Electrolux EC2619M User manual

Electrolux EC2619M User manual
GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIE
ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE E D’USO
VRIESKIST
CONGELATORE A POZZO
EC 1619M
EC 1919M
EC 2219M
EC 2619M
EC 3319M
NL
I
1266475
820 41 72 81
INHOUD
TECHNISCHE GEGEVENS................................................................................................................................................2 blz.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ......................................................................................................................................3 blz.
Adviezen en richtlijnen
INSTALLATIE ......................................................................................................................................................................4 blz.
Plaatsing
Elektrische aansluiting
Aanschakelen
GEBRUIKSAANWIJZING................................................................................................................................................5-6 blz.
Temperatuurregeling
Openen en sluiten van het deksel
Controlepaneel
Invriezen
Verpakking en verdeling
Kapaciteit
Slot
Tussenwand
Manden
NUTTIGE TIPS.....................................................................................................................................................................7 blz.
Opslaan
Invriezen
Ontdooien
Accessoires
ONDERHOUD......................................................................................................................................................................8 blz.
Ontdooien
Vriezer reinigen
Niet in gebruik
STORINGEN ........................................................................................................................................................................9 blz.
Binnenverlichting
GARANTIEBEPALINGEN & SERVICE ......................................................................................................................10-11 blz.
TECHNISCHE GEGEVENS
Type
EC 1624M
EC 1924M
EC 2224M
163
193
229
EC 2624M EC 3324M
Inhoud (bruto)
liter
Inhoud (netto)
liter
159
188
223
257
327
Hoogte zonder/met rolwiel
cm
87,6/88,3
87,6/88,3
87,6/88,3
87,6/88,3
87,6/88,3
Breedte
cm
93,5
105
119
132,5
160
Diepte
cm
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
Gewicht
Energieverbruik/24uur
Invrieskapaciteit
Opvarmtijd
Opgenomen vermogen
264
335
kg
45
50
57
63
69
kWh
0,50
0,50
0,52
0,60
0,73
kg/24h
21
24
25
27
30
uren
43
45
49
51
53
W
75
80
100
120
140
dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
- 73/23/EEG van 19. 02. 1973 - laagspanningsrichtlijn
- 89/336/EEG van 03. 05. 1989 (inkl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG - EMC-richtlijn.
Sommige modellen zijn niet in alle landen verkrijgbaar.
Dit produkt is getest volgens de standaard ISO 5155 voor het bepalen van de invrieskapaciteit, het energieverbruik en de opwarmtijd.
Informatie voor testinstituten: Een beladingsschema is verkrijgbaar bij de fabrikant.
2
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
ADVIEZEN EN RICHTLIJNEN
Voor een veiliger gebruik, deze adviezen grondig doorlezen,
voordat u uw vriezer installeert en in gebruik neemt.
ATTENTIE!
Het is belangrijk dat u deze voorschriften bij de
vriezer bewaart. Indien de vriezer wordt verkocht of
door anderen gebruikt wordt, of bij verhuizing wordt
achtergelaten, dienen deze voorschriften de vriezer
te volgen, zodat de nieuwe eigenaar de vriezer op
juiste wijze kan gebruiken en de adviezen kan
doorlezen.
Deze vriezer is uitsluitend bedoeld voor het invriezen van
levensmiddelen en het bewaren van diepvriesprodukten.
Deze vriezer dient alleen door volwassenen bediend te
worden. Kinderen niet met de knoppen of de vriezer
laten spelen.
Wijzigingen aan de elektriciteitsvoorziening in verband
met het aansluiten van de vriezer, altijd door een
goedgekeurde electricien of andere daartoe bevoegde
personen laten uitvoeren.
In geen geval zelf trachten de vriezer te repareren.
Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen persoonlijk
letsel of schade aan de vriezer tot gevolg hebben.
In de vriezer zijn buizen aangebracht waardoor een
koelmiddel loopt. Wanneer deze buizen worden
doorgestoken kan de vriezer worden beschadigd
zonder te kunnen worden gerepareerd en de
diepvriesprodukten kunnen verloren gaan. Gebruik
geen scherpe voorwerpen om ijs en rijp te
verwijderen. Rijp kan worden verwijderd met
bijgesloten schraper. Het ijs aan de zijwanden van de
vriezer niet afsteken, maar door ontdooien
verwijderen. Zie “Onderhoud”.
Geen dranken in de vriezer plaatsen. Flessen en
blikjes met koolzuurhoudende dranken kunnen
exploderen, waardoor de vriezer beschadigd kan
worden.
Deze vriezer is zwaar. Let op bij het verplaatsen.
Deze vriezer is voorzien van een slot, zodat kinderen
deze niet kunnen openen. De sleutel altijd buiten het
bereik van kinderen en uit de buurt van de vriezer
bewaren.
Het slot onbruikbaar maken voordat u de oude vriezer
wegdoet. Dit om ongelukken te voorkomen, kinderen
kunnen erin opgesloten raken.
Ijslollies niet direkt uit de vriezer opeten, gevaar voor
bevriezing van de mond.
Servicewerkzaamheden door een goedgekeurd
servicebedrijf laten uitvoeren en alleen originele
onderdelen gebruiken. Zie “Garantiebepalingen en
Service”.
Wijzigingen aan de technische instellingen of de vriezer
in z’n geheel kan de veiligheid in gevaar brengen.
Let op dat de vriezer niet
stroomtoevoerkabel wordt geplaatst.
bovenop
de
Ontdooide produkten niet opnieuw invriezen.
De adviezen voor het bewaren van diepvriesprodukten
grondig doornemen. Zie “Nuttige tips”.
Onderdelen van deze vriezer worden tijdens werking
verwarmd. Een goede ventilatie is dus noodzakelijk.
Onvoldoende
ventilatie
kan
bedorven
diepvriesprodukten tot gevolg hebben. Zie “installatie”.
3
INSTALLATIE
PLAATSING
De vriezer horizontaal, rustend op alle vier plastic voeten
op een vlakke ondergrond plaatsen. Bij een ongelijke
vloer een houten blokje of dergelijke gebruiken.
In een droge en goed geventileerde ruimte plaatsen.
Bij omgevingstemperaturen boven de 32°C of onder het
vriespunt, kan de vriezer niet optimaal functioneren.
De vriezer niet te dicht bij warmtebronnen,
verwarmingsbuizen, schoorstenen enz. plaatsen en niet
in direkt zonlicht.
Wanneer de vriezer bij uitzondering op de zijkant is
getransporteerd, na plaatsing in horizontale positie
12 uur wachten voor het aanschakelen.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
De vriezer aansluiten op 230-240V wisselstroom, 50 Hz. De
zekering moet tenminste 10A zijn.
AANSCHAKELEN
Alvorens de vriezer aan te schakelen, de binnenkant
schoonmaken. Zie “Onderhoud”.
De thermostaatknop in de middenstand stellen. De vriezer
eest een aantal uren leeg laten werken voordat u er
diepvriesprodukten in plaatst.
4
GEBRUIKSAANWIJZING
TEMPERATUURREGELING
De temperatuur in de vriezer wordt geregeld en konstant
gehouden door middel van de thermostaat. De temperatuur
instellen door de thermostaatknop met behulp van een
muntstuk te draaien. Door de thermostaatknop naar nr.
„MAX” te draaien, wordt de temperatuur in de vriezer
kouder, en door de knop naar nr. „MIN” te draaien, wordt de
temperatuur warmer.
De korrekte instelling kunt u vinden door de temperatuur van
de bovenste verpakking in het midden van de vriezer
te meten. Deze moet normaal gesproken kouder zijn
dan -18°C.
Dit paneel is voorzien van een acoustisch alarm dat in
werking treedt wanneer de rode lamp gaat branden. Het
geluid kan worden stopgezet door op de “SUPER” knop
te drukken (gele lamp gaat branden).
De rode lamp blijft branden zo lang de temperatuur in de
vriezer hoger is dan de ingestelde thermostaattemperatuur. Wanneer de vriezer weer op normale
temperatuur is en het rode lampje is uit, de “Super” knop
opnieuw indrukken (gele lamp gaat uit).
De oorzaak hiervan kan zijn:
Het inladen van grote hoeveelheden in te vriezen
produkten.
Het te lang openstaan van het deksel.De alarm zal in
beide gevallen na verloop van tijd stoppen.
Een defect in het koelsysteem. Zie “Storingen”.
Thermostaatknop
INVRIEZEN
OPENEN EN SLUITEN VAN HET DEKSEL
Het deksel is voorzien van een sluitband, waardoor
onnodige rijpvorming door het binnendringen van lucht
voorkomen wordt.
Zodra het deksel geopend wordt, wordt de koude lucht in
de vriezer iets warmer en zet uit.
Na het wederom sluiten van het deksel wordt de lucht
onmiddellijk weer afgekoeld.
Hierdoor kan een vacuum ontstaan, waardoor de deksel
direkt na het sluiten moeilijk opnieuw geopend kan worden.
Dit is een natuurlijk verschijnsel. Wacht enkele minuten
totdat het vacuum is verdwenen en open het deksel door
voorzichtig te trekken. Nooit hard aan de dekselgreep
rukken.
CONTROLEPANEEL
Het groene controlelampje geeft aan dat de vriezer is
aangesloten. Het gele lampje licht op wanneer de “SUPER”
knop is ingeschakeld. Zie “Invriezen”.
Het rode lampje licht op wanneer de temperatuur in de
vriezer hoger is dan ingesteld op de thermostaat (Alarm).
Groene lamp
Rode lamp
Gele lamp
„SUPER”
Het is belangrijk dat verse levensmiddelen zo snel
mogelijk ingevroren worden en dat de reeds aanwezige
diepvriesprodukten zo min mogelijk warmteinvloed
hiervan ondergaan.
Bij het invriezen van meer dan 3-4 kg:
De vierkante “Super” knop (gele lampje licht op)
indrukken. De vriezer werkt nu met extra koeling,
zodat er een voldoende koudereserve gevormd wordt.
De “Super” knop 6-24 uur van te voren indrukken,
afhankelijk van de in te vriezen hoeveelheid.
De in te vriezen produkten in de vriezer laden en de
“Super” knop nog 24 uur ingedrukt laten.
De “Super” knop nogmaals indrukken (gele lamp gaat
uit). De vriezer schakelt nu weer over op normale
koeling tot de ingestelde bewaartemperatuur.
Wanneer u vergeet de “Super” knop weer in te
drukken, zal de vriezer geen schade ondervinden
door enige tijd op “Super” schakeling te werken - maar
er is een onnodig energieverbruik.
5
GEBRUIKSAANWIJZING
VERPAKKING EN PLAATS
Warme produkten vóór het invriezen eerst laten afkoelen
(op kamertemperatuur).
De produkten in luchtdichte en vochtbestendige
verpakking bewaren, teneinde uitdrogen te voorkomen.
De in te vriezen produkten dicht tegen de vriezende
wanden plaatsen, en zo mogelijk zonder in aanraking te
komen met de reeds ingevroren produkten.
Zorg ervoor dat er altijd een ruimte van 5 mm tot de
bovenkant open blijft.
Zie “Nuttige tips”
INVRIESKAPACITEIT
De invrieskapaciteit van de diepvriezer is aangegeven op
het typeplaatje (kg/24 uur). Dit maximum niet overschrijden
- de benodigde invriestijd zal anders langer worden. Het
typeplaatje is aangebracht aan de binnenkant van het
deksel.
ATTENTIE!
De aangegeven invrieskapaciteit kan volledig benut
worden wanneer er niet regelmatig grote
hoeveelheden verse produkten ingevroren worden.
Worden er dagelijks grote hoeveelheden
ingevroren, dan is de toegestane invrieskapaciteit
éénderde minder dan aangegeven.
DEKSELSLOT
(Niet standaard voor alle modellen). Het slot werkt zoals op
de tekeningen aangegeven. Let op, sleutels buiten het
bereik van kinderen houden.
DE TUSSENWAND
De tussenwand kan worden verwijderd en gebruikt als
opvangbak tijdens het ontdooien. Zie “Onderhoud”.
MANDEN
De manden zijn bedoeld voor het opslaan van reeds
diepgevroren produkten. De draaggrepen kunnen op twee
manieren bevestigd worden, zie tekening. De manden op
de bodem van de diepvriezer plaatsen of aan de rand van de
vriezer ophangen.
6
INVRIESKAPACITEIT
NUTTIGE TIPS
OPSLAAN INGEVROREN PRODUKTEN
Diepvriesprodukten kunnen overal in de diepvriezer
geplaatst worden, maar altijd 5 mm tot de bovenkant
open laten. De opgegeven houdbaarheid van
diepvriesprodukten niet overschrijden. Let bij aankoop
van diepvriesprodukten op, of deze op juiste temperatuur
zijn bewaard. Geen produkten kopen waarvan de
verpakking nat of beschadigd is. Gekochte produkten zo
snel mogelijk in de vriezer plaatsen. Gebruik van een
geïsoleerde tas voor het transporteren van
diepvriesprodukten wordt aanbevolen. Nooit flessen,
warme produkten of koolzuurhoudende drank in de
vriezer plaatsen.
INVRIEZEN
Gebruik uitsluitend verse produkten van hoge kwaliteit.
Warme gerechten zo snel mogelijk tot kamertemperatuur
laten afkoelen, alvorens deze in te vriezen. De produkten
zorgvuldig in diepvriesfolie, diepvrieszakken of-dozen
inpakken. Produkten in aangepaste hoeveelheden verdelen
- kleine porties vriezen sneller in, en u ontdooit alleen de
hoeveelheid die voor direkt gebruik noodzakelijk is. Let wel,
eenmaal ontdooide produkten mogen niet nogmaals
ingevroren worden. Gerechten waarbij ontdooide
diepvriesprodukten gebruikt zijn kunnen echter wel
ingevroren worden. De invriesdatum op de verpakking van
de in te vriezen produkten aangeven. Het verdient
aanbeveling een overzicht over de inhoud van de vriezer bij
te houden. Bij te langzaam invriezen wordt de kwaliteit van
de in te vriezen produkten verminderd. Daarom geen
grotere hoeveelheden invriezen dan aangegeven op het
typeplaatje. Wanneer u meerdere dagen achter elkaar
produkten invriest, wordt de maximale invrieskapaciteit
per dag met éénderde gereduceerd. Het deksel zo min
mogelijk open laten staan. Wanneer u geen grondige
kennis van diepvriezen heeft, adviseren wij u een boekje
over “zelf diepvriezen” te kopen.
ONTDOOIEN
Over het algemeen levensmiddelen niet bij
kamertemperatuur laten ontdooien, daar hierdoor de
kans op bacteriënvorming wordt vergroot. Het is aan te
raden om grote hoeveelheden vlees of gevogelte in de
koelkast te laten ontdooien. Dit geldt ook voor produkten
die geconsumeerd worden zonder toebereiding (bijv.
fruit, boter en gesneden vleeswaren). Kleine
hoeveelheden kunnen direkt vanuit de vriezer worden
bereid. Een groot aantal kant-en-klare gerechten kunnen
ook bereid worden zonder eerst te ontdooien. De
aanwijzingen op de verpakking volgen. Brood in een
warme oven laten ontdooien. De magnetron kan gebruikt
worden voor het snel ontdooien van de meeste
diepvriesprodukten. De gebruiksaanwijzing van de
magnetron volgen.
ACCESSOIRES
Dekselslot en manden zijn als accessoires te koop bij uw
leverancier. Onderstaande tekeningen geven aan hoe
veel manden er in de verschillende vriezermodellen
geplaatst kunnen worden. De lengte van uw vriezer
opmeten en de juiste tekening vinden. Het getal boven de
tekening geeft de lengte in millimeter aan.
7
ONDERHOUD
ONTDOOIEN
Rijpvorming aan de binnenwanden van de vriezer is niet te
voorkomen. Rijp wordt gevormd wanneer het vocht in de
lucht in kontakt komt met de koude wand van de vriezer.
Daarom het deksel niet onnodig openen en zo kort mogelijk
open laten staan.
Een dun laagje rijp heeft geen nadelige invloed op de
werking van de vriezer, en kan met bijgeleverde schraper
verwijderd worden.
ATTENTIE!
Voor het verwijderen van rijp nooit een mes of
andere scherpe voorwerpen gebruiken.
Wanneer de rijplaag 10-15 mm dik is, dient te vriezer
ontdooid te worden. Wij raden aan te ontdooien wanneer er
weinig of geen produkten in de vriezer liggen.
De stroomtoevoer uitschakelen. De inhoud van de vriezer
verwijderen, in kranten wikkelen en op een koude plaats
zetten.
Het ontdooien kan versneld worden door een of meer
schalen met warm water in de vriezer te plaatsen en het
deksel te sluiten. Na enige tijd het deksel openen en
voorzichtig de rijplaag verwijderen.
De tussenwand gebruiken als opvangbak voor smeltwater,
zie tekening.
DE BINNENKANT VAN DE VRIEZER
REINIGEN
De stekker uit het stopkontakt nemen en alle accessoires
verwijderen. Het verdient aanbeveling om de vriezer te
reinigen na het ontdooien en voordat de stroomtoevoer
weer aangeschakeld is. De vriezer reinigen met een
vochtige doek en warm water met een zacht reukloos
schoonmaakmiddel. Vervolgens de mand/manden
reinigen en terugplaatsen.
ATTENTIE!
Bij het reinigen van uw vriezer nooit sterke
reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of sterk
ruikende middelen gebruiken. Deze kunnen de
binnenkant van de vriezer aantasten of een
sterke lucht achterlaten.
DE BUITENKANT VAN DE VRIEZER
REINIGEN
De buitenkant reinigen met een vochtige doek een klein
beetje reinigingsmiddel, en de sluitband met een zacht
reukloos reinigingsmiddel.
NIET IN GEBRUIK
De stekker uit het stopkontakt nemen.
Alle levensmiddelen uit de diepvriezer verwijderen.
De diepvriezer reinigen zoals hierboven beschreven.
Het deksel open laten staan.
Het ontdooiproces nooit op andere wijze dan hier
beschreven proberen te laten versnellen. Dat kan schade
aan uw diepvriezer tot gevolg hebben. Na het ontdooien de
binnenkant van de diepvriezer schoonmaken.
ATTENTIE!
Vergeet niet het dopje weer op het afvoerbuisje
voor smeltwater te plaatsen.
8
STORINGEN
ALS DE DIEPVRIEZER NIET NAAR BEHOREN FUNKTIONEERT
Alvorens de servicedienst te bellen het volgende controleren:
Storing
Controleer:
Mogelijke oorzaak:
Oplossing:
Vriezer niet koud
genoeg
Groene lamp niet aan
Stroomtoevoer niet aangesloten
Stekker en stopkontakt nakijken
Defecte schakelaar of zekering
Zekering nakijken, electricien raadplegen
Stroomuitval
Wachten totdat de stroom terug komt
Verse produkten in de vriezer
Een aantal uren wachten
Groene en rode lamp aan
geplaatst
Vriezer te koud
Te veel rijp
Deksel te lang open gestaan
Een aantal uren wachten
Groene lamp aan,
Thermostaat te warm ingesteld
De thermostaat kouder stellen
rode lamp niet aan
Te dikke rijplaag
De vriezer ontdooien
Gele lamp aan
“Super” knop aangeschakeld
“Super” knop uitschakelen
Gele lamp uit
Thermostaat te koud ingesteld
Thermostaat warmer stellen
Deksel niet volledig gesloten
Deksel in aanraking met produkten
Produkten goed leggen en controleer
in vriezer
of deksel nu goed sluit.
Te vochtige ruimte
Produkten slecht ingepakt
Vocht van wasmachine,
De vriezer in ruimte met minder vocht
droogtrommel enz.
plaatsen of regelmatig doorluchten.
Veel vocht van de produkten
Produkten opnieuw inpakken,
zie “Gebruiksaanwijzing”
Wanneer u vervolgens het probleem nog steeds niet kan
oplossen, raadpleeg dan de servicedienst.
Zelf geen andere maatregelen nemen. Ondeskundig
gebruik kan persoonlijk letsel of ernstigere defecten tot
gevolg hebben. Het is gewoon dat de buitenkant van de
vriezer af en toe warm aanvoelt, tijdens het koelproces
wordt warmte vrijgegeven. Deze warmte voorkomt vorming
van condenswater en vervolgens roestvorming.
Wanneer de diepvriezer korte tijd is uitgeschakeld, is het
mogelijk dat de compressor niet direkt start bij het
terugkeren van de stroom. Dit is normaal.
BINNENVERLICHTING
Alvorens het defekte lampje te vervangen, de stekker uit
het stopkontakt nemen.
Het glas verwijderen zoals op de tekening aangegeven.
Het lampje loschroeven en met een nieuw vervangen
(max. 15W). Vervolgens de stroom weer aansluiten. Extra
lampjes zijn verkrijgbaar bij servicebedrijf of supermarkt.
IN HET GEVAL VAN STROOMUITVAL OF
STORING
Als de periode van stilstand de in de technische gegevens
vermelde "opwarmtijd" niet overschrijdt, bestaat geen
gevaar voor de veiligheid van de in de vriezer annwezige
diepgevroren levensmiddelen. Open tijdens de
stilstandperiode het deksel niet. Als de vriezer slechts
gedeeltelijk gevuld is, verkort dat aanzienlijk de duur van de
"opwarmtijd".
Kontroleer nadat de stroomlevering of de storing hersteld is
de toestand van de levensmiddelen. Voedsel dat een
beging van ontdooien vertoont of reeds ontdooid is, moet
u direkt konsumeren of opnieuw invriezen nadat u het eerst
gekookt of gebraden hebt. Kan dat niet, dan adviseren wij
u het betreffende voedsel te vernietigen.
9
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de
betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of
meegezonden.
ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN
1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf
de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of
konstruktiefout, heeft de koper het recht op kosteloos
herstel.
1a. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik,
geldt een algemene garantieperiode van twee jaar.
Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze
verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten.
2. De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar
servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het
daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de
hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet, welke het direkte gevolg is van de uitgevoerde
herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte
materiaal heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de
algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat
omvat, niet verlengd.
3. Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor
grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie:
wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten,
koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en
inbouwapparaten.
3a. De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor
caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat
bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor
het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts
dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar,
of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken
bezoeksplaats aanwezig te zijn.
4. Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat
zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats
getranporteerd moet werden, dan geschiedt dit transport
op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening
en risiko van de fabrikant.
5. Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten,
alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele
eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn
voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van
de servicedienst verzonden of aangeboden te worden.
Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending
voor rekening van de fabrikant plaats.
6. Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het
apparaat plaats.
10
GARANTIE - UITBREIDINGEN
7. Voor koel-/vries-motorkompressoren (exklusief
startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent
per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met
inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de
algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en
bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.
GARANTIE - UITSLUITINGEN
8. Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of
vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de
betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
– de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de
aankoopdatum en de identifikatie van het apparaat
blijkt, niet getoond kan worden of niet
meetgezonden werd;
– het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de
huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat
bestemd is gebruikt wordt;
– het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het
installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing
geinstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt;
– het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe
niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
8a. Indien het apparaat zodanig ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de
benotigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan
dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening
gebracht.
8b. Schade welke ontstaat door het, met toestemming
van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbowen van
een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar
servicedienst verhaald worden.
8c. Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals
breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde
van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht
worden, vallen niet onder garantie.
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE
BELANGRIJK ADVIES
De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid
daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen
echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een
blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend
verricht worden door personen die daarvoor de vereiste
vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of kontrolewerkzaamheden door
uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te laten
uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen
te laten plaatsen.
NEDERLAND
BELGIÉ/BELGIQUE
ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1, postbus 120
NL-2400 AC Alphen a/d Rijn
ELGROEP SEVICE
Bergensesteenweg 719
B-1502 Halle (Lembeek)
Thuisherstellingen:
Dépannages à domicile:
Tel.: 02-3630444
Fax.: 02-3630400
Wisselstukken:
Pièces détachées:
Tel.: 02-3630555
Fax.: 02-3630500
Telex: 22915 eluxbe
Storingsmeldingen:
Tel.: (0172) 468 300
Fax.: (0172) 468 366
Onderdelenverkoop:
Tel.: (0172) 468 400
Fax.: (0172) 468 376
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement