Zanussi | ZCF 510 | User manual | ZANUSSI ZCF 510 Brukermanual

ZANUSSI ZCF 510 Brukermanual
ZANUSSI
F RYSEBOKS
ZCF 510
BRUKS- OG INSTALLASJONSANVISNING
1262493
820 41 68 83
INNHOLDSFORTEGNELSE
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 side
Sikkerhetsbestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 side
Advarsler og anvisninger
Installasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 side
Plassering
Tilkobling til lysnettet
Igangsetting
Slik går du frem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 side
Temperaturinnstilling
Åpning og lukking av lokket
Betjeningspanelet
Innfrysning
Innpakking og plassering
Kapasitet
Lås
Kurver
Nyttige tips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 side
Oppbevaring
Innfrysning
Avriming
Tilleggsutstyr
Vedlikehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 side
Avriming
Slik rengjør du fryseboksen
Når fryseboksen ikke er i bruk
Hvis noe ikke virker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 side
Slik skifter du lyspære
Garanti, Service og reservedeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 side
TEKNISKE DATA
Model
ZCF 510
Volum (brutto)
liter
514
Volum (netto)
liter
502
Høyde uten/med hjul
cm
86,1/86,8
Bredde
cm
160
Dybde
cm
66,5
Vekt
kg
66
kWh
1,81
kg/døgn
24
Energiforbrug pr.døgn
Innfrysningskapasitet
Temp.stigning til -9°C
Maks. effekt
timer
32
W
130
Denne fryseboksen tilfredsstiller EF-direktiv nr. 87/308 vedrørende radiostøy.
Noen av modellene er ikke til salgs i alle land.
Måling av innfrysningskapasitet, energiforbruk og temperaturstigningstid ved strømbrudd er målt i henhold til ISO-standard nr. 5155.
Opplysninger til testinstitutter: En oversikt over plasseringen av testpakker kan fås ved direkte henvendelse til produsenten.
2
SIKKERHETSBESTEMMELSER
ADVARSLER OG ANVISNINGER
Disse advarslene er gitt for å øke sikkerheten og må leses
nøye før du installerer eller tar i bruk din fryseboks.
NB!
Det er absolutt nødvendig at du tar vare på denne
bruksanvisningen og oppbevarer den lett tilgjengelig
med tanke på fremtidig bruk. Hvis fryseboksen blir
solgt eller gitt bort, eller hvis du flytter og etterlater
fryseboksen, må du forvisse deg om at
bruksanvisningen følger med fryseboksen, slik at den
nye eieren kan bruke fryseboksen på riktig måte og kan
lese sikkerhetsbestemmelsene og advarslene.
Denne fryseboksen er bare beregnet for dypfrysing og
oppbevaring av matvarer.
Denne fryseboksen bør kun betjenes av voksne.
Hvis
det
er
nødvendig
med
elektriske
installasjonsarbeider i forbindelse med installasjonen
av fryseboksen, må dette utføres av autorisert
elektriker.
Forsøk aldri å reparere fryseboksen selv. Reparasjoner
utført av ukyndig personell, kan medføre at
fryseboksen ikke fungerer som den skal og kan
dessuten medføre fare for skade på personer eller
gjenstander.
Service skal utføres av autorisert servicepersonell, og
det skal kun brukes reservedeler som leveres av dem.
Se forøvrig avsnittene om “Garanti” og “Service og
reservedeler”.
Plasser aldri drikkevarer i fryseboksen. Flasker og
bokser som inneholder kullsyre o.lign. har spesielt
lett for å eksplodere og kan eventuelt skade
fryseboksen.
Fryseboksen er tung. Vær spesielt forsiktig når du
løfter eller flytter på den.
Hvis fryseboksen er utstyrt med lås for å hindre at
barn kan åpne den, må nøkkelen alltid oppbevares
utenfor barnas rekkevidde og langt unna
fryseboksen.
Før du skroter en gammel fryseboks, må du forvisse
deg om at en eventuell lås ikke lenger fungerer.
Dette er for å unngå ulykker og unngå faren for at
barn kan bli innelåst i fryseboksen.
Iskrem kan gi frostskader hvis den spises rett etter
at den er tatt ut av fryseren.
Dette apparatet har den miljøvennlige naturgassen
isobutan (R600a) som kjølemiddel. Denne gassen er
imidlertid brannfarlig.
Under transport og når apparatet installeres, må
du sørge for at ingen av komponentene i
kjølekretsen blir skadet.
Hvis noen del av kjølekretsen blir skadet, gjør du
følgende:
unngå åpen ild og kilder som kan antennes,
ventiler godt i rommet der apparatet blir
installert.
Det er farlig å forandre fryseboksens spesifikasjoner
eller å forandre fryseboksen på andre måter.
Forviss deg om at fryseboksen ikke er plassert oppå
nettledningen.
Frys ikke ned igjen matvarer som har tinet.
Følg nøye anvisningene om riktig oppbevaring. Se
avsnittet om “Nyttige tips”.
Denne fryseboksen har deler som oppvarmes mens
boksen er i drift. Derfor må fryseboksen alltid få
tilstrekkelig ventilasjon. Hvis ventilasjonen ikke er
tilstrekkelig, kan det oppstå feil eller skader, og mat
kan bli ødelagt. Se avsnittet om “Installasjon”.
Fryseboksens innside inneholder rør som fører
kjølevæsken. Hvis det går hull på disse rørene, kan
fryseboksen bli skadet slik at den ikke kan repareres,
og mat kan bli ødelagt. Bruk aldri skarpe
gjenstanderfor å fjerne rim og is. Rim kan fjernes med
skrapen som følger med fryseboksen. Forsøk ikke å
fjerne isdannelser med makt, men avrim boksen på
vanlig måte. Se avsnittet om “Vedlikehold”.
3
INSTALLASJON
PLASSERING
Plasser fryseboksen vannrett på et fast underlag, slik
at den står støtt på alle fire plastføttene. Benytt
ettrestykke eller lignende for å kompensere for
eventuelle ujevnheter i underlaget. Fryseboksen skal
ikke stå på et underlag som hindrer full luftsirkulasjon
under boksen (f.eks. et teppe).
Rommet må være tørt og tilstrekkelig ventilert.
Hvis romtemperaturen er høyere enn 32°C eller faller
under frysepunktet, vil fryseboksen ikke fungere som
den skal.
Plasser ikke fryseboksen nær varmekilder, radiatorer,
piper etc. eller i direkte sollys.
Hvis fryseboksen må håndteres slik at den står på
høykant, må den stå i vanlig vannrett posisjon igjen i
ca. 12 timer før den settes i gang.
TILKOBLING TIL LYSNETTET
Koble fryseboksen til 220-240V vekselstrøm, 50 Hz
(perioder). Sikringsstørrelsen må være 10A eller 16A.
IGANGSETTING
Før fryseboksen settes igang (skrus på) bør den vaskes
innvendig. Se avsnittet om “Vedlikehold”.
Vri termostaten til midtposisjonen. La fryseboksen gå i
noen timer før du legger i matvarene.
4
SLIK GÅR DU FREM
TEMPERATURINNSTILLING
Termostaten sørger for at fryseboksen holder ønsket
temperatur. Juster temperaturen ved å stikke en
passende mynt inn i sporet på termostatknappen og vri
den til ønsket innstilling. Når du vrir termostatknappen
mot nr. 7, synker temperaturen i fryseboksen (boksen blir
kaldere). Når du vrir termostatknappen mot nr. 1, stiger
temperaturen (boksen blir varmere). Innstillingen vil
normalt være korrekt når du har målt temperaturen til ikke
varmere enn -18°C ved den midtre pakken øverst i
fryseboksen.
Panelet har en akustisk alarm, som utstøter en pipelyd
når den røde varsellampen lyser. Lyden kan skrus av
ved å trykke på innfrysningsbryteren (“Super”). Den
guleindikatorlampen begynner å lyse.
Den røde varsellampen fortsetter å lyse så
lengetemperaturen i fryseboksen er høyere (varmere)
enninnstillingen med termostatknappen tilsier.
Når temperaturen er kommet tilbake til normal igjen og
den røde varsellampen har sluknet, trykker du
inninnfrysningsbryteren (“Super”) igjen, og den
guleindikatorlampen slukner.
Alarmen kan skyldes:
Ilegging av for store mengder fersk (ikke frossen)
mat. Alarmen vil stoppe etter en stund.
Lokket har stått oppe for lenge. Alarmen vil stoppe
etter en stund.
Feil ved frysesystemet. Se avsnittet “Hvis noe ikke
virker”.
Termostatknap
ÅPNING OG LUKKING AV LOKKET
Lokket er utstyrt med en tett gummipakning, som i så stor
grad som mulig skal hindre at fuktighet kommer inn i
fryseren og øker rimdannelsen.
Når lokket åpnes, blir luften inne i fryseboksen litt varmere
og ekspanderer.
Såsnart lokket stenges igjen, blir luften nedkjølt
øyeblikkelig.
Dette fører som regel til at det dannes et vakuum inne i
fryseboksen, slik at det blir vanskelig å åpne lokket. Dette
er et naturlig fenomen.
Vent noen minutter til trykket har jevnet seg ut og
vakuumet er forsvunnet. Deretter kan du åpne lokket ved å
løfte det forsiktig. Bruk aldri makt når du løfter i håndtaket.
BETJENINGSPANELET
Den grønne indiktorlampen lyser mens fryseboksen er
tilkoblet lysnettet.
Den gule indikatorlampen lyser når innfrysningsbryteren
(merket “Super”) er skrudd på.
Se avsnittet om “Innfrysning”.
Den røde varsellampen lyser når temperaturen i
fryseboksen er høyere (varmere) enn innstillingen av
termostatknappen tilsier (alarm).
Grønn lampe
Rød lampe
Gul lampe
INNFRYSNING
Det er viktig at fersk mat innfryses raskt og at mat som
allerede ligger i fryseren varmes opp så lite som mulig
i denne sammenheng.
Hvis du skal fryse inn mer enn 3-4 kg matvarer:
Trykk på den firkantete innfrysningsbryteren
(“Super”). Den gule indikatorlampen tennes.
Fryseboksen vil nå gå kontinuerlig, slik at det
bygges opp en “kuldereserve” før innfrysningen
skal finne sted.
Trykk på innfrysningsbryteren (“Super”) 6-24 timer
før du plasserer fersk mat i fryseboksen, avhengig
av hvor mye mat du skal fryse inn.
Plasser
maten
i
fryseboksen
og
la
innfrysningsbryteren være påskrudd i ytterligere
minst 24 timer.
Trykk deretter på innfrysningsbryteren (“Super”)
igjen . Den gule indikatorlampen slukner.
Fryseboksen går deretter tilbake til den innstilte
temperaturen. Hvis du glemmer å skru av
innfrysningsbryteren igjen, vil fryseren ikke ta skade
av å gå kontinuerlig over en tid, men du vil bruke
unødvendig mye energi.
5
SLIK GÅR DU FREM
INNPAKKING OG PLASSERING
Matvarene må være kalde (ikke varmere enn
romtemperatur) før de fryses ned.
Matvarene må pakkes i luft- og fuktighetstett
emballasje for å hindre at de tørker ut og for å minske
rimdannelse i fryseboksen.
Plasser ferske matvarer som skal fryses inn inntil de
kalde sideveggene i fryseboksen, uten at de kommer i
direkte kontakt med allerede frosne matvarer.
Fyll aldri matvarer lenger opp enn maksimalt 5 mm
under kanten (karmen) på toppen av fryseboksen.
Se avsnittet om “Nyttige tips”.
KAPASITET
Fryseboksens innfrysningskapasitet i kg pr. døgn er
oppgitt i avsnittet “Tekniske data”. Frys ikke inn større
mengder enn dette. Hvis du allikevel gjør det, vil
innfrysningstiden forlenges og matvarenes kvalitet vil
kunne forringes. Merkeskiltet er plassert på innsiden av
lokket.
NB!
Den oppgitte innfrysningskapasiteten kan utnyttes fullt
ut hvis det ikke skjer for ofte. Hvis fryseboksen fylles
med store mengder ferske matvarer hver dag,
reduseres innfrysningskapasiteten med ca. en
tredjedel.
KURVER
Kurvene er beregnet på oppbevaring av dypfrosne
matvarer. Håndtakene kan stilles inn i to posisjoner slik
som vist på tegningene.
Kurvene kan enten plasseres nede i fryseboksen eller
henges på karmen øverst i boksen.
LÅS
(Ikke standardutstyr på alle modeller.) Låsen virker som
vist på tegningene. Sørg for at barn ikke kan få fatt i
nøkkelen.
6
INNFRYSNINGSKAPASITET
NYTTIGE TIPS
OPPBEVARING
Dypfrosne matvarer kan oppbevares hvor som helst i
fryseboksen, men skal ikke ligge høyere opp enn 5 mm
under toppen av boksen (karmen). Oppbevar aldri
matvarer lenger enn merkingen på matvarene tillater.
Når du kjøper frossenmat, bør du unngå mat som ikke har
vært oppbevart ved riktig temperatur. Våt eller skadet
innpakning er en indikasjon på at maten ikke har vært
korrekt lagret. Plasser innkjøpt mat i fryseren så snart
som mulig. Vi anbefaler at du bruker en isolert, lukket
bærepose når du tar frosne matvarer med hjem. Plasser
aldri flasker, varme gjenstander eller kullsyreholdige
drikker i fryseboksen.
INNFRYSNING
Bruk bare ferske matvarer av førsteklasses kvalitet. Kjøl
varme retter ned til romtemperatur så fort som mulig før
du plasserer dem i fryseboksen. Pakk matvarene godt inn
i frysefolie eller bruk spesielle bokser eller poser beregnet
for innfrysning av matvarer (kan kjøpes i
dagligvarebutikker). Del maten opp i små porsjoner før
den fryses inn. Dermed fryses den raskere inn, hvilket gir
den en bedre konsistens, og du slipper å tine større
porsjoner ad gangen enn det du har behov for. Husk at
tinet mat ikke skal fryses inn igjen. Hvis du har laget retter
av tinede matvarer, kan du imidlertid fryse ned den ferdige
retten igjen. Merk pakkene med frossenmat med
innfrysningsdatoen. Vi anbefaler at du fører en oversikt
over de matvarene du har i fryseboksen. Hvis
innfrysningen skjer for langsomt, blir kvaliteten på
frossenmaten dårligere. Derfor bør du aldri fryse inn
større mengder enn det som er oppgitt på fryseboksens
merkeskilt, og du bør alltid følge retningslinjene som er
gitt i denne bruksanvisningen (f.eks. å senke
temperaturen i god tid før du skal fryse inn større
mengder mat). Hvis du ønsker å fryse inn større
mengder flere dager på rad, må du redusere oppgitt
innfrysningskapasitet med ca. en tredjedel. Så langt
det lar seg gjøre, bør du ikke åpne lokket mens
innfrysningen pågår. Hvis du ikke vet noe om
hjemmefrysing, anbefaler vi at du anskaffer deg en bok
som inneholder råd og veiledning om emnet.
TINING
Generelt bør matvarer ikke tines i romtemperatur, da
dette øker muligheten for bakterievekst. Det er best å
tine større mengder kjøtt og fjærkre i kjøleskapet, og
dette gjelder også mat som spises som den er, f.eks.
frukt, smør og kjøtt i skiver. Små porsjoner kan
tilberedes rett fra fryseren. Endel hurtigretter kan også
tilberedes uten å gå veien om tining. Følg alltid
instruksjonen på pakningen. Brød smaker godt når det
tines i en varm ovn. Mikrobølgeovner kan brukes til
hurtig tining av de fleste typer frossenmat. Følg ovnens
bruksanvisning nøye.
TILLEGGSUTSTYR
Lås og flere kurver kan kjøpes som tilleggsutstyr.
Henvend deg til din lokale forhandler eller, om
nødvendig, til vårt sentrallager (se adressen i avsnittet
om “Service og reservedeler”). Tegningene på denne
siden viser hvor mange kurver som kan plasseres i de
forskjellige fryseboksmodellene. Mål lengden på din
fryseboks og finn frem til den riktige tegningen. Tallet
over hver tegning angir boksens lengde i millimeter.
7
VEDLIKEHOLD
AVRIMING
Det kan ikke forhindres at det dannes rim på innsiden av
en fryser. Rim oppstår ved at fuktigheten i luften
kondenseres på de kalde flatene inne i boksen og
deretter fryser til rim. Dette vil skje hver gang ny varm og
fuktig luft kommer inn i fryseboksen. Det er derfor viktig
at lokket ikke åpnes unødig eller blir stående åpent.
Et tynt lag med rim eller is påvirker ikke fryseboksens
funksjon og kan skrapes forsiktig bort med den
medfølgende skrapen.
NB!
Bruk aldri en kniv eller andre skarpe gjenstander til å
fjerne rim- eller isdannelser.
Når rim- eller islaget er 10-15 mm tykt på det tykkeste, bør
fryseboksen avrimes. Hvis du ikke har en annen fryser
hvor du kan oppbevare matvarene under avrimingen,
anbefaler vi at du avrimer fryseren når det er lite matvarer
i den og/eller om vinteren, når det er mulig å oppbevare
matvarene kaldt mens du avrimer boksen.
Skru av strømmen ved å trekke ut støpselet (trekk i
støpselet, ikke i ledningen). Fjerne matvarene fra fryseren,
pakk dem inn i papir og legg dem på et kaldt sted.
Avrimingen går hurtigere hvis du plasserer flere kjeler
med varmt vann inne i fryseren og stenger lokket. Åpne
lokket etter en stund og fjerne isen forsiktig.
Tinevannet kan samles opp i et fat som vist på tegningen.
SLIK RENGJØR DU INNSIDEN AV
FRYSEBOKSEN
Skru av strømmen ved å trekke ut støpselet (trekk i
støpselet, ikke i ledningen). Fjerne alt løst utstyr før du
begynner å vaske fryseboksen.
Det beste tidspunkt å rengjøre fryseboksen på, er etter
avsluttet avriming, før boksen settes i gang igjen.
Bruk en fuktig klut, varmt vann og et mildt, uparfymert
vaskemiddel.
Etterat fryseboksen er rengjort, rengjøres kurvene før
de settes på plass igjen.
NB!
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver eller
sterkt duftende vaskemidler når du rengjør
fryseboksen innvendig. Det vil skade innsiden og
etterlate en sterk lukt.
SLIK RENGJØR DU UTSIDEN AV
FRYSEBOKSEN
Rengjør fryseboksen med en fuktig klut og litt
vaskemiddel. Rengjør gummipakningen med et mildt,
uparfymert vaskemiddel.
NÅR FRYSEBOKSEN IKKE ER I BRUK
Skru av strømmen ved å trekke ut støpselet (trekk i
støpselet, ikke i ledningen).
Fjerne alle matvarer fra fryseboksen.
Vask fryseboksen som beskrevet ovenfor.
La lokket stå på gløtt.
Forsøk ikke å øke hastigheten på avrimingen ved å bruke
andre hjelpemidler enn kjeler med varmt vann - det kan
skade fryseboksen. Rengjør boksens innside etterat
avrimingen er avsluttet.
NB!
Husk å sette pluggen i dreneringshullet igjen.
8
HVIS NOE IKKE VIRKER
HVIS FRYSEBOKSEN IKKE VIRKER TILFREDSSTILLENDE
Sjekk følgende punkter før du tilkaller service:
Defekt:
Sjekk om:
Fryseboksen er ikke
Grønt lys lyser ikke
kald nok
Mulig årsak:
Gjør følgende:
Støpselet er ikke satt skikkelig i
Feil i bryter eller sikringer
Sjekk støpsel og stikkontakt
Sjekk (begge) sikringene.
Tilkall om nødvendig elektriker
Strømbrudd
Grønt og rødt lys lyser
Grønt lys lyser,
rødt lys lyser ikke
Vent inntil strømmen kommer tilbake igjen
Fersk mat er nylig plassert i fryseboksen Vent etpar timer
Lokket har stått oppe for lenge
Vent etpar timer
Termostaten er innstilt på for
Still inn termostaten på en lavere
høy (varm) temperatur
(kaldere) temperatur
Det er mye isdannelse i fryseboksen
Avrim fryseboksen
Fryseboksen er
Gult lys er på
Innfrysning (Super) er på
Trykk ut innfrysningsknappen (Super)
for kald
Gult lys er ikke på
Termostaten er innstilt på for
Still inn termostaten på en høyere
lav (kald) temperatur
(varmere) temperatur
For stor rimdannelse
Lokket er ikke ordentlig lukket
Lokket støter mot matvarer
Flytt om på matvarene.
i fryseboksen
Sjekk at lokket kan lukkes helt
Fuktighet fra vaskemaskin,
Flytt fryseboksen til et rom med mindre
tørketrommel etc.
fuktighet eller sørg for å lufte regelmessig.
Mye fuktighet i rommet
Utblåsningstørketromler skal kobles til
avtrekkskanal, ikke blåse fuktigheten ut
i rommet
Matvarene er dårlig innpakket
Maten avgir mye fuktighet
Pakk varene skikkelig inn.
Se avsnittet “Slik går du frem”
Hvis du likevel ikke klarer å løse problemet, ta kontakt
med vår serviceavdeling.
Gjør ikke noen andre inngrep. I verste fall kan feil
fremgangsmåte føre til personskader eller ytterligere
defekter.
Det er helt normalt at en fryseboks fra tid til annen er
varm på utsiden, på grunn av fryseprosessen. Denne
varmen hjelper til å hindre at fuktighet, som eventuelt
kunne gi rustdannelse, dannes på fryseboksen.
Hvis fryseren har vært skrudd av en kort stund, er det helt
normalt at kompressoren ikke alltid starter med en gang
strømmen kobles til igjen.
SLIK SKIFTER DU LYSPÆRE
Før du skifter lyspæren, må du trekke støpselet ut av
stikkontakten (trekk i støpselet, ikke i ledningen).
Trykk på glasset slik som vist på tegningen. Skru ut
pæren og erstatt den med en ny pære (maks. 15W).
Sett deretter støpselet inn i stikkontakten igjen. Nye
pærer kan fås hos våre serviceforbindelser eller i
lokale elektriske forretninger.
I TILFELLE STRØMSTANS
Hvis strømmen ikke er utkoblet lenger enn tiden for
"Temp. stigning til -9°C" som oppgitt under Tekniske
Data, vil matvarene ikke ta skade. Åpne ikke boksen mens
stømmen er utkoblet. Vær oppmerksom på at den
oppgitte tiden er basert på full fryseboks. Mindre
mengder mat i boksen kan redusere oppbevaringstiden
betydelig.
Medmindre strømstansen har vært meget kortvarig,
anbefaler vi at matvarene kontrolleres. Hvis maten har
begynt å tine, bør den enten spises eller dypfryses igjen
etterat den er blitt ferdiglaget.
9
GARANTI, SERVICE OG RESERVEDELER
GARANTI
SERVICE OG RESERVEDELER:
I Norge gjelder “NELs leveringsbetingelser” ved salg av
husholdningsapparater.
OBS! Ta vare på kjøpskvitteringen, den gjelder som
garantibevis.
Vollebekkveien 2, Risløkka
Postboks 92 Risløkka
0516 OSLO
Reservedeler:
Tlf.: 22725810
Telefax: 22725820
Reparasjoner:
Tlf.: 22725830
Telefax: 22725825
Adm. og teknisk:
Tlf.: 22725800
Telefax: 22641774
Forsendelse av deler skjer kun fra sentrallageret. ´Salg
over disk fra alle avdelingslagre/-servicekontor.
Husk
alltid
å
oppgi
produktnummer
og
modellbetegnelse.
For ytterligere informasjon, kontakt din forhandler.
Skriv ned numrene fra merkeskiltet med én gang, så har
du dem alltid for hånden.
HOVEDKONTOR SALG/ADMINISTRASJON:
Electrolux Industrier A/S
Spireaveien 14
Postboks 246 Økern
0510 OSLO
Tlf.: 22635500
Telefax: 22641537
SERVICE OG RESERVEDELER
Service og reparasjoner bør utføres av vår sentrale
serviceavdeling eller av et servicefirma godkjent av
leverandøren. Bruk kun reservedeler som forhandles av
disse. Se garantibestemmelsene.
MODELLBETEGNELSE _______________________
PRODUKTNUMMER __________________________ SERIENUMMER ______________________
KJØPT HOS ________________________________ KJØPSDATO _________________________
Rett til endringer forbeholdes.
10
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising