Dometic | RH023LDA | User manual | Dometic RH023LDA Användarmanual

Dometic RH023LDA Användarmanual
RH 023 LDA
RH 023 LDAG
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Handleiding
Manual de Instrucciones
Instruções de Utilização
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
207.5191.30
GB
D
F
I
NL
E
P
S
N
DK
SF
S
Läs denna bruksanvisning noga innan du använder detta kylskåp. Om du
säljer kylskåpet eller ger bort den, se till att den nya ägaren får
bruksanvisningen.
Följ noga installationsanvisningarna nedan. Garantin gäller endast för
produkter som installerats enligt beskrivningen.
Tack för att du valde just vår produkt. Vi är säkra på att den bereder dig stor nytta och utan några
problem.
Här följer några symboler som vi vill göra dig uppmärksam på. Vi informerar dig om dessa, så att du
skall kunna använda kylskåpet på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt:
fara, i händelse av felaktig användning
värt att veta
information om miljöskydd
Detta kylskåp är avsedd för förvaring av mat och dryck.
Obs!
Denna produkt är avsedd att hanteras av vuxna. Tillåt inte barn att fingra
på reglagen eller leka med produkten.
Om det krävs elarbeten för att installera produkten, skall dessa utföras av
en behörig elektriker.
Denna produkt får endast repareras av en auktoriserad servicetekniker,
och endast originaldelar får användas.
Det är farligt att ändra specifikationerna eller att på något sätt modifiera
produkten.
Var särskilt noga med att inte placera kylskåpet på elsladden.
Det finns delar i produkten som värms upp under drift. Se alltid till att det
finns tillräcklig ventilation, så att inte skåpet tar skada och att maten
förstörs.
Se installationsinstruktionerna.
Delar som blir varma bör inte vara lätt åtkomliga. Kylskåpet baksida bör
alltid vara placerad mot en vägg, men ändå vara på erforderligt avstånd för
att tillåta ventilation, enligt anvisningarna i installationsinstruktionerna.
Se till att stänga av kylskåpet och dra ur sladden innan avfrostning,
rengöring och vid underhåll.
ANVÄND INTE VASSA SAKER för att skrapa bort frost eller is. Is får under
inga omständigheter tas bort med våld från kylflänsarna. Is måste få tina
när kylskåpet frostas av. Se installationsinstruktionerna.
Detta skåp är ganska tungt, så var försiktig när du flyttar det.
Du får under inga omständigheter försöka reparera apparaten själv. Alla
reparationer som utförs av personer utan erfarenhet kan leda till
personskador eller förvärra funktionsfelet. Kontakta din lokala
återförsäljare och kräv alltid att originaldelar används.
Giftiga och explosiva ämnen får inte förvaras i detta kylskåp.
53
S
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
54
Uppackning
Bild på kylskåpet
Rengöring
Kylskåpets placering
4.1. Installationsinstruktioner
Så här använder du kylskåpet
5.1. Temperaturreglering
Isbitar
Goda råd
Avfrostning, rengöring och underhåll
Byte av glödlampa
Vända dörren
Byte av dekorativ dörrpanel
Byte av fötter
Kundservice
Att sätta igång kylskåpet, teknisk information
14.1. Anslutning till elnätet
Miljöskyddsinformation
Återvinning
S
1. Uppackning
Se till att kylskåpet inte har utsatts för skada, när
den packas upp. Om du upptäcker att kylskåpet
har skadats under transport, skall detta
rapporteras till transportföretaget omedelbart.
2. Bild på kylskåpet
RH 023 LDA
RH 023 LDA
RH 023 LDAG
Figur 1.
1. Dörr
2. Sensor
3. Termostatreglage
4. Förångare
5. Lampa (om sådan installerats)
6. Gångjärnsplatta (om sådan installerats)
OM KYLSKÅPET UTRUSTATS MED LÅS, TAR DOMETIC RT INTE ANSVAR FÖR FÖRLUST AV
ELLER SKADA PÅ NYCKLAR. VI HJÄLPER DOCK GÄRNA TILL ATT BYTA LÅS OCH NYCKEL
OM DETTA SKULLE BEHÖVAS.
