Zanussi | ZCF220 | User manual | ZANUSSI ZCF220 Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI ZCF220 Lietotāja rokasgrāmata
SATURS.
Jüsu droßîbai ...................................................................................................................................................
Vispårîgi noteikumi .......................................................................................................................................
Vides aizsardzîbas informåcija ....................................................................................................................
Iekårtas uzstådîßana .......................................................................................................................................
Tehniskie dati ...............................................................................................................................................
Novietoßana .......................................................................................................................................................
Iekårtas lietoßana.............................................................................................................................................
Ieslégßana ...................................................................................................................................................
Temperatüras noreguléßana.........................................................................................................................
Ierîces våka atvérßana un aizvérßana ..........................................................................................................
Iekårtas apraksts..............................................................................................................................................
Kontroles panelis .........................................................................................................................................
Sasaldéßana .................................................................................................................................................
Produktu iepakoßana un izvietoßana tilpné ..................................................................................................
Saldéßanas jauda .........................................................................................................................................
Saldétavas groziñi ........................................................................................................................................
Noderîgi padomi...............................................................................................................................................
Produktu glabåßana .....................................................................................................................................
Produktu sasaldéßana ..................................................................................................................................
Produktu atkauséßana ..................................................................................................................................
Saldétavas aksesuåri....................................................................................................................................
Tîrîßana un kopßana ........................................................................................................................................
Atkauséßana ................................................................................................................................................
Tilpnes tîrîßana..............................................................................................................................................
Åréjå korpusa apkope...................................................................................................................................
Ja iekårta ilgstoßi netiek izmantota ...............................................................................................................
Ko darît, ja ........................................................................................................................................................
Ja ierîcei tiek pårtraukta elektroener©ijas padeve ........................................................................................
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
10
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér, lai varétu
güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo broßüru. Íeit Jüs atradîsiet
prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Droßîbas norådîjumi.
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un tie
palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju,
kå arî lietot instrukciju.
Norådîjumi un padomi.
ZCF 220
ZCF 410
Dabas aizsardzîbas informåcija.
2
JËSU DROÍÈBAI
Lüdzu uzmanîgi izlasiet ßo lietoßanas pamåcîbu, lai gütu pilnîgu priekßstatu par to, kå darbojas Jüsu
jaunå iekårta, kå to pareizi lietot un kådi droßîbas noteikumi ir jåievéro. Òoti svarîgi ir saglabåt
lietoßanas instrukciju kopå ar iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja iekårta tiek pårdota vai
pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir saglabåjusies, lai tås jaunais îpaßnieks
var iepazîties ar iekårtas funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Vispårîgi noteikumi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Íî iekårta ir paredzéta produktu uzglabåßanai
tikai måjsaimniecîbas vajadzîbåm, saskañå ar ßo
lietoßanas pamåcîbu. Neizmantojiet ierîci
nekådiem citiem mér˚iem, jo tådejådi tå var tikt
bojåta.
Iekårta paredzéta tikai pieaugußo lietoßanai.
Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar iekårtu vai tås
vadîbas paneli. Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar
saldétavas iepakojuma materiåliem. Spéléjoties
ar plastikåta plévi, paståv nosmakßanas
briesmas.
Saldétavas remontu un tehnisko apkalpi, ieskaitot
elektroener©ijas kabe¬a nomaiñu, jåuztic tikai un
vienîgi sertificétiem Zanussi klientu apkalpoßanas
centra darbiniekiem. Vienmér pieprasiet ori©inålås
rezerves da¬as. Nekompetenta meistara darbs var
bojåt iekårtas funkcionålo darbîbu vai büt bîstams
Jüsu dzîvîbai.
Droßîbas apsvérumu dé¬ nav pie¬aujama nekåda
saldétavas pårbüve vai pårveidoßana vai izmaiñu
veikßana tås tehniskajos parametros.
Iekårta jånovieto tå, lai tai tiktu nodroßinåta brîva
gaisa cirkulåcija. Pretéjå gadîjumå saldétava var
pårkarst. Ievérojiet ßajå lietoßanas pamåcîbå
sniegtos norådîjumus.
Novietojiet saldétavu tå, lai tå ar aizmuguréjo
paneli atbalstîtos pret sienu. Iespéju robeΩås
nodroßiniet iekårtas sånos tukßu telpu
pietiekamai gaisa ventilåcijai.
Péc saldétavas novietoßanas vai pårvietoßanas
pårliecinieties, vai nejaußi neesat saspiedußi
elektroener©ijas padeves kabeli.
Pirms iekårtas tehniskås apkopes vai tîrîßanas
uzsåkßanas, vienmér atvienojiet to no elektroener©ijas padeves avota. Atvienojot kabeli, pieturiet to
aiz kontaktdakßas, nekad nevelciet aiz vada.
Gadîjumå, ja kontaktligzda ir grüti sasniedzama,
izspiediet vai izskrüvéjiet attiecîgo droßinåtåju.
Iekßéjie iekårtas savienojumi saståv no kanåliem,
kuros plüst saldétåjviela un notiek saldéßanas
process. Ja kåds no tiem tiek bojåts, tiek traucéta
iekårtas funkcionålå darbîba un produkti var
sabojåties. NEIZMANTOJIET ASUS
PRIEKÍMETUS, lai nokasîtu no saldétavas
tilpnes sarmu vai ledu. Izmantojiet ßim nolükam
paredzéto skråpîti. Atlaidinåßanas laikå ¬aujiet
ledum izkust. Raugieties, lai asi priekßmeti
nenok¬ütu saskaré ar saldétavas aizmuguré
esoßo kondensatoru.
ZCF 220
ZCF 410
•
•
•
•
•
•
Pirms saldétavas pievienoßanas elektroener©ijas
padeves avotam un tå ieslégßanas, pagaidiet 30
min., bet, ja ierîce ir transportéta uz såniem - 12
stundas. Pretéjå gadîjumå Jüs varat sabojåt
saldétavas kompresoru. Íis laiks ir nepiecießams,
lai kompresora e¬¬a, kas transportéßanas laikå var
satecét saldéßanas sistémå, ieplüstu atpaka¬.
Péc iekårtas pievienoßanas elektroener©ijas
padeves avotam uzgaidiet 24 stundas un tikai
tad ievietojiet tajå sasaldéßanai paredzétos
produktus. Íis laiks ir nepiecießamas, lai tilpné
nostabilizétos temperatüra.
Esiet uzmanîgi, lietojot tülît péc izñemßanas no
saldétavas pårtikas produktus, jo tie ir tik auksti,
ka paståv iespéja apdedzinåties.
Iekårta ir smaga un tås aizmuguréjås malas ir
asas. Esiet uzmanîgi to pårvietojot! Izmantojiet
darba cimdiñus.
Uzmanîbu! Neuzglabåjiet iekårtå viegli uzliesmojoßus ß˚idrumus vai gåzes. Paståv eksplozijas
briesmas. Iekårtå nedrîkst uzglabåt arî gåzétus
dzérienus, pudeles vai burciñas ar ß˚idrumu.
Ierîces saldétåjviela satur augstvértîgu dabas
gåzi izobutånu (R600a). Droßîbas nolükos péc
iekårtas pårvietoßanas vienmér pårliecinieties,
vai tai nav nekådu bojåjumu. Ja saldétavas
hermétiskais izoléjums tiek bojåts:
- raugieties, lai iekårtai tuvu nebütu atklåta uguns
liesma vai dzirksteles;
- labi izvédiniet telpu, kurå saldétava ir novietota;
- griezieties vietéjå Zanussi servisa centrå péc
kvalificéta meistara palîdzîbas.
Vides aizsardzîbas informåcija.
•
Saldétavas iepakojuma materiåli jåsaß˚iro un
jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus, kuri
apzîméti ar sekojoßiem simboliem, iespéjams
nodot pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam
Uzmanîbu! Pirms iekårtas izmeßanas atkritumos,
padariet to nelietojamu, nogrieziet elektroener©ijas padeves kabeli un salauziet våka eñ©es.
•
Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo iekårtu
kopå ar sadzîves atkritumiem! Konsultéjieties ar
vietéjo paßvaldîbu Jüsu dzîvesvietå, lai nodotu iekårtu atkritumos atbilstoßi noteiktajiem priekßrakstiem.
3
IEKÅRTAS UZSTÅDÈÍANA.
Tehniskie dati.
Modelis
Tilpums (brutto), l
Tilpums (netto), l
Augstums bez /ar ritentiñiem, cm
Platums, cm
Dzi¬ums, cm
Svars (brutto), kg
Elektroener©ijas patériñß (diennaktî), kW
Saldéßanas apjoms (diennaktî), kg
Temperatüras paaugstinåßanås laiks, h
Nominålå jauda, W
ZCF220
220
208
86.1/86.8
79.5
66.5
39
1
11
26
60
ZCF410
414
392
86.1/86.8
132.5
66.5
56
1.5
18
30
105
Novietoßana.
•
•
•
•
•
•
Saldétava jånovieto uz gludas, lîdzenas virsmas,
tå, lai visas çetras ierîces plastmasas kåjiñas
atrastos uz grîdas. Nelîdzenumus grîdas segumå
kompenséjiet ar koka vai tamlîdzîga materiåla
paliknîßiem.
Novietojiet iekårtu sauså un labi ventiléjamå
telpå.
Saldétavu nedrîkst novietot telpå, kurå gaisa
temperatüra pårsniedz +32 OC vai ir zemåka
par 0 OC.
Nenovietojiet saldétavu saules apspîdétå vietå
vai tuvu pie plîts un radiatoriem.
Ja neesat transportéjußi saldétavu horizontålå
veidå, pirms lietoßanas uzsåkßanas 12 stundas
¬aujiet tai nostabilizéties.
Novietojot ierîci, atcerieties, ka tai jåbüt
nodroßinåtai vieglai piek¬uvei tehniskås apkopes
vai remonta gadîjumå.
IEKÅRTAS LIETOÍANA.
Ieslégßana.
Pirms saldétavas ekslpuatåcijas uzsåkßanas iztîriet
to, kå norådîts attiecîgajå lietoßanas pamåcîbas
nodaŒ.
Pagrieziet saldétavas termostata regulatoru vidéjå
pozîcijå. Pirms produktu ievietoßanas ¬aujiet iekårtai
daΩas stundas darboties tukßai.
ZCF 220
ZCF 410
4
Temperatüras noreguléßana.
Izvéléto temperatüru saldétavas tilpné nodroßina
termostats. Atkarîbå no noregulétås temperatüras,
termostats automåtiski pårtrauc ierîces darbîbu uz
kådu laiku, kas péc tam atkal tiek aktivizéta, lai
uzturétu saldétavå vélamo temperatüru.
Pagrieziet regulatoru ar kåda sîka priekßmeta,
pieméram, monétas palîdzîbu. PagrieΩot regulatoru
MAX pozîcijå (vai pozîcijå 7) temperatüra tilpné
pazeminås, bet noreguléjot MIN pozîciju (vai 1) temperatüra paaugstinås. Lai izvélétos optimålo termostata reguléjumu, izmériet vidéjås pårtikas produktu paciñas, kas izvietota augßpusé, temperatüru.
Tå nedrîkst büt augståka par -18 OC.
Ierîces våka atvérßana un
aizvérßana.
Lai saldétavå neveidotos kondensåts un tås tilpnei
tiktu nodroßinåts hermétiskums, ierîces våkam ir
izolåcija. Brîdî, kad tiek atvérts saldétavas våks,
ieplüdußå siltå gaisa ietekmé, gaiss tajå izpleßas.
Aizverot våku, gaiss îså laika periodå atkal atdziest.
Tådejådi ierîcé veidojas vakums un nåkamajå
saldétavas atvérßanas reizé, iespéjams, to büs grütåk
atvért. Tas ir pilnîgi normåli un neliecina par iekårtas
funkcionalitåtes traucéjumiem. Íådå gadîjumå
pagaidiet påris minütes un tikai tad atveriet våku.
Nekådå gadîjumå neveriet saldétavas våku ar spéku!
IEKÅRTAS APRAKSTS.
Kontroles panelis.
Za¬å signålspuldzîte noråda, ka iekårta ir ieslégta.
Dzeltenå signålspuldzîte tiek izgaismota åtrås
dzeséßanas reΩîma SUPER izmantoßanas gadîjumå
(skat. norådîjumus par produktu sasaldéßanu).
Sarkanå brîdinåjuma signålspuldzîte tiek izgaismota
gadîjumå, ja temperatüra saldétavas tilpné ir
augståka par uzstådîto.
•
•
ja saldétavas våks ir atvérts påråk ilgi, péc kåda
laika tiek aktivizéts avårijas brîdinåjuma signåls;
gadîjumå, ja iekårtas darbîbå radußies kådi
funkcionålie bojåjumi (skat. attiecîgos
norådîjumus).
Saldétava ir aprîkota ar brîdinåjuma skañas signålu,
kas darbojas tad, ja sarkanå signålspuldzîte tiek
izgaismota. Lai izslégtu skañas signålu, nospiediet
SUPER podziñu. Dzeltenå signålspuldzîte nodziest.
Sarkanå brîdinåjuma signålspuldzîte un skañas
signåls iedarbojas sekojoßos gadîjumos:
• ja saldétavå tiek ievietots liels produktu
daudzums, péc kåda laika tiek aktivizéts avårijas
brîdinåjuma signåls;
ZCF 220
ZCF 410
5
Sasaldéßana.
Saldéßanas jauda.
Saldétavå ievietotie produkti péc iespéjas åtråk
jåsasaldé.
Gadîjumå, ja ievietojat saldétavå vairåk kå 3 - 4 kg
svaigus produktus:
• Nospiediet åtrås dzeséßanas podziñu SUPER.
Dzeltenå signålspuldzîte tiek izgaismota. Åtrås
dzeséßanas reΩîmå saldétavas kompresors darbojas nepårtraukti, tådejådi nodroßinot tilpné péc
iespéjas zemåku temperatüru. Mode¬os, kas nav
aprîkoti ar åtrås dzeséßanas reΩîmu, noreguléjiet
termostatu aukståkås temperatüras pozîcijå.
• Atkarîbå no sasaldéßanai paredzéto produktu
daudzuma, veiciet augståk minétos norådîjumus
6 - 24 stundas pirms produktu ievietoßanas
saldétavå.
• Péc produktu ievietoßanas saldétavå 24 stundas
¬aujiet iekårtai darbojoties åtrås dzeséßanas
SUPER reΩîmå vai termostata aukståkås
temperatüras pozîcijå.
• Péc tam izspiediet åtrås dzeséßanas podziñu vai
noreguléjiet termostata regulatoru pozîcijå, kådu
izmantojiet ikdienå. Dzeltenå signålspuldzîte
nodziest. Gadîjumå, ja Jüs aizmirstat veikt ßo
darbîbu, saldétavas darbîba netiek bojåta, taçu
radîsies lieks elektroener©ijas patériñß.
Maksimålå saldéßanas jauda katram modelim ir
norådîta datu plåksnîté. Nepårsniedziet maksimåli
pie¬aujamo produktu daudzumu, pretéjå gadîjumå
produktu sasaldéßanas laiks ievérojami palielinås.
Datu plåksnîte atrodas saldétavas våka iekßpusé.
Saldétavas groziñi.
Grozi ir paredzéti sasaldétu produktu glabåßanai.
Groziñu rokturus var novietot divos daΩådos veidos
kå parådîts zîméjumå.
Produktu iepakoßana un
izvietoßana tilpné.
•
•
•
•
Neievietojiet saldétavå siltus produktus. Òaujiet
tiem atdzist istabas temperatürå.
Ievietojot produktus saldétavå, iepakojiet tos hermétiskos traukos vai pårtikas plévé, lai produkti
neizkalstu.
Jaunus produktus ievietojiet saldétavå tå, lai tie
nebütu tießå saskaré ar jau sasaldétajiem.
Nekådå gadîjumå neizvietojiet produktus tå, ka
attålums starp tiem un augßéjo saldétavas paneli
ir mazåks par 5 mm. Ievérojiet lietoßanas
pamåcîbå sniegtos norådîjumus!
NODERÈGI PADOMI.
Produktu glabåßana.
•
•
•
Produktus var uzglabåt jebkurå saldétavas da¬å,
taçu ievérojiet, ka minimålais attålums no produktiem lîdz saldétavas våkam nedrîkst büt mazåks
par 5 mm.
Uzglabåjiet jau nopirktus gatavus sasaldétus produktus, sekojot to izgatavotåja sniegtajiem
norådîjumiem uz iepakojuma. Nepårsniedziet
norådîto uzglabåßanas laiku.
Pårliecinieties, ka gatavi saldétie produkti tika
attiecîgi uzglabåti un piegådåti tirgotåjam, bet
péc tam attiecîgi patérétåjam iespéjami visîsåkajå laika periodå. Neiegådåjieties produktus, kam
ZCF 220
ZCF 410
•
•
•
ir bojåts iepakojums vai kuri ir mitri.
Gatavus pirktus produktus péc iespéjas åtråk
ievietojiet saldétavå. Temperatüras
paaugstinåßanås sasaldétos produktos saîsina to
uzglabåßanas laiku. Ja iespéjams, produktu
transportéßanai izmantojiet speciålu somu ar termoizolåciju.
Tülît péc produktu ievietoßanas vai izñemßanas
no iekårtas, aizveriet tås våku. Neviriniet to bez
vajadzîbas un neturiet ilgstoßi atvértu.
Neievietojiet saldéßanas tilpné gåzétus
dzérienus, pudeles vai burciñas, jo tås var
eksplodét.
6
•
•
Nekådå gadîjumå neievietojiet saldétavas tilpné
siltus produktus.
Nav ieteicams otrreiz sasaldét atsaldétus produktus, péc iespéjas åtråk izlietojiet tos uzturå.
Produktu atkauséßana.
•
Produktu sasaldéßana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atdzeséjiet sasaldéßanai paredzétos produktus
lîdz istabas temperatürai vai ievietojiet tos uz
kådu laiku ledusskapî.
Pirms produktu sasaldéßanas, sadaliet tos
porcijås, lai produkti åtri un pilnîgi sasaltu un
vélåk, pirms to lietoßanas uzturå, Jüs érti varétu
izñemt nepiecießamo pårtikas daudzumu.
Ievietojiet tos cießos gaisa necaurlaidîgos plastikåta maisiños vai speciåli sasaldéßanai
paredzétos maisiños vai ietiniet alumînija folijå.
Sasaldéjiet tikai kvalitatîvus, svaigus un tîrus
produktus.
Atzîméjiet katru saldéjamo paciñu, norådot tås
saturu un sasaldéßanas datumu. Tas Jums
palîdzés vieglåk orjentéties produktu
uzglabåßanas laika periodå un to izlietoßanå
uzturå.
Liesi produkti sasaldétå veidå uzglabåjas labåk
un ilgåk nekå trekni, bet såls samazina produktu
uzglabåßanas laiku. Såli un garßvielas
pievienojiet tikai produktu gatavoßanas laikå.
Cietu sieru ieteicams uzglabåt sagrieztå veidå
liela izméra iepakojumå.
Asas produktu da¬as, kå pieméram, vistas
kåjiñas, aptiniet ar alumînija foliju, lai nejaußi
nesabojåtu citu produktu iepakojumu.
Iespéju gadîjumå lietojiet vairåkkårtîgi izmantojamu iepakojuma materiålu. Tådejådi Jüs sniegsiet
savu ieguldîjumu vides aizsardzîbai.
ZCF 220
ZCF 410
•
•
•
•
Dzi¬i sasaldéti un sasaldéti produkti lietoßanai
jåatkausé ledusskapja nodalîjumå vai telpå
istabas temperatürå, atkarîbå no tå, cik ilgu laiku
Jüs tam varat atvélét. Tas attiecas gan uz
gatavoßanai paredzétiem produktiem, gan
svaigiem.
Ja sasaldéto produktu porcijas ir nelielas, Jüs tås
varat gatavot uzreiz péc izñemßanas no
saldétavas, bet ñemiet vérå, ka édiena
gatavoßanas laiks palielinås.
Gataviem saldétiem produktiem ievérojiet
raΩotåja sniegtos norådîjumus uz iepakojuma.
Maizi vislabåk ir atkausét cepeßkråsnî vidéjå
temperatürå.
Liekåko da¬u saldétu produktu var atkausét
mikrovi¬ñu kråsnî. Ievérojiet mikrovi¬ña kråsns
raΩotåja sniegtos norådîjumus!
Saldétavas aksesuåri.
Zîméjumå ir attélots produktu grozu daudzums
daΩådiem mode¬iem. Izmériet savas iekårtas
garumu un atrodiet atbilstoßo zîméjumu. Zîméjumå
norådîtais garums ir milimetros.
7
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA.
Atkauséßana.
Iekårtas darbîbas laikå uz tås tilpnes sienåm üdens
kondensåta rezultåtå veidojas sarma un ledus. Lai
iespéju robeΩås novérstu ledus un sarmas veidoßanos saldétavas tilpné, neviriniet tås våku bez
vajadzîbas un neturiet to påråk ilgi atvértu.
Biezs ledus slånis darbojas kå izolåcija saldétavai
un ievérojami samazinås saldéßanas efektivitåte.
Lîdz ar to tilpné ir paaugstinåta temperatüra un
ierîce patéré vairåk elektroener©iju. Påråk bieza
ledus kårta var k¬üt arî par traucékli våka atvérßanai.
Neliela ledus kårtiña un sarma neiespaido ierîces
darbîbu un to var notîrît ar plastmasas låpstiñu, kas
atrodas iekårtas komplektåcijå.
Uzmanîbu! Nekådå gadîjumå neizmantojiet
nazi vai jebkådus citus asus priekßmetus,
lai paåtrinåtu ledus kußanu!
Kad ledus kårta sasniedz 10-15 mm biezumu, saldétava ir jåatkausé.
Atkauséßanas bieΩums atkarîgs no tå, cik intensîvi
Jüs saldétavu lietojat.
Atkauséjot saldétavu rîkojieties sekojoßi:
• atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas padeves
avota;
• izñemiet no tås visus sasaldétos produktus un
ievietojiet tos grozå, kurå ieklåts papîrs vai
audums. Ievietojiet tos péc iespéjas aukståkå
vietå vai citå saldétavå;
• atståjiet iekårtas våku atvértu;
• lai paåtrinåtu kußanas procesu, ievietojiet itlpné
vienu vai vairåkas pudeles ar karstu (bet ne
våroßu) üdeni un aizveriet iekårtas våku;
• péc kåda laika izñemiet tås un uzmanîgi
notrauciet ledu un sarmu;
• izkusußais üdens notek kå parådîts zîméjumå.
Nekådå gadîjumå nelietojiet metåla priekßmetus
ledus noñemßanai, jo tådå veidå Jüs varat sabojåt
iekårtu.
Nekad neizmantojiet mehåniskas ierîces vai
jebkådus citus måkslîgos lîdzek¬us, lai paåtrinåtu
atlaidinåßanu, izñemot tos, kådus minéjis raΩotåjs.
Uzmanîbu! Péc atkauséßanas neaizmirstiet
uzlikt våciñu izkusußå üdens noteces
caurulîtei.
Tilpnes tîrîßana.
•
•
•
Atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas padeves
avota un izñemiet visus aksesuårus no saldétavas tilpnes.
Ieteicams tîrît saldétavu péc tam, kad tå ir
atkauséta.
Iztîriet saldétavas tilpni ar siltå ziepjüdenî samércétu, mîkstu dråniñu. Rüpîgi nomazgåjiet tås
aksesuårus. Noskalojiet un nosusiniet visas
virsmas.
Uzmanîbu! Neizmantojiet tîrîßanai lîdzek¬us,
kas satur abrazîvas da¬iñas, balinåtåju,
ß˚îdinåtåju vai spécîgus aromåtus. Tådejådi
Jüs varat sabojåt tilpnes izolåcijas
materiålu un saldétavå var veidoties
nepatîkama smaka.
Åréjå korpusa apkope.
Tîriet saldétavu ar siltå ziepjüdenî samércétu, mîkstu
dråniñu. Nekådå gadîjumå neizmantojiet abrazîvus
tîrîßanas lîdzek¬us.
Ja iekårta ilgstoßi netiek
izmantota.
Rîkojieties sekojoßi:
• atvienojiet saldétavu no elektroener©ijas padeves
avota,
• izñemiet no tås visus produktus,
• atkauséjiet un iztîriet to,
• atståjiet våku pusvirus, lai saldétavå neveidotos
sasmacis gaiss.
ZCF 220
ZCF 410
8
KO DARÈT, JA...
Ja iekårta pareizi nefunkcioné, pirms grießanås Zanussi servisa centrå, lüdzu veiciet sekojoßas pårbaudes.
Ja Jüs griezîsieties servisa centrå kåda zemåkminéta iemesla dé¬ vai nepareizas lietoßanas rezultåtå, tad
arî preces garantijas termiña laikå ßis meistara izsaukums büs maksas pakalpojums.
Traucéjums
Iespéjamais célonis
•
Saldétava
pietiekami nesaldé.
•
Pårbaudiet, vai za¬å signålspuldzîte ir •
izgaismota.
•
Ja signålspuldzîte nav izgaismota:
- elektrîbas padeves kabelis nav kårtîgi •
iesprausts kontaktligzdå;
- elektriskajå kontaktå nav stråvas
padeve;
•
- dzîves vietå nav stråvas padeve.
•
Ja signålspuldzîte ir izgaismota:
- saldétavå ir ievietots påråk liels
sasaldéßanai paredzéto produktu
daudzums;
- saldétavas våks ir påråk ilgi atvérts;
- termostata regulators ir uzstådîts påråk
augstå pozîcijå;
- tilpné ir izveidojusies påråk bieza ledus
un sarmas kårta.
Iespraudiet kårtîgi elektrisko vadu
kontaktligzdå.
Pårbaudiet droßinåtåjus Jüsu dzîves
vietå.
Uzgaidiet påris stundas, lîdz
temperatüra saldétåvas tilpné
pietiekami pazeminås.
Noreguléjiet termostatu aukståkas
temperatüras pozîcijå.
Atkauséjiet saldétavu.
•
Saldétavas tilpné ir
påråk auksts.
•
Pårbaudiet, vai za¬å signålspuldzîte ir •
izgaismota.
•
Ja signålspuldzîte ir izgaismota:
- åtrås dzeséßanas SUPER poga ir
nospiesta.
Nospiediet åtrås dzeséßanas SUPER
podziñu vélreiz.
Pagrieziet termostata regulatoru
augståkas temperatüras pozîcijå.
Iespéjamais risinåjums
Ja za¬å signålspuldzîte nav izgaismota:
- Termostata regulators ir uzstådîts
påråk zemas temperatüras pozîcijå.
•
Saldétavå veidojas
liels daudzums
sarmas un ledus.
•
•
Telpå, kurå iekårta ir novietota, ir påråk
mitrs.
Produkti nav pareizi iepakoti.
•
•
•
•
•
ZCF 220
ZCF 410
Sasaldétie produkti saskaras ar
iekårtas våku.
Sasaldétie produkti izdala daudz
mitrumu.
Iespéjas gadîjumå novietojiet saldétavu
telpå, kurå ir sausåks gaiss.
Pareizi izvietojiet produktus saldétavå
(ievérojiet attiecîgos norådîjumus).
Rüpîgi iepakojiet produktus (ievérojiet
attiecîgos norådîjumus).
9
Ja tomér Jums neizdodas traucéjumus novérst,
griezieties tuvåkajå Zanussi autorizétajå servisa
centrå.
Nemé©iniet iekårtu remontét paßi, jo tas var büt
bîstami Jums un Jüsu îpaßumam.
Izsaucot servisa darbinieku, lüdzu, vienmér norådiet
precîzu mode¬a nosaukumu (PNC) un sérijas
numuru (S-no), kas atrodami uz iekårtas datu
plåksnîtes durtiñu labajå pusé, kå arî kad un kåds
bojåjums ierîcei ir radies. Uz datu plåksnîtes
norådîtå informåcija ir nepiecießama arî pasütot
rezerves da¬as vai sañemot tehnisko konsultåciju
par modeli no servisa darbiniekiem.
Lai vienmér precîzi norådîto vajadzîgo, iesakam
aizpildît sekojoßo:
Modelis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RaΩojuma numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sérijas numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirkuma datums: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kad un kå traucéjumi radås? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
ZCF 220
ZCF 410
Ja ierîcei tiek pårtraukta
elektroener©ijas padeve.
Saldétavas datu plåksnîté ir uzrådîts laiks stundås,
cik ilgi iekårtå tiek uzturéta sasaldétajiem
produktiem piemérota temperatüra.
Ja elektroener©ijas padeves pårtraukuma laiks ir
îsåks par datu plåksnîté uzrådîto, sasaldétos
produktus var droßi uzglabåt, ar noteikumu, ka ßajå
laikå saldétavas våks netiek atvérts.
Gadîjumå, ja elektroener©ijas padeves pårtraukums
ir ilgstoßs, produkti péc iespéjas åtråk ir jåizlieto
uzturå.
Péc stråvas atjaunoßanas pårbaudiet sasaldétos
produktus.
Ievérojiet sekojoßo:
• Saldéjums - izkusußu saldéjumu nedrîkst otreiz
sasaldét, kå arî nav ieteicams lietot uzturå.
• Aug¬i un dårzeñi - atkusußus aug¬us un dårzeñus
uzreiz izlietojiet uzturå.
• Maize un konditorijas izstrådåjumi - drîkst
sasaldét atkårtoti.
• Jüras veltes - uzreiz izlietojiet uzturå.
• Sagatavoti produkti - uzreiz izlietojiet uzturå.
• Lieli ga¬as gabali - ja to årpuse ir sasalusi, drîkst
sasaldét atkårtoti.
• Nelielas produktu porcijas - uzreiz izlietojiet
uzturå vai sagatavojiet un tad sasaldéjiet vélreiz.
• Vista - uzreiz sagatavojiet un izlietojiet uzturå vai
sagatavojiet un tad sasaldéjiet vélreiz.
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising