
geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
■
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het
bijvullen dient daarom uitsluitend door door
het bedrijf aangewezen deskundig personeel
uitgevoerd te worden.
■
Tracht, in geval van storing of een defekt, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties
welke door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP SERVICE
of een door de fabrikant bevoegd verklaarde
servicedienst.
Zorg dat er voldoende lucht aan de
achterkant van het apparuat kan cirkuleren.
Vermijd schade aan de koelkringloop.
Gedrukt op kringloopapier
21
.
Gebruik
■
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare produkten.
■
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot wear en hoe u spijzen en
dranken bewaart of invriest. Ontdooide
diepvriesprodukten mogen, om
gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
■
De vriezende binnenwanden of -vlakken in
het apparaat bevatten koelmiddel. Plaats
geen scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of
vlak en schraap evenmin met metalen
voorwerpen rijp of ijs aft. Lekkage ken het
gevolg zijn, hetgeen een onherstelbare
schade aan het apparaat en bederf van de
levensmiddelen veroorzaakt.
■
Geen voorwerpen of metodes gebruiken om
het ontdooiproces te versnellen die niet door
de fabrikant zijn aangegeven.
■
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het
apparaat kunnen beschadigen.
■
Plaats geen koolzunrhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak, het
vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of
flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud
exploderen.
Installatie
■
Overtulg u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
■
Tijdens normaal gebruik worden de
kondensor en de kompressor die zich op de
achterkant van het apparaat bevinden, warm.
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie
zodanig zijn als aangegeven in de speciale
Figuur.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie
openingen tijdens gebruik niet worden
afgedekt.
■
22
Plaats het apparaat met z’n achterkant zo
dicht mogelijk bij een muur. Hiermee
voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking
van hete tot zeer hete delen.
■
Afhankelijk van de wijze van transport ken
olie vanuit de kompressor in het koelcircuit
gevloeid zijn. Wacht, na het plaatsen van het
apparaat, ten minste een half uur alvorens de
steker in het stopkontakt te steken. Na
achteroverliggend vervoer ten minste een
halve dag. Daarmee geeft u de olie de
gelegenheid in de kompressor terug te
vloeien. Apparaten welke van een absorptieunit voorzien zijn kunnen direkt in bedrijf
genomen worden. Kontroleer cirka 24 uur na
het in bedrijf stellen of het apparaat near
behoren werkt.
Milieubescherming
Belangrijk: Dit apparuat bevat, zowel in het
koelcircuit als in de isolatie, geen
ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat
moet niet weggegooid worden samen met het
huisvuil of met gesloopte apparaten.
Vermijden dat het koelcircuit words
beschadigd, vooral aan de achterkant in de
zone van de warmtewisselaar. Inlichtingen
over ophaaldiensten kunnen worden
verschaft door de gemeentelijke autoriteiten.
De materialen in dit apparaut die voorzien
zijn van het symbool t zijn geschikt voor
recycling.
INHOUD
Installatie
23
■
Plaats van opstelling
23
■
Afstandhouders
24
■
Reiniging van de binnenkant
24
■
Verandering draaizin van de deuren
25
■
Elektrische aansluiting
25
■
■
■
■
■
■
■
Technische gegevens
25
Het gebruik
26
26
■
NL
Het kontrolelampje «te warm»
26
Binnenthermometer
26
Het invriezen van verse levensmiddelen 27
Koude akku
27
Het bewaren van diepvriesartikelen
27
Het ontdooien van diepvriesartikelen
28
IJslaatjes
28
Het ontdooien van de vriezer
28
29
Onderhoud
■
Periodieke reiniging
■
Tıjdelijk buiten gebruik stellen
29
29
■
Het bedieningspaneel
■
Ingebruikname
■
Temperatuurinstelling
26
Storingen
■
Snelvriezen
26
Garantiebepalingen en Service 30
26
29
INSTALLATIE
NL
Indien dit apparuat in de plaats van een
oud model met haak- of veersluiting
opgesteld wordt, den is het raadzaam de
sluiting van het oude apparaat, dat
terzijde gezet wordt, onbruikbaar te
maken. Hiermee wordt voorkomen dat
spelende kinderen zich erin opsluiten,
hetgeen levensgevaarlijk is.
Plaats van opstelling
A
B
10 mm
De omgevingslucht moet vrij fangs de
achterkant van de kast kunnen stromen. Bij
plaatsing onder een keukenhangkastje client
een ruimte van tenminste 100 mm hoogte
voor ventilatie vrijgelaten te worden (Fig.
1/A). De beste opstelling is met een vrije
bovenrulmte (Fig. 1/B). Teneinde
oneffenheden in de vloer op te heffen is de
kast voorzien van één of meer verstelbare
voetjes.
100 mm
De klasse staat op het typeplaatje
vermeld.
Fig. 1
10 mm
Plaats het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen: centrale verwarming,
kachels, felle zonnestralen enz. De beste
resultaten worden bereikt met een
ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C
(T- Klasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse);
+16°C en +32°C (N-Klasse); +10°C en
+32°C (SN-Klasse).
NP007
23
Muur-afstandshouders
In het documentenzakje bevinden zich
twee afstandhouders die in de bovenste
hoeken aan de achterzijde geplaatst
dienen te worden.
Steek de afstandhouders in de gaten en let
erop dat de pijl (A) staat zoals in de figuur;
draai de afstandhouders dan 45° (pijl staat
verticaal) zodat ze vast komen te zitten (Fig.
2)
Fig. 2
A
45°
PR60
Belangrijk
De steker mag alleen geplaatst worden in
een geuard stopkontakt.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drieaderig snoer, geschikt voor een geaard
stopkontakt.
Mocht het stopkontakt in uw woning niet
geaard zijn, dan dient een erkend installateur
het apparaat volgens de geldende normen te
aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelIjkheid van de fabrikant
valt.
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlIjn
87/308 van 2.6.87 met betrekking tot de
radio- ontstoring.
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EG-richtlijnen:
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73
(Laagspanning) en opeenvolgende
wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89
(Elektromagnetische compatibiliteit) en
opeenvolgende wijzingen.
Reiniging van de binnenkant
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de
typische geur van een nieuw apparaat weg
te nemen. Droog vervolgens de wanden
goed af. Gebruik geen schurende
schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
beschadigen.
24
Fig. 3
Wijzigen van de
deurdraairichting
Haal altijd eerst de steker uit het stopkontakt
voordat u tot handelen overgaat. Ga dan als
volgt te werk:
D
Verwidder onderscharnier (3), stift (1) en voetje
(2).
Verwijder linker voorvoetje en draai het aan de
andere kant vast.
D590
Draai aan de voorkant links de twee schroeven,
die de gaatjes voor het aanbrengen van het
scharnier bedekken, los en verwijder ze.
Fig. 4
1
3
Monteer deur.
Monteer onderscharnier (ne het 180°
omgedraaid te hebben), stift en voetje aan de
andere kant (zie figuur voor aanwijzingen).
Verwijder de opgeklikte beschermdopjes van de
schroeven en verwissel de handgreep. Niet
gebruikte gaatjes zijn afgedekt met plastic
dopjes die verwijderd dienen te worden en
vervolgens op de vrijgekomen gaatjes
gemonteerd dienen te worden.
2
0°
18
2
D299
Fig. 5
Belangrijk:
Kontroleer na de richting van de deuren
gewijzigd te hebben, dat alle schroeven
goed vastgedraaid zitten en dat het
deurrubber goed op de sponning sluit. In
een koud vertrek (in de winter) kan het
gebeuren dat dat niet het geval is. Na enkele
dagen zal het rubber zich echter aangepast
hebben. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het
rubber warm maken met een föhn.
D336
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de nettrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan
aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de nettrekwentie in uw woning. Een afwijking op
de netspanning tot plus of minus 6% is toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken.
TECHNISCHE GEGEVENS
NL
Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat.
25
HET GEBRUIK
NL
Dit apparaat is voorzien van het 4-sterren symbool
, dat wil zeggen dat het bedoeld is voor
zowel het bewaren van diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen. Voor
het veilig bewaren van diepvriesartikelen dient de inwendige temperatuur niet warmer dan -18°C te
zijn.
Het bedieningspaneel (Fig. 5a)
N
6
5
S
4
A
A. Temperatuurregelaar
B. Normaal/Super-schakelaar
C. Kontrôlelampje «in bedrijf»
D. Kontrôlelampje «invries-stand»
E. Kontrôlelampje «te warm»
Het in bedrijf stellen en het
instellen van de temperatuur
Steek de steker in de wandkontaktdoos en
draai de thermostaatknop rechtsom uit de Ostand; het lampje «in bedrijf» licht op. Indien het
apparaat voor de eerste keer in gebruik
genomen wordt, dan adviseren wij om de
thermostaatknop in de stand 4 te draaien. Met
de knop in deze stand wordt de inwendige
temperatuur automatisch en voortdurend op
een voldoende laag niveau gehouden waarbij
veilig bewaren gegarandeerd wordt. Bij gebruik
onder abnormale omstandigheden, zoals
slechte ventilatie, hoge omgevingstemperatuur
en vaak openen van de deur, kan het gewenst
zijn de thermostaatknop kouder in te stellen.
Draai hiertoe de knop naar een hoger cijfer.
Omgekeerd kan, in veel gunstiger
omstandigheden, de inwendige temperatuur
kouder dan nodig zijn. Draai de knop dan naar
een lager cijfer.
B
Draai voor het invriezen van verse
levensmiddelen de schakelaarknop (B) in de
stand «S» (Super); het kontrolelampje (D) licht
op.
C D E
Het kontrolelampje «te warm»
Indien het kontrolelampje (E) oplicht, dan wordt
hierdoor aangegeven dat de inwendige
temperatuur onveilig voor het bewaren van
diepvriesartikelen geworden is. Bij de eerste
ingebruikname, of na een schoonmaakbeurt,
blijft het kontrolelampje branden totdat de
inwendige temperatuur het veilige nivo bereikt
heeft
Binnenthermometer
Een thermometer geeft de binnentemperatuur
van de diepvriezer aan. Hij kan een hogere
temperatuur dan -18°C (warmer) aangeven
indien u een grote hoeveelheid in te vriezen
levensmiddelen erin plaatst of wanneer de deur
lange tijd open blijft.
Blauw: normaal
Rood: alarm
°C
Invriesstand
26
S
1
2
3
-30
0
-18
D072
Het invriezen van verse
levensmiddelen
Indien het invriezen van verse levensmiddelen
direkt na de eerste in gebruikname of na een
schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, draai dan
de knop (D) in de invriesstand «S» en laat de
vriezer tenminste 3 uur leeg vriezen.
Is de vriezer reeds in gebruik, draai dan de
knop de avond tevoren in de invriesstand. Voor
het invriezen van zeer kleine hoeveelheden,
zoals wat restanten van een maaltijd of een
enkel vers brood, is het niet nodig om de
diepvriezer naar de invries-stand om te
schakelen.
Voor het invriezen van de maximaal toegestane
hoeveelheid ineens,verdient het aanbeveling
om de knop 24 uur van te voren op de
invriesstand te zetten. Met name voor de
maximum toegestane hoeveelheid wordt het
invriesproces na 24 uur geacht beëindigd te
zijn. Schakel daarna terug in de stand voor het
bewaren.
De maximum toegestane hoeveelheid ineens
vindt u op het typeplaatje (links onderin de kast)
in kilogrammen per 24 uur (22 kg/24 h).
Teneinde de best mogelijke resultaten te
verkrijgen geven wij u hieronder enkele
belangrijke tips:
Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste
kwaliteit in.
Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en
maak ze, waar nodig, van te voren goed
schoon.
Verdeel de levensmiddelen van te voren in
handzame porties. Dat heeft twee voordelen: ze
vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts zoveel te ontdooien als op dat moment
nodig is.
Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen
niet wederom ingevroren mogen worden. Wel
kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst
koken of braden en vervolgens invriezen.
Mager vlees is ingevroren ranger houdbaar dan
vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid.
Verpak de levensmiddelen in aluminium- of
kunststoffolie of speciale diepvriesdozen, zoals
een en ander in de handel, speciaal voor het
invriezen, verkrijgbaar is.
Te langzaam invriezen verkort de
houdbaarheid; vries dus niet meer dan de
maximaal toegestane hoeveelheid tegelijk in.
Plaats in te vriezen levensmiddelen in de
bovenste vakken. Verdeel de pakketten volgens
figuur 6.
Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig
en zo kort mogelijk.
Belangrijk
Plaats geen koolzuurhoudende dranken of
warm voedsel in de vriezer. Vul af te sluiten
dozen niet geheel tot de rand. Schrijf de inhoud
en de invriesdatum op de speciale kaarten in
het front van de korven of op de betreffende
pakketten.
Indien op de binnenkant van de deur
tekeningen van levensmiddelen zijn
aangebracht, dan stellen de cijfers die u daarbij
aantreft het aantal maanden voor dat u globaal
de betreffende soort kunt bewaren.
Gedurende een korte stroomuitval, minder dan
8 uur, bestaat geen gevaar voor de inhoud van
het vriezer, mits u gedurende die periode de
deur gesloten houdt.
Fig. 6
10 Kg
10 Kg
D169
Het bewaren van diepvriesartikelen
Indien direkt na de eerste in gebruikname
gekochte diepvriesartikelen in de vriezer
geplaatst gaan worden, draai dan de knop (D)
in de invries-stand en laat de vriezer tenminste
2 uur leeg vriezen. Is de vriezer reeds in
gebruik, dan is deze handeling niet nodig.
Plaats na 2 uur de diepvriesartikelen in de
vriezer en draai de knop in de stand voor
bewaren. Enkele belangrijke tips:
27
Overtuig u er tijdens het kopen van
diepgevroren artikelen van dat deze in de
winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard
worden en vertrouw geen artikelen waarvan de
verpakking bol staat of sterk beschadigd is.
Breng de gekochte artikelen zo snel mogelijk
naar uw diepvriezer over.
Overschrijd de op de verpakking aangegeven
uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet.
Open de deur altijd zo weinig en zo kort
mogelijk.
Zie ook wat in het voorgaande onder
«belangrijk» gezegd is.
Om het beladingsverrnogen van de vriezer
volkomen te gebruiken, is het noodzakelijk de
lede (A) en de korven (B) en (C) uit te trekken
en ingevroren en diepvriesprodukten
rechtstreeks op de rekken van de vakken te
plaatsen door zich ervan te overtulgen dat de
laadlijn - waar ze aangegeven is - niet
overschreden wordt (zie figuur 6).
Het ontdoolen van diepvriesartikelen
Met uitzondering van konsumptieijs worden
diepvriesartikelen voor verdere behandeling of
het nuffigen ontdooid. Het ontdooien kan zowel
in de koelkast als op het aanrecht gebeuren.
Het laatste geval gaat uiteraard sneller dan het
eerste. Frituur-artikelen kunnen direkt vanuit de
vriezer in de frituurpan gedaan worden; de
fritnurtijd is dan wel ranger dan in reeds
ontdooide toestand. Brood kan in de oven
ontdooid worden. De magnetronoven is
uitstekend geschikt voor het ontdoolen van
allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de
instrukties voor de betreffende oven.
Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp
de vriezer uit te schakelen.
Indien echter de rijplaag zeer dik geworden is of
zich op den duur ijs in plaats van rijp gevormd
heeft, dan moet de vriezer geheel ontdooid
worden.
De beste gelegenheid hiertoe is het moment dat
zich weinig of geen levensmiddelen meer in de
vriezer bevinden.
Ga dan alsvolgt tewerk:
Neem de steker uit de wandkontaktdoos of
draai de thermostaatknop in de «O»-stand.
Verwijder nog resterende pakketten uit de
vriezer,
verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op
een koele plaats; eventueel in een kartonnen
doos met een wollen deken er omheen.
Gebruik de kunststof schraper als verlenggootje
(Fig. 7) en plaats daar een opvangschaal onder;
last de deur open staan.
Bedenk dat, in verband met uw vloerbedeRking,
mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen.
Maak, nadat de kast geheel ontdooid is, de
binnenwanden en de binnendeur schoon en
zeem ze goed droog.
Bewaar de schraper na het ontdoolen om hem
later te gebruiken.
Neem de kast weer in bedrijf en schakel op
invriesstand.
Laat de vriezer tenminste 2 uur leeg vriezen.
Draai daarna de knop terug in de stand voor
bewaren en plaats de tijdelijk verwijderde
pakketten terug in de vriezer.
IJslaatjes
De vriezer is met laatjes voor het maken van
ijsblokjes uitgerust.
Vul ze met water, maak ze aan de onderkant
droog en plaats ze in het schuifvak onder het
invriesvak (Fig.6).
Direkt vanuit de vriezer nuttigen van ijsblokjes
kan verbranding van de mondhuid tot gevolg
hebben; wacht dus even.
Fig. 7
Het ontdoolen van de vriezer
Na verloop van tijd ontstaat aan de
binnenwanden een rijplaag. De rijplaag stoort
de werking niet, maar kan wel hinderlijk in het
gebruik van de binnenruimte worden.
Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde
KUNSTSTOF SCHRAPER. Gebruik nooit
metalen voorwerpen; daarmee kunt u
onherstelbare schade aan de wanden
aanrichten.
28
D068
ONDERHOUD
Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de
steker ult de wandkontaktdoos.
NL
Tiidelijk buiten gebruik
stellen
Pas op
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient
daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
Indien de vriezer tijdelijk niet gebruikt wordt,
bijvoorbeeld gedurende de vakantie, verwijder
dan alle resterende levensmiddelen, maak de
binnenkant goed schoon (zie eerste reiniging),
laat de steker uit de wandkontakidoos en laat
de deur op een kier staan.
Periodieke reiniging
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot twee
keer per jaar de kondensor en de motor (beide
aan de achterkant van de kast) stofvrij met een
borstel of stofzuiger met borstel. Stof belemmert
de warmteafgifte en verhoogt zodoende het
energieverbruik. Naar behoefte kunt u de
buitenkant van de kast lappen met lauwwarm
water en een neutraal
huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen met
schoon water. Het verdient aanbeveling de
buitenkant af en toe in de witte (-auto) was te
zetten.
STORINGEN
NL
Indien de vriezer niet funktioneert of ook de lampies door er even een ander elektrisch apparaat op
aan te sluiten.
niet branden, kontroleer dan:
of per vergissing de thermostaatknop in de O-stand Indien, onder normale
gebruiksomstandigheden, het kontrôlelampje
gedraaid is;
«te warm» gaat branden en niet meer uit gaat,
of de steker goed in de wandkontaktdoos gestoken schakel dan naar de invries- stand, laat de deur
is;
gesloten en waarschuw direkt de servicedienst.
Geef bij een storingsmelding aan de
of de huiszekering voor de betreffende groep heel
servicedienst het volledige typenummer op.
is;
U vindt het typeplaatje links-onderin de kast.
of de wandkontaktdoos funitioneert; probeer dat uit
29
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX
(B-NL en L)
Bij aanspreak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende
asakoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden.
Algemene garantiebepalingen
1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde
apparaet, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht
op kosteloos herstel.
1a Voor stofzulgers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode
van twee jaar. Accessoires zjn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zjn
derhalve van garantie uitgesloten.
2 De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde
herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de
hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het direkte gevolg is
van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbi; nieuw aangebrachte materiaal, heeft
de koper het recht op kosteloos herstel.
Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het
gehele apparaat omvat, niet verlengd.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilük transporteerbare
apparaten, per definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, atwasautomaten, koelkasten,
diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar
zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer
opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de
eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te
zjn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar
servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de
fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de
betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor
gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of
aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening
van de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een
apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
Garantie uitbreidingen
7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een
aflopende garantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vüfjaar na
koopdatum van het op de bjbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van
volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bjkomende materiaalkosten in rekening
gebracht.
30
Garantie uitsluitingen
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de
betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, wearuit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van
het apparaat bljkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudel jke doeleinden,
waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de
gebruiksaanwjzing gelnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of
gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de
benodigde tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze
uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald
worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of atneembare delen,
welke niet ten tjde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet
onder garantie.
Belangrijk advies
De konstruktie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is.
Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een
blijvende veiligheid, en ook om mogeljke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties
uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekweamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of kontrolewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door
ELGROEP SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te
laten plaatsen.
Nederland
ELGROEP
SERVICE
Vennootsweg 1
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen:
Tel.: 0172-468300
Fax: 0172-468366
Onderdelenverkoop:
Tel.: 0172-468400
Fax: 0172-468376
DISTRI
PARTS
België
ELGROEP
SERVICE
Luxembourg/
Luxemburg
ELGROEP
SERVICE
Bergensesteenweg 719
1520 Halle (Lembeek)
3, Route d’Arlon
L-8009 Strassen
Thuisherstellingen:
Dépannages a domicile:
Kundendienst:
Tel.: 02-3630444
Fax: 02-3630400
Wisselstukken:
Tel.: 02-3630555
Fax: 02-3630500
Telex: 22915 eluxbe
Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34
Pieces détachées:
Ersatzteile:
Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising