Electrolux | ZAC6707ITV | User manual | Electrolux ZAC6707 用户手册

Electrolux ZAC6707 用户手册
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 1
2007-01-23 15:27:12
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 2
2007-01-23 15:27:17
ไทย 4-16
한국
5-17
ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นรุ่น Accelerator
ของอิเลคโทรลักซ์ คู่มือการใช้เครื่องดูดฝุ่นเล่มนี้ใช้กับเค
รื่องดูดฝุ่น Accelerator ได้ทุกรุ่น ด้งนั้น อุปกรณ์ประกอบ/
คุณสมบัติบางประการอาจไม่รวมอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นของท่
าน และเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องดูดฝุ่นให้ได้มากที่สุด
ท่านควรใช้อุปกรณ์ประกอบของแท้ของอิเลคโทรลักซ์เสมอ
อุปกรณ์ประกอบเหล่านี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่อง
ดูดฝุ่นของท่าน
Electrolux Accelerator 청소기를 선택해 주셔서 감사
합니다. 이 사용 설명서는 모든 Accelerator 모델에
적용됩니다. 따라서, 구입하신 모델에는 일부 액세
사리 또는 기능이 빠져 있을 수 있습니다. 제품을 최
상의 상태로 사용하려면 항상 Electrolux의 정품 액
세사리를 사용하십시오. 해당 정품 액세사리는 사용
하시는 진공 청소기에 가장 잘 맞게 특별 제작된 것
입니다.
Bahasa melayu
繁體中文
4-16
Terima kasih kerana memilih pembersih hampagas
Electrolux Accelerator. Arahan Pengendalian ini
merangkumi semua model Accelerator. Ini bermakna
bahawa sesetengah aksesori/ciri mungkin tidak
disertakan dalam dalam model anda. Untuk
memastikan hasilan terbaik, sentiasalah guna
aksesori Electrolux yang asli. Ia telah direka khas
untuk pembersih vakum anda.
Tiếng Việt
18-30
感謝您選用 Electrolux Accelerator 吸塵機。這些「
操作說明」涵蓋所有的 Accelerator 型號。這表示,
您所使用的特定型號的某些配件/功能可能不包含
在內。為了確保最佳的使用效果,請一律使用原廠
的 Electrolux 配件。這些配件專門針對您的吸塵機
而設計。
简体中文
18-30
非常感谢您选择 Electrolux Accelerator 真空吸尘器。
这些操作说明书涵盖了所有 Accelerator 型号。这意
味着对于特定型号,可能不包含某些配件/功能。为确
保获得最佳的使用效果,请始终使用原装 Electrolux
配件。它们是专为您的真空吸尘器精心设计的配套
产品。
English
19-31
Thank you for having chosen an Electrolux
Accelerator vacuum cleaner. These Operating
Instructions cover all Accelerator models. This
means that with your specific model, some accessories/features may not be included. In order
to ensure the best results, always use original
Electrolux accessories. They have been designed
especially for your vacuum cleaner.
5-17
Cám ơn quý vị đã chọn máy hút bụi Accelerator của
Electrolux. Các Hướng dẫn sử dụng này dành cho
tất cả các mẫu máy Accelerator. Điều này có nghĩa
là đối với kiểu máy hút bụi của quý vị, một số phụ
tùng/chức năng có thể sẽ không có. Để bảo đảm kết
quả sử dụng tốt nhất, hãy luôn sử dụng phụ tùng
của chính hãng Electrolux. Chúng được thiết kế đặc
biệt dành riêng cho chiếc máy hút bụi của quý vị.
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 3
2007-01-23 15:27:17
ไทย
Bahasa melayu
อุปกรณ์ประกอบ
Aksesori
1* ท่อปรับความยาวได้
2* ท่อต่อความยาว
3 ที่ยึดหรือมือจับสายดูดฝุ่น
+ สายดูดฝุ่น
4 หัวดูดพื้นเอนกประสงค์
5 หัวดูดสำหรับซอกมุม
1
6
หัวดูดสำหรับเบาะ
เฟอร์นิเจอร์ผ้า
7* ตัวหนีบอุปกรณ์เสริม
8* หัวดูดเทอร์โบ
9* หัวดูดสำหรับพื้นไม้ปาร์เก้
ต์
10* ชุดทำความสะอาดขน
ใช้งาน Accelerator ได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น และใช้เฉพาะกับงาน
ดูดภายในบ้านทั่ว ๆ ไป เครื่องดูดฝุ่นติดตั้งฉนวนถึงสองชั้นจึงไม่จ
ำเป็นต้องต่อสายดิน ถอดปลั๊กออกก่อนเสมอ ก่อนที่จะทำความสะ
อาดหรือบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น เก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ในสถานที่ที่แ
ห้งเสมอ การบริการและการซ่อมแซมทั้งหมดต้องดำเนินการโดยศู
นย์บริการรับอนุญาตของอิเลคโทรลักซ์
ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น:
4
• ในบริเวณที่เปียกแฉะ
• ในบริเวณที่ใกล้กับก๊าซติดไฟ หรือสารไวไฟอื่น ๆ
• เมื่อตัวเครื่องดูดฝุ่นมีร่องรอยชำรุดเสียหาย
• กับของมีคมหรือของเหลว
• ดูดขี้เถ้าร้อนหรือเย็น ก้นบุหรี่ติดไฟ และอื่น ๆ
• ดูดฝุ่นเนื้อละเอียด เช่น จากปูนพลาสเตอร์ คอนกรีต แป้ง
ขี้เถ้าร้อนหรือเย็น
การใช้เครื่องดูดฝุ่นในลักษณะที่กล่าวไปข้างต้นอาจทำให้มอเ
ตอร์เสียหายได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในการรับประกัน
ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ไม่มีแผ่นกรอง
5
5
6
Tiub teleskop
Tiub pemanjangan
Pemegang hos + hos
Muncung lantai
gabungan
Muncung celah
Muncung upholstri
7*
8*
9*
10*
Klip aksesori
Muncung turbo
Muncung parket
(Penyapu) Bulu ayam
2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
3
1*
2*
3
4
6
ข้อควรระวังในการใช้สายไฟ:
ตรวจสอบว่าสายไม่เสียหายเป็นประจำ ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากสา
ยไฟชำรุด สายไฟที่ชำรุดเสียหายไม่ครอบคลุมในใบรับประกัน
Langkah-langkah penjagaan
Accelerator hendaklah digunakan oleh orang dewasa
sahaja dan untuk penggunaan pembersihan yang biasa
dalam persekitaran domestik. Pembersih hampagas ini
memiliki ciri dwi penebatan dan tidak perlu dibumikan.
Cabut plag dari sesalur kuasa sebelum membersih
atau menyenggara pembersih hampagas ini. Pastikan
pembersih hampagas disimpan di tempat yang kering.
Semua servis dan pembaikan mesti dijalankan oleh pusat
servis Electrolux yang diluluskan..
Jangan sekali-kala menggunakan pembersih
hampagas:
•Di kawasan basah.
•Berdekatan dengan gas yang boleh terbakar dsb.
•Apabila bahagian pelindung menunjukkan tanda-tanda
kerosakan.
•Pada objek tajam atau cecair.
•Pada bara panas atau sejuk, puntung rokok menyala,
dsb.
•Pada habuk halus, contohnya daripada plaster, konkrit,
tepung, abu panas atau sejuk.
Pengunaan pembersih hampagas dalam keadaan di atas
boleh menyebabkan kerosakan serius pada motornya.
Kerosakan seperti ini tidak diliputi oleh warantinya. Jangan
sekali-kala gunakan pembersih hampagas tanpa turasnya.
Langkah berjaga-jaga untuk kabel eletrik:
7
8
9
10
Periksa kabel dengan kerap untuk memastikan kabel tidak
rosak. Jangan sekali-kala gunakan pembersih hampagas
jika kabelnya rosak. Kerosakan pada kabel alat ini tidak
diliputi oleh waranti.
* เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น
* Model tertentu sahaja.
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 4
2007-01-23 15:27:17
Tiếng Việt
한국
Các phụ kiện
액세사리
1* Ống hút cứng có thể
điều chỉnh dài ngắn
2* Ống hút nối dài
3 Tay cầm ống hút + ống
hút
4 Bàn hút sàn phối hợp
5 Đầu hút khe.
6 Đầu hút dành cho bàn
ghế/màn thảm
7* Móc cài phụ kiện
8* Bàn hút thảm chuyên
dụng kiểu Turbo
9* Bàn hút dành cho sàn
gỗ
10* Đầu hút bàn chải nhỏ
Những lưu ý về an toàn
1*
2*
3
4
5
6
7*
텔레스코픽 튜브
8* 터보 노즐
연장 튜브
9* 딱딱한 마루바닥용 노
즐
호스 손잡이 + 호스
카펫/ 일반 바닥용 노즐 10* 먼지떨이
틈새 노즐
소파용 노즐
액세사리 홀더
안전에 대한 주의사항
Máy hút bụi này chỉ dành cho người lớn sử dụng và chỉ
dùng cho mục đích hút bụi thông thường trong gia đình.
Máy hút bụi này có tính năng cách điện kép và không cần
nối đất. Nên ngắt điện khi muốn lau chùi hoặc bảo trì máy
hút bụi. Luôn giữ máy hút bụi ở nơi khô ráo. Tất cả dịch vụ
và sửa chữa phải được thực hiện bởi các trung tâm bảo
hành ủy quyền của Electrolux.
Accelerator 는 반드시 성인이 사용해야 하며, 가정용으로
Máy hút bụi không bao giờ được sử dụng :
• 물기가 있는 곳
• 인화성 기체가 차 있는 곳이나 그 부근
• 청소기 본체가 손상된 경우
• 날카로운 물체나 액체
• 불씨가 있거나 젖은 석탄재, 불이 붙어 있는 담배 꽁초
등
• 석회, 콘크리트, 밀가루, 재와 같은 미세 먼지
• Ở những nơi ẩm ướt
• Gần các nguồn khí đốt dễ cháy, v.v…
• Khi vỏ máy cho thấy có các dấu hiệu hư hỏng.
• Trên những vật sắt bén hay chất lỏng.
• Trên than nóng hoặc nguội, đầu thuốc lá còn cháy, v.v…
• Bụi nhỏ mịn từ thạch cao, bê tông, bột, tàn tro nóng hoặc
nguội...
Sử dụng máy hút bụi trong những trường hợp trên có thể
gây hư hỏng nghiêm trọng cho mô-tơ. Những hư hỏng đó
sẽ không được bảo hành. Không bao giờ sử dụng máy hút
bụi mà không có (các) bộ phin lọc.
Những lưu ý về dây điện:
Thường xuyên kiểm tra dây điện của máy để phát hiện hư
hỏng. Không bao giờ sử dụng máy hút bụi nếu dây điện
bị hư. Hư hỏng về dây điện của máy không thuộc phạm vi
bảo hành.
* Chỉ có ở một vài kiểu máy riêng biệt.
제작되었습니다. 이 청소기는 이중 절연되어 있으므로 별
도의 접지가 필요하지 않습니다. 청소기를 청소하거나 수
리할 때는 먼저 콘센트에서 플러그를 뽑아 주십시오. 청소
기는 반드시 건조한 곳에 보관하십시오. 모든 서비스와 수
리는 공인 Electrolux 서비스 센터에 문의하십시오.
다음의 경우 청소기를 사용하지 마십시오.
위와 같은 경우 청소기를 사용하면 모터에 심각한 손상
이 발생할 수 있습니다. 이때 발생한 손상에는 보증이 적
용되지 않습니다. 절대로 필터 없이 진공 청소기를 사용하
지 마십시오.
전원 코드에 대한 주의 사항:
정기적으로 전원 코드의 손상여부를 점검하십시오. 코드가
손상된 상태에서는 절대로 청소기를 사용하지 마십시오.
청소기 코드의 손상은 보증수리가 적용되지 않습니다.
* 특정 모델에만 해당됨.
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 5
2007-01-23 15:27:17
11
12
13
14
ไทย
Bahasa melayu
ก่อนเริ่มใช้งาน
Sebelum memulakan
11 กดปุม
่ คลายทีด
่ า้ นหน้าของเครือ
่ งดูดฝุน
่ และพับฝาด้านหน้าขึน
้
12 ยกกล่องเก็บฝุ่นออกและตรวจสอบว่าแผ่นกรองมอเตอร์อยู่ใน
ตำแหน่งตามปกติ
13* เปิดฝาครอบด้านหลังเครื่อง และตรวจสอบว่ามีแผ่นกรองอยู่ใ
นเครื่องเรียบร้อย
14* ถอดฝาครอบของกล่องเก็บฝุ่นด้านบนออกโดยคลายปุ่มขอ
งแผ่นกรอง ถอดแผ่นกรองนำโดยดึงขึ้นด้านบนและตรวจสอ
บว่าแผ่นกรอง Hepa รูปทรงกระบอกอยู่ในตำแหน่งตามปกติ
(ดูรูป 33) ใส่แผ่นกรองนำและฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่
จากนั้นใส่กล่องเก็บฝุ่นกลับลงเข้าเครื่อง
15 ต่อสายดูดเข้ากับที่ล๊อคจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก (กดที่ล๊อค
เพื่อปลดท่อออก)
16 ต่อท่อต่อ* หรือท่อชนิดปรับระดับความยาวได้* เข้ากับมือจั
บสายดูดและหัวดูดได้ด้วยการดันเข้าไปและบิดไปพร้อม ๆ
กัน (บิดและดึงเพื่อให้แยกจากกัน)
17 ดึงสายไฟออกมาเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนจ่ายไฟหลัก เครื่อง
ดูดฝุ่นมีตัวเก็บสายไฟติดตั้งอยู่ภายใน เมื่อสายถูกดึงออก
สายจะรั้งอยู่กับที่
18 เรียกเก็บสายโดยกดแป้นเก็บสาย สายไฟจะม้วนเก็บเข้าในเ
ครื่อง
19a เริ่มใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยกดปุ่มเปิดเครื่อง ปิดเครื่องดูดฝุ่น
โดยกดปุ่มซ้ำอีกครั้ง
19b* กำลังดูดสามารถปรับได้ที่ปุ่มควบคุมการดูดที่มือจับสายดูด
ฝุ่น
20 ตำแหน่งที่เหมาะสุดในการหยุดชั่วคราว (20a)
และในการจัดเก็บ (20b)
11 Tekan butang pelepas di hadapan pembersih
hampagas dan lipat penutup depan.
12 Angkat keluar bekas habuk dan periksa bahawa turas
motor terletak ditempatnya.
13* Buka penutup belakang mesin dan periksa bahawa
turas ekzos terpasang dengan betul.
14* Keluarkan penutup atas bekas habuk dengan
melepaskan butang turas. Tanggalkan pra-turas
dengan menariknya ke atas dan periksa bahawa
turas Hepa silinder terletak ditempatnya (lihat 33).
Pasang kembali pra-turas dan penutup atas dan
masukkan bekas habuk kembali ke dalam pembersih.
15 Masukkan hos sehingga pengetapnya berdetap
untuk mengunci (tekan pengetap untuk melepaskan
hos).
16 Pasangkan tiub pemanjangan* atau tiub teleskop*
pada pemegang hos dan muncung dengan menolak
dan memusing kedua-duanya bersama-sama.
(Pusing dan tarik untuk menanggalkannya.)
17 Panjangkan kabel elektrik dan sambungkannya
ke sesalur kuasa. Pembersih hampagas dipasangkan
dengan sebuah penggulung kabel. Apabila kabel
elektrik sudah dipanjangkan, ia akan kekal dalam
kedudukan itu.
18 Untuk menggulung semula kabel, tekan injak
penggulung kord. Kabel kemudiannya akan
menggulung semula.
19a Mulakan pembersih hampagas dengan menekan
butang kuasa. Hentikan pembersih hampagas
dengan menekannya sekali lagi.
19b*Kuasa sedutan boleh juga dilaraskan dengan
menggunakan kawalan sedutan pada pemegang hos.
20 Kedudukan letak yang ideal untuk menjeda (20a) dan
menyimpan (20b).
* เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น
* Model tertentu sahaja.
15
16
17
18
19b
19a
20a
20b
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 6
2007-01-23 15:27:17
Tiếng Việt
한국
Kiểm tra máy trước khi sử dụng
청소를 시작하기 전에
11 Ấn nút nhả phía trước máy hút bụi và đậy nắp phía
trước lại.
12 : Nhấc ngăn chứa bụi ra và kiểm tra bộ lọc mô-tơ xem
nằm đúng vị trí không.
13* Mở nắp đậy phía sau máy và kiểm tra xem bộ lọc
thoát khí nằm đúng vị trí chưa.
14* Tháo vỏ đậy phía trên ngăn chứa bụi bằng cách
nhả nút bộ lọc. Tháo bộ lọc trước bằng cách kéo lên
và kiểm tra bộ lọc Hepa hình trụ có nằm đúng vị trí
không (xem hình 33). Đặt bộ lọc trước và vỏ đậy phía
trên lại và đặt ngăn chứa bụi trở vào máy hút bụi.
15 Lắp vòi dẫn bụi cho đến khi nghe tiếng cách gắn khớp
vào (bấm các chốt để tháo vòi dẫn bụi).
16 Gắn các ống hút nối dài* hoặc ống hút có thể điều
chỉnh* vào tay cầm ống hút và đầu hút bằng cách đẩy
và vặn chúng lại. (Vặn và kéo ra để tháo rời.)
17 Kéo dây điện ra và nối vào nguồn. Máy hút bụi được
trang bị một bộ phận quấn dây. Khi dây điện được
kéo ra, nó sẽ nằm ở vị trí đó.
18 Để quấn dây điện vào, ấn lên bàn đạp quấn dây. Lúc
đó dây sẽ được quấn vào.
19a Khởi động máy hút bụi bằng cách ấn nút nguồn.
Dừng máy hút bụi bằng cách ấn nó lần nữa.
19b*Có thể điều chỉnh lực hút bằng cách sử dụng nút điều
khiển lực hút trên tay cầm vòi.
20 Vị trí đặt máy lý tưởng khi tạm dừng (20a) hay cất giữ
(20b).
11 청소기의 전면 덮개 버튼을 누르고 전면 덮개를 위로
들어 올립니다.
12 먼지통을 꺼내고 난 후, 모터 보호 필터가 제자리에 있
는지 확인합니다.
13* 청소기 배기구의 뚜껑을 열고 배기 필터가 제자리에
있는지 확인합니다.
14* 필터 버튼을 눌러 먼지통의 윗 뚜껑 부분을 열어주십
시오. 프리 필터를 위로 잡아당겨 제거하고 원통형의
헤파 필터가 제자리에 있는지 확인합니다(33번 참조).
프리 필터와 윗덮개를 다시 덮고 먼지통을 청소기에
안에 다시 넣습니다.
15 걸쇠에서 딸깍하고 소리가 날 때까지 호스를 끼우십
시오.(걸쇠를 눌러서 호스를 떼어내십시오.)
16 연장 튜브* 또는 텔레스코픽 튜브*를 호스 손잡이
와 플로어 노즐에 연결시켜 주십시오. (분리할 때는
부드럽게 비틀면서 잡아당겨 주십시오).
17 코드를 당겨 전원 콘센트에 연결합니다. 청소기에
는 자동 코드 감개 시스템이 내장되어 있으며 코드를
당겨 늘여놓으면 그 위치 그대로 있습니다.
18 코드를 다시 감으려면 자동 코드 감개 버튼을 눌러
주십시오. 코드가 자동으로 감기게 됩니다.
19a 전원 버튼을 누르면 청소기가 작동합니다. 전원
버튼을 다시 한번 누르면 작동이 정지됩니다.
19b*호스 손잡이에 있는 흡입력 조절 스위치를 사용하여
흡입력을 조절할 수 있습니다.
20 청소를 잠시 중지할 때(20a)와 청소기를 보관할 때
(21b) 사용하는 가로. 세로 보관 장치
* Chỉ có ở một vài kiểu máy riêng biệt.
* 특정 모델에만 해당됨.
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 7
2007-01-23 15:27:18
ไทย
Bahasa melayu
คำแนะนำเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
Mendapatkan hasil terbaik
การใช้หัวดูด:
21
23
25
22
24
Gunakan muncung-muncung tersebut seperti berikut:
พื้นพรม: ใช้หัวดูดพื้นเอนกประสงค์โดยให้แป้นอยู่ในตำแหน่ง
(21).
Karpet: Gunakan muncung lantai gabungan dengan
tiubnya pada kedudukan (21).
พื้นแข็ง: ใช้หัวดูดพื้นเอนกประสงค์โดยให้แป้นอยู่ในตำแหน่ง
(22).
Lantai keras: Gunakan muncung lantai gabungan dengan
tuilnya pada kedudukan (22).
พื้นไม้: ใช้หัวดูดสำหรับพื้นไม้ปาร์เก้ต์* (23).
Lantai kayu: Gunakan muncung parket* (23).
เฟอร์นิเจอร์และผ้าที่ใช้วัสดุบุรอง: ใช้หัวดูดสำหรับเบาะแ
ละเฟอร์นิเจอร์ผ้า* (24) เช่น โซฟา ม่าน ผ้าบางเบา ฯลฯ
ลดแรงดูดตามความเหมาะสม
Perabot upholsteri dan fabrik: Gunakan muncung
upholstri* (24) Langsir, fabrik ringan, dll. Kurangkan kuasa
sedutan jika perlu.
ขอบหน้าต่าง ชั้นวางหนังสือ และอื่น ๆ:
ใช้ชุดทำความสะอาดขนไก่* (25).
Bingkai, rak buku, dsb.: Gunakan (penyapu) bulu ayam*
(25).
ซอกมุม มุมห้อง และอื่น ๆ: ใช้หัวดูดตามซอกมุม* (26).
Celah, sudut, dsb.: Gunakan muncung celah* (26).
การใช้หัวดูดเทอร์โบ*
Menggunakan muncung turbo*
27 เหมาะสำหรับพรมแบบปกติและพรมแบบ wall-to-wall
เพื่อดูดละอองและขนสัตว์ออก
หมายเหตุ: ห้ามใช้หัวดูดเทอร์โบกับพรมขนสัตว์หรือตะเข็บพรม
เพื่อป้องกันความเสียหายกับพรม อย่าจ่อหัวดูดค้างอยู่กับที่ขณะแ
ปรงดูดหมุนอยู่ ห้ามถือหัวดูดข้ามสายไฟ และต้องปิดเครื่องดูดฝุ่น
ทันทีหลังเลิกใช้แล้ว
27 Sesuai untuk karpet dan permaidani dari dinding ke
dinding untuk menghilangkan bulu halus dan bulu
binatang peliharaan yang degil. Nota: Jangan gunakan muncung turbo pada ambal
kulit atau umbai permaidani. Untuk mengelak daripada
merosakkan permaidani, jangan biarkan muncung tidak
bergerak semasa berusnya sedang berputar. Jangan
lalukan muncung di atas kabel-kabel elektrik dan pastikan
anda segera mematikan pembersih hampagas selepas
digunakan.
26
27
* เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น
* Model tertentu sahaja.
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 8
2007-01-23 15:27:18
Tiếng Việt
한국
Để đạt hiệu quả tốt nhất
최상의 청소 성능을 위해서
Cách sử dụng các loại đầu hút khác nhau:
노즐은 다음과 같이 사용하십시오.
Dùng cho thảm: Sử dụng đầu hút kết hợp dành cho thảm/
sàn nhà có cần đẩy theo vị trí (hình 33). (21).
카펫: 페달을 제위치에 놓고 카펫/읿반 바닥용 노즐을 사
용합니다. (21).
Dùng cho sàn nhà: Sử dụng đầu hút kết hợp dành cho
thảm/sàn nhà có cần đẩy theo vị trí (hình 33). (22).
일반 바닥: 페달을 제위치에 놓고 카펫/ 일반 바닥용 노즐
을 사용합니다. (22).
Dùng cho sàn gỗ: Sử dụng đầu hút dành cho sàn gỗ* (hình
9). (23).
목재 바닥: 딱딱한 마루바닥용 노즐*을 사용합니다. (23).
Đồ gỗ có bọc và vải: Dùng đầu hút đồ đạc có bọc* (24) cho
ghế tràng kỷ, màn, đồ vải nhẹ v.v... Giảm lực hút nếu cần.
Dùng cho khung cửa, kệ sách v.v…: Đầu chổi hút nhỏ*
(25).
Dùng cho khe nhỏ, góc nhà, v.v…: Sử dụng đầu hút dùng
cho khe nhỏ*. (26).
Sử dụng đầu hút thảm chuyên dụng kiểu Turbo*
27 Lý tưởng cho thảm và thảm liên kết tường để hút các
nùi bông bướng bỉnh và lông thú.
Ghi chú: Không sử dụng đầu hút turbo trên thảm da thú
hay mép thảm. Để tránh làm hư thảm, không giữ đầu
hút cố định khi bàn chải đang xoay. Không đưa đầu hút
qua các dây điện, và nhớ tắt ngay máy hút bụi sau khi sử
dụng.
* Chỉ có ở một vài kiểu máy riêng biệt.
천으로 된 가구 및 직물: 소파용 노즐*을 사용합니다. (24)
소파, 커튼, 가벼운 섬유 등에는 필요에 따라 흡입력을 줄
여서 사용하십시오.
액자, 책장 등: 먼지떨이*를 사용합니다. (25).
틈새, 구석진 곳 등: 틈새 노즐*을 사용합니다. (26).
터보 노즐 사용*
27 카펫의 부분이나 혹은 전체에 붙어 있는 잘 떨어지지
않는 보푸라기와 동물의 털을 제거하는 데 적합합니
다.
주의:동물 가죽 또는 털이 긴 카펫에서는 터보 노즐을 사용
하지 마십시오. 브러시가 회전하는 동안 카펫이 손상되지
않도록 노즐을 한 곳에 계속 대놓지 마십시오. 코드가 감겨
들어갈 우려가 있으니 플로어 노즐 앞에 코드가 놓이지 않
도록 하고 사용 후 즉시 스위치를 꺼 주십시오.
* 특정 모델에만 해당됨.
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 9
2007-01-23 15:27:18
28
ไทย
Bahasa melayu
การเทฝุ่นทิ้งจากกล่องเก็บฝุ่น
Mengosongkan bekas habuk
ควรกำจัดฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่นทิ้งในทันทีที่ฝุ่นเต็ม
28 กดปุ่มคลายที่ด้านหน้าของเครื่องดูดฝุ่นและพับฝาด้านหน้าขึ้
น
29 ยกกล่องเก็บฝุ่นออกมา
30 ถือให้กล่องเก็บฝุ่นอยู่เหนือตระกร้าเก็บผง
จากนั้นกดปุ่มทิ้งฝุ่น
31 ปิดฝากล่องเก็บฝุ่นและประกอบกล่องเก็บฝุ่นกลับเข้าในเครื่อ
ง ปิดฝาด้านหน้า
Bekas habuk Accelerator mesti dikosongkan apabila ia
penuh.
28 Tekan butang pelepas di hadapan pembersih
hampagas dan lipat penutup depan.
29 Angkat keluar bekas habuk.
30 Pegang bekas bertadahkan bakul sampah dan tekan
butang mengosongkan.
31 Tutup penutup bekas dan pasang bekas kembali ke
dalam pembersih. Tutup penutup depan.
* เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น
* Model tertentu sahaja
29
30
31
10
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 10
2007-01-23 15:27:18
Tiếng Việt
한국
Đổ bụi trong ngăn chứa bụi
먼지통 비우기
Accelerator 청소기의 먼지통이 꽉 차 있으면 비워야 합
Ngăn chứa bụi của máy hút bụi Accelerator phải được đổ
đi khi đã chứa đầy.
28 Nhấn nút nhả ở phía trước máy hút bụi và gập nắp
phía trước lại.
29 Nhấc ngăn chứa bụi ra.
30 Giữ ngăn chứa bên trên thùng rác và nhấn nút đổ bụi
ra.
31 Đóng nắp ngăn chứa và đặt ngăn chứa bụi trở lại vào
máy hút bụi. Đóng nắp lại.
니다.
28 청소기 전면 덮개의 버튼을 누르고 전면 덮개를 열어
주십시오.
29 먼지통을 들어올려서 꺼냅니다.
30 쓰레기통에 대고 먼지통 버튼을 눌러 먼지통을 비워
주십시오.
31 먼지통 뚜껑을 닫고 다시 청소기 안에 넣습니다. 전면
덮개를 닫습니다.
* Chỉ có ở một vài kiểu máy riêng biệt.
* 특정 모델에만 해당됨.
11
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 11
2007-01-23 15:27:18
ไทย
Bahasa melayu
การทำความสะอาดแผ่นกรอง Hepa ทรงกระบอ
กและกล่องเก็บฝุ่น
Membersihkan turas Hepa silinder dan
bekas habuk
จะต้องทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่นและแผ่นกรองฝุ่นเป็นประจำ
อยู่เสมอ
32 ถอดฝาครอบด้านบนของกล่องเก็บฝุ่นออกโดยคลายปุ่มของ
แผ่นกรอง
33 ถอดแผ่นกรองนำโดยดึงขึ้นด้านบน (33a) ปลดแผ่นกรอง
Hepa รูปกรวยออกโดยบิดและดึงขึ้นด้านบน (33b)
34 ล้างแผ่นกรอง Hepa รูปกรวยโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน ปล่อย
ให้แห้งก่อนใส่กลับเข้าในเครื่อง เปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อจำเป็น
(เลขที่อ้างอิง EF75B)
35 ขจัดคราบฝุ่นผงต่าง ๆ ที่ติดค้างในกล่องเก็บฝุ่นและล้างออ
กด้วยน้ำ ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แห้งก่อนใส่กลับเข้าในเครื่อง
ตรวจดูให้แน่ใจว่าที่เปิดบนฝากล่องเก็บฝุ่นถูกยึดให้แน่นเข้า
ที่กับรูบนฐานดีแล้ว
36 ใส่แผ่นกรองนำและฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่ จากนั้นใส่กล่
องเก็บฝุ่นกลับลงในเครื่อง
32
การทำความสะอาด/เปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น
ถอดแผ่นกรองมอเตอร์ออกโดยดึงขึ้นด้านบน (37) ล้างด้วยน้ำแล
ะปล่อยให้แห้งก่อนใส่กลับเข้าในเครื่อง
33a
33b
แผ่นกรองชั้นสุดท้ายมีอยู่สี่ชนิด:
• แผ่นกรองโฟมติดตั้งอยู่ที่ฝาแผ่นกรอง
• ไมโครฟิลเตอร์* (เลขที่อ้างอิง EF 17)
• Hepa H12* ชนิดล้างทำความสะอาดไม่ได้ (เลขที่อ้างอิง EF
H12)
• Hepa H12* ชนิดล้างได้ (สามารถหาซื้อเพิ่มได้ เลขที่อ้างอิง
EF H12W)
จะต้องเปลี่ยนแผ่นกรองชั้นสุดท้ายเป็นแผ่นใหม่ทุกครั้งและห้าม
ล้างทำความสะอาด ยกเว้นแผ่นกรองโฟมและแผ่นกรอง Hepa
H12* แบบล้างได้ แผ่นกรองโฟมและ Hepa H12* แบบล้างได้ส
ามารถทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำชะล้าง ปล่อยให้แห้งก่อนใส่ก
ลับเข้าในเครื่อง
34
หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าแผ่นกรองแห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้
าในเครื่อง
Turas dan bekas habuk perlu dibersihkan sekali sekala.
32 Keluarkan penutup di atas bekas habuk dengan
melepaskan butang turas.
33 Keluarkan pra-turas dengan menariknya ke atas
(33a). Lepaskan turas Hepa silinder dengan
memusing dan menariknya ke atas (33b).
34 Bilas turas Hepa silinder di dalam air. Biarkannya
kering sebelum meletakkannya kembali ke dalam
pembersih. Ganti turas apabila perlu (Ruj. No.
EF75B).
35 Keluarkan habuk yang tersangkut di dalam bekas
habuk dan bilaskannya di dalam air. Pastikan ia
kering sebelum meletakkannya kembali ke dalam
pembersih. Pastikan bahawa tab pada penutup
bekas habuk dipasang kukuh ke dalam lubang pada
dasarnya.
36 Pasang kembali pra-turas dan penutup atas dan
masukkan bekas habuk kembali ke dalam pembersih.
Membersihkan/menggantikan turas
Keluarkan turas motor dengan menariknya ke atas (37).
Bilasnya di dalam air dan biarkannya ia kering sebelum
memasangnya kembali ke dalam pembersih.
Terdapat empat jenis turas ekzos:
•Turas busa yang terdapat di dalam penutup turas
•Penuras mikro* (No. Ruj. EF 17)
•Hepa H12* tidak boleh dibasuh (No. Ruj. EF H12)
•Hepa H12* boleh dibasuh (boleh dibeli sebagai pilihan,
No. Ruj. EF H12W)
Turas ekzos mesti sentiasa digantikan dengan yang
baru dan tidak boleh dibasuh kecuali Hepa H12* boleh
dibasuh. Hepa H12* boleh dibasuh dan turas busa
boleh dibersihkan dengan membilasnya di bawah air.
Biarkannya kering sebelum memasangnya kembali ke
dalam pembersih.
Nota: Pastikan semua turas benar-benar kering sebelum
memasangnya kembali ke dalam pembersih.
35
36
* เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น
* Model tertentu sahaja.
37
12
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 12
2007-01-23 15:27:18
Tiếng Việt
한국
Lau bộ lọc Hepa hình trụ và ngăn chứa bụi
원통형 헤파 필터와 먼지 봉투 세척
Thỉnh thoảng cần lau sạch các bộ lọc và ngăn chứa bụi.
32 Tháo vỏ đậy của ngăn chứa bụi bằng cách nhả nút bộ
lọc.
33 Tháo bộ lọc trước bằng cách kéo nó lên trên (33a).
Tháo bộ lọc Hepa hình trụ bằng cách xoay và kéo lên
trên (33b).
34 Rửa (giũ) bộ lọc Hepa hình trụ bằng nước. Để nó khô
trước khi gắn lại vào máy. Thay bộ lọc khi cần (Số
tham chiếu EF75B)
35 Tháo các vật nhỏ bị kẹt trong ngăn chứa bụi và rửa
sạch bằng nước. Bảo đảm nó đã khô trước khi đặt
lại vào máy. Bảo đảm các tai trên ngăn chứa bụi đã
khớp chặt với các lỗ trên bệ.
36 Đặt bộ lọc trước và vỏ đậy phía trên trở vào và đặt
ngăn chứa bụi trở vào máy.
Lau/thay các bộ lọc
Tháo bộ lọc mô-tơ bằng cách kéo lên trên (37). Rửa bằng
nước và để khô trước khi gắn trở lại vào máy.
Có bốn loại bộ lọc đường thoát khí:
• Bộ lọc bọt nằm trong nắp bộ lọc
• Bộ vi lọc* (Số tham chiếu EF 17)
• Bộ lọc Hepa H12* không rửa được (Số tham chiếu EF
H12)
• Hepa H12* rửa được (có thể mua nếu muốn, Số Tham
chiếu EF H12W)
Phải thay mới các bộ lọc đường thoát khí và không được
rửa ngoại trừ Hepa H12* và bộ lọc bọt là rửa được. Hepa
H12* và bộ lọc bọt rửa được có thể được làm sạch bằng
cách rửa dưới vòi nước. Để cho khô trước khi đặt trở vào
máy.
정기적으로 필터와 먼지 봉투를 청소해야 합니다.
32 필터 단추를 눌러 먼지통의 윗 뚜껑을 열어 주십시오.
33 프리 필터를 위로 당겨 제거합니다(33a). 원통형 헤파
필터를 비틀면서 위로 당겨 풉니다(33b).
34 흐르는 물에 원통형 헤파 필터를 씻어 주십시오. 청소
기에 넣기 전에 완전히 말려주십시오. 필요할 경우에
는 필터를 교체합니다(Ref. No. EF75B).
35 먼지통에 비우고 난 후 물로 먼지통 내부를 헹구어 주
십시오. 청소기에 다시 넣기 전에 완전히 말려주십시
오. 먼지통과 본체의 흡입 통로가 완전히 맞물리도록
맞춰 주십시오.
36 프리 필터와 먼지통 뚜껑을 닫고 먼지통을 청소기에
안에 다시 넣습니다.
필터 세척/교체
모터 보호 필터를 위로 잡아당겨 주십시오(37). 필터를 물
에 헹구고 말린 후 청소기에 다시 집어넣습니다.
네 종류의 배기 필터가 있습니다.
• 필터 뚜껑에 위치한 망 필터
• 마이크로 필터*(Ref. No. EF 17)
• Non-washable 헤파 H12*필터 (Ref. No. EF H12)
• 물세척 가능한 헤파 H12 필터 *(옵션으로 구입 가능,
Ref. No. EF H12W)
배기 필터는 물세척 가능한 헤파 H12*필터와 망 필터를 제
외하고는 세척할 수 없으며 반드시 새 필터로 교체해야 합
니다. 물세척 가능한 헤파 H12필터*와 망 필터는 물로 헹
구어 세척할 수 있습니다. 청소기에 필터를 넣기 전에 완전
히 말려주십시오.
주의: 필터를 청소기에 다시 넣기 전에 완전히 말랐는지 확
인합니다.
Ghi chú: Bảo đảm tất cả các bộ lọc hoàn toàn khô trước
khi đặt chúng trở vào máy.
* Chỉ có ở một vài kiểu máy riêng biệt.
* 특정 모델에만 해당됨.
13
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 13
2007-01-23 15:27:19
ไทย
Bahasa melayu
การทำความสะอาดสายดูดกับหัวดูด
Membersihkan hos dan muncung
เครื่องดูดฝุ่นจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติถ้ามีสิ่งอุดตันอยู่ที่หัวดูด
ท่อดูด สายดูดหรือแผ่นกรอง และในกรณีที่กล่องเก็บฝุ่นเต็ม
ในกรณีนี้ ให้ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นและทิ้งไว้ 20-30 นาทีเพื่อให้เ
ครื่องเย็นลง นำสิ่งอุดตันออก และ/หรือเปลี่ยนแผ่นกรองแผ่นใหม่
ทิ้งผงจากกล่องเก็บฝุ่นและเริ่มใช้งานใหม่
ท่อดูดและสายดูดฝุ่น
38 ใช้ผ้าหรือุปกรณ์อื่นทำความสะอาดท่อดูดและสายดูดฝุ่น
39 มือจับสายดูดสามารถถอดประกอบได้จากสายดูดฝุ่นหากจำเ
ป็นต้องทำความสะอาด
40 และสามารถขจัดสิ่งกีดขวางในสายดูดฝุ่นได้โดยการบีบสายไ
ว้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในกรณีที่สิ่งอุดตันเป็นจำพวกแก้
วหรือเข็มที่ติดอยู่ภายในสายดูด
38
39
หมายเหตุ: การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับสาย
ดูดขณะทำความสะอาดสาย
การทำความสะอาดหัวดูดสำหรับพื้น
41 ทำความสะอาดหัวดูดพื้นเอนกประสงค์อยู่เสมอ
42* กดดุมล้อแต่ละข้าง และถอดล้อออก ขจัดก้อนฝุ่น ผมหรือวัต
ถุที่เกาะติดกันแน่นอื่น ๆ
43* วัตถุกีดขวางขนาดใหญ่สามารถนำออกได้โดยการถอดท่อต่อ
ออกจากหัวดูดฝุ่น
40
การทำความสะอาดหัวดูดเทอร์โบ*
44 ถอดหัวดูดจากเครื่องดูดฝุ่นเพื่อขจัดวัตถุที่เกาะแน่นอยู่
โดยใช้กรรไกรเล็ม ใช้มือจับสายดูดเพื่อทำความสะอาดหัวดู
ด
45 ในกรณีที่หัวดูดเทอร์โบไม่ทำงาน ให้เปิดฝาทำความสะอาดแ
ละขจัดวัตถุต่าง ๆ ที่ติดค้างในชุดใบพัดเพื่อให้สามารถหมุนไ
ด้อิสระ
41
42
Pembersih hampagas akan terhenti secara automatik
jika muncungnya, tiub, hos atau turas tersumbat dan
apabila bekas habuk itu penuh. Dalam keadaan demikian,
putuskan sambungan dari suis utama dan benarkan
menyejuk untuk 20-30 minit. Bersihkan halangan dan/atau
gantikan turas, kosongkan bekas habuk dan hidupkannya
semula.
Tiub dan hos
38 Gunakan jalur pembersih atau yang serupa untuk
membersihkan tiub dan hos.
39 Pemegang hos boleh ditanggalkan dari hos jika perlu
dibersihkan.
40 Halangan dalam hos boleh juga dibersihkan dengan
memicit hos itu. Bagaimanapun, berhati-hatilah
kalau-kalau halangan disebabkan oleh kaca atau
jarum yang tersekat di dalam hos.
Nota: Waranti tidak meliputi apa-apa kerosakan pada hos
yang berlaku semasa membersihkannya.
Membersihkan muncung lantai
41 Pastikan muncung lantai gabungan kerap
dibersihkan.
42* Tekan setiap hab roda dan alihkan roda itu. Keluarkan
kepulan habuk, rambut atau objek yang terbelit.
43* Objek yang lebih besar boleh dicapai dengan
menanggalkan tiub sambungan dari muncungnya.
Membersihkan muncung turbo*
44 Buka muncung dari tiub pembersih hampagas dan
keluarkan benang yang terbelit, contohnya, dengan
mengguntingnya. Gunakan pemegang hos untuk
membersihkan muncung.
45 Sekirannya muncung turbo berhenti berfungsi, buka
penutup pembersihan dan keluarkan apa-apa objek
yang menghalang turbin bebas berputar.
43
44
* เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น
* Model tertentu sahaja.
45
14
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 14
2007-01-23 15:27:19
Tiếng Việt
한국
Cách làm sạch ống dẫn bụi và đầu hút
호스와 노즐 청소
Máy hút bụi sẽ tự động dừng lại nếu đầu hút, ống, ống vòi
hay các bộ lọc bị nghẹt và khi ngăn chứa bụi đã đầy. Trong
những trường hợp như vậy, ngắt điện nguồn và để máy
nguội trong 20-30 phút. Gỡ vật bị vướng và/hay thay các
bộ lọc, đổ ngăn chứa bụi rồi khởi động lại.
노즐, 튜브, 호스 또는 필터가 막히거나 먼지통이 가득 차
면 청소기가 자동으로 정지됩니다. 그러한 경우, 플러그를
뽑아 전원을 분리한 다음 20-30분 정도 열을 식히십시오.
막힌 부위를 청소하거나 필터를 교환하고 먼지통을 비운
다음 청소기를 다시 작동시킵니다.
Các ống hút và ống dẫn
튜브와 호스
38 Dùng một thanh thông ống hoặc vật tương tự để làm
thông ống dẫn.
39 Có thể tháo tay cầm vòi khỏi ống vòi nếu cần lau chùi.
40 Cũng có thể tháo gỡ vật bị kẹt trong ống vòi bằng
cách vắt ép nó. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu vật bị
vướng vào bên trong đầu hút là thủy tinh hay kim
khâu.
38 튜브와 호스를 청소할 때는 깨끗하고 긴 헝겊을 사용
하십시오.
39 호스 손잡이는 호스에서 분리해서 청소할 수 있습니
다.
40 호스를 부드럽게 비틀어 주어 호스 내의 장애물을 제
거할 수도 있습니다. 그러나, 호스에 유리나 바늘 등
날카로운 물체가 걸린 경우에는 주의해야 합니다.
Ghi chú: Việc bảo hành không bao gồm các hư hỏng ở đầu
hút do việc lau chùi gây ra.
주의: 호스 청소 시 발생한 호스 손상에 대해서는 보증이
적용되지 않습니다.
Làm sạch đầu hút dành cho sàn nhà
일반 바닥용 노즐 청소
41 Hãy bảo đảm thường xuyên làm sạch đầu hút sàn
nhà phối hợp.
42* Nhấn trục bánh xe và kéo chúng ra. Gỡ các khối bụi,
tóc hay các vật bị kẹt khác ra.
43* Có thể tiếp cận các vật thể lớn hơn bằng cách tháo
ống nối khỏi đầu hút.
41 카펫/일반 바닥용 노즐은 자주 청소하십시오.
42* 바퀴 허브를 눌러 바퀴를 떼어 냅니다. 먼지 뭉치나 머
리카락 등 얽혀 있는 것들을 제거합니다.
43* 걸려 있는 커다란 물체는 노즐과 연결 튜브를 분리하
여 제거할 수 있습니다.
Làm sạch đầu hút thảm chuyên dụng kiểu Turbo*
44 청소기의 튜브에서 노즐을 분리한 다음 엉킨 실같은
종류는 가위로 잘라내 제거하십시오. 노즐을 청소할
때는 호스 손잡이를 사용하시면 편리합니다.
45 터보 노즐이 작동하지 않는 경우에는 청소용 뚜껑을
열고 터빈 회전을 방해하는 걸림 물질을 제거하십시
오.
* Chỉ có ở một vài kiểu máy riêng biệt.
* 특정 모델에만 해당됨.
44 Tháo đầu hút khỏi các ống của máy hút bụi và lấy đi
những sơ sợi vướng vào đầu hút v.v… bằng cách
dùng kéo cắt vụn các sơ sợi đó. Dùng tay cầm vòi để
vệ sinh các đầu hút.
45 Trong trường hợp đầu hút turbo ngừng hoạt động,
mở nắp lau và tháo gỡ các vật vướng vào tua-bin ra
để nó có thể quay tự do.
터보 노즐* 청소
15
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 15
2007-01-23 15:27:19
ไทย
Bahasa melayu
การแก้ปัญหา
Penyelesaian Masalah
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน
Pembersih hampagas tidak bermula
• ตรวจสายไฟว่าเสียบเข้ากับปลั๊กแล้วหรือไม่
• ตรวจปลั๊กและสายไฟว่าชำรุดหรือไม่
• ตรวจฟิวส์ว่าขาดหรือไม่
เครื่องดูดฝุ่นหยุดทำงาน
• ตรวจสอบว่ากล่องเก็บฝุ่นเต็มหรือไม่ หากเต็ม ให้นำฝุ่นไปทิ้ง
• ตรวจดูว่า หัวดูด ท่อดูดหรือสายดูดฝุ่นอุดตันหรือไม่
• ตรวจดูว่า แผ่นกรองอุดตันหรือไม่
น้ำเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น
อาจต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์โดยศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจ
าก Electrolux ความเสียหายกับมอเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการฉีดอัดน้ำ
ไม่อยู่ในการรับประกัน
ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค
อิเลคโทรลักซ์ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด ที่เกิดขึ้
นจากการใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่เหมาะสม หรือผิดวิธี ผลิตภัณฑ์
นี้ออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชิ้นส่วนทั้งหมดที่ทำจา
กพลาสติกจะทำเครื่องหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรีไซเคิล
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของเรา:
www.electrolux.com
หากสายไฟเสียหาย ให้ทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการทำเครื่องหมาย CE
ภายใต้:
ข้อบังคับแรงดันไฟต่อ 73/23/EEC, 93/68/EEC
ข้อบังคับ EMC 89/336/EEC
•Pastikan kabel bersambung dengan sesalur kuasa.
•Pastikan plag dan kabel tidak rosak.
•Periksa sama ada fius terbakar.
Pembersih hampagas terhenti
•Periksa sama ada bekas habuk penuh. Jika ya,
kosongkannya.
•Adakah muncung, tiub atau hos tersumbat?
•Adakah turas tersumbat?
Air telah memasuki pembersih vakum
Motor perlu digantikan di sebuah pusat servis Electrolux
yang diluluskan. Kerosakan pada motor yang disebabkan
kemasukan air tidak diliputi waranti.
Maklumat pengguna
Elektrolux menafikan semua tanggungjawab untuk semua
kerosakan yang timbul daripada penyalahgunaan atau
perubahan yang telah dilakukan pada perkakas. Produk
ini direka bentuk agar mesra alam. Semua bahagian
plastik ditanda untuk tujuan pengitaran semula. Untuk
mendapatkan butiran lanjut lihat tapak web kami:
www.electrolux.com
Jika kord bekalannya rosak, ia mesti digantikan oleh
pengilang, agen servisnya atau orang yang mempunyai
kelayakan seumpama itu demi mengelakkan bahaya.
Produk ini mememuhi keperluan untuk penandaan CE
menurut:
Arahan Voltan Rendah 73/23/EEC, 93/68/EEC
Arahan EMC 89/336/EEC
16
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 16
2007-01-23 15:27:19
Tiếng Việt
한국
Khắc phục sự cố
문제 해결
Máy hút bụi không khởi động được
청소기가 작동되지 않을 때
• Kiểm tra lại dây điện có nối với nguồn hay không.
• Kiểm tra lại đầu cắm và dây điện có bị hỏng không.
• Kiểm tra xem cầu chì có bị nổ không.
• 플러그가 전원에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
• 플러그나 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인하십시오.
• 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하십시오.
Máy hút bụi tự ngắt
청소기가 작동 중 멈췄을 때
• Kiểm tra xem ngăn chứa bụi có đầy không. Nếu có, hãy
đổ nó.
• Kiểm tra xem đầu hút, ống dẫn bụi hoặc đầu nối có bị
nghẹt hay không?
• Kiểm tra xem các bộ phận lọc có bị tắc không?
• 먼지통이 가득 찼는지 확인합니다. 가득 찬 경우 먼지통
을 비웁니다.
• 노즐, 튜브 또는 호스가 막히지 않았는지 확인하십시오.
• 필터가 막히지 않았는지 확인하십시오.
Máy hút bụi bị thấm nước
일렉트로룩스 지정 서비스 센터에서 모터를 교환해야 합
니다. 물이 들어가 발생한 모터의 손상은 보증이 적용되
지 않습니다.
Cần thay thế mô-tơ ở một trung tâm bảo hành được ủy
quyền của Electrolux. Mô-tơ bị hư do thấm nước sẽ không
được bảo hành.
Thông tin cho người tiêu dùng
Electrolux không chịu mọi trách nhiệm về các hư hỏng
phát sinh do sử dụng máy không đúng cách hoặc trong
các trường hợp can thiep làm xáo trộn thiết bị. Sản phẩm
này được thiết kế thân thiện với môi trường. Tất cả các bộ
phận bằng nhựa đều được đánh dấu nhằm các mục đích
tái chế. Để biết thêm chi tiết, hãy xem web site của chúng
tôi tại: www.electrolux.com
Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi
nhà sản xuất, trạm bảo hành ủy quyền hay một người có
trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
Sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu đánh dấu của CE
theo:
Hướng dẫn Điện thế Thấp 73/23/EEC, 93/68/EEC
Hướng dẫn EMC 89/336/EEC
청소기 내부로 물이 들어 갔을 때
고객 정보
Electrolux 는 기기를 잘못 사용하거나 함부로 다루어 발생
한 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 본 제품은 환
경 친화적으로 설계되었습니다. 모든 플라스틱 부품에는
재활용 표시가 되어 있습니다. 자세한 내용은 웹 사이트를
참조하십시오.
전선이 손상된 경우에는 일렉트로룩스 고객센터로 연락해
주십시오. 전기 제품의 수리는 전문 서비스 요원에 의해 진
행되어야 합니다. 부적절한 수리는 사용자에게 심감한 위
험을 초래할 수 있습니다.
본 제품은 다음과 같이 CE 마크 규정을 준수합니다.
Low Voltage directive 73/23/EEC, 93/68/EEC
EMC directive 89/336/EEC
17
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 17
2007-01-23 15:27:19
繁體中文
简体中文
配件
配件
1*
2*
3
4
5
6
7*
1
伸縮管
延伸管
軟管把手 + 軟管
混合地板吸嘴
尖嘴吸頭
多功能吸頭
配件夾
8* 渦輪吸嘴
9* 木质地板吸嘴
10* 静电撢子
伸缩管
延伸管
软管柄和软管
组合地板吸嘴
缝隙清洁嘴
多功能吸嘴
配件夹
8* 涡轮吸嘴
9* 镶木地板吸嘴
10* 羽毛掸
2
安全措施
安全注意事项
境的吸塵打掃。本吸塵機具有雙重絕緣的特性,所以不需要
接地處理。清潔或維護吸塵器之前,請先拔掉電源插頭。務
必將吸塵器放置在乾燥的地方。所有的服務與維修必須由
Electrolux 授權的服務中心執行。
洁。本真空吸尘器具有双重绝缘功能,无需接地。在对真空
吸尘器进行清洁或维护之前,请从电源插座上拔下电缆插
头。确保将真空吸尘器放置于干燥的地方。所有服务或修理
必须由授权的 Electrolux 服务中心提供。
不可於以下情況使用本吸塵器:
下列情况下切勿使用真空吸尘器:
•在潮濕的環境。
•靠近可燃氣體等。
•外殼有明顯的損壞跡象時。
•在尖銳物品或液體上。
•在高溫或低溫的灰燼、點燃的煙蒂等的地點。
•在有細塵,例如:來自石膏、混凝土、粉末、高溫或低溫
灰燼的地點。
•潮湿的地方。
•可燃性气体附近。
•当外壳出现明显的破损痕迹时。
•对于锋利物品或液体。
•对于热或冷的灰烬、燃着的烟头等。
•对于细尘,例如石膏、混凝土、面粉、热或冷的灰烬中的
粉尘。
在以上情況使用吸塵器可能會造成吸塵器馬達的嚴重損壞。
此類情形的損壞不在保固範圍內。絶對不可於未裝設過濾網
時使用吸塵器。
在以上情况下使用真空吸尘器可能会导致马达严重损坏。
这种损坏不在保修之列。切勿在未安装滤网的情况下使用
真空吸尘器。
電纜線預防措施:
电缆注意事项:
定期檢查纜線是否受損。如果纜線受損,切勿使用吸塵器。
機器纜線的損壞不在保固範圍內。
定期检查电缆是否破损。如果电缆已破损,切勿使用该真空
吸尘器。机器电缆的破损不在保修之列。
* 僅限特定型號。
* 仅限于特定型号。
Accelerator 僅供成人操作使用,而且僅適用於一般居家環
3
1*
2*
3
4
5
6
7*
4
5
6
7
8
9
10
Accelerator 仅供成人使用,且只用于家居环境的日常清
18
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 18
2007-01-23 15:27:19
English
Accessories
1*
2*
3
4
5
6
Telescopic tube
Extension tubes
Hose handle + hose
Combination floor
nozzle
Crevice nozzle
Upholstery nozzle
7*
8*
9*
10*
Accessories clip
Turbo nozzle
Parquet nozzle
Feather duster
Safety precautions
Accelerator should only be used by adults and only
for normal vacuuming in a domestic environment. The
vacuum cleaner features double insulation and does not
need to be earthed. Disconnect the plug from the mains
before cleaning or maintenance of the vacuum cleaner.
Be sure to keep the vacuum cleaner in a dry place. All
servicing and repairs must be carried out by an authorised
Electrolux service centre.
Young children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance. Close attention is
necessary when used near children. The appliance is not
intended for use by young children and infirm persons
without supervision.
Never use the vacuum cleaner:
•In wet areas.
•Close to flammable gases etc.
•When housing shows visible signs of damage.
•On sharp objects or fluids.
•On hot or cold cinders, lighted cigarette butts, etc.
•On fine dust, for instance from plaster, concrete, flour,
hot or cold ashes.
Using the vacuum cleaner in the above circumstances
may cause serious damage to its motor. Such damage
is not covered by the warranty. Never use the vacuum
cleaner without its filters.
Electric cable precautions:
Regularly check that the cable is not damaged. Never use
the vacuum cleaner if the cable is damaged. Damage to
the machine’s cable is not covered by the warranty.
* Certain models only.
19
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 19
2007-01-23 15:27:20
11
12
13
14
繁體中文
简体中文
開始使用前
开始使用前
11 按下吸塵器前面的釋放按鈕並掀起前端蓋子。
12 拉出吸塵槽並檢查馬達過濾網是否在正確的位置。
13* 打開機器的後蓋,檢查排氣過濾網是否在正確的位置。
14* 鬆開過濾網按鈕取出吸塵槽上方的蓋子。以向上拉的
方式取出外層過濾網並檢查 Hepa 圓柱形隔塵網是否
在正確位置 (請參閱圖 33)。將外層過濾網與上方蓋
子安裝回原來位置,並將吸塵槽放回吸塵器內。
15 插入軟管直到壓扣正好嚙合 (按住壓扣可鬆開軟管)
16 以推壓和扭轉接合的方式將延伸管* 或伸縮管* 接入
軟管把手與吸嘴。(分別扭轉與拉出以便拆開。)
17 拉出電纜線並將它連接到電源。吸塵器可用纜線捲線
器來調整長度。一但電纜線被拉出後,將保持其拉出
的長度位置。
18 要將纜線收回,壓下纜線捲線器踏板。纜線將自動捲
回。
19a 按下電源按鈕可啟動吸塵器。再按一次電源按鈕,可
停止吸塵器。
19b*吸力強度可用軟管把手上的吸力控制鈕來調整。
20 理想的停放位置可參考暫停 (圖 20a) 與存放位置 (圖
20b) 。
11 按下真空吸尘器前面的释放按钮,并将前盖折叠起来。
12 取出集尘盒,检查马达滤网是否安装到位。
13* 打开机器后盖,检查排气滤网是否安装到位。
14* 释放滤网按钮,卸下集尘盒顶盖。向上拉动前置滤网
将其卸下,并检查圆柱形 Hepa 滤网是否安装到位(
请参阅 33)。将前置滤网和顶盖放回原位,并将集尘
盒放回至吸尘器内。
15 插入软管,直到压扣咔哒一声接合入位(按下压扣可
松脱软管)。
16 用推转的方式将延伸管*或伸缩管*与软管柄和吸嘴相
连。(旋转并向外扯动可将延伸管*或伸缩管*拆下
来。)
17 展开电缆,将其连接至电源插座。真空吸尘器配有绕
线器。电缆展开后,即停在展开的位置。
18 要卷回电缆,请按下卷线器踏板。随后电缆将会卷
19a 按下电源按钮,启动真空吸尘器。再次按下时可停止
真空吸尘器。
19b*可通过使用软管柄上的吸力控制钮调节吸力。
20 暂停 (20a) 和存储 (20b) 的最佳停放位置。
* 僅限特定型號。
* 仅限于特定型号。
15
16
17
18
19b
19a
20a
20b
20
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 20
2007-01-23 15:27:20
English
Before starting
11 Push the release buttons at the front of the vacuum
cleaner and fold up the front lid.
12 Lift the dust container out and check that the motor
filter is in place.
13* Open the lid at the back of the machine and check
that the exhaust filter is in place.
14* Remove the upper cover of the dust container by
releasing the filter button. Remove the pre-filter by
pulling it upwards and check that the cylindrical Hepa
filter is in place (see 33). Put the pre-filter and upper
cover back and place the dust container back into
the cleaner.
15 Insert the hose until the catches click to engage
(press the catches to release the hose).
16 Attach the extension tubes* or telescopic tube* to
the hose handle and nozzle by pushing and twisting
together. (Twist and pull apart to dismantle.)
17 Extend the electric cable and connect it to the mains.
The vacuum cleaner is fitted with a cable winder.
Once the electric cable has been extended, it stays in
that position.
18 To rewind the cable, press the cord rewinder pedal.
The cable will then rewind.
19a Start the vacuum cleaner by pressing the power
button. Stop the vacuum cleaner by pressing once
again.
19b*Suction power can be adjusted by using the suction
control on the hose handle.
20 Ideal parking position for pausing (20a) and storage
(20b).
* Certain models only.
21
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 21
2007-01-23 15:27:20
21
22
23
24
25
26
繁體中文
简体中文
獲得最佳的使用效果
获得最佳的使用效果
按照以下說明使用吸嘴:
请按以下说明使用吸嘴:
地毯: 使用混合地板吸嘴,将转换开关置于适当位置
(21).
地毯: 使用组合地板吸嘴,将控制杆置于适当的位置
(21).
硬質地板: 使用混合地板吸嘴,将转换开关置于适当位
置 (22).
硬质地板: 使用组合地板吸嘴,将控制杆置于适当的位
置 (22).
木質地板: 使用木质地板吸嘴* (23).
木质地板: 使用镶木地板吸嘴* (23).
軟墊家俱與織品: 使用多功能吸嘴* (24) 針對沙發、窗
簾、輕織品等等。必要時請減少吸力。
软体家具和织物: 使用多功能吸嘴* (24) 用于沙发、窗
帘、较轻的织物等。根据需要减弱吸力。
框架、書櫃等: 使用静电撢子* (25).
框架、书柜等: 使用羽毛掸* (25).
縫隙、角落等: 使用縫隙吸嘴* (26).
缝隙、角落等: 使用缝隙清洁嘴* (26).
使用风动吸嘴*
使用涡轮吸嘴*
27 地毯與牆壁兩端間地毯的理想吸塵環境應先移除難處
裡的絨毛與寵物的毛髮。
27 在除去地毯和全室地毯上难清洁的绒毛和宠物毛发时
的最佳选择。
注意:請勿於動物皮製毛毯或地毯鬚邊使用风动吸嘴。要
避免地毯損壞,請勿在轉動毛刷時將吸嘴保持固定不動。
請勿讓吸嘴與電纜線纏繞交錯,並確定在使用後立刻關閉
吸塵器。
注意:切勿在动物皮质地毯或地毯镶边上使用涡轮吸嘴。为
避免损坏地毯,请勿在毛刷旋转时将吸嘴保持不动。请勿将
吸嘴横穿电缆,并确保在使用后立即关闭真空吸尘器。
* 僅限特定型號。
* 仅限于特定型号。
27
22
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 22
2007-01-23 15:27:20
English
Getting the best results
Use the nozzles as follows:
Carpets: Use the combination floor nozzle with the lever
in position (21).
Hard floors: Use the combination floor nozzle with the
lever in position (22).
Wooden floors: Use the parquet nozzle* (23).
Upholstered furniture and fabrics: Use the upholstery
nozzle* (24) for sofas, curtains, lightweight fabrics etc.
Reduce suction power if necessary.
Frames, bookshelves, etc.: Use the feather duster* (25).
Crevices, corners, etc.: Use the crevice nozzle* (26).
Using the turbo nozzle*
27 Ideal for carpets and wall-to-wall carpeting to remove
stubborn fluff and pet hairs.
Note: Do not use the turbo nozzle on animal skin rugs
or carpet fringes. To avoid damaging the carpet, do not
keep the nozzle stationary whilst the brush is rotating. Do
not pass the nozzle across electric cables, and be sure to
switch off the vacuum cleaner immediately after use.
* Certain models only.
23
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 23
2007-01-23 15:27:20
28
繁體中文
简体中文
清空吸塵槽
清空集尘盒
當 Accelerator 的吸塵槽裝滿時,必須清空。
28 按下吸塵器前面的釋放按鈕並掀起前端蓋子。
29 然後小心拉出吸塵槽。
30 將吸塵槽置於垃圾桶上並按下清空按鈕。
31 關上吸塵槽蓋子並將吸塵槽置回吸塵器內。蓋上前端
蓋子。
当 Accelerator 集尘盒已满时必须将其清空。
28 按下真空吸尘器前面的释放按钮,并将前盖折叠起来。
29 取出集尘盒。
30 将集尘盒置于废纸篓上方,按下清空按钮。
31 关闭集尘盒盖,将集尘盒放回至吸尘器内。关闭前盖。
* 僅限特定型號。
* 仅限于特定型号。
29
30
31
24
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 24
2007-01-23 15:27:20
English
Emptying the dust container
Accelerator’s dust container must be emptied when it is
full.
28 Push the release buttons at the front of the vacuum
cleaner and fold up the front lid.
29 Lift the dust container out.
30 Hold the container over a wastepaper basket and
press the emptying button.
31 Close the container lid and place the container back
into the cleaner. Close the front lid.
* Certain models only
25
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 25
2007-01-23 15:27:21
32
33a
33b
繁體中文
简体中文
清理 Hepa 圓柱形隔塵網與吸塵槽
清洁圆柱形 Hepa 滤网和集尘盒
過濾網與吸塵槽需要常常清理。
32 以鬆開過濾網按鈕的方式取出吸塵槽上方的蓋子。
33 以向上拉的方式取出外層過濾網 (圖 33a)。以扭轉與
向上拉的方式取出 Hepa 圓柱形隔塵網 (圖 33a)。
34 在水中清洗 Hepa 圓柱形隔塵網。在放回吸塵器以前
請先風乾。需要時請更換過濾網 (參考號碼 EF75B)
35 去除阻塞於吸塵槽內的雜物並用水中冲洗。在放回吸
塵器以前請確保乾燥。確認吸塵槽蓋子上的拉環安全
地位於基座的小孔內。
36 將外層過濾網與上方蓋子安裝回原來位置,並將吸塵
槽放回吸塵器內。
滤网和集尘盒需要经常清洁。
32 释放滤网按钮,卸下集尘盒顶盖。
33 向上拉动前置滤网将其卸下 (33a)。旋转并向上拉动
圆柱形 Hepa 滤网,将其释放 (33b)。
34 用水冲洗圆柱形 Hepa 滤网。将其干燥后放回至吸尘
器内。需要时请更换滤网(参考号 EF75B)。
35 清除堵塞集尘盒的微粒,并用水冲洗。确保其干燥后
再放回至吸尘器内。确保集尘盒盖上的突出片牢固地
置于底座孔上。
36 将前置滤网和顶盖放回原位,并将集尘盒放回至吸尘
器内。
清潔/更換過濾網
清洁/更换滤网
以向上拉的方式取出馬達過濾網 (圖 37)。在將其置回吸塵
器前應先用水中冲洗然後風乾。
向上拉动马达滤网将其卸下 (37)。用水冲洗并在其干燥后
放回至吸尘器内。
排氣過濾網共有四種:
•置於過濾網蓋前的泡沫濾網
•微尘濾網* (參考號碼 EF 17)
•Hepa H12* 不可清洗滤网 (參考號碼 EF H12)
•Hepa H12* 可清洗滤网 (可選購,參考號碼 EF H12W)
排气滤网共有 4 种类型:
•泡沫滤网安装于滤网盖内
• Micro filter*(参考号 EF 17)
• Hepa H12*,不可清洗(参考号:EF H12)
• Hepa H12*,可清洗(可作为可选件购买,参考号
EF H12W)
除了 Hepa 12* 可清洗滤网與泡沫濾網以外,排氣過濾網必
須以新品更換且不可清洗。Hepa H12* 可清洗型與泡沫濾網
可以於水中冲洗的方式清潔。置回吸塵器前需先風乾。
注意:必須確認所有過濾網在置回吸塵器前是完全乾燥的
狀態。
必须经常更换新的排气滤网,并且除 Hepa H12* 可清洗滤
网和泡沫滤网外不能对其进行清洗。Hepa H12* 可清洗滤
网和泡沫滤网可通过用水冲洗进行清洁。将其干燥后放回
至吸尘器内。
注意:确保所有滤网完全干燥后,再将其放回至吸尘器内。
34
35
36
* 僅限特定型號。
* 仅限于特定型号。
37
26
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 26
2007-01-23 15:27:21
English
Cleaning the cylindrical Hepa filter and the
dust container
Every now and then the filters and the dust container need
to be cleaned.
32 Remove the upper cover of the dust container by
releasing the filter button.
33 Remove the pre-filter by pulling it upwards (33a).
Release the cylindrical Hepa filter by twisting and pull
upwards (33b).
34 Rinse the cylindrical Hepa filter in water. Let it dry
before placing it back into the cleaner. Replace filter
when necessary (Ref. No. EF75B).
35 Remove particles that have got stuck in the dust
container and rinse it in water. Ensure it is dry before
placing it back into the cleaner. Make sure that the
tabs on the dust container lid are located securely
into the holes on the base.
36 Put the pre-filter and upper cover back and place the
dust container back into the cleaner.
Cleaning/replacing filters
Remove the motor filter by pulling it upwards (37). Rinse it
in water and let dry before placing it back into cleaner.
There are four types of exhaust filters:
•Foam filter placed in the filter lid
•Micro filter* (Ref. No. EF 17)
•Hepa H12* non-washable (Ref. No. EF H12)
•Hepa H12* washable (can be bought as an option, Ref.
No. EF H12W)
The exhaust filters must always be replaced with new
ones and cannot be washed except Hepa H12* washable
and foam filter. The Hepa H12* washable and foam filter
can be cleaned by rinsing them under water. Let dry
before placing them back into cleaner.
Note: Make sure that all filters are completely dry before
putting them back into the cleaner.
* Certain models only.
27
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 27
2007-01-23 15:27:21
38
39
繁體中文
简体中文
清潔軟管與吸嘴
清洁软管和吸嘴
如果吸嘴、管子、軟管或過濾網被堵塞與吸塵槽裝滿的情
況,吸塵器將自動停止運轉。在這種情況下,請切斷電源,
並讓機器冷卻 20-30 分鐘。請清除堵塞物和/或更換過濾
網,清空吸塵槽然後再重新啟動。
如果吸嘴、管子、软管或滤网发生堵塞,或集尘盒已满时,
真空吸尘器会自动停止工作。在这种情况下,请从电源插座
上拔下插头,让机器冷却 20-30 分钟。清理堵塞物和/或
更换滤网,清空集尘盒,然后重新启动机器。
管子與軟管
管子和软管
38 使用清潔條棒之類的物品來清潔管子與軟管。
39 若有清洗的需要,軟管把手可與軟管拆開。
40 也可以用擠壓的方式清除軟管內的阻塞物。不過,如
果堵塞是因為卡在軟管內的玻璃或針狀物而造成的,
請特別小心。
38 使用清洁带或类似物品清洁管子和软管。
39 如果需要清洁软管柄,可从软管上拆下软管柄。
40 也可通过挤压软管清除阻塞物。但是,如果软管内部
出现的阻塞由玻璃或针等物体引起,请格外小心。
注意:保固範圍不包含因為清潔軟管而造成的任何損壞。
清洁地板吸嘴
清潔地板吸嘴
41 确保经常清洁组合地板吸嘴。
42* 按压每个轮轴,然后拉出轮子。取出灰尘球、毛发或
其它易绞缠在一起的物品。
43* 从吸嘴上取下连接管可以将较大的物品取出。
41 請確保經常清洗混合地板吸嘴。
42* 按住每個輪軸,然後取出轉輪。去除塵埃球、毛髮或
或其他糾結物。
43* 較大的物體可藉由把管子與吸嘴拔開的方式取出。
40
清潔风动吸嘴*
注意:因清洁软管而造成的软管破损不在保修之列。
清洁涡轮吸嘴*
44 將吸嘴與吸塵器管子拔開然後用剪刀剪掉糾結的線段。
使用軟管把手清理吸嘴。
45 若渦輪吸嘴停止運作,打開清理蓋,清除任何造成渦
輪機輪葉旋轉阻塞的物體。
44 从真空吸尘器的管子上取下吸嘴,然后用剪刀剪断绞
缠在一起的丝线等物品,将其除去。使用软管柄清洁
吸嘴。
45 涡轮吸嘴停止工作时,打开清洁盖,取出所有阻碍涡
轮自由旋转的物品。
* 僅限特定型號。
* 仅限于特定型号。
41
42
43
44
45
28
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 28
2007-01-23 15:27:21
English
Cleaning the hose and nozzle
The vacuum cleaner stops automatically if the nozzle,
tube, hose or filters become blocked and when the dust
container is full. In such cases, disconnect from mains and
allow to cool for 20-30 minutes. Clear blockage and/or
replace filters, empty the dust container and restart.
Tubes and hoses
38 Use a cleaning strip or similar to clear the tubes and
hose.
39 The hose handle can be dismantled from the hose if
cleaning is required.
40 It may also be possible to remove the obstruction in
the hose by squeezing it. However, be careful in case
the obstruction is caused by glass or needles caught
inside the hose.
Note: The warranty does not cover damage caused to the
hose while cleaning it.
Cleaning the floor nozzle
41 Be sure to frequently clean the combination floor
nozzle.
42* Press each wheel-hub and pull away the wheels.
Remove dust-balls, hair or other entangled objects.
43* Larger objects can be accessed by removing the
connection tube from the nozzle.
Cleaning the turbo nozzle*
44 Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner tube
and remove entangled threads, etc. by snipping them
away with scissors. Use the hose handle to clean the
nozzle.
45 In case the turbo nozzle stops working, open the
cleaning lid and remove any objects that obstructs
the turbine to rotate freely.
* Certain models only.
29
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 29
2007-01-23 15:27:21
繁體中文
简体中文
疑難排解
故障排除
吸塵器無法啟動
真空吸尘器不能启动
•請檢查纜線是否連接到電源。
•請檢查插頭與纜線是否受損。
•請檢查保險絲是否燒掉。
•请检查电缆是否连接到电源插座。
•请检查插头和电缆是否破损。
•请检查保险丝是否已熔断。
吸塵器停止運轉
真空吸尘器停止工作
•請檢查吸塵槽是否裝滿。是的話,清將它清空。
•吸嘴、管子或軟管是否堵塞?
•過濾網是否堵塞?
•检查集尘盒是否已满。如果已满,将其清空。
•吸嘴、管子或软管是否堵塞?
•滤网是否堵塞?
水已滲入吸塵器
您必須到 Electrolux 的授權服務中心更換馬達。因水滲入
真空吸尘器中进水
必须在授权的 Electrolux 服务中心更换马达。由渗水引起
而造成的馬達損壞不在保固範圍之內。
的马达损坏不在保修之列。
消費者資訊
消费者信息
成的損害賠償責任。本產品為環保設計。所有標記的塑膠零
件,皆可回收使用。若需詳細資訊,請造訪:
www.electrolux.com
造成的破损负责。该产品的设计有益于环境保护。所有塑料
零件都可以循环再用。有关更多详细信息,请参阅我们的网
站:www.electrolux.com
若電源供應線損壞時,須由製造商、服務代理或類似合格的
人員更換,以避免危險。
如果电源线破损,必须由制造商、服务代理商或合格的人员
进行更换,以免发生危险。
本產品符合 CE 標章規格如下:
Low Voltage directive 73/23/EEC, 93/68/EEC
EMC directive 89/336/EEC
该产品符合以下 CE 标志的要求:
低电压指令 73/23/EEC,93/68/EEC
EMC 指令 89/336/EEC
Electrolux 拒絕承擔因不當使用裝置或以危險方式使用所造
Electrolux 拒绝对所有由于使用不当或任意拆卸而对设备
30
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 30
2007-01-23 15:27:21
English
Troubleshooting
The vacuum cleaner does not start
•Check that the cable is connected to the mains.
•Check that the plug and cable are not damaged.
•Check for a blown fuse.
The vacuum cleaner stops
•Check whether the dust container is full. If so, empty it.
•Is the nozzle, tube or hose blocked?
•Are the filters blocked?
Water has entered the vacuum cleaner
It will be necessary to replace the motor at an authorised
Electrolux service centre. Damage to the motor caused by
the penetration of water is not covered by the warranty.
Consumer information
Electrolux decline all responsibility for all damages arising
from any improper use of the appliance or in cases of
tampering with the appliance.
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes. For
details see our web site: www.electrolux.com
If you have any comments on the cleaner or the
Instructions for Use booklet please e-mail us at:
floorcare@electrolux.com
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or a similarly qualified
person to avoid danger.
This product meets the requirements for CE marking
according to:
Low Voltage directive 73/23/EEC, 93/68/EEC
EMC directive 89/336/EEC
31
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 31
2007-01-23 15:27:21
2192636-08, 07/01 www.electrolux.com
ELX10223_Accelerator_Asian.indd 32
2007-01-23 15:27:43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising