Electrolux ECN1156 User manual
brugsanvisning
user manual
käyttöohje
notice d'utilisation
istruzioni per l’uso
bruksanvisning
manual de instrucciones
bruksanvisning
fryseboks
Chest Freezer
Säiliöpakastin
Congélateur coffre
Congelatore a pozzo
Fryseboks
Arcón congelador
Frysbox
ECN1156
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
INDHOLD
Om sikkerhed
Betjening
Betjeningspanel
Ibrugtagning
Daglig brug
Nyttige oplysninger og råd
2
4
4
5
5
6
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Tekniske data
Installation
Skån miljøet
6
7
9
9
10
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er
fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg
for, at den følger med apparatet, hvis det
bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger
apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den, der
har ansvaret for deres sikkerhed, først
har instrueret dem eller har kontrolleret,
at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget:
Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det
gamle apparat, inden du kasserer det.
Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Bemærk Ventilationsåbningerne må
ikke blokeres.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne
brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de
er godkendt til formålet af producenten.
• Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
• Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas
med høj biologisk nedbrydelighed. Det er
dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport
og installation af apparatet.
Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på
nogen måde. Enhver skade på ledningen
kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
electrolux 3
Advarsel Enhver elektrisk komponent
(netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted
eller en autoriseret montør.
•
•
•
•
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan
blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er
let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk
stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet ikke sidder på1)
den indvendige pære.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor
forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Lamper2) I dette apparat benyttes specialpærer, der er udvalgt alene til husholdningsapparater. De er ikke egnet til
oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i
apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. 3)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når
de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante
vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus')
i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
1) Hvis der er lampedæksel på.
2) Hvis pæren er aktuel.
3) Hvis apparatet er af Frost Free-typen.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i det pågældende afsnit nøje
følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet
skal straks anmeldes til det sted, hvor det
er købt. Gem i så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst fire timer
med at tilslutte apparatet, så olien har tid
til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen
for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
4 electrolux
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der
kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes i
henhold til gældende bestemmelser.
Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De
materialer i apparatet, der er mærket
, kan genvanvendes.
med symbolet
BETJENING
Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Kontrollampen tændes.
Drej termostatknappen med uret.
Vigtigt Hvis temperaturen i apparatet er for
høj, lyser advarselslampen.
Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen på OFF.
Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod
for at
vælge minimal køling.
• Drej termostatknappen mod
for at
vælge maksimal køling.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit låget åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
I reglen er en mellemindstilling mest
passende.
BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
2
3
4
Kontrollampe
Advarselslampe for høj temperatur
Action Freeze-lampe
Action Freeze-knap
Action Freeze-funktion
Du kan aktivere Action Freeze-funktionen
ved at trykke på Action Freeze-knappen.
Lampen Action Freeze tændes.
Funktionen kan slås fra når som helst ved
at trykke på Action Freeze -knappen. Lampen Action Freeze slukkes.
Alarm for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt) vises ved, at advarselslampen blinker
Mens alarmen lyder, må der ikke lægges
mad i fryseren.
Advarselslampen slukkes automatisk, når
forholdene igen er normale.
electrolux 5
IBRUGTAGNING
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske
lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
DAGLIG BRUG
Indfrysning af ferskvarer
Frostrummet er velegnet til nedfrysning af
friske madvarer og til langtidsopbevaring af
købte frostvarer og dybfrossen mad.
Inden indfrysning af friske madvarer startes
Action Freeze-funktionen mindst 24 før
madvarerne lægges i fryseren.
Den maksimale mængde madvarer, der kan
indfryses på 24 timer (den såkaldte indfrysningskapacitet), står på typepladen . 4)
Indfrysningen tager 24 timer: I dette tidsrum
må der ikke lægges andre madvarer i, som
skal fryses.
Symbolerne viser forskellige slags dybfrost.
Tallene angiver det antal måneder, de pågældende madvarer kan opbevares. Madvarens kvalitet og behandling før nedfrysningen afgør, om det højeste eller laveste tal
for opbevaringstid gælder.
Frysekurve
Hægt kurvene på fryserens overkant (X), eller stil dem i fryseren (Y). Drej håndtagene
og sæt dem fast i de to stillinger, som vist
på tegningen.
X
Y
Opbevaring af frosne madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end
den angivne temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter afkøling).
Dybfrostkalender
4) Se under "Tekniske specifikationer".
Kurvene sættes ned i hinanden.
Følgende tegning viser, hvor mange kurve
der kan stå i fryseren.
6 electrolux
595
230
Ekstra kurve kan bestilles hos Electrolux
Service A/S.
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer
ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er
friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du
skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen,
og sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer
røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter
madens holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker
med indfrysningsdato, så du har styr på
holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
skab, skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen;
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren;
• Åbne låget så lidt som muligt, og lad det
ikke stå åbent længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres
nogen som helst form for
vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor
kun udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
1. Sluk for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Rengør jævnligt apparat og tilbehørsdele med varmt vand og neutral sæbe.
Rengør lågets pakning omhyggeligt.
4. Tør apparatet grundigt af.
5. Sæt stikket i stikkontakten.
6. Tænd for apparatet.
electrolux 7
Bemærk Brug ikke sulfosæbe,
skurepulver/skuresvampe, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller
voksprodukter til indvendig rengøring af
apparatet.
Undgå at beskadige kølesystemet.
Vigtigt Det er ikke nødvendigt at rengøre
kompressorområdet.
Afrimning af fryser
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
10-15 mm tykt.
Det er mest praktisk at afrime, når fryseren
er tom eller kun indeholder få madvarer.
Rimlag fjernes på følgende måde:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem
ind i flere lag avispapir, og læg dem et
koldt sted.
3. Lad låget stå åben, indtil isen begynder
at smelte. Brug en plastik skraber (ikke
skarpe genstande) til at fjerne isen hurtigt.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres grundigt af indvendig. Luk låget.
5. Tænd for apparatet.
6. Sæt termostatknappen på højeste trin,
og lad apparatet stå på denne indstilling
i to-tre timer.
7. Læg madvarerne på plads igen.
apparatet. Brug ikke mekaniske redskaber
eller andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen, medmindre det er
anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er steget
under afrimningen, kan det forkorte deres
holdbarhed.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet
udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. Sluk for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Tag al maden ud.
4. Afrim og rengør apparatet og alt tilbehør.
5. Lad låget stå åbent for at forebygge
ubehagelig lugt.
Vigtigt Hvis der skal være tændt for
skabet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været strømsvigt.
Vigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstande
til at skrabe rim af. Det kan beskadige
HVIS NOGET GÅR GALT
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må kun afhjælpes af en
autoriseret installatør eller anden fagmand.
Fejl
Vigtigt Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast.
Kontroller, at apparatet står stabilt
(alle fire fødder skal hvile på gulvet).
Kompressoren kører hele
tiden
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Låget er blevet åbnet for tit.
Lad ikke låget stå åbent længere
end nødvendigt.
Låget er ikke lukket korrekt.
Kontroller, at låget slutter tæt, og
at pakningen er intakt og ren.
8 electrolux
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der er lagt store mængder mad
til indfrysning på én gang.
Vent nogle timer, og kontroller derefter temperaturen igen.
Madvarerne var for varme, da de
blev lagt i.
Lad madvarerne komme ned på
stuetemperatur, før de lægges i.
Temperaturen i det lokale, hvor
apparatet står, er for høj til, at
det kan fungere effektivt.
Prøv at sænke temperaturen i det
lokale, hvor apparatet står.
Der er for varmt i fryseren.
Se under "Alarm for høj temperatur".
Der er tændt for apparatet for
nylig, og temperaturen er stadig
for høj.
Se under "Alarm for høj temperatur".
Madvarerne er ikke pakket godt
nok ind.
Pak madvarerne bedre ind.
Låget er ikke rigtigt lukket eller
slutter ikke tæt.
Kontroller, at låget slutter tæt, og
at pakningen er intakt og ren.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Proppen til afløbet er ikke sat
rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt i.
Der dannes for meget rim.
Fjern rim, der blokerer låget.
Lågets pakninger er snavsede
eller klæbrige.
Rengør lågets pakninger.
Madvarer blokerer låget.
Flyt rundt på pakkerne. Se mærkaten i apparatet.
Låget er svært at åbne
Lågets pakninger er snavsede
eller klæbrige.
Rengør lågets pakninger.
Der er for varmt i fryseren.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Låget slutter ikke tæt eller er ikke rigtigt lukket.
Kontroller, at låget slutter tæt, og
at pakningen er intakt og ren.
Der var ikke tilstrækkelig koldt i
apparatet før indfrysningen.
Lad apparatet køle ned tilstrækkeligt længe.
Der er lagt store mængder mad
til indfrysning på én gang.
Vent nogle timer, og kontroller så
temperaturen igen. Læg mindre
mængder i ad gangen, næste
gang du indfryser madvarer.
Madvarerne var for varme, da de
blev lagt i.
Lad madvarerne komme ned på
stuetemperatur, før de lægges i.
De madvarer, der skal indfryses,
ligger for tæt op ad hinanden.
Fordel madvarerne, så den kolde
luft kan cirkulere frit imellem dem.
Låget er blevet åbnet for tit.
Undgå at åbne låget så tit.
Låget har stået åbent i længere
tid.
Lad ikke låget stå åbent længere
end nødvendigt.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Advarselslampen for høj
temperatur lyser
Der er for meget rim
Låget lukker ikke helt
Der er for koldt i fryseren
electrolux 9
Fejl
Mulig årsag
Apparatet virker slet ikke
Hverken køling eller lys
virker
Løsning
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket rigtigt i stikkontakten.
Der kommer ikke strøm til apparatet.
Prøv at sætte et andet el-apparat
til stikkontakten.
Der er ikke tændt for apparatet.
Tænd for apparatet.
Der er ingen strøm på stikkontakten (prøv at sætte et andet elapparat til den).
Tilkald en elektriker.
Kundeservice
Hvis apparatet stadig ikke virker som det
skal, når du har undersøgt ovenstående:
Kontakt nærmeste servicecenter.
For at få hurtig service er det vigtigt, at du
opgiver apparatets model og serienummer.
Det finder du på garantibeviset eller på typepladen, der sidder udvendig på højre side af apparatet.
TEKNISKE DATA
Rumfang (brutto)
liter
105
Højde
mm
850
Temperaturstignings- timer
tid
26
Rumfang (netto)
liter
102
Bredde
mm
550
Strømforbrug
kWh/
døgn
0,466
Oplyst effekt/
forbrug
Watt
60
Dybde
mm
593
Indfrysningskapacitet
kg/døgn
12
Spænding
volt
230
Vægt
Kg
27
Klimaklasse
SN-T
Yderligere tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet udvendig på apparatets højre side.
INSTALLATION
Placering
Advarsel Hvis du kasserer et ældre
apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på låget: Sørg for at
ødelægge den, så børn ikke kan
komme til at smække sig inde.
Vigtigt Der skal være adgang til stikket
efter installationen.
Apparatet kan opstilles indendørs på et tørt,
ventileret sted (garage eller kælder), men
fungerer bedst, hvis det står et sted, hvor
omgivelsernes temperatur svarer til den klimaklasse, der er angivet på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål.
Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse
10 electrolux
i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
2. Sørg for, at apparatets bagside er
mindst 5 cm fra væggen.
3. Sørg for, at apparatets sider er mindst 5
cm fra vægge/skabe.
Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
bag apparatet.
Krav til lufttilførsel
1. Placer fryseren vandret på et fast underlag. Alle fire fødder skal hvile på gulvet.
SKÅN MILJØET
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
electrolux 11
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
CONTENTS
Safety information
Operation
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
11
13
13
14
14
15
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environmental concerns
15
16
18
18
18
Subject to change without notice
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its
life will be properly informed on appliance
use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for
damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric
shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance
having a spring lock (latch) on the door or
lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a
death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction
booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level
of environmental compatibility, which is
nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
12 electrolux
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications
or modify this product in any way. Any
damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must
be replaced by a certified service agent
or qualified service personnel.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover5) of interior
lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps6) used in this appliance are
special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are
not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.7)
5) If the lamp cover is foreseen.
6) If the lamp is foreseen.
7) If the appliance is Frost Free.
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraph.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the
appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
electrolux 13
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer,
in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not
be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam
contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to
the applicable regulations to obtain
from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the
rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked
are recyclable.
by the symbol
OPERATION
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
The Pilot light will light up.
Turn the Temperature regulator clockwise.
A medium setting is generally the most
suitable.
Important! If the temperature inside the
appliance is too high the Alarm light will light
up.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the OFF position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator towards
to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator towards
to obtain the maximum coldness.
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the lid is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
CONTROL PANEL
1
1
2
3
4
2
3
4
Pilot light
High temperature alarm light
Action Freeze light
Action Freeze switch
Action Freeze function
You can activate the Action Freeze function
by pressing the Action Freeze switch.
The Action Freeze light will light up.
It is possible to deactivate the function at
any time by pressing Action Freeze switch.
The Action Freeze light will switch off.
High temperature alarm
An increase in the temperature in the freezer (for example due to an power failure) is
indicated by switching on of the Alarm light
During the alarm phase, don't place food
inside the freezer.
When normal conditions are restored the
Alarm light will switch off automatically.
14 electrolux
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral
soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the Action
Freeze function at least 24 hours before
placing the food to be frozen in the freezer
compartment.
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the rating
plate 8)
The freezing process lasts 24 hours: during
this period do not add other food to be frozen.
goods. Whether the upper or lower value of
the indicated storage time is valid depends
on the quality of the foods and treating before freezing.
Storage baskets
Hang the baskets on the upper edge of the
freezer (X) or place them inside the freezer
(Y). Turn and fix the handles for these two
positions as shown in the picture.
Y
X
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly
or cooked immediately and then re-frozen
(after cooling).
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of frozen
goods.
The numbers indicate storage times in
months for the appropriate types of frozen
8) Refer to "Technical data"
The baskets will slide into each other.
The following picture shows how many
baskets can be placed inside the freezer.
595
230
You can purchase additional baskets from
your local Service Centre.
electrolux 15
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and
to make it possible subsequently to thaw
only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in
the shortest possible time;
• not open the lid frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance
operation.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
Periodic cleaning
1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
3. Regularly clean the appliance and the
accessories with warm water and neutral soap. Clean the lid seal carefully.
4. Fully dry the appliance.
5. Connect the mains plug to the mains
socket.
6. Switch on the appliance.
Caution! Do not use detergents,
abrasive products, highly perfumed
cleaning products or wax polishes to
clean the inner side of the appliance.
Prevent damage to the cooling system.
Important! There is no need to clean the
compressor area.
Defrosting the freezer
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 10-15 mm.
The best time to defrost the freezer when it
contains no or only a little food.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a
cool place.
3. Leave the lid open until ice starts melting. Use a scraper to remove ice quickly.
4. When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly. Close the lid.
5. Switch on the appliance.
16 electrolux
6. Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this
setting.
7. Reload the previously removed food into
the compartment.
Important! Never use sharp metal tools to
scrape off frost as you could damage the
appliance. Do not use a mechanical device
or any artificial means to speed up the
thawing process other than those
recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food packs,
during defrosting, may shorten their safe
storage life.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
3. Remove all food.
4. Defrost and clean the appliance and all
accessories.
5. Leave the lid open to prevent unpleasant smells.
Important! If the cabinet will be kept on,
ask somebody to check it once in a while to
prevent the food inside from spoiling in
case of a power failure.
WHAT TO DO IF…
Caution! Before troubleshooting,
disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported
properly
Check if the appliance stands stable (all the four feet should be on
the floor)
The compressor operates continually
The temperature is not set correctly.
Set a warmer temperature
The lid has been opened too frequently
Do not leave the lid open longer
than necessary
The lid is not closed properly
Check if the lid closes well and
the gaskets are undamaged and
clean
Large quantities of food to be
frozen were put in at the same
time
Wait some hours and then check
the temperature again
Food placed in the appliance
was too warm
Allow food to cool to room temperature before storing
The temperature of the room
that contains the appliance is
too high for efficient operation
Try to reduce the temperature in
the room where the appliance
stands
It is too warm inside the freezer
Refer to "High Temperature
Alarm"
The cabinet has been recently
switched on and the temperature is still too high
Refer to "High Temperature
Alarm"
The High temperature
alarm light is on.
electrolux 17
Problem
There is too much frost
and ice
Possible cause
Solution
Products are not wrapped properly
Wrap the products better
The lid is not shut properly or do
not close tightly
Check if the lid closes well and
the gaskets are undamaged and
clean
The temperature is not set correctly.
Set a warmer temperature
The water drainage plug is not
correctly positioned
Position the water drainage plug
in the correct way
There is excessive frost
Eliminate excess frost
The lid gaskets are dirty or sticky
Clean the lid gaskets
Food packages are blocking the
lid
Arrange the packages in the right
way, see the sticker in the appliance
The lid is difficult to open
The lid gaskets are dirty or sticky
Clean the lid gaskets
It is too warm in the
freezer
The temperature is not set correctly.
Set a lower temperature
The lid does not close tightly or
it is not shut properly
Check if the lid closes well and
the gasket is undamaged and
clean
Before freezing the appliance
was not precooled sufficiently
Pre-cool the appliance for enough
time
Large quantities of food to be
frozen were put in at the same
time
Wait some hours and then check
the temperature again. Next time
insert smaller quantities of food to
be frozen at any one time.
Food placed in the appliance
was too warm
Allow food to cool to room temperature before storing.
Products to be frozen are
placed too closely to each other
Place the products in a way so
that cold air could circulate
among them
The lid has been opened often
Try to not open the lid often
The lid has been opened for a
long time.
Do not leave the lid open longer
than necessary
It is too cold inside the
freezer
The temperature is not set correctly.
Set a warmer temperature
The appliance does not
work at all. Neither cooling nor lighting works
Plug is not connected to the
mains socket properly
Connect the mains plug properly
Power does not reach the appliance
Try connecting another electrical
device to the power outlet
The appliance is not switched
on
Switch on the appliance
There is no voltage in the mains
socket (try to connect another
appliance into it)
Call an electrician
The lid doesn't close
completely
18 electrolux
Customer Service
If your appliance is still not working properly
after making the above checks, contact the
nearest service centre.
To obtain fast service, it is essential that
when you apply for it you specify the model
and serial number of your appliance which
can be found either on the guarantee certificate or on the rating plate located on the
external right side of the appliance.
TECHNICAL DATA
Volume (gross)
Litre
105
Height
mm
850
Rising Time
hours
26
Volume (net)
Litre
102
Width
mm
550
Energy Consumption
kWh/24h
0,466
Rated Power
Watt
60
Depth
mm
593
Freezing Capacity
kg/24h
12
Voltage
Volts
230
Weight
Kg
27
Climatic Class
SN-T
Further technical information are situated in the rating plate on the external right side of
the appliance.
INSTALLATION
Positioning
Warning! If you are discarding an old
appliance that has a lock or catch on
the lid, you must ensure that it is made
unusable to prevent young children
being trapped inside.
Important! The appliance shall have the
plug accessible after installation.
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor (garage or cellar), but for
optimum performance install this appliance
at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility
if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Ventilation requirements
1. Put the freezer in horizontal position on
a firm surface. The cabinet must be on
all four feet.
2. Make sure that the clearance between
the appliance and rear wall is 5 cm.
3. Make sure that the clearance between
the appliance and the sides is 5 cm.
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
electrolux 19
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
20 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
SISÄLLYS
Turvallisuusohjeet
Käyttö
Käyttöpaneeli
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
20
22
22
23
23
24
Hoito ja puhdistus
Käyttöhäiriöt
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristönsuojelu
24
25
27
27
28
Oikeus muutoksiin pidätetään
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä,
jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai
luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen
liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille ai-
heutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen
vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä
estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio Älä tuki laitteen
ilmanvaihtoaukkoja.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä
tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten
laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
electrolux 21
laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut
virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
•
•
•
•
1. Virtajohtoa ei saa jatkaa.
2. Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan
laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke
on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus9) on irrotettu.
Laite on painava, ja sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen
voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tämän laitteen hehkulamput10) ovat erityisiä lamppua, joita saa käyttää vain kodinkoneissa. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. 11)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
9) Mikäli varusteena.
10) Mikäli laitteessa on lamppu.
11) Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free-malli.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai
poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi
räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja,
jos ne nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä
esineitä. Käytä muovista kaavinta.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja
ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta
laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi
jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.
22 electrolux
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä
eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua
laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto
sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen
käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt,
merkityt materiaalit ovat
symbolilla
kierrätettäviä.
KÄYTTÖ
Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Merkkivalo syttyy.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Tärkeää Jos laitteen sisälämpötila on liian
korkea, hälytysmerkkivalo syttyy.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon OFF.
Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• lämpötilaa säädetään lämpimimmälle
asetukselle kääntämällä lämpötilan sää.
dintä kohti asetusta
• lämpötilaa säädetään kylmimmälle asetukselle kääntämällä lämpötilan säädintä
.
kohti asetusta
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat
siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• kuinka usein kantta avataan
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
KÄYTTÖPANEELI
1
1
2
3
4
2
3
4
Merkkivalo
Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo
Action Freeze -merkkivalo
Action Freeze -kytkin
Action Freeze -toiminto
Toiminto Action Freeze voidaan kytkeä toimintoon painamalla Action Freeze -kytkintä.
Merkkivalo Action Freeze syttyy.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa painamalla Action Freeze -kytkintä.
Merkkivalo Action Freeze sammuu.
Korkean lämpötilan hälytys
Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi),
hälytysmerkkivalo syttyy.
Älä pane elintarvikkeita pakastimeen hälytystilan aikana.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi,
hälytysmerkkivalo sammuu automaattisesti.
electrolux 23
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi Action
Freeze-toiminto vähintään 24 tuntia ennen
elintarvikkeiden laittamista pakastinosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen 12)
Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Sovelletaanko vaihteluvälin alempaa vai ylempää arvoa
riippuu elintarvikkeen laadusta ja käsittelystä
ennen pakastamista.
Säilytyskorit
Aseta korit pakastimen yläreunaan (X) tai laita ne pakastimen sisään (Y). Käännä ja kiinnitä korien kahvat sijoitustapaa vastaavaan
asentoon kuvan mukaisesti.
X
Y
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään kahden tunnin ajan suuremmilla asetusarvoilla.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Pakastetuotteiden kalenteri
12) Katso Tekniset tiedot
Korit liukuvat toistensa sisään.
Seuraavasta kuvasta näet, kuinka monta
koria pakastimeen voidaan sijoittaa.
24 electrolux
595
230
Voit hankkia lisäkoreja valtuutetusta huoltoliikkeestä.
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein;
• laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen;
• älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki
pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti, eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
HOITO JA PUHDISTUS
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen puhdistus- ja huoltotöiden
aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu
huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet säännöllisesti ja lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella. Puhdista kannen tiiviste huolellisesti.
4. Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
electrolux 25
5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
6. Kytke virta laitteeseen.
Huomio Älä käytä pakastimen
sisäpuolen puhdistukseen voimakkaita
tai hankaavia puhdistusaineita,
voimakastuoksuisia tuotteita tai
kiillotusaineita.
Ehkäise jäähdytysjärjestelmän vioittuminen.
Tärkeää Kompressorialuetta ei tarvitse
puhdistaa.
Pakastimen sulattaminen
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on noin 10 - 15 mm.
Pakastin on paras sulattaa tyhjänä tai silloin,
kun siinä on vain vähän ruokaa.
Huurteen poistaminen:
1. Katkaise laitteesta virta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulti sanomalehteen ja
laita viileään paikkaan.
3. Jätä kansi auki, kunnes jää alkaa sulamaan. Poista jää nopeasti kaapimen
avulla.
4. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa sisäpinnat hyvin. Sulje kansi.
5. Kytke laitteeseen virta.
6. Aseta lämpötilan säädin maksimijäähdytyksen asentoon ja anna laitteen käydä
2 - 3 tuntia tällä asetuksella.
7. Laita pakasteet takaisin pakastimeen.
Tärkeää Älä koskaan käytä teräviä
metallityökaluja huurteen poistoon, koska
ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä yritä
nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään. Pakasteiden lämpötilan
nouseminen sulatuksen aikana voi lyhentää
niiden turvallista säilytysaikaa.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen
ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Katkaise virta laitteesta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Ota kaikki ruoat pois.
4. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki sen
varusteet.
5. Jätä kansi auki, jotta pakastimeen ei jää
epämiellyttäviä hajuja.
Tärkeää Jos jätät laitteen toimintaan,
pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin,
jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole
mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Ongelma
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on
kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, että laite on tukevasti
paikallaan (kaikki neljä jalkaa koskevat lattiaan).
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Kansi on avattu liian usein.
Älä pidä kantta auki pitempään
kuin on tarpeen.
26 electrolux
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kansi ei ole kunnolla kiinni.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja että tiiviste on ehjä ja puhdas.
Pakastimeen on pantu suuria
määriä elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Ruoka on pantu laitteeseen liian
lämpimänä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Huoneen lämpötila on liian korkea, jotta laite voisi toimia tehokkaasti.
Yritä laskea huoneenlämpötilaa tiloissa, joihin kodinkone on sijoitettu.
Pakastimen sisällä on liian lämmintä.
Katso kohta Korkean lämpötilan
hälytys.
Pakastin on juuri kytketty päälle,
ja lämpötila on vielä liian korkea.
Katso kohta Korkean lämpötilan
hälytys.
Elintarvikkeita ei ole pakattu kunnolla.
Pakkaa tuotteet huolellisemmin.
Kantta ei ole suljettu kunnolla tai
se ei sulkeudu tiiviisti.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja että tiiviste on ehjä ja puhdas.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Veden poistoputken tulppaa ei
ole asetettu oikein.
Aseta veden poistoputken tulppa
oikein.
Huurretta muodostuu runsaasti.
Poista liika huurre.
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai
tahmeat.
Puhdista kannen tiivisteet.
Pakkaukset estävät kannen sulkeutumisen.
Järjestä pakasteet oikealla tavalla.
Tarkista ohjeet laitteeseen kiinnitetystä tarrasta.
Kantta on vaikea avata.
Kannen tiivisteet ovat likaiset tai
tahmeat.
Puhdista kannen tiivisteet.
Pakastimen sisällä on
liian lämmintä.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Kansi ei sulkeudu tiukasti, tai sitä
ei ole suljettu kunnolla.
Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja että tiiviste on ehjä ja puhdas.
Laitetta ei ole esijäähdytetty riittävästi ennen pakastusta.
Esijäähdytä pakastinta tarpeeksi
kauan.
Pakastimeen on pantu suuria
määriä elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen. Sijoita seuraavalla kerralla pakastimeen pienempiä ruokamääriä yhdellä kertaa.
Ruoka on pantu laitteeseen liian
lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneenlämpötilaan ennen pakastamista.
Pakastettavat elintarvikkeet ovat
liian lähellä toisiaan.
Sijoittele tuotteet siten, että kylmä
ilma pääsee kiertämään niiden
ympärillä.
Korkean lämpötilan hälytysmerkkivalo palaa.
Laitteessa on liikaa huurretta ja jäätä.
Kansi ei sulkeudu kokonaan.
electrolux 27
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kansi on avattu liian usein.
Yritä olla avaamatta kantta usein.
Kantta on pidetty auki pitkän aikaa.
Älä pidä kantta auki pitempään
kuin on tarpeen.
Pakastimen sisällä on
liian kylmä.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laite ei toimi lainkaan.
Sekä jäähdytys että valot
ovat poissa toiminnasta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
Kytke pistoke kunnolla pistorasiaan.
Laite ei saa virtaa.
Testaa virtalähde kytkemällä siihen toinen sähkölaite.
Laitetta ei ole kytketty päälle.
Kytke virta laitteeseen.
Pistorasiassa ei ole jännitettä.
(Testaa pistorasia kytkemällä siihen jokin toinen sähkölaite.)
Ota yhteys sähköasentajaan.
Asiakaspalvelu
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten
jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jotta saisit laitteen huolletuksi mahdollisimman nopeasti, on ehdottoman tärkeää, että
kerrot laitteen mallin ja sarjanumeron, jotka
löytyvät joko takuutodistuksesta tai laitteen
ulkopinnassa oikealla puolella olevasta arvokilvestä.
TEKNISET TIEDOT
Tilavuus (brutto)
litraa
105
korkeus
mm
850
Käyttöönottoaika
tuntia
26
Tilavuus (netto)
litraa
102
leveys
mm
550
Energiankulutus
kWh/24 t
0,466
Nimellisteho
wattia
60
syvyys
mm
593
Pakastusteho
kg/24 t
12
Jännite
V
230
Paino
kg
27
Ilmastoluokka
SN-T
Muut tekniset tiedot on ilmoitettu laitteen ulkopinnassa oikealla puolella sijaitsevassa arvokilvessä.
ASENNUS
Sijoittaminen
Varoitus! Jos poistat käytöstä vanhan
laitteen, jonka kansi on varustettu
lukolla tai salvalla, riko lukko, jotta
pikkulapset eivät voi jäädä loukkuun
laitteen sisään.
tön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
määritettyä ilmaa koskevaa luokitusta:
Ilmaa
koskeva
luokitus
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C - +32 °C
Tärkeää Pistokkeen on oltava helposti
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
N
+16 °C - +32 °C
ST
+16 °C - +38 °C
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin), mutta
parhaiten se toimii paikassa, jossa ympäris-
T
+16 °C - +43 °C
28 electrolux
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon
laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita
ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
Ilmanvaihtovaatimukset
1. Sijoita pakastin vaaka-asentoon tukevalle pinnalle. Laitteen kaikkien neljän jalan
tulee olla tukevasti lattiassa.
2. Varmista, että laitteen ja takana olevan
seinän välinen rako on 5 cm.
3. Varmista, että laitteen ja sen sivuilla olevien seinien välinen rako on 5 cm.
Ilmanvaihdon on oltava riittävä laitteen takana.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
electrolux 29
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
29
32
32
33
33
34
Entretien et nettoyage
34
En cas d'anomalie de fonctionnement
35
Caractéristiques techniques
38
Installation
38
En matière de sauvegarde de
l'environnement
38
Sous réserve de modifications
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter
toute erreur ou accident, veillez à ce que
toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice
avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire,
afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages dus au non-respect de
ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été
construit selon des normes, directives et/ou
décrets pour une utilisation sur le territoire
français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de
l'environnement, vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre
appareil.
Attention Pour éviter tout risque de
détérioration de l'appareil, transportezle dans sa position d'utilisation muni de
ses cales de transport (selon le
modèle). Au déballage de celui-ci, et
pour empêcher des risques d'asphyxie
et corporel, tenez les matériaux
d'emballage hors de portée des
enfants.
Attention Pour éviter tout risque
(mobilier, immobilier, corporel,...),
l'installation, les raccordements (eau,
gaz, électricité, évacuation selon
modèle), la mise en service et la
maintenance de votre appareil doivent
être effectuées par un professionnel
qualifié.
Attention Votre appareil a été conçu
pour être utilisé par des adultes. Il est
destiné à un usage domestique normal.
Ne l'utilisez pas à des fins
commerciales ou industrielles ou pour
d'autres buts que ceux pour lesquels il
a été conçu. Vous éviterez ainsi des
risques matériel et corporel.
Attention Débranchez l'appareil avant
toute opération de nettoyage manuel.
N'utilisez que des produits du
commerce non corrosifs ou non
inflammables. Toute projection d'eau
ou de vapeur est proscrite pour écarter
le risque d'électrocution.
Attention Si votre appareil est équipé
d'un éclairage, débranchez l'appareil
avant de procéder au changement de
l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter
de s'électrocuter.
30 electrolux
Attention Afin d'empêcher des risques
d'explosion ou d'incendie, ne placez
pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur, à proximité
ou sur l'appareil.
Attention Lors de la mise au rebut de
votre appareil, et pour écarter tout
risque corporel, mettez hors d'usage
ce qui pourrait présenter un danger :
coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil. Informez-vous auprès des
services de votre commune des
endroits autorisés pour la mise au
rebut de l'appareil.
Attention Respectez la chaîne de froid
dès l'acquisition d'un aliment jusqu'à
sa consommation pour exclure le
risque d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils
sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez
à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les
risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent
enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en
danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices
de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation d’aliments et/ou de boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la
présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils
sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil afin de ne pas endommager des parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce
du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et
tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courtscircuits, d'incendies et/ou de décharges
électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise,
compresseur) doivent être remplacés
par un technicien d’entretien agréé ou
par un électricien spécialisé.
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
electrolux 31
•
•
•
•
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant
endommagée peut surchauffer et
provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est
terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble, particulièrement lorsque
l'appareil est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation
est desserrée, ne la branchez pas
dans la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas
présent13) pour l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faites attention en
le déplaçant.
Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement
de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Ampoules14) utilisées dans cet appareil
sont des ampoules spéciales dédiées
uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas
à l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de
l'appareil. 15)
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant
de l'appareil. Consultez les instructions
respectives.
13) Si le diffuseur est prévu.
14) Si l'ampoule est prévue.
15) Si l'appareil est sans givre.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie
de l'appareil, car ils peuvent provoquer
des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez
l'appareil à l'arrêt et débranchez-le.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. N'employez pour
cela qu'une spatule en plastique.
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans le paragraphe correspondant.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil
les dommages constatés. Dans ce cas,
gardez l'emballage.
• Avant de brancher votre appareil, laissezle au moins 4 heures au repos afin de
permettre à l'huile de refluer dans le
compresseur.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
• Assurez-vous que la prise principale est
accessible une fois l'appareil installé.
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
réalisés par un électricien ou par une personne qualifiée.
32 electrolux
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par votre service après vente,
exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver
l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques, notamment au
niveau du condenseur. Les matériaux
utilisés dans cet appareil identifiés par
sont recyclables.
le symbole
FONCTIONNEMENT
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Le voyant s'allume.
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Important Si la température à l'intérieur de
l'appareil est trop élevée, le voyant Alarme
clignote.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
thermostat sur la position OFF.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le thermostat vers
pour obtenir moins de froid.
• tournez le bouton du thermostat vers
pour obtenir plus de froid.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à
l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs
facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
3 Voyant Action Freeze
4 Touche Action Freeze
Fonction Action Freeze
Vous pouvez activer la fonction Action Freeze en appuyant sur Action Freeze.
Le voyant Action Freeze s'allume.
Il est possible de désactiver cette fonction à
tout moment en appuyant sur Action Freeze . Le voyant Action Freeze s'éteint.
1 Voyant de test
2 Voyant alarme de température
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans
le congélateur (par exemple à cause d'une
electrolux 33
panne de courant) est indiquée par l'allumage du voyant Alarme
Pendant la phase d'alarme, ne placez aucun aliment à l'intérieur du congélateur.
Une fois rétablies les conditions normales
de fonctionnement, le voyant Alarme
s'éteint automatiquement.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
les aliments surgelés ou congelés pendant
longtemps.
Pour congeler des aliments frais, activez la
fonction Action Freeze au moins 24 heures
avant de placer les denrées à congeler
dans le compartiment congélateur.
La quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique 16)
Le temps de congélation est de 24 heures :
aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position
Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de courant, si
la panne doit se prolonger plus longtemps
qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
Guide de congélation
Les symboles indiquent différents types
d'aliments congelés
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents types d'aliments congelés. La validité
du temps de stockage maximum ou minimum indiqué dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
Paniers de rangement
Accrochez les paniers en haut du congélateur (X) ou placez-les à l'intérieur (Y). Tournez et bloquez les poignées en fonction de
ces deux positions, comme indiqué.
X
Y
Les paniers s'emboîtent l'un dans l'autre.
La figure suivante vous indique le nombre
de paniers pouvant être placés à l'intérieur
du congélateur.
16) Consultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
34 electrolux
595
Vous pouvez vous procurer des paniers
supplémentaires en les commandant auprès de votre magasin vendeur.
230
CONSEILS UTILES
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne
doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour
leur transport du magasin d'alimentation
à votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent le couvercle
du congélateur et ne le laisser ouvert que
le temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas
être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Débranchez l'appareil.
electrolux 35
3. Nettoyez régulièrement les parois de
l'appareil et les accessoires avec de
l'eau tiède et un détergent liquide inodore (produit utilisé pour la vaisselle par
exemple). Lavez le joint du couvercle
avec précaution sans omettre de nettoyer également sous le joint.
4. Rincez et séchez soigneusement les parois et les accessoires de l'appareil.
5. Branchez l'appareil.
6. Mettez l'appareil en marche.
Attention N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques, ni d'éponges
avec grattoir ou d'objets métélliques
pour procéder au nettoyage intérieur et
extérieur de votre appareil. Vous
risquez de l'endommager.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
Important Il n'est pas nécessaire de
nettoyer la zone du compresseur.
Dégivrage du congélateur
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur
de la couche de givre est d'environ 10-15
mm.
Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu chargé
(ou vide).
Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.
3. Laissez le couvercle ouvert jusqu'à ce
que la glace commence à fondre. Vous
pouvez accélérer le dégivrage en retirant
la couche de glace avec précaution à
l'aide d'une spatule en plastique.
4. Le dégivrage terminé, séchez bien l'intérieur. Fermez le couvercle.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus
de froid et faites fonctionner l'appareil
pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de
couteau ou tout autre objet tranchant,
d'objet métallique pour gratter la couche de
givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez
aucun autre dispositif mécanique ou autre
pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
Une élévation de la température des
denrées congelées, pendant la
décongélation, peut réduire leur durée de
conservation.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
En cas d'absence prolongée ou de
non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Débranchez l'appareil.
3. Retirez tous les aliments.
4. Dégivrez et nettoyez l'appareil et tous
les accessoires.
5. Maintenez le couvercle ouvert pendant
toute la durée de non-utilisation pour
éviter la formation d'odeurs.
Important Si, toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et vider l'appareiI,
faites vérifier régulièrement son bon
fonctionnement pour éviter la détérioration
des aliments en cas de panne de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Attention Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans la présente notice, doit
être exclusivement confiée à un électri-
36 electrolux
cien qualifié ou à une personne compétente.
Anomalie
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, circuit de
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Remède
L'appareil est bruyant
L'appareil n'est pas stable
Vérifiez la stabilité (les quatre
pieds doivent être en contact
avec le sol)
Le compresseur fonctionne en permanence
La température n'est pas bien
réglée.
Sélectionnez une température
plus élevée
Le couvercle a été ouvert trop
longtemps
Ne laissez pas le couvercle ouvert
plus longtemps que nécessaire
Le couvercle n'est pas correctement fermé
Vérifiez que le couvercle ferme
correctement et que le joint est en
bon état et propre
Trop de produits frais ont été introduits dans l'appareil
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les stocker
La température ambiante du local où est installé l'appareil est
trop élevée pour permettre un
fonctionnement optimal
Veillez à respecter la température
idéale (classe climatique) dans la
pièce où est installé l'appareil
La température à l'intérieur du
congélateur est trop élevée
Consultez le paragraphe "Alarme
haute température"
L'appareil a été mis en fonctionnement il y a peu de temps et la
température est encore trop élevée
Consultez le paragraphe "Alarme
haute température"
Les produits ne sont pas correctement emballés
Emballez les produits de façon
plus adaptée
Le couvercle n'est pas correctement fermé ou ne ferme pas de
façon hermétique
Vérifiez que le couvercle ferme
correctement et que le joint est en
bon état et propre
La température n'est pas bien
réglée.
Sélectionnez une température
plus élevée
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé
Placez-le correctement
Il y a trop de givre et de glace
Procédez au dégivrage de l'appareil
Le joint du couvercle n'est pas
propre
Nettoyez le joint du couvercle
Des aliments bloquent la fermeture du couvercle
Reportez-vous aux instructions
qui figurent sur l'autocollant à l'intérieur de l'appareil pour le stockage des aliments dans l'appareil
Le joint du couvercle n'est pas
propre
Nettoyez le joint du couvercle
Le voyant Alarme haute
température est allumé.
Il y a trop de givre et de
glace
Le couvercle ne ferme
pas correctement
Le couvercle est difficile
à ouvrir
electrolux 37
Anomalie
La température à l'intérieur du congélateur est
trop élevée
Cause possible
Remède
La température n'est pas bien
réglée.
Sélectionnez une température
plus basse
Le couvercle ne ferme pas hermétiquement ou n'est pas correctement fermé
Vérifiez que le couvercle ferme
correctement et que le joint est en
bon état et propre
Avant la congélation, la température à l'intérieur de l'appareil
n'était pas suffisamment froide
Laissez refroidir l'appareil à vide
pendant un temps suffisant
Trop de produits frais ont été introduits dans l'appareil
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
La prochaine fois, introduisez de
plus petites quantités d'aliments à
congeler en même temps.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les stocker.
Les produits à congeler sont
placés trop près les uns des autres
Placez les produits de façon à ce
que l'air puisse circuler entre eux
Le couvercle a été ouvert trop
souvent
Evitez d'ouvrir trop souvent le
couvercle
Le couvercle est resté ouvert
pendant un long moment.
Ne laissez pas le couvercle ouvert
plus longtemps que nécessaire
La température à l'intérieur du congélateur est
trop basse
La température n'est pas bien
réglée.
Sélectionnez une température
plus élevée
L'appareil ne fonctionne
pas du tout. Ni la réfrigération ni l'éclairage ne
fonctionne
L'appareil n'est pas correctement branché
Branchez correctement l'appareil
L'appareil n'est pas alimenté
électriquement
Vérifiez l'alimentation électrique
en branchant un autre appareil
électrique sur la prise
Le dispositif de réglage de température n'est pas sur une position de fonctionnement
Mettez l'appareil en fonctionnement
La prise n'est pas alimentée (essayez de brancher un autre appareil sur la prise)
Faites appel à un électricien qualifié
Service après-vente
En cas d'anomalie de fonctionnement et si
malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le service aprèsvente de votre magasin vendeur est le premier habilité à intervenir.
Pour obtenir un service rapide, il est essentiel qu'au moment où vous appelez le servi-
ce après-vente vous communiquiez le modèle et le numéro de série de votre appareil.
Ces numéros se trouvent sur la plaque signalétique, située sur le côté extérieur droit
de l'appareil.
38 electrolux
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Volume (brut)
litres
105
Hauteur
mm
850
Temps de montée
en température
heures
26
Volume (net)
litres
102
Largeur
mm
550
Consommation
d'énergie
kWh/24
h
0,466
Puissance nominale
Watt
60
Profondeur
mm
593
Performance de congélation
kg/24 h
12
Tension
Volts
230
Poids
Kg
27
Classe climatique
SN-T
Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique située sur le
côté droit à l'extérieur de l'appareil.
INSTALLATION
Emplacement
Avertissement Lors de la mise au
rebut de votre appareil, veillez à
détruire le système de verrouillage et
fermeture, ceci afin d'éviter aux enfants
de s'enfermer dans le congélateur et
de mettre ainsi leur vie en danger.
Important La prise de l'appareil doit être
facilement accessible après son installation.
Cet appareil peut être installé dans un endroit sec et bien aéré (un garage ou une cave). Cependant, pour atteindre une performance optimale, installez l’appareil dans un
endroit dont la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur
la plaque signalétique de l’appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+ 10 °C à + 32 °C
N
+ 16 °C à + 32 °C
ST
+ 16 °C à + 38 °C
T
+ 16 °C à + 43 °C
que signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche
du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de
courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre
conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des
consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
Conditions requises en matière de
circulation d'air
1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb
sur une surface plane et solide. L'appareil doit reposer sur ses quatre pieds.
2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur arrière.
3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les côtés.
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la pla-
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
electrolux 39
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
40 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Per conoscere meglio il nostro modo di pensare, visitate il
sito www.electrolux.com
INDICE
Informazioni per la sicurezza
Uso dell'apparecchio
Pannello dei comandi
Primo utilizzo
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
40
42
43
43
43
44
Pulizia e cura
Dati tecnici
Installazione
Pulizia e cura
Considerazioni ambientali
45
45
48
48
48
Con riserva di modifiche
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro
dell'apparecchio, prima dell'installazione e
del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le
avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è
importante garantire che tutte le persone
che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il
funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in
caso di vendita o trasloco, in modo che
chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose
osservare le precauzioni indicate nelle presenti istruzioni per l'utente, il produttore non
è responsabile dei danni provocati da eventuali omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone
fragili
• Questo apparecchio non deve essere
usato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei
responsabili della loro sicurezza, oppure
sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori
della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito,
estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile
all'apparecchio) e smontare lo sportello
per evitare che i bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi
dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va a sostituirne uno più vecchio
avente sportello o coperchio con chiusure a molla, si deve rendere inutilizzabili tali
chiusure prima di eliminare l'apparecchio
sostituito, per evitare che diventi una
trappola mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
Attenzione Accertarsi che le aperture
di ventilazione non siano ostruite.
• L'apparecchiatura è progettata per la
conservazione domestica di alimenti e/o
bevande nelle modalità descritte nelle
presenti istruzioni.
• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri
mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche (per esempio gelatiere) all'interno
del frigorifero, salvo quelle approvate per
tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un gas
naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.
electrolux 41
In caso di danneggiamento del circuito
refrigerante:
– Evitare fiamme libere e scintille
– Aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o
modificare il prodotto in qualunque modo. Un danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o
scosse elettriche.
Avvertenza Tutti i componenti elettrici
(cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da
un tecnico certificato o da personale
d'assistenza qualificato.
•
•
•
•
1. Non collegare prolunghe al cavo di
alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare la spina, causandone il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve
trovarsi in una posizione accessibile.
4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina. Il
collegamento potrebbe provocare
scosse elettriche o creare un rischio
di incendio.
6. L'apparecchiatura non deve essere
messo in funzione senza il coprilampada interno17) della luce interna.
Questa apparecchiatura è pesante. Prestare attenzione quando occorre spostarla.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti
riposti nel vano congelatore con le mani
bagnate o umide; il contatto potrebbe
provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Lampadine18) utilizzate in questa apparecchiatura sono lampadine speciali selezionate per essere usate unicamente negli elettrodomestici. Non sono adatte per
l'illuminazione degli ambienti.
17) Per le apparecchiature che prevedono il coprilampada.
18) Nel caso in cui la lampadina sia prevista.
19) Se l'apparecchio è di tipo No-Frost.
Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti in
plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili
nell'apparecchio, perché potrebbero
esplodere.
• Non collocare gli alimenti direttamente
contro l'uscita dell'aria nella parete posteriore. 19)
• Gli alimenti congelati non devono essere
ricongelati una volta scongelati.
• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore
dell'alimento surgelato.
• Osservare rigorosamente i consigli per la
conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative
istruzioni.
• Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché
creano pressione sul recipiente che può
esplodere danneggiando l'apparecchio.
• I ghiaccioli possono provocare bruciature
da gelo se consumati immediatamente
dopo averli tolti dall'apparecchio.
Pulizia e cura
• Prima di eseguire qualunque intervento di
manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchiatura con oggetti
metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per sbrinare
l'apparecchiatura. Usare un raschietto di
plastica.
Installazione
Importante Per il collegamento elettrico,
seguire attentamente le istruzioni del
paragrafo corrispondente.
• Estrarre l'apparecchiatura dall'imballaggio e assicurarsi che non sia danneggiata. Se l'apparecchiatura è danneggiata,
non collegarla. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al punto vendita.
Conservare inoltre l'imballaggio originale.
• Si consiglia di attendere almeno quattro
ore prima di collegare l'apparecchiatura
per consentire all'olio di rifluire nel compressore.
42 electrolux
• È importante garantire un'adeguata circolazione d'aria intorno all'apparecchiatura per evitare un possibile surriscaldamento. Per ottenere un'aerazione sufficiente, seguire le relative istruzioni di installazione.
• L'apparecchiatura non deve essere collocata vicino a termosifoni o piani di cottura.
• Installare l'apparecchiatura in modo che
la presa rimanga accessibile.
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura
devono essere eseguiti esclusivamente
da elettricisti qualificati o da personale
competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere
eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas
che potrebbero danneggiare lo strato
di ozono nel circuito refrigerante o nei
materiali isolanti. L'apparecchio non
deve essere smaltito assieme ai rifiuti
urbani e alla spazzatura. La schiuma
dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo smaltimento dell'apparecchio va
eseguito secondo le prescrizioni vigenti
da richiedere alle autorità locali. Evitare
di danneggiare il gruppo refrigerante,
specialmente nella parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali
usati su questo apparecchio contrassono riciclabili.
segnati dal simbolo
USO DELL'APPARECCHIO
Accensione
Inserire la spina nella presa.
Ruotare il regolatore di temperatura in senso orario.
La spia di controllo si accende.
In condizioni normali, si consiglia di utilizzare una regolazione media.
Importante Se la temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è troppo alta, la spia di
allarme si accende.
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchio, ruotare il regolatore di temperatura in posizione OFF.
Regolazione della temperatura
La temperatura viene regolata automaticamente.
Per regolare il livello di raffreddamento, procedere come segue:
• ruotare il regolatore di temperatura verso
che evidenzia la minima inil simbolo
tensità di raffreddamento.
• ruotare il regolatore di temperatura verso
che evidenzia la massima
il simbolo
intensità di raffreddamento.
Tuttavia, è importante ricordare che la temperatura all'interno dell'apparecchio è condizionata dai seguenti fattori:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura del coperchio
• quantità di alimenti conservati
• posizione dell'apparecchio.
electrolux 43
PANNELLO DEI COMANDI
1
1
2
3
4
2
3
4
Spia di controllo
Spia di allarme della temperatura
Spia Action Freeze
Interruttore Action Freeze
La spia Action Freeze si accende.
È possibile disattivare la funzione in qualsiasi momento premendo il tasto Action Freeze. La spia Action Freeze si spegne.
Allarme di alta temperatura
Un aumento di temperatura nel congelatore
(per esempio a causa di un'interruzione dell'alimentazione elettrica) è indicato dall'accensione della spia di allarme
Durante la fase di allarme, non introdurre
alimenti nel congelatore.
Al ripristino delle condizioni normali, la spia
di allarme si spegne automaticamente.
Funzione Action Freeze
La funzione Action Freeze può essere attivata premendo il tasto Action Freeze.
PRIMO UTILIZZO
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni con acqua tiepida e un po' di sapone
neutro in modo a togliere il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Importante Non usare detergenti corrosivi
o polveri abrasive che danneggiano le finiture.
UTILIZZO QUOTIDIANO
Congelazione dei cibi freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di alimenti congelati e surgelati.
Per congelare alimenti freschi, attivare la
funzione Action Freeze almeno 24 ore prima di introdurli nel vano congelatore.
La quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 ore è riportata sulla targhetta del modello 20)
Il processo di congelamento dura 24 ore:
finché non è concluso, non aggiungere altro
cibo da congelare.
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
20) Vedere la sezione "Dati tecnici"
Importante Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di durata superiore al
"tempo di salita" indicato nella tabella dei
dati tecnici, il cibo scongelato deve essere
consumato rapidamente o cucinato
immediatamente e quindi ricongelato (dopo
il raffreddamento).
Calendario surgelati
I simboli mostrano i diversi tipi di cibi congelati.
Il numeri indicano i tempi di conservazione
in mesi dei tipi corrispondenti di cibi conge-
44 electrolux
lati. La validità del valore superiore o di
quello inferiore del tempo di conservazione
indicato dipende dalla qualità dei cibi e dal
trattamento prima del congelamento.
I cestelli possono scorrere l'uno nell'altro.
La figura seguente mostra il numero di cestelli che è possibile collocare nel congelatore.
Cestelli
Appendere i cestelli al bordo superiore del
congelatore (X) o collocarli al suo interno
(Y). Ruotare e fissare le maniglie in base alla
posizione prescelta, seguendo le indicazioni
della figura.
X
595
230
Y
È possibile acquistare cestelli aggiuntivi
presso il centro di assistenza locale.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Consigli per il congelamento
Per un processo di congelamento ottimale,
ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla
targhetta;
• il processo di congelamento dura 24 ore.
In questo periodo non aggiungere altro
cibo da congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima
qualità e accuratamente puliti;
• preparare il cibo in piccole porzioni per
consentire un congelamento rapido e
completo e per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o
in politene e verificare che i pacchetti siano ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello già congelato, per evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più a
lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di conservazione del cibo;
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelato-
re, possono causare ustioni da congelamento della pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire a tenere traccia del tempo di conservazione;
Consigli per la conservazione dei
surgelati
Per ottenere risultati ottimali:
• Controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di interruzione della catena del freddo;
• Il tempo di trasferimento dei surgelati dal
punto vendita al congelatore domestico
deve essere il più breve possibile;
• Non aprire frequentemente o limitare il
più possibile il tempo di apertura del coperchio.
• Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati.
• Non superare la durata di conservazione
indicata sulla confezione.
electrolux 45
PULIZIA E CURA
Attenzione Staccare la spina
dell'apparecchio prima di eseguire
lavori di manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da
tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
1. Spegnere l'apparecchiatura.
2. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
3. Lavare periodicamente l'apparecchiatura e gli accessori con acqua tiepida e
sapone neutro. Pulire accuratamente la
guarnizione del coperchio.
4. Asciugare perfettamente l'apparecchiatura.
5. Inserire la spina nella presa.
6. Accendere l'apparecchiatura.
Attenzione Non usare detersivi,
prodotti abrasivi, prodotti con forti
profumazioni o cere lucidanti per pulire
l'interno dell'apparecchiatura.
Evitare di danneggiare il sistema refrigerante.
Importante Non è necessario pulire l'area
del compressore.
Sbrinamento del congelatore
Quando tale strato raggiunge uno spessore
di circa 10-15 mm, è necessario procedere
allo sbrinamento del vano congelatore.
Preferibilmente, sbrinare il congelatore
quando il contenuto di surgelati è minimo
A questo scopo, procedere come segue:
1. Spegnere l'apparecchio.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in alcuni
strati di carta di giornale e riporli in un
luogo fresco.
3. Lasciare il coperchio aperto fino a che il
ghiaccio comincia a sciogliersi. Usare un
raschietto per rimuovere il ghiaccio più
velocemente
4. Una volta completato lo sbrinamento,
asciugare accuratamente l'interno.
Chiudere il coperchio.
5. Accendere l’apparecchio.
6. Impostare il regolatore di temperatura al
livello di massimo di raffreddamento e
lasciare in funzione l'apparecchio per
due o tre ore.
7. Reintrodurre nel congelatore gli alimenti
precedentemente rimossi
Importante Per rimuovere la brina, non
usare utensili metallici appuntiti che
possano danneggiare l'apparecchio Non
usare dispositivi elettrici o altri strumenti
artificiali non raccomandati dal produttore
allo scopo di accelerare il processo di
sbrinamento. Un aumento della
temperatura dei surgelati durante lo
sbrinamento può ridurre la loro durata di
conservazione.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/danneggiare la plastica impiegata in
questo apparecchio. Per questo motivo si
raccomanda di pulire l'involucro esterno
dell'apparecchio solo con acqua calda con
un po' di liquido detergente.
Periodi di inutilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per
un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:
1. Spegnere l'apparecchiatura.
2. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
3. Estrarre tutti gli alimenti.
4. Sbrinare e pulire l'apparecchiatura e tutti
gli accessori.
5. Lasciare il coperchio aperto per evitare
la formazione di odori sgradevoli.
Importante Se l'apparecchiatura rimane
accesa, farla controllare periodicamente per
evitare che gli alimenti si deteriorino in caso
di interruzione della corrente elettrica.
DATI TECNICI
Attenzione Prima della ricerca guasti,
estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono
essere eseguite esclusivamente da
46 electrolux
elettricisti qualificati o da personale
competente.
compressore o del circuito refrigerante)
sono da considerarsi normali.
Importante Durante l'uso, alcuni rumori di
funzionamento (come quelli del
Possibile causa
Soluzione
L'apparecchiatura è rumorosa
Problema
L'apparecchiatura non è appoggiata in modo corretto
Controllare che l'apparecchiatura
sia appoggiata in modo stabile
(tutti i piedini devono essere a
contatto con il pavimento)
Il compressore funziona
ininterrottamente
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore
Il coperchio viene aperto frequentemente
Limitare il più possibile il tempo di
apertura del coperchio
Il coperchio non è perfettamente
chiuso
Controllare che il coperchio si
chiuda perfettamente e che le
guarnizioni siano integre e pulite
Sono stati introdotti insieme
molti alimenti da surgelare
Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura
Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura erano troppo caldi
Prima di introdurre alimenti caldi
nel congelatore, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente
La temperatura ambiente è troppo alta per consentire un funzionamento efficiente dell'apparecchiatura
Provare ad abbassare la temperatura del locale in cui è installato
l'apparecchiatura
La temperatura all'interno del
congelatore è troppo alta
Vedere "Allarme di alta temperatura"
L'apparecchiatura è stata accesa da poco e la temperatura è
ancora troppo alta
Vedere "Allarme di alta temperatura"
Gli alimenti non sono avvolti correttamente
Avvolgere correttamente gli alimenti
Il coperchio non è perfettamente
chiuso
Controllare che il coperchio si
chiuda perfettamente e che le
guarnizioni siano integre e pulite
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore
Il tappo dello scarico dell'acqua
non è posizionato correttamente
Posizionare il tappo correttamente
Si forma troppa brina
Eliminare la brina in eccesso
Le guarnizioni del coperchio sono sporche
Pulire le guarnizioni del coperchio
Le confezioni di surgelati impediscono la chiusura del coperchio
Disporre i surgelati in modo appropriato, osservando l'adesivo
interno
Le guarnizioni del coperchio sono sporche
Pulire le guarnizioni del coperchio
La spia di allarme della
temperatura è accesa.
Lo strato di brina è troppo spesso
Il coperchio non si chiude completamente
Il coperchio è difficile da
aprire
electrolux 47
Problema
La temperatura all'interno del congelatore è
troppo alta
Possibile causa
Soluzione
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura inferiore
Il coperchio non si chiude perfettamente
Controllare che il coperchio si
chiuda perfettamente e che le
guarnizioni siano integre e pulite
L'apparecchiatura non è stata
raffreddata a sufficienza prima di
introdurre i surgelati
Pre-raffreddare l'apparecchiatura
per un tempo sufficiente
Sono stati introdotti insieme
molti alimenti da surgelare
Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura. Introdurre gli
alimenti da congelare poco alla
volta.
Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura erano troppo caldi
Prima di introdurre alimenti caldi
nel congelatore, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Gli alimenti da congelare sono
troppo vicini tra loro
Disporre i surgelati in modo da
consentire una corretta circolazione dell'aria fredda
Il coperchio viene aperto frequentemente
Limitare il più possibile l'apertura
del coperchio
Il coperchio è rimasto aperto a
lungo.
Limitare il più possibile il tempo di
apertura del coperchio
La temperatura all'interno del congelatore è
troppo bassa
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore
L'apparecchiatura non
funziona. Non si accendono né il circuito refrigerante né la lampadina
La spina non è inserita correttamente nella presa
Inserire correttamente la spina
nella presa
Non arriva corrente all'apparecchiatura
Provare a collegare alla presa
un'altra apparecchiatura elettrica
L'apparecchiatura non è accesa
Accendere l'apparecchiatura
Non arriva tensione alla presa
elettrica (provare a collegarvi
un'altra apparecchiatura elettrica)
Rivolgersi a un elettricista
Servizio di assistenza
Se le soluzioni indicate nella tabella precedente non consentono di risolvere il problema, rivolgersi al centro di assistenza più vicino.
Per accelerare i tempi di intervento, è essenziale specificare al momento della richie-
sta il modello e il numero di serie dell'apparecchio, riportati sul certificato di garanzia o
sulla targhetta del modello applicata sul lato
esterno destro.
48 electrolux
INSTALLAZIONE
Volume (lordo)
litri
105
Altezza
mm
850
Tempo di salita
ore
26
Volume (netto)
litri
102
Larghezza
mm
550
Consumo di energia
kWh/24
h
0,466
Potenza nominale
Watt
60
Profondità
mm
593
Capacità di congelamento
kg/24 h
12
Tensione
Volt
230
Peso
kg
27
Classe climatica
SN-T
Ulteriori dati tecnici sono riportati sulla targhetta del modello, applicata sul lato esterno
destro dell'apparecchio.
PULIZIA E CURA
Luogo d'installazione
Avvertenza Qualora occorra ritirare
dall'uso un'apparecchiatura con
serratura, si raccomanda di rendere
quest'ultima inservibile per evitare che i
bambini possano chiudersi all'interno.
Importante La spina dell'apparecchiatura
deve essere accessibile dopo l'installazione.
Questo apparecchio può essere installato in
un luogo asciutto e ben ventilato (garage o
una cantina); tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali è consigliabile installarlo in un
luogo la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla
targhetta del modello:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10 °C a +32 °C
N
da +16 °C a +32 °C
ST
da +16 °C a +38 °C
T
da +16 °C a +43 °C
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la
tensione e la frequenza riportate sulla tar-
ghetta corrispondano ai valori della rete
elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a
massa. La spina del cavo di alimentazione è
dotata di un contatto a tale scopo. Se la
presa della rete elettrica domestica non è
collegata a massa, collegare l'apparecchio
ad una massa separata in conformità alle
norme relative alla corrente, consultando un
elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
Requisiti di ventilazione
1. Posizionare il congelatore in piano su
una pavimentazione solida. L'apparecchiatura deve essere in appoggio su tutti i piedini.
2. Lasciare una distanza libera di almeno 5
cm tra il lato posteriore dell'apparecchiatura e la parete.
3. Lasciare una distanza libera di almeno 5
cm ai lati dell'apparecchiatura.
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura deve
essere sufficiente.
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo
sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve essere portato nel
punto di raccolta appropriato per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Provvedendo a smaltire questo
prodotto in modo appropriato, si
contribuisce a evitare potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute, che potrebbero derivare da uno
smaltimento inadeguato del prodotto. Per
electrolux 49
informazioni più dettagliate sul riciclaggio di
questo prodotto, contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.
50 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Bruk
Betjeningspanel
Første gangs bruk
Daglig bruk
Nyttige tips og råd
50
52
52
53
53
54
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Montering
Miljøhensyn
54
55
57
57
58
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre
korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler
før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og
ulykker er det viktig at du sørger for at alle
som skal bruke dette apparatet er fortrolige
med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne
bruksanvisningen og pass på at den følger
med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller
materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som
er forårsaket av at instruksjonene ikke er
blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som
mangler erfaring eller kunnskaper om
bruken, dersom de ikke er gitt innføring
eller instruksjon om bruken av apparatet
av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og
fjern døren for å forhindre at lekende barn
kan få elektrisk støt eller kan lukke seg
selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før du
kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en
dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Obs Pass på at ventilasjonsåpningene
ikke tildekkes.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig
husholdning, slik som beskrevet i denne
bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som
likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir
skadet under transport og installasjon av
skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller
endre dette produktet på noen måte.
electrolux 51
Eventuell skade på ledningen kan medføre kortslutning, brann og/eller elektrisk
støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor)
må skiftes av en sertifisert servicerepresentant eller kvalifisert servicepersonell.
•
•
•
•
1. Ikke bruk skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke klemmes eller skades bak på skapet. Et sammenklemt eller skadet støpsel kan
overopphetes og medføre brann.
3. Sørg for god adkomst til skapets
støpsel.
4. Ikke trekk i strømledningen.
5. Hvis støpselet er løst, må det ikke
plugges inn i stikkontakten. Fare for
elektrisk støt eller brann.
6. Du må ikke bruke skapet uten lampedekselet21) innvendig belysning.
Dette skapet er tungt. Vær forsiktig når
det flyttes.
Ikke ta ut eller ta på noe i fryserommet
med fuktige eller våte hender, da dette
kan medføre frostskader.
Unngå å utsette skapet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærer22) brukes i dette apparatet er
spesielle pærer som bare skal brukes i
husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen.23)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen
når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar
med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det
21) Hvis lampedekselet skal brukes til.
22) Hvis produktet er utstyrt med lampe.
23) Hvis apparatet er frostfritt (Frost Free).
dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan
skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de
spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av
apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim
fra apparatet. Bruk en plastskrape.
Installasjon
Viktig Følg nøye instruksjonene i avsnittene
for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der
du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer
før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan
samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet
overopphetes. Følg instruksjonene som
gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Pass på at støpselet til forsyningsnettet
er tilgjengelig etter monteringen av apparatet.
Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
52 electrolux
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser
som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbe-
handles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet
, kan
som er merket med symbolet
gjenvinnes.
BRUK
Slå på
Sett støpslet i stikkontakten.
Kontrollampen tennes.
Drei termostatbryteren med urviserne.
Viktig Dersom temperaturen inne i fryseren
er for høy, vil alarmlampen lyse
Slå av
Drei termostatbryteren til OFF -posisjon for
å slå apparatet av
Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• drei termostatbryteren til
for å oppnå
minimal kjøling.
• drei termostatbryteren til
for å oppnå
maksimum kjøling.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i apparatet avhenger av følgende når du
velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte lokket åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
2
3
4
Kontrollampe
Høy temperatur-alarm
Action Freeze belysning
Action Freeze-bryter
Action Freeze -funksjon
Du kan aktivere Action Freeze-funksjonen
ved å trykke på Action Freeze-bryteren.
Knapp Action Freeze-lampen tennes.
Denne funksjonen kan deaktiveres til enhver
tid ved å trykke på Action Freeze -bryteren.
Action Freeze-lampen slukker.
Høy temperatur-alarm
Temperaturøkning i fryseren (for eksempel
på grunn av strømbrudd) vises ved at
alarmlampen tennes
Ikke legg mat inn i fryseren i løpet av en
alarmfase.
Når normale forhold er gjenopprettet, slår
alarmlampen seg av automatisk.
electrolux 53
FØRSTE GANGS BRUK
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for
å fjerne den typiske lukten i flunkende nye
apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade overflaten.
DAGLIG BRUK
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseren er egnet for å fryse inn ferske
matvarer og for å oppbevare frossen og
dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må Action Freeze -funksjonen aktiveres minst 24
timer før varene som skal fryses inn, legges
i fryseseksjonen.
Maksimal mengde mat som kan innfryses
på 24 timer er spesifisert på typeskiltet 24)
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn
flere matvarer som skal fryses.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la apparatet stå på i minst 2 timer på høyeste innstilling før du legger inn
matvarer.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er
borte lengre enn den verdien som er
oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under "stigetid", må den tinte maten brukes
opp så raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling)
Kalender for frosne matvarer
24) Se etter i "Tekniske data"
Symbolene viser forskjellige typer frysevarer.
Tallene angir oppbevaringstider i måneder
for de ulike matvaretypene. Om det er den
øvre eller nedre angitte verdien som gjelder,
avhenger av matvarenes kvalitet og behandling før innfrysing.
Oppbevaringskurver
Heng kurvene på den øvre kanten av fryseren (X) eller plassere dem nede i fryseren
(Y). Vri og lås håndtakene for disse to posisjonene som vist på bildet.
X
Y
Kurvene vil gli inn i hverandre.
bildene viser hvor mange kurver som kan
plasseres i fryseren.
54 electrolux
595
230
Ekstra kurver kan skaffes hos forhandleren.
NYTTIGE TIPS OG RÅD
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne
perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i
kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen øker i
disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt ut
av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere
kan følge med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, bør du:
• passe på at kjøpte ferdigretter har vært
oppbevart på riktig måte i butikken;
• passe på at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
• at lokket ikke åpnes for ofte, og at det ikke står åpent lenger enn nødvendig.
• Når maten er tint, bederves den raskt og
kan ikke fryses inn igjen.
• Ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket emballasjen med.
STELL OG RENGJØRING
Obs Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du starter enhver
rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og
påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
1. Slå av apparatet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Gjør fryseren og tilbehørt rent med jevne
mellomrom med varmt vann og såpe.
Rengjør lokkpakningen grundig.
4. Tørk apparatet grundig.
5. Sett støpselet inn i stikkontakten.
6. Slå apparatet på.
electrolux 55
Obs Ikke bruk vaskemiddel, slipende
produkter, parfymerte
rengjøringsprodukter eller
poleringsmidler til å rengjøre innsiden
Unngå å skade kjølesystemet.
Viktig Det er ikke behov for å rengjøre
området rundt kompressororen.
Avriming av fryseren
Avrim fryseren når rimlaget er ca. 10-15
mm tykt
Avrim fryseren når den er tom eller bare inneholder små mengder med mat
Gå frem som følger for å fjerne rim
1. Slå av apparatet
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn
i flere lag avispapir og plasser dem på et
kaldt sted
3. La lokket stå oppe til isen begynner å
smelte. Bruk en myk skrape for å fjerne
is raskt
4. Når avrimingen er ferdig, tørk innsiden
av apparatet grundig. Lukk lokket.
5. Slå på apparatet
6. Still termostatbryteren på maksimal kjøling, og la apparatet gå i to eller tre timer
med denne innstillingen
7. Legg matvarene inn i seksjonen igjen
du kan skade boksen. Ikke bruk mekaniske
redskaper eller annet utstyr som ikke
produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere Dersom
temperaturen stiger i de frosne
matvarepakkene under
avrimingsprosessen, kan sikker
oppbevaringstid bli kortere
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet.
Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres med varmt vann tilsatt
litt flytende oppvaskmiddel.
Perioder uten bruk
Dersom apparatet ikke skal brukes over et
lengre tidsrom, tas følgende forholdsregler:
1. Slå av apparatet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Fjern alle matvarer.
4. Rengjør apparatet og alt tilbehør.
5. La lokket stå åpent for å hindre at det
danner seg ubehagelig lukt.
Viktig Dersom du lar apparatet være i drift,
bør du be noen om å kontrollere det fra tid
til annen for å sikre at ikke matevarene blir
ødelagt ved eventuelt strømbrudd.
Viktig Du må aldri bruke skarpe
metallredskaper for å skrape av rim, fordi
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Obs Før feilsøking skal støpselet
trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal
kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Problem
Viktig Fryseren lager lyder under normal
drift (kompressor, sirkulering av
kjølevæske).
Mulig årsak
Løsning
Apparatet støyer.
Apparatet står ikke stødig
Kontrollere at apparatet står stabilt (alle fire føttene skal være på
gulvet)
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Lokket har blitt åpnet for ofte
Ikke la lokket stå åpent lenger enn
nødvendig
Lokket er ikke lukket skikkelig
Kontroller at lokket lukkes skikkelig og at pakningen er uskadd og
ren
56 electrolux
Problem
Mulig årsak
Løsning
Større mengder av mat som skal
fryses ble lagt i samtidig
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Maten som ble lagt ned i fryseren var for varm
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den i fryseren
Temperaturen i rommet er for
høy for at fryseren kan arbeide
effektivt
Prøv å senke temperaturen i rommet der fryseren står
Det er for høy temperatur i fryseren.
Se etter i "Høy temperatur-alarm".
Fryseboksen er nettopp slått på
og temperaturen er fremdeles
for høy
Se etter i "Høy temperatur-alarm".
Matvarene er ikke pakket inn
skikkelig
Pakk inn maten bedre
Lokket er ikke lukket ordentlig
eller lukkes ikke tett nok
Kontroller at lokket lukkes skikkelig og at pakningen er uskadd og
ren
Temperaturen er ikke riktig innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Vannavløpspluggen er ikke riktig
plassert
Sett vannavløpspluggen inn på
riktig måte
Det er for mye rim
Fjern noe av rimet
Pakningene på lokket er skitne
eller klebrige
Rengjør pakningene på lokket
Lokket blokkeres av matvarebeholdere
Plassere beholderne på riktig måte, se etiketten i fryseren
Det er vanskelig å åpne
lokket.
Pakningene på lokket er skitne
eller klebrige
Rengjør pakningene på lokket
Det er for høy temperatur
i fryseren.
Temperaturen er ikke korrekt
innstilt.
Still inn en lavere temperatur.
Lokket lukker ikke tett eller er ikke lukket skikkelig
Kontroller at lokket lukker skikkelig og at pakningen er uskadd og
ren
Før innfrysing var ikke fryseren
tilstrekkelig kald.
Fryseren må forhåndskjøles tilstrekkelig
for mye som skal fryses ble lagt i
samtidig
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen. Pass på å ikke legge i for mye av gangen
Maten som ble lagt ned i fryseren var for varm
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den i fryseren.
Produktene som skal fryses er
plassert for nærme hverandre
Plasser produktene slik at kald luft
kan sirkulere mellom dem
Lokket har vært åpnet for ofte
Pass på å ikke åpne lokket for ofte
Lokket har vært åpent i lengre
tid.
Ikke la lokket stå åpent lenger enn
nødvendig
Alarmlampen for høy
temperatur lyser.
Det er for mye rim og is.
Lokket lar seg ikke lukke
skikkelig .
electrolux 57
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det er for lav temperatur
i fryseren.
Temperaturen er ikke riktig innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Fryseren virker ikke. Verken avkjøling eller belysning virker
Støpselet er ikke satt ordentlig i
stikkontakten
Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten
Fryseren er uten strøm
Prøv å kople et annet apparat til
stikkontakten
Fryseren er ikke slått på
Slå maskinen på.
Stikkontakten er ikke spenningsførende ( prøv å kople et annet
apparat til stikkontakten)
Ring etter en elektriker
Kundeservice
Dersom apparatet ikke virker riktig etter
kontrollene nevnt ovenfor er utført, kontakt
nærmeste servicesenter.
For å oppnå rask service, er det viktig at du
spesifiserer modellen og serienummeret til
apparatet når du ber om service. Denne informasjonen finner du på typeskiltet som er
plassert på yttersiden av apparatets høyreside.
TEKNISKE DATA
Volum (brutto)
Liter
105
Høyde
mm
850
Tid for temperaturøkning
timer
26
Volum (netto)
Liter
102
Bredde
mm
550
Energiforbruk
kWt/24t
0,466
Nominell effekt
Watt
60
Dybde
mm
593
Innfrysingskapasitet
kg/24t
12
Spenning
Volt
230
Vekt
Kg
27
Klimaklasse
SN-T
Ytterligere teknisk informasjon finner du på typeskiltet til høyre på apparatets utside.
MONTERING
Plassering
Advarsel Dersom du vraker et
gammelt apparat som er utstyrt med
lås eller smekklås på lokket, må du
passe på at det blir gjort ubrukelig for å
forhindre at barn kan stenge seg inne.
Viktig Apparatets støpsel må være
tilgjengelig også etter at apparatet er
installert.
Dette apparatet kan installeres i et tørt, godt
ventilert rom innendøres (garasje eller en
kjeller), men for optimal effekt bør det plasseres på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på typeskiltet
Klimaklasse
Rommets temperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer
med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
apparatet koples til en separat jording i
58 electrolux
overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiver.
2. Sørg for at avstanden mellom apparatet
og bakveggen er 5 cm.
3. Sørg for at avstanden mellom apparatet
og sideveggene er 5 cm.
Luftstrømmen bak apparatet må være tilstrekkelig.
Krav til ventilasjon
1. Set fryseren i vannrett stilling på en
vannrett overflate. Fryserboksen må stå
på alle fire føttene.
MILJØHENSYN
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
electrolux 59
Electrolux. Thinking of you.
Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com
ÍNDICE DE MATERIAS
Información sobre seguridad
Funcionamiento
Panel de mandos
Primer uso
Uso diario
Consejos útiles
59
61
62
62
62
63
Mantenimiento y limpieza
Qué hacer si…
Datos técnicos
Instalación
Aspectos medioambientales
64
65
67
67
68
Salvo modificaciones
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de
instalarlo y utilizarlo por primera vez lea
atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias. Para
evitar errores y accidentes, es importante
que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su
funcionamiento y de las características de
seguridad. Conserve estas instrucciones y
no olvide mantenerlas junto al aparato en
caso de su desplazamiento o venta para
que quienes lo utilicen a lo largo de su vida
útil dispongan siempre de la información
adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes, siga
las normas de seguridad indicadas en estas
instrucciones, ya que el fabricante no se
hace responsable de daños provocados
por omisiones.
Seguridad de niños y personas
vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado
para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o
mental, o con experiencia y conocimiento
insuficientes, a menos que una persona
responsable de su seguridad les supervise o instruya en el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con el
electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de conexión (tan cerca del aparato como pueda) y retire la puerta para impedir que los
niños al jugar puedan sufrir descargas
eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de muelle
(pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo. Evitará así que
se convierta en una trampa mortal para
niños.
Instrucciones generales de seguridad
Precaución No obstruya los orificios
de ventilación.
• El aparato está diseñado para conservar
los alimentos y bebidas de una vivienda
normal, como se explica en este folleto
de instrucciones.
• No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso
de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas para hacer helados) dentro de
los aparatos de refrigeración, a menos
que el fabricante haya autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata de
un gas natural con un alto nivel de com-
60 electrolux
patibilidad medioambiental, aunque es
inflamable.
Durante el transporte y la instalación del
aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que se
encuentra el aparato
• Cualquier intento de alterar las especificaciones o modificar este producto puede ser peligroso. Cualquier daño en el
cable de alimentación puede provocar un
cortocircuito, un incendio o una descarga
eléctrica.
Advertencia Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un técnico
autorizado o personal cualificado.
•
•
•
•
1. No se debe prolongar el cable de alimentación.
2. Compruebe que la parte posterior del
aparato no aplaste ni dañe el enchufe. Un enchufe aplastado o dañado
puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de corriente está floja, no
inserte el enchufe. Existe riesgo de
descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el aparato sin la tapa
de la bombilla25) para la iluminación
interior.
Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir
abrasión de la piel o quemaduras por
congelación.
Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.
Las bombillas26) que se utilizan en este
aparato son especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en
25) Si está previsto el uso de la tapa de la bombilla.
26) Si está previsto el uso de bombilla.
27) Si el aparato no acumula escarcha (Frost Free).
aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la iluminación de la vivienda.
Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre
las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable en
el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente contra la salida de aire de la pared posterior.
27)
• Los alimentos que se descongelen no
deben volver a congelarse.
• Guarde los alimentos congelados, que se
adquieren ya envasados, siguiendo las
instrucciones del fabricante.
• Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del aparato
sobre el almacenamiento. Consulte las
instrucciones correspondientes.
• No coloque bebidas carbonatadas o con
gas en el congelador, ya que se genera
presión en el recipiente, que podría estallar y dañar el aparato.
• Si se consumen polos helados retirados
directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el hielo.
Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el
enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el
hielo del aparato. Utilice un raspador
plástico.
Instalación
Importante Para realizar la conexión
eléctrica, siga atentamente las
instrucciones de los párrafos
correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe que
no tiene daños. No conecte el aparato si
está dañado. Informe de los posibles daños de inmediato a la tienda donde lo
adquirió. En ese caso, conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos dos
horas antes de conectar el aparato para
electrolux 61
permitir que el aceite regrese al compresor.
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que de lo
contrario se produce recalentamiento.
Para conseguir una ventilación suficiente,
siga las instrucciones correspondientes a
la instalación.
• El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de focos calorificos de la
cocina.
• Asegúrese de que el enchufe de red sea
accesible una vez instalado el aparato.
Servicio técnico
• Un electricista homologado deberá realizar las tareas que se requieran para ejecutar el servicio o mantenimiento de este
electrodoméstico.
• Las reparaciones de este aparato debe
realizarlas un centro de servicio técnico
autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales.
Protección del medio ambiente
Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el
circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe
desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo con la normativa vigente, que puede solicitar a las autoridades locales. No dañe la unidad de
refrigeración, en especial la parte trasera, cerca del intercambiador de calor.
Los materiales de este aparato marcason reciclables.
dos con el símbolo
FUNCIONAMIENTO
Encendido
Introduzca el enchufe en la toma.
La luz piloto se enciende.
Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha.
Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.
Importante Si la temperatura interior del
aparato es muy elevada, se enciende la luz
de alarma.
Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador de
temperatura hasta la posición OFF.
Regulación de la temperatura
La temperatura se regula automáticamente.
Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
• gire el regulador de temperatura hacia el
para obtener el frío mínimo.
símbolo
• gire el regulador de temperatura hacia el
para obtener el frío máximo.
símbolo
Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse
teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
• la temperatura ambiente
• la frecuencia con que se abre la tapa
• la cantidad de alimentos guardados
• la ubicación del aparato.
62 electrolux
PANEL DE MANDOS
1
1
2
3
4
2
3
4
Piloto de control
Alarma de temperatura alta
Luz Action Freeze
Interruptor de encendido/apagado Action Freeze
El piloto Action Freeze se enciende.
La función se puede desactivar en cualquier momento pulsando el interruptor Action Freeze . El piloto Action Freeze se apaga.
Alarma de temperatura alta
El aumento de la temperatura de un compartimento (por ejemplo, por falta de energía eléctrica) se indica mediante el parpadeo de la luz de alarma.
No coloque alimentos en el congelador
mientras dure la fase de alarma.
Cuando se restablezcan las condiciones
normales, la luz de alarma se apagará de
manera automática.
Función Action Freeze
Puede activar la función Action Freeze pulsando el interruptor Action Freeze.
PRIMER USO
Limpieza de las partes internas
Antes del empleo limpiar todas las partes
internas con agua tibia y jabón neutro, a fin
de eliminar el característico olor de nuevo y
secarlas luego cuidadosamente.
Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado
USO DIARIO
Congelación de alimentos frescos
El compartimento congelador está ideado
para la congelación de alimentos frescos y
para la conservación a largo plazo de alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos active la
función Action Freeze al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el compartimento congelador.
La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la
placa de datos técnicos 28)
El proceso de congelación dura 24 horas:
durante ese periodo no deben añadirse
otros alimentos para congelación.
Almacenamiento de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por primera
vez o después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante 2 horas con
28) Consulte "Datos técnicos"
un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.
Importante En caso de producirse una
descongelación accidental, por ejemplo,
por un corte del suministro eléctrico, si la
interrupción ha sido más prolongada que el
valor indicado en la tabla de características
técnicas bajo "tiempo de elevación", los
alimentos descongelados deben
consumirse cuanto antes o cocinarlos de
inmediato y volverlos a congelar (después
de que se hayan enfriado).
Calendario de alimentos congelados
electrolux 63
Los símbolos muestran los distintos tipos
de alimentos congelados.
Los números indican los tiempos de almacenamiento en meses de cada tipo de alimento congelado. Que el valor superior o
inferior del tiempo de almacenamiento indicado sea válido dependerá de la calidad de
los alimentos y del tratamiento aplicado antes de la congelación.
Cestos de almacenamiento
Cuelgue los cestos del borde superior del
congelador (X) o colóquelos en el interior
del mismo (Y). Gire y fije las manillas para
cada una de estas dos posiciones según se
indica en la figura.
X
Y
Los cestos están diseñados para acoplarse
entre sí.
En la figura siguiente se muestra la cantidad
de cestos que pueden colocarse en el congelador.
595
230
Solicite al Centro de servicio técnico los
cestos adicionales que precise.
CONSEJOS ÚTILES
Consejos sobre la congelación
Estos consejos son importantes para poder
aprovechar al máximo el proceso de congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24
horas. Durante ese periodo no deben
añadirse otros alimentos para congelación;
• congele sólo productos alimenticios de
máxima calidad, frescos y perfectamente
limpios;
• prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera
rápida y total, así como para poder des-
•
•
•
•
congelar posteriormente sólo las cantidades necesarias;
envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
no permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el aumento de temperatura de los segundos;
los alimentos magros se congelan mejor
que los grasos; la sal reduce el tiempo de
almacenamiento de los alimentos;
el hielo, si se consume inmediatamente
después de retirarlo del compartimento
congelador, puede provocar quemaduras
por congelación en la piel;
64 electrolux
• es recomendable etiquetar cada paquete
con la fecha de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
Consejos para el almacenamiento de
alimentos congelados
Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados
pasen de la tienda al congelador en el
menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la tapa o
dejarla abierta más tiempo del estrictamente necesario;
• una vez descongelados, los alimentos se
deterioran con rapidez y no pueden congelarse otra vez;
• no supere el tiempo de almacenamiento
indicado por el fabricante de los alimentos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Precaución Antes de realizar tareas
de mantenimiento, desenchufe el
aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en
la unidad de refrigeración; por tanto, el
mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos
autorizados.
Limpieza periódica
1. Apague el aparato.
2. Desconecte el enchufe de la toma de
red.
3. Limpie regularmente el aparato y los accesorios con agua tibia y jabón neutro.
Limpie cuidadosamente el cierre sellante de la tapa.
4. Seque a fondo el aparato.
5. Conecte el enchufe a la toma de red.
6. Encienda el aparato.
Precaución No limpie el interior del
aparato con detergentes, limpiadores
abrasivos, productos de limpieza muy
perfumados ni pulimentos a base de
cera.
Tenga cuidado para no dañar el sistema de refrigeración.
Importante El área del compresor no
requiere limpieza alguna.
Descongelación del congelador
Descongele el congelador sólo cuando la
capa de escarcha alcance un grosor de
unos 10 a 15 mm
El mejor momento para descongelar el aparato es cuando está vacío o tiene pocos alimentos
Para eliminar la escarcha, siga estos pasos:
1. Apague el aparato.
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel periódico
y colóquelos en un sitio fresco.
3. Deje la tapa abierta hasta que empiece
a derretirse el hielo. Utilice un raspador
para retirar el hielo rápidamente.
4. Cuando la descongelación haya terminado, seque a fondo el interior del aparato. Cierre la tapa.
5. Encienda el aparato.
6. Ajuste el regulador de temperatura para
obtener el máximo frío y haga funcionar
el aparato durante dos o tres horas con
dicho ajuste.
7. Vuelva a introducir los alimentos que retiró previamente.
Importante No utilice herramientas
metálicas afiladas para retirar la escarcha;
podría dañar el aparato. No utilice
dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de
descongelación, excepto los
recomendados por el fabricante. La
elevación de la temperatura de los
paquetes de alimentos congelados,
durante la descongelación, puede acortar
su tiempo de almacenamiento.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos que
pueden atacar o dañar los plásticos del
electrolux 65
aparato. Por tal razón, se recomienda que
el exterior del aparato se limpie sólo con
agua templada a la que se añadirá un poco
de líquido lavavajillas.
Periodos sin funcionamiento
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo
prolongado, tome las siguientes precauciones:
1. Apague el aparato.
2. Desconecte el enchufe de la toma de
red.
3. Extraiga todos los alimentos.
4. Descongele y limpie el aparato y todos
sus accesorios.
5. Deje abierta la tapa para impedir la formación de olores desagradables.
Importante Si va a mantener el armario en
marcha, solicite a alguien que lo
inspeccione de vez en cuando para evitar
que los alimentos se echen a perder en
caso de un corte de energía.
QUÉ HACER SI…
Precaución Desenchufe el aparato
antes de realizar cualquier reparación.
Las reparaciones que no figuran en este manual sólo pueden ser llevadas a
cabo por un técnico profesional homologado.
Problema
Importante Durante el funcionamiento
normal del aparato suelen producirse
ciertos ruidos (compresor, circulación del
refrigerante).
Posible causa
Solución
El aparato hace ruido
El aparato no está bien apoyado
en el suelo
Compruebe que los soportes del
aparato descansan sobre una superficie estable (las cuatro patas
deben estar bien apoyadas en el
suelo)
El compresor funciona
continuamente
El ajuste de temperatura no es
correcto
Seleccione una temperatura menos fría
La tapa se ha abierto con demasiada frecuencia
No deje la tapa abierta más tiempo del necesario
La tapa no se ha cerrado correctamente
Asegúrese de que la tapa cierra
correctamente y de que la junta
esté sin daños y limpia
Se han introducido grandes
cantidades de alimentos para
congelar al mismo tiempo
Espere varias horas y vuelva a
comprobar la temperatura
Los alimentos introducidos en el
aparato estaban demasiado calientes
Deje que los alimentos se enfríen
a temperatura ambiente antes de
almacenarlos
La temperatura de la habitación
donde está el aparato es demasiado alta y no puede funcionar
correctamente
Trate de reducir la temperatura de
la habitación donde esté el aparato
La temperatura interior del congelador es demasiado alta
Consulte "Alarma de temperatura
alta"
El aparato se ha conectado recientemente y la temperatura sigue siendo demasiado alta
Consulte "Alarma de temperatura
alta"
Los productos no están bien envueltos
Envuelva mejor los productos
La luz de alarma de temperatura alta está encendida
Hay demasiada escarcha
66 electrolux
Problema
Posible causa
Solución
La tapa no está bien cerrada o
no cierra correctamente
Asegúrese de que la tapa cierra
correctamente y de que la junta
esté sin daños y limpia
El ajuste de temperatura no es
correcto
Seleccione una temperatura menos fría
El tapón de drenaje del agua no
está bien colocado
Coloque el tapón de drenaje en la
forma correcta
Hay demasiada escarcha
Elimine el exceso de escarcha
Las juntas de la tapa están sucias o pegajosas
Limpie las juntas de la tapa
Hay paquetes de alimentos que
impiden el ajuste de la tapa
Coloque los paquetes de alimentos en la forma correcta; consulte
la etiqueta adherida al aparato
Es difícil abrir la tapa
Las juntas de la tapa están sucias o pegajosas
Limpie las juntas de la tapa
La temperatura del congelador es demasiado alta
El ajuste de temperatura no es
correcto
Seleccione una temperatura más
fría
La tapa no cierra correctamente
o no está bien cerrada
Asegúrese de que la tapa cierra
correctamente y de que la junta
esté sin daños y limpia
El aparato no se ha enfriado lo
suficiente antes de empezar a
congelar
Deje que el aparato se enfríe lo
suficiente
Se han introducido grandes
cantidades de alimentos para
congelar al mismo tiempo
Espere varias horas y vuelva a
comprobar la temperatura. La
próxima vez, reduzca la cantidad
de alimentos que desea congelar
al mismo tiempo
Los alimentos introducidos en el
aparato estaban demasiado calientes
Deje que los alimentos se enfríen
a temperatura ambiente antes de
almacenarlos
Los productos para congelar estaban demasiado cerca unos de
otros
Coloque los productos de forma
que el aire pueda circular libremente entre ellos
La tapa se ha abierto con frecuencia
No abra la tapa a menos que sea
imprescindible
La tapa se ha dejado abierta durante mucho tiempo
No deje la tapa abierta más tiempo del necesario
La temperatura interior
del congelador es demasiado baja
El ajuste de temperatura no es
correcto
Seleccione una temperatura menos fría
El aparato no funciona.
No enfría ni se encienden
las luces
El enchufe no está bien colocado en la toma de corriente
Enchufe el aparato correctamente
a la toma de corriente
El aparato no recibe corriente
eléctrica
Conecte otro aparato a la misma
toma de corriente para comprobar que funciona
El aparato no está encendido
Encienda el aparato
La tapa no cierra totalmente
electrolux 67
Problema
Posible causa
Solución
No hay tensión en la toma de
corriente (pruebe a conectar
otro aparato para ver si funciona)
Atención al cliente
Si después de las comprobaciones anteriores el aparato no funciona correctamente,
póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
Para agilizar el servicio, anote el modelo específico y el número de serie del aparato y
Llame a un electricista homologado
facilítelos al personal técnico. Los números
se encuentran en el certificado de garantía
o en la placa de datos técnicos situada en
el costado exterior derecho del aparato.
DATOS TÉCNICOS
Volumen (bruto)
Litros
105
Altura
mm
850
Tiempo de elevación
horas
26
Volumen (neto)
Litros
102
Anchura
mm
550
Consumo de energía
kWh/24
h
0,466
Potencia nominal
Vatios
60
Fondo
mm
593
Capacidad de congelación
kg/24 h
12
Voltaje
Voltios
230
Peso
Kg
27
Clase climática
SN-T
La información técnica se encuentra en la placa de datos técnicos situada en el lateral
exterior derecho del aparato.
INSTALACIÓN
Colocación
Advertencia Si va a desechar un
aparato antiguo que tiene una
cerradura o un cierre en la tapa,
deberá asegurarse de que queda
totalmente inutilizable a fin de impedir
que los niños pequeños puedan
quedar atrapados en su interior.
Importante El enchufe del aparato debe
tener fácil acceso después de la
instalación.
Este aparato se puede instalar en un lugar
seco y bien ventilado (garaje o sótano),
aunque para un funcionamiento óptimo se
recomienda instalar el aparato en un punto
en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada
en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe
que el voltaje y la frecuencia que aparecen
en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
El aparato debe tener conexión a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma
de tierra conforme con la normativa, des-
68 electrolux
pués de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad
si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas
de la CEE.
Requisitos de ventilación
1. Coloque el congelador en posición horizontal sobre una superficie firme. El
aparato debe apoyarse correctamente
sobre sus cuatro patas.
2. Asegúrese de que queda una separación de 5 cm entre el aparato y la pared
trasera.
3. Asegúrese también de que la separación entre el aparato y las superficies laterales es de 5 cm.
El aire debe poder circular libremente por la
parte posterior del aparato.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo
que aparece en el aparato o
en su embalaje, indica que este producto
no se puede tratar como un residuo normal
del hogar. Se deberá entregar, sin coste
para el poseedor, bien al distribuidor, en el
acto de la compra de un nuevo producto
similar al que se deshecha, bien a un punto
municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma
adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el
Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
electrolux 69
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Användning
Kontrollpanel
När maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
69
71
71
72
72
73
Underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Installation
Miljöskydd
73
74
76
76
77
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda produkten på korrekt sätt är
det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder
produkten första gången. För att undvika
onödiga misstag och olyckor är det viktigt
att alla som använder produkten har god
kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning
och se till att den följer med produkten om
den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser
och följer säkerhetsföreskrifterna i denna
bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte
för skador orsakade av att föreskrifterna
inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt
fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap,
om de inte instrueras och övervakas av
en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder
produkten för att säkerställa att de inte
leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt)
och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller
löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska
dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i
dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den
gamla produkten. Då finns det ingen risk
att produkten blir en dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Försiktighet Se till att
ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Produkten är avsedd för förvaring av
matvaror och/eller drycker i ett normalt
hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin),
såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation
av produkten.
70 electrolux
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och
antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten
står
• Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att försöka modifiera denna hushållsapparat på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/
eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast
bytas ut av en certifierad serviceagent
eller annan kvalificerad servicepersonal.
•
•
•
•
1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En
skadad stickkontakt kan överhettas
och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig
när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget
sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att
innerbelysningens lampglas sitter på
plats29) över den inre belysningen.
Denna produkt är tung. Var försiktig när
du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket,
och ta inte i dem, med våta eller fuktiga
händer eftersom detta kan leda till skador
på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.
Lamporna30) som används i den här produkten är speciallampor som endast är
avsedda för användning i hushållsapparater som denna! De lämpar sig inte som
rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen.31)
29) Om produkten har ett lampskydd
30) Om produkten har en lampa
31) Om produkten är frostfri.
• Fryst mat får inte frysas om när den har
tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens
anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
tryck i behållaren som då kan explodera
och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en
plastskrapa.
Installation
Viktigt Följ noga anvisningarna i avsnittet
för elektrisk anslutning.
• Packa upp produkten och kontrollera att
den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på
något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och
spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan produkten ansluts till elnätet, så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas
den. För att erhålla tillräcklig ventilation,
följ tillämpliga installationsanvisningar.
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att stickkontakten är åtkomlig
efter installation av produkten.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på produkten
skall utföras av en behörig elektriker eller
annan kompetent person.
electrolux 71
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
Endast originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i
kylkretsen eller i isolationsmaterialen,
någon gas som kan skada ozonlagret.
Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser
som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är
kan återvinmärkta med symbolen
nas.
ANVÄNDNING
Sätta på kylboxen
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Nätindikatorn tänds.
Vrid temperaturreglaget medurs.
En medelhög inställning är i regel bäst.
Viktigt Om temperaturen i produkten blir
för hög tänds larmlampan.
Stänga av frysboxen
För att stänga av frysboxen, vrid temperaturreglaget till OFF-läget.
Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera frysboxen:
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot
för att erhålla höga kylnivåer.
Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i frysboxen beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta locket öppnas
• mängden matvaror som förvaras
• frysboxens placering.
KONTROLLPANEL
1
1
2
3
4
2
3
4
Kontrollampa
Varningslampa vid för hög temperatur
Action Freeze-lampa
Action Freeze - knapp
Action Freeze-funktion
Du kan aktivera Action Freeze-funktionen
genom att trycka på Action Freeze-knappen.
Indikeringen för Action Freeze tänds.
Du kan när som helst stänga av funktionen
genom att trycka på Action Freeze -knappen. Indikeringen för Action Freeze slocknar.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysboxen (t.ex. på
grund av ett strömavbrott) indikeras genom
att larmkontrollampan tänds.
Lägg inte in mat i frysboxen under larmperioden.
När normala förhållanden har återställts
slocknar larmlampan automatiskt.
72 electrolux
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga
tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
DAGLIG ANVÄNDNING
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk
mat och långvarig förvaring av fryst och
djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat, låt Action Freezefunktionen vara aktiverad i minst 24 timmar
innan du lägger in maten som skall frysas i
frysfacket.
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten 32)
Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Lägg
inte in annan mat som skall frysas in under
denna period.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
två timmar innan du lägger in några matvaror.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och
avbrottet varar längre än den tid som anges
i den tekniska informationen under
Temperaturökningstid, måste den tinade
maten konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Kalender för frysta livsmedel
32) Se avsnittet "Tekniska data".
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader för
de olika typerna av infrysta matvaror. Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig beror på
matvarans kvalitet och behandling före infrysningen.
Förvaringskorgar
Häng korgarna på frysens övre kant (X) eller
placera dem inuti frysen (Y). Vänd och fixera
handtagen för dessa två positioner såsom
visas i figuren.
X
Y
Korgarna glider in i varandra.
Följande figur visar hur många korgar som
kan placeras i frysboxen.
electrolux 73
595
230
Du kan köpa ytterligare korgar hos vår lokala serviceavdelning.
RÅD OCH TIPS
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper
dig att använda infrysningsfunktionen på
bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte
läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina
endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att
temperaturen inte skall öka i den infrysta
maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning så
att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
Tips om förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja frysboxens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från affären
till frysen så snabbt som möjligt.
• Öppna inte locket för ofta och låt det inte
stå öppet längre tid än absolut nödvändigt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Försiktighet Koppla loss produkten
från eluttaget innan du utför någon
form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller
kolväten: underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Regelbunden rengöring
1. Stäng av frysboxen.
2. Koppla loss frysboxen från eluttaget.
74 electrolux
3. Rengör regelbundet frysboxen och tillbehören med varmt vatten och neutral
såpa. Rengör locktätningen noga.
4. Torka frysboxen noga.
5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
6. Sätt på frysboxen.
Försiktighet Använd aldrig skarpa
rengöringsmedel, skurpulver,
parfymerade rengöringsprodukter eller
vaxpolermedel för att rengöra
frysboxen invändigt.
Undvik att skada kylsystemet.
Viktigt Kompressorområdet behöver inte
rengöras.
Avfrostning av frysen
Avfrosta frysen när frostlagret når en tjocklek på cirka 10-15 mm.
Bästa tillfället att avfrosta frysen är när den
innehåller lite eller ingen mat alls.
Gör enligt följande för att avlägsna frosten:
1. Stäng av frysen.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera
lager med tidningspapper och lägg dem
på en sval plats.
3. Låt locket stå öppet tills isen börjar
smälta. Använd en skrapa för att snabbt
ta bort is.
4. När avfrostningen är klar, torka av insidan noga. Stäng locket.
5. Slå på frysen.
6. Ställ in temperaturreglaget på högsta
kyleffekt och låt produkten stå i två eller
tre timmar med denna inställning.
7. Lägg tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.
Viktigt Använd aldrig vassa metallverktyg
för att skrapa av frost eftersom produkten
kan skadas. Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för att påskynda
avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren. En
temperaturstigning hos frysta
matförpackningar kan förkorta tiden som de
kan förvaras utan säkerhetsrisk.
Många produkter för rengöring av köksytor
innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt
diskmedel.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om frysboxen inte skall användas under en längre tidsperiod:
1. Stäng av frysboxen.
2. Koppla loss frysboxen från eluttaget.
3. Plocka ur alla matvaror.
4. Avfrosta och rengör frysboxen och alla
tillbehör.
5. Låt luckan stå öppen för att undvika
obehagliga lukter.
Viktigt Om frysboxen lämnas påslagen, be
någon titta till den då och då så att inte
matvarorna i den förstörs i händelse av
strömavbrott.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Försiktighet Koppla loss produkten
från eluttaget innan felsökning utförs.
Endast en behörig elektriker eller annan
kompetent person får utföra felsökning
som inte beskrivs i denna bruksanvisning.
Problem
Viktigt Produkten avger vissa ljud under
normal användning (kompressor, cirkulation
av köldmedel).
Möjlig orsak
Lösning
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera att produkten står stadigt (alla fyra fötterna skall ha kontakt med golvet).
Kompressorn är kontinuerligt i drift.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Locket har öppnats för ofta.
Låt inte locket stå öppet längre tid
än nödvändigt.
electrolux 75
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Locket är inte stängt ordentligt.
Kontrollera att det går att stänga
locket ordentligt och att tätningarna är oskadda och rena.
Stora mängder mat har samtidigt lagts in för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat kallna till rumstemperatur
före infrysning.
Temperaturen i rummet där produkten står är alltför hög för effektiv drift.
Försök att sänka temperaturen i
rummet där produkten är placerad.
Det är för varmt inuti frysen.
Se avsnitt "Larm vid för hög temperatur".
Produkten har nyligen slagits på
och temperaturen är fortfarande
för hög.
Se avsnitt "Larm vid för hög temperatur".
Matvarorna är inte korrekt förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Det går inte att stänga locket ordentligt eller så sluter det inte
tätt.
Kontrollera att det går att stänga
locket ordentligt och att tätningarna är oskadda och rena.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Vattentömningspluggen är inte
korrekt positionerad.
Positionera vattentömningspluggen på rätt sätt.
Det har bildats för mycket frost.
Avlägsna överflödig frost.
Lockets tätningar är smutsiga eller klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Matförpackningar blockerar
locket.
Arrangera förpackningarna på rätt
sätt, se dekalen i produkten.
Locket är svårt att öppna.
Lockets tätningar är smutsiga eller klibbiga.
Rengör lockets tätningar.
Det är för varmt inuti
produkten.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Locket sluter inte tätt eller är inte
stängt ordentligt.
Kontrollera att locket stänger ordentligt och att tätningarna är
oskadda och rena.
Produkten har inte förkylts tillräckligt före infrysning.
Förkyl produkten tillräckligt länge.
Stora mängder mat har samtidigt lagts in för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Lägg
in mindre mängder mat för infrysning nästa gång.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat kallna till rumstemperatur
före infrysning.
Produkter som skall frysas in har
placerats för nära varandra.
Placera produkterna så att kalluft
kan cirkulera mellan dem.
Varningslampan för "Hög
temperatur" är tänd.
Det har bildats för mycket frost och is.
Det går inte att stänga
locket helt.
76 electrolux
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Locket har öppnats för ofta.
Försök att inte öppna locket för
ofta.
Locket har stått öppet för länge.
Låt inte locket stå öppet längre tid
än nödvändigt.
Det är för kallt inuti frysen.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Produkten fungerar inte
alls. Varken kylning eller
belysning fungerar.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i
eluttaget.
Produkten får ingen ström.
Prova med att ansluta en annan
elektrisk apparat till eluttaget.
Produkten är inte påslagen.
Sätt på produkten.
Eluttaget är strömlöst (prova
med att ansluta en annan apparat till eluttaget).
Tillkalla en elektriker.
Kundtjänst
Kontakta vår lokala serviceavdelning om
frysboxen fortfarande inte fungerar korrekt
efter ovanstående kontroller.
För att erhålla snabb service är det viktigt
att du uppger frysboxens modellbeteckning
och serienummer. Dessa uppgifter finner du
på garantisedeln eller på typskylten som sitter på höger sida utanpå frysboxen.
TEKNISKA DATA
Volym (brutto)
Liter
105
Höjd
mm
850
Temperaturökningstid
timmar
26
Volym (netto)
Liter
102
Bredd
mm
550
Energiförbrukning
kWh/
dygn
0,466
Märkeffekt
Watt
60
Djup
mm
593
Infrysningskapacitet
kg/dygn
12
Nätspänning
Volt
230
Vikt
kg
27
Klimatklass
SN-T
Ytterligare teknisk information finns på typskylten som sitter utanpå produkten på höger
sida.
INSTALLATION
Placering
Varning Om du kasserar en gammal
produkt som har ett lås eller spärr i
dörren måste du göra låsanordningen
obrukbar för att förhindra att barn blir
instängda i produkten.
ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
Viktigt När produkten har installerats skall
stickkontakten vara åtkomlig.
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare),
men för bästa funktion bör den installeras i
T
+16 °C till + 43 °C
electrolux 77
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på
typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte
är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker
för att ansluta produkten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder
inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EGdirektiven för CE-märkning.
Ventilationskrav
1. Placera frysboxen i horisontell position
på en plan och stabil yta. Frysboxen
måste stå stadigt på alla fyra fötterna.
2. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme
bakom frysboxen.
3. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme
på frysboxens sidor.
Luftflödet bakom frysboxen måste vara tillräckligt.
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
78 electrolux
electrolux 79
www.electrolux.com/shop
820419766-B-332010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement