Electrolux | ECM3055 | User manual | Electrolux ECM3055 Kasutusjuhend

Electrolux ECM3055 Kasutusjuhend
Sügavkülmik-kast
ECM 1955
ECM 2255
ECM 2655
ECM 3055
ECM 3855
Kasutusjuhend
SISUKORD
TEHNILISED ANDMED................................................................................................................................... Lk. 2
OHUTUS.......................................................................................................................................................... Lk. 3
Hoiatused ja juhised
PAIGALDUS.................................................................................................................................................... Lk. 4
Paigutus
Ühendus elektrivõrku
Käivitamine
SÜGAVKÜLMIKU KASUTAMINE ............................................................................................................... Lk. 5-6
Temperatuuri reguleerimine
Kaane avamine/sulgemine
Rõhuklapi funktsioon
Juhtpaneel
Sügavkülmutus
Külmutiste pakkimine ja seadmesse paigutamine
Külmutusvõimsus
Lukk
Korvid
VAHESEIN
Low frost süsteem
Hooldus ja puhastamine
SOOVITUSI ..................................................................................................................................................... Lk. 7
Külmutiste säilitamine
Sügavkülmutus
Külmutiste sulatamine
Lisatarvikud
HOOLDUS JA KORRASHOID........................................................................................................................ Lk. 8
Sulatus
Puhastamine
Kui sügavkülmik ei ole kasutusel
VEAOTSING.................................................................................................................................................... Lk. 9
Sügavkülmik ei toimi ettenähtud viisil
Voolukatkestus
Lambipirni vahetus
VEAOTSING.................................................................................................................................................... Lk. 9
TEHNILISED ANDMED
Mudel
Üldmaht
Netomaht
Kõrgus
Laius
Sügavus
Kaal
Energiatarve/24h
Külmutusvõimsus
Temperatuuri tõus
Tarbitav võimsus
CE
-
2
liitrit
liitrit
cm
cm
cm
kg
kWh
kg/24h
h
W
ECM 1955
189
184
87,6/88,3
93,5
66,5
49
0,53
23
43
75
ECM 2255
221
216
87,6/88,3
105
66,5
52
0,58
24
46
80
ECM 2655
261
255
87,6/88,3
119
66,5
57
0,64
27
47
100
ECM 3055
299
292
87,6/88,3
132,5
66,5
59
0,69
28
49
120
ECM 3855
378
368
87,6/88,3
160
66,5
68
0,80
29
55
140
Seade vastab järgmiste EL direktiivide nõuetele:
73/23/EMÜ (19.02.1973) – madalpinge-alane direktiiv koos järgnevate muudatustega
89/336/EMÜ (03.05.1989) – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv koos järgnevate muudatustega
87/308/EMÜ (02.06.1987) – raadiomürade vältimine.
OHUTUS
HOIATUSED JA JUHISED
•
Allolevad hoiatused on toodud ohutuse tagamiseks.
Tutvuge nendega põhjalikult, enne kui seadme
paigaldate ja kasutusele võtate.
Ärge
säilitage
sügavkülmkastis
jooke.
Gaseeritud jooke sisaldavad purgid ja pudelid
võivad plahvatada ja seadet kahjustada.
•
Seade on raske. Selle teisaldamisel tegutsege
ettevaatlikult.
•
Kui seadmel on lastelukk, tuleb võtit säilitada
lastele kättesaamatus kohas.
Säilitage juhend selle hilisemaks kasutamiseks.
Seadme loovutamisel on oluline kindlustada uuele
omanikule kasutusjuhendiga tutvumise võimalus.
Nii on tagatud seadme ekspluateerimine kõige
tõhusamal viisil.
•
Kui sügavkülmkast kõrvaldatakse kasutuselt,
rikkuge selle lukk. Nii toimides ei jää mängivad
lapsed seadmesse lõksu.
•
Külmkastist võetud jäätist ei tohi kohe süüa, et
vältida külmahaavandite teket..
•
Veenduge pakendi eemaldamisel, et seade ei ole
transportimisel kahjustunud. Teavitage võimalikest
transpordikahjustustest koheselt edasimüüjat.
•
•
Sügavülmkast on ette nähtud üksnes toiduainete
sügavkülmutamiseks ja säilitamiseks.
•
Lapsed ei tohi seda sügavkülmkasti kasutada.
Ärge lubage lastel ka seadme ja selle
valikulülititega mängida.
•
Kasutage võimalike elektritööde teostamiseks
kvalifitseeritud elektrimontööri teenuseid.
Sügavkülmkast on oma konstruktsioonilt väga
keskkonnasõbralik.
Sügavkülmkasti külmutussüsteemis kasutatakse külmaagendina isobutaani (R600a), mis on
looduslik ja keskkonnasõbralik gaas, kuid siiski
tuleohtlik.
Seetõttu on oluline, et sügavkülmkasti
transportimisel ja kohale paigutamisel välditaks
külmutussüsteemi mistahes komponentide
kahjustamist. Külmutussüsteemi mingi osa
kahjustumisel tuleb tagada ruumis piisav
ventilatsioon.
•
Ärge üritage seadet ise remontida. Oskamatult
sooritatud remont võib kahjustada seadet või
tekitada vigastusi.
•
Jätke hooldus- ja remonditööde sooritamine
volitatud hooldusfirma ülesandeks. Seadme
laitmatu toimivuse tagamiseks nõudke alati
originaalvaruosade kasutamist. (Vt. ptk. “Garantii
ja hooldus”).
•
Seadet ei tohi mitte mingil viisil modifitseerida.
•
Veenduge, et seade ei toetu voolujuhtmele.
•
Sulanud külmutisi ei tohi uuesti sügavkülmutada.
•
Järgige täpselt
“Soovitusi”).
•
Sügavkülmkastil on osi, mis kuumenevad. Seetõttu
tuleb seade paigutada kohta, kus on tagatud piisav
õhuringlus. Vastasel juhul võib halveneda seadme
toimivus ja rikneda toit. (Vt. ptk. “Paigaldus”).
•
Sügavkülmkasti
sisekesta
taga
paiknevas
torustikus ringleb külmaagent. Torude lekke korral
võib seade pöördumatult kahjustuda ja toit rikneda.
Härmatise ja jää eemaldamiseks ei tohi kasutada
teravaid esemeid. Eemaldage härmatis komplekti
kuuluva plastmassist kaabitsaga. Sügavkülmkasti
seintele tekkinud jääkiht kaob seadme sulatamisel,
kuid ei eemaldu jõudu rakendades ega
kloppimisel. (Vt. ptk. “Hooldus ja korrashoid”).
Tähelepanu!
säilitamisjuhiseid.
(Vt.
ptk.
3
PAIGALDUS
Paigutus
•
•
•
•
•
Sügavkülmkast tuleb paigutada kõvale aluspinnale
nii, et see jääks horisontaalselt ja toetuks neljale
plastmassist jalale. Põranda võimalikud ebatasasused kompenseeritakse näiteks lauatükiga.
Sügavkülmkast tuleb paigutada kuiva, piisava
õhuringlusega ruumi.
Sügavkülmkasti
normaalse
funktsioneerimise
tagamiseks peaks ruumi temperatuur olema 16ºC 32ºC.
Sügavkülmkasti ei tohi paigutada otsese
päikesevalguse kätte ega soojusallikate lähedale.
Kui seadet on transporditud külili-asendis, tuleb
lasta sel enne käivitamist ligikaudu poole ööpäeva
jooksul normaalasendis seista.
ÜHENDUS VOOLUVÕRKU
Seade ühendatakse 10A kaitsmega varustatud
seinakontakti. Toiteks kasutatakse 230-240 V 50 Hz
vahelduvvoolu. Elektriühendused tuleb teha kooskõlas
kohalike ettekirjutustega.
KÄIVITAMINE
Sügavkülmkasti sisepinnad tuleb
käivitamist puhastada. (Vt. ptk.
korrashoid”).
Temperatuuri
asendisse.
valikulüliti
seatakse
enne seadme
“ Hooldus ja
keskmisesse
Laske sügavkülmkastil mõne tunni vältel töötada, enne
kui sellesse toiduained asetate.
4
KASUTAMINE
TEMPERATUURI REGULEERIMINE
Sügavkülmkasti
temperatuuri
reguleerimiseks
seatakse termostaat soovitud näidule. Temperatuuri
valikulülitit saab keerata uurdesse sobituva mündiga.
Valikulülitit
asendi
“MAX”
suunas
keerates
sügavkülmkastis temperatuur alaneb, asendi “min”
suunas pöörates temperatuur tõuseb. Õige asendi
leiate, paigutades termomeetri juba külmunud toodete
vahele. Tavatemperatuur peaks olema vähemalt 18ºC.
JUHTPANEEL
Juhtpaneelil põlev roheline indikaator annab märku
sellest, et seade on vooluvõrku ühendatud.
Kollane indikaator põleb siis, kui kiirsügavkülmutuse „Super“ -nupplüliti on alla vajutatud
(kiirsügavkülmutus on aktiveeritud). (Vt. ptk.
“Sügavkülmutus”).
Punane indikaator põleb, kui temperatuur
sügavkülmkastis ületab termostaadi seadistusväärtuse (alarm).
Juhtpaneelist kostavad alarmi piiksud siis, kui
põleb punane indikaator. Alarmi vaigistamiseks
tuleb „Super“ -nupplüliti alla vajutada (süttib
kollane indikaator).
Alarm võib aktiveeruda järgmistel põhjustel:
• Sügavkülmkasti on paigutatud korraga suur
kogus külmutisi. Alarmlamp kustub mõne aja
pärast.
• Kaas on olnud liiga pikka aega lahtises
asendis. Alarmlamp kustub mõne aja pärast.
Tööhäire. (Vt. ptk. “Veaotsing”).
Roheline indikaator
Temperatuuri
valikulüliti
Punane indikaator
Kollane indikaator
KAANE AVAMINE/SULGEMINE
Kaane tihendiliist takistab niiskuse sügavkülmkasti
pääsemist ja härmatise tekkimist seadme siseseintele.
Kaant avades sügavkülmkasti siseõhk soojeneb veidi
ja paisub.
Kui kaas suletakse, jahtub sügavkülmkasti siseõhk
kohe.
Sellisel juhul võib seadmes tekkida alarõhk, mistõttu
on seda raske kohe sulgemise järel avada. See on
siiski normaalne.
Oodake paar minutit, kuni alarõhk ühtlustub ja kaas
kerge tõmbega avaneb. Mitte kunagi ärge rebige
kaane käepidet jõudu rakendades.
RÕHUKLAPI FUNKTSIOON
Seadmele paigaldatud rõhuklapp elimineerib kaane
avamist raskendava või võimatuks tegeva rõhkude
erinevuse.
Selle funktsiooni toimimist võib ka kuulda, kui
sügavkülmkasti siseneb selle tagaseinas oleva
ventilatsiooniava kaudu õhk.
Seadme laitmatu toimivuse tagamiseks jätke klapi
kaks auku vabaks ja vältige nende katmist!
“SUPER”
SÜGAVKÜLMUTUS
On oluline, et sügavkülmutamine toimuks kiirelt ja et
külmutatud tooted soojeneksid võimalikult vähe.
Külmutades korraga üle 3 – 4 kg toiduaineid, toimige
järgnevalt:
•
•
•
•
Aktiveerige kiirsügavkülmutus kiirsügavkülmutuse ”Super” -nupplülitit alla vajutades (kollane
indikaator süttib). Sel juhul töötab sügavkülmik
pidevalt ja seadme külmutusvõimsus tõuseb.
See toiming sooritatakse 6 – 24 tundi enne
uute külmutiste sügavkülmkasti paigutamist,
lähtuvalt külmutatavate toiduainete kogusest.
Asetage toiduained sügavkülmkasti ja hoidke
sügavkülmutuse nupplülitit allavajutatuna veel
ligikaudu 1 ööpäeva jooksul
Vajutage seejärel uuesti nupplülitit, nii et see
jääb ülaasendisse ja kollane indikaator kustub.
Sügavkülmkast on nüüd seatud režiimi, mis
vastab normaalsele säilitustemperatuurile. Kui
unustate nupplülitit vajutada, seade ei
kahjustu, kuid kulutab üleliia elektrienergiat.
5
KASUTAMINE
KÜLMUTISTE PAKKIMINE JA
NENDE SEADMESSE
PAIGUTAMINE
•
Külmutatavad toiduained peavad olema külmad
(maksimaalselt toatemperatuuril).
• Toiduained pakitakse kuivamise vältimiseks
õhukindlalt.
• Uued külmutised paigutatakse sügavkülmkasti
külmade siseseinte lähedusse, veendudes selles,
et need ei puutu kokku juba sügavkülmutatud
toiduainetega.
• Sügavkülmkasti ülaservani peab alati jääma 5 mm
ulatuses vaba ruumi.
(Vt. ptk. “Soovitusi”).
KORVID
Korvides säilitatakse juba sügavkülmutatud
toiduaineid. Korvi käepideme võib seada joonisel
näidatud viisil kahte (2) erinevasse asendisse.
Korvid võib paigutada sügavkülmkasti põhjale,
asetada ülestikku või riputada ääreliistule.
KÜLMUTUSVÕIMSUS
Seadme külmutusvõimsus (freezing capacity) on
toodud selle andmekilbil (ühik: kg/24h). Märgitud
võimsust ei tohi ületada, vastasel juhul sügavkülmutamise aeg pikeneb. Andmekilbi leiate seadme
kaanelt.
Tähelepanu!
Toodud külmutusvõimsus peab paika, kui
sügavkülmkast on tühi ja soovitakse sügavkülmutada suurt toiduainete kogust. Kui aga
sügavkülmkasti paigutatakse iga päev suur
kogus uusi toiduaineid, langeb külmutusvõimsus ligikaudu 1/3 võrra.
LUKK
(Ei kuulu kõigi mudelite standardvarustusse). Lukk
toimib joonisel näidatud viisil. Hoidke võtit lastele
kättesaamatus kohas.
VAHESEIN
Vaheseina võib eemaldada ja sellesse võib
koguda seadme sulatamisel vabaneva vee. Vt.
Ptk. „Hooldus ja korrashoid“.
LOW FROST SÜSTEEM
Patenteeritud Low Frost süsteem aeglustab
toiduainete härmatisega kattumist 80 % võrra, tänu
millele kasvab sulatusvahe viiekordseks.
Süsteemi tõhusa toimimise tagamiseks arvestage
järgmisi asjaolusid:
Härmatise teke sügavkülmikus sõltub ümbritseva
õhu niiskusest. Kui õhuniiskus on kõrge, tekib
härmatis kiiremini. Seepärast tuleks vältida
sügavkülmiku paigutamist kõrge niiskusesisaldusega ruumi.
LOW FROST süsteem minimeerib tavalisest
õhuringlusest lähtuva härmatise teket. Teistel
põhjustel tekkiva härmatise moodustumine ei
vähene. Olulisemateks põhjusteks härmatise
tekkel on tavaliselt halvasti pakendatud toit ja
sügavkülmikusse kaane avamisel pääsev soe õhk.
Seepärast on oluline vältida kaane asjatut avamist
ja veenduda selles, et külmutised ei takista kaane
sulgumist.
Kui tooteid ei ole korralikult pakitud, põhjustab
nendes sisalduv niiskus härmatise moodustumist
sügavkülmiku seintele. Sel juhul halveneb ka
külmutiste kvaliteet; seega veenduge, et toiduained on asjakohasel viisil pakendatud.
HOOLDUS JA PUHASTAMINE
LOW FROST süsteem ei vaja tavapärase
kasutamise käigus hooldamist ega puhastamist.
Vajaduse korral võib õhupaaki siirduvat toru
pühkida pehme lapiga. Ärge kasutage teravaid
esemeid, kuna need võivad süsteemi komponente
kahjustada.
6
SOOVITUSI
KÜLMUTISTE SÄILITAMINE
Külmutised võib sügavkülmkasti paigutada vabalt.
Ülaserva peab siiski jääma 5 mm vaba ruumi.
Valmisproduktide pakenditel näidatud säilitusaegu ei
tohi ületada. Külmutisi ostes tuleb veenduda, et neid
on säilitatud õigel temperatuuril. Ärge ostke tooteid,
mille
pakend
on
niiskunud
või
riknenud.
Valmisproduktid tuleb võimalikult ruttu sügavkülmkasti
toimetada. Külmutiste transportimisel on kõige
otstarbekam kasutada termoisolatsiooniga kotti. Ärge
paigutage sügavkülmkasti sooje tooteid ega gaseeritud
jooke sisaldavaid pudeleid.
SÜGAVKÜLMUTUS
Külmutage ainult kvaliteetseid ja värskeid toiduaineid.
Jahutage soojad toidud võimalikult kiirelt toatemperatuurini, enne kui need sügavkülmkasti
paigutate. Mähkige toiduained tihedalt alumiiniumfooliumisse või kasutage otstarbekohaseid külmutuskarpe või -kotte, mis on saadaval (toidu)kauplustes.
Sulatage korraga ainult tarbitav toidukogus. Sulanud
külmutisi ei tohi uuesti sügavkülmutada. Sulanud
külmutistest valmistatud toidud võib seevastu uuesti
sügavkülmutada. Märkige pakenditele külmutamise
kuupäev. Sügavkülmkasti sisust ülevaate omamiseks
on otstarbekas teha kirjalikke märkmeid. Liiga aeglane
külmumisprotsess mõjub toiduainete kvaliteedile
halvasti. Seetõttu on oluline mitte ületada sügavkülmkasti andmekilbil näidatud külmutusvõimsust.
Mitmel päeval järjest toiduaineid sügavkülmutades
alaneb ööpäevane külmutusvõimsus kolmandiku
võrra andmekilbil toodud näidust. Kaas tuleb
võimaluste piires kogu sügavkülmutamise aja
jooksul suletuna hoida. Lisainformatsiooni toiduainete külmsäilitamise kohta kodustes tingimustes
leiate teemakohastest trükistest.
KÜLMUTISTE SULATAMINE
Üldiselt ei ole soovitatav külmutisi toatemperatuuril
sulatada, kuna selline tegevus võib soodustada
bakterite teket. Sama kehtib toiduainete kohta,
mille edasine töötlemine pole vajalik (näiteks
puuviljad või külmad suupisted). Väiksemaid
külmutisi
võib
koheselt
toiduvalmistamisel
kasutada.
Järgige alati toiduaine pakendil olevaid juhiseid.
Leiva võib sulatada soojas ahjus. Paljud
külmutised võib sulatada kiirelt mikrolaineahjus.
Järgige mikrolaineahju kasutusjuhiseid.
LISATARVIKUD
Lisakorve võib vajaduse korral hankida volitatud
hooldusfirmast. Sellel leheküljel esitatud joonised
selgitavad näitlikult, kui palju korve igasse
mudelisse mahub. Külmutis mõõdetakse ja
seejärel valitakse välja sobiv joonis. Pikkus on
toodud iga joonise ülaosas millimeetrites.
7
HOOLDUS JA KORRASHOID
SULATUS
Sügavkülmkasti seintele tekib alati veidi härmatist.
Selle põhjustab külmadele sisepindadele kondenseeruv õhuniiskus.
Seepärast tuleb sügavkülmkasti kaant avada
võimalikult harva ja seda ei tohi jätta avatuks.
Õhuke jääkiht või härmatis ei takista sügavkülmkasti
tööd ja selle saab hõlpsalt komplekti kuuluva plastkaabitsaga eemaldada.
Tähelepanu!
Ärge eemaldage kunagi härmatist noa või mõne
muu terava esemega.
Kui härmatise- või jääkiht on 10 - 15 mm paksune,
tuleb sügavkülmkast sulatada. Sulatamine on kõige
otstarbekam ette võtta siis, kui sügavkülmkast on tühi
või pole väga täis.
Lahutage seade vooluvõrgust. Võtke külmutised
sügavkülmkastist välja, mähkige ajalehte ja säilitage
külmas kohas.
Laske sügavkülmkastil mõnda aega sulada, avage
kaas ja eemaldage irdunud jää ettevaatlikult.
Sulamisvee võib koguda anumasse joonisel esitatud
viisil.
SÜGAVKÜLMKASTI SISEPINDADE PUHASTAMINE
Enne
seadme
puhastamist
või
hooldustoimingutega alustamist ühendage sügavkülmkasti
võrgupistik seinakontaktist lahti ja eemaldage kõik
lahtised detailid.
Kõige otstarbekam on puhastada sügavkülmkast
pärast sulatamist ja enne selle vooluvõrku
ühendamist.
Sügavkülmkast pühitakse puhtaks niiske lapiga.
Kasutage puhastamiseks sooja vett ja lahjat
lõhnastamata puhastusvahendit.
Pärast sügavkülmkasti puhastamist pühitakse
enne seadmesse paigutamist üle ka korv(id).
Tähelepanu!
Ärge kasutage sügavkülmkasti siseosade
puhastamiseks abrasiivseid ega tugevalt
lõhnastatud puhastusvahendeid. Abrasiivsed
puhastusained kriimustavad sügavkülmkasti
sisepindu ja jätavad seadmesse tugeva
lõhna.
SÜGAVKÜLMKASTI VÄLISPINDADE PUHASTAMINE
Sügavkülmkasti välispinnad puhastatakse niiske
lapi ja lahja pesuvahendi lahusega. Kaane
tihendiliist puhastatakse lahja lõhnastamata
pesuvahendiga.
KUI SÜGAVKÜLMKAST ON
KASUTUSELT
KÕRVALDATUD
Sulamist võib kiirendada ainult sooja vee kasutamisega, teised meetodid võivad sügavkülmkasti
kahjustada.
Pärast sulatamist sügavkülmkasti sisepinnad puhastatakse.
Tähelepanu!
Ärge unustage sulavee äravooluava korgiga
sulgemast.
8
• Lülitage seade välja ja ühendage
võrgupistik seinakontaktist lahti.
selle
• Tühjendage sügavkülmkast.
• Puhastage
juhistega.
sügavkülmkast
• Jätke kaas praokile.
kooskõlas
antud
VEAOTSING
SÜGAVKÜLMKAST EI TOIMI ETTENÄHTUD VIISIL
Enne volitatud hooldusfirma poole pöördumist kontrollige järgmisi asjaolusid:
Vea kirjeldus
Temperatuur
sügavkülmkastis ei ole
piisavalt madal
Kontrollige:
Põleb roheline indikaator
Võimalik põhjus
Võrgupistik ei ole korralikult
seinakontakti ühendatud
Defektne seinakontakt või
rikkis kaitse
Toitekatkestus
Põlevad roheline ja punane
indikaator
Sügavkülmkasti on lisatud
värskeid toiduaineid
Kaas on olnud liiga kaua
lahti
Termostaat on seatud liiga
kõrgele temperatuurile
Paks jää- või härmatisekiht
Põleb roheline indikaator,
punane indikaator ei põle
Temperatuur
sügavkülmkastis on liiga
madal
Põleb kollane indikaator
Põleb kollane indikaator
Tekib rohkelt härmatist
Kaas ei sulgu tihedalt
Ruumis on väga suur
õhuniiskus
Toiduained on halvasti
pakitud
Rõhuklapp ei sulgu
ettenähtud viisil
Kui probleem jäi lahendamata, võtke ühendust volitatud
hooldusfirmaga.
Ärge üritage seadet ise remontida. Oskamatult sooritatud
remont võib seadet kahjustada või põhjustada inimvigastusi.
Sügavkülmkasti seinad soojenevad aeg-ajalt, kuid see on
täiesti normaalne. Põhjuseks on asjaolu, et külmutamisel
tekkiv soojus kandub üle seadme väliskestale. Samas
takistab soojus niiskuse ja korrosiooni teket.
Kui sügavkülmkasti ei ole mõnda aega kasutatud, võib
juhtuda, et seadme vooluvõrku ühendamisel kompressor ei
käivitu. See on normaalne.
Sügavkülmutuse nupplüliti
on alla vajutatud
Termostaat on seatud liiga
madalale temperatuurile
Kaas on kontaktis
külmutistega
Pesumasinast, pesu
kuivatamisest vms. tulenev
niiskus
Külmutistest lähtuv niiskus
Rõhuklapi sees on mustust
Abinõu
Kontrollige võrgupistikut ja
seinakontakti
Kontrollige kaitset, kutsuge
vajadusel elektrimontöör
Oodake voolukatkestuse
lõppemist
Oodake paar tundi
Oodake paar tundi
Seadke termostaat
külmemale temperatuurile
Sulatage sügavkülmkast
Vajutage nupplülitit, nii et
see jääb ülaasendisse
Seadke termostaat
kõrgemale temperatuurile
Paigutage külmutised ringi
ja veenduge, et kaas
sulgub ettenähtud viisil
Paigutage sügavkülmkast
kuivemasse ruumi või
intensiivistage õhuvahetust
Pakkige toiduained uuesti
(Vt. ptk. “Kasutamine”)
Rõhuklapp tuleb tagaseina
ventilatsiooniava kaudu
läbipuhumisega puhastada
LAMBIPIRNI VAHETAMINE
Enne lambipirni vahetamist lahutage seade vooluvõrgust.
Võtke joonisel osutatud viisil lambipirni kattest kinni ja
keerake lambipirn lahti.
Vahetage lambipirn uue samaväärse vastu (võimsus
maks. 15 W).
Lisapirnidega varustab teid kohalik teeninduskeskus või
elektritöid teostav firma.
VOOLUKATKESTUSE VÕI TÕRKE
KORRAL
Kui temperatuur sügavkülmkastis ei lange pealkirjas mainitud
põhjustel ja tehnilistes tingimustes osutatud külmapidavuse
aja piires vajalikule tasemele, ei pruugi külmutised veel
rikneda. Ärge avage sügavkülmkasti kaant toitekatkestuse
või seadme tõrke korral.
Tähelepanu!
Külmapidavuse aeg võib lüheneda, kui
sügavkülmkast ei ole täis
Kui toitekatkestus on läbi või tõrge kõrvaldatud, kontrollige
külmutisi. Kui produktid on sulama hakanud, tuleb need
tarbida või toiduks valmistada. Viimasel juhul võib need
valmistoiduna uuesti sügavkülmutada.
9
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 231
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising