Electrolux | ER3115B | User manual | Electrolux ER3115B Ръководство за употреба

Electrolux ER3115B Ръководство за употреба
ИНСТРУКЦИИ
ЗА
МОНТАЖ,
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
И
ОБСЛУЖВАНЕ
ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР
ER 3115B, ER 8115B, ER 8313B, ER 8417B, ER 8497BX, ER
9115B, ER 9417B
Electrolux
(стр.2)
Важни указания
Прочетете внимателно инструкциите, както и указанията,
съветите и предупрежденията преди да инсталирате и пуснете
в действие уреда. Така той ще работи при оптимални условия
и ще бъде от максимална полза за вас.
Всеки, който използва уреда, трябва да се запознае с начина
му на работа.
Запазете това ръководство. Съхранявайте го на място, където
лесно може да бъде намерено. То съдържа много
информация, която ще ви помогне да използвате уреда
правилно.
Ако продавате или давате уреда за ползване на друго лице,
не забравяйте да предадете с него и настоящите инструкции,
така че новите собственици да се запознаят с начина му на
работа и със съответните указания.
• Уредът е предназначен за съхранение на хранителни
продукти в домашни условия и в съответствие с тези
инструкции. Използването му за други цели може да доведе
до наранявания или увреждане на имуществото ви.
• Уредът е създаден за използване от възрастни. Не трябва
да се позволява на деца да докосват копчетата за контрол
или да си играят с уреда.
• Всички операции по монтажа на уреда, както и други
операции като удължаване на захранващия кабел трябва да
се извършат от квалифициран техник. Ремонти, извършени
от некомпетентни лица може да влошат работата на уреда и
да причинят сериозни увреждания.
• Сервизно обслужване и ремонт на уреда трябва да се
извършват от оторизиран Сервизен център като се влагат
само оригинални резервни части.
• Опасно е да променяте спецификациите на уреда или да
извършвате промени по него .
• Уверете се, че пространството за вентилация около уреда е
достатъчно, за да предотвратите прегряването на
компресора и спирането му.
• След като сте инсталирали уреда, проверете дали
електрозахранващият кабел не е затиснат под него.
• Преди поставяне на електрическа крушка за осветлението
изключете електрозахранването на уреда и поставете
терморегулатора на положение “•”, тъй като халогенните
крушки се нагорещяват много бързо, след включване.
• Преди почистване или ремонт изключете уреда и извадете
щепсела от контакта. За тази цел винаги хващайте щепсела никога не дърпайте кабела. Ако не можете да достигнете
щепсела, изключете предпазителите на уреда.
• Охладителната система зад и вътре в уреда съдържа
охлаждащ агент. Ако охладителната система бъде пробита
уредът може да се повреди и храната да се развали. Затова
не позволявайте остри предмети да влизат в контакт с
плоскостта на изпарителя и тръбите зад и вътре в уреда.
• Преди поставяне на щепсела в контакта и включване за
пръв път, оставете уреда да се стабилизира за около 30 мин.
или, при хоризонтално транспортиране на уреда, за около 4
часа. Така маслото, което се намира в компресора, ще се
върне на съответното място.
• Проверете дали уредът работи задоволително и дали
поддържа зададената температура в продължение на 24
часа от първоначалното включване. Едва след това
фризерът може да се използва за замразяване на пресни
продукти.
• Не поставяйте сладолед и ледени кубчета в устата си
веднага след изваждане от фризера. Те може да са толкова
студени, че да причинят студово изгаряне на устата.
• Уредът е тежък. Металните части в задната част и по
ръбовете отзад и отдолу на уреда може да са остри. Бъдете
внимателни при преместването му. Използвайте ръкавици.
• Внимание! Никога не поставяйте в хладилника или фризера
експлозивни газове и течности. Съдът, в който се съхраняват
може да експлодира и да доведе до наранявания и повреди на
уреда. Никога не съхранявайте съдържащи въглероден
двуокис (газирани) напитки или стъклени бутилки и буркани
във фризера. Стъклото може да се счупи и разпръсне.
Изхвърляне
Безопасност за децата. Отстранете вратите преди да
изхвърлите уреда. Така играещите си деца няма да могат да
се затворят в него. След като извадите щепсела от контакта
срежете кабела възможно най-близо до уреда.
Опазване на околната среда – охлаждащ агент
Изолацията и охлаждащият агент в охлаждащата система на
стария уред може да съдържат съставки, разрушаващи
озоновия слой. Затова е важно изхвърлянето на уреда да
стане на предназначено за това място, след като се уверите,
че охлаждащата система вътре и зад корпуса не е повредена.
Новият уред не съдържа вещества, разрушаващи озоновия
слой.Използваният охлаждащ агент е указан върху
фабричната табелка на уреда.
Някои от моделите съдържат охлаждащия агент R600а, който
представлява чист въглеводород. За тези уреди трябва да се
спазват специални правила:
• Уредът трябва да се инсталира в добре проветрявано
помещение; да не се инсталира зад затворена врата или в
малко помещение.
• Системата от тръбички вътре и зад корпуса на уреда не
трябва да се уврежда. Никога не използвайте остри
предмети при почистване и размразяване.
• Внимание! В никакъв случай не използвайте нагревателни
уреди като напр. сешоар за ускоряване на размразяването.
• Внимание! В никакъв случай не поставяйте електрически
уреди като напр. машина за сладолед в уреда.
Съдържание
Важни указания за безопасността
Грижи за околната среда
Съвети за намаляване разхода на електроенергия
Монтаж
Контролен панел
Използване на хладилника
Използване на фризера
Грижи и поддръжка
Ако уредът не работи правилно
Сервиз и резервни части
2
3
3
4
6
7
8
10
11
12
(стр.3)
Опазване на околната среда
• Изолационните материали и охлаждащият агент не
съдържат разрушаващия озона хлорин и са напълно
безвредни за озоновия слой.
• Всички опаковъчни материали могат да бъдат рециклирани.
• Уредът лесно може да бъде разглобен за възстановяване.
• Предавайте старите хладилници и фризери на компании,
които ги рециклират. Проверете дали във вашия район е
възможно събирането на газа от уреда за рециклиране.
Направете справка за това с местните власти или
доставчиците.
Помогнете за запазване чистотата на вашата страна изхвърляйте старите уреди само на определените за това
места.
Полезни съвети:
• Съхранявайте храните в кутии и съдове, които могат да се
използват повторно.
• Не използвайте без да е необходимо материали, които
трябва да се изхвърлят.
• Следвайте съветите от раздел “Съвети за намаляване
разхода на електроенергия”.
• Използвайте щадящи препарати за почистване.
Съвети за намаляване разхода на електроенергия
• Не поставяйте уреда близо до уреди, които излъчват
топлина като готварски печки, съдомиялни машини или
радиатори.
• Не поставяйте уреда на място, изложено на директна
слънчева светлина.
• Поставете уреда в студено помещение с добра вентилация
и се уверете, че отворите за въздуха отдолу, зад и над
корпуса не са възпрепятствани.
• Избегнете излишния скреж в уреда като пакетирате всички
продукти в непропускащи въздуха опаковки, преди
поставянето им във фризера.
• Винаги оставяйте топлите продукти да изстинат до стайна
температура преди да ги поставите в хладилника или
фризера.
• Продукти за замразяване трябва да се охлаждат в
хладилника преди да се прехвърлят във фризера. Това ще
ускори процеса на замразяване.
• Поставяйте продуктите за замразяване направо върху найгорната лавица на фризера. Това ще ускори процеса на
замразяване.
• Размразявайте замразените продукти в хладилника. Това
ще е от полза за хладилника, тъй като ще намали работата
на охладителната система.
• Не дръжте вратата отворена прекалено дълго и не я
отваряйте твърде често.
• Размразете фризера когато се образува плътен слой скреж
(3-5 мм).
• Уверете се, че нищо не възпрепятства правилното
затваряне на вратата.
• Почиствайте с прахосмукачка компресора и охладителната
система в задната част на уреда всяка година или през
година.
Инструкциите са общи за модели, които имат еднакви основни
опции, но са с различни размери и имат различни
спецификации и вътрешно оформление.
Илюстрациите, означени с + са поставени в края на
ръководството. Прегънете страниците така, че да можете да
четете текста и да наблюдавате илюстрациите.
стр.4
Монтаж
Разопаковане и повреди при пренасянето
Огледайте уреда за повреди. Веднага се обърнете към
доставчика ви при забелязана повреда или неизправност в
следствие на транспортирането. Предайте опаковъчните
материали за рециклиране.
! Не позволявайте на децата да си играят с опаковъчните
материали. Пластмасовите ленти може да доведат до
задушаване.
Почистване
Първо измийте вътрешната част и всички принадлежности,
намиращи се в уреда с мек почистващ препарат. Не
използвайте твърди почистващи препарати, телчета за
почистване, абразивна прах и разтворители. Оставете уреда
да изсъхне напълно.
Разполагане, Монтаж
За да се осигури добрата работа на уреда, трябва правилно
да се монтира и да се свърже към електрическата мрежа.
Поставете уреда на сухо, студено място. Поставете го в
сухо помещение и се уверете, че не е изложен на директна
слънчева светлина или друг източник на топлина като
радиатори, бойлери, и др. Уредът работи най-добре при
температура на помещението между +16°С и +32°С.
Прикрепящи елементи при транспортирането. Отстранете
прикрепящите елементи от вътрешната страна на долната
панта на вратата и от двете страни на вратата.
Някои модели имат стъклени лавици, подсигурени с
прикрепящи елементи. Отстранете прикрепящите елементи от
стъклените лавици като първо издърпате прикрепящите
елементи напред, след това издърпате лавиците и после
издърпате лавиците и прикрепящите елементи право напред,
така че лавиците да може да се наклонят и прикрепящите
елементи да се извадят (1).
Шумоизолираща подложка. Някои модели са снабдени с
шумоизолираща подложка. Не я отстранявайте. Носачите на
подложката се използват основно като Прикрепящи елементи
при транспортирането, но не е необходимо да се отстраняват.
2
Маркуч за отвеждане на водата. Преди да поставите уреда
на мястото му проверете дали маркучът за отвеждане на
водата е поставен в съда за събиране на вода (3).
Разстояние до заобикалящите го уреди/стени. Уредът може
да се постави със задната си част към стена. За да могат
вратите да се отварят достатъчно широко за изваждани на
лавиците е необходимо разстоянието от пантите на вратата
до страничната стена да е мин. 10 см. Уредът може да се
постави до друг уред на същия производител без да е
необходимо допълнително разстояние между тях.
Нивелиране на уреда. Уверете се, че уредът е нивелиран и
лежи стабилно на четирите си ъгъла.
Крачетата са регулируеми. Осигурен е ключ за регулиране.
Настройте крачетата така, че уредът да е нивелиран. Уверете
се, че уредът не е наклонен към друг уред (4).
Самозатварящи се врати. (за някои модели) Ако вратата
бъде оставена леко отворена, тя ще се затвори автоматично
при правилно нивелиран уред.
Добра вентилация. Добрата циркулация на въздуха около
уреда е от съществено значение за правилната работа на
уреда. Не възпрепятствайте въздушните отвори под и зад
уреда.
Пространството за вентилация над уреда трябва да бъде наймалко 200см2. Вентилационният отвор трябва да е
разположен точно над уреда или зад и над ниша в стената.
Това зависи от типа на използваната ниша. Разстоянието за
вентилация зад уред, разположен в ниша трябва да е дълбока
мин. 50мм (5).
Правилният монтаж ще намали риска от излишен шум и
вибрации.
Свързване към електрическата мрежа (5)
Електрически изисквания
Преди да включите уреда се уверете, че напрежението на
вашата електроинсталация съответства на указаното на
табелката със серийния номер, разположена вътре в уреда.
Внимание! Уредът трябва да бъде заземен.
За ваше удобство този уред се доставя оборудван с отлят или
разглобяем 13 аmp (BS 1363) щепсел, защитен с 13 аmp (BS
1362) предпазител, одобрен от ASTA.
Ако е необходима замяната на предпазителя на осигурения
щепсел, трябва да се използва 13 аmp (BS 1362) предпазител,
одобрен от ASTA.
При отлят щепсел капачето на предпазителя трябва да се
постави обратно след замяната. Ако капачето е изгубено или
повредено, щепселът не трябва да се използва докато не се
смени капачето.
Може да закупите капаче от най-близкия магазин за
електрически уреди или от сервизен център. Цветът на
предпазителя трябва да съвпада с цвета в основата на
щепсела.
При разглобяем щепсел внимавайте горната част да бъде
поставена обратно без да повреди горната част или основата.
Ако щепселът се повреди или счупи трябва да го замените със
съответен 13 аmp BS 1363 щепсел, като свържете
проводниците по следния начин:
Важно
Проводниците на кабела са оцветени съгласно следния код:
Зелено и жълто: Земя
Синьо: Нула
Кафяво: Фаза
Оцветеният в зелено и жълто проводник трябва да се свърже
към клемата, означена с буквата “Е”/към символа Земя или в
зелено/зелено и жълто. Оцветеният в синьо проводник трябва
да се свърже към клемата, означена с буквата “N” или
оцветена в черно. Оцветеният в кафяво проводник трябва да
се свърже към клемата, означена с буквата “L” или оцветена в
червено.
След приключване на свързването не трябва да има оголени
места, хлабави връзки или стърчащи телчета от проводника;
скобата за кабела трябва да е поставена безопасно върху
външната изолация на кабела и да е стегната здраво.
Ако 13 аmp BS 1363 щепселът не е подходящ за контактите
ви, щепселът трябва да се свали (да са среже при отлетите
щепсели) и да се монтира подходящ щепсел.
Забележка: Отлетият щепсел не може да се използва отново и
трябва да се изхвърли след като се отреже от шнура, тъй като
поставянето му в 13 аmp контакт може да се окаже фатално.
При замяна с разглобяем щепсел свързването трябва да се
извърши по гореописания начин и уредът трябва да се
осигури с 15 amp предпазител, поставен в адаптера или
разпределителната кутия.
Ако е необходима замяна на кабела, сечението на
проводниците трябва да е не по-малко от 0.75мм2 и скобата на
щепсела трябва да се стегне така, че да държи добре новия
кабел.
Препоръчително е такъв монтаж да бъде проверен от
квалифициран специалист преди включване.
стр.5
Преди поставяне на щепсела в контакта и включване за пръв
път, оставете уреда изправен за около 30 мин или 4 часа, ако
е транспортиран в хоризонтално положение. Така течността в
охладителната система ще има време да се стабилизира. Ако
не спазите тази препоръка компресорът може да се повреди.
Този уред отговаря на изискванията на директивата на ЕС
89/336/ЕЕС, отнасяща се до подтискане на радиосмущенията.
! В уреда не протича ток едва след като щепселът е изключен
от контакта.
стр.5
Смяна посоката на отваряне на вратата (6)
Вратата може да се закачи от лявата или от дясната страна на
уреда. Уверете се, че уредът е изключен от електрическата
мрежа при смяна посоката на отваряне на вратата. Смяната
на посоката ще стане по-лесно, ако уредът се постави на
задната си част. Поставете го върху мека подпора, за да бъде
по-лесно преместването му. При преместване на вратата във
вертикално положение на уреда я придържайте здраво, за да
не падне при изваждане на пантите. N.B. Внимавайте да не
повредите или издраскате вратата при преместването й.
За преместването ще са необходими доставените с уреда
отверка с плосък край, отверка-звезда и регулиращ се ключ.
1. Издърпайте щепсела от контакта.
2. Отстранете вентилационната решетка.
3. Отстранете долната панта (А) и махнете долната врата.
4. Отстранете носача на горната панта (В) и махнете горната
врата.
5. Отстранете средната панта (С). Извадете голямата
пластмасова запушалка и я поставете на съответното място
от другата страна. Натиснете по-малката запушалка и я
поставете от другата страна. Монтирайте средната панта от
другата страна.
6. (за някои модели) Отстранете двата механизма за
затваряне на вратата (D). Завъртете ги в обратна посока и ги
монтирайте от другата страна така, че механизмът, който е
бил за горната врата да стане за долната.
7. Поставете обратно горната врата и монтирайте носача на
горната панта.
8. Поставете обратно долната врата. Преместете носача на
пантата в долната панта (Е). Монтирайте долната панта от
другата страна.
9. Вдигнете уреда и регулирайте височината на долната панта
с помощта на долната панта (Е), така че вратата да виси
отвесно и да няма луфт. Застопорете я с помощта на
контриращата гайка (F).
Уреди с дръжки: Свалете дръжките. Внимателно натиснете
пластмасовите запушалки от другата страна като използвате
клин с диаметър 3мм. Монтирайте дръжките от другата
страна. Натиснете осигурените пластмасови запушалки в
освободените от дръжките отвори (G).
Преместете покриващите шайби на вентилационната решетка
и поставете обратно решетката.
Поставете уреда на определеното му място. Проверете дали
е нивелиран. Вижте раздел “Монтаж”.
Изчакайте около 30 мин. преди да включите уреда.
стр.6
Контролен панел
Фризер
a. Термометър
Термометърът отчита температурата на най-топлата храна.
При включване на фризера индикаторът за -13°С ще се
включи за момент.
b. Червен предупредителен индикатор, температурна
аларма
Свети, когато температурата е прекалено висока
c. Бутон за спиране на алармата
Алармата се включва когато температурата надвишава -12°С.
Поради това при включване на фризера тя се задейства.
Натиснете този бутон, за да я изключите.
d. Жълт индикатор за бързо замразяване
Жълтият индикатор свети при включване на опцията за бързо
замразяване S-super.
e. Бутон за за бързо замразяване S-super
Натиснете бутона, за да включите или изключите опцията за
бързо замразяване S-super.
f. Зелен светлинен индикатор
Свети, когато фризерът е включен.
g. Терморегуратор. Безстепенно регулиране
Най-ниска стойност, мин. студено
Min
Най-висока стойност, макс. студено Max
Изключено
ν
Хладилник
h. Зелен светлинен индикатор
Свети, когато хладилникът е включен.
i. Терморегуратор. Безстепенно регулиране
Най-ниска стойност, мин. студено
Min
Най-висока стойност, макс. студено Max
Изключено
ν
Включване, задаване на температура
Отделенията на хладилника и фризера може да се използват
независимо едно от друго.
Включете
хладилника
и
фризера
като
завъртите
терморегулаторите на средно положение, т.е. докато
означенията върху тях не застанат право надолу.
След това задайте желаната температура. Всеки път, когато
променяте температурата, оставяйте уреда да работи 24 часа,
така че температурата в него и тази на пакетите с храна да се
адаптира към новата настройка.
след това зададената с терморегулатора температура ще
бъде поддържана автоматично.
Температурата в помещението, количеството храна в уреда и
честотата на отваряне на вратата оказват влияние върху
температурата в уреда.
Подходяща температура за хладилника е между +4 и +6°С.
Подходяща температура за фризера е между –18 и -20°С.
Изключване
Изключете уреда като завъртите терморегулатора на
положение “ν”
Забележка: За да се избегне случайното изключване на уреда
преди крайното положение се усеща известно съпротивление
при въртенето. Завъртете докрай до “ν”.
Извадете щепсела от контакта.
! В уреда не протича ток едва след като щепселът е изключен
от контакта. Хващайте щепсела, когато го изваждате, а не
кабела.
Работа с хладилника
Подходящата температура за хладилник е от +4°С до +6°С.
Нормално е температурата в различните части на хладилника
да не е еднаква. Ако температурата е много ниска (студено) за
дълъг период от време, храните с високо съдържание на вода
може да замръзнат. Затова избягвайте настройването на
термостата на прекалено ниска температура.
NB. Ако температурата се измерва с обикновен термометър,
необходимо е той да се постави в чаша с вода. Това се
налага, тъй като обикновеният термометър отчита
температурата на въздуха на мястото, където е поставен, а не
температурата в продуктите. Температурата в продуктите се
променя по-бавно в сравнение с тази на въздуха.
Подвижни лавици и поставки на вратата (7)
Подвижните лавици може да се извадят навън и да се
подредят по нов начин. Стъклената лавица над чекмеджето за
зеленчуци обаче трябва да бъде винаги най-отдолу.
Поставките на вратата можете да извадите навън, като ги
натиснете нагоре. Най-долната поставка има еластичен
държач за различни по големина бутилки. Тази поставка
трябва винаги да бъде най- отдолу.
Чекмедже за зеленчуци с две отделения
(за някои модели)
Някои чекмеджета
за зеленчуци имат разделяща плоскост,
чрез която се отделят различните видове зеленчуци.
Плоскостта може да се постави както в средата на
чекмеджето, така и в най-задната му част.
Поставка за изстудяване на бутилки (9)
(за някои модели)
За да постигнете максимално изстудяване с поставката
обърнете внимание на следното:
- Сложете поставката непосредствено под канала за събиране
на водата.
- Уверете се, че поставката е студена преди да поставите
върху нея бутилките и кутиите, които ще изстудявате.
- Поставяйте големи кутии и бутилки в големите ниши в
средата на поставката.
- Поставяйте малки кутии и бутилки в малките ниши близо до
страничните плоскости.
Не слагайте поставката във фризера за постигане на по-бързо
изстудяване.
Подреждане на продуктите в хладилника (8)
Нормално е температурата между различните лавици да не е
еднаква. Обикновено най-ниска е при лавицата, намираща се
в долната част на изпарителя т.е. третата или четвърта
лавица отгоре надолу (в зависимост от модела) и на дъното,
близо до изпарителя.
- Мляко, месо, полуготови продукти и други храни, които
трябва да се съхраняват на студено е добре да стоят в найстудената част на хладилника.
Обикновено най-висока е температурата в чекмеджето за
зеленчуци в долната част на хладилника, в предната част на
най-горната лавица и в поставките на вратата.
- На тези места поставяйте храни, които може да се
съхраняват и при по-висока температура като плодове,
зеленчуци и сирена.
Практични съвети
Съхранение на продукти в хладилника
Поставяйте отделните продукти на известно разстояние един
от друг така, че студеният въздух да може да циркулира
между тях.
Никога не поставяйте продукти срещу изпарителя при задната
плоскост.
-Продуктите може да се охладят прекалено и развалят от
студа.
- Части от опаковки може да замръзнат за плочата на
изпарителя и след това да запушат канала за стичане на
водата и маркуча за размразената вода.
• Не възпрепятствайте въздушните отвори около лавиците,
тъй като циркулацията на въздуха в хладилника ще бъде
затруднена.
• Никога не поставяйте топли храни в хладилника. Изчакайте
докато се охладят до стайна температура.
• Покривайте храните, за да не се смесват техните аромати.
• Храни, които не са покрити ще изсъхнат.
• Използвайте найлонови пликчета и кутии, предназначени за
съхранение на хранителни продукти.
• Спазвайте времето за съхранение и препоръчаната
температура, указани върху опаковките.
• Картофи, лук, моркови и други зеленчуци, които може да са
замърсени с пръст трябва да се съхраняват отделно от
другите продукти.
• Марулите ще се запазят по-дълго време свежи ако се
изплакнат и поставят в найлонов плик.
• Бананите са чувствителни към студа и не трябва да се
съхраняват в хладилник.
• Прясно месо и риба трябва да се съхраняват в найстудената част на хладилника. Ако не възнамерявате да
готвите месото или рибата в деня, в който сте ги купили,
може да е необходимо да настроите термостата на пониска температура.
• Десертни сирена трябва да се съхраняват при хладилна
температура само ако са узрели и искате да спрете понататъшното им зреене.
Грижи за здравето и безопасността
В следствие на изискванията на потребителите в много от
готовите храни липсват консерванти.
Това, заедно с преминаването към пазаруване веднъж в
седмицата означават, че безопасната обработка и съхранение
на храните са много по-важни от всякога.
Следните съвети ще ви помогнат да се чувствате сигурни, че
храните в дома ви са в отлично състояние.
• Времето между купуването на замразени храни и
поставянето им в хладилника/фризера трябва да е
максимално кратко. Тестовете показват, че температурата
на 1 л портокалов сок се повишава до 22°С за 1 час, от
супермаркета до дома. След това са необходими 11 часа,
за да се охлади до 7°С в хладилника.
• Бъдете готови да регулирате термостата на хладилника в
зависимост от обстоятелствата. Ако добавяте голямо
количество храна, настройте го на по-ниска температура за
да помогнете за по-бързото охлаждане на продуктите.
• Дръжте вратата на хладилника затворена колкото се може
по-дълго. Не забравяйте, че топлият въздух влиза в уреда,
докато оглеждате какво да хапнете с чая!
• Не поставяйте продуктите прекалено близо един до друг;
оставете възможност на въздуха да циркулира около всеки
един от тях.
• Охлаждайте приготвените храни възможно най-бързо, но не
ги поставяйте в хладилника или фризера, докато не
изстинат. (Оставете храната на възможно най-студеното
място, за да може да я поставите максимално бързо в
хладилника или фризера).
• Не смесвайте сурово и сготвено месо; те трябва да са в
различни съдове. Внимавайте течност от месото да не капе
върху други храни. Ако месото капе, извадете всичко и
почистете добре.
• Не съхранявайте продукти, които не са покрити.
• Най-добрият начин за размразяване на продукти е да се
поставят в хладилника, за да се размразят постепенно.
• Извадете продуктите от хладилника и почистете
вътрешната част с разтвор от сода бикарбонат и топла
вода (1лъжица на 1 л вода).
• Никога не позволявайте покапали течности да изсъхнат и
да се втвърдят.
• Обозначете датата, на която сте поставили продуктите във
фризера и ги използвайте в съответния ред, така че
продуктите да се консумират според датата на поставяне.
• Важно е продуктите да се консумират преди крайната дата
на съхранение.
• Съхранявайте яйца в поставката за яйца върху вратата на
хладилника. Отстранете счупените яйца.
• Редовно проверявайте дали гуменото уплътнение на
вратата е чисто и дали са полепнали парченца по него.
• Винаги измивайте ръцете си със сапун и ги подсушавайте с
чиста кърпа преди обработка на храна.
• Поддържайте работните плотове чисти и избягвайте
взаимното замърсяване като не използвате един и същи
плот или нож за сурово и сготвено месо, без да сте ги
измили преди това.
• Ако използвате кърпа за чинии, то трябва да я изпирате
често при температура на кипене.
стр.8
Работа с фризера
Подходяща температура за съхранение на продукти във
фризера е от -18ºС до -20ºС.
Ако зададената температура е по-ниска (по-студено),
разходът на електроенергия ще се увеличи.
Ако зададената температура е по-висока (по-топло),
качеството на продуктите ще се влоши и времето за
съхранение ще се намали.
Нормално е температурата в различните части на уреда да не
е напълно еднаква, тъй като има циркулация на въздуха.
NB. Ако използвате обикновен термометър за измерване на
температурата, отчетената стойност ще се различава леко от
действителната температура в продуктите. Това е така, тъй
като обикновеният термометър измерва температурата на
мястото, където е поставен, а не на температурата в
продуктите. Температурата в продуктите се променя по-бавно
в сравнение с температурата на въздуха.
Подходящи периоди за съхранение
Различните продукти може да се съхраняват за различни
периоди от време без тяхното качество да се влоши.
Полуготови замразени храни: Следвайте съветите за
максималния период на съхранение, дадени върху
опаковката.
Замразена вкъщи храна: Мазни и солени храни, както и
храни с много подправки като цяло имат по-кратък срок на
съхранение в сравнение с храни без мазнини и подправки.
Това се отнася както за пресните така и за сготвените храни.
Мазните и солени храни трябва да се съхраняват не повече
от 3 месеца.
Сготвени храни и храни с ограничено съдържание на
мазнини може да се съхраняват до около 6 месеца.
Плодове и храни без мазнини може да се съхраняват до 1
година.
Чекмеджета на фризера
Фризерът има издърпващи се чекмеджета, което прави бързо
и лесно намирането на пакета, който търсите. Ако е
необходимо във фризера да се съхраняват големи количества
продукти или обемисти пакети, всички чекмеджета с
изключение на най-долното може да се извадят и продуктите
да се съхраняват направо върху лавиците, за да има повече
място.
Размразяването става по-лесно ако се извадят чекмеджетата
заедно с продуктите в тях.
Бързо замразяване
Хранителните продукти запазват качеството си най-добре при
максимално бързо замразяване.
Ако процесът на замразяване е бавен, твърде вероятно е
продуктите да загубят сочността си и да бъдат сухи след
размразяването и сготвянето им. Това важи особено за сурово
месо и пресни замразени плодове.
Натиснете бутона за замразяване предварително, за да
избегнете затоплянето на вече замразените храни при
поставянето във фризера на поредното количество продукти
със стайна температура.
• При замразяване на по-малко от 3 кг продукти на ден не е
необходимо използването на бутона за замразяване.
• При замразяване на по-големи количества продукти:
Натиснете бутона за бързо замразяване 10-12 часа
преди поставяне на продуктите във фризера. Жълтият
светлинен индикатор ще свети докато опцията за бързо
замразяване е в действие.
Прекъснете бързото замразяване като натиснете бутона
отново около 24 часа след поставянето на продуктите във
фризера.
Жълтият светлинен индикатор ще изгасне.
• Използвайте горните лавици за бързо замразяване.
• Поставяйте продуктите направо върху лавиците на
фризера като оставяте известно разстояние между тях,
така че въздухът да може да циркулира между пакетите.
Така замразяването ще става по-бързо и резултатите ще са
по-добри.
• Не поставяйте продукти за замразяване срещу вече
замразени продукти. Така ще избегнете прехвърлянето на
топлина от новите продукти към вече замразените.
• След като продуктите вече са замразени, трябва да се
подредят колкото се може по-близо един до друг. Така ще
останат по-дълго студени в случай на прекъсване на
електрозахранването. Подредете храните така, че на
горната лавица да остане свободно място за бързо
замразяване на нови продукти.
стр.9
Практични съвети, свързани с бързото замразяване
Продуктите, които ще бъдат замразявани трябва да са с
температура, не по-висока от стайна. За предпочитане е да се
охлаждат в хладилника преди замразяване.
Замразявайте продукти в количества, достатъчни за едно
хранене, тъй като качеството ще се влоши ако трябва да се
замразяват отново.
Замразявайте само пресни и здрави продукти.
Напишете датата на замразяване и съдържанието на всеки
пакет.
Така
по-лесно
ще
използвате
продуктите,
съобразявайки се с крайния срок на съхранение.
Ако е възможно, правете пакетите плоски. Така те ще се
замразяват и размразяват по-бързо. За предпочитане е
хлябът, който ще замразявате да е нарязан. Така след това
ще може да изваждате само толкова филии, колкото са ви
необходими.
Солта намалява времето за съхранение. Не поставяйте много
сол и подправки на продуктите, които ще замразявате. За
предпочитане е да ги поставите преди самото сервиране.
Твърдото сирене за готвене е най-добре да се настърже и
замрази в средно големи пакети.
Винаги използвайте найлонови торбички и пакети, които не
пропускат въздух и са предназначени специално за
замразяване. Увивайте острите краища на продуктите, напр.
пилешки бутчета, така че да не продупчат опаковката.
Ако хранителните продукти са добре увити, те ще запазят
качеството си, времето им за съхранение ще се увеличи и
скрежът във фризера ще е по-малко.
С цел опазване на околната среда е добре да съхранявате
продуктите в опаковки, които може да се използват
многократно. Не използвайте без да е необходимо опаковки,
които трябва да бъдат изхвърлени.
Размразяване
Повечето хранителни продукти може да се размразяват при
стайна температура или в хладилника.
Суровото месо обаче трябва да се размрази постепенно в
хладилника. Така ще запази по-добре сочността си. Поставете
пакета с месо в дълбок съд, така че течността да не може да
се разлее в хладилника.
При размразяване на продукти в микровълнова фурна
следвайте инструкциите, дадени в ръководството за фурната.
Ледени кубчета
Пълнете подноса за ледени кубчета не повече от ¾, тъй като
водата се разширява при замръзване.
Извадете ледените кубчета като разклатите леко подноса.
Ледените кубчета изсъхват и вкусът им може да се влоши при
прекалено дълго съхранение.
Затова изхвърлете старите кубчета и замразете нови, когато
има нужда.
Поднос на фризера (10)
(за някои модели)
Разположете плодовете и зеленчуците върху подноса на
фризера, за да ги замразите.
След около 4 часа те ще са напълно замразени и може да
бъдат пакетирани по обичайния начин. Продукти, които са
леко замразени по този начин няма да залепват един за друг и
ще може да ги използвате в малки количества, според
нуждите ви.
Студов акумулатор (10)
(за някои модели)
Студовият акумулатор ще запази продуктите студени за подълъг
период
от
време,
напр.
в
случай,
че
електрозахранването бъде прекъснато.
Студовият акумулатор ще е най-ефективен ако бъде поставен
в предната част на подноса за бързо замразяване или (при
моделите без поднос за бързо замразяване) в предната част
към вратата.
Поставете студовия акумулатор върху замразените продукти
при размразяване на фризера. Това ще спомогне за
запазването им студени.
Терморегулатор (11)
(за някои модели)
Терморегулаторът на фризера е разположен върху чекмедже
на фризера в средата на уреда.
След
временно
прекъсване
на
електрозахранването
индикаторът ще отчете най-високата температура, достигната
по време на прекъсването, дори и фризерът да е възстановил
температурата си.
Температурният
индикатор
представлява
система,
използваща три вида течности
с различни точки на
замръзване: -12°С (зелен), -8°С (жълт) и -2°С (червен). При
повишаване на температурата на фризера над всеки от тези
символи се появява предупредителен триъгълник със
съответен цвят тъй като течността се разтапя и пада надолу.
При включване на фризера индикаторът трябва да се замрази
обърнат, а след това да се постави в нормално положение.
Използване на температурния индикатор
1. Извадете индикатора и включете фризера.
2. Поставете индикатора обърнат обратно.
Изчакайте около 24 часа докато замръзне.
3. Извадете индикатора и го поставете в нормално положение.
При прекъсване на електрозахранването
При -12°С (зелен) повечето продукти може да бъдат
замразени отново до -18°С.
Напр. сладоледът е много чувствителен на температури, повисоки от -18°С.
При -8°С (жълт) съдържанието на фризера трябва да се
консумира веднага.
При -2°С (червен) продуктите трябва да се консумират или
сготвят преди повторно замразяване.
Вижте “прекъсване на електрозахранването”
Грижи и поддръжка
Размразяване на хладилника (12)
Хладилникът се размразява автоматично при всяко спиране
на компресора.
Слоят скреж, който се е образувал по плочата на изпарителя
върху задната плоскост се разтапя. Водата се стича по маркуч
в задната част на уреда в съда за събиране на вода върху
компресора, откъдето се изпарява. Почиствайте канала за
събиране на водата в уреда редовно, за да го предпазите от
запушване.
Избягвайте излишното образуване на скреж като следите
храните да са изстинали преди поставянето им в хладилника и
като не поставяте храни точно пред плочата на изпарителя.
Не дръжте вратата отворена по-дълго, отколкото е
необходимо и не я отваряйте често без нужда.
Размразяване на фризера (13)
Върху чекмеджетата на фризера и около най-горното
отделение винаги ще се образува определено количество
скреж, когато фризерът работи. Размразявайте фризера,
когато слоят скреж нарасне до 3-5 мм. Изчаквайте, докато във
фризера останат малко продукти. Избягвайте размразяването
през топлите летни дни.
1. Изключете фризера.
2. Извадете чекмеджетата заедно с хранителните продукти.
Поставете чекмеджетата така, че горното да е като капак на
долното.
Поставете студовия акумулатор (ако има) отгоре и увийте
около чекмеджетата някакъв изолационен материал, напр.
одеало или вестници.
Хранителните продукти може да се пакетират плътно и по
някой друг начин и да се съхраняват на колкото е възможно
по-студено място, напр. в хладилника.
3. Размразяването ще се ускори ако се поставят един или
повече съдове с гореща, но не и кипнала вода във фризера.
Използвайте съдове, които няма да издраскат вътрешността
като не позволявате да влизат в пряк контакт с пластмасови
повърхности.
4. Отстранете вентилационната решетка, която е снабдена с
укрепващи щифтове.
5. Изтеглете накрайника за оттичане на водата и поставете
под него най-ниското чекмедже или някакъв друг съд, напр.
тава на фурна. Оставете отворена вратата.
6. След като ледът започне да се разтапя внимателно го
изстържете с помощта на пластмасова или дървена
стъргалка. Никога не използвайте остри или ръбести
предмети, тъй като те лесно може да повредят интериора.
7. След като всичкият лед се разтопи подсушете фризера и
върнете обратно накрайника.
8. Включете отново фризера. Поставете обратно пакетите с
хранителни продукти след като вътрешната част на фризера
изстине.
! Внимание: Никога не използвайте сешоар или друг
нагревателен уред за ускоряване процеса на размразяване.
Предотвратете образуването на скреж във фризера като не
отваряте вратата често или по-дълго, отколкото е необходимо.
Почистване (12) (15)
Почиствайте уреда редовно. Първо изключете уреда.
Извадете вадещите се детайли и ги измийте. Почистете
вътрешната част на уреда, жлебовете и уплътнението на
вратата. Използвайте мек почистващ препарат.
Не използвайте твърди или абразивни почистващи препарати,
телчета или разтворители. Те може да повредят
повърхностите. Не затваряйте вратата преди вътрешността да
е изсъхнала.
N.B. Остатъци от плат или хартия може да полепнат по
плочата на изпарителя или канала за отвеждане на водата и
след това да запушат тръбичката за изтичане на водата. В
случай, че се запуши, почистете тръбата с огъваща се тел,
покрита с пластмаса като се уверите, че краят й не е остър.
Вентилационната решетка, която е снабдена с укрепващи
щифтове може да се извади за почистване под уреда.
Осветление – Смяна на крушката (14)
Осветлението се включва автоматично при отваряне вратата
на хладилника.
Внимание! Преди поставяне на крушка за осветлението
изключете уреда от контакта и поставете терморегулатора в
положение “+”, тъй като халогенните крушки се нагорещяват
много бързо след включване.
При смяна на крушката: Избягвайте докосването на новата
крушка, тъй като може да се повреди от мазнината по
пръстите. Отворете опаковката, но не я отстранявайте
напълно. Използвайте опаковката, за да предпазите крушката
при монтирането й.
Използвайте халогенна крушка с ниско налягане, с основа G4,
напрежение 12 V и макс. мощност 20 W. Не трябва да се
използват крушки с по-голяма мощност.
При използване на крушка с по-голяма мощност защитата от
прегряване ще се задейства и осветлението ще угасне.
Сменете крушката. Включете уреда и затворете вратата.
Защитата от прегряване ще се деактивира автоматично след
около 30 минути.
! В уреда не протича ток едва след като щепселът е изключен
от контакта.
Ако за известно време ще бъдете далеч от дома си
Намерете някой , който да проверява уреда редовно, така че
хранителните продукти да не се развалят поради спиране на
тока.
Когато уредът няма да се използва за известно време
• Изключете термостатите
• Извадете щепсела от контакта
• Изпразнете уреда и го измийте
• Оставете вратите леко открехнати
Ако затворите вратата преди цялата влага да е изсъхнала,
във вътрешната част на уреда ще се образува миризма на
плесен. Ако това се случи, измийте уреда отново и оставете
вратата леко открехната.
стр.11
Ако уредът не работи правилно
Ако уредът не функционира правилно може да се опитате
сами да откриете причината.
Внимателно прочетете информацията и съветите, дадени подолу, за да сте сигурни, че не извиквате техник без това да е
необходимо.
Ако не е достатъчно студено
• Настройте терморегулатора на по-ниска температура (постудено).
• Продуктите за бързо замразяване са поставени прекалено
близо един до друг. Разпределете хранителните продукти
така, че въздухът да може да циркулира около тях.
• Поставете продуктите на правилното място във фризера.
Вижте раздел “ Използване на хладилника – Подреждане
на продуктите”.
• Поставено е голямо количество хранителни продукти за
бързо замразяване или продуктите са поставени преди да
са изстинали достатъчно. Изчакайте няколко часа и след
това проверете температурата отново.
• Уверете се, че вратата е добре затворена.Не оставяйте
вратите отворени прекалено дълго и не ги отваряйте почесто от колкото е необходимо.
Ако е прекалено студено
• Настройте терморегулатора на по-висока температура (потопло).
• Разпределете продуктите правилно в хладилника. Вижте
раздел “ Използване на хладилника – Подреждане на
продуктите”.
Компресорът работи непрекъснато
• Проверете дали терморегулаторът не е настроен на
прекалено ниска температура (много студено).
• Компресорът винаги работи продължително при включване
на опцията за бързо замразяване.
• Уверете се, че вратата е добре затворена.
• Поставено е голямо количество хранителни продукти за
бързо замразяване или продуктите са поставени преди да
са изстинали достатъчно.
Тече вода по изпарителя в задната част на хладилника.
• Това е напълно нормално. По време на автоматичното
размразяване скрежът се топи върху изпарителя.
Разтопената вода се стича през канала и излиза извън
уреда.
В хладилника или на пода тече вода
• Почистете канала за водата и отвора за изтичане на водата
в хладилника.
• Уверете се при размразяване, че срещу плочата на
изпарителя в задната част не са поставени продукти, които
да възпрепятстват изтичането на разтопената вода по
канала.
• Проверете дали маркучът за изтичане на водата отзад на
уреда е поставен в съда за събиране на водата, а също и
дали маркучът не е запушен.
Образуват се прекалено много скреж и лед
Проверете дали:
• вратата не стои дълго време отворена или не се отваря
твърде често.
• уплътнителната лента на вратата е здрава и чиста.
• нищо не пречи на вратата да се затвори.
• тръбата за оттичане на водата от фризера е поставена
добре.
• температурата е била зададена правилно и настройката не
е на прекалено ниска температура (студено) за
продължителен период от време.
• всички продукти са правилно опаковани и покрити.
Уредът не работи въобще
Преди да извикате сервизен техник проверете дали:
• терморегулаторите са включени
• щепселът е поставен добре в контакта
• предпазителят в електрическото табло на апартамента не е
изгорял и дали до уреда достига електроенергия –
проверете като включите друг уред в контакта.
Шум
Вътрешността на уреда се поддържа студена от охладителна
система, състояща се от компресор (мотор) и спираловидни
тръби в задната част на уреда и вътре в него. Поради това е
възможно появяването на различни звуци. (a), (b), (d), (e).
Нивото на шума се променя в зависимост от това как е
инсталиран уредът, как се използва, колко стар е.
Ако считате, че нивото на шума е прекалено високо:
Ако считате, че нивото на шума е прекалено високо,
съобразете се със съветите, дадени в раздела “Монтаж” в
началото на това ръководство, а също и с дадените по-долу
съвети; след това оставете уреда да работи известно време.
За да избегнете шума или вибрациите е важно да се уверите,
че:
• Уредът е нивелиран и се опира стабилно до пода с
всичките четири крачета/колелца. Използвайте нивелир (h),
за да проверите.
• уредът не се допира до съседни уреди и не се е наклонил
към тях, което би довело до възникване на вибрации
между тях.
• Спираловидните тръби в задната част на уреда не се
допират една до друга.Сменете раздалечителните
подложки ако са паднали или внимателно огънете тръбите
така, че да не се допират една в друга (с).
• лавиците за подправки над уреда са монтирани правилно,
бутилки, консерви и др. не вибрират при допиране едни в
други и че вентилационната решетка/покриващата лента
(ако има) е монтирана правилно (f).
• уредът е инсталиран в помещение с добра вентилация и
нормална стайна температура, не е изложен на директна
слънчева светлина или на друг източник на топлина,
вратите не стоят излишно дълго отворени. Нивото на шума
може да се окаже по дразнещо ако компресорът трябва да
работи по-дълго време или да се включва по-често, за да
поддържа зададената температура.
• уредът не е поставен директно върху под с твърда
настилка, напр. бетон. Поставете уреда върху мека
повърхност, за да намалите риска от дразнещ шум.
При прекъсване на електрозахранването
Не отваряйте вратата, без да е необходимо. Ако се
предполага, че прекъсването ще бъде продължително, напр.
повече от 15 часа или повече от 20 часа, когато фризерът е
снабден със студов акумулатор преместете хранителните
продукти в друг хладилник или фризер, ако е възможно.
Поставете чувствителните храни в хладилник или ги
поддържайте студени по някакъв друг начин.
Ако замразените продукти са все още твърди, те веднага може
да се замразят повторно.
Ако хранителните продукти са се размразили, но все още са
свежи и миришат добре, те може да се използват; трябва да
се сготвят преди повторно замразяване или консумиране.
Опитайте се да разберете колко дълго е било прекъсването на
електрозахранването, така че да прецените дали продуктите
са се размразили или са стояли при стайна температура
толкова дълго, че не е възможно да се консумират.
NB. миди, раци и др. подобни в никакъв случай не трябва да
се замразяват повторно. Те може да се консумират само ако
не са се размразявали по-дълго от нормалното размразяване.
Гаранция, сервиз и резервни части
Прочетете инструкциите за потребителя и следвайте дадените
съвети и упътвания. В много от случаите ще можете сами да
отстраните проблема и така да избегнете обажданията до
сервиз. Предходният раздел “Ако уредът не работи правилно”
дава предположения какво да се провери преди да се извика
сервизен техник.
Ако след горната проверка проблемът все още не е отстранен,
обадете се на най-близкия сервизен център на Електролукс.
Моля, посочете модела и серийния номер на уреда. Тази
информация може да намерите върху фабричната табелка в
уреда.
Оригинални резервни части може да се закупят от сервизните
центрове на Електролукс.
Условия по гаранцията
Ние, Електролукс, се задължаваме, че ако до 12 месеца от
датата на закупуване на този уред на Електролукс или на
части от него се докаже, че е дефектен единствено поради
неправилна изработка или поради материалите, ще извършим
ремонта или ще го заменим без да се заплаща за труд,
материали или транспортиране при условие, че:
-Уредът е бил монтиран правилно и използван само при
указаното върху фабричната табелка напрежение.
- Уредът е използван само за домашни нужди, съгласно
инструкциите на производителя за работа и поддръжка на
уреда.
- Уредът не е бил обслужван, ремонтиран, разглобяван или
модифициран от лице, което не е оторизирано от нас.
- Сервизната работа по тази гаранция трябва да се
предприеме от сервизен представител на Електролукс или
оторизиран агент.
- Всеки заменен уред или дефектна част става наша
собственост.
- Тази гаранция е като добавка към определените от закона
права.
- Посещения по домовете се правят между 8:30 и 17:30 от
Понеделник до Петък. Посещенията извън тези часове се
заплащат.
Изключения – Тази гаранция не покрива:
- Повреди или повиквания в резултат на транспортиране,
неправилно използване или невнимание, замяната на крушки
и изваждащи се части от стъкло или пластмаса.
- Разходите по правилния монтаж на неправилно инсталиран
уред или обаждания за уреди извън Великобритания.
- Уреди, които се използват за търговски цели и тези, които са
дадени под наем.
- Продукти, които се произвеждат от Електролукс, но не се
разпространяват от Електролукс.
- Страните от ЕС.
Модел……………………
Номер на продукта………
Сериен номер
Безопасност
Прочетете предупрежденията и текстовете, свързани с
безопасността в началото на ръководството. Производителят
не носи отговорност за повреди, причинени поради
неправилно използване или поради използване за цели,
различни от посочените в ръководството.
Внимание
Не използвайте хладилника/фризера за съхранение на
експлозивни газове или течности, напр. газ за запалки, петрол
(газолин), етер, ацетон.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising