Zanussi | ZFU23SM | User manual | ZANUSSI ZFU23SM Ръководство за употреба

ZANUSSI ZFU23SM Ръководство за употреба
Фризер ZANUSSI ZFU 23 SM
Инструкция за експлоатация
Технически данни
Брутен обем л.
Нетен обем л.
Височина.
Ширина.
Дълбочина.
Разход на ел.енергия
Капацитет на замразяване.
Ниво на шум .
Запазване температурата без ел.захранване .
Климатичен клас
220
195
1600мм
600мм
625мм
0,721kW/24ч
20кг/24ч.
38дб
31ч.
SN-N-ST-T
Обща безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уредът е предназначен за съхранение на хранителни продукти в
домашни условия и в съответствие с тези инструкции.
Уредът е създаден за използване от възрастни. Не трябва да се позволява
на деца да докосват контролния панел или да си играят с уреда.
Сервизно обслужване и ремонт на уреда трябва да се извършват от
оторизиран Сервизен център като се влагат само оригинални резервни
части.
Опасно е да променяте спецификациите на уреда или да извършвате
промени по него .
След доставката огледайте уреда за повреди при транспортирането.
Веднага се обърнете към доставчика ви при забелязана повреда или
неизправност
! Не позволявайте на децата да си играят с опаковъчните материали.
Уредът е зареден охлаждащия агент изобутан R600а, който представлява
чист въглеводород. Новият уред не съдържа вещества, разрушаващи
озоновия слой.
Системата от тръбички вътре и зад корпуса на уреда не трябва да се
уврежда. Никога не използвайте остри предмети при почистване и
размразяване.
Внимание! В никакъв случай не използвайте нагревателни уреди като
напр. сешоар за ускоряване на размразяването.
Употреба
•
•
•
•
•
•
•
SN:
N:
ST:
T:
•
•
•
•
•
•
•
•
Не поставяйте бутилки или кутии с напитки като сода,бира вино или
шампанско във фризерното отделение.Опасност от експлозия.По
изключение напитки с високо алкохолно съдържание могат да се
съхраняват във фризера.Не поставяйте сладолед и ледени кубчета в
устата си веднага след изваждане от фризера. Те може да са толкова
студени, че да причинят студово изгаряне на устата.
Не докосвайте храна току що извадена от фризера с мокри
ръце.Пръстите Ви може да залепнат за храната или съда.
Преди почистване или ремонт изключете уреда и извадете щепсела от
контакта. За тази цел винаги хващайте щепсела - никога не дърпайте
кабела. Ако не можете да достигнете щепсела, изключете предпазителите
на уреда.
За да се осигури добрата работа на уреда, трябва правилно да се монтира
и да се свърже към електрическата мрежа.
Поставете уреда в сухо помещение и се уверете, че не е изложен на
директна слънчева светлина или друг източник на топлина като
радиатори, бойлери, и др.
Съобразете избора на помещението с посочения на табелката с
техническите данни на уреда климатичен клас
Когато избирате място за поставянето на уреда,трябва да имате в
предвид и това,че температурата в помещението оказва влияние върху
консумацията на електроенергия и оптималната работа на
уреда.Използваните съкращения означават:
+10 ... +32°C
+16 ... +32°C
+18 ... +38°C
+18 ... +43°C
Ако разполагането до други уреди източници на топлина е неизбежно,то
тогава е необходимо да се съобразите със следните препоръчителни
разстояния:
-за електрически печки-5см.
-за нафтови печки или такива на твърдо гориво -30см.
Ако не е възможно разполагане на такова разстояние,задължително
поставете между фризера и уреда подходяща изолационна плоскост.
Ако поставяте уреда до друг хладилник или фризер,спазвайте минимално
разстояние между тях 5 см.,за да се предотврати евентуалното
образуване на конденз.
Вашият уред се нуждае от въздух.Спазвайте минималните
вентилационни разстояния посочени на фигсхемата по-долу
За да осигурите нормална циркулация на въздуха в процеса на работата
на уреда,необходимо е да му осигурите и необходимото отстояние от
стената .В комплекта с документите на уреда ще намерите
дистанционерите,които трябва да монтирате както е посочено на схемите
в инструкцията
Високата околна температура/напр.в горещ летен ден/и задаването с
регулатора на температурата положение 4,ще доведе до продължителна
работа на компресора.Необходимо е да върнете превключвателя в пониска степен за да осигурите нормалното включване и изключване на
компресора.и нормална работа на фризера.
Инсталация
По време на работа кондензатора и компресора,разположени в задната част на
фризера силно се нагряват.Безопасната работа на уреда изисква спазването на
минималните вентилационни разстояния посочени в инструкцията.
Внимание
Съблюдавайте вентилационните отвори да бъдат свободни от препятствия за
осигуряване на оптимална циркулация на въздуха.
При монтажа на уреда внимавайте да не бъде притиснат захранващия кабел
Важно
Ако по някаква причина захранващия кабел бъде повреден неговата подмяна да
се извърши от оторизирания сервизен център при съблюдаване на техническите
му параметри.
Ако сте транспортирали уреда хоризонтално е възможно маслото от компресора
да попадне в охлаждащия кръг.Поради тази причина,за осигуряване нормалното
функциониране на фризера е необходимо след окончателното му инсталиране
да изчакате поне два часа преди включване в електрическата мрежа.Така ще
осигурите възможност на маслото да се събере в компресорното отделение.
Съблюдавайте стриктно инструкциите за инсталиране и осигурете нужната
вентилация,тъй като някой от работните части на фризера силно се
нагряват.Така ще се избегне,както прегряването и евентуалната повреда на
компресора,така и съхраняване качествата на хранителните продукти.
Горещите работни части на уреда не трябва да бъдат достъпни.Във всички
случаи осигурете разположение,такова че задната страна на фризера да е
разположена към стената на помещението.
Отстранете подсигуряващата лента и всички транспортни елементи от
вътрешността на фризера
Евентуалните остатъци от лепило след отстраняване на транспортната лента
отстранете със спирт.
Измиите с топла вода и разтворена в нея сода бикарбонат в съотношение 5мл.
На 0,5л.вода.Не използвайте миещи препарати или сапун за да не се образува в
последствие неприятна миризма.Внимателно подсушете със суха кърпа.
,което означава,че е подходящ за
Този фризер е обозначен със символ
замразяване на пресни продукти,съхраняване на замразени такива,както и за
приготвяне на ледени кубчета.
Контролен панел
А-Индикатор за висока температура
В-Индикатор Бързо замразяване
С-Бутон Бързо замразяване
D-Индикатор за включен уред
Е-Термостат
Включете в ел. захранването.Индикаторът D светва.
Завъртете превключвателя на термостата Е на дясно за снижаване на
температурата.Индикаторът А светва.
За изключване на фризера,завъртете превключвателя на термостата в позиция
.
Регулиране на температурата
Температурата във фризера автоматично се регулира в зависимост от
зададените от Вас настройки.
За поддържането на температурата в зададените граници влияние оказва също
и:
-температурата на помещението,в което е монтиран фризера
-честотата на отваряне на вратата на фризера
-количеството на съхраняваните в уреда продукти
-разположението на фризера
Препоръчителна е настройка на привключвателя в средно положение.
За изключване на фризера,завъртете превключвателя на термостата в позиция
.
Бързо замразяване
За бързо замразяване на поставените във фризера продукти натиснете бутон Сбързо замразяване.Индикаторът В светва.
Предупредителна индикация
Индикаторът за висока температура А светва,когато тепературата във
фризерното отделение се повиши до стойности,неподходящи за
продължителното съхранение на продуктите.Когато включите фризера за първи
път или когато поставите пресни продукти във фризера за замразяване е
нормално този индикатор за светне.Изгасването му показва,че пепоръчителната
за съхранението на продуктите температура е достигната.
Замразяване на пресни продукти
Отделението обозначено със символ
е
подходящо за продължително съхранение на
замразени продукти продукти,предлагани в
търговската мрежаии за замразяване на пресни
продукти.
Ако фризерът вече е работил известно време
,необходимо е да натиснете бутона за бързо
замразяване С около 12ч. преди поставянето на
пресните продукти за осигуряване на оптимални
резултати от замразяването.
Поставете продуктите,както е обозначено на
схемата.Съобразете с посочените количества и
поставете
директно
върху
охлаждащата
повърхност.При поставяне на продуктите във
фризерната кошница,количеството им трябва да
бъде по-малко от посоченото.
Важно!
При евентуално прекъсване на ел. захранването фризерът не трябва да бъде
отварян.Ако ел. захранването бъде прекъснато за време от 6 до 8ч.и фризерът е
пълен,няма опасност от развала на продуктите.Ако прекъсването на ел.
захранването е за по-дълъг период от време,необходима е консумация на
продуктите,кухненска обработка или замразяването им отново.
Съхранение на замразени храни
При включване на фризера за първи път или след дълъг период на
престой,натиснете бутона за бързо замразяване С и изчакайте не по-малко от
2ч.преди поставяне на храната за съхранение.За осигуряване оптимална
ефективност при работата на уреда,когато трябва да поставите голямо
количество продукти извадете всички чекмеджета и кошници (с изключение на
последното отделение на дъното)и поставете продуктите,като съблюдавате те да
,където е обозначен.
не превишат маркера
Размразяване на замразени продукти
Можете да размразите замразените продукти(риба,месо,пилета),като ги
поставите в хладилник за известно враме.Продукти замразени отделно в малки
опаковки могат да се приготвят без предварително размразяване.По този начин
ще спестите време,като имате в предвид,че малко трябва да удължите процеса
на кулинарна обработка.
Ледени кубчета
Пълнете подноса за ледени кубчета не повече от ¾, тъй като водата се
разширява при замръзване.
Извадете ледените кубчета като разклатите леко подноса. Ледените кубчета
изсъхват и вкусът им може да се влоши при прекалено дълго съхранение.
Затова изхвърлете старите кубчета и замразете нови, когато има нужда.
Студогенератор
В случай на прекъсване на ел.захранването или повреда можете да използвате
специалните студогенераторни елементи.За да бъдат оптимално ефективни те
трябва да се поставят над замразяваните продукти в предната част на фризера
над най-горното чекмедже.Елементите осигуряват няколкочасово охлаждане на
продуктите във фризера.
Можете да използвате и за охлаждане на продукти в хладилна чанта.
С изключение на най-долното фризерно чекмедже,където се съхраняват
замразените продукти,останалите фризерни отделения са подходящи за
замразяване.
Внимание!Когато поставяте храна за замразяване във фризера,температурата в
него трябва да е -18* или по-ниска.
Съобразете се с капацитете на замразяване на уреда.Той показва какво
максимално количество продукти биха се замразили за 24 ч..Ако в няколко
последователни дни замразявате продукти,техния обем не трябва да надвишава
2/3 до ¾ от капацитета на замразяване посочен на стикера с характеристиките
на уреда.
Някой от продуктите е невъзможно повторно да се замразят ако не са
обработени след размразяване.
Поставете замразените продукти в най-долното чекмедже.по възможност ги
опаковайте заедно за да освободите място за охлаждащия блок в най-горното
отделение
Внимавайте когато боравите със замразени храни.Не ги пипайте с мокри ръце
,тъй като ще залепнат за тях от ниската температура.
Когато поставяте продукти за замразяване във фризера,задължително първо ги
пакетирайте внимателно,по възможност херметически,за да избегнете
изсъхването им,промяната на вкусовите им качества или смесването на вкуса и
ароматите на различните продукти.
Не поставяйте един до друг замразени и незамразени продукти,тъй като
замразения продукт може да се размрази.
Препоръки
Храните за замразяване е подходящо да се поставят в:
-опаковки и кутии за замразени храни
-пластмасови съдове за замразени храни
-алуминиево фолио
Можете да използвате като прликрепващи материали гумени ленти,тиксо или
пластмасови клипсове.
Изтеглете въздуха от пликовете или съдовете в които поставяте продуктите тъй
като той способства за тяхното изсушаване.
Следвайте указанията на производителя за максималното време за съхранение
на продуктите.
Напишете датата на замразяване и съдържанието на всеки пакет. Така по-лесно
ще използвате продуктите, съобразявайки се с крайния срок на съхранение.
Ако е възможно, правете пакетите плоски. Така те ще се замразяват и
размразяват по-бързо. За предпочитане е хлябът, който ще замразявате да е
нарязан. Така след това ще може да изваждате само толкова филии, колкото са
ви необходими.
Солта намалява времето за съхранение. Не поставяйте много сол и подправки на
продуктите, които ще замразявате. За предпочитане е да ги поставите преди
самото сервиране.
Увивайте острите краища на продуктите, напр. пилешки бутчета, така че да не
продупчат опаковката.
Ако хранителните продукти са добре увити, те ще запазят качеството си,
времето им за съхранение ще се увеличи и скрежът във фризера ще е по-малко.
Когато поставяте продукти,отговарящи на максималния капацитет на
замразяване на уреда,използвайте опцията Бързо замразяване 12ч. преди да ги
поставите.
Поставете храната,която трябва да замразите в най-горното чекмедже.
Не отваряйте вратата на фризера често,освен ако не е абсолютно наложително.
Не монтирайте фризера в близост до излъчващи топлина уреди
Помещението трябва да осигурява добра вентилация.Вентилационните отвори
трябва да са винаги открити.
Преди да замразите продукта,ако е топъл,трябва първо да го охладите тъй като
високата температура ще доведе до нарушаване на температурния баланс във
фризера и ще доведе до по-продължителна работа на компресора.Оттам и повисок разход на ел.енергия.
Постарайте се да държите възможно най-кратко вратата на фризера
отворена.Топлия въздух влиза вътре и повишената температура способства за
по-продължителна работа на компресора.
Ако е нужно да размразите някакъв продукт,сложете го в хладилното
отделение.Така той равномерно ще се размрази,а отдадената ниска температура
ще облекчи работата на компресора.
Убедете се,че няма пречки за плътното затваряне на вратата.
Редовно почиствайте охлаждащата кондензаторна решетка в задната част на
уреда.
Грижи и почистване
Когато уредът няма да се използва известно време
• Изключете чрез термостата
• Извадете щепсела от контакта
• Изпразнете уреда и го измийте
• Оставете вратата леко открехната
Ако затворите вратата преди цялата влага да е изсъхнала, във вътрешната част
на уреда ще се образува миризма на плесен. Ако това се случи, измийте уреда
отново и оставете вратата леко открехната.
Размразяване
Използвайте пластмасовата стъргалка за почистване,когато скрежът,образуван в
отделението надвиши 4 мм..Използвайте времето,когато във фризера не се
съхранява голямо количество продукти.Извършете следното:
1. Изключете фризера.
2. Извадете хранителните продукти и ги поставете на хладно място.
Хранителните продукти може да се пакетират плътно
и по някой друг начин и да се съхраняват на колкото
е възможно по-студено място, напр. в хладилника.
Поставете термостата в положение
3. Оставете вратата на фризера отворена.
4 Поставете пластмасовата стъргалка за лед под
отвора за оттичане на водата от фризера. и поставете
под него най-ниското чекмедже или някакъв друг съд,
5. След като всичкият лед се разтопи подсушете
фризера
6.Приберете стъргалката за бъдеща употреба
7. Включете отново фризера. Поставете обратно
пакетите с хранителни продукти!
Внимание: Никога не използвайте остри предмети за
ускоряване процеса на размразяване.
Предотвратете образуването на скреж във фризера
като не отваряте вратата често или по-дълго,
отколкото е необходимо.
Ако затворите вратата преди цялата влага да е
изсъхнала, във вътрешната част на уреда ще се
образува миризма на плесен. Ако това се случи,
измийте уреда отново и оставете вратата леко
открехната.
Почиствайте уреда редовно. Извадете вадещите се детайли и ги измийте.
Почистете вътрешната част на уреда, жлебовете и уплътнението на вратата.
Използвайте мек почистващ препарат.
Не използвайте твърди или абразивни почистващи препарати, телчета или
разтворители. Те може да повредят повърхностите. Не затваряйте вратата преди
вътрешността да е изсъхнала.
Не почиствайте с пара под налягане.
Сервиз и резервни части
Преди да сигнализирате в сервизния център можете да опитате да установите
естеството на проблема,като:
-Се убедите,че фризерът е включен в ел. мрежата.
-Зададена е подходяща температура чрез термостата
-Ако е на лице нехарактерен шум,проверете дали задната част на уреда не е
разположена плътно до стената
-Ако проблема е на лице след тези проверки,позвънете в сервизния център,като
съобщити модела на уреда,серийния номер и датата на покупката.
Инсталиране
За да се осигури добрата работа на уреда, трябва правилно да се монтира и да се
свърже към електрическата мрежа.
Монтирането на фризера,като елемент от комбинацията хладилник + фризер е
разбира се изцяло според
Вашите предпочитания.Въпреки това самото
разположение трябва да отговаря на специфичните изисквания за разполагането
на подобен уред.
Поставете уреда в сухо,добре вентилирано помещение и се уверете, че не е
изложен на директна слънчева светлина или друг източник на топлина.Околната
температура оказва съществено значение за ефективната работа и енергийните
показатели на хладилника.Поради това съобразете:
• че не е изложен на директна слънчева светлина
• друг източник на топлина-радиатор,готварска печка или друг
отоплителен уред
• избора на помещението с посочения на табелката с техническите данни
на уреда климатичен клас
Ако разполагането до други уреди източници на топлина е неизбежно,то тогава
е необходимо да се съобразите със следните препоръчителни разстояния:
-за електрически печки3см.
-за нафтови печки или такива на твърдо гориво -30см.
Ако не е възможно разполагане на такова разстояние,задължително поставете
между хладилника и уреда подходяща изолационна плоскост.
Фризерът има нужда от вентилация
Поради съображения за сигурност
трябва да има поне минимлана
вентилация както е показано на
фигурата.
Внимание:Поддържайте
вентилационнти отвори чисти и пазете
от задръстване
Важно!
Ако сте монтирали уреда под
кухненски
шкаф,задължително
осигурете разстояние от мин.10
см.между долния ръб на шкафа и
горната част на хладилника.
Нивелиране
Осигурете добро нивелиране на фризера,като използвате регулируемите
колелца,разположени в предната му част.
Електрическо свързване
Преди да включите уреда се уверете, че напрежението на вашата
електроинсталация съответства на указаното на табелката, разположена вътре в
лявата част уреда.
Осигурете предпазител в ел. мрежа от поне 10А.
Уредът е пригоден за експлоатация в ел. мрежа с параметри 220/240W 50Hz
Важно
Уредът трябва задължително да се включи към заземен контакт
Ако е необходима замяна на кабела вследствие евентуална повреда или за
промяна на дължината,препоръчително е такъв монтаж да бъде извършен от
квалифициран специалист.
Дистанционни елементи
В торбичката с документацията на фризера се намират и дистанционните
елементи,монтирането на които гарантира оптималното разстояние между
задната стена на уреда и стената след окончателното му инсталиране
Промяна посоката на отваряне на вратата
Промяна посоката на отваряне на вратата
Страната на която вратата на хладилника се отваря може да бъде променена.
Внимание:Преди да извършите операцията е необходимо да изключите
уреда от ел.мрежата.
1.Отстранете вентилационната решетка D
2.Развийте долната панта Е
3.Отстранете вратата,като я оттсъедините от закрепващия щифтG.
4.Демонтирайте същия и го монтирайте от другата страна на вратата.
5.Извадете предпазните капачки на отворете и ги монтирайте на местата на
отстранените вече елементи.
6.Поставете вратата в новата позиция.
7.С помощта на ключ №10отстранете закреващия винт Е.
8.Монтирайте го на противоположната страна на корпуса и притегнете
внимателно.
9.Отстранете покриващия отвора елемент F и го поставете от другата страна на
вентилационната решетка.
10.Монтирайте вентилационната решетка на мястото и.
11.Развийте дръжката на вратата.Монтирайте я от другата страна,като покриете
отворите от винтовете с предпазните капачки,намиращи се в плика с
документацията.
Внимание!
След окончателното монтиране на вратата проверете доброто и прилепване
към корпуса и пластичното гумено уплътнение. Перфектното уплътняване
намалява значително разхода на ел.енергия.
Ако температурата в помещението е твърде ниска,възможно е магнитното
уплътнение да не прилепне плътно към корпуса.В този случай изчакайте
естествената промяна на формата на уплътнението и прилепване към корпуса
или пък използвайте обикновен домашен сешоар за улесняване на този процес.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising