Electrolux | ERB3405 | User manual | Electrolux ERB3405 Kasutusjuhend

Electrolux ERB3405 Kasutusjuhend
Külmkapp-sügavkülmik
ERB3103, ERB3115, ERB3125,
ERB3403, ERB3405
Kasutusjuhend
1
Ohutus
Uuel seadmel võib olla funktsioone, mis puudusid
eelmisel mudelil. Tutvuge hoolega selle Külmkappsügavkülmiku kasutus- ja hooldusjuhistega. Hoidke
kasutusjuhend alles. Seda läheb vaja, kui soovite
kappi hiljem müüa või loovutada.
Lapsed
Kasutamine
Ühendage võrgupistik seinakontaktist lahti ja
lõigake toitejuhe kapipoolsest otsast läbi.
Kontrollige, kas kõik lukud ja riivid on eemaldatud,
et vältida väikeste laste kappi lõksu jäämist. Kõige
kindlam on eemaldada terve uks.
Hoiduge külmutusagregaadi vigastamisest.
Külmiku isolatsioonimaterjalid ja külmutusagregaat
võivad sisaldada aineid, mis kahjustavad
osoonikihti. Seetõttu tuleb külmik asjakohasel viisil
utiliseerida.
TÄHELEPANU! Uues külmikus ei ole osoonikihti
kahjustavaid aineid. Täiendavat informatsiooni
leiate kasutusjuhendist.
Asjatundlikku abi külmiku utiliseerimisega seotud
küsimustes saate omavalitsuse jäätmekäitluse
küsimustega tegelevalt ametiisikult.
•
•
•
•
•
Külmik on ette nähtud tavapäraste toiduainete
säilitamiseks kodumajapidamises vastavalt
käesolevale kasutusjuhendile.
Külmiku- ega sügavkülmikuosas ei tohi hoida
plahvatusohtlikke gaase ega vedelikke. Need
võivad plahvatada ja põhjustada vigastusi ning
kahjustusi.
Külmiku taga ja sees paiknevaid
külmutusagregaadi osi ei tohi teravate esemetega
puudutada. Külmutusagregaati augu tekkimisel
seade kahjustub ja külmikus olevad toiduained
võivad rikneda.
Ärge hoidke sügavkülmas gaseeritud jooke ega
klaaspudeleid. Need võivad puruneda.
Külmik on suure massiga. Kapi servad ja
väljaulatuvad osad võivad olla teravad.
Külmiku asukoha vahetamisel tegutsege äärmise
ettevaatusega ja kasutage alati töökindaid.
•
Kandke hoolt selle eest, et lapsed külmiku ja
selle valikulülititega mängima ei pääseks.
Vana külmiku utiliseerimine
Sisukord
Vana külmiku utiliseerimine ....................................... 2
Keskkonnakaitseline aspekt ................................10
Säästke keskkonda .............................................10
Sisukord .................................................... 2
Hooldus ja puhastamine .....................10
Ohutus........................................................ 2
Külmiku/sügavkülmiku kirjeldus ............. 3
Juhtnupud ja indikaatorid ........................................... 3
Enne külmiku kasutuselevõttu ................. 4
Külmiku/sügavkülmiku kasutamine ........ 4
Lülitage sügavkülmik sisse ja valige
sobiv temperatuur ....................................................... 4
Sügavkülmiku sisetemperatuur ................................. 5
Alarm ja teised funktsioonid........................................ 5
Toite katkestamine...................................................... 6
Sügavkülmutus ........................................................... 6
Külmutiste säilitusajad ................................................ 7
Kapi siseruum ............................................................. 7
Sulatamine.................................................................. 7
Lülitage külmik sisse ja valige sobiv temperatuur ...... 8
Külmiku sisetemperatuur ............................................ 8
Temperatuuri mõõtmine.............................................. 8
Toite katkestamine...................................................... 9
Kapi siseruum ............................................................. 9
Nõuandeid................................................ 10
Soovitusi elektrienergia säästmiseks........................ 10
2
Õhuvahetusresti eemaldamine ...........................10
Puhastamine .......................................................10
Sügavkülmiku sulatamine ....................................11
Külmiku sulatamine .............................................11
Valgustus - lambipirni vahetamine .......................11
Kui külmik on kasutuselt kõrvaldatud...................12
Kui külmik ei toimi nõuetekohaselt ...12
Tehnilised andmed ..............................14
Paigaldus ..............................................14
Toitejuhe...............................................................14
Pakendi eemaldamine .........................................14
Kasutuseelne puhastamine..................................14
Transporditoed .....................................................14
Paigaldus..............................................................15
Uksepoolsuse vahetamine ...................................16
Ühendus vooluvõrku ...........................................16
Külmiku/sügavkülmiku kirjeldus
Mudel ERB3403/ERB3405
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Klaasriiul
Pudeliriiul
Juurviljakast
Võisahtel
Uksesahtel
Munariiul
Alumine riiul
Külmutusplaat + külmasalvesti
Sügavkülmiku sahtel
Ventilatsioonirest
Mudel ERB3103/ERB3115/ERB3125
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Klaasriiul
Pudeliriiul
Juurviljakast
Võisahtel
Uksesahtel
Munariiul
Alumine riiul
Külmutusplaat + külmasalvesti
Sügavkülmiku sahtel
Ventilatsioonirest
3
Juhtnupud ja indikaatorid
A. Külmiku voolulüliti
Külmiku sisse- ja väljalülitamiseks.
G. Temperatuurinäidik
Näitab sügavkülmiku kõige kõrgemat temperatuuri.
B. Temperatuurinäidik
Näitab külmiku keskmist temperatuuri.
H. Temperatuuri valikulüliti/termostaat
Temperatuuri seadmiseks.
C. Temperatuuri valikulüliti/termostaat
Temperatuuri seadmiseks.
I. Kiirsügavkülmutuse nupp (Action Freeze)
Kiirsügavkülmutuse funktsiooni aktiveerimiseks ja
deaktiveerimiseks.
D. Kiirkülmutusnupp (ACTION COOL)
Kiirkülmutuse funktsiooni aktiveerimiseks ja
deaktiveerimiseks.
E. Kollane indikaator
Põleb, kui kiirkülmutus on aktiveeritud.
F. Sügavkülmiku voolulüliti
Sügavkülmiku sisse- ja väljalülitamiseks.
J. Kollane indikaator
Põleb, kui kiirsügavkülmutuse funktsioon on
aktiveeritud.
K. Akustilise alarmi kinnitamise nupp
Akustilise alarmi kinnitamiseks.
L. Punane signaallamp
Vilgub, kui sügavkülmiku alarm on toiminud.
Enne külmiku kasutuselevõttu
Asetage külmik oma kohale ja puhastage see peatükis
“Paigaldus” toodud juhiste kohaselt.
Veenduge, et kapi taga olev sulamisveetoru suundub
aurustumisnõusse.
Enne võrgupistiku seinakontakti ühendamist
ja külmiku esmakordset käivitamist
peab seade seisma oma kohal ca neli tundi.
Kui aga külmikut on transporditud
küliliasendis, peab seade paigal seisma ca
neli tundi. See on vajalik selleks, et
külmaine jõuaks ühtlustuda. Vastasel juhul
võib kahjustuda külmiku kompressor.
Külmiku/sügavkülmiku kasutamine
See on kombineeritud külmutusseade, mille külmik ja sügavkülmik toimivad ühel kompressoril. See tähendab,
et külmiku suure koormuse korral alaneb temperatuur ka sügavkülmikus.
Sügavkülmiku kasutamine Sügavkülmiku
sisselülitamine ja temperatuuri seadmine
Sügavkülmiku sisselülitamine
Lülitage sügavkülmik voolulülitist sisse.
Kui sügavkülmiku sisetemperatuur tõuseb
toatemperatuuriga samale tasemele, kostab
alarmsignaal. Kinnitage alarmi nupuvajutusega.
4
Temperatuuri reguleerimine
Vajutage nuppe, kuni soovitud temperatuur vilkuvana
näidikule kuvatakse. (Temperatuuri saab reguleerida
vahemikus -15ºC -- -24ºC.)
“+” - temperatuur tõuseb.
“-“ - temperatuur langeb.
Kui temperatuur on seatud, kuvatakse näidikule selle
hetke sisetemperatuur sügavkülmikus.
Pärast temperatuuriseadistuse muutmist laske
sügavkülmikul 24 tunni vältel töötada. Selle aja jooksul
jõuab sügavkülmiku sisetemperatuur ühtlustuda.
Kui sügavkülmik võetakse kasutusele pärast pikemat
pausi, ei ole vaja temperatuuri uuesti valida.
Termostaat lülitub automaatselt sisse samal
temperatuuril, mis oli valitud enne toite katkestamist.
Sügavkülmiku sisetemperatuur
Selleks, et toiduained säiliksid kaua, peab
sügavkülmiku sisetemperatuur olema -18ºC või
madalam. Arvestage seda, et temperatuuri langemisel
energiatarve suureneb. Temperatuurinäidikule
kuvatakse sügavkülmiku kõige soojema koha
temperatuur. Kui temperatuuri soovitakse mõõta
termomeetriga, tuleb see tegeliku temperatuuri
fikseerimiseks asetada külmutatud toiduainete vahele.
Näidikule kuvatakse sel juhul muul viisil mõõdetud
temperatuurist veidi kõrgem väärtus.
Alarm ja teised funktsioonid
“Uks lahti” alarm
Kui uks on lahti üle 1,5 minuti, hakkab punane
signaallamp vilkuma ja kostab helisignaal.
Alarmsignaali deaktiveerimine:
Kinnitage helisignaali nupuvajutusega.
Seni, kuni uks on lahti, kordub helisignaal minutiliste
intervallidega.
Punane signaallamp kustub, kui uks suletakse.
Temperatuuri-alarm
Punane signaallamp vilgub ja kui sügavkülmiku
temperatuur on liiga kõrge, kostab helisignaal. Samal
ajal hakkab temperatuurinäit vilkuma.
Temperatuuri-alarmi deaktiveerimine:
Vajutage kviteerimisnuppu, et alarmi kinnitada.
Temperatuurinäidu vilkumine lakkab.
Punane signaallamp kustub, kui temperatuur
sügavkülmikus on jälle langenud allapoole -11ºC.
Üritage välja selgitada alarmi põhjus.
Vt. ptk. “Kui külmik ei tööta nõuetekohaselt”.
5
Temperatuurimälu
Temperatuurimälu näitab, et sügavkülmiku alarm on
toiminud.
Temperatuurimälu funktsioneerib järgmiselt:
Kui temperatuur sügavkülmikus on pärast kerkimist
jälle allapoole -11ºC langenud, alarm vaikib.
Temperatuurimälu näitab, et alarm on toiminud;
temperatuurinäit ja punane signaallamp vilguvad.
Kui vajutate kinnitamise nuppu, näete sügavkülmiku
kõige kõrgemat temperatuuri alarmi toimimise ajal,
samas temperatuurinäidu vilkumine lakkab.
Temperatuurinäidu põhjal võite otsustada, kas
toiduaine on söömiskõlblik või tuleb see hävitada.
Ca -12ºC:
enamiku toiduainetest võib uuesti külmutada.
Jäätis on temperatuurimuutuste suhtes eriti
tundlik ja tuleks kohe ära tarvitada.
-9ºC - -2ºC:
poolfabrikaattoodetest või toorkülmutistest
tuleb teha valmistoit enne, kui neid süüa või
uuesti külmutada. Sulanud vähilisi ei tohiks
uuesti sügavkülmutada.
Kontrollige siiski alati ka ise toiduainete kvaliteeti,
langetamaks otsust nende uuesti külmutamise või
hävitamise otstarbekuse suhtes.
Toite katkestamine
Lülitage seade voolulülitist välja.
Tõrgete vältimiseks hoidke nuppu allavajutatuna
ligikaudu ühe sekundi vältel.
Sügavkülmik on pingestamata alles siis, kui
pistik on seinakontaktist lahti ühendatud või
kui kaitse on eemaldatud.
Sügavkülmutus
Kiirsügavkülmutuse nuppu ei ole vaja vajutada, kui
soovite sügavkülmas säilitada ainult väiksemaid
toiduainete koguseid.
Vajutage kiirsügavkülmutuse nupplülitit ligikaudu 24
tundi enne külmutatava toiduaine sügavkülma
asetamist.
Deaktiveerimine:
Kiirkülmutuse faas lõpeb automaatselt ligikaudu 50
tundi pärast nupplüliti vajutamist.
Kiirkülmutuse protsessi võib peatada, vajutades uuesti
kiirkülmutuse nupplülitit.
Kollane kiirkülmutuse indikaator põleb seni, kuni
külmutusfunktsioon on aktiveeritud.
Näidikule kuvatakse “A” (KIIRSÜGAVKÜLMUTUS /
ACTION FREEZE).
6
Sügavkülmutamisega seonduvaid praktilisi
soovitusi
• Toiduainete külmutamine toimub ülemisel riiulil või
selle all oleval riiulil.
Suuremate toidukoguste külmutamisel
paigutatakse külmasalvesti riiuli-alusese
kasti/ruumi.
• Asetage toiduained otse sügavkülmutuse riiulile.
• Paigutage toiduained nii, et külm õhk pääseks
vabalt nende vahel ringlema.
• Ärge asetage külmutatavat produkti juba
külmutatud toote vastu. Külmutatava toiduaine
soojus võib sulatada juba külmunud toodet.
• Kui toiduained on külmunud, asetage need
võimalikult tihedalt üksteise vastu. Nii säilivad
need külmana tunduvalt kauem ka näiteks
toitekatkestuse korral.
• Ärge külmutage liiga suuri koguseid korraga.
Seadme külmutusvõimsus on märgitud tehnilistes
andmetes.
Külmutiste säilitusajad
Kauplusest ostetud valmiskülmutised: järgige pakendil
toodud juhiseid.
Kodus külmutatud toiduained: rasvaseid ja soolaseid
toiduaineid ei säilitata sügavkülmas rohkem kui kolm
kuud. Keedetud ja väherasvane toit säilib
sügavkülmutatuna ligikaudu kuus kuud. Rasvata toit ja
marjad säilivad sügavkülmutuses ligikaudu aasta.
Veenduge selles, et sügavkülmik töötab
ja et temperatuur püsib seatud piirides
ööpäeva jooksul alates esimesest
käivitusest. Kasutage sügavkülmikut
värskete toiduainete külmutamiseks
alles pärast seda.
Sulatus
Toiduaineid on otstarbekas sulatada külmikus.
Asetage toiduaine sügavale taldrikule, et sulavast
tootest eralduv vedelik ei valguks kapi sisemusse.
Toidu kiireks sulatamiseks tuleb seda hoida
toatemperatuuril või asetada see külma vette. Kui
toidu sulatamine leiab aset mikrolaineahjus, järgige
tootjapoolseid juhiseid.
Sügavkülmiku siseruum
Sügavkülmiku kastid
Tänu sügavkülmiku kastidele toimub soovitud toote
leidmine kiirelt ja hõlpsalt. Ruumi lisamiseks võib
kastid eemaldada ja produktid otse riiulitele asetada.
Arvestamata ülariiulit, võib kõikidele riiulitele asetada
tooteid, mis ulatuvad 20 mm võrra üle riiuli eesmise
serva. Nii kasutatakse sügavkülmiku siseruumi kõige
otstarbekamalt.
Alumist kasti ei eemaldata, et tagada piisavat
õhuringlust.
Külmutusplaat
Kasutage külmutusplaati marjade ja köögiviljade
külmutamiseks. Toiduained külmuvad täielikult
ligikaudu nelja tunni jooksul, pärast mida võib need
pakkida tavalisel viisil. Sellisel juhul ei jää pakitud
toiduained üksteise külge kinni ning pakendi sisust
vajaliku koguse tarvitamine on lihtsam.
Jääkuubikute vormid
Täitke jääkuubikute vormid kõige rohkem 3/4 ulatuses,
kuna jäätudes vesi paisub. Eemaldage jääkuubikud
vormi kergelt painutades. Kui jääkuubikuid säilitatakse
pikka aega, siis kaotavad need teatud aja möödudes
värskuse. Eemaldage vanad jääkuubikud ja asendage
need uutega vastavalt oma vajadustele.
7
(Mõned mudelid)
Külmasalvesti
Külmasalvesti hoiab toiduained külmana näiteks
toitekatkestuse korral. Tooted külmuvad täielikult
ligikaudu nelja tunni jooksul, misjärel võib need
tavapärasel viisil pakkida.
Külmasalvesti töötab kõige efektiivsemalt, kui see
paigutatakse külmutusplaadi ette.
Sügavkülmutamisel arvestage järgmist asjaolu:
Suuremate toidukoguste sügavkülmutamisel
paigutatakse külmasalvesti riiuli-alusese kasti/ruumi.
Sulatamisel arvestage järgmist asjaolu:
Asetage külmasalvesti sulatamise ajal külmutiste
peale. Nii püsivad toiduained kauem külmana.
Ühendage külmik vooluvõrku ja seadke vajalik temperatuur
Külmiku sisselülitamine:
Lülitage külmik voolulülitist sisse.
Temperatuuri seadmine:
Vajutage nuppu, kuni soovitud temperatuuri näitav
number vilkuvana näidikule kuvatakse. (Temperatuuri
saab reguleerida vahemikus +1ºC --+9ºC.)
“+” - temperatuur tõuseb.
“-“ - temperatuur langeb.
Kui temperatuur on seadistatud, kuvatakse näit “-“
seniks, kuni külmiku sisetemperatuur langeb tasemele
+9ºC või madalamale.
Pärast temperatuuriseadistuse muutmist laske
külmikul 24 tundi töötada. Selle aja jooksul jõuab
seadme sisetemperatuur ühtlustuda.
Kui külmik võetakse kasutusele pärast pausi, ei pea
temperatuuri uuesti seadma. Termostaat valib
automaatselt sama temperatuuri, millele see oli seatud
enne toite katkestamist.
Külmiku sisetemperatuur
Külmiku sobivaks sisetemperatuuriks on ca +5°C. Kui
külmiku sisetemperatuur on seatud liiga külmale
režiimile, võivad kõrge veesisaldusega toiduained
külmuma hakata. Külmiku soojemad ja külmemad
kohad on kujutatud kõrvaloleval joonisel.
Liha-, kala- ja piimatooted tuleb paigutada külmiku
külmemasse osasse (-).
Temperatuuri mõõtmine
Kui temperatuuri mõõdetakse tavalise termomeetriga,
tuleb see asetada veeklaasi sisse kapi keskosas. Nii
vastab saadav näit kõige paremini külmikus olevate
toiduainete temperatuurile. Ärge pange termomeetrit
rippuma ega asetage seda riiulile horisontaalselt.
8
Soovitusi:
•
•
•
•
Asetage toiduained eraldi ja nii, et külm õhk
pääseks vabalt nende vahel ringlema.
Ärge paigutage toiduaineid vastu külmiku
tagaseinas asetsevat külmutusplaati, kus need
võivad külmuda.
Ärge asetage kunagi külmikusse kuumi (sooje)
toite; need tuleb esmalt maha jahutada.
Pakkige kõik toiduained nii, et nende maitsed ja
lõhnad ei seguneks.
Toite katkestamine
Toide katkestatakse voolulülitist. Tõrgete vältimiseks
hoidke nupplülitit ligikaudu ühe sekundi jooksul
allavajutatuna.
Külmik on pingestamata alles siis, kui
võrgupistik on seinakontaktist lahti
ühendatud.
Alarm ja teised funktsioonid
“Uks lahti” alarm
Kui uks on lahti üle 5 minuti, hakkab punane
signaallamp vilkuma ja kostab helisignaal.
Alarmsignaali deaktiveerimine:
Vajutage kinnitamise nuppu.
Punane signaallamp kustub, kui uks suletakse.
Kiirkülmutus (Action Cool)
Antud funktsiooni võib kasutada siis, kui soovitakse
külmutada suurem kogus toatemperatuuril olevaid
toiduaineid.
Kui kiirkülmutus toimib, langeb temperatuur tasemele
+2ºC.
Termomeetri näidikule kuvatakse sümbol “A“ ja põleb
kollane indikaator.
Kiirkülmutus katkestatakse automaatselt 6 tunni
möödudes, mil külmiku sisetemperatuur muutub varem
valitud seadistusele kohaseks.
Kiirkülmutuse võib vajaduse korral ka varem
katkestada, vajutades kiirkülmutuse nuppu.
Külmiku siseruum
Riiulid ja ukseriiulid on eemaldatavad ja nende
asukohta võib hõlpsalt vahetada.
Mõningaid riiuleid tuleb nende kättesaamiseks enne
väljatõmbamist tagaäärest kergitada.
Alumist uksesahtlit ja juurviljakasti peal olevat
klaasplaati ei saa eemaldada. Need on vajalikud
selleks, et õhk kapi sees vabalt ringlema pääseks.
Püstiste äärtega riiulid tuleb paigutada nii, et äär jääks
vastu külmiku tagaseina. See takistab toiduainete
kokkupuutumist külmutusplaadiga.
Köögiviljakast on jagatud osadeks, millesse saab
paigutada erinevaid aiasaadusi.
9
Praktilisi nõuandeid
Soovitusi energia säästmiseks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valige seadme asukoht väga hoolikalt. Vt. ptk.
“Paigaldus”. Õigesti paigutatuna kulutab seade
vähem energiat.
Vältige (sügav)külmiku ukse tarbetut avamist,
samuti ukse pikaajalist avatuna hoidmist.
Veenduge, et (sügav)külmiku uks on korralikult
kinni.
Sulatage sügavkülmast võetud toiduained külmikusektsioonis; nende külmus vähendab külmiku
energiatarvet.
Puhastage umbes kord aasta jooksul
tolmuimejaga kapi taga olevat kompressorit ja
külmutusagregaati.
Laske soojadel toitudel jahtuda, enne kui need
külmikusse asetate.
Jahutage toiduaineid külmikus, enne kui need
sügavkülmikusse asetate.
Vältige tarbetu härmatise teket, pakkides kõik
toiduained tihedalt kinni.
Sügavkülmutamisel järgige täpselt peatükis
“Sügavkülmiku kasutamine” toodud juhiseid. Nii
säästate energiat.
Ärge kasutage sügavkülmikut asjatult liiga külmal
temperatuuril. Sobiv sügavkülmutuse temperatuur
on -18°C - -20°C.
Hooldus ja puhastamine
Ventilatsiooniresti eemaldamine
Ventilatsiooniresti võib eemaldada näiteks
puhastamiseks.
Ventilatsiooniresti eemaldades peab külmiku uks
olema avatud. Resti ülaserv tuleb lahti, kui resti ülesalla liigutada. Seejärel tuleb resti otsesuunas tõmmata,
et see kinnitusest vabaneks.
Puhastamine
Puhastage (sügav)külmikut regulaarselt.
Lahutage seade vooluvõrgust ja ühendage pistik
seinakontaktist lahti. Eemaldage äravõetavad osad ja
peske need käsitsi. Puhastage kapp nii seest- kui
väljastpoolt, samuti uksetihend. Kasutage pehmet
lappi ja leigesse vette lisatud lahjat pesuvahendit. Ärge
sulgege külmiku ust enne, kui kapi sisemus on
täielikult kuivanud.
Eemaldage ventilatsioonirest (vt. ptk. “
Ventilatsiooniresti eemaldamine”) ja puhastage
tolmuimejaga külmiku all olev pind.
Nihutage kapp seinast eemale ja puhastage
tolmuimejaga selle taga olev ala, külmutusagregaat ja
kompressor.
Kappi nihutades tuleb põranda
kriimustamise vältimiseks tõsta seadet
eesmisest äärest.
10
•
•
Sulatage sügavkülmik, kui härmatisekihi
paksus on 3-5 mm.
Veenduge. et uksetihend on terve ja hoidke
see alati puhtana.
Keskkonnakaitseline aspekt
•
•
•
Selle külmiku isolatsioonimaterjalid ja
kasutatav külmaagent ei sisalda osoonikihti
ohustavaid aineid.
Pakendi kõik osad on korduvkasutatavad.
Külmik on projekteeritud ja ehitatud nii, et seda
on enne utiliseerimist kerge lammutada.
Säästke keskkonda
•
•
•
•
Toimetage nii pakend kui ka kasutatud
külmikud ja sügavkülmikud jäätmekäitlusse.
Konkreetsemat informatsiooni utiliseerimise
kohta saate kohaliku omavalitsuse
jäätmekäitlusega tegelevalt ametnikult või
külmutusseadme edasimüüjalt.
Säilitage toiduaineid karpides, purkides või
pakendeis, mida on võimalik mitu korda
kasutada.
Kasutage külmiku puhastamiseks lahjat
nõudepesuvahendit.
Järgige “Soovitusi energia säästmiseks”.
Sügavkülmiku sulatamine
Märkus! Sügavkülmikuosa vooluvõrgust
lahutamisel lülitub välja ka külmikuosa. Vältige
külmiku ukse avamist sulatamise käigus, kuna siis
külmik ei tööta.
Sügavkülmiku riiulitele ja ülaossa koguneb härmatis.
Sulatage sügavkülmutuse kamber siis, kui
härmatisekihi paksus on ligikaudu 3 - 5 mm.
Eemaldage sügavkülmiku kastid. Keerake kaste poole
pöörde võrra ja nii, et ülemine kast toimiks alumise
kaanena. Katke kastid kaitsva materjaliga, mähkides
need näiteks ajalehe või teki sisse.
Külmutised võib pakkida tihedalt üksteise vastu ja neid
võib hoida jahedas kohas, näiteks külmikus.
Sulatust võib kiirendada, kui asetada sügavkülmikusse
nõu või nõud kuuma – kuid mitte keeva – veega.
Tõmmake tühjendustila välja ja paigutage selle alla
sügavkülmiku alumine kast, millesse sulavesi valguda
saaks.
Eemaldage jää ettevaatlikult plastmass- või
puukaabitsaga, kui see on sulama hakanud. Ärge
kasutage selleks kunagi teravaid ega kriimustavaid
esemeid.
Kui kogu jää on sulanud, kuivatage sügavkülmik ja
lükake tühjendustila tagasi oma kohale. Ühendage
seade vooluvõrku ja asetage külmutatud toiduained
tagasi endisele kohale.
Puhastage seadme sees olev sulaveekanal vatipulka
või toruharja kasutades. Kui kanal on umbes, võib
kasutada ilma terava otsata plastmassist
kudumisvarrast.
Külmiku sulatus
Kompressori seiskudes algab alati automaatselt
külmiku sulatamine. Härmatise moodustumist võib
takistada:
• paigutades külmikusse ainult jahtunud toiduaineid
• vältides ukse tarbetut avamist ja selle liiga pikka
aega avatuna hoidmist.
• vältides toiduainete vastu külmutusplaati
asetamist.
Sulatamise kiirendamiseks ei tohi
kasutada fööni ega mõnda muud
soojendusseadet. Liigne kuumus võib
kahjustada kapi siseruumi
plastmassdetaile ning seadme
elektriosadele võib ligi pääseda niiskus,
millega kaasneb elektrilöögi oht.
Sisevalgustus – lambipirni
vahetamine
Kapi sisevalgustus hakkab tööle automaatselt, kui uks
avatakse. Ühendage võrgupistik seinakontaktist lahti
enne, kui lampi vahetama asute.
Ärge puudutage lampi paljaste kätega.
Halogeenlambid on tundlikud nahalt eralduva rasva
suhtes. Avage lambi pakend nii, et lambi sokkel tuleb
nähtavale. Paigaldage lamp hoidikusse, hoides
pakendit kinni kohast, kus on lambi klaasosa.
Kasutage heledat halogeenlampi.
11
Kui külmik on kasutuselt
kõrvaldatud
Lülitage külmik välja ja ühendage pistik seinakontaktist
lahti.
Puhastage külmik peatükis ”Puhastamine” toodud
näpunäidete kohaselt.
Jätke uks lahti, sest muidu võib kappi jääda
ebameeldiv läppunud lõhn.
Kui külmik on kasutusel teie äraoleku ajal, paluge
kellelgi aeg-ajalt kappi kontrollida, et selles olevad
toiduained ei rikneks (näiteks toitekatkestuse
korral).
Kui külmik ei tööta nõuetekohaselt
Kui seade ei tööta nii, nagu peaks, võib põhjuseks olla selline viga, mille saate kõrvaldada ka ise. Tutvuge
hoolega allolevas tabelis toodud juhistega. Nii saate vältida asjatuid klienditeenindusse pöördumisi.
Probleem
Võimalik põhjus / Soovitatav abinõu
Temperatuurinäidikule
kuvatakse “ ”
või
üheaegselt vilguvad kollane
külmutusindikaator ja punane
signaallamp.
Kõlab akustiline alarm + vilgub
punane signaallamp.
(Sügavkülmikus on liiga soe)
Viga temperatuuri mõõtmisel. Võtke ühendust teeninduskeskusega.
(Külmutussüsteem hoiab toiduaineid külmana, kuid temperatuuri
seadmise funktsioon ei toimi.)
Külmikus on liiga soe
Külmikus on liiga külm
Piki seadmes asetsevat
külmutusplaati valgub
külmikusse vett
Külmikusse valgub vett
Põrandale valgub vett.
Sügavkülmikus on liiga soe
Sügavkülmikus on liiga külm
12
Katkestage alarm, vajutades kinnitamise nuppu.
Alarmi võimalik põhjus:
Sügavkülmik on äsja käivitatud ega ole veel saavutanud vajalikku
temperatuuri.
Vt. ptk. “Käivitamine ja temperatuuri seadmine”.
Uks võis piisavalt kaua sellises asendis olla, mistõttu “uks lahti” alarm
aktiveerus
Seadke temperatuur madalamaks.
Asetage külmikus olevad toiduained õigesti.
Vt. ptk. “Külmiku sisetemperatuur”.
Asetage sügavkülmikus olevad toiduained nii, et külm õhk pääseks
vabalt nende vahel ringlema.
Kontrollige, kas uks on suletud korralikult ja kas uksetihend on terve ja
puhas.
Seadke temperatuur kõrgemale.
Köögiviljad ja toiduained, mis kergelt jäätuvad, võivad olla paigutatud
„liiga külmale riiulile“. Vt. ptk. „Külmiku sisetemperatuur“.
See on täiesti normaalne. Automaatse sulatuse ajal sulab
külmutusplaadi pinnal olev härmatis.
Puhastage külmiku sulaveerenn ja tühjendusava vatipulga või
piibuorgiga.
Veenduge, et toiduainete paigutus ei sega vee sulaveerenni valgumist.
Veenduge selles, et kapi taga olev sulaveetoru suundub
aurustumisnõusse. Vt. ptk. “Enne külmiku kasutuselevõttu”.
Seadke temperatuur külmemaks.
Kontrollige, kas uks on suletud korralikult ja kas uksetihend on terve ja
puhas.
Sügavkülmikusse on asetatud sooje toiduaineid. Oodake paar tundi ja
kontrollige seejärel uuesti temperatuuri.
Asetage toiduained nii, et külm õhk pääseks nende vahel ringlema.
Seadke temperatuur kõrgemale.
Sügavkülmutus võib olla aktiveeritud.
Temperatuurinäidikule kuvatakse sügavkülmiku kõige soojema koha
temperatuur.
Erinevus termomeetri näidu ja muidu mõõdetud temperatuuri vahel on
normaalne.
Sügavkülmikus tekib liiga palju
härmatist ja jääd
Kompressor töötab lakkamatult
Seade ei tööta üldse.
Külmutus ja sisevalgustus ei
toimi. Indikaatorid ei
funktsioneeri.
Sügavkülmik teeb kõva häält
Toitekatkestus
Kontrollige, kas uks on suletud korralikult ja kas uksetihend on terve ja
puhas.
Seadke temperatuur kõrgemale.
Kontrollige, kas uks on suletud korralikult ja kas uksetihend on terve ja
puhas.
Võrgupistik ei ole korralikult seinakontakti ühendatud.
Kaitse on rikkis.
Seade ei saa toidet (proovige sama seinakontakti korrasolekut mõne
muu seadmega).
Seadet ei ole sisse lülitatud.
Külmutusagregaadist kostab mõningast müra.
Põksuv hääl tekib siis, kui sügavkülmik töötab ja külmutusagens
külmutussüsteemis ringleb. Kui kompressor käivitub ja peatub, võib
termostaadist kostuda plõksatusi.
Kui müratase on häiriv:
Painutage ettevaatlikult sügavkülmiku taga olevaid torusilmuseid, tehes
seda nii, et need üksteist ei puudutaks.
Kui selle tegevuse käigus kukkusid välja amortisaatorid (kapi ja torustiku
vahelt), asetage need tagasi oma kohale.
Järgige täpselt peatükis “Paigaldus” toodud instruktsioone.
Ärge avage asjatult külmiku ust. Kui voolukatkestus kestab eeldatavalt
kaua, tuleb toiduained, vastavalt võimalustele, paigutada ümber
toimivasse külmutusseadmesse.
Kui toiduained on pärast toitekatkestust kõvad, võib need kohe uuesti
sügavkülmutada. Kui toiduained on üles sulanud, kuid paistavad olevat
endiselt hea kvaliteediga ja lõhnavad nii kuis peab, tuleb neid enne
kasutamist või uuesti külmutamist küpsetada.
Kui viga ei johtu ülaltoodud põhjustest, võtke ühendust hooldusfirmaga.
13
Tehnilised andmed
Mudel
Netomaht, külmik
sügavkülmik
Laius
Kõrgus
Sügavus
Energiakulu
Energiaklass
Nimivõimsus
Külmutusvõimsus
ERB3403
236 l
81 l
595 mm
1800 mm
600 mm
343 kWh/a
A
130W
12 kg/24 h
ERB3405
236 l
81 l
595 mm
1800 mm
600 mm
260 kWh/a
A+
160W
12 kg/24 h
Paigaldus
Toitejuhe
Kui seadme toitejuhe kahjustub, võib selle välja
vahetada üksnes vastavate volitustega hooldusfirma
või kvalifitseeritud tehnik, et vältida vigastumisi.
Pakendi eemaldamine
Veenduge, et seade on defektideta ja terve.
Transportimisel tekkinud kahjustustest tuleb koheselt
informeerida edasimüüjat. Toimetage pakend
jäätmekäitluskeskusse. Paluge jäätmekäitlusega
seonduvat lisainformatsiooni omavalitsuse vastavat
valdkonda kureerivalt ametnikult või
külmutusseadmete edasimüüjalt.
Ärge lubage lastel pakendiga mängida.
Plastkile võib põhjustada lämbumist.
Kasutuseelne puhastamine
Puhastage külmiku siseosad leige veega, kasutades
lahjat pesuvahendit ja pehmet lappi.
Transportimistoed
Eemaldage kleeplindid ja transportimistoed:
• ukse äärtelt
• uksehingede seest
• riiulitelt
Eemaldage klaasriiuli transportimistugi, seda esmalt
ettepoole nihutades ja seejärel koos riiulitega nii
kaugele ettepoole tõmmates, et tugi riiuli kühmudel
peatub. Haarake kinni riiuli tagaservast ja tõmmake
riiul koos transportimistoega ettepoole, kuni riiulit saab
kallutada ja toe eemaldada.
14
ERB3103
192 l
91 l
595 mm
2000 mm
600 mm
252 kWh/a
A+
160W
12 kg/24 h
ERB3115
192 l
91 l
595 mm
2000 mm
600 mm
194 kWh/a
A+
160W
12 kg/24 h
ERB3125
192 l
91 l
595 mm
2000 mm
600 mm
194 kWh/a
A ++
160W
12 kg/24 h
Paigaldus
TÄHELEPANU! Külmikut oma kohale paigutades
asetage põrandale kaitsevahendid, et selle
kriimustamist vältida.
Kui kaks külmikut paigutatakse kõrvuti, kinnitatakse
komplekti kuuluvad vaheseinad joonisel näidatud viisil.
Selleks, et külmik töötaks laitmatult, toimige järgnevalt:
• paigutage seade kuiva ja jahedasse kohta ja
eemale otsesest päikesepaistest.
• paigutage külmik eemale küttekehadest ja teistest
kodumasinatest, näiteks pliidist ja
nõudepesumasinast.
• paigutage külmik nii, et see jääks otse ja toetuks
võrdselt kõigile neljale nurgale. Külmik ei tohi
toetuda vastu seina. Reguleerige vajadusel
seadme jalgade kõrgust komplekti kuuluva võtme
abil.
• tagage sügavkülmiku ümber vaba õhuringlus
• hoidke sügavkülmiku all ja taga olevad õhukanalid
vabad. Külmiku kohal peab olema vähemalt 4 cm
vaba ruumi. See vaba ruum peab asetsema:
a) otse kapi kohal
b) kapi ülaosa taga ja selle kohal. Sel juhul peab
külmik olema seinast vähemalt 50 mm
kaugusel.
• külmik asetatakse sellisesse kohta, kus keskkonna
temperatuur vastab ilmastikuklassile*, mille jaoks
seade on projekteeritud.
* vt. andmekilpi seadme sees.
Allpool esitatud tabelist leiate temperatuurivahemikud
ja neile vastavad ilmastikuklassid..
Ilmastikuklass
SN
N
ST
T
Keskkonna temperatuur
+10ºC-+32ºC
+16ºC-+32ºC
+18ºC-+38ºC
+18ºC-+43ºC
Veenduge selles, et külmiku taga paiknev sulaveetoru
suundub sulaveeanumasse.
Kui külmik on oma kohal, peab olema tagatud ligipääs
võrgupistikule.
ERB3403/ERB3405
Kui külmik paigutatakse nurka nii, et ukse
hingedepoolne osa on seina lähedal, peab seina ja
külmiku vahele jääma vähemalt 230-millimeetrine
vahe. Sel juhul avaneb uks piisavalt selleks, et
vajadusel riiuleid välja tõmmata.
ERB3103/ERB3115/ERB3125
Kui külmik paigutatakse nurka nii, et ukse
hingedepoolne osa on seina lähedal, peab seina ja
külmiku vahele jääma vähemalt 10-millimeetrine vahe.
Sel juhul avaneb uks piisavalt selleks, et vajadusel
riiuleid välja tõmmata.
Pärast kapi oma kohale paigutamist peab olema
tagatud ligipääs võrgupistikule.
15
Uksepoolsuse vahetamine
1. Lülitage külmik välja ja ühendage võrgupistik
seinakontaktist lahti.
2. Eemaldage ventilatsioonirest. Restil on äravõetav
osa. Eemaldage see ja asetage vastaspoolele.
3. Külmikut küljele lastes on soovitatav asetada selle
alla pehme alusmaterjal, mis takistab kappi põrandaga
kokku puutumast. Nii toimides saab seadme hiljem
paremini haardesse ja selle tagasi püsti tõstmine on
lihtsam.
4. Eemaldage alumise uksehinge kruvid ja seejärel
alumine uks. Keerake ülemise uksehinge tapp lahti ja
eemaldage ülauks.
5. Vahetala:
Eemaldage plastmasstulbad, kasutades abivahendina
torni. Paigaldage keskmine uksehing vastaspoolele.
Tasandage uksehinge aukudest esile tulevad materjali
osakesed ja katke augud uute plastmasstulpadega.
6. Uksed: Paigaldage ukse detailid vastaspoolele.
Kinnitage uus tulp alumise ukse auku.
7. Paigaldage ülauks oma kohale ja kinnitage
ülemise uksehinge tapp. Paigaldage alumine uks oma
kohale. Asetage alumise uksehinge tapp uude kohta.
Kinnitage uksehing oma kohale. Eemaldage võimalik
ukse lõtk, reguleerides alumise uksehinge kõrgust
komplekti kuuluva võtmega. Lukustage ukse asend
kontramutriga.
8. Kinnitage ventilatsioonirest tagasi oma kohale.
9. Paigaldage käepide vastaspoolele. Keerake
käepidet poole pöörde võrra ja kinnitage see teisele
poolele. Vajutage komplekti kuuluvad plastmasstulbad
nendesse aukudesse, kus käepide oli varem.
10. Tõstke külmik tagasi püstasendisse. Veenduge, et
see asetseb aluspinna suhtes rõhtselt. Vaadake ptk.
“Paigaldamine”.
Ühendus vooluvõrku
Ühendage külmik maandatud pistikupessa.
Toide. 230 V
Kaitse: 10 A
Parameetrid leiate andmekilbilt, mis asetseb külmiku
vasakul siseküljel.
16
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 231
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising