Dometic | EA0600 | User manual | Dometic EA0600 Brugermanual

Dometic EA0600 Brugermanual
miniCool
EA 3210
EA 0610
EA 0611
EA 0612
RA 0650
EA 3200
EA 0600
EA 0601
EA 0602
EA 3255 EBP
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Handleiding
Manual de Instrucciones
Instruções de Utilização
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
207.5186.05
GB
DE
FR
IT
NL
ES
PT
SE
NO
DK
FI
DK
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden De tager køleboksen i brug. Hvis De senere
sælger eller afhænder den, bedes De sørge for, at den nye ejer modtager denne
betjeningsvejledning.
Følg omhyggeligt monteringsanvisningerne nedenfor. Garantien er kun gyldig for produkter, der
monteres som beskrevet.
Tak, fordi De købte denne køleboks. Vi er sikker på, den vil fungere upåklageligt.
I det følgende er nævnt en række symboler, som De bør kende for at sikre en sikker og effektiv drift:
risiko for fare, hvis køleboksen betjenes forkert
anbefalede, nyttige tip, De bør læse
oplysninger vedrørende miljøbeskyttelse
Denne køleboks er beregnet til opbevaring af mad- og drikkevarer.
Bemærk!
Dette produkt skal betjenes af voksne. Børn må ikke have lov til at pille ved
betjeningsknapperne eller lege med produktet.
Alt elarbejde, som kræves ved installationen af denne køleboks, skal udføres af en kvalificeret
elektriker.
Dette produkt skal efterses af en autoriseret servicetekniker, og der må kun anvendes originale
reservedele.
Det er farligt at ændre specifikationerne eller at ændre dette produkt på nogen måde.
De skal være meget opmærksom på at sikre, at køleboksen ikke står på elledningen.
Der findes driftskomponenter i dette produkt, som bliver varme. De skal altid sørge for, at der
er tilstrækkeligt med ventilation, da der ellers kan opstå komponentsvigt og dermed risiko for
tab af indhold. Se installationsvejledningen.
Dele, som bliver varme, bør ikke tildækkes. Produktets bagside skal så vidt muligt placeres tæt
på en væg, dog således at der er den påkrævede ventilationsafstand, som er anført i
installationsvejledningen.
Inden køleboksen afrimes, rengøres eller vedligeholdes, skal De sørge for at slukke for
køleboksen og tage stikket ud.
BRUG IKKE SKARPE GENSTANDE til at skrabe rim eller is af med. Fast is må under ingen
omstændigheder tvinges væk fra køleribberne. Fast is skal have lov til at tø, når køleboksen
afrimes. Se instruktionerne om afrimning.
Denne køleboks er tung. De bør udvise forsigtighed ved flytning af køleboksen.
De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere køleboksen selv.
Reparationer, som udføres af uerfarne personer, kan forårsage beskadigelse eller mere
alvorlige funktionsfejl. Henvend Dem til det lokale servicecenter, og forlang altid originale
reservedele.
Opbevaring af giftige eller eksplosive stoffer i denne køleboks er forbudt
66
DK
INDHOLD
1. Udpakning
2. Afbildning af køleboksen
3. Rengøring
4. Placering af køleboksen
4.1. Installationsvejledning
5. Brug af køleboksen
5.1. Temperaturregulering
6. Isterninger
7. Nyttige råd
8. Afrimning, rengøring og vedligeholdelse
9. Udskiftning af elpæren
10. Vending af lågeophængningen
11. Udskiftning af det dekorative lågepanel
12. Udskiftning af fødderne
13. Samling af dørhåndtag
14. Kundeservice
15. Ibrugtagning, tekniske specifikationer
15.1. Tilslutning til netstrøm
16. Information om miljøbeskyttelse
17. Genbrug
67
DK
1. Udpakning
Efter at De har taget køleboksen ud af emballagen, skal De
kontrollere, at den ikke er beskadiget. Hvis De opdager, at
køleboksen er blevet beskadiget under transporten, skal De
straks meddele dette til transportfirmaet.
2. Afbildning af køleboksen
EA 3210
EA 3200
Figur 1.
1. Låge
5. Sensor
2. Flaskeholder
6. Fryser**
3. Fordamper
7. Lampe
4. Termostatknap
I TILFÆLDE AF AT KØLEBOKSEN ER FORSYNET MED LÅS, PÅTAGER DOMETIC RT SIG INTET ANSVAR FOR TAB ELLER
BESKADIGELSE AF NØGLER. VI FORETAGER DOG GERNE EN KOMPLET UDSKIFTNING AF LÅS OG NØGLE.
68
DK
3. Rengøring
Rengør køleboksen grundigt med jævne mellemrum alt
efter behov. Tag hylderne ud. Disse hylder, køleboksens
inderside og lågen skal vaskes med en varm opløsning af
natriumbikarbonat. Tør til sidst køleboksen over med en klud,
som kun er opvredet i varmt vand, og tør efter med en ren klud.
Plasticdele må ikke vaskes i vand, som er varmere end
håndvarmt, og de må ikke udsættes for varmlufttørring.
Køleboksens yderside skal jævnligt tørres af med en ren og
fugtig klud. BRUG ALDRIG KRAFTIGE KEMIKALIER ELLER
RENGØRINGSMIDLER MED SLIBEMIDDEL PÅ NOGEN AF
KØLEBOKSENS DELE.
4. Placering af køleboksen
Når køleboksen bruges for første gang, bedes De overveje
følgende punkter:
SØRG FOR, AT KØLEBOKSEN ER PLACERET PÅ EN
PLAN OVERFLADE.
RØRENE PÅ BAGSIDEN BLIVER VARME, NÅR DE ER I
BRUG.
KØLEBOKSEN HAR INGEN 'MOTOR' OG ER DERFOR
PRAKTISK TALT LYDLØS.
DE MÅ REGNE MED, AT DER MINDST GÅR 3 TIMER, FØR
DER SES TEGN PÅ KØLING.
Under køleprocessen afgiver køleboksen varme fra
kondensatoren (under den øverste del af bagpanelet) til
den omgivende luft. Jo bedre ventileret kondensatoren er, jo
mere effektivt sker afkølingen.
Den anden betingelse for en tilfredsstillende drift er, at
køleboksen står på en plan overflade. Dette ses bedst ved at
placere et glas vand oven på køleboksen.
Det er vigtigt, at køleboksen ikke udsættes for strålevarme
(sollys, radiator, i nærheden af en ovn osv.).
Figur 2.
4.1. Installationsvejledning
Køleboksen er forsynet med en elektrisk opvarmet
absorberingskøleenhed, som praktisk talt er lydløs, når den er i
drift. Køleboksen er beregnet til fritstående installation, men den
kan indbygges, hvis følgende betingelser opfyldes, for at sikre
tilfredsstillende drift og optimal køleeffektivitet:
VIGTIGT:
Følg omhyggeligt monteringsanvisningerne nedenfor.
Garantien er kun gyldig for produkter, der monteres som
beskrevet.
1. Køleboksen skal være placeret på en plan overflade i
begge retninger
2. Der skal være 20 mm afstand til væggen
3. Der skal være ventilation som vist i enten figur A, B, C
eller D
4. Ventilationskanalen skal mindst måle 105 mm x
køleboksens bredde
5. Hele køleenheden skal rage ind i kanalen som vist på
billedet
6. Luft, der passerer gennem kanalen, må ikke forvarmes
af nogen varmekilde
7. Hvis der bruges ventilationsriste, skal de hver især have
åbninger på mindst 200 cm2
Sørg for, at hovedkontakten hele tiden er tilgængelig under
installationen.
Figur 3.
variere alt efter belastning og installation. Hvis det er
nødvendigt at ændre indstillingen, kan knappen drejes til et
højere tal for at frembringe en lavere temperatur, eller til et
lavere tal for at frembringe en højere temperatur. Virkningen
af enhver justering kan kontrolleres ved hjælp af termometret,
når køleboksen har været tændt i yderligere et stykke tid, så
temperaturen kan nå at stabilisere sig.
5. Brug af køleboksen
For at starte køleboksen skal De sætte stikket i stikkontakten og
tilslutte strømmen. Køleribberne bør vise tegn på køling efter ca.
3 timer. Ved en normal omgivelsestemperatur tager det ca. 6
timer, før køleboksen når en temperatur på 6°C i
opbevaringsrummet.
5.1. Temperaturregulering
Der kræves normalt en indstilling, som ligger i midten af
indstillingsområdet på termostatknappen (figur 4), men dettekan
Figur 4.
69
DK
6. Isterninger
Fyld isbakken 4/5 med drikkevand, læg låget på, og placér den
lukkede isbakke på hylden til isbakken. Tør overskydende vand
af for at forhindre, at isbakken fryser fast til overfladen.
For at få isterningerne til at fryse hurtigere, skal De dreje termostaten
til position MAX i et lille stykke tid. Husk at dreje talskiven tilbage til
den normale indstilling, når isterningerne er frosne.
For at få isterningerne ud af isbakken skal De holde bakken
under rindende vand. Fjern låget, som er lagt over isterningerne,
fra isbakken, og isterningerne kan nu let tages ud.
7. Nyttige råd
Køleboksen må ikke overfyldes. Vi anbefaler Dem at sørge for, at
der er lidt plads mellem produkterne i køleboksen for at sikre en
effektiv og jævn køling. Hvis hylderne pakkes for tæt, kan der
være uacceptable temperaturudsving.
8. Afrimning, rengøring og
vedligeholdelse
Der dannes gradvist rim på køleoverfladerne, og rimen må ikke
få lov til at blive alt for tyk, da den virker som en isolator og
hæmmer kølingen.
Denne rimdannelse holdes nede med FUZZY LOGIC-systemet, som
er indbygget i køleboksen, ved at slukke for køleboksen i to timer én
gang i døgnet. Rimen smelter, og det afrimede vand løber gennem
afledningsrøret fra drypkanalen og ind i en fordampningsbeholder,
som befinder sig på køleboksens bagside på alle modeller (figur 5).
Det afrimede vand fordamper automatisk i cirkulationsluften, og det
er ikke nødvendigt at tømme beholderen manuelt.
Hvis De gerne vil slukke for køleboksen, skal De dreje
termostatknappen til "0", afbryde strømforsyningen og lade
køleboksens låge stå åben. Når De har afrimet køleboksen, skal
De tørre indersiden af med en ren og fugtig klud.
Ved øget luftfugtighed kan der dannes rim på køleribberne. Hvis
rimlaget når en tykkelse på omkring 3 mm, skal køleboksen
afrimes for at undgå at hæmme ydelsen. Selv om dette ikke er
tilfældet, skal (**) frostrummet afrimes jævnligt efter kraftig
rimdannelse hver 2.-3. måned. Dette udføres på følgende måde:
Indstil termostaten på „0", afbryd strømtilførslen, tag
fødevarer og isbakke ud og lad lågerne stå åbne. Udsæt ikke
køleboksen for eksternt tilført varme og forsøg ikke at skrabe
rimen væk med skarpe genstande.
Det afrimede vand løber i en rende og fortsætter derfra
gennem et rør, der går gennem køleboksens bagpanel og
ned i en opsamlingsbeholder på køleenheden, hvor vandet
fordamper af sig selv (fig. 5). Hvis rimlaget bliver meget tykt,
risikerer man, at opsamlingsbeholderen løber over. I så fald
skal vandet tørres op med en klud placeret under ribberne.
Vandet i fryseboksen skal ligeledes tørres op med en klud.
Efter afrimning skal køleboksen tørres med en klud og tilsluttes
igen, hvorefter fødevarerne kan lægges ind igen. De bør dog
vente til den følgende dag med at fryse isterninger.
Skub metalreflektoren til den ene side, og træk
lampeafdækningen bagud. Udskift pæren, og skub
afdækningen på plads igen.
En ny maks. 10-watts pære fås i enhver servicebutik.
10. Vending af lågeophængningen, (figur 6)
Døren kan hængsles om, så den åbner den andne vej, ved at
gennemføre følgende trin:
Afbryd strømtilførslen
Læg køleboksen forsigtigt på bagsiden
Fjern det nederste hængsel og tag lågen af ‚
Fjern de to øverste skruer til venstre og løsn dækpladen
ved at trække den fremefter ƒ
Løsn det øverste hængsel og montér det på den modsatte
side
Tag hængselbolten ud og skru den ind nedefra
Indsæt dækpladen i det øverste højre hjørne ved at trykke
den ind og fastgøre den med de to skruer
Sæt lågen på den øverste hængselbolt og montér det
nederste hængsel
Kontrollér, at lågen kan bevæge sig frit, og at
dørtætningen sidder rigtigt.
Figur 6.
11. Udskiftning af det dekorative
lågepanel, (figur 7-9)
Fjern de to skruer (1) fra lågens øverste hængsel.
Træk lågen væk fra huset sammen med hængslet, og træk
Figur 7.
Figur 5.
9. Udskiftning af elpæren
installeret)
(hvis en sådan er
Hvis det er nødvendigt at skifte elpæren, skal De trække stikket
ud og dernæst gøre følgende:
70
DK
lågen opad, så den glider af den nederste hængselbolt (2-3).
Fjern skruerne (4), og træk rammekanten af (5). Lemp det
dekorative panel (6) ud af lågens ramme, og sæt det nye panel i
(7), så panelets øvre kant løber helt parallelt med rammens øvre
kant. Det er lidt nemmere at sætte et nyt panel i rammens
øverste kant, når der skæres ca. 5 x 5 mm af de to hjørner (8).
Sæt rammens kant (5) på plads igen, og fastgør den med
skruerne. Placér lågen på det nederste hængsel (9), lad det
øverste hængsel glide ind i åbningen, skub lågen mod huset, og
fastgør den med de to skruer (11).
Figur 8.
Figur 9.
12. Udskiftning af fødderne
(figur 10)
Hvis De gerne vil installere minikøleboksen, får De ikke brug for
fødderne på 40 mm. Når De har fjernet fødderne på 40 mm, kan
De fastgøre fødderne på 12 mm, som findes inden i fødderne på
40 mm, til de forreste og bageste fastgøringspunkter. Fødderne
på 40 mm og de 4 resterende skruer skal gemmes til senere
brug.
Figur 10.
13. Samling af dørhåndtag
(figur 11)
14. Kundeservice
Inden De ringer til en servicetekniker, skal De foretage følgende
enkle test:
Er der strømsvigt?
Kontrollér sikringerne.
Er stikket sat rigtigt i stikkontakten, og er strømmen tilsluttet?
Kontrollér stikkontakten ved at tilslutte et andet elektrisk
apparat som f.eks. en bordlampe.
Er termostaten indstillet korrekt? (normalt 3 eller 4).
Har lågen ikke været lukket ordentligt med det resultat, at
temperaturen inden i køleboksen er steget for hurtigt?
Er køleboksen placeret på en plan overflade?
Har ventilationen været blokeret?
Hvis køleboksen stadig ikke fungerer tilfredsstillende, efter at De
har kontrolleret alle ovenstående punkter, skal De kontakte den
nærmeste servicetekniker. Beskriv problemet, angiv hvilken
model det drejer sig om, og oplys produkt- og serienummeret.
(Oplysninger om modellen og produkt- og serienummeret finder
De på typeskiltet øverst til venstre i det indvendige rum.)
Dette køleskab* er udstyret med overophedningsbeskyttelse. En
autoriseret servicetekniker kan undersøge, om denne er blevet
udløst eller ej.
I tilfælde af at der opstår en fejl, skal De kontakte det nærmeste
servicecenter - se den lokale telefonbog.
Figur 11.
71
DK
15. Ibrugtagning
Tekniske specifikationer:
Model
Type
Bruttorumfang
Netstrømsdrift
Tilført effekt
Energiforbrug
Klimaklasse
Kølemiddel
EA 3210
EA 0610, EA 0611
EA 0612, RA 0650
MF20-60
60 liter
220 - 240V (AC)
115W
1.4 kWh/24h
N
525g NH3 +H2O
EA 3200 EA 0600
EA 0601 EA 0602
EA 3255 EBP
MF20-60
60 liter
220 - 240V (AC)
115W
1,4 kWh/24h
N
540g NH3 +H2O
15.1 Tilslutning til netstrøm
Køleboksen må kun bruges med den nominelle
netspænding, som er vist på typeskiltet. Stikproppen skal
sættes i en stikkontakt, som er jordforbundet i overensstemmelse
med gældende regler.
Alt elarbejde, der kræves ved installationen af denne køleboks,
skal udføres af en kvalificeret elektriker eller en anden kvalificeret
person.
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, hvis disse
sikkerhedsforskrifter ikke overholdes.
Elektriske krav
Inden De tænder for køleboksen, skal De kontrollere, at
netspændingen er den samme, som er angivet på køleboksens
typeskilt.
16. Information om
miljøbeskyttelse
Køleboksen indeholder ikke nogen form for CFC/HCFC.
Ammoniak (naturlig brint- og kvælstofforbindelse) bruges som
kølemiddel i køleren.
Det ozonvenlige stof cyclopentan aktiveres som drivmiddel for
PU-skumisoleringen.
Der anvendes natriumchromat til korrosionsbeskyttelse (i en
koncentration på mindre end 2% i kølervæsken).
17. Genbrug
Efter at De har pakket køleboksen ud, skal De aflevere
emballagematerialet på det lokale genbrugscenter. Når
køleboksen skal bortskaffes, skal den afleveres hos et
specialiseret genbrugscenter, der genindvinder de brugbare
materialer. Resten destrueres på forsvarlig vis.
Dette produkt overholder følgende EØF-direktiver:
LVD-direktiv 73/23/EØF med senere ændringer 90/683/EØF
EMC-direktiv 89/336/EØF
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising