Dometic | RH455LD | User manual | Dometic RH447D Handleiding

Dometic RH447D Handleiding
Handleiding
miniBar
RH 436D
RH 447D
RH 430LD
RH 440LD
RH 441LD
RH 455LD
RH 456LD
RH 460LD
RH 461LD
RH 456LDE
Nederlands
Typ H20 / 60
821 2693 -70
T.B. 04/02
1.0 INLEIDING
3
2.0 UW EIGEN VEILIGHEID
3
3.0 GARANTIE EN KLANTENSERVICE
3
4.0 INSTALLATIE
4
INHOUDSOPGAVE
2.1
2.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Waarschuwingen en veiligheidsadvies 3
Koelmiddelen
3
Doel van deze handleiding
Vereiste materialen/gereedschappen
Uitpakken
Reinigen
Installatie
Bevestigen
Aansluiten aan het lichtnet
Wijzigen van scharnierophanging
Wijzigen van deuraanslag
5.0 GEBRUIKSINSTRUCTIES
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
Ingebruikname
Temperatuurregeling
Automatisch ontdooien
Het herkennen van een lek
Open-deur controlemechanisme(DOC)
Verlichting
Milieu-advies
Afvoeren als afval
Tips voor energiebesparing
Verklaring van overeenstemming
Checklist
Technische gegevens
2
4
4
4
4
5
6
7
7
8
9
9
9
9
9
10
11
12
12
12
12
13
14
1.0
INLEIDING
Wij feliciteren u met uw keuze voor de Dometic miniBar. We zijn ervan overtuigd dat
uw nieuwe apparaat u in geen enkel opzicht teleur zal stellen.
De miniBar werkt geruisloos, voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en maakt een
doelmatig gebruik van hulpbronnen en energie gedurende de complete
levensduur, nl. tijdens de fabricage en in gebruik en tenslotte bij afvoer als afval.
Lees de instructies voor installatie en bediening zorgvuldig door voordat u de
miniBar daadwerkelijk gaat gebruiken.
2.0
2.1
UW EIGEN VEILIGHEID
Waarschuwingen en veiligheidsadvies
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
2.2
3.0
Kinderen beschermen!
Als u de koelkast weggooit, moet u alle deuren van de koelkast demonteren en
de roosters in de koelkast laten. Op die manier voorkomt u dat kinderen in de
koelkast ingesloten raken en stikken.
Open het koelaggregaat nooit - dit staat onder hoge druk.
Berg nooit explosieve vloeistoffen op in de miniBar, zoals aansteker
brandstof, benzine, ether of soortgelijke producten.
De minibar is niet geschikt voor het bewaren van geneesmiddelen.
De miniBar moet zodanig worden geïnstalleerd dat per ongeluk aanraken
van het koelaggregaat niet mogelijk is (het aggregaat wordt warm tijdens
bedrijf).
Het apparaat moet worden aangesloten op een deugdelijk geaard stop
contact, overeenkomstig de wettelijke voorschriften in het betreffende land.
Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door daartoe bevoegd personeel.
KOELMIDDELEN
Als koelmiddel wordt ammonia gebruikt. Dit is een natuurlijke stof die ook
wordt gebruikt in huishoudelijke schoonmaakmiddelen (1 liter schoonmaak
middel kan tot 200 g ammonia bevatten; ongeveer tweemaal zoveel als in de
koelkast wordt gebruikt). Natriumchromaat wordt gebruikt als roestwerend
middel (minder dan 2% van het koelvloeistofgewicht)
Bij lekken (gemakkelijk merkbaar door de onaangename geur):
Ÿ Schakel het apparaat uit (trek de stekker uit het stopcontact, indien van
toepassing.)
Ÿ Ventileer de kamer grondig.
Ÿ Informeer het hotelpersoneel.
Inspecties i.v.m. de veiligheid van hotelgasten en personeel hebben
aangetoond dat het koelmiddel niet gevaarlijk is voor de gezondheid.
GARANTIE EN KLANTENSERVICE
Garantiebepalingen zijn in overéénstemming met EC richtlijn 44/1999/CE en de
normale condities zoals van toepassing voor het desbetreffende land. Voor garan
tie en andere diensten neemt u contact op met de afdeling klanten-service. Schade
door verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt. De garantie dekt geen
wijzigingen aan de apparatuur of gebruik van onderdelen dieniet van Dometic zijn.
De garantie is niet geldig en er wordt geen aansprakelijk heid aanvaard als de
instructies voor installatie en gebruik niet worden gevolgd.
Onderdelen kunt u in heel Europa bestellen bij de afdeling klantenservice.
3
Zorg dat u bij contact met klantenservice altijd het modelnummer, MLC, en
het product- en serienummer bij de hand heeft! Deze informatie treft u aan
op de modelsticker binnenin het apparaat.
Voorbeeld :
4.0
4.1
4.2
INSTALLATIE
Doel van deze handleiding
Deze handleiding maakt duidelijk hoe:
Ÿ De miniBar correct wordt geïnstalleerd.
Ÿ De miniBar correct wordt bediend.
Ÿ De correcte werking en onderhoud van de miniBar wordt
gegarandeerd.
Ÿ Uzelf moet handelen wanneer er een storing optreedt.
Vereiste materialen/gereedschappen
Bij de eerste ingebruikname heeft u de volgende gereedschappen nodig:
4.3
zacht zeepsop
Uitpakken
Controleer bij uitpakken of het apparaat geen defecten vertoont.
Ÿ Meld transportschade binnen 48 uur na aflevering bij het
transportbedrijf.
Ÿ Controleer of de op de modelsticker vermelde spanning overeenkomt
met de netspanning ter plaatse.
Afhankelijk van het model zullen de volgende onderdelen aanwezig
zijn in de miniBar:
2x
4.4
Reiniging
Het is aan te bevelen de miniBar zowel uit- als inwendig te reinigen voordat
u het apparaat gaat gebruiken.
Ÿ Reinig met een zachte doek, lauw water en zachte zeep.
Ÿ Neem de miniBar vervolgens af met schoon water en laat goed drogen.
Ÿ Verwijder eens per jaar stof van het koelaggregaat met een borstel of
een zachte doek.
WAARSCHUWING:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Te voorkoming van materiële schade:
Gebruik geen harde of bijtende zeep of reinigingsmiddelen of
middelen die soda bevatten
Zorg dat het deurrubber olie- en vetvrij blijft.
De cilindersloten werden in de fabriek gesmeerd voor de complete
levensduur.
4
4.5
Installatie
BELANGRIJK:
Gelieve de onderstaande installatiegegevens
zorgvuldig op te volgen. De waarborg is enkel
geldig voor producten die zijn geïnstalleerd,
zoals is beschreven.
1. De koelkast dient in beide richtingen
genivelleerd te zijn.
2. Er moet een afstand van 20 mm tot de muur
zijn.
3. In ventilatie dient te worden voorzien zoals is
getoond in de alternatieven A, B, C of D.
4. De ventilatieleiding moet ten minste
105 mm x de breedte van de koelkast meten.
5. Enkel de volledige koeleenheid moet in de
leiding zoals aangegeven.
6. De lucht door de leiding mag niet worden
voorverwarmd door een warmtebron
7. Bij gebruik van ventilatieroosters dienen de
openingen elk ten minste 200 cm2 te
bedragen.
5
4.6
4.6.1
Bevestigen
RH456LD/E
1. Draai de schroef vast.
4.6.2
2. Breng de dop aan.
RH436D, RH447D, RH430LD, RH440LD, RH441LD,
RH460LD, RH461LD
De miniBar moet via de onderste scharnieren aan het kastmeubel worden
vastgeschroefd.
1. Draai de schroef vast.
2. Breng de dop aan.
6
4.7
Aansluiten aan het lichtnet
Ÿ
Het apparaat moet op een deugdelijk geaard
stopcontact worden aangesloten,
overeenkomstig de in het betreffende
land van kracht zijnde wetgeving.
Ÿ
Controleer voor ingebruikname of de op de
modelsticker vermelde spanning
overeenstemt met de netspanning ter
plaatse.
Als dat niet zo is, sluit het apparaat dan niet
aan maar neem contact op met uw
leverancier.
Als de aansluitkabel is beschadigd, mag dit uitsluitend worden vervangen door de Electrolux Groep Service in Alphen aan den Rijn of
door gekwalificeerde dealers, dit om gevaar te voorkomen.
4.8
Wijzigen van scharnierophanging
(mogelijk bij RH430LD, RH440LD, RH441LD, RH460LD, RH436D,
RH447D)
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Afstand t.o.v. kastdeur (A)
1.
mm
A
2.
mm
1. In gesloten positie moet tussen de
kastdeur (A) en de kastombouw een
tussenruimte blijven (afstand 1-2 mm).
7
2. Tussen kast en miniBar
moet een afstand van
6-8 mm blijven bestaan.
4.9
Wijzigen van deuraanslag
(RH436D, RH447D, RH430LD, RH440LD,
RH441LD, RH460LD, RH461LD
L
1.
R
2.
3.
2.
1.
4.
5.
6.
7.
R
L
1.
2.
8.
12.
9.
10.
13.
8
11.
5.0
5.1
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Ingebruikname
Ÿ Het apparaat moet worden aangesloten op
een deugdelijk geaard stopcontact.
Ÿ De miniBar bereikt pas na enkele uren de
bedrijfstemperatuur.
De werking van de miniBar is
geruisloos!
5.2
Temperatuurregeling
min.
5.3
De miniBar is uitgerust met een
elektronische temperatuurregeling. De
thermostaatregelknop bevindt zich in het
koelvak van de miniBar. (RH455LD,
RH456LD/E: de thermostaatregelaar
bevindt zich in het niet-gekoelde vak).
max.
Automatisch ontdooien
Ÿ De eerste ontdooifase start 39 uur na de ingebruikname en duurt twee
uur.
Ÿ Vervolgens functioneert het apparaat ononderbroken gedurende 22 uur,
steeds gevolgd door een ontdooiperiode van 2 uur.
39 uur
T
22 uur
22 uur
2 uur
T
S
2 uur
T
S
IJsafzettingen moeten nooit met kracht worden
verwijderd. Versnel ook het ontdooiproces niet
door extra te gaan verwarmen.
5.4
Het herkennen van een lek
Dankzij een extra sensor kan door elektronische meting van de verdampingstemperatuur
een lek worden opgespoord. Deze lekkagetest wordt na iedere ontdooicyclus (i.e. iedere
24 uur) uitgevoerd. In geval van lekkage
schakelt de elektronische besturing de minibar automatisch uit
sensor
9
5.5
Open-deur controlemechanisme (DOC)
De volgende beschrijvingen hebben uitsluitend betrekking op miniBars met
een DOC deurcontrolemechanisme.
Via een rode stip in het display (A, punt 3) geeft het DOC aan dat de
deur van de miniBar werd geopend.
1. Open de miniBar, controleer de inhoud en vul de voorraad aan als dat
nodig is.
2. Sluit de miniBar.
RH456LD/E
Alle overige modellen
2.
2.
A
A
1.
3. Steek de DOC sleutel in en
draai rechtsom.
1.
3. Steek de DOC sleutel in en
draai linksom.
De rode stip is nu verdwenen.
4. Verwijder de DOC sleutel.
5.5.1
Open-deur controlemechanisme
(elektrisch, via reedcontact)
Als de miniBar wordt geopend, wordt een magnetisch bediende schakelaar
onder de koelkast geactiveerd (AFB. 1).
Afhankelijk van de verbinding (openen/sluiten mechanisme) wordt een
elektrisch circuit verbroken of gesloten. De handeling wordt zo
geregistreerd en verwerkt bij de hotelreceptie.
De aansluiting van de bedrading bevindt
zich aan de achterzijde van de miniBar en
bestaat uit een 3-polige contactstrip (1).
1 = contactstrip
2 = magneetschakelaar
A = blauw (openingsmechanisme)
B = zwart (sluitmechanisme)
C = wit
AFB. 1
10
5.6
5.6.1
Verlichting
RH456LD/E
Model RH456LD/E is voorzien van laagspanning verlichting.
Ÿ Bij het openen van de deur wordt de verlichting in het koelvak
aangeschakeld via een sensor.
Ÿ Het licht in het niet-gekoelde opbergvak wordt handmatig aangeschakeld,
via een in de lamp aangebrachte schakelaar.
Gloeilampen vervangen:
1.
2.
2. Verwijder het
1. Trek de stekker
beschermkapje.
uit het stopcontact.
90°
3. Verwijder de defecte
gloeilamp.
4. Breng de nieuwe
gloeilamp aan.
5. Klik het beschermkapje
weer vast.
5.6.2
Verlichting
(Alle overige modellen)
Ÿ Bij het openen van de deur wordt de verlichting in het koelvak
aangeschakeld via een sensor.
Vervangen van gloeilampen:
1. Trek de stekker
uit het stopcontact.
4. Breng de nieuwe
gloeilamp aan.
2. Verwijder het
beschermkapje.
3. Verwijder de defecte
gloeilamp.
5. Klik het beschermkapje
weer vast.
Voor reservegloeilampen kunt u contact opnemen met
uw Dometic Service Centre.
11
5.7
Milieu-advies
De door Dometic Siegen gefabriceerde MiniBars bevatten geen CFK's of
gefluoriseerde koolwaterstoffen.
In het koelaggregaat doet ammoniak dienst als koelmiddel (een natuurlijke
vloeistof met stikstof en waterstof als bestanddelen). Als drijfgas bij de
fabricage van de PU-schuim isolatie werd cyclopentaan gebruikt, een stof
die de ozonlaag niet aantast.
5.8
5.9
Afvoeren als afval
Verpakkingsmaterialen moeten in verband met recycling worden afgevoerd
via lokale afvalverzamelpunten. Het apparaat zelf moet worden
overgedragen aan een erkend afvalverwerkingsbedrijf of aan gemeentelijke
diensten voor afvalinzameling; deze zullen zorgdragen voor een correcte
verwerking van materialen die geschikt zijn voor hergebruik en het op
behoorlijke wijze afvoeren van alle overige materialen.
Tips voor energiebesparing
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
5.10
Bij een gemiddelde kamertemperatuur van ca. 22° C zal de miniBar bij
een gemiddelde thermostaatinstelling goed functioneren.
Plaats goederen zo mogelijk voorgekoeld in de miniBar.
Plaats de miniBar niet in rechtstreeks invallend zonlicht en zet hem niet
nabij een warmtebron.
Zorg dat de luchtcirculatie in het koelaggregaat niet wordt belemmerd.
Open de miniBar slecht kortstondig als u goederen uit wilt nemen.
Zet de miniBar voordat u gaat inladen ca. 12 uur tevoren aan.
Verklaring van overeenstemming
12
5.11
Checklist
1. Probleem: Geen koeling (het koelaggregaat aan de achterzijde van het apparaat is koud).
Mogelijke oorzaak
Te ondernemen actie
a.) De thermostaat staat op "0".
a.) Zet de temperatuurregelaar
in de middenstand.
b.) De stekker is niet
aangesloten.
b.) Sluit de stekker aan.
c.) Het stopcontact staat niet
onder spanning.
c.) Controleer de
zekeringenkast in het gebouw.
Actie onderhoudsmonteur
d.) Defecte electronica of
sensors.
d.) Monteer nieuwe
electronica of nieuwe
sensor.
e.) Defect verwarmingselement.
e.) Monteer een nieuw
verwarmingselement.
f.) Het apparaat is in de
ontdooifase.
f.) Zie de gebruiksinstructies,
punt 5.3.
2. Probleem: Geen koeling (het koelaggregaat is warm).
Mogelijke oorzaak
Te ondernemen actie
a.) Het apparaat staat niet
horizontaal.
a.) Gebruik een waterpas en
plaats het apparaat horizontaal.
b.) Het apparaat is pas sinds
korte tijd aan geschakeld.
b.) Zet het apparaat aan en
laat 5-6 uur lang functioneren.
Actie onderhoudsmonteur
c.) Controleer of reparatie haalbaar is. Zo niet,
vervang het apparaat
dan.
c.) Defect koelaggregaat.
3. Probleem: Geringe koelende werking.
Mogelijke oorzaak
Te ondernemen actie
a.) Het koelaggregaat heeft
onvoldoende toevoer van
ventilatielucht.
a.) Controleer of de
ventilatieroosters vrij zijn.
Controleer of het apparaat
correct is geïnstalleerd
(installatie-instructie punt 4.5).
b.) Het apparaat staat
blootgesteld aan direct zonlicht.
b.) Volg de installatie
instructies (punt 4.5).
c.) De deur van het koelvak sluit
niet stevig.
c.) Controleer of de installatie
instructie (punt 4.5) is
opgevolgd.
d.) Het licht blijft permanent aan
terwijl deur gesloten is.
e.) De miniBar is pas sinds kort
ingeruimd met goederen.
e.) Controleer het koelvak na
5-6 uur op goede koelende
werking.
Actie onderhoudsmonteur
c.) Is de deurmagneet
aanwezig? Monteer zo
nodig een nieuwe deur.
d.) Vervang de
verlichtingssensor.
Monteer zo nodig een
nieuwe deur.
4. Probleem: IJsafzettingen in koelvak.
Mogelijke oorzaak
a.) De deur van het koelvak sluit
niet stevig.
Te ondernemen actie
a.) Controleer of de
installatieinstructie (punt 4.5)
is opgevolgd.
13
Actie onderhoudsmonteur
a.) Is de deurmagneet
aanwezig?
Monteer een nieuwe
deur.
5.12
Technische gegevens
Model
RH430LD
RH440LD
RH441LD
RH455LD
Inbouw
Inbouw
Vrijstaand/
Vrijstaand
Inbouw
model
Behuizing
Metaal
Metaal
Metaal
Hout
Bruto inhoud (liter)
30
40
40
55
Gekoeld/ongekoeld
30 / -
40 / -
40 / -
35 / 20
522x384x412
554x401x446
554x401x449
780x420x445
65
65
65
Afmetingen
(HxBxD)
Nominaal vermogen (W) 65
Energie-verbruik
kWu/24*
0,7
0,8
0,8
0,8
Netto gewicht (kg)
11
14
15
26
Model
RH456LDE
RH456LD
RH460LD
RH461LD
Montagewijze
Vrijstaand
Vrijstaand
Vrijstaand/
Vrijstaand/
Inbouw
Inbouw
Behuizing
Metaal
Metaal
Metaal
Metaal
Bruto inhoud (liter)
56
56
60
60
Gekoeld/ongekoeld
40 / 16
40 / 16
60 / -
60 / -
658x450x503
721x450x505
563x486x474
563x486x474
65
80
80
Afmetingen
(HxBxD)
Nominaal vermogen (W) 65
Energie-verbruik
kWh/24*
0,9
0,9
1,0
1,45
Netto gewicht (kg)
21
24,5
20
23
RH436D
RH447D
Vrijstaand/
Vrijstaand/
MODEL
Inbouw
Inbouw
Behuizing
Metaal
Metaal
Bruto inhoud (liter)
30
40
Gekoeld/ongekoeld
30 / -
40 / -
522x384x411
554x401x446
Afmetingen
(HxBxD))
Nominaal vermogen (W) 65
65
Energieverbruik
kWh 24h*
0,7
0,8
Netto gewicht (kg)
11
14
* Energieverbruik gemeten bij een gemiddelde omgevingstemperatuur van 25° C, als een
jaarlijks gemiddelde en bij een koelvaktemperatuur van 7° C, overeenkomstig
DIN/EN153.
Electrolux behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving technische
wijzigingen aan producten aan te brengen.
14
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Phone: +49-(0) 271 / 692 0
Fax: +49-(0) 271 / 692 300
www.dometic.de/minibar
www.dometic.com
© Dometic GmbH - 2002 - Wijzigingen voorbehouden - Gedrukt in Duitsland
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising