ELEKTRO HELIOS FK3590, FK3620, TR1175, AKF2358A, FK3630 User manual

ELEKTRO HELIOS FK3590, FK3620, TR1175, AKF2358A, FK3630 User manual
 KYL/FRYS
KJOLESKAP/FRYSESKAP
KOLESKABE/FRYSESKABE
JAA/PAKASTINKAAPPI
REFRIGERATORS/FREEZERS
KUHLSCHRANKE/GEFRIERSCHRANKE
REFRIGERATEURS/CONGELATEURS
KOELKASTEN/DIEPVRIESKASTEN
REFRIGERADORES/CONGELADORES
SVENSKA
1. DorrstrOmbrytare for innerbelysning.
2. Termostatratt — inställbar 1 — MAX.
Stäng av genom att vrida termustatratten till e
Kylskápen har helautomatisk avfrostning.
Se vidare ¡ bruksanvisningen.
NORSK
1. Derstrombryter for innvendig belysning.
2. Termostatratt instilbart 1-MAX.
Sia av ved á vri termostaten til e
Kigsleskapene har automatisk avriming.
Se videre i Bruksanvisningen.
DANSK
1. Derkontakt for invendig belysning.
2. Termostatknap indstillelig 1-MAX.
Man kan afbryde ved at stille termostatknappen venstre om
ti e
Keleskabene har automatisk afrimning.
Se videre Brugsanvisningen.
SUOMI
1. Valaistuksen virrankatkaisija.
2. Termostaatin nuppi.
Naista kaapeista virta katkaistaan kaantamalla lampotilan-
saadin e-asentoon.
Jääkaapissa on täysautomaattinen huurteenpoisto.
Ks. myôs käyttôohjetta.
ENGLISH
1. Door switch for interior light.
2. Thermostat dial adjustable 1-MAX.
Switch of by turning the thermostat knob to ®
The refrigerators have automatic defrosting.
See further the instructions for use.
DEUTSCH
1. Túrschalter fúr Innenbeleuchtung.
2. Thermostatdrehknopf einstellbar von 1-MAX.
Zum Ausschalten Thermostat auf @ stellen.
Die Kühlschränke haben automatisches Abtauen.
Siehe weiter die Gebrauchsanweisung.
821 33 10-00/9
FRANCAIS
1. Interrupteur de porte pour éclairage intérieur.
à. Bouton de thermostat réglable de 1-MAX.
Assurer l'arrêt en ramenant le bouton de thermostat sur e
Les réfrigérateurs sont munis de dégivrage automatique.
Voir également le mode d'emploi,
NEDERLANDS
1. Deurschakelaar voor binnenverlichting.
2. Thermostaatshijf verstelbaar 1-MAX.
Uitschakelen door de thermostaatknop op e te zetten.
De koelkasten hebben automatisch ontdooien.
Zie ook de Gebruiksaanwijzing.
ESPANOL
1. Interruptor de puerta para alumbrado interior.
2. Manecilla de termostato graduada 1-MAX.
Para deconectar, girar la manecilla del termostato hasta la po-
sición e
Los refrigeradores vienen provistos de descongelación auto-
mática.
Véanse tembién las instrucciones para el uso.
SVENSKA (Frys)
1. Temperaturvisare.
2. Dorrstrombrytare for innerbelysning.
3. Varningslampa lyser med rôtt fast sken nar frysen har en for
hög (varm) temperatur.
4. Signallampa som Iyser när stickproppen sitter i vägguttaget
och huvudströmbrytaren stär pa I.
5. Termostatratt.
6. Tryckknapp för snabbinfrysning.
7. Huvudströmbrytare.
Skápet har manuell avfrostning. Se vidare i bruksanvisningen!
Avstángning
Avstángning sker genom att stálla huvudstrómbrytaren (7) pá
láge 0, se bild.
OBS! Skápet blir spánningsfritt fórst nar stickproppen tas ur
vaggurtaget.
Infrysning
Vid normal infrysning upp till 10 kg, tryck in infrysningsknappen
(6) ca 3-4 timmar fóre varorna lággs in. Vid infrysning av stora
mángder varor (óver 10 kg), stáll termostatratten (5) pá МАХ ей
dygn fore infrysningen. Nar varorna placeras i frysen, stall ter-
mostatratten i normallage och tryck in infrysningsknappen.
Avfrostning
Stäng av frysen genom att stálla huvudstrómbrytaren pá láge 0,
se for dvrigt under avfrostning i bruksanvisningen.
Temperaturvisare (fig. 1, 8, 9). Pa denna kan avlasas vilken
temperatur som ráder inuti det varmaste fryspaketet. Da frysen
gj ar igang visar temperaturvisaren pa 77% (se fig. 8). Vid
igángsáttande fórándras bilden successivt tills ratt frystempe-
ratur uppnátts (se fig. 9).
Om temperaturen sjunker mot —30%C, stáll in termostatratten
(5) pá ett lágre tal.
Observera att vid infrysning av stórre kvantiteter varor stiger
fórst temperaturen nágot.
LAS AVEN IGENOM BRUKSANVISNINGEN!
NORSK (Fryseskap)
1. Temperaturangiver.
2. Derstrombryter for innvendig belysning.
3. Varsellampe som lyser med fast rodt skinn nar fryserens
temperatur er altfor varm (hay).
4. Signallampen lyser nar skapet er tilkoplet strom og nar ho-
vedstrombryteren er slátt pá.
5. Termostatratt.
6. Knapp for hurtig innfrysing.
7. Hovedstrombryter.
Skapet har manuell avriming. Se videre ¡ Bruksanvisningen.
Avstengning
Avstengning skjer ved á stille hovedstrombryteren (7) stilling O,
se figur.
OBS! Skapet blir spenningsfritt forst nár stopselet tas ut av stik-
kontakten.
Innfrysing
Ved normal innfrysing opp til 10 kg, trykk inn innfrysingsknap-
pen (© cirka 3-4 timer for varene legges inn. Ved innfrysing av
store mengder varer (mer enn 10 kg), still termostatrattet (5) pâ
MAX et dogn for innfrysingen. Nár varene plasseres i fryseska-
pet, still tertmostatrattet i normalstilling og trykk inn innfrysings-
knappen.
Avising
Steng av fryseskapet ved a stille hovedstembryteren i stilling 0,
se forgvrig unde avising i bruksanvisningen.
Ex”
Temperaturangiver (fig. 1, 8, 9). Denne angir temperaturen i
den varmeste frysepakken. Nar fryseren ikke er i gang, viser
temperaturangiveren pa 77% (se tig. 8). Ved igangsetting fo-
randres bildet etterhanden, til den rette temperaturen er nadd
(se fig. 9).
Hvis temperaturen synker mot —30°C, stil inn termosttatrattet
(5) pa et lavere tall.
Ved infrysing av storre kvantiteter stiger forst temperaturen
noe.
LES OGSA IGJENNOM BRUKSANVISNINGEN
DANSK (Fryseskabe)
1. Temperaturviser.
2. Derkontakt for indvendig beysning.
3. Advarselslampe. Lyser med konstant radt lys nar fryserens
temperatur er for hgj (varm).
4. Kontrollampen lyser nar skabet er sluttet til og nar hovedaf-
bryderen er slaet til.
5. Termostatknap.
6. Knapp for hurtigfrysning.
7. Hovedstrombryder.
Se videre i Brugsanvisingen.
Slukning
Slukning foretages ved at stille hovedafbryderen (7) pa stilling
0, se billedet.
OBS! Spændingen tages forst fra skabet, nar stikproppen ta-
ges ud af vaegkontakten.
Indfrysning
Ved normal frysning op til 10k trykkes frysningsknappen (¢)ind
ca 3—4 timer inden varerne laegges ind. Ved frysning af store
mængder varer (over 10 kg) stilles termostatknappen 6) pá
MAX et dagn for frysningen. Nár varerne placeres ¡ fryseren,
stiles termostatknappen pá normalstilling, og der trykkes pá
frysningsknappen.
Afrimning
Sluk for fryseren ved at stille hovedafbryderen pa stilling 0, se i
avrigt under afrimning i brugsanvisningen.
Temperaturviser (fig. 1, 8, 9). Denne angiver temperaturen |
den varmeste pakke. Nar fryseren ikke eri gang, viser tempera-
turviseren pa 22772 (se fig. 8). Ved igangsaetningen forandres
billedet gradvis til den rigtige temperatur er opnáet (se fig. 9).
Hvis temperaturen synker mod —30%C, stil termostatknappen
(5) pá et lavere tal.
Ved indfrysning af storre kvantiteter, stiger forst temperaturen
lidt.
LAS OGSA BRUGSANVISNINGEN!
SUOMI (Pakastinkaappi)
1. Lammónnayttájá.
2. Valaistuksen virrankatkaisija.
3. Varoituslamppu palaa punaisella kiinteállá valolla kun pa-
kastin pakastimen lämpôtila on liian korkea (lämmin).
4. Lamppu palaa kun pakastin on kytkettynä pistorasiaan ja
páaákytkin on asennossa |.
5. Termostaattinuppi.
6. Pikapakastusnäppäin.
7. Paakytkin.
Kaapissa on käsikäyttôinen huurteenpoisto. KS. MYÔS KÂYT-
TOOHJETTA.
Sulkeminen
Laite suljetaan kaantámállá páákatkaisija 7) asentoon 0, katso
kuvaa.
HUOM! Kaapin jannite katkeaa vasta otettaessa pistoke pisto-
rasiasta.
Pakastus
Paina alle 10 kg:n painoisia normaalimááriá pakastaessasi pi-
kapakastusnäppäin (6) pohjaan n. 3-4 tuntia, ennen kuin siirrát
pakastettavat tavarat kaappiin. Pakastaessasi suuria maaria
(yl 10 kg), siirrd termostaatin nuppi (5) maksimille vuorokautta
ennen pakastusta. Siirrá termostaatin sáátónuppi normaali-
asentoon siirtäessäsi tavarat pakastimeen ja paina pikapakas-
tusnáppáin pohjaan.
Huurteenpoisto
Sulje pakastin päältä siitämällà pääkatkaisija asentoon 0. Kat-
so tarkemmin käyttôohjeissa esitetystä huurteenpoistosta.
Lámmónnayttájá (kuva 1, 8, 9) iImoittaa lámpimimmán pakas-
tepaketin sisálámpótilan. Kun pakastin ei ole kaynnissá ruudun
kuva on viirullinen 777 (Ks. kuva 8). Käyntiinpanon yhte-
ydessä kuva muuttuu kunnes oikea pakastuslämpôtila on sa-
avutettu (Ks. kuva 9). Jos lämpôtilan aleneminen jatkuu ja lá-
hestyy —30°C, vaanna termostaattinuppi (5) pienemmalle ar-
volle. HUOM! Suuria mááriá pakastaessa lámpótila alussa ko-
hoaa jonkinverran.
Ks. MYOS KAYTTOOHJETTA.
ENGLISH (Freezer)
1. Temperature indicator.
2. Door switch for interior light.
3. Warning lamp burns with a constant red light when the
temperature has risen above the preset value.
4. The lamp burns when the plug is connected to the wall
socket and the main switch is on.
5. Thermostat dial.
6. Button for quick-freezing.
7. Main switch.
The cabinet has manual defrosting. See further the instructions
for use.
Switching off
Switch off the freezer by setting main switch (7) to position O,
see Fig. |
NOTE: The cabinet will continue to be “live” until the plug is pul-
led out of the wall socket.
Freezing
For all ordinary freezing up to 10 kg of goods, depress freeze
push-button (6) about 3—4 hours before inserting the food pack-
ages. For freezing larger quantities (more than 10 kg), set ther-
mostat knob (5) to MAX 24 hours before inserting the goods.
When the food packages have been placed in the freezer, turn
the thermostat knob to its regular setting and depress the fre-
eze button.
Defrosting
Switch off the freezer by setting the main switch to position 0.
See also under Defrosting in the instructions.
Temperatur indicator (fig. 1, 8, 9). This indicator gives the
temperature inthe warmest frozen food package. When the fre-
ezer is not operating, the indicator points at 777 (see fig. 8).
At the start, the picture changes gradually until the correct fre-
ezing temperature has ben obtained (see fig. 9).
If the temperature drops to —30%C, set the thermostat dial (5) to
a lower cipher.
Note that the temperature first rises somewhat when large qu-
antities are placed in the freezer.
ALSO READ THROUGH THE INSTRUCTIONS FOR USE!
DEUTSCH (Gefrierschrank)
1. Temperaturanzeiger.
2. Türschalter für Innenbeleuchtuna.
3. Rote Warnlampe leuchtet, wenn der Gefriererschrank hat
zu hoher Temperatur.
4. Anzeigelampe, die leuchtet, wenn der Stecker in der Steck-
dose sitzt und der Hauptstromschalter auf | steht.
5. Thermostatdrehknopt.
6. Druckknopi für Schneilgefrieren.
7. Hauptstromschalter.
Der Gefriererschrank ist manuell abzutauen. Siehe Gebrauchs-
anleitung!
Abschalten
Der Gefriererschrank wird abgeschaltet, indem der Haupt-
stromschalter (7) auf 0 gestellt wird, siehe Abbildung!
ZUR BEACHTUNG! Der Gefrierschrank ist erst dann spann-
ungslos, wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen wird.
Gefrieren
Für normales Gefrieren von Gefriergut bis zu 10 kg ca. 3-4
Stunden vor dem Einlegen den Gefriererknopt (6) eindrúcken.
Für groBe Gefriergutmengen (Über 10 kg} den Thermostat-
drehknopf &) einen Tag vor dem Gefrieren auf "MAX" stellen.
Wenn das Gefrierergut in den Gefriererschrank gelegt wird,
den Thermostatdrehknopt auf Normalstellung drehen und den
Gefriererknopf eindrücken.
Abtauen
Den Gefriereschrank abschalten, indem Sie den Hauptstrom-
schalter auf 0 stellen. Siehe weiter unter "Abtauen” in der Ge-
brauchsanweisung!
Temperaturanzeiger (Bild 1, 8, 9). Er gibt die Temperatur in
der wärmsten Gefrierverpackung an. Wenn der Gefrierscha-
rank nicht arbeitet, zeigt der Temperaturanzeiger auf 7%
(Siehe Bild 8). Bei der inbetriebnahme verándert sich das Bild
allmählich bis dass die richtige Einfrierternperatur erreicht ist
(siehe Bild 9).
Wenn die Temperatur gegen —30°C fállt, ist der Thermostat-
drehknopf (5) auf eine niedrigere Zahl einzustellen.
Es ist zu bemerken, dass die Temperatur beim Einfrieren von
grösseren Mengen zuerst ein wenig ansteigt.
AUCH DIE GEBRAUCHSANWEISUNG DURCHLESEN.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement