Electrolux EWM5000 User manual

Electrolux EWM5000 User manual
WAFFLE MAKER
EWM5000
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D’EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ���������������������������������������������� 3
ČEŠTINA������������������������������������������������������ 3
DANSK��������������������������������������������������������� 3
DEUTSCH���������������������������������������������������� 3
EESTI�����������������������������������������������������������13
ENGLISH����������������������������������������������������13
ESPAÑOL��������������������������������������������������13
SUOMI��������������������������������������������������������13
FRANÇAIS������������������������������������������������23
HRVATSKI�������������������������������������������������23
MAGYAR����������������������������������������������������23
ITALIANO��������������������������������������������������23
LIETUVIŠKAI�������������������������������������������33
LATVIEŠU��������������������������������������������������33
NEDERLANDS�����������������������������������������33
NORSK�������������������������������������������������������33
POLSKI�������������������������������������������������������43
PORTUGUÊS��������������������������������������������43
ROMÂNĂ��������������������������������������������������43
РУССКИЙ �������������������������������������������������43
SLOVENČINA������������������������������������������53
SLOVENŠČINA����������������������������������������53
СРПСКИ����������������������������������������������������53
SVENSKA��������������������������������������������������53
TΫRKÇE������������������������������������������������������63
УКРАЇНСЬКА������������������������������������������63
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with
you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results
every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Enviromental information
Subject to change without notice.
2
www.electrolux.com
E
BG
F
G
CS
DA
A
DE
EE
H
EN
ES
FI
B
FR
HR
C
HU
IT
D
LT
LV
NL
NO
BG
CS
DA
DE
Компоненти
Součásti
Komponenter
Teile
A.Капак
B. Дръжка на капак
C.Корпус
D. Плочи за печене
E. Селектор за запържване
F. Индикатор за Вкл./Изкл.
Лампичка
G. Индикатор за
температура Лампичка
H. Захранващ кабел и
щепсел
A.Víko
B. Velké držadlo
C.Kryt
D. Pečicí plotýnky
E. Volič úrovně výkonu
F. Kontrolka napájení Zap/
Vyp světelná
G. Kontrolka teploty světelná
H. Napájecí kabel a zástrčka
A.Låg
B. Håndtag til låg
C.Hus
D.Bageplader
E. Knap til valg af bruning
F. Tænd-/sluklampe Lampe
G.Temperaturindikator
Lampe
H. Elledning og stik
A. Deckel
B.Griff
C.Motorblock
D.Backplatten
E.Bräunungsregler
F. Betriebsanzeige Ein/Aus
G. Temperatur-Kontrolllampe
H. Netzkabel und -stecker
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
3
Прочетете следните инструкции внимателно преди за използвате уреда за
първи път.
• Този уред може да се ползва от деца над 8 години, ако бъдат наблюдавани
или инструктирани относно безопасната му употреба и ако разбират
възможните опасности. Почистване и поддръжка от потребителя не
трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 годишна възраст и под
контрол. Дръжте уреда и кабела му далеч от деца под 8-годишна възраст.
• Уредите могат да бъдат използвани от лица с намалени физически, сетивни
и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на
уреда и възможните рискове.
• Децата не трябва да си играят с уреда.
• Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието
напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!
• Никога не използвайте и не вдигайте уреда, ако захранващият кабел или
корпуса е повреден.
• Уредът трябва да се свързва само към заземен контакт. Ако е необходимо, може
да се използва удължител, подходящ за 10 А.
• Ако уредът или захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от
производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за
да се избегне опасност.
• Винаги поставяйте уреда върху равна повърхност.
• Уредът трябва да бъде изключен и захранващият кабел изваден от ел.мрежата
след всяко използване, преди почистване и поддръжка.
• По време на работа уредът и приспособленията към него се нагорещяват.
Използвайте само определените дръжки и копчета. Оставете да се охлади
преди почистване или прибиране.
• Захранващият кабел не трябва да влиза в контакт с горещи части на уреда.
•
Но потапяйте уреда във вода или друга течност.
• Не използвайте уреда под или близо до запалими предмети (напр. завеси). Не
оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
• Не се опитвайте да премахвате част от храната, докато уредът работи. Това
може да причини нараняване или повреда.
• Не поставяйте прекалено големи като обем храни или храни с ниско
съдържание на мазнини в уреда. Това може да причини пожар или токов удар.
• По време на работа уредът изпуска пара. Внимание! Парата е гореща.
Препоръчва се употребата на кухненски ръкавици и подложка.
• Бъдете изключително внимателни при местене на уреда, когато той съдържа
гореща мазнина или друг вид горещи течности.
• Не използвайте аксесоари или части от други производители; това може да
доведе до нараняване.
• Не използвайте и не поставяйте уреда върху гореща повърхност или близо до
източник на горещина.
• Уредът е само за използване в домашни условия.
• Този уред е предназначен само за домашна употреба. Производителят не
поема каквато и да е отговорност за вероятно повреждане причинено от
неправилно или неподходящо използване.
BG
4
www.electrolux.com
CS
Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let, pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a
pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Čištění a údržbu
by neměly provádět děti, pokud nejsou starší osmi let a nečiní tak pod
dozorem. Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
• Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje
bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
• Zabraňte, aby si děti hrály se spotřebičem.
• Přístroj lze zapojit pouze do takového zdroje energie, jehož napětí a
kmitočet odpovídají technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
• Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo kryt.
• Přístroj je nutné připojovat pouze k uzemněné zásuvce. Je-li třeba, lze
použít prodlužovací kabel 10 A.
• Dojde-li k poškození přístroje nebo napájecího kabelu, musí je vyměnit
výrobce, pověřený servisní pracovník nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se
zamezilo vzniku nebezpečí.
• Přístroj pokládejte vždy na rovný, pevný povrch.
• Vždy po použití, před čištěním a údržbou je třeba topinkovač vypnout a
odpojit od sítě.
• Při provozu se topinkovač i příslušenství zahřívá. Používejte pouze určené
rukojeti a ovládací prvky. Před čištěním a uskladněním nechte přístroj
vychladnout.
• Síťový kabel nesmí přijít do styku s žádnými horkými součástmi přístroje.
Nenořte přístroj do vody ani jiných tekutin.
•
• Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých předmětů (např. pod
záclonami). Nikdy nenechávejte spotřebič za chodu bez dohledu.
• Nepokoušejte se odstraňovat jídlo během chodu spotřebiče. Mohlo by
dojít k poškození spotřebiče nebo úrazům.
• Do spotřebiče nevkládejte příliš velké nebo nízkotučné potraviny. Mohlo
by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Ze spotřebiče během provozu vychází pára. Pozor! Pára je horká.
Doporučuje se používat rukavice nebo chňapky na hrnce.
• Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při manipulaci se spotřebičem, který
obsahuje horký olej nebo jiné horké tekutiny.
• Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo části od jiných výrobců, které
nejsou doporučeny či prodávány, protože by mohlo hrozit nebezpečí
poranění osob.
• Přístroj nepoužívejte a nepokládejte na horký povrch ani do blízkosti
zdrojů tepla.
• Přístroj je určen pouze k použití ve vnitřních prostorech.
• Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nepřijímá
odpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným
používáním.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
5
Læs følgende instruktion omhyggeligt, før apparatet anvendes for første
gang.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter, hvis de er under opsyn
eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde, og hvis
de forstår de medfølgende farer. Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn, med mindre de er 8 år eller ældre og under opsyn.
Opbevar apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn på under
8 år.
• Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden,
hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en
sikker måde, og hvis de forstår de medfølgende farer.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Apparatet må kun være sluttet til en strømforsyning, hvis netspænding og
frekvens er i overensstemmelse med specifikationerne på mærkepladen!
• Brug aldrig apparatet, og tag det aldrig op, hvis den medfølgende ledning er
beskadiget, eller huset er beskadiget.
• Apparatet må kun sluttes til en kontakt med jordforbindelse. Hvis det er
nødvendigt, er det muligt at bruge en forlængerledning, som kan bruges
med 10 A.
• Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal producenten,
en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den,
så der ikke opstår fare.
• Anbring altid apparatet på en flad, plan overflade.
• Apparatet skal være slukket, og stikket i stikkontakten skal trækkes ud efter
hver brug samt før rengøring og vedligeholdelse.
• Apparatet og tilbehøret bliver varmt under brug. Brug kun de dertil
indrettede håndtag og knapper. Sørg for afkøling før rengøring eller
opbevaring.
• Netledningen må ikke komme i berøring med apparatets varme dele.
Appararatet må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
•
• Apparatet må ikke bruges under eller i nærheden af brændbare genstande
(f.eks. gardiner). Apparatet må ikke efterlades uden opsyn, mens det er i brug.
• Forsøg ikke at fjerne madvarer, mens apparatet er i brug. Det kan medføre
personskade eller beskadigelse.
• Undgå at anbringe større stykker madvarer eller fedtfattig mad i dette
apparat. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Apparatet udsender damp under brug. Forsigtig! Dampen er meget varm.
Det anbefales at bruge ovnhandsker og grydelapper.
• Der skal udvises ekstrem forsigtighed, hvis apparatet flyttes med varm olie
eller andre varme væsker.
• Anvend aldrig tilbehør eller dele, som ikke anbefales, og som fremstilles eller
sælges af andre producenter. Det kan medføre risiko for personskade.
• Brug ikke eller anbring ikke apparatet på en varm overflade eller i nærheden
af en varmekilde.
• Apparatet er kun til indendørs brug.
• Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten
tager ikke noget ansvar for eventuel skade, der skyldes forkert eller ukorrekt
brug.
DA
6
www.electrolux.com
DE
Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät
zum ersten Mal verwenden.
• Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts und
die damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Reinigung und Wartung dürfen
nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre
und werden beaufsichtigt. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem
Netzkabel fern.
• Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem
Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren
verstanden haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung
und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn– das Netzkabel oder– das Gehäuse beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls notwendig
kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden.
• Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung
von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend
qualifizierten Person ausgetauscht werden.
• Das Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen.
• Das Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet
werden und der Netzstecker muss gezogen werden.
• Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene
Griffe und Knöpfe verwenden. Das Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder
aufbewahrt wird.
• Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen.
Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
•
• Verwenden Sie das Gerät nicht unter oder in der Nähe von brennbaren Objekten,
wie zum Beispiel Gardinen. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht
unbeaufsichtigt.
• Versuchen Sie nicht, Lebensmittelreste zu entfernen, während das Gerät eingeschaltet
ist. Es kann zu Verletzungen führen.
• Verwenden Sie keine übergroßen oder fettarmen Lebensmittel im Gerät. Es besteht die
Gefahr eines elektrischen Schlags und von Bränden.
• Das Gerät stößt während des Betriebs Dampf aus. Vorsicht! Der Dampf ist heiß. Es wird
empfohlen, Topflappen zu benutzen.
• Beim Verschieben des Geräts muss, aufgrund des heißen Öls oder anderer heißer
Flüssigkeiten, mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden.
• Niemals Zubehör oder Teile anderer Hersteller, die nicht empfohlen oder verkauft
werden, verwenden. Dies könnte zu Verletzungen führen.
• Das Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen
oder verwenden.
• Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt
keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
7
Първи стъпки / Začínáme
Sådan kommer du i gang / Erste Schritte
2
1
1. Преди да използвате уреда
за първи път: Поставете уреда
върху плоска, равна повърхност.
Почистете външната повърхност
и тази на плочата с чиста, влажна
кърпа.
BG
Предупреждение! Никога
не потапяйте корпуса, щепсела
или кабела във вода или друга
течност.
(Вижте „Грижи и почистване“).
1. Před prvním použitím spotřebiče:
Spotřebič umístěte na plochém a
rovném povrchu. Otřete vnější povrch
a pečicí plotýnky čistým, vlhkým
hadrem.
CS
Pozor! Nikdy kryt, zástrčku a
kabel nenamáčejte do vody nebo
jiné kapaliny.
(Viz Čištění a údržba).
1. Inden første ibrugtagning af
apparatet: Anbring apparatet på en
plan, jævn overflade. Tør ydersiden og
overfladen af bagepladen af med en
ren, fugtig klud.
DA
Advarsel! Soklen, stikket og
ledningen må aldrig nedsænkes i
vand eller anden væske.
(Se Rengøring og vedligeholdelse).
1. Vor der ersten Inbetriebnahme:
Stellen Sie das Gerät immer auf eine
ebene Oberfläche. Reinigen Sie die
Gehäuseaußenseiten und die Backplatten
mit einem sauberen, feuchten Tuch.
DE
8
Warnhinweis! Gehäuse,
Netzstecker und Kabel niemals in
Wasser oder eine andere Flüssigkeit
eintauchen.
(Siehe Reinigung und Pflege)
www.electrolux.com
2. Затворете капака. Включете
щепсела. Уредът започва да
загрява. Лампичката на индикатора
за вкл./изкл. започва да свети в
червено, показвайки, че уредът е
включен в контакта.
Забележка: За да предпазите
повърхността на плочата
за печене, намажете с пласт
растително масло.
3. Завъртете селектора за запържване
в посока на часовниковата стрелка,
от позиция СЛАБО към желаната
настройка за запържване. Когато
уредът е достигнал предварително
зададената температура, лампичката
на индикатора за температурата се
осветява в зелено.
Забележка: При включване за
първи път, са възможни временни
изпарения/миризми.
2. Zavřete víko. Zapojte spotřebič
do sítě. Spotřebič se začne
předehřívat. Kontrolka napájení Zap/
Vyp se rozsvítí červeně na znamení, že
spotřebič je zapojen do sítě.
Poznámka: K ochraně pečicích
plotýnek na ně při předehřívání
aplikujte vrstvu rostlinného oleje.
3. Otočte voličem úrovně výkonu po
směru hodinových ručiček z NÍZKÉ
polohy na požadované nastavení
výkonu. Když spotřebič dosáhne
nastavené teploty, kontrolka teploty
se rozsvítí zeleně.
Poznámka: Po prvním zapnutí může
dojít k dočasnému uvolňování
výparů/zápachu.
2. Luk låget. Sæt stikket i
stikkontakten. Apparatet begynder
at forvarme. Tænd-/sluklampen
lyser rødt for at vise, at apparatet er
tilsluttet til lysnettet.
Bemærk! For at beskytte bagepladens
overflade, anbefales det at forvarme
den med lidt vegetabilsk olie.
3. Drej knappen til valg af bruning
med uret fra positionen LAV til
den ønskede bruningsindstilling.
Når apparatet når den
forudindstillede temperatur, lyser
temperaturindikatoren grøn.
Bemærk! Der kan forekomme
midlertidige dampe/lugte, når
apparatet tændes for første gang.
2. Schließen Sie den Deckel. Stecken
Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose. Das Gerät beginnt
aufzuheizen. Die Betriebsanzeige
leuchtet rot, um zu signalisieren, dass
das Gerät an das Netz angeschlossen
wurde.
Hinweis: Zum Schutz der Backplatten
sollte zum Vorheizen Pflanzenöl
verwendet werden.
3. Drehen Sie den Bräunungsregler
im Uhrzeigersinn von der LOWPosition auf den gewünschten
Bräunungsgrad. Wenn das Gerät
die eingestellte Temperatur erreicht
hat, leuchtet die TemperaturKontrolllampe grün auf.
Hinweis: Beim ersten Einschalten kann
es zu einer vorübergehenden Dampf-/
Geruchsentwicklung kommen.
2
BG
CS
DA
1
DE
EE
EN
4. Внимателно отворете капака.
Намажете леко плочата с
масло. Поставете приготвеното
тесто за гофрети на дъното на
плочата. Тестото трябва да покрие
долната плоча, но не и да прелива.
Внимателно затворете капака.
Внимание: Уредът загрява
по време на работа, затова
използвайте кухненски ръкавици и
подложка.
5. Времето за приготвяне зависи
от желаната от вас степен на
изпържване на гофретата. Когато
сметнете, че гофретата е готова,
отворете капака. Извадете готовата
гофрета, с помощта на пластмасова
или дървена шпатула, устойчива на
нагряване. Забележка: Не използвайте
метални прибори, тъй като ще
повредят незалепващото покритие!
Затворете капака, за да запазите
топлината за следващата гофрета.
6. Когато приключите: завъртете
селектора за запържване обратно
на часовниковата стрелка, на
позиция ИЗКЛ. Лампичката на
индикатора за вкл./изкл. ще се
изключи. Изключете захранващия
кабел.
Внимание! Оставете уреда да
изстине напълно, преди да го
приберете.
4. Otevřete opatrně víko. Lehce pečicí
plotýnky potřete máslem. Na dno
pečicí plotýnky nadávkujte připravené
těsto na vafle. Těsto by mělo zakrýt
spodní pečicí plotýnku, nikoliv však
přetékat. Opatrně zavřete víko.
Pozor: Spotřebič se během provozu
zahřívá, používejte rukavice nebo
chňapky na hrnce.
5. Doba smažení závisí na stupni
propečení vaflí. Když máte dojem,
že jsou vafle hotové, otevřete víko.
Odeberte hotové vafle pomocí
teplovzdorné plastové či dřevěné
špachtle.
Poznámka: Nikdy nepoužívejte
kovové náčiní, protože by poškodilo
nepřilnavý povrch! Zavřete víko,
abyste uchovali teplo pro další pečení.
6. Po ukončení pečení: otočte
voličem úrovně výkonu proti směru
hodinových ručiček do polohy
VYPNUTO. Kontrolka Zap/Vyp zhasne.
Vypojte napájecí kabel.
Pozor! Před manipulací nechte
spotřebič zcela vychladnout.
4. Åbn forsigtigt låget. Smør
bagepladen let med smør. Anbring
den klargjorte vaffeldej på den
nederste bageplade. Dejen skal
dække hele den nederste bageplade,
men ikke gå ud over. Luk forsigtigt
låget.
Forsigtig! Apparatet bliver varmt
under drift. Brug ovnhandsker og
grydelapper.
5. Bagetiden afhænger af, hvor
gennembagt du ønsker vaflen. Åbn
låget, når du mener, at vaflen er klar.
Fjern den nybagte vaffel ved hjælp af
en varmefast palet af plastik eller træ.
Bemærk! Brug aldrig metalredskaber,
da disse kan beskadige slip-letbelægningen.
Luk låget for at spare på varmen til
næste bagning.
6. Når du er færdig med at bage: Drej
knappen til valg af bruning til SLUKstilling. Tænd-/sluklampen slukkes.
Træk stikket ud af stikkontakten.
Forsigtig! Lad apparatet køle helt af,
før det flyttes.
4. Öffnen Sie den Deckel vorsichtig.
Fetten Sie die Backplatte leicht
mit Butter ein. Geben Sie den
vorbereiteten Waffelteig auf die
untere Backplatte. Der Teig sollte die
gesamte Backplatte bedecken, jedoch
nicht überlaufen. Schließen Sie den
Deckel vorsichtig.
Vorsicht: Das Gerät wird während
des Betriebs heiß. Verwenden Sie
Topflappen.
5. Die Backdauer hängt vom
gewünschten Bräunungsgrad
ab. Öffnen Sie den Deckel, wenn
Sie meinen, dass die Waffel fertig
ist. Entfernen Sie die fertige Waffel
mit einem hitzebeständigen
Schaber aus Kunststoff oder Holz.
Hinweis: Verwenden Sie keine
Metallgegenstände, da diese die
Antihaftbeschichtung beschädigen!
Schließen Sie den Deckel, um ein
Entweichen der Hitze vor dem nächsten
Backen zu vermeiden.
6. Nach dem Backen: Drehen Sie
den Bräunungsregler gegen den
Uhrzeigersinn auf die OFF-Position.
Die Ein/Aus-Betriebsanzeige erlischt.
Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose.
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass
sich das Gerät ausreichend abgekühlt
hat.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
9
Грижи и почистване / Čištění a údržba
Rengøring og vedligeholdelse / Reinigung und Pflege
1. Оставете уреда да изстине
напълно, преди да го почистите.
Изключете уреда от контакта.
Почистете външната повърхност
и тази на плочата с чиста, влажна
кърпа.
BG
Предупреждение! Никога
не потапяйте корпуса, щепсела
или кабела във вода или друга
течност.
1. Před čištěním nechte spotřebič
zcela vychladnout. Vytáhněte
zástrčku spotřebiče ze zásuvky. Otřete
vnější povrch a pečicí plotýnky čistým,
vlhkým hadrem.
CS
Warnhinweis! Gehäuse,
Netzstecker und Kabel niemals in
Wasser oder eine andere Flüssigkeit
eintauchen.
10
2. Brug ikke slibende
rengøringsmidler eller
skuresvampe til rengøring af
apparatet.
Advarsel! Soklen, stikket og
ledningen må aldrig nedsænkes i
vand eller anden væske.
1. Vergewissern Sie sich vor
Reinigungsbeginn, dass sich das Gerät
ausreichend abgekühlt hat.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose. Reinigen Sie die
Gehäuseaußenseiten und die Backplatten
mit einem sauberen, feuchten Tuch.
DE
2. K čištění spotřebiče nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi
nebo drátěnky.
Pozor! Nikdy kryt, zástrčku a
kabel nenamáčejte do vody nebo
jiné kapaliny.
1. Lad apparatet køle helt af, før
det rengøres. Træk stikket ud af
stikkontakten. Tør ydersiden og
overfladen af bagepladen af med en
ren, fugtig klud.
DA
2. Не ползвайте абразивни
почистващи препарати или
фибро гъби при почистване на
уреда.
www.electrolux.com
2. Verwenden Sie zum Reinigen des
Geräts keine Scheuermittel oder
Metallschwämme.
Рецепти / Recepty
Recepten / Rezepte
BG
Шведски гофрети (10 порции)
Съставки
Яйце
Мляко
Кардамом (прясно смлян)
Захар
Брашно
Бакпулвер
Масло (разтопено)
Количества
2
375
1
60
500
1
60
BG
Мерна ед-ца Инструкции
бр.
Разбийте яйцата, млякото и кардамома. Добавете захар, брашно
мл.
и бакпулвер, продължете да разбивате, докато тестото стане
ч.л.
гладко. Накрая добавете разтопеното масло.
мл.
За най-добър резултат, оставете тестото да се охлади в
мл.
хладилник за около 30 минути.
ч.л.
мл.
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
CS
Švédské vafle (10 porcí)
Přísady
Vejce
Mléko
Kardamom (čerstvě namletý)
Cukr
Mouka
Prášek na pečení
Máslo (rozpuštěné)
Množství
2
375
1
60
500
1
60
Jednotka
ks
ml
lžička
ml
ml
lžička
ml
FR
Pokyny
HR
Smíchejte vejce, mléko a kardamom. Přidejte cukr, mouku a
prášek na pečení, pokračujte v míchání, dokud není těsto hladké.
Nakonec vmíchejte rozpuštěné máslo.
HU
IT
Pro nejlepší výsledky nechte těsto asi 30 minut vychladnout v
chladničce.
LT
LV
NL
NO
DA
Svenske vafler (10 portioner)
Ingredienser
Æg
Mælk
Kardemomme (nymalet)
Sukker
Mel
Bagepulver
Smør (smeltet)
Mængde
2
375
1
60
500
1
60
Enhed
stk.
ml
tsk.
ml
ml
tsk.
ml
pl
Anvisninger
Pisk æg, mælk og kardemomme sammen. Tilsæt sukker, mel og
bagepulver, og fortsæt med at piske, indtil dejen bliver jævn. Rør
smeltet smør i til sidst.
PT
Lad dejen køle af i køleskabet i ca. 30 minutter for at få det bedste
resultat.
RU
RO
SK
SL
SR
SV
DE
Schwedische Waffeln (10 Portionen)
Zutaten
Eier
Milch
Kardamom (frisch gemahlen)
Zucker
Mehl
Backpulver
Butter (flüssig)
Menge
2
375
1
60
500
1
60
Einheit
Anzahl
ml
TL
ml
ml
TL
ml
Anleitung
TR
Eier, Milch und Kardamom vermischen. Zucker, Mehl und
Backpulver hinzugeben und weiter rühren, bis der Teig glatt ist. Die
flüssige Butter unterrühren.
UK
Lassen Sie den Teig nach Möglichkeit 30 Minuten im Kühlschrank
stehen.
11
Изхвърляне / Likvidace
Bortskaffelse / Entsorgung
Рециклирайте материалите със
BG
. Поставяйте опаковките
символа
в съответните контейнери за
рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и
за рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди.
CS
Не изхвърляйте уредите, означени
, заедно с битовата
със символа
смет. Върнете уреда в местния пункт
за рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
nelikvidujte spolu
symbolem
s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
Kasser ikke apparater, der er mærket
DA
DE
12
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater.
, sammen med
med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie Geräte mit diesem
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll.
Symbol
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
www.electrolux.com
E
BG
F
G
CS
DA
A
DE
EE
H
EN
ES
FI
B
FR
HR
C
HU
IT
D
LT
LV
NL
NO
ee
en
es
FI
Koostisosad
Components
Componentes
Osat
A.Kaas
B. Kaane käepide
C.Korpus
D. Küpsetusplaadid
E. Pruunistusastme valija
F. Toiteindikaator Tuli
G. Temperatuuri indikaator
Tuli
H. Toitejuhe ja pistik
A.Lid
B. Lid Handle
C.Housing
D. Baking Plates
E. Browning Selector
F. Power On/Off Indicator
Light
G. Temperature Indicator
Light
H. Power cord and plug
A.Tapa
B. Asa de la tapa
C.Carcasa
D. Planchas para hornear
E. Selector de las funciones
del horno
F. Indicador de encendido/
apagado ON/OFF Ligero
G. Indicador de temperatura
Ligero
H. Cable de alimentación y
enchufe
A.Kansi
B. Kannen kahva
C. Moottorin kotelo
D.Paistolevyt
E. Tehotason valitsin
F. Virran merkkivalo
G. Lämpötilan merkkivalo
H. Virtajohto ja pistoke
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
13
Lugege järgmised juhised enne seadme esmakordset kasutamist
hoolikalt läbi.
• Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8. eluaastast juhul, kui neid
õpetatakse seda turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed (alates 8. eluaastast) tohivad
seadet puhastada ja hooldada ainult järelvalve korral. Hoidke seade ja selle
juhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.
• Füüsilise, sensoorse ja vaimupuudega või kogemuste ja teadmisteta
inimesed võivad seadet kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel,
et neid juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad
seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Lapsed ei tohi seadmega mängida.
• Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja
sagedus vastavad nimiandmete sildil toodud andmetele!
• Ärge kasutage seadet kunagi, kui voolujuhe või korpus on vigastatud.
• Seadet tohib ühendada üksnes maandatud pistikupessa. Vajadusel võib
kasutada 10 A jaoks sobilikku pikendusjuhet.
• Seadme või toitejuhtme vigastuse korral tuleb see ohu vältimiseks tootjal,
tootja volitatud teeninduses või samasuguse kvalifikatsiooniga isikul välja
vahetada.
• Asetage seade alati tasasele horisontaalsele tööpinnale.
• Seade tuleb iga kord pärast kasutamist, enne puhastamist ning hooldust
välja lülitada ning voolujuhe välja tõmmata.
• Seade ning tarvikud kuumenevad töötamise ajal. Kasutage ainult
ettenähtud käepidemeid ja nuppe. Enne puhastamist ja hoiustamist laske
seadmel jahtuda.
• Toitejuhe ei tohi puutuda kokku seadme kuumade pindadega.
Ärge kastke seadet kunagi vette ega muudesse vedelikesse.
•
• Ärge kasutage seda toodet süttivate esemete all või läheduses (nt
kardinad). Ärge kunagi jätke töötavat seadet järelvalveta.
• Ärge püüdke toitu küpsemise ajal eemaldada. Vigastuste või seadme
kahjustamise oht!
• Ärge pange seadmesse liiga palju ega madala rasvasisaldusega
toiduaineid. Tulekahju- või elektrilöögioht!
• Töö ajal tuleb seadmest auru. Ettevaatust! Aur on tuline. Kasutage
pajalappe või -kindaid.
• Eriti ettevaatlik tuleb seadme liigutamisel, kui selles on kuuma õli või
muud kuuma vedelikku.
• Kasutage ainult soovitatud tootjate valmistatud või müügil olevaid
tarvikuid – vastasel juhul võib kaasneda vigastusoht.
• Ärge kasutage seadet kuumal pinnal ega asetage seda kuumadele
pindadele või soojusallika lähedale.
• Seade on ette nähtud üksnes tubaseks kasutamiseks.
• Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Kui seadet
kasutatakse valesti või muul kui ettenähtud otstarbel, ei vastuta tootja
sellega kaasnevate võimalike kahjustuste eest.
ee
14
www.electrolux.com
en
Read the following instruction carefully before using the appliance for the
first time.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children unless they are aged from
8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of
reach of children aged less than 8 years.
• Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and if they understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and
frequency comply with the specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an
extension cable suitable for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid
hazard.
• Always place the appliance on a flat, level surface.
• The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each
time after use, before cleaning and maintenance.
• The appliance and accessories become hot during operation. Use only
designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or
storage.
• The mains cable must not come into contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
•
• Do not use the appliance underneath or near inflammable objects (e.g.
curtains). Never leave the appliance unattended while running.
• Do not attempt to remove food during operation. It may cause injury or
damage.
• Do not place oversized food or low fat food in this appliance. It may cause fire
or electric chock.
• The appliance gives off steam during operation. Caution! The steam is hot.
Use of oven mitts and pot holder is recommended.
• Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil
or other hot liquids.
• Never use accessories or parts made by other manufactures not
recommended or sold; may cause a risk of injury to persons.
• Do not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat.
• Appliance is for indoor use only.
• This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot
accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
15
Lea la siguiente instrucción detenidamente antes de utilizar el
electrodoméstico por primera vez.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante siempre
que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del aparato
de forma segura y comprendan los riesgos. La limpieza y mantenimiento de
usuario no podrán ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8
años y bajo supervisión. Mantega el aparato y el cable fuera del alcance de los
niños menores de 8 años.
• Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y
conocimientos suficientes para manejarlos de forma segura y comprendan los
riesgos.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• Este electrodoméstico sólo se puede conectar a una fuente de alimentación cuya
tensión y frecuencia sean compatibles con las especificaciones de la placa de
clasificación.
• Nunca utilice o coja el electrodoméstico si:
– el cable de alimentación presenta daños,
– la carcasa está dañada.
• El electrodoméstico sólo se debe conectar a un enchufe con toma de tierra. Si es
necesario, se puede utilizar un cable prolongador adecuado para 10 A.
• Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas
condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia o
por personal homologado, con el fin de evitar peligros.
• Coloque siempre el electrodoméstico en una superficie plana y uniforme.
• El electrodoméstico debe apagarse y desenchufarse siempre después de cada uso
y antes de su limpieza y mantenimiento.
• El electrodoméstico y los accesorios se calientan durante el funcionamiento.
Utilice únicamente los mangos y mandos específicos. Deje que se enfríe antes de
limpiarlo o guardarlo.
• El cable de alimentación principal no debe entrar en contacto con las partes
calientes del electrodoméstico.
No sumerja el electrodoméstico en agua ni en cualquier otro líquido.
•
• No utilice el electrodoméstico cerca de objetos inflamables (cortinas, por ejemplo).
Nunca deje el electrodoméstico desatendido mientras esté en funcionamiento.
• No trate de retirar alimentos mientras esté en funcionamiento. Puede causar daños
o lesiones.
• No coloque alimentos demasiado grandes ni de bajo contenido en grasas en este
electrodoméstico. Puede causar incendios y descargas eléctricas.
• El electrodoméstico emite vapor mientras está en funcionamiento. Precaución El
vapor está caliente. Se recomienda el uso de manoplas.
• Extreme las precauciones al manejar un electrodoméstico que contenga aceite
hirviendo u otros líquidos calientes.
• No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes no recomendados o
vendidos; existe riesgo de lesiones.
• No utilice ni coloque el electrodoméstico en una superficie caliente ni cerca de una
fuente de calor.
• No debe utilizarse el electrodoméstico en exteriores.
• Este aparato se ha concebido para un uso doméstico. El fabricante no puede
aceptar responsabilidad alguna por los posibles daños provocados por un uso
incorrecto o inadecuado.
es
16
www.electrolux.com
FI
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta
ensimmäistä kertaa.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heitä valvotaan ja ohjataan käyttämään laitetta
turvallisesti ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät
saa suorittaa käyttäjän suoritettavissa olevia puhdistus- ja huoltotoimia,
elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen
johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
• Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää laitteita ainoastaan silloin, kun heitä valvotaan ja
ohjataan käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät sen käyttöön
liittyvät vaarat.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus
vastaavat arvokilven tietoja.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos - virtajohto on vaurioitunut - kotelo on
vaurioitunut.
• Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Voit käyttää
tarvittaessa sopivaa jatkojohtoa.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan tai valtuutetun
huoltoliikkeen on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
• Sijoita laite aina tasaiselle ja tukevalle pinnalle.
• Laite on sammutettava ja virtajohto irrotettava aina käytön jälkeen sekä
ennen puhdistusta ja huoltoa.
• Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Käytä vain laitteen omia
kahvoja ja kädensijoja. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta tai
varastointia.
• Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
•
• Älä käytä laitetta syttyvien kohteiden alapuolella tai lähellä (esim. verhot).
Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
• Älä yritä poistaa ruokia käytön aikana. Seurauksena voi olla vammoja tai
vahinkoja.
• Älä aseta laitteeseen liian suuria tai vähärasvaisia ruokia. Seurauksena voi
olla tulipalo tai sähköisku.
• Laitteesta pääsee höyryä käytön aikana. Huomio! Höyry on kuumaa.
Uunikintaan ja patalapun käyttö on suositeltavaa.
• Erityistä huolellisuutta on noudatettava, kun kuumaa öljyä tai muita
kuumia nesteitä sisältäviä laitteita siirretään.
• Älä koskaan käytä muiden valmistajien lisävarusteita tai osia, joita ei
suositella tai myydä, olemassa on henkilövahinkovaara.
• Älä käytä tai säilytä laitetta kuumalla pinnalla tai lähellä lämmön lähdettä.
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei vastaa mahdollisista
vahingoista, jotka johtuvat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä
käytöstä.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
17
Alustamine / Getting started
Introducción / Aluksi
2
1
1. Enne seadme esmakordset
kasutamist: Asetage seade siledale,
tasasele pinnale. Pühkige seadme
välispinda ja küpsetusplaate puhta
niiske lapiga.
ee
Hoiatus! Ärge kunagi laske
seadme korpusel, juhtmel või
pistikul üleni vee või mõne muu
vedeliku alla sattuda.
(Vt Puhastamine ja hooldus).
1. Before you start using the appliance
for the first time: Place the appliance
on a flat, level surface.Wipe the outside
surface and the baking plate surfaces
with a clean, damp cloth.
en
Warning! Never immerse the
housing, plug, and cord in water or
any other fluid.
(See Cleaning and Care).
1. Antes de usar el aparato por
primera vez: Coloque siempre el
aparato en una superficie plana y
llana. Limpie la superficie exterior y
la plancha para hornear con un trapo
limpio y húmedo.
es
¡Advertencia! Nunca sumerja
la carcasa, el conector ni el cable
en agua u otro líquido.
Consulte “Limpieza y mantenimiento”.
1. Ennen laitteen ensimmäistä
käynnistyskertaa: Aseta laite
tasaiselle ja vakaalle alustalle. Pyyhi
ulkopinta ja paistolevyjen pinta
puhtaalla ja kostealla liinalla.
FI
18
Varoitus! Älä annan kotelon,
pistotulpan ja verkkojohdon kastua
vedestä tai muista nesteistä.
(Katso Puhdistaminen ja hoitaminen).
www.electrolux.com
2. Sulgege kaas. Lülitage seade
vooluvõrku. Seade alustab
eelkuumutust. Toiteindikaator põleb
punaselt, mis tähendab seda, et seade
on ühendatud vooluvõrku.
Märkus. Küpsetusplaadi pinna
kaitsmiseks hõõruge seda
eelkuumutuseks õliga.
3. Keerake pruunistusastme valijat
päripäeva asendist LOW soovitud
pruunistustasemeni. Kui seade
saavutab valitud temperatuuri,
muutub temperatuuri indikaator
roheliseks.
Märkus. Kui kasutate seadet esimest
korda, võib seadmest eralduda veidi
tehnilist lõhna.
2. Close the lid. Plug into mains. The
appliance starts to preheat. The
power on/off indicator light will
illuminate in red to indicate that the
appliance is connected to the mains.
Note:To protect the baking plate
surfaces, preheat with a layer of
vegetable oil.
3. Turn the browning selector
clockwise from the LOW position
to the desired browning setting.
When the appliance has reached the
preset temperature, the temperature
indicator light will illuminate in green.
Note: When turned on for the first
time, temporary vapours/odours may
occur.
2. Cierre la tapa. Enchufe a la red
eléctrica. El aparato empieza a
precalentar. La luz del indicador
se pondrá roja para indicar que el
electrodoméstico está conectado a la
red eléctrica.
Nota: Para proteger la superficie de la
plancha para hornear, precaliente con
una capa de aceite vegetal.
3. Gire el selector de las funciones del
horno en el sentido de las agujas
del reloj desde la posición LOW
hasta el ajuste que desee. Cuando el
electrodoméstico haya alcanzado la
temperatura programada, el indicador
de temperatura emitirá una luz verde.
Nota: El electrodoméstico puede
emitir vapor u olores temporales al
usarse por primera vez.
2. Sulje kansi. Kytke pistoke
pistorasiaan. Laite käynnistyy ja
kuumenee. Virran merkkivaloon
syttyy punainen valo, joka osoittaa
laitteen olevan kytkettynä
verkkovirtaan. Huomautus: suojaa
paistolevyjen pinta lisäämällä
pintaan kasviöljyä ennen
esikuumennusta.
3. Käännä tehotason valitsinta
myötäpäivään LOW-asennosta
haluamasi tehotason kohdalle.
Kun laite on saavuttanut esiasetetun
lämpötilan, lämpötilan merkkivaloon
syttyy vihreä valo.
Huomautus: Kun laite on kytketty
toimintaan ensimmäistä kertaa, siitä
voi päästä höyryä/hajua.
2
BG
CS
DA
1
DE
EE
EN
ES
4. Avage ettevaatlikult kaas. Hõõruge
küpsetusplaati kergelt võiga. Pange
ettevalmistatud vahvlitainas alumisele
küpsetusplaadile. Tainas peaks
katma alumise küpsetusplaadi, kuid
mitte voolama üle ääre. Sulgege
ettevaatlikult kaas.
Ettevaatust! Töö käigus läheb seade
kuumaks – kasutage pajalappe või
-kindaid.
5. Küpsetusaeg oleneb sellest, millise
küpsusastmega vahvlit te soovite.
Kui arvate, et vahvel on valmis, avage
kaas. Eemaldage valmis vahvel
kuumakindlast plast- või puulabidaga.
Märkus. Ärge kasutage selleks
metallist tarvikuid, sest need
kahjustavad seadme pinda!
Sulgege kaas, et säilitada kuumust
järgmise vahvli jaoks.
6. Kui olete küpsetamise lõpetanud:
keerake pruunistusastme valija
vastupäeva VÄLJAS-asendisse.
Toiteindikaator kustub. Eemaldage
toitejuhe vooluvõrgust.
Ettevaatust! Enne kui seadet
puudutate, laske sel täielikult maha
jahtuda.
4. Carefully open the lid. Lightly grease
the Baking plate with butter. Put the
prepared waffle batter on the bottom
Baking plate. The batter should
cover the lower baking plate, but
not overflow. Carefully close the lid.
Caution: The appliance becomes hot
during operation, use oven mitts and
pot holder.
5. The frying time depends on how
well fried you want the waffle. When
you think the waffle is ready, open the
lid. Remove the finished waffle using a
heat-proof plastic or wooden spatula.
Note: Never use metal utensils as they
will damage the non-stick coating!
Close the Lid to preserve the heat
until ready for the next baking.
6. When you are finished baking:
turn the browning selector counterclockwise to the OFF position. The on/
off indicator light will turn off. Unplug
the power cord.
Caution! Allow the appliance to cool
down completely before handling!
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
4. Abra la tapa. Engrase ligeramente
la plancha para hornear con
mantequilla. Coloque la masa del
gofre por el fondo de la plancha
para hornear. El gofre debe cubrir
la plancha para hornear inferior,
pero sin desbordarse. Cierre la tapa.
Precaución: El electrodoméstico
se calienta mientras está en
funcionamiento. Use manoplas.
4. Avaa kansi varoen. Voitele paistolevy
kevyesti voilla. Lisää vohvelitaikinaa
alapaistolevylle. Taikinan tulee peittää
alapaistolevy, mutta taikina ei saa
valua sen yli. Sulje kansi varoen.
Huomio: Laite kuumenee käytön
aikana, käytä uunikinnasta ja
patalappua.
5. El tiempo de freír depende de cómo
de frito desea el gofre. Cuando
considere que el gofre está listo, abra
la tapa. Retire el gofre usando una
espátula de plástico resistente al calor o
de madera.
Nota: Nunca utilice utensilios de metal,
ya que dañarían el baño antiadherente!
Cierre la tapa para conservar el calor
hasta que esté preparado para la
próxima cocción.
5. Paistoaika riippuu haluamastasi
vohvelin paistotasosta. Kun vohveli
on mielestäsi valmis, avaa kansi. Poista
valmis vohveli lämmönkestävän
muovi- tai puulastan avulla.
Huomautus: Älä koskaan käytä
metallisia välineitä, sillä ne
vahingoittavat tarttumatonta pintaa!
Sulje kansi lämmön säilyttämiseksi
seuraavaan paistokertaan saakka.
PT
6. Cuando termine con la cocción:
Gire el selector de las funciones del
horno hasta la posición de apagado.
Se apagará el indicador luminoso de
encendido/apagado Desenchufe el
cable de alimentación.
Precaución! Deje que el
electrodoméstico se enfríe antes de
manejarlo.
RO
RU
SK
SL
SR
6. Paistamisen jälkeen: käännä
tehotason valitsinta vastapäivään
OFF-asentoon. Virran merkkivalo
sammuu. Irrota pistoke pistorasiasta.
Huomio! Anna laitteen jäähtyä
kokonaan ennen sen käsittelemistä.
SV
TR
UK
19
Puhastamine ja hooldus / Cleaning and care
Limpieza y mantenimiento / Puhdistaminen ja hoitaminen
1. Enne puhastamist laske seadmel
täielikult maha jahtuda. Eemaldage
seade vooluvõrgust. Pühkige seadme
välispinda ja küpsetusplaate puhta
niiske lapiga.
ee
Hoiatus! Ärge kunagi laske
seadme korpusel, juhtmel või
pistikul üleni vee või mõne muu
vedeliku alla sattuda.
1. Allow the appliance to cool down
completely before cleaning. Unplug
the appliance. Wipe the outside
surface and the baking plate surfaces
with a clean, damp cloth.
en
20
2. No utilice limpiadores abrasivos ni
estropajos para limpiar el aparato.
¡Advertencia! Nunca sumerja
la carcasa, el conector ni el cable
en agua u otro líquido.
1. Anna laitteen jäähtyä kokonaan
ennen sen puhdistamista. Irrota
pistoke pistorasiasta. Pyyhi ulkopinta
ja paistolevyjen pinta puhtaalla ja
kostealla liinalla.
FI
2. Do not use abrasive cleaners or
scouring pads when cleaning the
appliance.
Warning! Never immerse the
housing, plug, and cord in water or
any other fluid.
1. Deje que el electrodoméstico
se enfríe antes de manejarlo.
Desenchufe el aparato. Limpie la
superficie exterior y la plancha
para hornear con un trapo limpio y
húmedo.
es
2. Ärge kasutage seadme
puhastamiseks abrasiivseid
vahendeid ega küürimisšvamme.
Varoitus! Älä annan kotelon,
pistotulpan ja verkkojohdon kastua
vedestä tai muista nesteistä.
www.electrolux.com
2. Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita tai pesulappuja
laitteen puhdistamiseen.
Retseptid / Recipes
Recetas / Reseptit
EE
Rootsi vahvlid (10 tükki)
Koostisained
Muna
Piim
Kardemon (värskelt jahvatatud)
Suhkur
Jahu
Küpsetuspulber
Või (sulatatud)
Kogus
2
375
1
60
500
1
60
Ühik
tk
ml
tl
ml
ml
tl
ml
BG
Juhised
CS
Segage vispliga omavahel munad, piim ja kardemon. Lisage suhkur,
jahu ja küpsetuspulber ning jätkake segamist, kuni tainas on sile ja
ühtlane. Lõpuks segage hulka sulatatud või.
DA
DE
Parimate tulemuste saamiseks pange tainas 30 minutiks külmkappi
seisma.
EE
EN
ES
FI
EN
Swedish waffles (10 servings)
Ingredients
Egg
Milk
Cardamom (freshly ground)
Sugar
Flour
Baking powder
Butter (melted)
Quantity
2
375
1
60
500
1
60
Unit
pcs.
ml
tsp.
ml
ml
tsp.
ml
FR
Instructions
HR
Whisk together eggs, milk, and cardamom. Add sugar, flour and
baking powder, continue whisking until the batter becomes
smooth. Finally stir in melted butter.
HU
IT
For best result, let the batter cool in the refrigerator for about 30
minutes.
LT
LV
NL
NO
ES
Gofres suecos (para 10 personas)
Ingredientes
Huevo
Leche
Cardamomo (recién molido)
Azúcar
Harina
Levadura
Mantequilla (deshecha)
Cantidad
2
375
1
60
500
1
60
Unidad
uds.
ml
cucharadita
ml
ml
cucharadita
ml
pl
Instrucciones
Bata los huevos, la leche y el cardamomo. Añada el azúcar, la
harina y la levadura. Continúe batiendo hasta obtener una masa
ligera. Por último, mézclelo con mantequilla deshecha.
PT
Para un mejor resultado, deje que la masa se enfríe en la nevera
durante 30 minutos.
RU
RO
SK
SL
SR
SV
FI
Ruotsalaiset vohvelit (10 annosta)
Ainekset
Kananmunat
Maito
Kardemumma (vasta jauhettu)
Sokeri
Jauhot
Leivinjauhe
Voi (sulatettu)
Määrä
2
375
1
60
500
1
60
Yksikkö
kpl
ml
tl
ml
ml
tl
ml
Ohjeet
TR
Vatkaa kananmunat, maito ja kardemumma. Lisää sokeri, jauhot ja
leivinjauhe. Jatka vatkaamista, kunnes taikina on tasaista. Sekoita
lopuksi sekaan voisula.
UK
Anna taikinan jäähtyä jääkaapissa noin 30 minuutin ajan
parhaiden tuloksien saavuttamiseksi.
21
Jäätmekäitlusse andmine / Disposal
Cómo desechar el electrodoméstico / Hävittäminen
ee
en
es
Sümboliga
tähistatud materjalid
võib ringlusse suunata. Selleks viige
pakendid vastavatesse konteineritesse.
Aidake hoida keskkonda ja inimeste
tervist ja suunake elektri- ja
elektroonilised jäätmed ringlusse.
tähistatud
Ärge visake sümboliga
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
Recycle the materials with the symbol
Do not dispose appliances marked with
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances.
with the household
the symbol
waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your
municipal office.
Recicle los materiales con el símbolo
No deseche los aparatos marcados con
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para su
reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la
salud pública, así como a reciclar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.
junto con los residuos
el símbolo
domésticos. Lleve el producto a su centro
de reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
FI
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut.
22
www.electrolux.com
merkittyjä
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
E
BG
F
G
CS
DA
A
DE
EE
H
EN
ES
FI
B
FR
HR
C
HU
IT
D
LT
LV
NL
NO
fr
HR
Hu
It
Composants
Sastavni dijelovi
A készülék részei
Componenti
A.Couvercle
B. Poignée du couvercle
C.Socle
D. Plaques de cuisson
E. Sélecteur de niveau de
cuisson
F. Voyant Marche/Arrêt
G. Voyant de température
H. Câble d‘alimentation et
fiche
A.Poklopac
B. Ručka poklopca
C. Kućište
D. Ploče za pečenje
E. Programator tamnjenja
F. Indikator uključeno/
isključeno Svjetlo
G. Indikator temperature
Svjetlo
H. Kabel za napajanje i utikač
A.Fedél
B. Fedél fogantyú
C. Készülékház
D. Sütőlapok
E. Pirítás választógombja
F. Be/Ki jelzőfény Világítás
G. Hőmérsékletjelzés
Világítás
H. Tápkábel és dugó
A.Coperchio
B. Manico del coperchio
C.Alloggiamento
D. Piastre di cottura
E. Selettore di doratura
F. Indicatore accensione/
spegnimento Spia
G. Indicatore temperatura
Spia
H. Cavo di alimentazione e
spina
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
23
Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, s‘ils sont surveillés
ou ont reçu des instructions concernant l‘utilisation de l‘appareil en toute
sécurité, et s‘ils comprennent les risques encourus. Seuls les enfants âgés de
plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une opération
de nettoyage ou de maintenance sur l‘appareil. L‘appareil et son cordon
d‘alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins
de 8 ans.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l‘expérience
sont insuffisantes, à condition d‘être surveillés ou d‘avoir reçu des instructions
concernant l‘utilisation sécurisée de l‘appareil et de comprendre les risques
encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
• L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à
la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon d’alimentation est
endommagé ; – le corps de l’appareil est endommagé.
• L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge
électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire.
• Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin
d’éviter tout danger.
• L’appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale.
• L’appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque
utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
• L’appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement.
Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l’appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
• Le cordon d’alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de
l’appareil.
•
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• N’utilisez pas l’appareil sous ou à proximité d’un objet inflammable (par ex. des
rideaux). Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
• N’essayez pas de retirer les aliments durant la cuisson. Risque de blessures ou
d’endommagement de l’appareil.
• Ne placez pas d’aliments trop gros ou à faible teneur en matières grasses dans cet
appareil. Cela peut provoquer un incendie et un choc électrique.
• En cours de fonctionnement, l’appareil libère de la vapeur. Attention ! La vapeur est
chaude. Nous vous recommandons d’utiliser des gants de cuisine et une manique.
• Faites extrêmement attention si vous déplacez l’appareil et qu’il contient de l’huile
chaude ou tout autre liquide chaud.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces provenant d’un autre fabricant non
homologués ; cela peut provoquer des blessures corporelles.
• Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur une surface brûlante ou à proximité d’une
source de chaleur.
• Cet appareil est réservé à une utilisation à l’intérieur uniquement.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte ou
inadaptée de l’appareil.
Fr
24
www.electrolux.com
HR
Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja.
• Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina ako su
pod nadzorom ili ako su dobila upute o sigurnoj upotrebi uređaja
te razumiju uključene opasnosti. Čišćenje i korisničko održavanje ne
smiju provoditi djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
Uređaj i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
• Uređaje mogu upotrebljavati osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih
ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom i ako su dobile upute o sigurnoj
upotrebi uređaja te razumiju uključene opasnosti. • Djeca se ne smiju igrati uređajem.
• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon
i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim
vrijednostima!
• Nikad ne koristite niti posežite za uređajem ako je- kabel za napajanje
oštećen,- kućište uređaja oštećeno.
• Uređaj se smije priključivati samo na uzemljenu utičnicu. Ako je
potrebno, može se koristiti produžni kabel prikladan za 10 A.
• Ako je aparat ili kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba da
biste izbjegli opasnost.
• Aparat uvijek postavljajte na vodoravnu površinu.
• Uređaj mora biti isključen i utikač izvučen iz izvora napajanja nakon
svake upotrebe, prije čišćenja i održavanja.
• Tijekom rada aparat i dodaci postaju vrući. Koristite samo naznačene
ručke i gumbe. Prije čišćenja ili odlaganja ostavite aparat da se ohladi.
• Električni kabel ne smije doći u dodir niti s jednim vrućim dijelom
uređaja.
Ne uranjajte uređaj u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu.
•
• Uređaj ne upotrebljavajte ispod ili u blizini zapaljivih predmeta (npr.
zavjesa). Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je u radu.
• Ne pokušavajte ukloniti namirnice tijekom rada. To može prouzročiti
oštećenje ili ozljedu.
• U ovaj uređaj ne stavljajte prevelike namirnice ili one s manje masnoće.
To može izazvati požar ili električni udar.
• Ovaj uređaj tijekom rada ispušta paru. Oprez! Para je vruća. Preporučuje
se upotreba kuhinjskih rukavica ili držača za lonce.
• Izniman oprez mora se upotrijebiti prilikom pomicanja uređaja koji
sadrži vruće ulje ili vruće tekućine.
• Nikada ne upotrebljavajte pribor ili dijelove drugih proizvođača koji
nisu preporučeni ili se ne prodaju. To može prouzročiti opasnost od
ozljeđivanja osoba.
• Ne koristite niti postavljajte uređaj na vruću površinu ili blizu izvora
topline.
• Uređaj služi samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač
ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguće štete nastale zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
25
A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő
utasításokat.
• Ezt a készüléket gyermekek abban az esetben használhatják, ha elmúltak 8
évesek, és megfelelő felügyeletet biztosítunk számukra, vagy megtanítjuk őket a
biztonságos használatra, és megértetjük velük a használattal járó veszélyeket. A
készülék tisztítását és karbantartását kizárólag akkor végezhetik gyermekek, ha
8 évnél idősebbek, és az állandó felügyelet biztosított. A készüléket és a hálózati
vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy 8 évnél fiatalabb gyermekek ne férhessenek
hozzá.
• A háztartási készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű
felnőttek, továbbá kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek
kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha elsajátították a
biztonságos működtetés módját, és megértették az ezzel együtt járó veszélyeket. • A készülék nem játékszer.
• A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos
feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
• Soha ne használja és ne vegye kézbe a készüléket, ha
– megsérült a tápkábel,
– ha megsérült a burkolat.
• A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható.
Szükség esetén 10 A áramerősségnek megfelelő hosszabbító kábelt használhat.
• Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében
azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett
szakembernek kell kicserélnie.
• A készüléket mindig sima, vízszintes munkafelületre helyezze.
• A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után mindig kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
• A készülék és kiegészítői a használat során felforrósodnak. Csak a kijelölt
fogantyúkat és gombokat érintse meg. Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja lehűlni.
• A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
•
• Ne használja a készüléket gyúlékony tárgyak (pl. függönyök) alatt vagy azok
közelében. Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Működés közben ne próbáljon meg ételt kivenni a készülékből. Ez személyi
sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.
• Ne tegyen túl nagy méretű vagy alacsony zsírtartalmú ételt a készülékbe. Ilyenkor
tűz üthet ki, vagy áramütés érheti.
• A készülék működés közben gőzt bocsát ki. Figyelem! A gőz forró! Konyhai
fogókesztyű vagy edényfogó használata javasolt.
• A forró olajat vagy egyéb forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatását fokozott
óvatossággal végezze.
• Sohase használjon más gyártó által gyártott, de nem ajánlott vagy szállított
tartozékokat; sérülésveszélyt idézhetnek elő.
• Ne helyezze a készüléket forró felületre vagy hőforrás közelébe.
• A készülék kizárólag beltéri környezetben történő használatra alkalmas.
• Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal
semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt
bekövetkezett esetleges károkért.
Hu
26
www.electrolux.com
It
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio
per la prima volta.
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8
anni e da adulti se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all‘uso
dell‘apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti. La pulizia e gli interventi
di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini di età inferiore agli
8 anni e in assenza di supervisione. Tenere l‘apparecchiatura e il rispettivo
cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
• Le apparecchiature possono essere usate da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull‘uso
dell‘apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all‘uso
dell‘apparecchiatura e hanno capito i rischi coinvolti.
• Evitare che i bambini giochino con l‘apparecchiatura.
• L’apparecchio può essere collegato solo a una fonte di alimentazione con
tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle
caratteristiche.
• Non utilizzare l’apparecchio se
– il cavo di alimentazione è danneggiato,
– il rivestimento esterno è danneggiato.
• Collegare l’apparecchio esclusivamente a prese dotate di messa a terra. Se
necessario, è possibile utilizzare una prolunga tipo 10 A.
• Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, richiederne la
sostituzione al produttore, a un suo agente dell’assistenza tecnica o a una
persona egualmente qualificata per evitare rischi.
• Posizionare sempre l’apparecchio su una superficie piana e regolare.
• Spegnere l’apparecchio e scollegarlo dall’alimentazione di rete dopo ogni
utilizzo e prima di ogni operazione di pulizia e manutenzione.
• L’apparecchio e gli accessori si surriscaldano durante l’uso. Utilizzare solo le
maniglie e le manopole designate. Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di
pulirlo o riporlo.
• Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate
dell’apparecchio.
Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.
•
• Non utilizzare l’apparecchiatura sotto o in prossimità di oggetti infiammabili (ad
es. tende). Mai lasciare l’apparecchiatura incustodita durante il funzionamento.
• Non tentare di togliere il cibo durante il funzionamento. Ciò potrebbe
provocare lesioni o danni.
• Non introdurre una quantità di cibo eccessiva o cibo a basso contenuto di grassi
in questa apparecchiatura. Pericolo di incendio o scosse elettriche.
• Durante il funzionamento, l’apparecchiatura produce vapore. Attenzione! Il
vapore è caldo. Si consiglia di utilizzare i guanti e un sottopentola.
• Prestare la massima attenzione quando si tratta di spostare un’apparecchiatura
contenente olio o altri liquidi incandescenti
• Mai utilizzare accessori o pezzi di ricambio venduti da altri produttori o non
consigliati: pericolo di lesioni alle persone.
• Non utilizzare o posizionare l’apparecchio su una superficie calda o in
prossimità di fonti di calore.
• Da utilizzare esclusivamente in interni.
• Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico. Il produttore declina
qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da uso improprio o non
corretto.
27
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Première utilisation / Početak rada
Üzembe helyezés / Operazioni preliminari
2
1
1. Avant d’utiliser l’appareil pour la
première fois : Placez l’appareil sur
une surface plate et de niveau. Essuyez
la surface extérieure et les plaques
de cuisson avec un chiffon propre et
humide.
Fr
Attention ! Ne plongez jamais
le boîtier, la prise et le cordon dans
de l’eau ou tout autre liquide.
(Reportez-vous au chapitre Nettoyage
et entretien).
1. Prije prve uporabe uređaja: Uređaj
postavljajte na ravnu, vodoravnu
površinu. Vanjsku površinu i ploče
za pečenje obrišite čistom, vlažnom
krpom.
HR
Upozorenje! Ne uranjajte
kućište, priključak i žicu u vodu ili
drugu tekućinu.
(Pogledajte Čišćenje i održavanje).
1. Az első használat előtt: Helyezze
a készüléket egy sík, vízszintes
felületre. A készülék külső felületét
és a sütőlapok felületét tiszta, nedves
ruhával törölje át.
Hu
Figyelem! Soha ne merítse
vízbe vagy egyéb folyadékba alá a
burkolatot, dugót és tápkábelt.
(Lásd az Ápolás és Tisztítás és ápolás).
1. Preparazione al primo utilizzo
dell’apparecchiatura: Appoggiare
l’apparecchiatura su una superficie
piana e orizzontale. Pulire la superficie
esterna e la piastra di cottura con un
panno pulito, umido.
It
28
Attenzione: non immergere
mai il corpo motore, la spina o il
filo dell’alimentazione in acqua o
in nessun altro liquido.
(Vedere il capitolo “Pulizia e
manutenzione ”).
www.electrolux.com
2. Fermez le couvercle. Insérez la
fiche d’alimentation dans une prise
secteur. L’appareil commence à
chauffer. Le voyant Marche/Arrêt
s’allume en rouge pour vous indiquer
que l’appareil est branché à une prise
secteur.
Remarque : pour protéger les plaques
de cuisson, laissez-les préchauffer avec
une couche d’huile végétale.
3. Tournez le sélecteur de niveau de
cuisson vers la droite, de la position
BAS au réglage de cuisson que vous
souhaitez. Lorsque l’appareil a atteint
la température prédéfinie, le voyant de
température s’allumera en vert.
Remarque : lorsque l’appareil est
allumé pour la première fois, des
vapeurs/odeurs peuvent se dégager
temporairement.
2. Zatvorite poklopac. Uključite u
struju. Uređaj se počinje zagrijavati.
Indikator uključeno/isključeno svijetlit
će crvenim svjetlom kako bi označilo
da je uređaj uključen u struju.
Napomena: Kako bi se zaštitile
površine ploče za pečenje,
predgrijanje obavite sa slojem od
biljnog ulja.
3. Programator tamnjenja okrenite u
smjeru kazaljke na satu iz položaja
NISKO na željenu postavku
tamnjenja. Kada uređaj dosegne
postavljenu temperaturu, svjetlo
indikatora temperature svijetlit će u
zelenoj boji.
Napomena: Kada se uređaj po prvi
put uključi može doći do privremene
pojave pare/mirisa.
2. Csukja le a fedelet. Csatlakoztassa a
készüléket a hálózati feszültséghez. A
készülék megkezdi az előmelegítést.
A Be/Ki jelzőfény piros színnel
kezd világítani, ami azt jelzi, hogy a
készülék csatlakoztatva van a hálózati
feszültséghez.
Megjegyzés: A sütőlapokat előmelegítés
előtt vékonyan kenje be étolajjal, hogy
megóvja felületüket.
3. Fordítsa el a pirítás
választógombját az óramutató
járásával megegyező irányba,
a LOW (Alacsony) fokozatból a
megfelelő pirítási fokozatba.
Amikor a készülék eléri a beállított
hőmérsékletet, a hőmérsékletjelző
fény zöld színnel kezd világítani.
Megjegyzés: A készülék első
bekapcsolásakor egy rövid ideig gőz
és szag érzékelhető.
2. Chiudere il coperchio. Collegare
il cavo di alimentazione.
L’apparecchiatura inizia a scaldare.
La spia di accensione/spegnimento
si illumina di rosso per segnalare che
l’apparecchiatura è collegata alla rete
elettrica.
Nota: per proteggere le superfici della
piastra di cottura, preriscaldare con
uno strato di olio vegetale.
3. Girare il selettore di doratura
in senso orario dalla posizione
LOW fino al livello di
doratura desiderato. Quando
l’apparecchiatura raggiunge la
temperatura preimpostata, la spia
della temperatura si illumina di verde.
Nota: quando si accende
l’apparecchiatura per la prima volta,
si possono formare provvisoriamente
vapori/odori.
2
BG
CS
DA
1
DE
EE
EN
4. Ouvrez doucement le couvercle.
Graissez légèrement la plaque de
cuisson avec du beurre. Versez la pâte
à gaufres dans le fond de la plaque
de cuisson. La pâte doit recouvrir la
plaque de cuisson inférieure, mais
elle ne doit pas en déborder. Fermez
doucement le couvercle.
Attention : En cours de
fonctionnement, l‘appareil devient
chaud. Utilisez un gant de cuisine et
une manique.
5. Le temps de cuisson dépend du niveau
de cuisson que vous souhaitez pour
vos gaufre. Lorsque vous pensez que
la gaufre est prête, ouvrez le couvercle.
Retirez la gaufre cuite à l‘aide d‘une
spatule en bois ou en plastique résistant
à la chaleur.
Remarque : N‘utilisez jamais d‘ustensiles
en métal car ils endommageraient le
revêtement anti-adhésif ! Fermez le
couvercle pour conserver la chaleur
jusqu‘à la cuisson suivante.
6. À la fin de la cuisson : tournez le
sélecteur de niveau de cuisson vers
la gauche, jusqu‘à la position ARRÊT.
Le voyant Marche/Arrêt s‘éteint.
Débranchez le cordon d‘alimentation.
Attention ! Laissez complètement
refroidir l‘appareil avant de le
manipuler
4. Pažljivo otvorite poklopac. Lagano
pomažite ploču za pečenje maslacem.
Stavite pripremljenu mješavinu
za vafle na dno ploče za pečenje.
Mješavina treba prekrivati donju
ploču za pečenje, ali ne smije teći
s nje. Pažljivo zatvorite poklopac.
Oprez: Uređaj se zagrijava tijekom
rada, upotrijebite kuhinjske rukavice i
držač lonca.
5. Vrijeme prženja ovisi o tome kako
pržene vafle želite. Kada mislite da je
vafl gotov, otvorite poklopac. Izvadite
gotov vafl plastičnom lopaticom
otpornom na toplinu ili drvenom
lopaticom.
Napomena: Nikada ne upotrebljavajte
metalni pribor jer bi mogao oštetiti
neprianjajući sloj!
Zatvorite poklopac kako bi se očuvala
toplina do sljedećeg pečenja.
6. Kada završite s pečenjem: okrenite
programator za tamnjenje u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu
u položaj ISKLJ. Svjetlo indikatora
uključeni/isključeno ugasit će se.
Izvucite kabel napajanja.
Oprez! Pustite da se uređaj potpuno
ohladi prije rukovanja.
4. Óvatosan nyissa fel a fedelet.
Vékonyan vajazza ki a sütőlapokat.
Helyezze az előkészített waffel tésztát
az alsó sütőlapra. A tésztának le kell
fednie az alsó sütőlapot, azonban
nem lóghat le róla. Óvatosan zárja le a
fedelet.
Figyelem: A készülék használat
közben felforrósodik, ezért használjon
konyhai fogókesztyűt vagy
edényfogót.
5. A sütési idő attól függ, hogy mennyire
szeretné megsütni a waffelt. Ha úgy
gondolja, hogy kész a waffel, nyissa fel a
fedelet. Távolítsa el az elkészült waffelt
egy hőálló műanyag vagy fa spatulával.
Megjegyzés: Soha ne használjon
fém eszközt, mert az megsértheti a
tapadásmentes bevonatot!
Csukja le a fedelet, hogy a készülék
megőrizze a hőt, míg ön felkészül a
következő sütéshez.
6. Amikor befejezte a sütést: forgassa a
piritás választógombját az óramutató
járásával ellentétesen, KI fokozatba.
A Be/Ki jelzőfény kialszik. Húzza ki a
hálózati kábelt a dugaljból.
Figyelem! Használat után hagyja a
készüléket teljesen lehűlni.
4. Aprire il coperchio facendo molta
attenzione. Applicare un leggero
strato di burro sulla piastra di
cottura. Versare la miscela per i waffle
sulla piastra di cottura inferiore. La
miscela deve coprire la piastra di cottura
inferiore, senza fuoriuscire. Chiudere il
coperchio facendo molta attenzione.
Attenzione: durante il funzionamento
l’apparecchiatura diventa
incandescente, utilizzare i guanti da
forno e il sottopentola.
5. Il tempo di cottura dipende dal
livello di frittura che si desidera per
il waffle. Quando si pensa che il waffle
sia pronto, aprire il coperchio. Togliere il
waffle pronto utilizzando una spatola di
plastica resistente al calore o di legno.
Nota: mai utilizzare utensili in metallo
perché danneggiano il rivestimento
antiaderente!
Chiudere il coperchio per mantenere il
calore fino alla cottura successiva.
6. Terminata la cottura: ruotare
il selettore di doratura in senso
antiorario in posizione OFF. La spia
luminosa di accensione/spegnimento
si spegne Staccare il cavo di
alimentazione.
Attenzione! Attendere
che l’apparecchiatura si sia
completamente raffreddata prima di
maneggiarla.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
29
Nettoyage et entretien / Čišćenje i održavanje
Tisztítás és ápolás / Pulizia e manutenzione
1. Laissez complètement refroidir
l’appareil avant de le manipuler.
Débranchez l’appareil. Essuyez la
surface extérieure et les plaques de
cuisson avec un chiffon propre et
humide.
Fr
Attention ! Ne plongez jamais
le boîtier, la prise et le cordon
dans de l’eau ou tout autre
liquide.
1. Pustite da se uređaj potpuno ohladi
prije čišćenja. Isključite uređaj.
Vanjsku površinu i ploče za pečenje
obrišite čistom, vlažnom krpom.
HR
30
2. Ne használjon súroló
tisztítókelléket, pl. súrolópárnát a
készülék tisztításához.
Figyelem! Soha ne merítse
vízbe vagy egyéb folyadékba alá a
burkolatot, dugót és tápkábelt.
1. Attendere che l’apparecchiatura
si sia completamente raffreddata
prima di pulirla. Staccare la spina
dalla presa di corrente. Pulire la
superficie esterna e la piastra di
cottura con un panno pulito, umido.
It
2. Ne upotrebljavajte abrazivna
sredstva za čišćenje ili jastučiće za
ribanje prilikom čišćenja uređaja.
Upozorenje! Ne uranjajte
kućište, priključak i žicu u vodu ili
drugu tekućinu.
1. Tisztítás előtt hagyja a készüléket
teljesen lehűlni. Húzza ki a
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A készülék külső felületét és a
sütőlapok felületét tiszta, nedves
ruhával törölje át.
Hu
2. N’utiliser ni produits nettoyants
abrasifs ni grattoirs pour le
nettoyage de l’appareil.
Attenzione: non immergere
mai il corpo motore, la spina o il
filo dell’alimentazione in acqua o
in nessun altro liquido.
www.electrolux.com
2. Non utilizzare detergenti o
spugnette abrasivi per pulire
l’apparecchiatura.
Recettes / Recepti
Receptek / Ricette
FR
Gaufres suédoises (10 portions)
Ingrédients
Œuf
Lait
Cardamome (fraîchement moulue)
Sucre
Farine
Levure chimique
Beurre (fondu)
Quantité
2
375
1
60
500
1
60
Unité
œufs
ml
c. à café
ml
ml
c. à café
ml
BG
Instructions
CS
Fouettez les œufs, le lait et la cardamome. Ajoutez le sucre, la
farine et la levure, continuez à fouetter jusqu’à obtenir une pâte
lisse. Incorporez enfin le beurre fondu.
DA
DE
Pour de meilleurs résultats, laissez la pâte refroidir au réfrigérateur
pendant environ 30 minutes.
EE
EN
ES
FI
HR
Švedski vafli (10 porcija)
Sastojci
Jaje
Mlijeko
Kardamom (svježe mljeven)
Šećer
Brašno
Prašak za pecivo
Maslac (rastopljeni)
Količina
2
375
1
60
500
1
60
Jedinica
kom.
ml
žličica
ml
ml
žličica
ml
FR
Upute
HR
Zajedno istucite jaje, mlijeko i kardamom. Dodajte šećer, brašno
i prašak za pecivo te nastavite tući dok ne dobijete glatku
mješavinu. Na kraju umutite rastopljeni maslac.
HU
IT
Za bolje rezultate pustite da se mješavina u hladnjaku hladi oko
30 minuta.
LT
LV
NL
NO
HU
Svéd waffel (10 adag)
Hozzávalók
Tojás
Tej
Kardamom (frissen őrölt)
Cukor
Liszt
Sütőpor
Vaj (olvasztott)
Mennyiség
2
375
1
60
500
1
60
pl
Mértékegys. Utasítások
darab
Keverje össze a tojást, a tejet és a kardamomot. Adja hozzá a
ml
cukrot, a lisztet és a sütőport, majd addig folytassa a keverést, míg
kiskanál
a tészta simává nem válik. Végül keverje bele az olvasztott vajat.
ml
A legjobb eredmény elérése érdekében tegye a tésztát a
ml
hűtőszekrénybe körülbelül 30 percre.
kiskanál
ml
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
IT
Waffle svedesi (10 porzioni)
Ingredienti
Uovo
Latte
Cardamomo (appena grattugiato)
Zucchero
Farina
Lievito
Burro (sciolto)
Quantità
2
375
1
60
500
1
60
Unità
pz.
ml
cucchiaino
ml
ml
cucchiaino
ml
Istruzioni
TR
Con una frusta, sbattere insieme le uova, il latte e il cardamomo.
Aggiungere lo zucchero, la farina e il lievito e continuare
a sbattere fino ad ottenere una miscela omogenea. Infine
aggiungere il burro sciolto.
UK
Per ottenere risultati migliori, far raffreddare la miscela in
frigorifero per circa 30 minuti.
31
Mise au rebut / Odlaganje
Hulladékkezelés / Smaltimento
Fr
HR
Recyclez les matériaux portant le symbole
Ne jetez pas les appareils portant
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l’environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques.
avec les ordures
le symbole
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada od
električnih i elektroničkih uređaja.
ne
Uređaje označene simbolom
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno reciklažno
mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
Hu
. Újrahasznosításhoz
hasznosítsa újra:
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot.
tiltó szimbólummal ellátott
A
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
Non smaltire le apparecchiature che
It
Riciclare i materiali con il simbolo
.
Buttare l’imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la
salute umana e a riciclare rifiuti derivanti
da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
32
www.electrolux.com
insieme ai
riportano il simbolo
normali rifiuti domestici. Portare il
prodotto al punto di riciclaggio più vicino
o contattare il comune di residenza.
E
BG
F
G
CS
DA
A
DE
EE
H
EN
ES
FI
B
FR
HR
C
HU
IT
D
LT
LV
NL
NO
LT
LV
nL
No
Sudedamosios dalys Sastāvdaļas
Onderdelen
Komponenter
A.Dangtis
B. Dangčio rankena
C.Korpusas
D. Kepimo plokštės
E. Skrudinimo lygio
reguliatorius
F. Maitinimo įjungimo/
išjungimo kontrolinė
lemputė
G. Temperatūros kontrolinė
lemputė
H. Maitinimo laidas ir
kištukas
A.Deksel
B. Handgreep van deksel
C.Behuizing
D.Bakplaten
E.Bakstandselectieknop
F. Indicatielampje AAN/UIT
Lampje
G.Temperatuurindicatie
Lampje
H. Netsnoer en stekker
A.Lokk
B.Lokkhåndtak
C.Kabinett
D.Stekeplater
E.Stekevelger
F. Av/på-indikator Lys
G. Temperaturindikator Lys
H. Strømledning og støpsel
A.Vāks
B. Vāka rokturis
C.Korpuss
D. Cepšanas plātnes
E. Apbrūnināšanas selektors
F. Ieslēgšanas/izslēgšanas
indikators Apgaismojums
G. Temperatūras indikators
Apgaismojums
H. Elektrības vads un
spraudnis
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
33
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite toliau
pateiktas instrukcijas.
• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir vyresniems
asmenims, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama
valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų
amžiaus ir juos prižiūrėtų suaugęs asmuo. Saugokite prietaisą ir jo kabelį
nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.
• Prietaisus galima naudoti asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba
protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi
arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta
atitinkamus pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir
dažnis atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
• Niekada nenaudokite ar nekelkite prietaiso, jei pažeistas elektros
maitinimo laidas arba korpusas.
• Prietaisas turi būti įjungtas tik į įžemintą lizdą. Jei reikia, galima naudoti 10
A tinkantį ilginamąjį laidą.
• Jei prietaisas arba elektros maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti
gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas arba kitas
kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
• Prietaisą visada dėkite ant lygaus paviršiaus.
• Kiekvieną kartą panaudojus, prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą
prietaisą reikia išjungti ir ištraukti maitinimo laido kištuką.
• Prietaisui veikiant jis ir jo priedai yra karšti. Naudokite tik prietaisui skirtas
rankenas ir rankenėles. Prieš prietaisą valydami ar palikdami nenaudojamą
leiskite jam atvėsti.
• Maitinimo laidas negali liestis su jokiomis karštomis prietaiso dalimis.
Nemerkite prietaiso į vandenį ar kokį kitą skystį.
•
• Nenaudokite šio prietaiso po lengvai užsidegančiais daiktais arba prie jų
(pvz., užuolaidų). Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Nebandykite išimti maisto, kai prietaisas veikia. Galite susižeisti arba patirti
materialinę žalą.
• Į šį prietaisą nedėkite pernelyg didelių maisto produktų arba produktų,
kurių sudėtyje yra mažai riebalų. Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
• Prietaisui veikiant, iš jo veržiasi garai. Atsargiai! Garai yra karšti.
Rekomenduojama naudoti orkaitės pirštines arba puodkėlę.
• Reikia būti nepaprastai atsargiems nešant prietaisą, kuriame yra įkaitusio
aliejaus arba kitų kartšų skysčių.
• Niekada nenaudokite priedų ar dalių, kurias gamina kiti gamintojai ir nėra
rekomenduojamos ar parduodamos; žmonėms gali kelti sužeidimų pavojų.
• Nenaudokite ar nedėkite prietaiso ant karšto paviršiaus ar prie šilumos
šaltinio.
• Prietaisas skirtas naudoti tik namuose.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas negali prisiimti jokios
atsakomybės už galimą žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo.
LT
34
www.electrolux.com
LV
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet tālāk minētos
norādījumus.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma atbildīgās personas
uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot
potenciālos riskus. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja
vien tie nav vecāki par 8 gadiem un viņiem ir nodrošināta uzraudzība.
Turiet ierīci un tās elektrības vadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadu
vecumu, nepieejamā vietā.
• Šo ierīci drīkst izmantot cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām
vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un
izprot potenciālos riskus.
• Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura
spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
• Nekad nelietojiet ierīci vai neņemiet to rokās, ja – ir bojāts barošanas
vads;– ir bojāts ierīces korpuss.
• Ierīci drīkst pievienot tikai zemētai kontaktligzdai. Ja nepieciešams, var
izmantot pagarinātāju, kas piemērots 10 A lielam strāvas stiprumam.
• Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, sazinieties ar
tuvāko servisa centru.
• Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas darba virsmas.
• Pēc katras izmantošanas reizes un pirms tīrīšanas un apkopes ierīce ir
jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla.
• Ierīce un tās piederumi darbības laikā sakarst. Lietojiet tikai norādītos
rokturus un pogas. Pirms tīrīšanas vai glabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
• Neļaujiet barošanas vadam saskarties ar ierīces karstajām daļām.
• Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
• Nelietojiet ierīci zem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem (piemēram,
aizkariem) vai to tuvumā. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Nemēģiniet izņemt pārtiku, kamēr ierīce darbojas. Tā var gūt
savainojumus vai sabojāt ierīci.
• Neievietojiet šajā ierīcē liela izmēra produktus vai produktus ar zemu
tauku saturu. Tā var izraisīt aizdegšanos vai elektrības triecienu.
• Darbības laikā no ierīces izdalās tvaiks. Uzmanību! Tvaiks ir karsts.
Ieteicams lietot virtuves cimdus un katlu paliktni.
• Pārvietojot ierīci, kurā atrodas karsta eļļa vai citi karsti šķidrumi, ir
jāievēro maksimāla piesardzība.
• Nedrīkst izmantot citu, neieteiktu rūpnīcu izgatavotus vai pārdotus
piederumus vai detaļas; tas var radīt savainojumu risku personām.
• Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas vai siltuma avota tuvumā.
• Ierīci drīkst lietot tikai telpās.
• Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājās. Ražotājs neuzņemas
atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas
izmantošanas dēļ.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
35
Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder indien zij
onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken
van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Reiniging
en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder
zijn dan 8 jaar en er toezicht is. Houd het apparaat en de snoeren buiten het
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met
een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het
modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is beschadigd, de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A.
• Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de
fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde
persoon worden vervangen om risico’s te vermijden.
• Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond.
• Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u dit reinigt of onderhoudt.
• Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik
alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u
dit reinigt of wegzet.
• De voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken.
•
Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik het apparaat niet onder of in de nabijheid van ontvlambare
objecten (bijvoorbeeld gordijnen). Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter tijdens gebruik.
• Probeer het voedsel nooit te verwijderen tijdens de werking. Dit kan
lichamelijke letsels of schade veroorzaken.
• Plaats geen voedsel met te grote afmetingen of een laag vetgehalte in dit
apparaat. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
• Tijdens de werking komt er stoom uit het apparaat. Let op! De stoom is
heet. Gebruik van ovenwanten en pannenlappen wordt aanbevolen.
• Wees erg voorzichtig wanneer u een apparaat verplaatst waarin zich nog
hete olie of andere hete vloeistoffen bevinden.
• Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten die
niet door ons worden aanbevolen of verkocht; dit brengt het risico van
lichamelijk letsel met zich mee.
• Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
• Het apparaat is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is
van onjuist gebruik.
NL
36
www.electrolux.com
No
Les følgende anvisninger nøye før du bruker apparatet for første gang.
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover hvis de får tilsyn
eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte, og hvis de
forstår farene som er involvert. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres
av barn med mindre de er eldre enn 8 år og har tilsyn av voksne. Hold
produktet og ledninger utenfor rekkevidden til barn som er yngre enn 8
år.
• Produkter kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn
eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte, og hvis de
forstår farene.
• Barn skal ikke leke med produktet.
• Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og
frekvens som er angitt på typeskiltet!
• Ikke bruk eller løft apparatet hvis strømledningen eller huset er skadet.
• Apparatet skal bare kobles til en jordet kontakt. En skjøteledning
beregnet på 10 A kan brukes hvis det er nødvendig.
• Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må de skiftes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert
person for å unngå fare.
• Apparatet skal alltid plasseres på et plant og jevnt underlag.
• Apparatet må slås av og støpselet trekkes ut etter hver gang det har vært i
bruk samt før rengjøring og vedlikehold.
• Apparatet og tilbehøret blir varmt når det er i bruk. Bruk bare
angitte håndtak og knapper. La apparatet avkjøle før rengjøring eller
oppbevaring.
• Strømledningen må ikke komme i kontakt med noen av apparatets varme
deler.
Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
•
• Ikke bruk produktet under eller nær brennbare gjenstander (f.eks.
gardiner). Ikke la apparatet stå uten tilsyn når det er påslått.
• Ikke forsøk å fjerne mat under drift. Det kan føre til personskade eller
skader på produktet.
• Ikke plasser for stor mat eller mat med lite fett i dette produktet. Det kan
forårsake brann eller elektrisk støt.
• Produktet avgir damp under drift. Forsiktig! Dampen er varm. Det
anbefales at du bruker grytekluter.
• Utvis ekstrem forsiktighet når du flytter på et produkt som inneholder
varm olje eller andre varme væsker.
• Bruk aldri tilbehør eller deler som er laget av andre produsenter som ikke
er spesielt anbefalt; dette medfører risiko for personskade.
• Ikke bruk eller plasser apparatet på et varmt underlag eller i nærheten av
en varmekilde.
• Apparatet er bare beregnet på innendørs bruk.
• Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk. Produsenten
påtar seg ikke erstatningsansvar for eventuelle skader som følge av
upassende eller feilaktig bruk.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
37
Naudojimo pradžia / Darba sākšana
Het eerste gebruik / Slik kommer du i gang
2
1
1. Prieš naudodami prietaisą pirmą
kartą: Pastatykite prietaisą ant
plokščio horizontalaus paviršiaus.
Nuvalykite išorinį paviršių ir kepimo
plokščių paviršius švaria drėgna
šluoste.
LT
Įspėjimas! Korpuso, kaiščio ir
laido negalima panardinti į vandenį
ar kitą skystį.
(Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
1. Pirms ierīces pirmās izmantošanas
reizes: Novietojiet ierīci ir uz līdzenas,
horizontālas virsmas. Noslaukiet
ierīces ārpusi un cepšanas plātnes ar
tīru, mitru lupatiņu.
LV
Brīdinājums! Nekad
neiegremdējiet ūdenī vai citā
šķidrumā korpusu, kontaktdakšu
un vadu.
(Skatiet sadaļu “Tīrīšana un apkope”).
1. Alvorens u het apparaat voor het
eerst gebruikt: Plaats het apparaat
op een plat, effen oppervlak. Veeg
het buitenoppervlak en de bakplaten
schoon met een schoon en vochtig
doek.
NL
Waarschuwing! Dompel de
behuizing, de stekker en het
netsnoer nooit in water of een
andere vloeistof.
(Zie Reiniging en onderhoud).
1. Før du begynner å bruke produktet
for første gang: Plasser produktet
på et flatt og jevnt underlag. Tørk
av yttersiden og overflaten på
stekeplaten med en ren og fuktig klut.
No
38
Advarsel! Motorhuset,
støpselet eller strømledningen må
aldri senkes ned i vann eller annen
væske.
(Se ”Rengjøring og vedlikehold”).
www.electrolux.com
2. Uždarykite dangtį. Įkiškite kištuką
į elektros lizdą. Prietaisas pradės
kaisti. Užsidegs raudona maitinimo
įjungimo/išjungimo kontrolinė
lemputė, rodanti, kad prietaisas
yra prijungtas prie elektros tinklo.
Pastaba: norėdami apsaugoti kepimo
plokščių paviršių, įkaitinkite plokštes,
prieš tai patepę jas augaliniu aliejumi.
3. Sukite skrudinimo lygio
reguliatorių pagal laikrodžio
rodyklę iš padėties LOW (žemas),
nustatydami norimą skrudinimo
lygio nuostatą. Kai prietaisas pasieks
nustatytą temperatūrą, užsidegs žalia
temperatūros kontrolinė lemputė.
Pastaba: Įjungus pirmą kartą, laikinai
gali sklisti garai/kvapai.
2. Aizveriet vāku. Pievienojiet ierīci
elektrotīklam. Ierīce sāk sakarst.
Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators
izgaismojas sarkanā krāsā, norādot,
ka ierīce ir pievienota elektrotīklam.
Piezīme: lai aizsargātu cepšanas
plātņu virsmu, pirms ierīces
iepriekšējās uzsildīšanas ieziediet tās
ar augu eļļu.
3. Pagrieziet apbrūnināšanas
selektoru pulksteņa rādītāja
virzienā no “LOW” pozīcijas līdz
vēlamajam apbrūnināšanas
iestatījumam. Kad ierīce sasniedz
iestatīto temperatūru, temperatūras
indikators izgaismojas zaļā krāsā.
Piezīme. Ieslēdzot ierīci pirmo reizi,
var parādīties tvaiks/aromāts.
2. Sluit het deksel. Steek de stekker
in het stopcontact. Het apparaat
wordt warm. Het indicatielampje
AAN/UIT wordt rood om aan te geven
dat het apparaat aangesloten is op
het stroomnet.
Opmerking: om de bakplaten te
beschermen, moet u ze opwarmen
met een laagje plantaardige olie.
3. Draai de bakstandselectieknop
rechtsom van de stand LAAG naar
de gewenste stand. Wanneer het
apparaat de ingestelde temperatuur
bereikt heeft, wordt het lampje van
de temperatuurindicatie groen.
Opmerking: Wanneer u het apparaat
voor het eerst inschakelt, kunnen er
dampen/geuren vrijkomen.
2. Lukk lokket. Plugg inn i
strømnettet. Apparatet begynner
å forvarmes. Indikatoren for Av/På
vil lyse rødt for å vise at apparatet er
koblet til strømnettet.
Merk: For å beskytte overflaten på
stekeplatene, bør du forvarme med et
lag med vegetabilsk olje.
3. Vri stekevelgeren med klokken
fra posisjonen LAV til ønsket
innstilling. Når apparatet har
nådd innstilt temperatur, vil
temperaturindikatoren lyse grønt.
Merk: Når du slår på produktet for
første gang, kan du oppleve at det
oppstår litt midlertidig damp og lukt.
2
BG
CS
DA
1
DE
EE
EN
ES
4. Atsargiai atidarykite dangtį.
Patepkite kepimo plokštę trupučiu
sviesto. Dėkite paruoštos vaflių tešlos
ant apatinės kepimo plokštės. Tešla
turi padengti apatinę kepimo plokštę,
bet netekėti pro šonus. Atsargiai
uždarykite dangtį.
Įspėjimas: Veikiantis prietaisas
įkaista – naudokite orkaitės pirštines ir
puodkėlę.
5. Kepimo laikas priklauso nuo to,
kaip labai apskrudusio vaflio norite.
Kai manote, kad vaflis turėtų būti jau
gatavas, atidarykite dangtį. Išimkite
gatavą vaflį, naudodami karščiui atsparią
plastikinę arba medinę mentelę.
Pastaba: Niekada nenaudokite
metalinių virtuvės įrankių, nes jie
sugadins nesvylančią dangą!
Uždarykite dangtį, kad būtų taupoma
šiluma, kol būsite pasiruošę kepti kitą
vaflį.
6. Pabaigę kepti: pasukite skrudinimo
lygio reguliatorių prieš laikrodžio
rodyklę į padėtį OFF (išjungti).
Įjungimo/išjungimo kontrolinė
lemputė užges. Itraukite maitinimo
laidą.
Atsargiai! Prieš nešdami prietaisą,
palaukite, kol jis visiškai atvės.
4. Uzmanīgi atveriet vāku. Viegli
iesmērējiet cepšanas plātni ar sviestu.
Novietojiet sagatavoto vafeli uz
cepšanas plātnes apakšas. Mīklai ir
jāpārklāj apakšējā cepšanas plātne,
bet tā nedrīkst plūst pāri tās malām.
Uzmanīgi aizveriet vāku.
Uzmanību: Ierīce lietošanas laikā
sakarst - lietojiet virtuves cimdus un
katlu paliktni.
5. Cepšanas ilgums ir atkarīgs no tā,
cik labi izceptu vafeli vēlaties. Kad
vafele ir gatava, atveriet vāku. Izņemiet
gatavo vafeli ar karstumizturīgas
plastmasas vai koka lāpstiņu.
Piezīme. Nelietojiet metāla virtuves
rīkus, jo tie var sabojāt nepiedegošo
pārklājumu!
Aizveriet vāku, lai saglabātu siltumu
nākamās porcijas cepšanai.
6. Kad cepšana ir pabeigta, pagrieziet
apbrūnināšanas selektoru pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam OFF
pozīcijā. Ieslēgšanas/Izslēgšanas
indikators nodziest. Atvienojiet ierīci
no elektrotīkla.
Uzmanību! Pirms ierīces
pārvietošanas ļaujiet tai atdzist.
4. Open voorzichtig het deksel. Vet
de bakplaat in met boter. Doe wat
wafelbeslag op de onderste bakplaat.
Het beslag moet de onderste bakplaat
bedekken, maar mag niet over de
rand gaan. Sluit voorzichtig het
deksel.
Opgelet: Het apparaat wordt warm
tijdens gebruik, gebruik ovenwanten
en pannenlappen.
5. De baktijd is afhankelijk van de
gekozen bakstand. Als u denkt dat
de wafel klaar is, opent u het deksel.
Verwijder de bereide wafel d.m.v. een
hittebestendige plastic of houten
spatel.
Opmerking: Gebruik nooit metalen
keukengerei; zij zullen de antikleeflaag
beschadigen!
Sluit het deksel om de warmte te
bewaren tot het apparaat klaar is voor
de volgende bakbeurt.
6. Wanneer u klaar bent met bakken:
draai de bakstandselectieknop
linksom naar de stand UIT. Het
indicatielampje AAN/UIT dooft. Haal
de stekker uit het stopcontact.
Let op! Laat het apparaat afkoelen
alvorens het vast te nemen.
4. Åpne lokket forsiktig. Smør
stekeplaten med smør. Ha ferdig
vaffelrøre på den nederste
stekeplaten. Røren skal dekke
nederste stekeplate, men pass på at
den ikke renner utenfor. Lukk lokket
helt.
Forsiktig: Apparatet blir varmt under
bruk; bruk grytekluter.
5. Steketiden avhenger av hvor godt
stekt du vil ha vaffelen. Når du tror
at vaflene er ferdige, åpner du lokket.
Fjern den ferdige vaffelen med en
ildfast stekespade i plast eller tre.
Merk: Bruk aldri metallredskaper,
ettersom de vil skade teflonbelegget!
Lukk lokket for å holde på varmen til
du er klar til å steke neste plate.
6. Når du er ferdig med stekingen:
Vri stekevelgeren mot klokken til
posisjonen AV. Av/på-indikatoren
slukkes. Trekk ut strømledningen.
Forsiktig! La produktet avkjøles helt
før du tar på det.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
39
Valymas ir priežiūra / Tīrīšana un apkope
Reiniging en onderhoud / Rengjøring og vedlikehold
1. Prieš valydami prietaisą, palaukite,
kol jis visiškai atvės. Ištraukite
kištuką iš elektros lizdo. Nuvalykite
išorinį paviršių ir kepimo plokščių
paviršius švaria drėgna šluoste.
LT
Įspėjimas! Korpuso, kaiščio ir
laido negalima panardinti į vandenį
ar kitą skystį.
1. Pirms ierīces tīrīšanas ļaujiet tai
pilnībā atdzist. Atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Noslaukiet ierīces ārpusi
un cepšanas plātnes ar tīru, mitru
lupatiņu.
LV
40
2. Gebruik geen agressieve
reinigingsmiddelen of
schuursponsjes om het apparaat
schoon te maken.
Waarschuwing! Dompel de
behuizing, de stekker en het
netsnoer nooit in water of een
andere vloeistof.
1. La produktet avkjøles helt før
du rengjør det. Trekk ut støpselet.
Tørk av yttersiden og overflaten på
stekeplaten med en ren og fuktig klut.
No
2. Tīrot ierīci, neizmantojiet abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai skrāpjus.
Brīdinājums! Nekad
neiegremdējiet ūdenī vai citā
šķidrumā korpusu, kontaktdakšu
un vadu.
1. Laat het apparaat volledig afkoelen
alvorens het te reinigen. Trek de
stekker uit het stopcontact. Veeg het
buitenoppervlak en de bakplaten
schoon met een schoon en vochtig
doek.
NL
2. Nevalykite prietaiso abrazyviniais
valikliais arba šveičiamosiomis
kempinėmis.
Advarsel! Motorhuset,
støpselet eller strømledningen må
aldri senkes ned i vann eller annen
væske.
www.electrolux.com
2. Bruk ikke skurende
rengjøringsmidler eller skureputer
til å rengjøre produktet.
Receptai / Receptes
Recepten / Oppskrifter
LT
Švediški vafliai (10 porcijų)
Ingredientai
Kiaušiniai
Pienas
Kardamonas (šviežiai maltas)
Cukrus
Miltai
Kepimo milteliai
Sviestas (tirpintas)
Kiekis
2
375
1
60
500
1
60
BG
Matavimo vnt. Gaminimo eiga
vnt.
Išplakite kiaušinius, pieną ir kardamoną. Supilkite cukrų, miltus ir
ml
kepimo miltelius; plakite, kol tešla taps vientisa. Galiausiai įmaišykite
arbat. šaukštel. tirpintą sviestą.
ml
Vafliai bus skaniausi, jeigu tešlą palaikysite šaldytuve maždaug 30
ml
arbat. šaukštel. minučių.
ml
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
LV
Zviedru vafeles (10 porcijas)
Sastāvdaļas
Olas
Piens
Kardamons (svaigi malts)
Cukurs
Milti
Cepamais pulveris
Sviests (kausēts)
Daudzums
2
375
1
60
500
1
60
Mērvienība
gab.
ml
tējk.
ml
ml
tējk.
ml
FR
Norādes
HR
Saputojiet olas kopā ar pienu un kardamonu. Pievienojiet cukuru,
miltus un cepamo pulveri un turpiniet kult, kamēr tiek iegūta
vienmērīgas konsistences mīkla.
HU
IT
Visbeidzot, iemaisiet kausēto sviestu. Lai sasniegtu labākus
rezultātus, atstājiet mīklu uz aptuveni 30 minūtēm ledusskapī.
LT
LV
NL
NO
NL
Zweedse wafels (10 porties)
Ingrediënten
Ei
Melk
Kardemom (vers gemalen)
Suiker
Bloem
Bakpoeder
Boter (gesmolten)
Hoeveelheid
2
375
1
60
500
1
60
Eenheid
stuks
ml
tl
ml
ml
tl
ml
pl
Instructies
Mix de eieren, melk en kardemom. Voeg de suiker, bloem en het
bakpoeder toe en mix verder tot u een glad beslag hebt. Roer er
nu de gesmolten boter door.
PT
Voor de beste resultaten laat u het beslag gedurende ca. 30
minuten rusten in de koelkast.
RU
RO
SK
SL
SR
SV
NO
Svenske vafler (10 porsjoner)
Ingredienser
Egg
Melk
Kardemomme (nykvernet)
Sukker
Mel
Bakepulver
Smør (smeltet)
Antall
2
375
1
60
500
1
60
Apparat
stk.
ml
ts
ml
ml
ts
ml
Instruksjoner
TR
Visp sammen egg, melk og kardemomme. Tilsett sukker, mel og
bakepulver. Visp til røren blir glatt. Til slutt rører du inn smeltet
smør.
UK
For å oppnå best resultat, er det smart å sette røren i kjøleskapet
i ca. 30 minutter.
41
Išmetimas / Utilizācija
Verwijdering / Kassering
Atiduokite perdirbti medžiagas,
LT
LV
. Išmeskite
pažymėtas šiuo ženklu
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
pažymėtų
Neišmeskite šiuo ženklu
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
. Ievietojiet iepakojuma
ar simbol
materiālus atbilstošos konteineros to
otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un
cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot
elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumus.
Recycle de materialen met het symbool
NL
. Gooi de verpakking in een
geschikte verzamelcontainer om het te
recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten.
Resirkuler materialer som er merket med
No
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter.
42
www.electrolux.com
, kopā ar mājsaimniecības
simbolu
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
Gooi apparaten gemarkeerd met
niet weg met het
het symbool
huishoudelijk afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
Ikke kast produkter som er merket
sammen med
med symbolet
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
E
BG
F
G
CS
DA
A
DE
EE
H
EN
ES
FI
B
FR
HR
C
HU
IT
D
LT
LV
NL
NO
PL
Pt
RO
RU
Elementy
Componentes
Componente
Компоненты
A.Pokrywa
B. Uchwyt pokrywy
C.Obudowa
D. Płyty grzejne
E. Pokrętło wyboru stopnia
przyrumienienia
F. Wskaźnik Wł./Wył.
Oświetlenie
G. Wskaźnik temperatury
Oświetlenie
H. Przewód zasilający z
wtyczką
A.Tampa
B. Pega da tampa
C.Estrutura
D. Placas de cozedura
E. Seletor de nível de calor
F. Indicador On/Off (ligado/
desligado) Luz
G. Indicador da temperatura
Luz
H. Ficha e cabo de
alimentação
A.Capac
B. Mâner capac
C.Carcasă
D.Plite
E. Selector rumenire
F. Led indicator pornit/oprit
G. Led indicator temperatură
H. Cablu de alimentare şi
ştecher
A.Крышка
B. Ручка крышки
C. Основание
D.Противни
E.Селектор
подрумянивания
F. Индикатор включения
G. Индикатор температуры
H. Кабель питания и вилка
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
43
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem tostera.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu 8 roku życia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania
z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Czynności
związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą wykonywać
dzieci przed ukończeniem 8 roku życia i bez nadzoru dorosłych. Urządzenie
i jego przewód zasilający nie mogą znajdować się w zasięgu dzieci poniżej 8
roku życia.
• Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z
tym zagrożeń. • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości
zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej!
• Nigdy nie używaj i nie podnoś urządzenia, jeśli
– przewód zasilający jest uszkodzony, – obudowa jest uszkodzona.
• Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli trzeba,
można zastosować przedłużacz przystosowany do przewodzenia prądu 10 A.
• Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub urządzenia powierz
producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o
odpowiednich kwalifikacjach, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa.
• Zawsze ustawiaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
• Po każdym użyciu, przed czyszczeniem i innymi czynnościami konserwacyjnymi,
urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania.
• Urządzenie i akcesoria silnie nagrzewają się podczas pracy. Używaj wyłącznie
odpowiednich uchwytów i pokręteł. Przed czyszczeniem lub schowaniem
urządzenia poczekaj na jego ostygnięcie.
• Przewód zasilający nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
•
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
• Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. zasłon). Nigdy nie
pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
• Nie wyjmować żywności z urządzenia podczas jego działania. Może to skutkować
odniesieniem obrażeń lub uszkodzeniem urządzenia.
• Nie wkładać do urządzenia zbyt dużych porcji żywności lub żywności o niskiej
zawartości tłuszczu. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
• Podczas działania urządzenia wydobywa się z niego para. Uwaga! Para jest gorąca.
Zaleca się używanie rękawic kuchennych i uchwytu do naczyń.
• Zachować szczególną ostrożność podczas przenoszeniu urządzenia, w którym
znajduje się gorący olej lub inne gorące płyny.
• Nie wolno stosować akcesoriów lub części produkowanych przez innych
producentów, które nie są zalecane lub sprzedawane wraz z urządzeniem – grozi to
zranieniem użytkownika.
• Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni lub w pobliżu źródła
ciepła.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z
przeznaczeniem użytkowania.
PL
44
www.electrolux.com
PT
Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho
pela primeira vez.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade,
desde que sejam supervisionadas e instruídas relativamente à utilização do
aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza
e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças, excepto se
tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas. Mantenha o aparelho e o
cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento,
desde que sejam supervisionadas e instruídas relativamente à utilização do
aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
• Não permita que alguma criança brinque com o aparelho.
• O aparelho apenas poderá ser ligado a uma fonte de alimentação cuja tensão
e frequência estejam em conformidade com as especificações constantes na
placa de informação!
• Nunca utilize nem levante o aparelho se (o cabo de alimentação estiver
danificado) a caixa estiver danificada.
• É necessário ligar o aparelho a uma tomada com terra. Se for necessário poderá
ser utilizado um cabo de extensão apropriado para 10 A.
• Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser
substituído pelo fabricante, pelo representante da assistência técnica ou por
uma pessoa com habilitações semelhantes, de modo a evitar possíveis riscos.
• Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.
• É necessário desligar o aparelho e retirar sempre a ficha da corrente após a
respectiva utilização, antes de limpar e efectuar a manutenção.
• O aparelho e os acessórios aquecem durante o funcionamento. Utilize apenas
pegas e botões designados. Deixe arrefecer antes de limpar ou guardar.
• O cabo de alimentação não pode entrar em contacto com as peças do aparelho
quando estas estão quentes.
Não mergulhe o aparelho em água nem em qualquer outro tipo de líquido.
•
• Não utilize o aparelho debaixo ou perto de objetos inflamáveis (por exemplo,
cortinas). Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver a funcionar.
• Não tente remover os alimentos com o aparelho em funcionamento. Pode ferirse ou danificar o aparelho.
• Não coloque demasiada quantidade de alimentos ou alimentos com demasiada
gordura neste aparelho. Pode causar incêndio ou choque elétrico.
• O aparelho liberta algum vapor quando está a funcionar. Cuidado! O vapor é
quente. É recomendável usar luvas de forno e uma base para tacho.
• É necessário ter muito cuidado quando se desloca um aparelho com óleo ou
outro líquido quente.
• Nunca utilize peças ou acessórios não recomendados, ou fabricados ou
vendidos por outros fabricantes, porque representam risco de ferimentos.
• Não utilize nem coloque o aparelho numa superfície quente nem junto a uma
fonte de calor.
• O aparelho deverá ser utilizado apenas em espaços interiores.
• Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. O fabricante não se
responsabiliza por quaisquer possíveis danos decorrentes de uma utilização
imprópria ou incorrecta.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
45
Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată.
• Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta mai mare de 8 ani dacă sunt
supravegheaţi sau au fost instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi
dacă aceştia înţeleg riscurile la care se expun. Curăţarea și întreţinerea efectuată de
utilizator nu va fi realizată de către copii, cu excepţia cazului în care aceștia au vârsta
mai mare de 8 ani şi sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul şi cablul său la îndemâna
copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
• Aparatele pot fi utilizate de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o instruire care să le ofere informaţiile necesare pentru utilizarea în siguranţă a
aparatului şi dacă aceştia înţeleg pericolele la care se expun. • Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
• Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric a cărei tensiune şi
frecvenţă sunt conforme cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de identificare!
• Nu utilizaţi şi nu ridicaţi niciodată aparatul dacă
– cablul de alimentare este deteriorat, – carcasa este deteriorată.
• Aparatul trebuie conectat doar la o priză cu împământare. Dacă este necesar, poate fi
folosit un prelungitor adecvat pentru 10 A.
• În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita
pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau
de o persoană cu o calificare similară.
• Puneţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plană, dreaptă.
• Aparatul trebuie oprit şi fişa de alimentare scoasă mereu după utilizare, înainte de
curăţare şi întreţinere.
• Aparatul şi accesoriile devin fierbinţi în timpul funcţionării. Utilizaţi doar mânerele şi
butoanele destinate acestui scop. Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de curăţare
sau depozitare.
• Cablul de alimentare nu trebuie să vină în contact cu nicio parte fierbinte a aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă şi în niciun alt lichid.
•
• Nu utilizaţi produsul electrocasnic sub sau în apropierea unor obiecte inflamabile
(de exemplu, perdele). Nu lăsaţi niciodată produsul electrocasnic în funcţiune
nesupravegheat.
• Nu încercaţi să scoateţi preparate în timpul funcţionării. Acest lucru poate cauza
leziuni sau deteriorări.
• Nu introduceţi alimente în cantităţi prea mari sau sărace în grăsimi în acest aparat
electrocasnic. Acest lucru poate provoca un incendiu sau electrocutarea.
• Aparatul electrocasnic emană aburi în timpul funcţionării. Atenţie! Aburul este
fierbinte. Este recomandabil să utilizaţi mănuşi de bucătărie şi un suport pentru vase
fierbinţi.
• Trebuie luate precauţii deosebite la mutarea unui produs electrocasnic conţinând ulei
încins sau alte lichide fierbinţi.
• Nu utilizaţi niciodată accesorii sau piese fabricate de alţi producători care nu sunt
recomandate sau comercializate; pot fi periculoase pentru integritatea persoanelor.
• Nu utilizaţi şi nu puneţi aparatul pe o suprafaţă fierbinte sau lângă o sursă de căldură.
• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior.
• Acest aparat este destinat numai utilizării în mediul casnic. Producătorul nu
poate accepta nicio răspundere pentru eventuale daune produse de utilizarea
necorespunzătoare sau incorectă.
RO
46
www.electrolux.com
RU
Перед первым применением устройства внимательно прочтите
следующую инструкцию.
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет только
после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно BG
эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, CS
сопряженной с его эксплуатацией. Очистка и доступное пользователю
DA
техническое обслуживание не должно производиться детьми, если только DE
они не старше 8 лет и не находятся под присмотром взрослого. Держите
прибор и его сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
• Приборы могут эксплуатироваться лицами с ограниченными физическими, EE
сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом
EN
или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица,
ES
отвечающего за их безопасность или после получения соответствующих
инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и FI
дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. • Дети не должны играть с прибором.
• Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, FR
HR
соответствующими табличке технических данных!
• Не пользуйтесь устройством при повреждении шнура питания или корпуса.
HU
• Включайте устройство только в заземленную розетку. При необходимости
IT
можно воспользоваться удлинителем на 10 А.
• В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны
LT
быть заменены производителем, агентом по обслуживанию или другим
квалифицированным специалистом.
LV
• Всегда ставьте устройство на ровную горизонтальную поверхность.
• При чистке и уходе устройство должно быть выключено и отсоединено от сети. NL
NO
• Во время работы устройство и принадлежности нагреваются. Применяйте
ручки и кнопки только по назначению. Перед чисткой и хранением дайте
устройству остыть.
pl
• Шнур питания не должен касаться горячих частей устройства.
PT
•
Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
RO
• Не используйте прибор под воспламеняющимися предметами (напр., рядом
RU
со шторами) или рядом с ними. Ни в коем случае не оставляйте работающий
прибор без присмотра.
• Не пытайтесь снять продукты во время работы. Это может привести к
SK
получению травм или повреждению прибора.
SL
• Не используйте в приборе продукты больших размеров или продукты с
пониженным содержанием жира. Это может привести к возгоранию или
SR
поражению электрическим током.
SV
• Во время работы прибора образуется пар. Осторожно! Пар очень горячий.
Рекомендуется использовать кухонные рукавицы и прихватку.
TR
• При перемещении прибора, содержащего горячее масло или иные горячие
жидкости, следует соблюдать предельную осторожность.
UK
• Никогда не используйте принадлежности или детали других производителей,
если они не рекомендованы или не приобретены в магазине фирменной
торговли; это может привести к получению травм.
• Не используйте и не ставьте устройство на горячую поверхность и вблизи
источников тепла.
• Устройство предназначено только для применения в помещении.
• Данное устройство предназначено для использования только в домашних
условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб от
неправильной эксплуатации.
47
Rozpoczęcie użytkowania / Introdução
Ghid de iniţiere / Подготовка к работе
2
1
1. Przed pierwszym użyciem
urządzenia: Ustawić urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni. Wytrzeć
zewnętrzną powierzchnię urządzenia
i powierzchnie płyt grzejnych czystą,
wilgotna ściereczką.
PL
Ostrzeżenie! Nie wolno
zanurzać obudowy, wtyczki
i przewodu w wodzie ani w żadnej
innej cieczy.
(patrz „Czyszczenie i konserwacja”).
1. Antes de utilizar o aparelho pela
primeira vez: Coloque o aparelho
numa superfície plana e nivelada.
Limpe as superfícies do exterior e das
placas de cozedura com um pano
limpo e húmido.
PT
Aviso! Nunca mergulhe a
caixa, a ficha ou o cabo em água
ou qualquer outro líquido.
(Consulte a secção “Limpeza e
conservação”.)
1. Înainte să începeţi să utilizaţi
aparatul pentru prima dată:
Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă
plană şi uniformă. Ştergeţi suprafaţa
exterioară şi suprafeţele plitelor cu o
cârpă curată şi umezită.
RO
Avertisment! Nu scufundaţi
niciodată carcasa, ştecherul sau
cablul electric în apă sau în orice alt
fluid.
(Consultaţi Curăţarea şi întreţinerea).
1. Перед первым использованием
прибора: Установите прибор на
плоской ровной поверхности.
Протрите наружную поверхность
прибора и его противни чистой
влажной тряпкой.
RU
48
Внимание! Не погружайте
корпус, штекер и кабель питания
в воду или другую жидкость.
(См. Главу «Чистка и уход»).
www.electrolux.com
2. Zamknąć pokrywę. Podłączyć
wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda elektrycznego. Urządzenie
zacznie się nagrzewać. Wskaźnik wł./
wył. zacznie świecić się na czerwono,
sygnalizując, że urządzenie jest
podłączone do zasilania.
Uwaga: w celu ochrony powierzchni
płyt grzejnych należy przed
rozgrzaniem posmarować je olejem
roślinnym.
3. Obrócić pokrętło wyboru stopnia
przyrumienienia zgodnie z ruchem
wskazówek zegara z położenia LOW
(małe przyrumienienie) do żądanego
położenia. Gdy urządzenie osiągnie
ustawioną temperaturę, kontrolka
wskaźnika temperatury zacznie świecić
się na zielono.
Uwaga: jeśli urządzenie jest włączane po
raz pierwszy, może chwilowo wydobywać
się z niego dym i specyficzny zapach.
2. Feche a tampa. Ligue a ficha
numa tomada elétrica. O aparelho
começa o pré-aquecimento. A luz
do indicador On/Off acende-se a
vermelho para indicar que o aparelho
está ligado à alimentação elétrica.
Nota: Para proteger as superfícies
das placas de cozedura, faça o préaquecimento com uma camada de
óleo vegetal.
3. Rode o seletor de nível de calor
no sentido horário da posição
LOW (BAIXO) para a regulação que
desejar. Quando o aparelho atingir a
temperatura definida, o indicador da
temperatura acende a verde.
Nota: Quando o aparelho for ligado
pela primeira vez, poderá libertar
alguns vapores e odores.
2. Închideţi capacul. Conectaţi la o
sursă electrică. Aparatul începe
să preîncălzească. Ledul indicator
pornit/oprit va lumina roşu pentru a
indica faptul că aparatul este conectat
la sursa electrică.
Reţineţi: Pentru a proteja suprafeţele
plitelor, efectuaţi preîncălzirea cu un
strat de ulei vegetal.
3. Răsuciţi selectorul de rumenire în
sensul acelor de ceasornic, de la
poziţia LOW (Scăzută) la setarea
pentru rumenire dorită. După
ce aparatul ajunge la temperatura
presetată, ledul indicator de
temperatură va lumina verde.
Notă: La prima pornire, este posibil să
se degaje vapori/mirosuri pentru un
timp.
2. Закройте крышку. Подключите
прибор к электропитанию.
Прибор начнет нагрев. Загорится
красным индикатор включения,
указывая на то, что прибор
подключен к электропитанию.
Примечание. Для защиты
противней дайте им прогреться,
нанеся на них растительное
масло.
3. Установите селектор
подрумянивания из положения
«МИН» на требуемый уровень
подрумянивания. При достижении
заданной температуры происходит
индикатор температуры загорится
зеленым цветом.
Примечание. При первом
включении может иметь место
временное выделение испарений/
неприятных запахов.
2
BG
CS
DA
1
DE
EE
EN
ES
4. Ostrożnie otworzyć pokrywę. Lekko
natłuścić płytę grzejną masłem.
Rozprowadzić przygotowane ciasto
gofrowe na dolnej płycie grzejnej.
Ciasto powinno zakryć dolną płytę
grzejną, lecz nie powinno się wylewać.
Ostrożnie zamknąć pokrywę.
Uwaga: Urządzenie mocno się
nagrzewa podczas działania, dlatego
należy używać rękawic kuchennych i
uchwytu do naczyń.
5. Czas pieczenia gofrów zależy od tego,
jak mocno mają być przyrumienione.
Gdy stopień przyrumienienia będzie
odpowiedni, należy odtworzyć pokrywę.
Wyjąć upieczone gofry za pomocą
plastikowej lub drewnianej łopatki.
Uwaga: nigdy nie należy używać
metalowych akcesoriów, ponieważ grozi
to uszkodzeniem powłoki zapobiegającej
przywieraniu! Zamknąć pokrywę,
aby zapobiec ucieczce ciepła przed
pieczeniem następnej porcji gofrów.
6. Po zakończeniu pieczenia:
obrócić pokrętło wyboru stopnia
przyrumienienia do położenia WYŁ.
Kontrolka wł./wył. zgaśnie. Odłączyć
przewód zasilający.
Uwaga! Urządzenie należy przenosić
tylko po jego całkowitym ostygnięciu.
4. Abra a tampa com cuidado. Unte as
placas de cozedura com um pouco
de manteiga. Verta o preparado de
waffle sobre a placa de cozedura
inferior. O preparado deve cobrir a
placa de cozedura inferior, mas não
transbordar. Feche a tampa com
cuidado.
Cuidado: O aparelho fica quente
durante o funcionamento. Utilize
luvas de forno e uma base para tacho.
5. O tempo de cozedura depende
da forma como preferir a waffle.
Quando achar que a waffle está
pronta, levante a tampa. Retire a waffle
pronta com uma espátula de plástico
ou madeira resistente ao calor.
Nota: Nunca utilize utensílios de metal
porque danificam o revestimento
antiaderente!
Feche a tampa para conservar o calor
para a próxima cozedura.
6. Quando não pretender utilizar
mais: Rode o selector de nível de
calor no sentido anti-horário para a
posição OFF. A luz do indicador On/
Off apaga-se Desligue o cabo de
alimentação.
Cuidado! Deixe o aparelho arrefecer
totalmente antes de o manusear.
4. Deschideţi cu grijă capacul. Ungeţi
uşor plita cu unt. Aşezaţi coca de
gofră preparată pe fundul plitei. Coca
trebuie să acopere partea de jos a
plitei, însă nu trebuie să dea pe afară.
Închideţi cu grijă capacul.
Atenţie: Aparatul se încinge în
timpul funcţionării, utilizaţi mănuşi
de bucătărie şi un suport pentru vase
fierbinţi.
5. Timpul de coacere depinde cât
de bine făcută doriţi să fie gofra.
Când consideraţi că gofra este gata,
deschideţi capacul. Îndepărtaţi gofra
coaptă cu ajutorul unei spatule din
lemn sau plastic termorezistent.
Notă: Nu utilizaţi niciodată
instrumente din metal, deoarece vor
deteriora stratul antiaderent! Închideţi
capacul pentru a menţine căldura până
când veţi coace următoarea gofră.
6. După ce aţi terminat de copt: rotiţi
selectorul funcţiilor în sens invers
acelor de ceasornic, până la poziţia
OFF (Oprit). Ledul indicator pornit/
oprit se va stinge. Decuplaţi cablul de
alimentare electrică.
Atenţie! Lăsaţi aparatul să se răcească
complet înainte de a-l manevra.
4. Осторожно откройте крышку.
Слегка смажьте противень
сливочным маслом. Положите
на нижний противень смесь для
вафель. Смесь должна покрывать
нижний противень, но не
переливаться с него. Осторожно
закройте крышку.
Внимание! Во время работы прибор
сильно нагревается. Используйте
кухонные рукавицы и прихватку.
5. Время выпекания зависит от
требуемой Вам степени готовности
вафель. Когда Вы сочтете, что
вафля готова, откройте крышку.
Выньте готовую вафлю при помощи
жаропрочной пластиковой или
деревянной лопатки. Примечание.
Ни в коем случае не используйте
металлические инструменты: они
повредят антипригарное покрытие!
Закройте крышку, чтобы сберечь
тепло, пока Вы не приготовитесь к
выпечке следующей вафли.
6. По окончанию выпечки:
поверните селектор
подрумянивания в положение
«Выкл». Индикатор включения при
этом погаснет. Выньте сетевой шнур
из розетки.
Осторожно! Перед тем, как
брать прибор в руки, дайте ему
полностью остыть.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
49
Czyszczenie i konserwacja / Limpeza e conservação
Curăţarea şi întreţinerea / Чистка и уход
1. Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy zaczekać, aż urządzenie
całkowicie ostygnie. Wyjąć wtyczkę
z gniazda elektrycznego. Wytrzeć
zewnętrzną powierzchnię urządzenia i
powierzchnie płyt opiekających czystą,
wilgotna ściereczką.
PL
Ostrzeżenie! Nie wolno zanurzać
obudowy, wtyczki i przewodu
w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
1. Deixe o aparelho arrefecer
totalmente antes de o limpar.
Desligue a ficha do aparelho da
tomada elétrica. Limpe as superfícies
do exterior e das placas de cozedura
com um pano limpo e húmido.
PT
50
2. Nu utilizaţi agenţi de curăţare
abrazivi sau bureţi abrazivi la
curăţarea aparatului.
Avertisment! Nu scufundaţi
niciodată carcasa, ştecherul sau
cablul electric în apă sau în orice alt
fluid.
1. Перед очисткой прибора дайте
ему полностью остыть. Извлеките
вилку шнура питания прибора
из розетки. Протрите наружную
поверхность прибора и его
противни чистой влажной тряпкой.
RU
2. Não utilize produtos de limpeza
abrasivos ou esfregões quando
limpar o aparelho.
Aviso! Nunca mergulhe a
caixa, a ficha ou o cabo em água
ou qualquer outro líquido.
1. Lăsaţi aparatul să se răcească
complet înainte de a-l curăţa.
Scoateţi ştecherul din priză. Ştergeţi
suprafaţa exterioară şi suprafeţele
plitelor cu o cârpă curată şi umezită.
RO
2. Nie używać do czyszczenia
urządzenia ściernych preparatów
czyszczących ani myjek do
szorowania.
Внимание! Не погружайте
корпус, штекер и кабель питания
в воду или другую жидкость.
www.electrolux.com
2. При очистке прибора не
используйте абразивные
чистящие средства или
шлифовочные подушки.
Przepisy / Receitas
Rețete / Рецепты
PL
Szwedzkie gofry (10 porcji)
Składniki
Jajko
Mleko
Kardamon (świeżo zmielony)
Cukier
Mąka
Proszek do pieczenia
Masło (stopione)
Ilość
2
375
1
60
500
1
60
Jednostka
szt.
ml
łyżeczka
ml
ml
łyżeczka
ml
BG
Sposób przygotowania
CS
Ubić razem jajka z mlekiem i kardamonem. Dodać cukier, mąkę i
proszek do pieczenia i kontynuować ubijanie, aż ciasto stanie się
gładkie. Na koniec wymieszać z roztopionym masłem.
DA
DE
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy schłodzić ciasto, umieszczając je
na 30 minut w chłodziarce.
EE
EN
ES
FI
PT
Waffles suecas (10 doses)
Ingredientes
Ovos
Leite
Cardamomo (moído na hora)
Açúcar
Farinha
Fermento
Manteiga (derretida)
Quantidade
2
375
1
60
500
1
60
Unidade
quant.
ml
colh. de chá
ml
ml
colh. de chá
ml
FR
Instruções
HR
Bata os ovos com o leite e o cardamomo. Adicione o açúcar,
a farinha e o fermento e continue a bater até a mistura ficar
consistente. No final, misture a manteiga derretida.
HU
IT
Para obter os melhores resultados, deixe a mistura arrefecer no
frigorífico durante 30 minutos.
LT
LV
NL
NO
RO
Gofre suedeze (10 bucăţi)
Ingrediente
Ouă
Lapte
Nucşoară (proaspăt măcinată)
Zahăr
Făină
Praf de copt
Unt (topit)
Cantitate
2
375
1
60
500
1
60
Unitate
bucăţi
ml
linguriţă
ml
ml
linguriţă
ml
pl
Instrucţiuni
Bateţi împreună ouăle, laptele şi nucşoara. Adăugaţi zahăr, făină şi
praf de copt şi continuaţi să bateţi până la omogenizare. La sfârşit,
amestecaţi unt topit.
PT
Pentru rezultate optime, lăsaţi coca să se răcească în frigider timp
de aproximativ 30 de minute.
RU
RO
SK
SL
SR
SV
RU
Шведские вафли (10 порций)
Ингредиенты
Количество
Яйцо
2
Молоко
375
Кардамон (свежемолотый)
1
Сахар
60
Мука
500
Разрыхлитель
1
Сливочное масло (растопленное)
60
Ед. изм.
шт.
мл
ст. л.
мл
мл
ст. л.
мл
Инструкции
TR
Взбить яйца с молоком и кардамоном. Добавить сахар, муку
и разрыхлитель и продолжать взбивание до получения
однородной смеси. В заключение вмешайте растопленное
сливочное масло.
UK
Для оптимальных результатов охладить смесь в холодильнике
в течение 30 минут.
51
Wyrzucanie / Eliminação
Protecţia mediului / Утилизация
Nie wolno wyrzucać urządzeń
PL
PT
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
razem
oznaczonych symbolem
z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania
lub skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
Recicle os materiais que apresentem o
Não elimine os aparelhos que tenham
. Coloque a embalagem nos
símbolo
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de
aparelhos eléctricos e electrónicos.
RO
RU
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest
. Pentru a recicla ambalajele,
acestea trebuie puse în containerele
corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice.
împreună cu deşeurile
simbol
menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры
для сбора вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования,
Вы помогаете защитить окружающую
среду и здоровье человека.
52
juntamente com os
o símbolo
resíduos domésticos. Coloque o produto
num ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas autoridades
municipais.
www.electrolux.com
Не выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику, помечен. Доставьте изделие
ную символом
на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
E
BG
F
G
CS
DA
A
DE
EE
H
EN
ES
FI
B
FR
HR
C
HU
IT
D
LT
LV
NL
NO
SK
SL
SR
Sv
Komponenty
Sestavni deli
Komponente
Komponenter
A.Veko
B. Rukoväť veka
C.Telo
D. Platne na pečenie
E. Regulátor úrovne
zapečenia
F. Kontrolka Zap./Vyp.
G. Kontrolka teploty
H. Napájací kábel a zástrčka
A.Pokrov
B. Ročaj pokrova
C. Ohišje
D. Plošči za peko
E. Izbirnik za stopnjo
porjavenja
F. Indikator vklopa/izklopa
Lučka
G. Indikator temperature
Lučka
H. Napajalni kabel in vtič
A.Poklopac
B. Ručica poklopca
C. Kućište
D. Ploče za pečenje
E. Birač jačine pečenja
F. Indikator uključeno/
isključeno Blago
G. Indikator temperature
Blago
H. Kabl za napajanje i
utičnica
A.Lock
B.Lockhandtag
C. Hölje
D.Bakplåtar
E.Bryningsväljare
F. Kontrollampa för ström
på/av Belysning
G.Temperaturindikering
Belysning
H. Elsladd och kontakt
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
53
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ak boli inou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú
prípadným rizikám. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať
deti bez dohľadu a mladšie ako 8 rokov. Spotrebič a jeho kábel uskladnite
mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
• Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a
znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou
poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným
rizikám.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom (napätie a frekvencia) uvedeným na typovom štítku.
• Prístroj nikdy nepoužívajte ani nedvíhajte, ak – je poškodený kábel napájania,
– je poškodený plášť prístroja.
• Prístroj sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. V prípade potreby možno
použiť predlžovací kábel dimenzovaný na 10 A.
• Ak je prístroj alebo kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Prístroj vždy umiestňujte na rovnú podložku.
• Po každom použití a pred každým čistením a údržbou treba prístroj vypnúť
a odpojiť od zásuvky.
• Prístroj a doplnky sa počas používania zahrievajú. Používajte len určené
držadlá a ovládače. Pred čistením alebo uskladnením nechajte prístroj
vychladnúť.
• Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami prístroja.
Prístroj neponárajte do vody ani iných tekutín.
•
• Nepoužívajte spotrebič pod horľavými predmetmi (napr. záclonami), ani v ich
blízkosti. Nikdy nenechávajte spotrebič v činnosti bez dozoru.
• Nepokúšajte sa vyberať jedlo, kým je spotrebič v činnosti. Mohli by ste sa
poraniť alebo spôsobiť škodu.
• Nevkladajte do tohto spotrebiča nadmerne veľké jedlo, ani jedlo s nízkym
obsahom tuku. Mohli by ste spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Zo spotrebiča počas činnosti uniká para. Pozor! Táto para je horúca.
Odporúčame použiť kuchynské chňapky a rukavice.
• Obzvlášť opatrní buďte pri premiestňovaní spotrebiča, v ktorom je horúci olej
alebo iné horúce kvapaliny.
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčasti od iných výrobcov, ktoré nie
sú odporúčané alebo v predaji. Mohlo by to spôsobiť nebezpečenstvo
poranenia osôb.
• Prístroj nepoužívajte ani neklaďte na horúci povrch a do blízkosti zdrojov
tepla.
• Prístroj je určený len na používanie v interiéri.
• Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj
používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade
poškodenia neposkytuje výrobca na prístroj záruku.
SK
54
www.electrolux.com
SL
Pred prvo uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej, če so pod
nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave
in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Čiščenja in uporabniškega
vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, mlajši od osmih let in brez nadzora.
Napravo in kable hranite zunaj dosega otrok, mlajših od osmih let.
• To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so
pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe
naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
• Otroci se ne smejo igrati z napravo.
• Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost
in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
• Naprave ne uporabljajte ali prijemajte, če je
– poškodovan napajalni kabel,
– poškodovano ohišje.
• Napravo morate povezati v ozemljeno vtičnico. Po potrebi lahko uporabite
podaljšek, primeren za tok 10 A.
• Če je naprava ali električni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec,
serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete
nevarnosti.
• Napravo vedno postavite na ravno in vodoravno površino.
• Pred čiščenjem, vzdrževanjem in po uporabi morate vedno izklopiti
napravo ter izvleči napajalni kabel iz vtičnice.
• Naprava in dodatki med uporabo postanejo vroči. Uporabljajte le
označene ročaje in gumbe. Pred čiščenjem ali shranjevanjem se mora
naprava ohladiti.
• Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
Naprave ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
•
• Naprave ne uporabljajte pod ali v bližini vnetljivih predmetov (npr. zaves).
Delujoče naprave nikoli ne pustite brez nadzora.
• Med delovanjem ne poskušajte odstraniti hrane. Lahko pride do telesnih
ali drugih poškodb.
• V to napravo ne polagajte prekomerne količine hrane ali hrane z nizko
vsebnostjo maščob. Lahko pride do požara ali električnega udara.
• Naprava med delovanjem oddaja paro. Pozor! Para je vroča. Priporočena je
uporaba rokavic za pečico in prijemalk.
• Pri premikanju naprave, na kateri se nahaja vroče olje ali druge vroče
tekočine, morate biti izredno previdni.
• Ne uporabljajte pripomočkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih ne
priporočamo in se ne prodajajo za to napravo; lahko pride do poškodb
oseb.
• Naprave ne postavljajte na vročo površino ali v bližino vira toplote.
• Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
• Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne sprejema
odgovornosti za morebitno škodo zaradi neustrezne ali nepravilne
uporabe.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
55
Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog aparata.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina ukoliko im se
obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
na bezbedan način i tako da razumeju potencijalne rizike. Čišćenje i
održavanje ne treba da obavljaju deca ukoliko nisu starija od 8 godina i
pod nadzorom. Uređaj i pripadajući kabl držite van domašaja dece koja
su mlađa od 8 godina.
• Ovaj uređaj mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim
ili mentalnim sposobnostima, ili osobe kojima nedostaju iskustvo i
znanje ukoliko im se obezbedi nadzor ili im se daju uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja na bezbedan način i tako da razumeju potencijalne
rizike.
• Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem.
• Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
• Nikada ne koristite ili podižite uređaj ako je oštećen kabl za napajanje ili
kućište.
• Aparat mora da bude povezan samo sa uzemljenom utičnicom. Ako je
neophodno, može se koristiti produžni kabl koji odgovara 10 A.
• Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, moraju ih zameniti proizvođač,
ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle sve
opasnosti.
• Uvek postavite aparat na ravnu površinu.
• Pre čišćenja i održavanja, aparat mora da bude isključen i glavni utikač ne
sme biti uključen u struju svaki put nakon korišćenja.
• Uređaj i dodatni pribor se zagrevaju tokom rada. Koristite samo određene
drške i dugmiće. Neka se aparat ohladi pre čišćenja ili odlaganja.
• Glavni kabl ne sme da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim delom aparata.
Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
•
• Nemojte koristiti uređaj ispod ili u blizini zapaljivih predmeta (npr. zavesa).
Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
• Ne pokušavajte da sklonite hranu tokom rada. To može da dovede do
povrede ili oštećenja.
• Ne stavljajte prevelike komade hrane ili namirnice sa niskim sadržajem
masnoće u ovaj uređaj. To može izazvati požar ili strujni udar.
• Tokom rada, uređaj ispušta paru. Oprez! Para je vrela. Preporučuje se da
koristite rukavice za pećnicu i držače za šerpe.
• Izuzetan oprez ne neophodan ukoliko se pomera uređaj koji sadrži vrelo
ulje ili druge vrele tečnosti.
• Nemojte nikada koristiti pribor ili delove koje su napravili drugi proizvođači
koji nisu preporučeni ili prodati; postoji rizik od povrede osoba.
• Ne koristite i ne postavljate uređaj na vruću površinu ili blizu izvora toplote.
• Aparat se koristi samo u zatvorenim prostorijama.
• Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za moguću štetu do koje je došlo
neodgovarajućom ili netačnom upotrebom.
SR
56
www.electrolux.com
Sv
Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första
gången.
• Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder om de får tillsyn
eller fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och om
de förstår riskerna. Rengöring och underhåll som utförs av användaren ska
inte göras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och får tillsyn. Produkten
med sladd ska hållas utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
• Produkterna kan användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får
tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt
och förstår riskerna. • Barn ska inte leka med produkten.
• Apparaten ska endast anslutas till vägguttag vars spänning och frekvens
överensstämmer med specifikationerna på märkplåten.
• Använd eller hantera aldrig apparaten om strömkabeln eller höljet är
skadat.
• Apparaten får endast anslutas till ett jordat eluttag. Om nödvändigt kan en
förlängningskabel för 10 A användas.
• Om apparaten eller sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad person för att
undvika fara.
• Placera alltid apparaten på ett plant underlag.
• Apparaten måste stängas av och sladden dras ur efter användning och före
rengöring och underhåll.
• Apparaten och dess tillbehör blir heta under drift. Använd bara särskilt
avsedda handtag och knappar. Låt apparaten svalna före rengöring eller
förvaring.
• Strömkabeln får inte komma i kontakt med apparatens heta delar.
Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
•
• Använd inte produkten under eller i närheten av lättantändliga föremål
(t.ex. gardiner). Lämna aldrig produkten obevakad medan den är igång.
• Försök inte ta ut mat under drift. Det kan orsaka personskador och
materialskador.
• Placera inte för stor mat eller mat med lågt fettinnehåll i produkten. Det
kan orsaka brand och elektriska stötar.
• Produkten avger ånga under drift. Obs! Ångan är het. Vi rekommenderar att
man använder ugnsvantar och grytlappar.
• Var mycket försiktig när du flyttar produkten om den innehåller het olja
eller andra heta vätskor.
• Använd aldrig tillbehör eller delar av icke rekommenderade tillverkare,
eftersom det kan orsaka skada på människor.
• Använd eller placera inte apparaten på ett hett underlag eller nära en
värmekälla.
• Apparaten ska endast användas inomhus.
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar inte för
eventuell skada orsakad av olämplig eller felaktig användning.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
57
Začíname / Priprava za uporabo
Početak rada / Komma igång
2
1
1. Pred prvým použitím spotrebiča:
Umiestnite spotrebič na plochý a
vodorovný povrch. Utrite vonkajší
povrch a povrch platní na pečenie
čistou navlhčenou handričkou.
SK
Upozornenie! Nikdy
neponárajte kryt, zástrčku alebo
kábel do vody ani inej tekutiny.
(Pozri časť Čistenie a starostlivosť.)
1. Pred prvo uporabo naprave:
Napravo postavite na plosko in
vodoravno površino. Zunanjo
površino in površini plošč za peko
obrišite s čisto vlažno krpo.
SL
Opozorilo! Nikoli ne potapljajte
ohišja, vtiča in kabla v vodo ali
katero koli drugo tekočino.
(Oglejte si »Čiščenje in vzdrževanje«).
1. Pre prve upotrebe uređaja: Uređaj
postavite na ravnu, stabilnu površinu.
Obrišite spoljašnje površine i ploče ta
pečenje čistom, vlažnom tkaninom.
SR
Upozorenje! Kućište, priključak
i kabl nemojte nikada potapati u
vodu ili u bilo kakvu drugu tečnost.
(Pogledajte odeljak „Čišćenje i
održavanje“).
1. Innan produkten används första
gången: Placera alltid produkten på
en plan, vågrät yta. Torka av utsidan
och bakplåten med en ren, fuktad
duk.
Sv
58
Varning! Doppa aldrig höljet,
kontakten eller sladden i vatten
eller någon annan vätska.
(Se avsnittet ”Rengöring och
underhåll”.
www.electrolux.com
2. Zavrite veko. Zapojte spotrebič
do siete. Spotrebič sa začne
predhrievať. Kontrolka Zap./Vyp. sa
rozsvieti na červeno, čo signalizuje,
že spotrebič je zapojený do siete.
Poznámka: Aby ste ochránili povrch
platní na pečenie, predhrievajte ich
potreté vrstvou rastlinného oleja.
3. Otočte regulátor úrovne
zapečenia v smere hodinových
ručičiek z polohy LOW (NÍZKA) na
požadované nastavenie zapečenia.
Keď spotrebič dosiahne vopred
nastavenú teplotu, kontrolka teploty
sa rozsvieti na zeleno.
Poznámka: Pri prvom zapnutí sa môžu
dočasne uvoľňovať výpary/pachy.
2. Zaprite pokrov. Vtaknite vtič
v vtičnico. Naprava se začne
predhodno segrevati. Indikatorska
lučka vklopa/izklopa zasveti rdeče
ter na ta način ponazarja povezavo
naprave z električnim omrežjem.
Opomba: Za zaščito površin plošč za
peko predhodno segrevajte s plastjo
rastlinskega olja.
3. Obrnite izbirnik za stopnjo
porjavenja v smeri urnega kazalca,
od položaja LOW (RAHLO) do želene
nastavitve porjavenja. Ko naprava
doseže prednastavljeno temperaturo,
indikatorska lučka za temperaturo
zasveti zeleno.
Opomba: Ob prvem vklopu lahko
pride do kratkotrajnega sproščanja
pare/neprijetnih vonjav.
2. Zatvorite poklopac. Ubacite utikač
u zidnu utičnicu. Uređaj počinje
sa predzagrevanjem. Indikatorska
lampica za uključeno/isključeno
napajanje će svetleti crveno što će
značiti da je uređaj priključen na
električno napajanje.
Napomena: Da biste zaštitili površine
za pečenje, tokom predzagrevanja ih
premažite tankm slojem biljnog ulja.
3. Okrenite birač jačine pečenja
sa položaja „LOW“ na željenu
jačinu. Kada uređaj dostigne zadatu
temperaturu, indikatorsko svetlo
temperature počeće da svetli zelenom
bojom.
Napomena: Prilikom prvog
uključivanja, privremeno se mogu
osetiti isparenja/mirisi.
2. Stäng locket. Anslut produkten
till elnätet. Produkten börjar
förvärmas. Kontrollampan för på/
av börjar lysa rött för att ange att
produkten är ansluten till elnätet.
OBS! För att skydda bakplåtens ytor
ska man förvärma med ett lager
vegetabilisk olja.
3. Vrid bryningsväljaren medurs
från LÅG position till önskat
bryningsläge. När produkten har
nått förinställd temperatur lyser
temperaturindikeringen grönt.
OBS! När den slås på första
gången kan tillfälliga ångor/lukter
förekomma.
2
BG
CS
DA
1
DE
EE
EN
4. Opatrne otvorte veko. Jemne
potrite dosku na pečenie maslom.
Nalejte pripravené vafľové cesto na
spodnú platňu. Cesto by malo spodnú
platňu pokryť, ale nemalo by pretekať.
Opatrne veko zavrite.
Pozor: Spotrebič sa počas činnosti
zohreje, použite kuchynské chňapky a
rukavice.
5. Čas smaženia závisí od toho, ako
silno chcete mať vafľu usmaženú.
Keď budete predpokladať, že je
vafľa hotová, otvorte veko. Vyberte
dokončenú vafľu pomocou lopatky z
teplu odolného plastu alebo z dreva.
Poznámka: Nikdy nepoužívajte
kovové nástroje, pretože by mohli
poškodiť nepriľnavý povrch!
Zavrite veko, aby ste uchovali platne
teplé do ďalšieho pečenia.
6. Po skončení pečenia: Otočte
regulátor úrovne zapečenia proti
smeru hodinových ručičiek do
polohy OFF (VYP.). Kontrolka Zap./
Vyp. zhasne. Odpojte napájací kábel.
Pozor! Pred ďalšou manipuláciou
nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
4. Previdno odprite pokrov. Rahlo
namastite ploščo za peko z maslom.
Na spodnjo ploščo za peko zlijte
pripravljeno maso za vaflje. Masa
mora prekriti spodnjo ploščo, ne sme
pa steči preko roba. Previdno zaprite
pokrov.
Pozor: Naprava se med delovanjem
segreje, uporabite rokavice za pečico
in prijemalko.
5. Čas peke je odvisen od tega, kako
zapečene vaflje želite. Ko mislite, da
je vafelj pečen, odprite pokrov. Pečen
vafelj odstranite z na vročino odporno
plastično ali leseno lopatico.
Opomba: Nikoli ne uporabljajte
kovinskih pripomočkov, ker
poškodujejo prevleko proti
prijemanju!
Zaprite pokrov, da ohranite toploto
do peke naslednjega vaflja.
6. Po koncu peke: obrnite izbirnik za
stopnjo porjavenja v nasprotni smeri
urnega kazalca v položaj za IZKLOP.
Indikatorska lučka vklopa/izklopa
ugasne. Iztaknite vtič napajalnega
kabla.
Pozor! Pred rokovanjem z napravo
pustite, da se ta povsem ohladi.
4. Pažljivo otvorite poklopac. Ploču
za pečenje zamastite tankim slojem
putera. Stavite priremljenu smesu na
donju ploču za pečenje. Smesa treba
da pokrije donju ploču za pečenje
ali ne i da preliva. Pažljivo zatvorite
poklopac.
Oprez: Tokom rada uređaj postaje
vreo pa zato koristite rukavice za
pećnicu i držač za šerpu.
5. Vreme prženja zavisi od toga
koliko jako želite da vafl bude
ispržen. Kada mislite da je vafl
gotov, podignite poklopac. Uklonite
gotov vafl pomoću plastične ili
drvene lopatice otporne na toplotu.
Napomena: Nikada ne koristite
metalni pribor i posuđe jer oni mogu
da oštete nelepljiv premaz!
Zatvorite poklopac da biste sačuvali
toplotu za naredno pečenje.
6. Kada završite sa pečenjem:
okrenite birač jačine pečenja u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke na
satu, sve do položaja ISKLJUČENO.
Indikatorsko svetlo za uklj./isklj. će se
isključiti. Isključite kabl za napajanje.
Oprez! Ostavite uređaj da se potpuno
ohladi pre nego što budete rukovali s
njim.
4. Öppna locket försiktigt. Smörj
bakplåten lätt med smör. Lägg den
förberedda våffelsmeten på den
nedersta bakplåten. Smeten ska täcka
den nedre bakplåten men inte flöda
över. Stäng locket försiktigt.
Var försiktig! Produkten blir het under
användning. Använd ugnsvantar och
grytlappar.
5. Gräddningstiden beror på hur
välgräddad du vill ha våfflan.
Öppna locket när du tror att våfflan är
klar. Ta ut den färdiga våfflan med en
värmetålig stekspade av plast eller trä.
OBS! Använd aldrig
metallredskap eftersom de skadar
teflonbeläggningen!
Stäng locket för att bevara värmen
tills nästa våffla ska gräddas.
6. När våffelgräddningen är klar:
vrid bryningsväljaren moturs till
läget FRÅN. Kontrollampan för På/Av
slocknar Dra ut nätsladden.
Obs! Låt produkten svalna helt innan
den hanteras.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
59
Čistenie a starostlivosť / Čiščenje in vzdrževanje Čišćenje i održavanje / Rengöring och underhåll 1. Pred čistením nechajte spotrebič
úplne vychladnúť. Odpojte spotrebič
od siete. Utrite vonkajší povrch a
povrch platní na pečenie čistou
navlhčenou handričkou.
SK
Upozornenie! Nikdy
neponárajte kryt, zástrčku alebo
kábel do vody ani inej tekutiny.
1. Pustite, da se naprava pred
čiščenjem povsem ohladi. Iztaknite
vtič iz omrežne vtičnice. Zunanjo
površino in površini plošč za peko
obrišite s čisto vlažno krpo.
SL
60
2. Za čišćenje ovog uređaja nemojte
koristiti abrazivna sredstva ili žice
za ribanje.
Upozorenje! Kućište, priključak
i kabl nemojte nikada potapati u
vodu ili u bilo kakvu drugu tečnost.
1. Låt produkten svalna helt innan
den rengörs. Koppla bort produkten
från eluttaget. Torka av utsidan och
bakplåten med en ren, fuktad duk.
Sv
2. Za čiščenje naprave ne uporabljajte
grobih čistil ali gobic.
Opozorilo! Nikoli ne potapljajte
ohišja, vtiča in kabla v vodo ali
katero koli drugo tekočino.
1. Ostavite uređaj da se potpuno
ohladi pre nego što ga budete čistili
Izvucite utikač iz mrežne utičnice.
Obrišite spoljašnje površine i ploče ta
pečenje čistom, vlažnom tkaninom.
SR
2. Pri čistení spotrebiča nikdy
nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky ani drôtenky.
Varning! Doppa aldrig höljet,
kontakten eller sladden i vatten
eller någon annan vätska.
www.electrolux.com
2. Använd inte rengöringsmedel med
slipeffekt eller skursvampar vid
rengöring av produkten.
Recepty / Recepti
Recepti / Recept
SK
Švédske vafle (10 porcií)
Prísady
Vajce
Mlieko
Kardamóm (čerstvo zomletý)
Cukor
Múka
Prášok do pečiva
Maslo (roztopené)
Množstvo
2
375
1
60
500
1
60
Jednotka
ks.
ml
čaj. lyž.
ml
ml
čaj. lyž.
ml
BG
Pokyny
CS
Vyšľahajte spolu vajcia, mlieko a kardamóm. Pridajte cukor, múku a
prášok do pečiva a pokračujte v šľahaní, kým nezískate hladké cesto.
Nakoniec vmiešajte roztopené maslo.
DA
DE
Lepšie výsledky dosiahnete, ak necháte cesto na 30 minút vychladiť
v chladničke.
EE
EN
ES
FI
SL
Švedski vaflji (10 porcij)
Sestavine
Jajce
Mleko
Kardamom (sveže zmlet)
Sladkor
Moka
Pecilni prašek
Maslo (stopljeno)
Količina
2
375
1
60
500
1
60
Enota
kosa
ml
žlička
ml
ml
žlička
ml
FR
Navodila
HR
Zmešajte jajca, mleko in kardamom. Dodajte sladkor, moko in
pecilni prašek ter še naprej stepajte, dokler masa ne postane
gladka. Na koncu vmešajte stopljeno maslo.
HU
IT
Za najboljše rezultate naj se masa hladi v hladilniku približno 30
minut.
LT
LV
NL
NO
SR
Švedski vafli (10 porcija)
Sastojci
Jaje
Mleko
Kardamon (sveže mleven)
Šećer
Brašno
Prašak za pecivo
Puter (rastopljen)
Količina
2
375
1
60
500
1
60
Jedinica
kom.
ml
kašičica
ml
ml
kašičica
ml
pl
Uputstvo
Umitite zajedno jaja, mleko i kardamon. Dodajte šećer, brašno
i prašak za pecivo i nastavite s mešanjem sve dok smesa ne
postane ujednačena. Na kraju umešajte otopljeni puter.
PT
Za najbolje rezultate, ostavite smesu da se ohladi u frižideru oko
30 minuta.
RU
RO
SK
SL
SR
SV
SV
Svenska våfflor (10 st.)
Ingredienser
Ägg
Mjölk
Kardemumma (nymalen)
Socker
Mjöl
Bakpulver
Smör (smält)
Mängd
2
375
1
60
500
1
60
Enhet
st
ml
tsk
ml
ml
tsk
ml
Instruktioner
TR
Vispa ihop ägg, mjölk och kardemumma. Tillsätt socker, mjöl och
bakpulver, fortsätt vispa tills smeten är slät. Blanda till sist i det
smälta smöret.
UK
För bästa resultat ska smeten svalna i kylen i cirka 30 minuter.
61
Likvidácia / Odstranjevanje
Odlaganje / Kassering
Nelikvidujte spotrebiče označené
SK
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z
symbolom
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo sa
obráťte na obecný alebo mestský úrad.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
SL
. Embalažo odložite v
simbol
ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav.
SR
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Pakovanje odložite u odgovarajuće
kontejnere radi recikliranja.
Pomozite u zaštiti životne sredine i
ljudskog zdravlja kao i u recikliranju
otpadnog materijala od elektronskih i
električnih uređaja.
, ne
Naprav, označenih s simbolom
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
Uređaje obeležene simbolom
nemojte bacati zajedno sa smećem.
Proizvod vratite u lokalni centar za
recikliranje ili se obratite opštinskoj
kancelariji.
Släng inte produkter märkta med
Sv
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter.
62
www.electrolux.com
med hushållsavfallet.
symbolen
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
E
BG
F
G
CS
DA
A
DE
EE
H
EN
ES
FI
B
FR
HR
C
HU
IT
D
LT
LV
NL
NO
TR
UK
Bileşenler
Компоненти
A.Kapak
B. Kapak Tutamağı
C. Gövde
D. Pişirme Plakaları
E. Kızartma Seçme Düğmesi
F. Güç Açık/Kapalı Gösterge
Lambası
G. Isı Gösterge Lambası
H. Elektrik kablosu ve fiş
A.Кришка
B. Ручка кришки
C.Корпус
D.Дека
E. Сектор для
підрум’янювання
F. Індикатор увімкнення/
вимкнення Підсвітка
G. Індикатор температури
Підсвітка
H. Кабель живлення і
штепсельна вилка
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
63
Cihazı ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun.
• Bu cihaz, denetlenmeleri ve cihazın güvenli kullanımı hakkında
bilgilendirilmeleri ve tehlikeleri anlamaları halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar
tarafından kullanılabilir. Temizlik ve bakım işlemleri; gözetim altında
tutulmayan çocuklar ile 8 yaş ve üzeri olmayan çocuklar tarafından
kullanılmamalıdır. Cihaza ve kablosuna 8 yaş ve altındaki çocukların
erişmesine engel olun.
• Cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında
talimat, gözetim veya bilgi verilmesi fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir.
• Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere
uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
• Ürünle birlikte gelen kablo veya gövde zarar görmüşse cihazı kesinlikle
kullanmayın veya tutmayın.
• Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır. Gerekirse, 10 A için uygun bir
uzatma kablosu kullanılabilir.
• Ürün veya ürünle birlikte gelen kablo hasar görürse, bir tehlike olasılığını
ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya
benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
• Cihazı daima düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
• Her kullanım sonrasında ve temizlik ve bakım öncesinde cihaz kapatılmalı ve
fişi prizden çekilmelidir.
• Cihaz ve aksesuarları çalışırken ısınır. Yalnızca ilgili kol ve düğmeleri kullanın.
Temizleme veya saklama öncesinde soğumasını bekleyin.
• Elektrik kablosu cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
Cihazı suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın!
•
• Cihazı, yanıcı cisimlerin (örneğin tül perdeler) altında veya yakınında
kullanmayın. Cihazı çalışırken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.
• Pişme esnasında yiyecekleri almaya çalışmayın. Hasara ya da yaralanmaya
neden olabilir.
• Büyük ya da az yağlı yiyecekleri bu cihaza koymayın. Aksi halde, yangın ya da
elektrik çarpmasına sebep olabilir.
• Cihaz, çalışma esnasında dışarı buhar verir. Dikkat! Buhar sıcaktır. Fırın
eldiveni ya da tutacak kullanılması tavsiye edilir.
• İçinde kızgın yağ veya sıcak sıvı olan cihazları taşırken çok dikkatli
olunmalıdır.
• Başka üreticiler tarafından imal edilen veya satılan aksesuar veya parçaların
kullanımı önerilmez; bunlar kişilerin yaralanmasına neden olabilir.
• Cihazı sıcak bir yüzey üzerinde veya bir ısı kaynağının yakınında kullanmayın
veya bu tür yerlere koymayın.
• Cihaz kapalı alanlarda kullanıma yöneliktir.
• Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Üretici, uygun
olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar açısından herhangi
bir sorumluluk kabul etmez.
TR
64
www.electrolux.com
UK
Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням приладу.
• Дітям віком від 8 років можна використовувати цей прилад лише під наглядом
дорослих або після отримання інструкцій щодо безпечного користування
приладом за умови, що вони розуміють можливі ризики. Очищати та
обслуговувати прилад дітям від 8 років можна лише під наглядом дорослих.
Прилад і шнур потрібно зберігати в місцях, недосяжних для дітей віком до
8 років.
• Дітям віком від 8 років і особам з обмеженими фізичними, сенсорними або
психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можна
використовувати прилад лише під наглядом або після отримання інструкцій
стосовно безпечного користування приладом за умови, що вони розуміють
відповідні ризики.
• Дітям не можна гратися із приладом.
• Прилад можна під’єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота
якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними даними!
• Забороняється використовувати або піднімати прилад, якщо пошкоджено шнур
живлення чи корпус.
• Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки. За необхідності можна
використовувати подовжувальний кабель, який підходить до струму 10 A.
• У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити виробник,
його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти нещасному
випадку.
• Завжди розміщуйте прилад на рівній горизонтальній поверхні.
• Завжди вимикайте прилад і виймайте мережний штепсель після використання, а
також перед чищенням і поточним обслуговуванням.
• Під час експлуатації прилад й аксесуари нагріваються. Використовуйте лише
рукоятки та перемикачі, призначені для цього. Перед чищенням і зберіганням дайте
приладу охолонути.
• Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин приладу.
Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
•
• Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих об’єктів або під ними
(наприклад, занавісками). Ніколи не залишайте прилад без догляду під час роботи.
• Не намагайтеся дістати продукти під час роботи приладу. Це може спричинити
травмування або пошкодження приладу.
• Не кладіть у прилад негабаритні або знежирені продукти. Це може спричинити
пожежу або ураження струмом.
• Прилад виділяє пару під час роботи. Обережно! Пара гаряча. Рекомендується
використовувати прихватки та рукавички.
• Під час переміщення приладу, що містить гарячу олію або інші гарячі рідини, слід
бути надзвичайно обережним.
• Не використовуйте приладдя й деталі, виготовлені іншими виробниками,
за винятком випадків, коли таке приладдя й деталі рекомендовані чи
розповсюджуються нашою компанією. Існує ризик отримання травм.
• Не використовуйте та не розташовуйте прилад на гарячій поверхні або поруч із
джерелом тепла.
• Лише для використання за межами приміщення.
• Прилад призначений виключно для домашнього використання. Виробник
не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним
використанням.
65
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
Başlarken / Початок роботи
2
1
1. Cihazı ilk kez kullanmadan önce:
Cihazı düz, eğimsiz bir yüzey üzerine
koyun. Dış yüzey ve pişirme plakası
yüzeylerini temiz ve nemli bir bezle
silin.
TR
Dikkat! Gövdeyi, fişi ve
kabloyu hiçbir zaman su veya
diğer bir sıvı içine batırmayın.
(Bkz. Temizlik ve bakım).
1. Перед першим застосуванням:
Встановлюйте прилад на рівній,
горизонтальній поверхні. Протріть
зовнішню поверхню та дека чистою
вологою ганчіркою.
UK
66
Застереження! Ніколи не
занурюйте корпус, вилку чи
кабель живлення в воду чи будьяку іншу рідину.
(Див. розділ «Чищення та догляд»).
www.electrolux.com
2. Kapağı kapatın. Fişi prize takın.
Cihaz önceden ısınmaya başlar. Güç
açık/kapalı gösterge lambası cihazın
prize takılı olduğunu gösteren kırmızı
renkte yanacaktır.
Not: Pişirme plakası yüzeylerini
korumak için bitkisel yağ ile önceden
ısıtın.
3. Kızartma seçme düğmesini saat
yönüne doğru çevirerek DÜŞÜK
konumdan istenilen kızartma
ayarına getirin. Cihaz daha önceden
belirlenen dereceye ulaştığında, ısı
gösterge lambası yeşil yanacaktır.
Not: İlk açıldığında geçici bir süre
buhar/kokular olabilir.
2. Закрийте кришку. Вставте
вилку в розетку. Прилад почне
нагріватися. Індикатор живлення
загориться червоним, що сигналізує
про те, прилад підключено до
мережі.
Примітка: щоб захистити
поверхні дек, виконуйте попереднє
прогрівання з невеликою кількістю
рослинної олії.
3. Поверніть селектор
підрум’янювання за годинниковою
стрілкою з положення LOW
(Низько) до потрібного рівня
підрум’янювання.
Коли прилад досягне встановленої
температури, індикатор температури
загориться зеленим.
Примітка. Під час першого
застосування можут з’явитися
тимчасові запахи.
2
BG
CS
DA
1
DE
EE
EN
4. Kapağı dikkatlice açın. Pişirme
yüzeyini tereyağı ile hafifçe
yağlayın. Hazırlanmış waffle
hamurunu alt Pişirme plakasına
koyun. Hamur alt pişirme plakasını
kaplamalı, fakat taşmamalıdır. Kapağı
dikkatlice kapatın.
Dikkat: Cihaz kullanım sırasında
ısınacaktır, bu yüzden fırın eldiveni ya
da tutacak kullanın.
5. Kızarma süresi, waffle’ın ne
kadar kızarmış istediğinize göre
değişir. Waffle’ın hazır olduğunu
düşündüğünüzde kapağı açın. Pişmiş
waffle’ı ısıya dayanıklı plastik ya da
ahşap bir spatula yardımıyla çıkartın.
Not: Kesinlikle metal gereçler
kullanmayın çünkü bu gereçler
yapışmaz kaplamaya zarar verebilir!
Bir sonraki pişirme işlemi için hazır
olana kadar sıcaklığı muhafaza etmek
için kapağı kapatın.
6. Pişirme işlemi sona erdiğinde:
kızartma seçme düğmesini saat
yönünün tersine çevirerek KAPALI
konuma getirin. Açık/kapalı gösterge
lambası sönecektir. Fişi prizden
çıkarın.
Dikkat! Ellemeden önce cihazın
tamamen soğumasını bekleyin.
4. Обережно відкрийте кришку.
Злегка змажте маслом деко.
Покладіть підготовлене вафельне
тісто на нижнє деко. Тісто має
повністю заповнити нижнє деко, але
не переповнювати його. Обережно
закрийте кришку.
Увага! Прилад нагрівається під
час роботи, використовуйте
рукавичками та прихватки.
5. Час смаження залежить від того,
наскільки засмаженими ви хочете
побачити вафлі. Коли, на вашу думку,
вафлі готові, відкрийте кришку. Вийміть
готову вафлю за допомогою лопатки з
дерева або термостійкого пластика.
Примітка. Ні коли не використовуйте
металеве приладдя, оскільки воно
може спричинити пошкодження
антипригарного покриття! Закрийте
кришку, щоб зберегти тепло, поки не
надійде час наступного випікання.
6. Після завершення випікання:
поверніть селектор
підрум’янювання проти
годинникової стрілки в положення
«Вимк.». Індикатор увімкнення/
вимкнення згасне. Від’єднайте
кабель від розетки.
Обережно! Перш ніж обслуговувати
прилад, дайте йому повністю
охолонути.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
67
Temizlik ve bakım / Чищення та догляд
TR
UK
68
1. Temizlemeden önce cihazın
tamamen soğumasını bekleyin.
Cihazın fişini prizden çekin. Dış yüzey
ve pişirme plakası yüzeylerini temiz ve
nemli bir bezle silin.
2. Cihazı temizlerken aşındırıcı
temizlik malzemeleri veya bulaşık
süngeri kullanmayın.
1. Перш ніж чистити прилад, дайте
йому повністю охолонути.
Витягніть штекер із розетки.
Протріть зовнішню поверхню та
дека чистою вологою ганчіркою.
2. Не застосовуйте абразивні засоби
та мочалки для чищення.
www.electrolux.com
Yemek Tarifleri / Рецепти
TR
İsveç usulü waffle (10 porsiyon)
Malzemeler
Yumurta
Süt
Kakule (taze öğütülmüş)
Şeker
Un
Kabartma tozu
Tereyağı (eritilmiş)
Miktar
2
375
1
60
500
1
60
Ünite
adet
ml
tatlı kaşığı
ml
ml
tatlı kaşığı
ml
BG
Talimatlar
CS
Yumurtalar, süt ve kakuleyi birlikte çırpın. Şeker, un ve kabartma
tozunu ekleyin ve hamur pürüzsüz olana dek çırpmaya devam edin.
Son olarak eritilmiş margarini ilave edin.
DA
DE
En iyi sonucu elde etmek için hamurun buzdolabında yaklaşık olarak
30 dakika soğumasını bekleyin.
EE
EN
ES
FI
UK
Шведські вафлі (10 порцій)
Інгредієнти
Яйця
Молоко
Кардамон (мелений)
Цукор
Борошно
Пекарський порошок
Масло (розтоплене)
Кількість
2
375
1
60
500
1
60
FR
Одиниця виміру Інструкції
шт.
Збийте яйця й молоко з кардамоном. Додайте цукор, борошно
мл
та пекарський порошок і продовжуйте збивати, доки тісто не
ч.л.
стане гладким. Наприкінці вбийте розтоплене масло.
мл
Для досягнення найкращих результатів дайте тісту охолонути
мл
в холодильнику протягом 30 хвилин.
ч.л.
мл
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
69
Elden çıkarma / Утилізація
Şu sembole sahip malzemeler geri
TR
UK
70
. Ambalajı geri
dönüştürülebilir
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının
geri dönüşümüne ve çevre ve insan
sağlığının korunmasına yardımcı olun.
bulunan cihazları
Ev atığı sembolü
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
Не викидайте прилади, позначені
. Викидайте упаковку у
символом
відповідні контейнери для вторинної
сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей
і забезпечити вторинну переробку
електричних і електронних приладів.
, разом з
відповідним символом
іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної
переробки у вашій місцевості або
зверніться до місцевих муніципальних
органів влади.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
71
Electrolux Appliances AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Printed on recycled paper
3484 E EWM5000 02010913
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement