ELECTROLUX LOISIRS EA3255 Brugermanual

ELECTROLUX LOISIRS EA3255 Brugermanual
miniCool
®
EA3255
Gebrauchsanleitung
3
D
AT
CH
Mode d’emploi
6
F
LU
BE
Instruzioni per l’uso
9
I
Operating instructions
12
GB
Gebruiksaanwijzing
16
NL
Instrucciones de manejo
19
E
Bruksanvisning
22
S
Håndbok
25
N
Betjeningsvejledning
28
DK
Käyttöohje
31
SF
207 4895 01
IE
2
DK
VIGTIGE OPLYSNINGER
Kontroller køleskabet for transportskader
ved levering. I givet fald skal De omgående kontakte Deres leverandør.
Det er vigtigt at læse hele denne vejledning omhyggeligt igennem.
Gem vejledningen og sørg for at denne
ved installations- eller ejerskift følger med
køleskabet.
Bemærk! Hvis køleskabet skal erstatte et
større køleskab, som skal kasseres, skal
døren fjernes, før det kasseres, for at
forhindre, at børn bliver lukket inde i
skabet.
Et kasseret køleskab skal afleveres på
den kommunale losseplads. For at sikre
miljøvenlig affaldsbehandling må rørledningssystemet på køleskabet ikke beskadiges.
Emballagen for Deres nye køleskab bør
tilføres det kommunale genanvendingssystem for affald.
Et godt råd: Rengør beholderen og tilbehør med lunkent vand evt. tilsat lidt
opvaskemiddel, før De installerer eller
tager køleskabet i brug. Der må under
ingen omstændigheder anvendes skure-,
ætse- eller pudsemidler!
Tilslutning og drift
Køleskabet må kun tilsluttes en sikkerhedsstikdåse, som er installeret forskriftsmæssigt. Før det tages i brug kontrolleres det, om spændingen, der er
angivet på typeskiltet (øverst til venstre
indvendig i køleskabet), svarer til netspændingen.
IBRUGTAGNING
Inde i selve køleskabet befinder der sig en
plastikpose med 4 små hjul. Læg
køleskabet forsigtigt ned og stik hjultapperne ind i metalåbningerne på undersiden. På den måde kan køleskabet nemt
transporteres der hen, hvor det skal stå.
Køleskabet startes ved at sætte stikket i
28
stikdåsen og dreje termostatknappen
(inde i skabet) til position 3 eller 4. I løbet
af ca. en time vil der være tegn på begyndende afkøling.
Køleskabets temperatur påvirkes af dets
placering, rumtemperaturen og den hyppighed, hvormed døren åbnes. Det kan
derfor være nødvendigt at indstille termostaten, så der tages højde herfor.
Temperaturindstilling
Køleeffekten indstilles med termostaten.
Indstilling på 0, køling er slukket, på trin 1
til 7 tiltager køleeffekten. Stilles termostaten på midterområdet (3 eller 4) ved
normal rumtemperatur, vil temperaturen i
køleskabet ligge mellem 0° og 7°C.
Bemærk! Afhængig af rumtemperatur,
driftstid, mængde og temperatur af varerne kan temperaturen i køleskabet falde
under 0°, når termostaten er indstil-let på
7 (max. Køleeffekt). Drikkevarer kan blive
frosne, glasflasker splintre og dåser
eksplodere!
Ved meget høje rumtemperaturer reduceres køleeffekten, hvilket ikke betyder, at
køleskabet er defekt.
BRUG AF KØLESKABET
Køleskabet er velegnet som opbevaringssted for madvarer, mælk, drikkevarer osv. Flaskebøjlerne i døren kan
anvendes til at støtte både flasker og
dåser eller småpakker. Hylden over kølerummet kan f.eks. benyttes til glas og
snacks.
Alle levnedsmidler bør opbevares i original emballage eller i lukkede beholdere.
Drikkevarer bør også kun opbevares i
lukkede flasker eller beholdere. På den
måde tørrer varerne ikke ud, man undgår
at varerne afgiver lugt samt unødvendig
rimdannelse på fordamperen. Lad varme
varer afkøle, før de stilles i køleskabet.
Køleskabets frostboks har en temperatur
på -12° C. Heri kan dybfrosne madvarer
opbevares i kortere perioder (vær op-
DK
mærksom på oplysningerne herom på
emballagen!).
Opbevar aldrig brændbare stoffer som
æter, benzin, lim, propan osv. i køleskabet - fare for eksplosion!
FREMSTILLING AF ISTERNINGER
Fyld bakken til isterninger med 4/5 drikkevand og stil den ind i frostboksen. Hvis der
er løbet vand over, så tør det af først for at
forhindre, at isbakken fryser fast. Det er
hurtigere at fremstille is, hvis ter-mostaten
midlertidigt stilles på 7, men husk at stille
den tilbage til sædvanlig indstilling igen,
når vandet er frosset. Isterningerne
løsnes lettest ved at holde isbakken under
den kolde hane, tag de-refter låget med
isterninger af isbakken. Nu er det nemt at
tage isterningerne ud åf rummene i låget.
VEDLIGEHOLDELSE
Afrimning
Der vil gradvis danne sig rim på kølefladerne. Dette lag må ikke blive for tykt, da
det
indvirker
på
køleprocessen.
Køleskabet afrimes automatisk og går
selv igang igen. Afrimningen foregår gennem en timer en gang i døgnet på et
fastlagt tidspunkt.
Smeltevand ved Afrimning
sådanne midler kan ødelægge overfladerne og efterlade stærk lugt.
Trækabinettet bør støves af eller tørres
med en fugtig klud med jævne mellemrum. Tætningslisten må kun vaskes med
vand og gnides engang imellem med
talkum.
Hvis køleskabets bagside er tilgængelig,
skal køleaggregatet af og til afstøves med
en børste, en støvsuger ville im-idlertid
være mere effektiv. Sørg for, at stikket er
taget ud.
Ved længere tids fravær . . .
Hvis køleskabet skal slukkes for en længere periode, trækkes stikket ud af kontakten, køleskabet afrimes og rengøres
omhyggeligt. Lad døren stå åben for at
forhindre, at der opsamles dårlig luft inde
i køleskabet.
Udskiftning af pære
Hvis pæren springer, så tag stikket ud af
kontakten og gør som følger:
Tag reflektoren af ved at presse den opad
og fjern lampeskærmen (trækkes bagud).
Skift pæren og skyd afdæknin-gen på
plads igen.
Man kan købe en 10 Watts pære hos enhver Elektrolux-forhandler.
Under afrimning føres smeltevandet gennem et rør ind i en beholder på køleskabets bagside, hvorfra det fordamper. Man
behøver ikke at tømme karret.
FEJLFINDING
Rengøring og vedligeholdelse
Er der et strømsvigt? Kontroller husets
sikringerne.
Gør køleskabet rent indvendigt med
jævne mellemrum for at holde det frisk og
hygienisk. Sluk for køleskabet, tag stikket
ud af kontakten og gør herefter det
indvendige af køleskabet og dets til-behør
grundigt rent med lunkent vand til-sat et
mildt rengøringsmiddel.
Anvend aldrig stærke rengøringsmidler,
skurepulver, stærkt parfumerede rengøringsmidler eller voks til rengøring, da
Hvis der opstår en fejl, så tilkald ikke
straks em montør, men udfør først disse
enkle eftersyn:
Sidder stikket rigtigt i kontakten og er den
strømførende? Afprøv stikdåsen ved at
tilslutte et andet apparat eller en bordlampe.
Er termostaten korrekt indstillet? (Normalt på 3 eller 4).
Har døren ikke været rigtig lukket og fået
temperaturen i køleskabet til at stige? Står
køleskabet stadig vandret?
29
DK
Har køleskabet den rigtige udluftning?
Hvis køleskabet ikke vil fungere korrekt på
trods af disse eftersyn, så henvend Dem
til nærmeste kundeservice.
Dette køleskab* er udstyret med
overophedningsbeskyttelse. En autoriseret
servicetekniker kan undersøge, om denne
er blevet udløst eller ej.
Der følger en kundeservice-liste med hvert
køleskab. Angiv venligst fejlens art, apparattype og produktnummer. (Apparattype
og produktnummer findes på typeskiltet
øverst til venstre indvendig i køleskabet).
- køleskabsdøren ved normal brug altid
er lukket helt tæt. Det er kun, hvis køleskabet er taget ud af drift, at døren
skal stå en spalt åben;
- der ikke må anvendes spidse genstande til at løsne rimlaget på kølefladerne eller til at løsne isbakken med;
- at der altid skal være fri luftcirkulation
ved og over absorptionsaggregatet;
- der ikke må stilles varme eller lunkne
madvarer/drikkevarer i køleskabet; lad
dem afkøle først
VIGTIGE HENVISNINGER
Det er vigtigt at
- drikkevarer og madvarer er pakket eller
lukket ekstra godt ind, især hvis det
drejer sig om varer med stærk lugt;
EI-data
Tilsluttet effekt, 230 V ........................ 95 W
Energiforbrug (24 t.) .......................... 1,35 kWh
Der anvendes natriumchromat til korrosionsbeskyttelse (i en koncentration på mindre end
2% i kølervæsken).
Dette køleskab opfylder følgende EU-direktiver:
72/23/EØF dateret 19.02.1973 - direktiver for lavspænding.
89/336/EØF dateret 03.05.1989 - EMV-direktiv.
30
Printed by Xerox Hungary Ltd.
Rev.: 2002. 07. 22.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement