Electrolux | RM4213S | User manual | Electrolux RM4213S Brugermanual

Electrolux RM4213S Brugermanual
MANUAL
CARAVAN
RM 4212
RM 4213
Deutsch
Seite
1
Svenska
sida
32
English
page
7
Dansk
side
38
Français
page
14
Norsk
side
44
Italiano
pagina
20
Nederlands
pag.
50
Español
pagina
26
Suomi
sivu
56
821 2649-01
Typ C 40/ 110
DES/TB 07/97
BRUGS- OG INSTALLATIONSANVISNING FOR
ELECTROLUX KØLESKAB
INTRODUKTION
INDHOLDSFORTEGNELSE
Tillykke med Deres nye Electrolux køleskab.
BRUGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Inden De tager køleskabet i brug bør De gennemlæse
denne anvisning grundigt, således at skabet bliver installeret og anvendt korrekt.
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Skabet er godkendt af DEMKO og DGP.
VINTERFUNKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Radiostøjdæmpning: Dette apparat overholder gældende
EF-direktiv vedr. radiostøj.
TEMPERATURREGULERING . . . . . . . . . . . . . . . . 39
START AF KØLESKABET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DØRSPÆRRING UNDER KØRSEL . . . . . . . . . . 40
Køleskabet er beregnet for installation i campingvogn.
OPBEVARING AF MADVARER . . . . . . . . . . . . . . 40
Installation af køleskabet i sejlbåde kan ikke anbefales, og
garantien vil derfor heller ikke dække i sådanne tilfælde.
Electrolux kan imidlertid levere andre modeller specielt
egnet for installation i sejlbåde.
FREMSTILLING AF ISTERNINGER . . . . . . . . . . 40
AFRIMNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
RENGØRING AF KØLESKABET . . . . . . . . . . . . . 40
TRANSPORTSKADER
NÅR SKABET SKAL SLUKKES . . . . . . . . . . . . . . 40
Kontrollér, at skabet er ubeskadiget. Eventuelle transportskader fra en transport, som De ikke selv har foretaget, skal
senest 1 uge efter modtagelsen anmeldes til Deres forhandler.
HVIS KØLESKABET IKKE VIRKER . . . . . . . . . . 40
VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ALMENE RÅD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DATASKILT
GARANTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kontrollér på dataskiltet at De har fået den ønskede model:
SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Korrekt gastryk er 30 mbar.
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Korrekt spænding er 230 V.
INSTALLATIONSANVISNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Dataskiltet er anbragt på indervæggen inden i køleskabet
og indeholder oplysninger om følgende:
DØRVENDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DØRPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Modelbetegnelse RM ...........................
INSTALLATION /INDBYGNING. . . . . . . . . . . . . . . 42
Produktnummer .................................
Serienummer
VENTILATION AF KØLEAGGREGAT . . . . . . . . 42
.................................
GASTILSLUTNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Da disse betegnelser er nødvendige ved evt. rekvirering af
service er det praktisk, at De noterer numre og data i
ovenstående rubrikker.
EL-INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
38
BRUGSANVISNING
7. Når flammen brænder, ophører gnistdannelsen automatisk. Kontakten blinker ikke længere.
BETJENINGSPANEL
8. Knappen (D) holdes endnu 10-15 sek. inde, således at
flammesikringen aktiveres, dernæst slippes den.
Køleskabet kan køre enten ved 230 V, 12 V eller ved gasdrift. Omstillingen foretages med knapperne som vist i fig. 3.
Hvis kontakten igen begynder at blinke, gentages punkterne
6-8. Hvis kontakten stadig blinker af og til: flammen
brænder uroligt (vindens påvirkning eller brænderen er
stadig kold), er uden betydning.
Omstillingen foretages med 2 vippeafbrydere, een for 230 V
(B) og een for 12 V (A).
Hvis De har modellen RM 4212, gøres følgende:
Med termostatknappen (C) kan De regulere temperaturen i
køleskabet, når dette er i drift ved 230 V.
3. Der åbnes for gastilførslen ved at trykke
knappen (D) ind og dreje den til position.
Der åbnes resp. lukkes for gastilførslen ved at dreje på
knappen (D). Under tændingen skal knappen holdes inde
som forklaret nedenfor.
4. Termostatens knap (E) indstilles til
højeste trin.
5. Flammesikringen (D) skal holdes inde. Samtidig aktiveres
tænderen (G) hver 2 - 3 sek., indtil flammen brænder.
Med termostatknappen (E) kan De regulere temperaturen i
køleskabet ved gasdrift. Bemærk, at De ikke kan lukke for
gassen med denne knap.
6. Knappen (D) holdes endnu 10 - 15 sek. inde og slippes
dernæst.
Gasflammen tændes og gentændes i givet fald elektronisk i
modellen RM 4213. Derfor skal vippekontakten (F) være
tilsluttet under gasdrift.
At flammen brænder kan man se gennem skueglasset, der
er anbragt forneden til venstre inde i køleskabet.
Gassen afbrydes ved at stille knappen (D) og vippekontakten (F) (hvis den findes) på 0.
I kontakten findes en indikeringslampe, som blinker, når den
automatiske gentænding forsøger at tænde brænderen.
Normalt er denne lampe slukket.
230 V drift
I modellen RM 4212 anvendes en manuel piezoelektrisk
tænder. Ved at trykke på knappen (G) udløser man
tændgnister på brænderen.
● Gas- eller 12 V-driften afbrydes.
● Termostatens drejeknap (C) anbringes på højeste trin.
● Kontakten (B) anbringes i position I. Når der er
netspænding til stede, lyser kontakten grønt.
Inde i køleskabet forneden i bageste venstre hjørne findes
et skueglas. Når brænderen er tændt, kan man se et blåt
skær igennem glasset. (RM 4212)
12 V-drift
START AF KØLESKABET
12 V-driften bør kun anvendes under kørsel (når køretøjets
motor går), da batteriet ellers hurtigt aflades.
Alle henvisninger til fig.3.
● Gas- eller 230 V-driften afbrydes.
● Vippekontakten (A) anbringes i position I.
Advarsel! Anvend kun een energikilde ad gangen
VINTERDRIFT
Gasdrift
Kontrollér, at ventilationsgitrene og røggasventilen ikke
tilstoppes af sne, visne blade eller lignende.
Ved den første ibrugtagning og efter reparationer, flaskeskift
o.lign. kan gasledningerne indeholde luft. De bør udluftes,
ved at køleskabet eller evt. andre gasapparater (komfur
etc.) tages i brug i kort tid, således at gassen tænder uden
forsinkelse.
ELECTROLUX ventilationsgitter model A 1620 (Fig. 2), kan
udstyres med vinterbeskyttelse, model WA 120, som
beskytter køleapparatet mod alt for kold luft. Beskyttelsen
kan monteres, når udetemperaturen falder til under ca.
10°C, og den bør være monteret, når temperaturen ligger
under frysepunktet.
Inden De tænder for gassen:
1. Gasventilen på gasflasken åbnes (det kontrolleres, at der
er gas i flasken). En evt. stopventil i campingvognen
åbnes.
Det anbefales at montere beskyttelsen, hvis vognen klodses op for vinteren.
2. Det kontrolleres, at 230 og 12 V-afbryderne er frakoblet.
Hvis De har modellen RM 4213, gøres følgende:
TEMPERATURREGULERING
3. Der åbnes for gastilførslen ved at trykke
knappen (D) ind og dreje den til position.
Alle henvisninger er for fig.3.
4. Termostatens knap (E) indstilles til
højeste trin.
Efter at køleskabet er startet, varer det nogle timer, inden
der bliver tilstrækkeligt koldt i skabet.
5. Kontakten (F) tilsluttes. Kontaktens blinken ledsaget af en
tikkende lyd angiver, at der dannes tændgnister på
brænderen.
Ved 230 V drift er køleskabet termostatstyret og termostatknappen (C) skal stilles på 3-5. Hvis der ønskes koldere
temperatur i skabet, indstilles på et højere tal.
6. Knappen (D) trykkes ind, således at flammesikringen
åbnes og der strømmer gas til brænderen.
Ved 12 V drift vil køleskabet køre konstant.
39
Ved gasdrift reguleres køleskabstemperaturen med gastermostaten (E), som skal stilles på 3-5. Hvis der ønskes
koldere i skabet, stilles knappen på et højere tal.
RENGØRING AF KØLESKABET
DØRSPÆRRING UNDER KØRSEL
Sluk for køleskabet ved stikkontakten. For skabets indvendige flader og dele incl. dørtætningslister bruges en klud,
opvredet i varmt vand tilsat uparfumeret flydende opvaskemiddel eller soda. (1 tsk. pr. 1/2 liter vand).
Rengøringen foretages i forbindelse med afrimning af
køleskabet eller ved behov.
Kontrollér, at dørspærren er slået til under kørslen.
Dørspærren sidder for oven over døren og kan stilles i 2
stillinger, fig. 1. I første stilling er døren lukket helt tæt. I den
anden stilling er døren på klem, således at skabet kan tørre
ud, når det ikke anvendes.
Anvend ikke stærkere rengøringsmidler, skurepulver o.l. Når
tætningslisten er helt tør, anbefales det at gnide denne med
talkum.
Udvendigt kan skabet tørres af ved brug af normale
rengøringsmidler.
OPBEVARING AF MADVARER
Opbevar altid maden i lukket emballage. Læg aldrig varme
madvarer ind, men lad dem køle af til stuetemperatur først.
AFBRYDELSE AF KØLESKABET
Opbevar aldrig eksplosionsfarlige væsker i skabet,
f.eks. lightergas, benzin, æter el. lign.
Anvendes køleskabet ikke i længere tid, bør det afbrydes.
Det 2 stjernede (**) frostrum er beregnet til opbevaring af
allerede nedfrosne varer og for fremstilling af isterninger.
Det er ikke egnet for nedfrysning af friske madvarer.
2. Gasstopventilen (D) indstilles til "●".
1. Strømafbryderen stilles til 0.
3. Gassen afbrydes ved hjælp af stopventilen i campingvognen.
Opbevar ikke f. eks. sodavand o. lign. i frostrummet, da
flaskerne kan sprænges ved at blive frosset ned.
4. Køleskabet tømmes, afrimes og rengøres som beskrevet
ovenfor. Køleskabets og frostboksens dør skal stå let
åbne og fastgøres i denne position med dørspærren.
Normalt kan varerne holde sig i ca. 1 måned i frostrummet.
Følg eventuelle anvisninger på emballagen vedr. opbevaring i 2 stjernet frostrum.
Hvis vognen klodses op i længere tid (f.eks. om vinteren),
bør vinterbeskyttelsen WA 120, Fig. 2, monteres på ventilationsgitteret.
FREMSTILLING AF ISTERNINGER
HVIS KØLESKABET IKKE VIRKER
Kontrollér følgende, inden De tilkalder service:
Is fryses bedst om natten - så er belastningen af køleskabet
lavere, og køleaggregatet har flere reserver at trække på.
Fyld isbakken næsten til randen med drikkevand og stil den
på hylden i fryserummet.
1. At anvisningerne i afsnittet START AF KØLESKABET er
fulgt.
2. At køleskabet er rettet op, således at det står vandret.
3. Om skabet evt. kan køre på en af de andre energikilder.
For at få isen til at fryse hurtigere ind, kan man hælde lidt
vand ud på hylden i fryserummet (et par spiseskefulde er
nok) - derved forbedres kontakten mellem isbakke og fryseboks. Er man i besiddelse af flere isbakker, er det praktisk
at fryse dem på forhånd og opbevare dem i fryserummet til
senere brug.
4. Hvis køleskabet ikke fungerer ved gasdrift kontrollér:
● At gasbeholderen ikke er tom.
● At alle tilgangsventiler er åbne.
5. Hvis køleskabet ikke virker på 12 V, kontrollér da:
● At 12 V spændingen er tilsluttet.
● At sikringen til 12 V ikke er gået.
AFRIMNING
● At batteriet ikke er afladet.
I tidens løb dannes der rim på de kølede flader. Hvis rimlaget er tykkere end 5 mm, bør skabet afrimes.
6. Hvis køleskabet ikke virker på 230 V kontrollér da:
● At 230 V spændingen er tilsluttet.
Under afrimningen slukkes der for køleskabet og isbakken
og madvarer i frostrummet tages ud.
● At sikringen til 230 V ikke er gået.
● At et eventuelt HFl relæ ikke har koblet ud.
Hvis skabet ikke køler tilstrækkeligt, kan det skyldes
følgende:
Det kan anbefales at tage alle madvarer ud og rengøre
skabet samtidig med, at det afrimes.
1. At ventilationen til køleaggregatet er utilstrækkelig. Kontrollér, at ventilationsristene ikke er tildækkede og at
vinterskodderne er åbnet.
Anvend ikke varmeapparater, hårtørrer eller lignende, da
sådanne kan ødelægge plastikdelene i skabet. Anvend
heller ikke skarpe genstande til at fjerne isen med.
2. At køleelementet er rimet til.
Tøvandet løber fra drypbakken gennem et rør, som fører til
en drypskål på bagsiden af køleskabet, hvor vandet fordamper. Når al isen er smeltet, tørres køleskabet af, inden det
startes påny.
3. At termostatknappen skal stilles på et højere tal.
Læg madvarerne ind i frostrummet, men vent med at begynde at fryse isterninger, til skabet er kølet helt ned igen.
7. At døren ikke er korrekt lukket.
4. At gastrykket er forkert.
5. At omgivelsestemperaturen er for høj f.ex. i et fortelt.
6. At for mange madvarer er lagt i køleskabet på en gang.
8. At der er tilsluttet flere energikilder samtidigt.
40
Hvis dette er i orden, bør De tilkalde service.
TEKNISKE DATA
Der må aldrig gøres indgreb i det lukkede kølesystem,
som indeholder ammoniakholdigt vand under højt tryk.
Køleskabets ydre mål
Højde (inkl. kontrolpanel). . . . . . . . . . 618 mm
Bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 mm
Dybde inkl. køleaggregat
uden dør. . . . . . . . . . . . . . . . . 435 mm
med dør . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 mm
VEDLIGEHOLDELSE
Kontrollér regelmæssigt, at slangen fra gasflasken ikke har
nogen form for beskadigelser.
RM 4212/ 13
Indbygningsmål
Højde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 mm
Bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 mm
Dybde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 mm
Indhold
Brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 lit
Netto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 lit
heraf frostboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 lit
Vægt (uden emballage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 kg
Man kan kontrollére, at samlinger er tætte ved at pensle
disse med en kraftig sæbeopløsning. Hvis der konstateres
lækage, bør De omgående kontakte service eller en VVS
installatør.
Køleaggregatets bagside bør en gang om året rengøres
med en børste eller støvsuges. Husk at afbryde for stikkontakten først.
ALMENE RÅD
Elektriske data
Effekt, 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 watt
12 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 watt
Energiforbrug/døgn . . . . . . . . . . . . . . .2,3 kWh
● Køleskabet bør ikke drives på 12 V, når De camperer,
ellers vil batteriet hurtigt blive afladet.
● Afrim regelmæssigt.
● Gør køleskabet rent og lad det tørre ud ved at stille
døren på klem, når det ikke skal anvendes i længere tid
Gastekniske data
Effekt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 watt
Ditto, mindste flamme. . . . . . . . . . . . . .86 watt
Gasforbrug/døgn . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,24 kg
Køldemiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ammoniak
● Pak varerne ind, det er navnlig vigtigt, at flydende varer
og varer som dufter kraftigt holdes i tætsluttende emballage.
● Hold altid ventilationsåbningerne frie.
● Hold altid døren spærret under kørslen ved hjælp af
dørspærren.
INSTALLATIONSANVISNING
● Tilslut kun een energikilde ad gangen.
DØRVENDING
GARANTI
Køleskabet leveres med hængslingen i højre side, men den
kan ændres til venstrehængslet ved, at hængslerne samt
dørspærren flyttes til modsat side på følgende måde:
Eet år fra den dokumenterede købsdato (gem købsnotaen).
Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, der måtte
opstå ved normal brug i privat husholdning i Danmark.
Garantien omfatter materialer, nødvendige transportomkostninger og arbejdsløn.
● Den øverste hængselltap skrues af (hold rede på skruerne og bøsningerne).
● Løft døren af den nederste hængseltap.
● Flyt tappen til hængselbeslaget i modsat side.
For Grønland og Færøerne gælder særlige regler.
● Tag dørspærren af og flyt den til modsat side.
Køleskabet omfattes desuden af ``Europagaranti''. Se den
vedlagte anvisning.
● På overkanten af dören sidder to plast-insatser til de
alternative huller for dörspærringen. Tryk dem forsigtigt
ud og lad dem bytte plads.
● Sæt døren på hængseltappen. Tappen med skiver og
bøsning monteres derefter foroven.
Forbehold
● Kontrollér, at døren sluttet tæt.
Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre
årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er en
forudsætning for garantien, at reparation ikke er forsøgt
foretaget af andre end vore autoriserede serviceorganer.
DØRPANEL
Dørpaneler kan let monteres og udskiftes. Panelet skal
have følgende mål:
Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service. Kontrollér derfor punkterne i afsnittet: ``HVIS KØLESKABET
IKKE VIRKER''.
Højde ............................532 +/-1mm
Bredde ..........................453 +/-1mm
Tykkelse ...................... max 3,8 mm
● Tag døren af, se DØRVENDING
SERVICE
● Skru den dørliste af og træk panelet ud af sidelisterne.
Hvis dette er i orden, forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men tilkald service.
● Sæt det nye panel ind og skru den nederste dørliste fast
igen.
41
INDBYGNING
Ventilationsgitter, Fig. 2
Køleskabet er beregnet på at blive indbygget i en campingvogn eller campingbil og beskrivelsen refererer hertil.
Åbningerne skal beskyttes med egnet ventilationsgitre med
tilstrækkelig varmebestandighed.
Det er vigtigt, at køleskabet ikke udsættes for en
varmestråling fra varme genstande (f.eks. under et komfur
uden strålingsbeskyttelse).
Ventilationsgittrene bør have et frit gennemstrømningsareal
på mindst 250 cm2. Bemærk venligst, at hvis der sættes
myggenet bag gitteret, kan arealet mindskes op til 50%.
Køleskabet bør installeres i vognen på en sådan måde, at
det ikke udsættes for varmepåvirkning udefra. Om muligt
anbringes køleskabet ikke i samme side som
indgangsdøren -som i en campingvogn normalt vender mod
syd og er forsynet med fortelt, som vanskeliggør
udstrømning af forbrændingsgasser og varme fra
ventilatoråbningerne.
I åbningerne bør man installere ventilationsgitter A 1620,
som er udviklet af Electrolux specielt til dette formål (A i Fig.
6). Samtidig bør man også installere rammen R 1640 (B i
Fig. 6). Så kan man nemlig let tage gitteret ud, hvilket gør
det muligt at foretage eftersyn og mindre reparationer, uden
at man behøver at afmontere køleskabet.
Udluftning af eventuel gaslækage
Undgå at installere køleskabet, så ventilatoråbningerne
tildækkes af vognens indgangsdør, når den står åben herved reduceres ventilationen og dermed køleeffekten.
Hvis det ikke er sikret, at evt. udtrængende gas (tungere
end luft) kan ledes ud i det fri gennem et gitter i gulvhøjde,
anbefales det at anbringe et hul på ca. 40 mm i vognbunden (ikke i nærheden af brænderen), hvorigennem gassen
kan ledes ud.
Indbygning
Køleskabet skal indbygges i en niche, hvis dimensioner er
angivet i TEKNISKE DATA.
Hullet forsynes med myggenet og beskyttes mod grusstænk
o.l. med en vinkelplade.
Nichens bund skal være vandret og jævn, så køleskabet let
kan skubbes ind på plads. Den skal være stærk nok til at
kunne bære køleskabets vægt.
Udledning af forbrændingsgasser
Køleskabet skubbes så langt ind i nichen, at kabinettets og
nichens forkanter flugter med hinanden. (Der skal være
10-20 mm plads bag køleaggregatet).
Rummet mellem køleskabet og vognens indvendige
sidevæg, Fig. 6, er tætnet ud imod opholdsrummet. Herved
undgår man, at der opstår kold træk (vintercamping), og
røggasser kan ikke trænge ind i vognen. Det er derfor ikke
nødvendigt at bruge den sædvanlige røggasudledning røggasserne trækkes ud gennem det øverste gitter sammen
med ventilationsluften.
Kontrollér, at ingen ledninger eller slanger kommer i klemme, når skabet skubbes ind. Kontrollér ligeledes, at ingen
ledninger kommer i berøring med skarpe kanter eller varme
dele på køle-aggregatet.
Bemærk! Ved denne form for ventilation anvender man,
såvel oppe som nede, samme type gitter - uden den integrerede røggasudledning. Derfor skal et evt. medfølgende
T-stykke ikke bruges i dette tilfælde.
I køleskabets sidevægge sidder fire plastbøsninger med
skruer, så køleskabet kan fastgøres til nichen som vist på
Fig. 7. Nichens sidevægge og/eller forstærkningslister til
fastgørelse af køleskabet skal være udført således, at
skruerne kan blive siddende fast, også ved de stød, der kan
forekomme under kørsel.
En afledningsplade af aluminium (B), Fig. 6, anbragt i nichen over gasudledningsrøret (I) letter varmeafledningen.
Der skal påmonteres anslagslister forneden, foroven og på
siderne, og de skal forsynes med en elastisk tætningsliste
som vist på Fig. 5.
Følgende betegnelser står i Fig. 6:
A. Ramme R 1640 for ventilationsgitter.
B. Afledningsplade, ca. 0,5 x 100 x 100 mm, se Fig. 9.
Når køleskabet er sat på plads, skrues skruerne gennem
dets yderte plade og ind i nichevæggen. Der må ikke være
mere end 3 mm luft mellem køleskab og nichevæg. Om
nødvendigt indsættes ekstra lister eller lignende.
C. Køleaggregatets kondensator.
D. Ventilationsgitter A 1620.
E. Tætningsliste
Bredde 486 mm, Electrolux Art. nr. 295 1147-10
Bemærk! Dette er den eneste tilladte fastgørelsesmåde.
Skruer, som skrues ind i køleskabets isolering på andre
steder, kan ødelægge skumtildækkede komponenter som
f.eks. elektriske ledninger.
F. Køleskab.
G. Anslagsliste af træ, ca. 10 x 20 mm.
H. Nichehøjde (se TEKNISKE DATA)
I.
VENTILATION AF KØLEAGGREGAT
Gasafledningsrør.
GASTILSLUTNING
Ved høje omgivelsestemperaturer er køleaggregatets fulde
ydelse kun sikret ved en tilstrækkelig ventilation.
Flaskegas leveres i Skandinavien med et tryk på 30 mbar.
Kontrollér, at dette er angivet på køleskabets dataskilt. Vær
opmærksom på, at flaskegas i udlandet kan være med tryk
på 50 mbar.
Køleaggregatets ventilation sker gennem to åbninger i
campingvognens væg (fig. 5). Der ledes frisk luft ind, som
strømmer opvarmet ud gennem den øverste åbning.
Køleskabet kan ikke køre på bygas eller naturgas.
Den nederste åbning anbringes direkte ovenfor nichebunden og det øverste så højt som muligt over køleaggregatets
kondensator (C), dog mindst som vist i udførelse fig. 6b
eller bedre som i fig. 6a.
ADVARSEL Kontrollér, at der står 30 mbar på gasflaskens reduktionsventil
42
Installationen for gasdrift skal udføres i overensstemmelse
med Gasreglementets afsnit A og Gasreglementets afsnit
B-3, ``Installationsforskrifter for F-gas anlæg i campingvogne m.m.''
12 V tilslutning
Køleskabet skal tilsluttes enten til bilens batteri eller generator. For at undgå for stort spændingsfald skal tilledningen
have et tværsnit på mindst 2,5 mm2. Hvis afstanden til
køleskabet overstiger 9 m, skal der vælges mindst 4 mm2.
Følgende krav skal være opfyldt.
● Gasslangen fra flasken skal være DGP-godkendt og skal
være solidt fastgjort til køleskabet eller til evt. fast gasinstallation med omløber med metallisk tætning eller med
slangebindere til en tæt og forskriftsmæssigt monteret
slangestuds (er ikke medleveret til Danmark). Slangens
længde må ikke overstige 1,5 m.
Ledningen bør være sikret med max.16 Amp sikring.
Der skal være monteret et relæ således, at der kun kommer
strøm til køleskabet, når bilens motor kører.Dette for at
undgå afladning af batteriet.
● Ved eventuel gennemføring af slangen gennem væg
eller gulv, skal slangen beskyttes effektivt imod slidpavirkninger.
Strømdiagrammets betegnelser betyder:
Strømdiagram for 230 V-installationen: fig. 9
Strømdiagram for 12 V-installationen:
● I den faste installation skal der være monteret en let
tilgængelig godkendt afspærringsventil for køleskabet.
Ventilen skal være fastgjort til campingvognens væg eller
gulv.
fig. 10 (RM 4212), fig. 12 (RM 4213)
A Elektronisk tændings-/gentændingsaggregat
B Tændrør (på brænderen)
● Gasslangen skal tilkobles gasflasken via en DG-godkent
reduktionsventil, således at gastrykket til køleskabet
bliver 30 mbar (300 mm v.p.)
C 12 V-varmepatron
D Afbryder for 12 V-drift
● Når køleskabet er færdigmonteret skal installationen
trykprøves og alle samlinger skal kontrollés for tæthed.
E Tændingsaggregatets afbryder (gasdrift)
Dette skal udføres af en fagmand.
G 230 V-varmepatron
F Elektrotermostat
H Strømafbryder 230 V
EL-INSTALLATION
J
Skrueklemme (kun for Skandinavien)
L
Skrueklemme
230 V tilslutning
Kontrollér spændingsangivelsen på dataskiltet 230 V. I
udlandet bør De altid kontrollére spændingen på tilslutningsstedet.
12 V-Forsyning for genantænder
(RM 4213)
Der skal installeres en let tilgængelig stikkontakt med
virksom jordforbindelse i nærheden af køleskabet.
Fig. 12 viser strømdiagrammet for apparatet i leveringstilstand. 12 V-forsyningen ledes ind ved (L). Den elektroniske
tænder (A) forsynes via to broer (1) og (2) på skrueklemmen (L). Dette gælder også den indvendige belysning (K),
hvis der forefindes nogen.
Ledningsføring og installation skal udføres
forskriftsmæssigt. 12 V ledninger og installation holdes
skarpt adskilt fra 230 V installationen. Ledninger skal
holdes fri af de varme dele på køleaggregatet og må
ikke kunne berøre skarpe kanter.
Det anbefales at forsyne tænder og belysning via en separat, direkte 12 V-tilslutning. Til dette formål fjernes broerne
(1) og (2), og der foretages direkte tilslutning som vist i
fig.11.
Dette køleskab er udelukkende beregnet for installation i
campingvogne.
Skal ekstrabeskyttes, jfr. Stærkstrømsreglementet. Er
tillslutningsstedet udført med ekstrabeskyttel- se i form
af stikkontakt for trebent stikprop, så SKAL DEN TOBENEDE STIKPROP UDSKIFTES MED EN TRE- BENET
STIKPROP. Lederen med grøn/gul isolation skal tillsluttes jordklemmen mærket
På nogle modeller forefindes der en separat skrueklemme,
(J) i fig. 12. Er dette tilfældet, fjernes som før de to broer (1)
og (2), hvorefter der imidlertid tilsluttes den separate forsyning ved (J).
Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning
af et eksisterende køleskab, der ikke har været ekstrabeskyttet.
Det frarådes at forsyne gentændingsaggregatet fra et ladeaggregat uden mellemkoblet batteri.
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising