Zanussi | ZRT27100WA1111 | Basic Guide | ZANUSSI ZRT27100WA1111 Basic Guide

Gebruiksaanwijzing
IKE2370-1-2T
User manual
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
Kühl-Gefrierschrank
2
INHOUD
Veiligheidsvoorschriften
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
5
5
6
Onderhoud en reiniging
7
Problemen oplossen
8
Technische gegevens
10
Montage
10
Het milieu
16
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat
te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van
de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat
weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande
als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkas-
3
ten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een
erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt
door de achterkant van het apparaat.
Een platgedrukte of beschadigde
stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat
er een risico op een elektrische
schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
• De eventuele gloeilampen in dit apparaat
zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend
bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. (Als het
apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren
van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik
een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
4
Installatie
Onderhoud
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen
uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht
heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan kan
de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet
worden weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim
bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels
die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symzijn recyclebaar.
bool
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
5
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld
is en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand
gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden
om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur
van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen
moet u de thermostaatknop echter op een
hogere stand instellen om de maximale
koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan
de temperatuur in de koelkast tot onder de
0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand
instellen.
Het bewaren van ingevroren
voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
dient u het apparaat minstens 2 uur op een
hoge instelling te laten werken voordat u er
producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die op de
kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul
deze bladen met water en zet ze dan in het
vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
6
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve plateaus over de achterste worden geplaatst.
Het plaatsen van de
deurschappen
Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat is aangebracht onder een
deurschap en dat naar de zijkant kan worden geschoven.
Voor een grondiger reiniging kunnen de bovenste en onderste deurschappen gemakkelijk verwijderd worden en op hun plek teruggezet worden
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling
om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers
voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op
willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of
plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel
mogelijk lucht buiten te sluiten.
7
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden. is vermeld
op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden
door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een
sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
8
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat
alleen schoon te maken met warm water
met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Periodes dat het apparaat niet
gebruikt wordt
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak
verwijderd. Het dooiwater loopt via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan
de achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen rond het bovenste vak.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm
bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.
3. Open de deur.
4. Na afloop van het ontdooien, de binnenkant grondig droog maken.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee
tot drie uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit
scherpe metalen hulpmiddelen om de
rijp van de verdamper te krabben, deze
zou beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Voordat u storingen
opspoort, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld zijn, dient te
9
worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in
de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het
apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
10
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking
van het lampje).
5. Plaats de afdekking van het lampje terug.
6. Draai de schroef van de afdekking van
het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de
klantenservice.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
20 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
MONTAGE
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat
te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat:
11
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Dit apparaat moet geaard worden. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel.Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming
met de geldende regels. Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan, voordat u het apparaat installeert, als volgt te werk.
• Maak de bovenste pen los en verwijder
deze.
• Verwijder de bovenste deur.
• Verwijder het afstandsstuk.
• Draai het middelste scharnier los.
• Verwijder de onderste deur
12
• Maak de onderste pen los en verwijder
deze.
Op de tegenoverliggende zijde:
• Zet de onderste pen vast.
• Monteer de onderste deur.
• Zet het middelste scharnier vast.
• Installeer het afstandsstuk.
• Monteer de bovenste deur.
• Zet de bovenste pen vast.
Ventilatievereisten
5 cm
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Ga als volgt te werk:
Het apparaat installeren
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer niet klem zit.
Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip
op maat en bevestig het op het apparaat
zoals aangegeven op de afbeelding.
x
x
13
2
Plaats het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de pijl (1)
totdat het afdekplaatje van de opening aan
de bovenkant tegen het keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de richting van de pijl (2)
tegen de kast tegenover het scharnier.
1
Stel het apparaat af in de nis.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het apparaat en de voorste rand van de kast 44 mm
is.
Het afdekplaatje voor het onderste scharnier
(in de zak met accessoires) zorgt ervoor dat
de afstand tussen het apparaat en het keukenmeubel correct is.
Zorg ervoor dat er een ruimte van 4 mm tussen het apparaat en de kast aanwezig is.
Open de deur. Bevestig het afdekplaatje van
het onderste scharnier op de juiste plek.
4 mm
44 mm
Bevestig het apparaat met 4 schroeven in de
nis.
I
I
14
Verwijder het juiste onderdeel van het afdekplaatje van het scharnier (E). Verwijder onderdeel DX als het scharnier rechts staat, of onderdeel SX als het scharnier links staat.
Bevestig de afdekplaatjes (C, D) aan de uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de de afdekplaatjes (E) op het
scharnier.
C
D
E
E
B
Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en (Hd)
los.
15
Monteer onderdeel (Ha) aan de binnenkant
van de keukenkastdeur.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Duw onderdeel (Hc) op onderdeel (Ha).
Ha
Hc
Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur open in een hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider
(Ha).
Zet de deur van het apparaat en de keukenkastdeur tegen elkaar en markeer de gaten.
8 mm
Ha
Hb
16
Verwijder de haken en markeer een afstand
van 8 mm vanaf de buitenrand van de deur
waar de spijker moet worden vastgemaakt
(K).
8 mm
K
Ha
Plaats het kleine vierkantje terug op de geleider en bevestig het met de bijgeleverde
schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en de
deur van het apparaat uit met behulp van het
onderdeel (Hb).
Hb
Druk onderdeel (Hd) op onderdeel (Hb).
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan
dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De afdichtingsstrip goed bevestigd is aan
de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Hb
Hd
HET MILIEU
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
17
CONTENTS
Safety instructions
Operation
First use
Daily use
Helpful hints and tips
17
19
19
20
21
Care and cleaning
22
What to do if…
23
Technical data
24
Installation
24
Environmental concerns
30
Subject to change without notice.
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its
life will be properly informed on appliance
use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for
damages caused by omission.
Children and vulnerable people
safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric
shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance
having a spring lock (latch) on the door or
lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a
death trap for a child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household and similar applications such
as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level
of environmental compatibility, which is
nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
18
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications
or modify this product in any way. Any
damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must
be replaced by a certified service agent
or qualified service personnel to avoid
hazard.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back
of the appliance. A squashed or
damaged power plug may overheat
and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected
for household appliances use only. They
are not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall. (If
the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked,
water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the
appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid
touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
19
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not
be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam
contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to
the applicable regulations to obtain
from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the
rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked
are recyclable.
by the symbol
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer,
OPERATION
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise
to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum
coldness.
• turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures,
it may run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this case the dial
must be set to a higher temperature to
allow automatic defrosting and therefore
reduced energy consumption.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral
soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
20
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly
or cooked immediately and then re-frozen
(after cooling).
Thawing
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop
below 0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a warmer setting.
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case,
cooking will take longer.
Storage of frozen food
Ice-cube production
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice-cubes.
Fill these trays with water, then put them in
the freezer compartment.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
Important! Do not use metallic instruments
to remove the trays from the freezer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
For better use of space, the front halfshelves can lie over the rear ones.
Positioning the door shelves
The model is equipped with a variable storage box which is fitted under a door shelf
compartment and can be slide sideways.
For more thorough cleaning, the top and
bottom door shelves can be easily removed
and refitted in position
21
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to
allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and
to make it possible subsequently to thaw
only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in
the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
22
CARE AND CLEANING
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance
operation.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will
damage the surface and leave a strong
odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve the
performance of the appliance and save
electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a
power failure.
Defrosting the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water drains
out through a drain hole into a special container at the back of the appliance, over the
motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always
form around the top compartment.
Important! Defrost the freezer when the
frost layer reaches a thickness of about 3-5
mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put it
in a cool place.
3. Open the door.
4. When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly.
23
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this
setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
as you could damage it. Do not use a
mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing
process other than those
recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
Warning! Never use sharp metal tools
to scrape off frost from the evaporator
WHAT TO DO IF…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
The melting water outlet does
not flow in the evaporative tray
above the compressor.
Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
Water flows on the
ground.
24
Problem
Possible cause
Solution
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
Replacing the lamp
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Remove the screw from the lamp cover.
3. Remove the lamp cover (refer to the illustration).
4. Replace the used lamp with a new
lamp of the same power and specifically designed for household appliances.
(the maximum power is shown on the
lamp cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the mains plug to the mains
socket.
8. Open the door. Make sure that the
lamp comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
20 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the
25
climate class indicated on the rating plate of
the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility
if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the
right. To open the door to the left, do these
steps before you install the appliance.
• Loosen and remove the upper pin.
• Remove the upper door.
• Remove the spacer.
• Loosen the middle hinge.
• Remove the lower door.
26
• Loosen and remove the lower pin.
On the opposite side:
• Tighten the lower pin.
• Install the lower door.
• Tighten the middle hinge.
• Install the spacer.
• Install the upper door.
• Tighten the upper pin.
Ventilation requirements
5 cm
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Do the following steps:
Installing the appliance
Caution! Make sure that the mains
cable can move freely.
If necessary cut the adhesive sealing strip
and apply it to the appliance as shown in figure.
x
x
27
2
Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of the arrow (1) until the upper gap cover stops
against the kitchen furniture.
Push the appliance in the direction of the arrow (2) against the cupboard on the opposite
side of the hinge.
1
Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the distance between the appliance and the cupboard front-edge is 44
mm.
The lower hinge cover (in the accessories
bag) makes sure that the distance between
the appliance and the kitchen furniture is correct.
Make sure that the clearance between the
appliance and the cupboard is 4 mm.
Open the door. Put the lower hinge cover in
position.
4 mm
44 mm
Attach the appliance to the niche with 4
screws.
I
I
28
Remove the correct part from the hinge cover (E). Make sure to remove the part DX, in
the case of right hinge, SX in opposite case.
Attach the covers (C, D) to the lugs and the
hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the hinge.
C
D
E
E
B
Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and
(Hd).
29
Install the part (Ha) on the inner side of the
kitchen furniture door.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Push the part (Hc) on the part (Ha).
Ha
Hc
Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide (Ha).
Put together the appliance door and the furniture door and mark the holes.
8 mm
Ha
Hb
30
Remove the brackets and mark a distance of
8 mm from the outer edge of the door where
the nail must be fitted (K).
8 mm
K
Ha
Place the small square on the guide again
and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the appliance door by adjusting the part (Hb).
Hb
Press the part (Hd) on the part (Hb).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The sealing strip is attached tightly to the
cabinet.
• The door opens and closes correctly.
Hb
Hd
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol with
the household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact your
municipal office.
31
INHALT
Sicherheitshinweise
Betrieb
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
31
33
34
34
35
Reinigung und Pflege
36
Was tun, wenn …
38
Technische Daten
39
Montage
40
Hinweise zum Umweltschutz
45
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine
optimale Nutzung des Geräts vor der Montage und dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der
Ratschläge und Warnungen aufmerksam
durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung
von Fehlern und Unfällen alle Personen, die
das Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf
und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung
freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an
Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen
nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden,
die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das
Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät)
ab und entfernen Sie die Tür, so dass
spielende Kinder vor elektrischem Schlag
geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen
Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So
verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu
einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgerä-
32
ten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches
und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Montage des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert
ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu
Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur vom
Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt
und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals
in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (falls vorhanden)
für die Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da
dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung
aus.
• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur
für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie
eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rückwand. (Wenn
es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden.
Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur
Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen.
Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich
das Wasser auf dem Boden des Geräts
an.
33
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den
elektrischen Anschluss strikt an die
Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler,
bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung
auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich
für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator)
möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei
zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem
Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese
nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen
Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie
normaler Hausmüll entsorgt werden.
Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses
Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recySymbol
celt werden.
BETRIEB
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal
mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
34
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen, dieses
aber auf die niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann es bei andauerndem
Betrieb des Geräts an der Rückwand zu
Frostbildung kommen. In diesem Fall muss
eine höhere Temperatur gewählt werden,
die ein automatisches Abtauen ermöglicht
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am
besten durch Reinigen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einer neutralen
Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die
die Oberfläche beschädigen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist
eine Änderung der mittleren Einstellung
nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! In diesem Fall kann die
Temperatur im Kühlschrank unter 0°C
fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie den
Temperaturregler auf eine wärmere
Einstellung.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der
das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens
zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in
das Gefrierfach hinein legen.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in
der Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu
einem ungewollten Abtauen, dann müssen
die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und (nach
dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank
oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus dem
Gefrierraum entnommen und anschließend
sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren
Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln
ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit
Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Wichtig! Bitte verwenden Sie zum
Herausholen der Schalen aus dem
Gefrierschrank keine Utensilien aus Metall.
35
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet,
die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.
Zur besseren Raumnutzung können die
vorderen Hälften der Ablagen auf die hinteren Hälften gelegt werden.
Positionierung der Türeinsätze
Das Modell ist mit einem variablen Lagerfach ausgerüstet, das sich unter einer Türablage befestigen und seitlich verschieben
lässt.
Die obere und untere Türablage kann für eine gründlichere Reinigung einfach entnommen und wieder eingesetzt werden.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und
damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem
Fall den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf
diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst
und Gemüse gründlich und legen Sie es in
die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
36
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so
wenig Luft wie möglich in der Verpackung
zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in
der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden eingefroren
werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel
in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel von
sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die
Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel
verpackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln
darauf, dass diese keinen Kontakt mit
Gefriergut bekommen, da dieses sonst
antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln
im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet,
können Sie zu Frostbrand auf der Haut
führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren, um
einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät
zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen als
notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten
werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten
und Nachfüllen von Kältemittel dürfen
daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig
gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und
etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei
von Verunreinigungen sind.
37
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig
ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver,
stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche
des Innenraums beschädigen und einen
starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es
verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas
flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum und
das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um
das Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut
bei einem möglichen Stromausfall nicht im
Innern des Gerätes verdirbt.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an
der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne
an der Kühlraumrückwand, damit das Tauwasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft.
Abtauen des Gefriergeräts
Im Gefrierfach bildet sich stets etwas
Reif.
Wichtig! Tauen Sie das Gefriergerät ab,
wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa
3 bis 5 mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
3.
4.
5.
6.
7.
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort.
Öffnen Sie die Tür.
Wenn der Gefrierraum vollständig abgetaut ist, wischen Sie das Innere sorgfältig trocken.
Gerät einschalten.
Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen,
und lassen Sie das Gerät zwei bis drei
Stunden mit dieser Einstellung laufen.
Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
38
Warnung! Entfernen Sie Reif und Eis
vom Verdampfer bitte niemals mit
scharfen metallischen Gegenständen,
da dieser dadurch beschädigt werden
könnte. Versuchen Sie nicht, den
Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen. Ein Temperaturanstieg
des Gefrierguts während des Abtauens
des Geräts kann die Lagerzeit dieser
Lebensmittel verkürzen.
WAS TUN, WENN …
Warnung! Ziehen Sie vor der
Fehlersuche immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualiStörung
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
fizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen
fließt das abgetaute Wasser an
der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wasserablauf fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
39
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht
in die Verdampferschale über
dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Ersetzen der Lampe
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
2. Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab
(siehe hierzu die Abbildung).
4. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch
eine Lampe mit der gleichen Leistung,
die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (Die maximale Leistung ist
auf der Lampenabdeckung angegeben.)
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
6. Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
7. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
8. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die
Lampe brennt.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich
hierzu an den Kundendienst.
TECHNISCHE DATEN
Abmessung der Aussparung
Höhe
1225 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
20 h
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
40
MONTAGE
Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden
und einen korrekten Betrieb des Geräts
zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte
gemäß den geltenden Vorschriften erden
und fragen Sie dafür einen qualifizierten
Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Wechseln des Türanschlags
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und Die Tür des Geräts öffnet sich nach rechts.
Wenn die Tür sich nach links öffnen soll,
gehen Sie vor der Montage des Geräts bitte nach den folgenden Anweisungen vor:
• Lösen und entfernen Sie den oberen Bolzen.
• Entfernen Sie die obere Tür.
• Nehmen Sie das Distanzstück ab.
• Lösen Sie das mittlere Scharnier.
• Entfernen Sie die untere Tür.
41
• Lösen und entfernen Sie den unteren
Bolzen.
Auf der gegenüberliegenden Seite:
• Ziehen Sie den unteren Bolzen fest.
• Bringen Sie die untere Tür an.
• Ziehen Sie das mittlere Scharnier fest.
• Setzen Sie das Distanzstück ein.
• Bringen Sie die obere Tür an.
• Ziehen Sie den oberen Bolzen fest.
Anforderungen an die Belüftung
5 cm
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine ausreichende Luftzirkulation sein.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Gehen Sie wie folgt vor:
Montage des Geräts
Vorsicht! Achten Sie darauf, dass sich
das Netzkabel des Geräts frei bewegen
lässt.
Schneiden Sie bei Bedarf den Dichtungsstreifen zu und bringen Sie ihn, wie in der
Abbildung gezeigt, am Gerät an.
x
x
42
2
Setzen Sie das Gerät in die Einbaunische.
Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung (1),
bis die obere Spaltabdeckung am Küchenmöbel anliegt.
Schieben Sie das Gerät auf der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite in Pfeilrichtung (2) soweit wie möglich gegen die Seitenwand des Küchenmöbels.
1
Richten Sie das Gerät in der Einbaunische
aus.
Vergewissern Sie sich, dass der Abstand
zwischen dem Gerät und der Schrankvorderkante 44 mm beträgt.
Mit der unteren Scharnierabdeckung (im Beipack) können Sie sicherstellen, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Küchenmöbel richtig ist.
Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 4 mm
beträgt.
Öffnen Sie die Tür. Stecken Sie die untere
Scharnierabdeckung auf.
4 mm
44 mm
Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben in
der Einbaunische.
I
I
43
Entfernen Sie das entsprechende Teil aus
der Scharnierabdeckung (E). Achten Sie darauf, im Falle eines rechten Scharniers Teil
DX bzw. bei einem gegenüberliegenden
Scharnier Teil SX zu entfernen.
Setzen Sie die beiliegenden Abdeckkappen
(C, D) in die Befestigungs- und Scharnierlöcher ein.
Bauen Sie das Belüftungsgitter (B) ein.
Stecken Sie die Scharnierabdeckungen (E)
auf das Scharnier auf.
C
D
E
E
B
Trennen Sie die Teile (Ha), (Hb), (Hc) und
(Hd) ab.
44
Montieren Sie die Führungsschiene (Ha) an
der Innenseite der Tür des Küchenmöbels.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
Drücken Sie das Teil (Hc) auf das Teil (Ha).
Ha
Hc
Öffnen Sie die Gerätetür und die Möbeltüre
in einem Winkel von 90°.
Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die
Führungsschiene (Ha) ein.
Halten Sie die Gerätetür an die Tür des Küchenmöbels und markieren Sie die Bohrungen.
8 mm
Ha
Hb
45
Nehmen Sie die Halterungen wieder ab. Markieren Sie 8 mm ab der Türaußenkante die
Stelle, an der der Nagel (K) eingesetzt werden muss.
8 mm
K
Ha
Setzen Sie das Führungsstück erneut auf die
Führungsschiene und schrauben Sie es mit
den mitgelieferten Schrauben fest.
Richten Sie die Tür des Einbaumöbels und
die Gerätetür mit dem Führungsstück (Hb)
aus.
Hb
Drücken Sie Abdeckung (Hd) auf das Führungsstück (Hb).
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der Dichtungsstreifen sicher am Gerät befestigt ist.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und
schließt.
Hb
Hd
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie
sich an Ihr Gemeindeamt.
46
47
222368131-A-152013
Download PDF

advertising