55
S
3. Rengöring
Rengör kylskåpet ordentligt med jämna
mellanrum,och efter behov. Avlägsna hyllorna
och rengör dessa samt insida och dörrar med en
ljummen natriumbikarbonatlösning. Skölj sedan av
kylskåpet med en trasa som sköljts i ljummet vatten
och torka den torr med en ren trasa. Inga plastdelar
får rengöras i vatten som är varmare än
fingertemperatur. De får inte heller utsättas för torr
värme. Kylskåpet utsida skall torkas av regelbundet
med en ren, fuktig trasa. STARKA KEMIKALIER
ELLER SLIPANDE RENGÖRINGSMEDEL FÅR
ALDRIG ANVÄNDAS PÅ NÅGON DEL AV
KYLSKÅPET.
5. Endast kylaggregatet i sin helhet får
projiceras in i kanalen så som visas.
6. Luft som passerar genom kanalen får
inte vara förvärmd av någon värmekälla.
7. Om ventilationsgaller används måste de
ha öppningar på minst 200 cm² vardera.
Se till att stickkontakten alltid är åtkomlig
under installationen.
4. Kylskåpets placering
Tänk på följande när kylskåpet används för första
gången:
SE TILL ATT KYLSKÅPET STÅR PÅ ETT
JÄMNT UNDERLAG
RÖREN PÅ BAKSIDAN BLIR VARMA NÄR
KYLSKAPET ÄR I DRIFT
KYLSKAPET HAR INGEN 'MOTOR' OCH
AVGER DÄRFÖR INGA LJUD
DET TAR MINST 3 TIMMAR INNAN
KYLSKÅPET ÄR KALLT
Under kylprocessen för kylskåpet vidare
avledd värme genom kondensorn (under det
bakre skyddets övre del) till luften som omger den.
Ju mer ventilerad kondensorn är, desto effektivare
är kylskåpet.
Den andra förutsättningen för tillfredsställande
drift är att apparaten står på ett jämnt underlag.
Du kontrollerar detta på bästa sätt genom att
ställa ett glas vatten ovanpå kylskåpet.
Det är viktigt att kylskåpet inte utsätts för direkt
värmeutstrålning (solljus, element, nära en ugn,
etc.).
Figur 2.
4.1. Installationsinstruktioner
Kylskåpet är utrustad med ett elektriskt uppvärmt
absorptionskylaggregat med praktiskt taget ljudlös
drift. Kylen är utformad att stå fritt men kan även
vara inbyggd om följande villkor efterlevs vid
säkerställning av tillfredsställande drift och
maximal kyleffektivitet.
VIKTIGT:
Följ noga installationsanvisningarna nedan.
Garantin gäller endast för produkter som
installerats enligt beskrivningen.
1. Kylskåpet måste stå jämnt i båda
riktningarna.
2. Det bör finnas ett spelrum på 20 mm till
väggen.
3. Ventilation måste vara tillgodosedd så som
visas i alternativen A,B,C eller D.
4. Ventilationskanalen måste mäta minst 105
mm x kylskåpets bredd.
56
Figur 3.
S
5. Så här använder du
kylskåpet
Starta kylskåpet genom att ansluta kontakten till
uttaget och slå på nätströmmen. Kylflänsarna bör
kallna efter ca 3 timmar. Det tar ca 6 timmar för
kylskåpet att nå 6 °C vid normal
omgivningstemperatur.
cirkulationsluften och avdunstningebehållaren
behöver inte tömmas manuellt.
Stäng av kylskåpet genom att vrida
termostatratten till "0", koppla ur kylskåpet från
vägguttaget och lämna skåpdörren öppen.
Efter avfrostning bör skåpets insida torkas ur
med en ren och fuktig trasa.
5.1. Temperaturreglering
Nödvändig inställning är normalt 2 - 5 på
termostatratten (figur 4), men detta kan variera
beroende på belastning och installation. Vrid om
ratten till ett högre nummer om du vill sänka
temperaturen, eller ett lägre nummer om du vill
höja den. Kontrollera effekten av en justering med
hjälp av termometern efter att kylskåpet har fått
stå påslagen ytterligare en tid.
Figure 5.
9. Byte av glödlampa
installerats)
Figur 4.
6. Isbitar
Fyll istråget till 4/5 med dricksvatten, täck över
med locket och placera det tillslutna tråget på den
avsedda hyllan. Torka av allt överskottsvatten för
hindra att istråget fryser fast i underlaget.
Påskynda tillverkningen av isbitar, genom att ställa
in termostaten till läge 5 en tid. Kom ihåg att vrida
ratten till normalinställningen när isbitarna är frysta.
Avlägsna isbitarna från istråget genom att hålla
det under rinnande vatten. Tag av locket med
isbitarna från istråget. Isbitarna kan nu lätt tas ut.
7. Goda råd
Placera inte för mycket matvaror i kylskåpet. Du
bör säkerställa en effektiv och säker kylning
genom att lämna lite utrymme mellan produkterna
i kylskåpet. Om hyllorna har packats för tätt kan
oacceptabla temperaturvariationer förekomma.
(Om sådan
Dra ut kontakten och gör följande för att byta
glödlampan:
För metallreflektorn till ena sidan och drag
tillbaka lampans hölje. Byt ut glödlampan och
skjut tillbaka höljet.
En ny 10-wattslampa finns hos din leverantör.
10. Vända dörren
10.1 Vända dörren, figur 6
Lägg kylskåpet så att den vilar på baksidan. Ta
bort de åtta skruvarna (1). Ta bort dörren och
de två gångjärnen (2) från kabinettet.
Ta bort de två skyddskåporna (3) från kabinettet
och placera dem i de öppna gångjärnshålen i
kabinettet. Sätt det nedre högra gångjärnet i
dörrens övre vänstra del och det övre högra
gångjärnet i dörrens nedre vänstra del och häng
upp dörren på dess gångjärn i hålen på
kabinettets öppna skyddskåpor.
Fäst gångjärnen och skyddskåporna med 8
skruvar. Kontrollera att dörren kan stängas lätt
och att den sluter till ordentligt.
8. Avfrostning, rengöring
och underhåll
Frost kommer gradvis att bildas på kylytorna och
detta lager får inte bli för tjockt eftersom det
fungerar som en isolering och påverkar kylningen.
Undvik frostbildning med hjälp av det inbyggda
systemet FUZZY LOGIC. Stäng av kylskåpet i två
timmar var 24:e timme. Frosten kommer att smälta
och avfrostningsvattnet kommer att rinna genom
avloppsröret
från
droppkanalen
i
en
avdunstingsbehållare som sitter längst ner på
baksidan
av
kylskåpet.
(figur
5)
Avfrostningsvattnet avdunstar automatiskt
i
Figur 6.
57
S
10.2 Vända upphängningsanordningen
på ett kylskåp med lås RH023LDA figur 7
Gå till väga enligt 10.1 med följande tillägg:
Ta bort gångjärnsplattan (3) och placera det
omvänt i det öppna hålet på gångjärnsfästet ned
till höger.
11. Byte av dekorativ
dörrpanel, RH023LDA
figur 8-10
Ta bort de två skruvarna (1) från dörrens övre
högra gångjärn.
Dra dörren och gångjärnet ifrån kabinettet upp
och slutligen av den nedre gångjärnsbulten (2-3).
Ta bort skruvar (4) och dra av ramkanten (5). Skjut
ut den dekorativa panelen (6) ur dörramen och för
in den nya panelen (7) så att panelens övre kant
löper exakt parallellt med ramens övre kant. En ny
panel kan lättare passas in ramens övre kant när
de två hörnen sågats av med ca 5 x 5mm (8). Sätt
tillbaka ramkanten (5) och fäst med skruvar.
Placera dörren på de nedre gångjärnet (9), passa
in det övre gångjärnet i öppningen, tryck samman
med dörren mot kabinettet och fäst med de två
skruvarna (11).
Figur7.
Figur8.
12. Byte av fötter
Om du avser att installera din minikylskåp,
behöver du inte de 40 mm höga fötterna. Efter att
ha avlägsnat dessa fötter, kan du fästa de 12 mm
höga fötterna som finns inuti de 40 mm höga
fötterna, till de främre och bakre fästpunkterna.
Spara de 40 mm höga fötterna och de
återstående fyra skruvarna för framtida behov.
Figur9.
13. Kundservice
Innan du ringer en servicetekniker bör du utföra
följande enkla test:
Är det strömavbrott?
Kontrollera säkringarna.
Är kontakten ordentligt ansluten till uttaget och
är uttaget tillslaget? Kontrollera att uttaget
fungerar genom att ansluta en annan apparat,
t.ex. en bordslampa.
Är termostaten inställd korrekt? (normalt 3 eller
4).
Har dörren inte stängts ordentligt och orsakat
en för snabb temperaturökning i kylskåpet?
Står kylskåpet på ett jämnt underlag?
Är ventilationen blockerad?
Figur10.
Figur11.
58
S
Om kylskåpet fortfarande inte fungerar
tillfredsställande efter att alla kontroller ovan har
utförts, kontaktar du din lokala servicetekniker.
Uppge problemet, aktuell modell, produkt- och
serienummer. (uppgifter om modellen, produktoch serienummer finns på märketiketten överst till
vänster inuti skåpet.) I händelse av funktionsfel
kontaktar du din lokala återförsäljare - se din
lokala telefonkatalog.
Detta skåp är försett med ett överhettningsskydd.
En auktoriserad serviceman kan kontrollera
huruvida detta löst ut eller ej.
14. Att sätta igång kylskåpet
Teknisk specifikation:
Modell
Typ
Bruttovolum
Nätdrift
Ineffekt
Energiförbrukning
Klimatklass
Kylmedium
RH 023 LDA
MF20-60
23 litres
220-240V (AC)
75W
0,8 kWh/24h
N
245g NH3 +H2O
RH 023 LDAG
MF20-60
23 litres
220-240V (AC)
75W
1,1 kWh/24h
N
245g NH3 +H2O
14.1 Anslutning till elnätet
Kylskåpet kan endast drivas med nominell
nätspänning, vilket anges på typskylten.
Kylskåpets nätkontakt får anslutas till jordat uttag.
Om det krävs elarbeten för att installera
produkten, skall dessa utföras av behörig
elektriker.
Tillverkaren påtar sig inte något ansvar, om dessa
säkerhetsåtgärder inte följs.
Elkrav
Kontrollera att nätspänningen i vägguttaget
stämmer överens med det som anges på
typskylten, innan kylskåpet sätts på.
16. Återvinning
När kylskåpet har packats upp skall emballaget
tas till en lokal uppsamlingsplats. När kylskåpet
är uttjänt, skall detta tas till en ändamålsenlig
uppsamlings- och återframställningsfirma, som
återvinner användbara material. Övrigt material
förstörs på lämpligt sätt.
Detta kylskåp överensstämmer med följande
EG-direktiv:
LVD-direktiv 73/23/EG med tillägg 90/683/EG
EMC-direktiv 89/336/EG
15. Information om
miljöskydd
Detta kylskåp innehåller inga tillsatser av
CFC/HCFC. Ammoniak (naturlig förening av väte
och kväve) används som kylmedium i kylskåpet.
Ozonvänligt cyclopentan har använts i PUskumisoleringen.
Natriumkromat används som korrosionsskydd
(mindre än 2 vikt% av köldmediet).
59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising