ELEKTRO HELIOS | KS2840 | User manual | Elektro Helios KS2840 Användarmanual

Elektro Helios KS2840 Användarmanual
Bruksanvisning EH_KS2840
KYLSKÅP KS2840
BRUKSANVISNING
Sida 1 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET
Det är av största vikt att denna bruksanvisning förvaras tillsammans med
skåpet för framtida behov. Låt alltid bruksanvisningen följa med skåpet vid
flyttning eller ägarbyte, så att den som använder skåpet kan läsa om alla
funktioner och säkerhetsföreskrifter. Dessa varningar motiveras av
säkerhetsskäl. Det är viktigt att du tar del av dem innan skåpet installeras
och används.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
Skåpet skall skötas av vuxna. Låt aldrig barn röra reglagen eller leka med det. Det
kan vara farligt att ändra specifikationer eller göra ändringar i skåpet. Se till att
nätsladden inte kommer i kläm under skåpet. Stäng alltid av skåpet och dra ur
stickproppen före rengöring eller service. Skåpet är tungt. Var försiktig när skåpet
flyttas. Iskuber kan ge upphov till frysskador om de äts direkt ur frysfacket.
Service/reparation
Alla elarbeten som krävs för att installera skåpet måste utföras av en behörig
elektriker eller fackman. Service skall utföras av ett auktoriserat serviceföretag.
Använd endast original reservdelar. Försök aldrig att reparera skåpet på egen hand.
Reparationer som utförs av personer med otillräckliga kunskaper kan förorsaka
personskador eller ännu svårare fel på produkten. Kontakta närmaste serviceföretag
och använd alltid originaldelar.
Användning
Är endast avsedda för förvaring av matvaror. Fryst mat bör inte frysas om efter
upptining. Var noga med att följa tillverkarens rekommendationer avseende
förvaringstid. Se motsvarande anvisningar. Skåpets innermodul innehåller kanaler
för kylmedium. Om dessa punkteras kan skåpet skadas allvarligt och matvarorna
förstöras. ANVÄND DÄRFÖR ALDRIG VASSA FÖREMÅL för att skrapa bort
frost eller is. Frost avlägsnas med isskrapan som medföljer skåpet. Massiv is får
aldrig brytas eller huggas loss från skåpet. Låt alltid isen smälta av sig själv vid
avfrostning. Se avfrostningsanvisningarna. Förvara aldrig kolsyrad eller
mousserande dryck i frysen. De kan nämligen sprängas och skada skåpet.
Sida 2 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
Installation
Vissa delar av skåpet värms upp under användning. Sörj därför för tillräcklig
ventilation. Bristfällig ventilation kan leda till att komponenter skadas och att
matvaror förstörs. Se installationsanvisningarna. Komponenter som värms upp bör
inte vara åtkomliga. Placera därför skåpet, om möjligt, med dessa delar mot en
vägg. Om skåpet har transporterats horisontalt finns risk för att oljan i kompressorn
har trängt in i kylkretsen. Vänta därför minst två timmar innan skåpet kopplas in så
att oljan hinner rinna tillbaka till kompressorn.
Miljöskydd
Frysskåpet innehåller inte gaser som kan skada ozonlagret. Detta gäller såväl
kylkrets som isoleringsmaterial. Frysskåpet får inte hanteras som normalt
hushållsavfall. Undvik att skada kylaggregatet, särskilt på baksidan
nära värmeväxlaren. Information om lokala regler för avfallshantering kan
erhållas från kommunala myndigheter.
OBS! VIKTIG INFORMATION
TA BORT TRANSPORTSÄKRINGARNA
TA BORT TRANSPORTSÄKRINGAR ‘A’
OCH ‘B’ INNAN NI ANVÄNDER SKÅPET FÖR
FÖRSTA GÅNGEN.
TA UT GALLRET ‘D’ UR FÖRPACKNIGEN
OCH MONTERA I HÅL ‘C’.
AVLÄGSNA DE RÖDA TRANSPORTSKYDDEN
FRÅN HYLLPLANEN.
Sida 3 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
INSTALLATION
Placering
Placera inte skåpet för nära värmekällor, såsom element, spis, direkt solljus etc.
Bästa resultat uppnås vid en rumstemperatur mellan +10°C och +32°C. Se till att
det inte finns föremål på baksidan, ovanpå eller under skåpet, som kan förhindra
luftcirkulationen. Minsta avstånd mellan skåp och event. överhängande skåp skall
vara 100 mm
Den bästa lösningen är emellertid enligt utan något överhängande skåp. Justera
skåpet så att det står rakt och stadigt.
Placera de två distanserna (1) I
hållarna (2) på baksiden av
topplattan.
Viktigt
Apparaten måste förses med effektiv jordning. Nätsladden/stickproppen har därför
en särskild jordningskontakt.
Om uttagen i det lokala nätet saknar
iordningsmöjlighet, måste apparaten förses med separat jordledare av en behörig
elektriker i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Producenten avvisar varje
form av ansvar, såvida föreskrifterna för undvikande av olyckshändelser inte
åtföljs. Kylskåpet ansluts till 220-230 V jordat eluttag. Skarvsladd skall inte
användas. Apparaten är påslagen när nätsladden anslutits. Observera att genom att
sätta termostaten i 0-läge kopplas endast kompressorn ur.
Invändig rengöring
Innan skåpet tas i bruk skall den typiska lukten av ny produkt tas bort genom
tvättning med Ijummet vatten och en mild tvållösning. Använd inte något
skurpulver.
Elektrisk anslutning
Kontrollera att skåpets spänning, som finns angiven på en dataskylt inne i skåpet,
överensstämmer med lokalens nätspänning. En spänningsvariation på ±6% kan
accepteras. För anpassning av skåpet till annan spänning, skall en transformator
med passande prestanda förkopplas.
Sida 4 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
Omhängning av dörr
Tillvägagångssätt:
Koppla ifrån strömmen innan följande arbetsmoment genomförs.
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort ventilationsgallret. Skruva bort det nedre gångjärnet
Häng av dörren från den övre tappen
Ta bort propparna och sätt dem på motsatta sidan, ta därefter bort den övre
tappen och underläggsskivorna från det övre gångjärnet och montera dem på
motsatta sidan.
Häng på dörren.
Montera det nedersta gångjärnet på motsatta dörrsidan och fäst det med de
tidigare borttagna skruvarna.
Sätt tillbaka ventilationsgallret.
Innan handtaget skruvas av skall dess beklädnad avlägsnas.
Vid parplacering av två skåp
skall handtag placeras i den
nedre positionen (se bilden)
Sida 5 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
Instruktion för användaren
Beskrivning av skåpet, huvuddelar.
1-5
kontrollpanel
10
dörrfack
6
förvaringsshylla
11
ägglåda
7
glashylla
12
rengörare
8
grönsaksback
14
kondensator
9
flaskfack
15
kompressor
Kontrollpanel
1
belysning
2
lampskydd
3
termostatvred
4
termostatskala
5
signallampa
Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva
ur säkringen.
Tryck ihop fjädern och drag samtidigt gallret nedåt (se bild).
Använd samma typ av lampa, sockel E14, effect max 15 W.
Sida 6 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
Sammanlagt erforderligt
utrymme.
Teknisk data
Modell
KS2840
Nettokapacitet (l)
Kyl 275
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Energiklass enligt EU standard
Energikonsumtion:
KWh/24h
KWh/år
Vikt (kg)
Antal kompressorer
Kylmedium
600
1450
600
B
0,62
226
52
1
R600a
Sida 7 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
Så här används kylskåpet
Start
Stickkontakten sätts i vägguttaget (funktionslampan lyser och anger att kylen får
ström). Termostatknappen vrids till en inställning i mitten av skalan
Termostatinställningen kan ändras allt efter omgivande rumstemperatur, kylsåpets
placering och hur ofta dörren öppnas etc.
Kylsåpet stängs av genom att termostatknappen vrids till position 0.
Kylning av livsmedel
Kylutrymmet är avsett för drycker och livsmedel som dagligen behövs. För att
kylskåpet skall fungera på bästa sätt får ingen varm mat eller ångande vätskor (som
t.ex. soppor och buljong) placeras i kylskåpet. Livsmedel som kan påverka smaken
hos vissa födoämnen måste täckas över med exempelvis aluminium- eller plastfolie.
Här nedan några praktiska råd:
Packa in rått kött i plastfolie och placera det på glasskivan. På så sätt kan ni
förvara köttet i högst 1-2 dagar. Kokt mat, charkvaror etc. skall förvaras
övertäckta. De kan placeras på vilket galler som helst.
Frukt och grönsaker: efter rengöring och tvättning förvaras de i grönsakslådan.
Smör och ost: förvaras i särskilda askar eller i aluminium- eller plastfolie/
plastpåsar så att de inte kommer i kontakt med luften.
Mjölk: i väl tillslutna förpackningar förvaras den på hyllorna på dörrens insida.
Avfrostning
Kylen
Avfrostning sker automatiskt varje gång kompressorn slår ifrån. Smältvatten rinner
genom en ränna ned i en behållare på skåpets baksida, där det avdunstar. Rengör
inte skåpet med alkohol.
Sida 8 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
UNDANRÖJNING AV
STÖRNINGAR/SMÅFEL
Om det uppstår problem, kan enklare fel avhjälpas enligt nedan.
Problem
Kylskåpet fungerar inte (den gröna
lampan lyser inte)
En konstigt ljud hörs när kylskåpet
används.
Dörren är inte tät.
Vatten i botten av kylutrymmet
Åtgärder
Ingen ström i nätet eller ingen kontakt mellan
stickpropp och kontakt. Kontrollera strömtillförseln
och kontakten.
Kylskåpet är antingen felplacerat eller så berör röret i
höljet eller en vägg. Kontrollera att kylskåpet är
installerat enligt bruksanvisningen.
Tätningsmaterialet som klämmer mot höljet i ett
område på dörrhängsidan. Rengör tätningsmaterialet
med varmt såpvatten och det området på höljet som
materialet klämmer mot och torka det torrt med en blöt
trasa.
Systemet for bortforsling av avfrostningsvatten är tätt.
Rengör kanalen med hjälp av en lång böjlig metalltråd
eller med hjälp av rensare
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Konsumentköp EHL
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt
övriga EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren tillhandahåller. Kom ihåg att
spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.
Sida 9 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår
hemsida www.elektro-helios.se
Service och reservdelar
Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta
återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. 020 – 76 76 76 eller via e-mail
på www.elektroservice.se. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.
I bruksanvisningen finns en sammanställning av enklare fel som du kan åtgärda
själv.
Om du beställer service under EHL-åtagandet och det är ett enklare fel du kunnat
åtgärda själv med hjälp av bruksanvisningen riskerar du att få betala servicebesöket, även om produkten är ny.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning
Produktnummer
Serienummer
Inköpsdatum
...............................
...............................
...............................
...............................
Hur och när uppträder felet ?
Elektro Helios
S-105 45 Stockholm
www.elektro-helios.se
Sida 10 av 11
Bruksanvisning EH_KS2840
KS2840.NI
Sida 11 av 11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising