Dometic | RH438D | User manual | Dometic RH438D Användarmanual

Dometic RH438D Användarmanual
HANDBOK
ABSORPTIONS-KYLSKÅP
RH 430 LD
RH 438 LD
RH 440 LD
RH 441 LD
RH 448 LD
RH 460 LD
RH 461 LD
RH 468 LD
miniBar
RH 436 D
RH 438 D
RH 447 D
RH 448 D
RH 468 D
RH 455 LD
RH 456 LD
RH 456 LDE
Svenska
Typ H20 / 60
821 2693 - 66
T.B. 09/2004
Modelnummer
.............................................
Produktnummer
.............................................
Serienummer
.............................................
Information
Observera
Miljöaspekter
Varning
© Dometic GmbH - 2002 - Änderungen vorbehalten - Gedruckt in Deutschland
Förvara denna bruksanvisning väl.
Vid överlämnande av apparaten, vänligen lämna med bruksanvisningen.
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.0
INTRODUKTION
4
2.0
FÖR DIN SÄKERHET
4
2.1 Varningar och
säkerhetsanvisningar
2.2 Kylmedia
4
4
3.0
GARANTI OCH SERVICE
4
4.0
INSTALLATION
5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5
5
5
6
6
8
8
9
5.0
Manualens innehåll
Verktyg/Material som behövs
Uppackning
Rengöring
Installation
Montering
Strömanslutning
Ändra gångjärn
Ändra dörrstopp
DRIFTSINSTRUKTIONER
10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
10
10
10
10
11
Start av aggregatet
Temperaturinställning
Automatisk avfrostning
Läckageidentifering
Indikering/återställning av
att dörren har öppnats
5.6 Belysning
5.7 Miljöaspekter
5.8 Återvinning
5.9 Tips för att spara energi
5.10 Standarddeklaration
5.11 Åtgärder vid driftstörningar
5.12 Tekniska data
3
12
13
13
13
13
14
15
1.0
INTRODUKTION
Du har gjort ett utmärkt val genom att välja Dometic miniBar. Vi är
övertygade om att du på alla sätt kommer att bli nöjd med din nya produkt.
Tystgående och uppfyllande höga kvalitetskrav, garanterar miniBaren en
effektiv användning av resurser och energi under hela sin livslängd d.v.s.
under tillverkning, användning och återvinning.
Läs noggrant igenom installations- och driftsinstruktionerna innan du börjar
använda miniBaren.
2.0
FÖR DIN SÄKERHET
2.1
Varningar och säkerhetsanvisninger
2.2
Skydda barnen!
Demontera alla kylskåpsdörrar och lämna kvar kylskåpsgallret när
kylskåpet avfallshanteras. Det förhindrar att någon stängs in eller kvävs
av misstag.
Öppna aldrig själva kylaggregatet - det är under högt tryck.
Förvara aldrig explosiva ämnen, såsom bränsle till tändare, bensin, eter
eller liknande produkter i miniBaren.
MiniBaren lämpar sig inte för fackmässig förvaring av medikament.
MiniBaren måste installeras på sådant sätt att ingen oavsiktlig kontakt
med kylaggregatet är möjlig (kylaggregatet blir varmt vid användning).
Aggregatet måste anslutas till ett korrekt jordat uttag.
Service får endast utföras av behörig personal.
Kylmedia
Ammoniak används som kylmedel.
Detta är en naturlig förening som också används i rengöringsmedel i
hushållet (1 liter rengöringsmedel kan innehålla upp till 200g ammoniak ungefär dubbelt så mycket som används i kylskåpet). Natriumkromat
används som korrosionsskydd (mindre än 2 vikts % av kylmediet).
Vid ett läckage (upptäcks lätt genom den obehagliga lukten):
Stäng av aggregatet (drag om möjligt ur kontakten).
Vädra rummet ordentligt.
Informera hotellets personal.
Det har fastställts av säkerhetsinspektörer att kylmediet inte utgör någon häl
sofara för hotellets gäster eller personal.
3.0
GARANTI OCH SERVICE
Garantiåtaganden sköts enligt EU direktiv 44/1999/CE och enligt normal praxis.
Vid garanti- eller servicefrågor, kontakta vår Kundservice-avdelning. Eventuell
skada orsakad av felaktig användning täcks inte av garantin. Garantin täcker inte
modifierin gar av apparaten eller om man använder icke-original Dometic-delar;
och garantin gäller inte om installations- och driftinstruktioner inte följs,
och inget ansvar kan då utkrävas. Delar kan beställas över hela Europa från
vår Kundservice-avdelning.
Ange alltid modell, MLC, produkt och serienummer vid behov av service!
Denna information finner du på typskylten inuti miniBaren.
t. ex.
4
4.0
4.1
INSTALLATION
Manualens innehåll
Manualen visar hur du:
installerar miniBar på rätt sätt.
använder miniBar på rätt sätt.
garanterar för att miniBar underhålls och fungerar riktigt.
själv kan rätta till fel.
4.2
Verktyg / Material som behövs
Du behöver följande verktyg för att sätta igång aggregatet.
milt rengöringsmedel
4.3
Uppacking
Kontrollera vid uppackning att aggregatet är utan skador.
Rapportera transportskador till transportfirman inom 48 timmar.
Kontrollera att spänningen angiven på typskylten stämmer överens med
nätspänningen.
Följande delar kan, beroende av modell, finnas på miniBar:
2x
4.4
Rengöring
Innan miniBaren tas i bruk bör den rengöras både in- och utvändigt.
Använd mjuk trasa, ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel.
Skölj sedan miniBaren med rent vatten och torka noggrant.
Avlägsna årligen damm från kylaggregatet med borste eller mjuk trasa.
OBSERVERA
För att undvika materiella skador:
Använd inte tvättmedel eller lösningar som är starka, repande eller som
innehåller soda.
Håll dörrtätningen olje- och fettfri.
Cylinderlåsen levereras infettade från fabriken för att ge lång livslängd.
5
4.5
Installation
200 cm²
20 mm
VIKTIGT:
Följ nedanstående installationsanvisningar
noggrant. Garantien gäller endast produkter
som har installerats enligt anvisningarna.
1. Kylskåpet måste vara vågrätt i båda
riktningarna
2. Avståndet till väggen bör vara minst 20 mm
3. Det måste finnas ventilation enligt fig. A, B, C
eller D.
4. Ventilationskanalen måste uppmäta
minst 105 mm x kylskåpets bredd
5. Endast kylenheten får sticka in i kanalen
såsom visas
6. Luften som passerar igenom kanalen får inte
förvärmas med en värmekälla
7. Om ventilationsgaller används måste de ha
öppningar på minst 200 cm² vardera
Där ett eluttag används för nätanslutning, måste uttaget vara
fritt åtkomligt.
6
4.6
Montering
4.6.1
RH456LD/E
1. Drag åt skruven.
4.6.2
2. Sätt på hatten.
RH430LD, RH440LD, RH441LD, RH460LD, RH461LD
RH436D, RH447D, RH438(L)D, RH448(L)D,RH468(L)D
miniBaren skall skruvas fast i skåpet med de nedre gångjärnen.
1. Drag åt skruven.
2. Sätt på hatten.
7
4.7
Strömanslutning
miniBaren skall anslutas till ett korrekt jordat
uttag.
Stickproppen måste efter minibarens inbyggnad
vara fri och åtkomlig.
Innan miniBar tas i bruk, kontrollera att
spänningen angiven på typskylten
överensstämmer med nätspänningen.
Om så inte är fallet, anslut inte miniBaren,
kontakta din återförsäljare!
Om anslutningskabeln skadas måste den bytas ut av Dometics kundservice eller av annan motsvarande kvalificerad personal, för att undvika alla risker.
4.8
Ändra gångjärn
(möjligt på RH430LD, RH436D, RH438LD, RH440LD, RH441LD, RH448 LD, RH447D,RH460LD,
RH468LD)
2.
1.
1.
2.
3.
4.
Avstånd till skåpdörr (A)
1.
mm
A
2.
mm
1. I stängt läge skall skåpdörren (A) inte
ligga an mot skåpets kant
(avstånd 1-2 mm).
8
2. Avståndet mellan skåpdörren
och miniBar skall vara 6-8 mm.
4.9
Ändra dörrstopp
( RH436D, RH447D, RH430LD, RH440LD, RH441LD,
RH460LD, RH461LD, RH438LD, RH448LD,RH468LD)
L
1.
R
2.
3.
2.
1.
4.
5.
7.
6.
R
L
1.
2.
8.
12.
9.
10.
13.
9
11.
5.0
DRIFTSINSTRUKTIONER
Start av miniBar
5.1
miniBaren skall anslutas till ett korrekt jordat
uttag.
Kylskåpet uppnår sin driftstemperatur först
efter flera timmar.
miniBaren är tyst i drift!
5.2
Temperaturinställing
min.
5.3
miniBar är utrustad med elektronisk
temperaturreglering. Termostatreglaget är
placerat på bakväggen inuti minBaren.
(RH455LD, RH456LD/E: termostatreglaget är placerat i det okylda facket).
max.
Automatisk avfrostning
Den första avfrostningsfasen startar 39 timmar efter start av aggregatet
och varar i 2 timmar.
Därefter går aggregatet 22 timmar i taget, följt av en avfrostningsperiod på
2 timmar.
39 tim.
22 tim.
22 tim.
2 tim.
2 tim.
Våld får inte användas för att ta bort isen.
Avfrostningsprocessen får inte heller
påskyndas med hjälp av en värmekälla.
5.4
Läckageidentifiering
Elektroniken kan via en extra sensor utföra ett
läckagetest genom att mäta temperaturen på
köldgeneratorn. Detta test genomförs efter
varje avfrostning (en gång per dygn).
När sensorn har identifierat ett läckage stänger elektroniken av miniBaren.
Extra sensor
10
5.5
Indikering/återställning av att dörren har
öppnats (DOC)
Följande beskrivningar gäller endast produkter utrustade med DOC.
Genom att visa en röd punkt på skärmen (A, punkt 3) visar DOC att
dörren till miniBar har varit öppnad.
1. Öppna miniBaren, kontrollera innehållet och fyll på vid behov.
2. Stäng miniBaren.
RH456LD/E
Alla övriga modeller
2.
2.
A
A
1.
1.
3. Sätt i DOC-nyckeln och vrid åt
höger.
3. Sätt i DOC-nyckeln och vrid åt
vänster.
Den röda punkten har nu försvunnit.
4. Tag bort DOC-nyckeln.
5.5.1
Kontrollmekanism för dörröppning
(elektrisk, med relä)
När miniBaren öppnas aktiveras en magnetkontakt som är placerad under
kylskåpet (Fig. 1).
Beroende på uppkoppling (öppnings-/stängningsmekanism) öppnas eller
sluts en elektrisk krets. Detta blir noterat och handlagt av hotellreceptionen.
MiniBarens kabelanslutning består av 3
anslutningsstift (1) och är placerad på
apparatens baksida.
1= anslutningsstift
2= magnetkontakt
A= blå (öppningsmekanism)
B= svart (stängningsmekanism)
C= vit
FIG. 1
11
5.6
Belysning
5.6.1
RH456LD/E
Modell RH456LD /E är utrustad med lågspänningsbelysning.
När dörren öppnas tänds belysningen i kylfacket med hjälp av en
sensor.
Belysningen i det okylda facket tänds manuellt med den inbyggda
strömbrytaren på lampan.
Byte av glödlampor:
1.
2.
5.6.2
1. Drag ur strömkontakten.
2. Tag bort
reflektorn.
4. Sätt i ny
glödlampa
5. Snäpp tillbaka reflektorn.
90°
3. Tag bort den trasiga
glödlampan.
Belysning
(Alla övriga modeller)
När dörren öppnas tänds belysningen i kylfacket med hjälp av en
sensor.
Byte av belysning med LED:
1. Drag ur ström
kontakten
4. Sätt i ny lampa.
2. Tryck ut
reflektorn.
3. Tag bort den trasiga
lampan.
5. Snäpp tillbaka
reflektorn.
Kontakta ditt Dometic servicecentrum för inköp av
reservlampor.
12
5.7
Miljöaspekter
En miniBar tillverkad av Dometic Siegen innehåller ingen freon eller
fluorförenade kolväten (ingen CFC / HCFC).
Kylaggregatet använder ammoniak som kylmedel (en naturlig förening av
väte och kväve). Cyclopentane, som inte skadar ozonlagret, används vid
tillverkning av isoleringen som består av PU-skum.
5.8
Återvinning
För att säkerställa återanvändning av återanvändningsbart förpackningsmaterial skall detta lämnas till den lokala miljöstationen. Kylaggregatet
måste lämnas in till ett återvinningsföretag eller till de lokala myndigheter
som kan garantera att återvinningsbart- och icke återvinningsbart material
tas om hand på rätt sätt.
Tips för att spara energi
5.9
5.10
Vid en medeltemperatur i rummet av 22ºC räcker det att ha miniBartermostaten inställd i mellanläge.
Förvara om möjligt alltid förkylda varor.
Utsätt inte miniBaren för direkt solljus och placera den inte nära en
värmekälla.
Säkerställ en fri luftcirkulation genom kylaggregatet.
Öppna miniBaren endast för korta perioder när varor tas ut.
Starta miniBaren ca. 12 timmar innan den tas i bruk .
Standarddeklaration
13
5.11
Åtgärder vid driftstörningar
Problem: Ingen kylning (rören på kylaggregatets baksida är kalla).
Trolig orsak
Självhjälp
a.) Termostaten står på “0“.
a.) Ställ temperaturreglaget i
mittläget.
b.) Kontakten till aggregatet är
inte isatt.
b.) Sätt i strömkontakten.
c.) Ingen spänning i uttaget.
c.) Kontrollera husets säkring.
Auktoriserad service
d.) Felaktig elektronik eller
sensorer.
d.) Installera ny elektronik eller sensor.
e.) Felaktig värmepatron.
e.) Installera ny
värmepatron.
f.) Aggregatet är inne i en
avfrostningscykel.
f.) Se driftsinstruktioner,
punkt 5.3.
Problem: Ingen kylning (aggregatet är varmt).
Trolig orsak
Självhjälp
a.) Aggregatet är inte vågrätt.
a.) Använd ett vattenpass för
att ställa aggregatet i våg.
b.) Aggregatet startades nyligen.
b.) Starta aggregatet och låt
det gå i 5-6 timmar.
c.) Felaktigt kylaggregat.
Auktoriserad service
c.) Kontrollera om det
går att reparera. Om
inte, byt aggregatet.
Problem: Dålig kylförmåga
Trolig orsak
Självhjälp
a.) Kylaggregatet är inte
tillräckligt ventilerat.
a.) Kontrollera att ventilations
gallren inte är övertäckta.
Kontrollera att aggregatet
har installerats korrekt (se
installation, punkt 4.5).
b.) Följ installationsinstruktionerna i 4.5.
b.) Aggregatet är utsatt för direkt
solljus.
c.) Kylskåpsdörren går inte att få c.) Kontrollera installationen
tätslutande när den stängs.
enligt 4.5.
d.) Ljuset lyser även när dörren
är stängd.
e.) Kylskåpet fylldes nyligen
med varor.
Auktoriserad service
c.) Finns dörrmagneten
kvar? Vid behov,
installera ny dörr.
d.) Byt ut sensorn för
belysningen. Vid
behov, installera ny
e.) Kontrollera efter 5-6 timmar
dörr.
om kylskåpet fungerar.
Problem: Det blir isbeläggning i kylskåpet
Trolig orsak
Självhjälp
Auktoriserad service
a.) Kylskåpsdörren är inte
tätslutande.
a.) Kontrollera installationen
enligt 4.5
a.) Finns dörrmagneten
kvar? Installera ny
dörr.
14
5.12
Tekniska data
Modell
RH430/438LD
RH440/448LD
Installation
Inbyggd
Inbyggd
RH441LD
RH455LD
Fristående
Fristående
/ Inbyggd
Hölje
Metall
Metall
Trä
Bruttoinnehåll (liter) 30
Metall
40
40
55
kyld / okyld
30 / -
40 / -
40 / -
35 / 20
(H x B xD)
522x384x412
554x401x446
554x401x449
780x420x445
Märkeffekt (W)
65
65
65
65
kWh / 24h*
0,7
0,8
0,8
0,8
Nettovikt (kg)
11
14
15
26
Modell
RH456LDE
RH456LD
RH460/468LD
RH461LD
Installation
Inbyggd
Fristående
Dimensioner (mm)
Effektförbrukning
Hölje
Metall
Fristående
Fristående
/ Inbyggd
/ Inbyggd
Metall
Metall
Metall
Bruttoinnehåll (liter) 56
56
60
60
kyld / okyld
40 / 16
40 / 16
60 / -
60 / -
(H x B x D)
658x450x503
721x450x505
563x486x474
563x486x474
Märkeffekt (W)
65
65
80
80
kWh / 24h*
0,9
0,9
1,0
1,45
Nettovikt (kg)
21
24,5
20
23
Modell
RH436D
RH447D
Installation
Fristående
Fristående
/ Inbyggd
/ Inbyggd
Metall
Metall
Dimensioner (mm)
Effektförbrukning
Hölje
Bruttoinnehåll (liter) 30
40
kyld / okyld
30 / -
40 / -
(H x B x D)
522x384x411
554x401x446
Märkeffekt (W)
65
65
kWh/ 24h*
0,7
0,8
Nettovikt (kg)
11
14
Dimensioner (mm)
Effektförbrukning
* Effektförbrukning uppmätt enligt DIN/EN153 vid en omgivningsmedeltemperatur av 25ºC
som årligt medelvärde och en temperatur av 7ºC i kylutrymmet.
Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning göra tekniska ändringar på våra produkter!
15
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Phone: +49-(0) 271 / 692 0
Fax: +49-(0) 271 / 692 300
www.dometic.de/minibar
www.dometic.com
© Dometic GmbH - 2002 - Rätten till ändringar förbehålles - Tryckt i Tyskland
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising